Goudsche Courant, vrijdag 25 mei 1894

33ste Jaargang Zaterdag 26 Mei 1804 IVo 6360 fiOIMEE CODBAIVT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN worden geplaatst v 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer j 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte t Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a gf e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per dne maanden is 1 25 firanco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN nQm ting TtlU twIcui r del uaion ludal tn K ia l tl ot par half KQ BIggan roor ËngaUrid veÏDig aanroar handel traag 17 a II ot par half K Q Magpre Biggen goede aanroer handel rrjj wel 0 80 i 1 60 per veek Tette M Bjien goede aanvoer handel vlug ƒ 18 i 80 Lammeren groote aanvoer handel vlug li 16 Kuobtere kalveren goede aanvoer Itandel ihitJ i t Fokkalveren 10 f 16 Aangevoerd lil partSen kan Handel vlug Ie quel ƒ 14 f 17 Ie qna 80 i 88 Noord HollaiidaoUe SI è 17 Boter goede aanvoer handel vlag Oofbotor MS l 1 38 Weiboter 0 0 i 1 01 p Kilo BurgerlUk Stand ÖEBOllEN 20 Mei Petrus onder P Hollemtn m C E Janknogt 21 Huberts Maria Geertruide ouders F Knülmann en G Jonkheer 22 Louise Catu oudera M Bonman en A J Halstkamp 28 ADDigj oudera A Grootendorst en J EiemaD 24 Fjancioa anders B Gestel en A M Mullaart OVBHLKDEN 21 Mei J J M H Dekker 14 j O J Kabel hniavr van Tt Fraüin 60 j 22 P J Zwanenburg 7 iv J F van der Pol 9 j 23 D den Held 1 m A van der Vogt 23 j J B Xvuo 4 j GEHOWD 23 Mei C Korevaar eu M J van Ejjk L Slobbe en J Nieowïold H de Jong en J Hoeksel D HulMber en J van Hofwegen G Wagter en G d Ruiter P Stuiver en E J de Jong M M Belonje eg W H Mulder J Furror en G A Fennet J van Bunren en A M Oilein J H van der Hooft en M C W Huisman H M Bongers n M E Arta J O C Eamphnisen en M C le Raadt BaeuwUk GEBOREN Alida oudera P Mn im H den Hertog ADVERTENTIBN T onioanu aangeboden een Tapperij en Slijterïj niet VERGUNNING n BILL ART flinke omitt in BIEB en GEIDI8TELEERD kan bewezen oidan hnnr rtdelgk Te bevragen bg W TUK boekhandel Slaakkade 89 Rollerdam iJr vfordl g evraagfd toor haln dagen een flink Dienstmeisje boven do 16 jaar Adrti aan bat Bnrean dezer Courant Van Bork Co RÜTTSBDAM KATENDRECHT Ontvangen van PeterOmrg per S a Deutteher KaUer en Peter Berg 18000 ïoet rnran 3 X U 84000 8 X 9 8000 8 X 7 21000 2V X 7 8100 2 X 61 7000 8 iX 6 7300 t 8X71 a X L 10600 loogo t l X 8000 1 X n lïOOO 1 xu 14000 mot gnaaaii 8 X U m f 3 X 9 1 M i 3X7 i8o jyuc 24000 140Ó0 f 2800 X èooó a xu 6000 2 X 10090 1 X 9 iuwvaiu 150000 voat voren ichroten en deelen B 140000 roet greenen deelen en schroten vsn ai X tot 172 = 11 Zaer geaohikt roor neebont Zeer lage praten vraa0êpeeifleatie M prijMn VAN Blommestein s Iimkt ndeiijk de BESTF j ONSCHADELIJK NaatscbappU tot Exploitatie van Staatsspoorwegen EZCURSIETBEINEN Eiken DOl DËRDAG van af 14 Juni 189 = tot nadere aankondiging Goedkoope Reisgelegenheid van den Haag Rotterdam laas Gouda Arasterdani Weesperpoori en Utrecht naar Arnhem Velp de Steeg Dieren Brummen Zutfen eo NUmegen OOOttOOOO Bij genoegtame deelname znllen voor deze excursie extra treinen loopen van OEN HAAG ROTTERDAM Maas en AMSTERDAM Weesperpoort naar ARNHEM Vertrek DEN HAAG 6 57 ROTTERDAM Maas 7 03 GOUDA 7 1 AMSTERDAM Weesperpoort 7 7 UTRECHT 810 aankomst ARNHEM 9 09 ta wel in aansluiting te Arnhem op trein 31 van Arnhem tot Zutfen en op trein 31 Tan Arnhem tot Ngmegen Is echter het aantal uitgegeven biljetten te gering dan loopen deze extratreinen niet en heeit het vervoer tot Arnhem alsdan plaats met trein 31 en verder op dezelfde wijze Vertrek ZUTFEN 8 o trein 52 BRUMMEN 8 0 trein 52 DIEREN 8 trein 52 DE STEEG 8 87 trein 