Goudsche Courant, zaterdag 26 mei 1894

pe Firysche politie heeft dezer dagen een airaatslyber opgepakt die getracht had eeu ilöOr hem gevondea diamanten armband te belëenen en die schooier bleek niemand miti der te v n dan Edmond Vicomte de la Morte het hootd van een teer aanzieoiyke familie De Vioomte eens kamerheer aan het Hof van Napoleon 111 was vroeger ryk maar hij was lanffzamerhand tot groote armoede vervullen en Directe SpoorwegverblodiDg met GülÜA ZomerdieDSt 1894 95 AanKevaogeo 1 Mei Tyd vas Greeow cb Sï GOUDl ROTTKKDAU 7 10 7 80 a O T T E R S 1 H O O n I 1 4 08 DEN RAAG eOUDA Utga 6 48 7 907 489 98 9 4 10 1911 8818 16 1 88 8 15 8 46 3 48 4 15 4 48 5 17 7 1 441 401 688 048 09 Grwdt e 807 8 O 8 13 9 68 AxitvduuWp 6 50 8 16 65 11 16 11 49 1 61 4 16 4 85 7 80 S uU TJO 9 04 lt M 1I 1 11J6 MO M i ll 9 11 thans op 67 jarigen leefl d trachtte de oadkamerbeer aan den kost te komen door op straat schillen san sinaasappelen te verzamelen welke hy dan n likeurfabrikanten verkocht SUten Oaaonua 2e k mer Zitting ran Donderdag 24 Mei Eiea pgpeorookerseongres het vierde van dien aard is op de Pinksterdagen te Weenen gehouden Het ging alt van de Weener rookersvereenigiog Gut llanch c Daar werd door rookera uit alle oorden des lands de stichting besproken vaneen Bond van Duitscbe rook vereen igi ogen in Oosteurykc welks statuten werden goedgekeurd De pijpenrookers hebben een eigen o ipuin in het tydschrift De Pyp welks redacteur de Heer Btenk ook voorzitter is van den rookersbond Een tentoonstelling van pgpen was aap hetcongres Terbondea De Ktmer knos tot leden derbaithoodelöke commiuie de hb Beelaerti eo Vregens en tot leden der eommieiie voor de itenographie de hb Scbaepmsa T Meckay en De Beaufort die ook in de ror e Kamer dese betrekkingen Tervolden Heden worden eenige apoedeischende ontwerpen bebantleld o a de demping der sloot langi den Printaaaewal terwgl vooraf tal gaun de conclasie der commissie voor de ËUter rerki0sing Deze conclusie gisteravond rondgedeeld strekt tot fernietiging der verkieEiog op grond van art 66 der kieswet Een verkregen meerderheid van stemmeu geldt niet wanneer daarop een tusscben het getal der in de bossen gevonden stembrieQes eo dat der kiezen die stemden bestaand verschil van invloed heeft kannen z n Te Hilversum is een gezin van 4 personen plotseling ongesteld geworden Dn te hulp geroepen geneeskundige constateerde vergif giog ontstaan zooals daarop bleek door het gebruik van hoofdkaas Een oog overgebleven stak is door den keormeestur van voedingsmiddelen als Bohadelgk voor de gezondheid afgekeurd terwgl ook by den verkooper denc in voonmad zgnde stokken door de politie in beslag werden genomen Bet gezin bleef door de spoedige hulp voor iger gevolgen gevr waard Zoo vlog als een vlieg Een Eussisch physioloog heoft de snelheid berekend waarmede een vlieg zich voortbeweegt Hg beweert dat de vleugels van een vlieg 330 trillingen per seconde maken en dat het diertje een kilometer per mtnuat kan afleggen 1 Omtrent de vei iftiging in de Palmdwarsstraat te Amsterdam meldt het N v d D De een en twintigjarige Pieter Johannes v d Linde ia in banden van de justitie Hg heeft zgn misdrgf reeds bekend Zgn arrestatie b id op eenigszius toevallige wgze plaats Het vonnis ran Abegg die door het ge reohtshuf van Schwytz terdood veroordeeld werd wegens het vermoorden van zijn dochter over welk vonnis in Zwitserland gelgk men waet heel wat gMcbreven en gesproken werd k eiodeiyk voltrokken Abegg is Dinsdag geguillotineerd Te Parys heeft een dronken soldaat een arm werkman die hem niets geqsan had opstrsat met zgu sabel vermoord werscheideoe bladen diiogen er thans weder op aan dat toch eindelijk zal worden bepaald dat militairen buiten dienst niet gewapend mogen zyri Een koor en orkest van 80 jonkvrouwen onder bescherming van de Prinses van Wales en onder leiding van de Hertogin ranSntberland zal te Londen een concert geven ten Toordeele van de Society for the prevention of eroeltj to children tvelker kas zulk een treurig figuur maakt t en die van de Vereeniging tot bescherming van diereu Gisteraamiddag werd door de Ha scbe lH litie aan de politie te Amsterdam overgeleverd een minderjarige die zonder middel van bestaan te s Gravenhage was aangetroflen en bad voorgegeven te Amsterdam thuis te behooren en Willem de Ruiter te heeten Iets dergelgka komt aan de politiebureaus in groote steden bgna dagelgks voor zoodat aan bet reval geen buitengewone aandacht werd geHchonktn Men stond reeds op het punt het joogemeoscb nu hg eenmaal daar was teruggekeerd ztjn vrgheid te hergeven toen men t toch maar beter achtte om eerst zgn vader van zgu terugkomst te verwittigen Bg onderzoek bleek ecbter diens adres niet te vinden te zgn en hierover om opheldering gevraagd bekende de jongeling de