52 VELP 9 05 trein 52 NIJMEGEN 8 50 trein 52 ARNHEM 9 trein 52 Bg genoegzame deelneming zullen voor het vervoer van af ARNHEM extra treinen loopen vertrekkende van dit station achter trein 52 Prgs der speciale retourbillntten voor bovengenoemde stations all n voor de aangegeven treinen geldig ie KI ƒ 3 00 2e KI ƒ 2 00 3e KI f 1 80 De speciale retourbilletten worden aan de 6 Stations van uitgifte verkocht den geheelen DINSDAG en des WOENSDAGS tot s middags 12 uur voor de excursie op den daarop volgenden DONDERDAG 99 Alle uren zijn in Greenwich tijd Eollondsclie Maatschappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken 5 JAARLIJKSGHE BU GELEGENHEID DEB TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot 1 11 Loten voor f 10 te bekomen bij 4 BRIKK 1I N en Zn Langfe Tiendeweg D 60 en in het Café HARMONIE Markt iMt vooraJ op de ECHT haadteeJrexiiiUf met roode leitera l itii i Oberlahnslein f OlfaCTEUROiK VICTORU ROH OBCRIAHIISWII verkrijgbaar Overal Maaf chapp j tot Explwtatie der Victoria Bron ffevesfiffff f e Jfotierrtnm Ziiidblaak 8 Verkrygbaat in t Hoofdïepftt voor Qonda en Omstreken SLOTEMAKER en Co per heele Flescb 18 cents per halve Flescb ik 13 cents Krnik k 17 Ernik i 13 terwyi voor de ledige Plesscben en Kruiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per halve Fleaoh 2 cents Krnik I cent Kruik 1 cent Qouda Saslpersdnik van A BiisxiuK k Zoon Frijstrekking 13 en 14 JunL 500 000 Mark als hoofdprüs in bet ftelukkiKat geval biedt de nieuwste g oote Geld verloting dia door de Hooga ReKBering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeelige inrichting van hrt nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van sleohta weinige maanden ia 7 verlotingao van 110 000 loten 5S 400 prezen bedragende 10 462 425 Mark ter volledige beslitsJDg tullen komen daaronder Eijn kapitale prgsen van eTentuoel 500 000 JlKTk by uitnemendheid echter l pr i H M 300 000 SprgzenaMlSOOO l pr e M SOO UOO Iprys ÜM 100 000 SprgzenaM 75 000 Iprüa aM 70 000 Ipr s kU 06 000 1 prijs iiM 00 000 1 prijs rH 66 000 3 preien M 60 000 1 prijs kU 40 000 E prijzen a M 20 000 36 prijzen a M 10000 SSprqzenaM 6000 lOöpryzenaM 8000 S53 prijzen a M SOOO 6 pilzen ÜM 1600 766priiMniM 1000 1287pryMDilM 600 38960 prezen U 148 16 91prqHoaU800 200 IB0 1Ï7 100 94 67 40 80 De aenstaande eerste pr jetrekking deser groote door den Staat gev arborgde Qeldverlating 19 van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 13 en 14 JUNI e k en kost hiervoor l geheel orig lot slechts U 6 of S fiUl half 8 1 76 l kwart w K w iVi 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alte oommtssiea worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ttfder speler ontvangt van ons do met bet wapen van den ataat vooreiena Origineele Loteo elf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereisohte of cieele plan waaruit de verdeelicg der pryzen op de verschillende klassen als ook do betreffende inleggolden te vernemen ia gratis bijgevoegd en zenden wy aan onse Begunstigers onaangevraagd na qlka trekking de offioieelelysten Da uitbetaling der pryzen geschiedt steefli prompt onder waarborg van den Staat eu kao door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederiand bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds dour het geluk begunatigd en onder vele andere nanzienlgke prijzen hebben w j meermaten votgaus offloieele bewijzen de eerste Hoofdtreffera verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 8 U b00 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den beohtsten grondslag geroatigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men göüevederhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle ordera ten spoedigste rfltehtatreeks te zenden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers en Geld wis lelaari in HAMBURG F S Hiermede danken wg voor het vertiouwnn ons tot hiertoe geschonken en danr wy bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeron rullen wij ook voor het vervolg bemoeid zyn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geèerde Begunstigers te verwerven FEANSCHE STOOMVERVERIJ as CiieDiisobe WasscberiJ TAN II OPPE IIEIiUER I Kruiskade Botterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepöt voor GOUDA de Beei A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen eu verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen r ale inrichting voor het stoomen van mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd f Alle goederen hetzg gestoomd of geterfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken ign de prnzen 25 o gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in ne week Vraagt een proei van de echte man wijn aanbevolen door de grootste geneesheeren van het buis Bm Stein Erdo üéoTe nabg Tokajr Hongarga Te bekomen bg i C van VLIET MABKT 15S BJNNENLAND GODDA 25 Mei 1894 In de hedenmiddag gehoaden Vergadering van de gemeenternad waarin alle loden aanwesig varen behalve de heer Steen Zgnen werd het nieuw gekozen lid de heer G P W Dessing heeedigd De heer E ortngn Droogleever wenschte den Voorzitter geluk met zyne herbenoeming tot Bui emeeeter en drukte den wensch nit dat het ZEd Achtb gegeven moge zgn nog lange jaren het welzgn tan Gonda te bevorderen De Voorzitter dankte den heer Fortnyn Droogleever Toor de tot hem gerichten gelokwensch Voorts werd medegedeeld dat door Ged Staten waren goedgekeurd het Raadsbesluit tan 27 April tot wgzigiug der gemeentebegrooting dienst 1894 en het kohier der plaatseiyke directe belasting op het inkomen Mededeeling dat op 1 Hei de kas en de boeken van den gemeente ontvanger waren nageziea en in orde bevonden Nog werd medegedeeld dat bg arrest van het Hof te sHage de gemeente het proces betreffende het onderhoad van den Hoogen Schielandechen Zeedgk had verloren Verschillende missives waren ingekomen die in ons volgend amnmer uitvoeriger zullen Worden mede eoH Aan de orde 1 De Bekening van hetStedelp Mnsenmvan Oudheden dienst 1893 Wordt goedgekeurd 2 Het adres van Tb Revet e a hondeudeverzoek om de bewoners van de Korte Akkerenvrgtestellen van de betaling van veergeld aanhet pontje op de Tarfsingelgracht en dit veerd eiyks een paar uren langer te doen bedienen Na eenige discussie wordt het verzoek afgewezen met 15 tegen 1 stem die van den heer Dercksen 3 De benoeming vaneenen Zwemmeester aande Stedelgke zweminrichting Benoemd wordt W Grnnder met algemeens stemmen 4 Zes reclames tegen aanal en op het suppletoir Kohier der Plaatseiyke directe belastingop de inkomsten dienat 1893 Deze zea reclames worden allen afgewezen Donderdagmiddag ten 1 nur kwam een hit met wagen van F Liepelt met volle vaart de Markt overhoUen terwyl een massa menschen er zich bevonden E W Kok het ongeval ziende greep den hit en bracht hem tot staan zonder ongelnkken te hebben veroorzaakt FEVILLETOX Relaatste eener ramilie Naar het Framch 27 Dit is vreemd I De burg noeBter beeft my op het kerkhof verlaten omdst hy xitting mosst houden ia het dorp U j zal onderweg den veldwachter t ngekomen z q di hoTo Eekor overgehaald heeft yn plan te w zigeo Maat wat daivsl komea hier uitvoaccn vïij hebben twee veldwachters bij ich prevelde De Buiter uaar het groepje peraonea w zead dat ia de verte naderde tDonders bromde de dokter vziedair een beBoek dat niets goeds voorspeU Dfi Bolter ters de trekkend vroeg hg hem heet uoht pXk hoop tooh dat je niela te vreeun hebt van die heeren hè ffNiets doktw en het bewga daarvoor ia dat ik hea rostig opwacht antwoordde de busehwaobter Bonder een oogenblik te aarzelen Maar doe mij het genoe wn hen niet te leggen dat mevroaw de barones cooeven hier geweest is Zy hebben haar niet genen en tis onnoodig dat e j t weten Ooed I Ik begrijp Jo ol bromde dokter Bertrand de schouders ophalend Ik zal ntijn mond bonden maar je moeder zal spreken En als je een goeden raad wilt aannemen mqn vriend laat ons ben dan tegemo t gaan om t vngen wat ig willek Donderdagavond omstieeka half negen viel het vyijarig zoontje van A de Hoog wonende Robaareteeg aan de Hootmansgracht te water het kind werd spoedig gered door van Veen wonende Speldemakerssteeg Mejaffr A J B Verzyi alhier behaalde gisteren n og een aanteekening voor nnttige handwerken De heer A Rollooa te Nieuwerkerk a d IJsel slaagde gisteren te sGravenhage by het on derwy zersexamen In de gisteren gehouden vergadering van ingelanden van den Zoetermeerschen of nieuw druoggemaakten polder onder deze gemeente is ter vervulling der vacature vun dijkgraaf van dien polder gekozen de heer J Scheer te Zoetermeer Tot lid van het polderbestnar van Kromme Geer en Zijde te Oaderkerk s d TJael zgn gekozen de heeren J Rykanrt aftr en Fopb Rykaart in plaats vanden Heer Joh de Jong aftr lid Het 40 jarig ambtsfeett van 4in htèr Krayenhoff ala burgemeester van Nleawtek kerland zal Zaterdag a s op recht feeÉteiyke wyze worden gevierd Geen ingezetene die niet harteiyk wenscht op eenigerlei wgze instemming met het holdebetoon te bewysen By vonnis van den kantonrechtet te sGra venhage werd een machinist van de IJselstoomtram veroordeeld lot 2 geldboeten van ƒ 1 wegens het in de bebouwde kom van de gemeente Voorbnrg ryden in den avond van den 13en Maart zonder dat overeenkomstig de verordening een man met eene helder hchl evende lantaarn aan de machine voorafKing Van dit vonnis was bedoelde machinist heden in hooger beroep gekomen Hy beweerde dat op het bewuste baanvak op den achterweg tusschen de Fransche kerk en de algemeene begraafplaats er geen gelegenheid bestond om voor de machine tnaachen de rails te loopen terwijl ook de jongens die met de lantaarna loopen moeten uit vrees voor hun leven weigeren om ioh tnsschen de rails te hegeven De verdediger mr Pabst begon met zgne verwondering uit te spreken over het veroor deelend vonnis waar zijns inziens ontslag van rechtsvervolging had moeten worden oilgesproken Voorop stelde pleiter het wonderbaariyke in het licht van de bepaling in de gemeente verordenincr van Voorborg waarbi Vermoedelijk zoeken ze jou irLaat ons gaan 1 zeide Da Kuiter zonder een spier te vertrekken vHij is niet hang Dat is een goed teeken daoht de dokter Ën tooh is er iets niet zooals bel wezeu moet De stap van de barones om hier te komen is minstens genomen verdacht Blijkbaar Is De Baiter er voor alles op bedacht haar buiten de zaak te honden Daarachter Bchuilt een geheim Zy verlietan te zamen het vertrek zonder dat de zieke hen vroeg waar zg heengingen Zij bad de woorden op fiuistorenden toon door de heide man nan gewisseld waarsohgoiyk niet gehoord eo bleef zitten in de verdooving waarin zij vervallen was na het vertrek van mevrouw van Haiiawaerd De kleine Karel bewoog zich niet Het gaan en komen der anderen sobeen hem geen belang in te boezemen Op tien passen van bet himge ontmoetten de dokter en da Baiter den burgemeester en den brigadier der rij kareld wacht die van den tegenovergestelden kant kwamen De twee veldwachters waren buiten den tuin gebleven en bewaakten hel hek De brigadier een man met een knorrig onaangenaam uiterlijk keek zegevierend in het rond de burgemeester daarentegen zag er misnoegd uit Dat alles verkondigde niets goeds irWat IS dat waarde vriend riep dokter Bertrand ËD ik daoht dat gg zitting hadt ivDie heb ik nitgesteld tot morgeu ODtwoordde de heer Miniac Zooals ge ziet beo ik met den brigadier mede gekomen ffik hoop toch niet dat kraehtens uwambi venabjjnt v de machinist aansprakelyk wordt gesteld voor een verzuim gepleegd door een beambte van Ieene zelfde moatachappy in oasaa de IJsel Stoomtrammaatsohappij Voorts betoogde pleiter dat de gemeenteraad van Voorbui in deze onbevoegd was om de hiervoreu gesohreven bepaling te maken daar de gemeenteraden krnebteos het prov reglement alleen de bevoegdheid hebben verordeningen te maken omtrent de snelheid van het ryden Daarna critiseorda pleiter het artikel van de gemeenteverordening dat spreekt van langzaam en zeer langzaam rgden zondereen minimumsoelheid aan te geven terwyi het een mensch noodzaakt s avonds 5 meter voor de tram te loopen met groot gevaar voor yn leven Daideiyk strekt de bepaling tot veiligheid voor het verkeer en de gemeenteraad ia z i onbevoegd om deze bepalingen te maken Pleiter concludeerde das tot ontslag van reohtsvervolging Snbat officier mr Van Buttingha Wicbers vereenigde zich met de meening van den verdediger dat het vonnis van den kaotonrechter onjuist gemotiveerd is maar meende tooh dat nne veroordeeling zal moeten volgen Zgos inziens toch was de gemeenteraad van Voorburg bevoegd het gewraakte artikel 87 te maken daar dit artikel de snelheid regelt waartoe hem de bevoegdheid ia gelaten Het zeer langzaam ryden waarvan het artikel spreekt in kilometen uit ie drukken gaat aeer moeiiyk het is miSKchien zelfs onmogelgk en in het gewone sprnakgebrnik begrgpt een ieder wat met zeer langzaam ryden bedoeld wordt Hoewel het O M de redactie van het artikel niet verdedigde meende het tooh dat het met eenif en goeden wil zeer goed is uit te voeren Voorts betoogde het O M dat den gemeentewetgever door het provinciaal reglement nimmer de bevoegdheid is ontnomen om in byzondere omstandigheden byzondere maatr leu te nemen roor de veiligheid der ingezetenen in de kom der gemeenten Naar het oordeel van het O M heeft de machinist zich schuldig gemaakt aan de overtreding van eene wettelijke kracht hebbende verordening en het vorderde f 1 boete of I dag hechtenis Na repliek van den verdediger die zyne zienswyze handhaafde werd de uitspraak bepaald op heden over 14 d en Het Nederlandsch gi thois voor behoeftige en mint ermogende ooglyders te Utrecht ontving een legaat groot f 1500 van wylen mej C M Kleiweg overleden te s Graveuhage Jawel ik moet de Boiler ondervragen ffWat is er dan tooh aan da band P ivDe brigadier heeft leU geboord ia zake den moord op den generaal waarmede ik rekeaing dien te bonden fflets ten m jne nadeeleP vroeg de Batter mder zyn bedaardheid te verliezen Ja ten uwen nadeele jrWaarvan beschuldigt men mij ïk zal t u dadelijk zeggen maar laat ona eerst binnengaan Dokter BeHrand achtte tiijn plicht om tosochea beiden te komen Vergeef my waarde vriend dat ik mg met uw zaken inlaat zeide hy ik kan wel raden wat ge komt doen en ik zou mij niet veroorloven een opmerking te maken maar ik bezocht zooeven da moeder van den bosobwachter Zij beeft zooals ge weet een aanval van beroerte gebad Ik hoop dat zy t er bovenop zal halen maar ik versokor u dat een be vige gemoedsaandoening baar dood zon zyn Kn als ge haar zoo i m haar tegeowoordigheid ondervraagt ffZal zy i besterven voltooide de burgemeester den liu i Uet 1 intusschen noodig zyo dat z j weet Niels behoeft zy te weten als De Buiter zich ten minste nieU te verwijten beeft waaraan ik geen oogenblik twyfel Ik kan bet ondersoek hier beginnen ffliaar mynheer de burgemeester hoe is t mogelijk in de open lucht I pruttelde de brigadier Daarin zie ik niet het minste bezwaar De buiszoskiog kon later ploaU hebban als ze noodaakelijk is Dat haagt af van de verklaringen welke de Men scbryft uit Leiden dd 23 Mei Gisternamiddag hield de Leidsche Wielrödorsvereeniging een interetsonten 25 kiiometerwedstryd op den weg van Leiden naar Koude kerk welke afstand heen n terug moeai worden afgelegd Er werd goed gereden ondanks den sterken wind werden er goede tyden gemaakt S Jeekel in wiens ryden de Antwerpsnoars zoo n behagen schiepen kwam bet eerste aan Zyn tyd was 49 mioaten Tweede vras A F H van der Stok in 52 min 5Bec een gering verschil wanneer men in aanmerking neemt dat deze uiet getraineerd was Derde was P Bierman in 54 min 30 aeo Vierde B de Wilde in 55 min 35 sec De prysen waren groote en kleine zilveren en groote n kleine bronzen medailles Na afloop werd een wedstryd om kanstvoorwerpen gehoaden 200 meters loopen en 800 meters ryden met één keerpunt Jeekel was wederom u 1 in 2 min 25V c Van der Stok n 2 in 2 min 28 t sec en Bierman n 3 ia 2 min 29 sec Men schrijft nit Enschede aan de Haarl Ot Een der leden van de firma De J ft Cie grossier en fabrikant van confeotiearti kelen aldaar is met hetgeen by aan geldswaarde kon machtig worden op den loop gegaan volgens lyn eigen sidkr en naar Amerika Het passief moet pi m 50 000 bedragen Door een paar der grootste sohaUeunhers is aan den officier van jnstitie verzocht naar New York te seinen om hem zoo mogelyk by aankomst aldaar nog te laten oppakken Men vermoedt dat de vrouw van den carrouaselhouder E te Eruiningen die met afgesneden hals werd gevonden op gewelddadige wyze om het teven is gekomen en niet ziohzelve van het leven Eeeft beroofd Uit Winschoten bericht men aan het Hbld Het gebeele personeel van Loitjes en Kaspers nitgevers van het socialistisch blad de Arbeider te Sappemeer heeft het werk Dinsdag gestaakt zy verklaren dat zy door Luitjes slecht beban deld worden S De piramide van Austerlits op de vlakls naby Amersfoort aal gerestaureerd worden De piramidci die 13 meter boven den grond m1 uitkomen wordt van binnen hol een bonten wenteltrap leidt naar boven en door vierkpgaten zal men den omtrek kunnen overaten Ruiter mij zal geven Dat is alles Wat ik van n veriaog burgemeester zeide de dokter Ëa daar ik niets te maken bah met deze uak zal ik zoo vry 2 0 mu te verwydeien Keen nesa dokter ge zuH if genoegen doeo t bleven Ge zyt hier volstrekt niet ta veel Ik zal u waarscb nlijk eenige opheldaingsa moeten vragen En tbans Piet de Buiter giag de keer Hiniao voort antwoord mij duidelijk eu naar waarhdd op de vragen die ik u zal doen Ik ben gereed mijnheer antwoordde de wachter volmaakt kalm Hadt gii eenige reden om den heer Van weerd te laten F Geen enkele Integendeel bad ik alle mogel ke reden om hem te zegenen Uy is uyn weldoeoer geweest Ik ben hem allea versohaldigd wal ik bezat rn zoo miij voor hem aan stnkken behben laten hakken Ik ver roed dat men my beschuldigt hem vermoord Ui hebben Het is een laagheid esn moDsteraohtige leugen Hyn geheele leven ligt open en bloot om voor mij te gelnigen Ik weet t maar de misdaad is blikbaar esn wraakneming Verdenkt ge iemand Niemand De gonera had gten v aadm Of t moesten de btiksensche stroopsrs zyn dia op i Jn gronden gesnapt zQn Maar die lui zouden zioh gewroken hebben op mij die hen gegrepen heeft Zij ujn bekend Ik heb hen ondervraagd eu allen konden bewijun op het nur van de mudaad elders geweest te lyo Uaar laat ons de foitaa e as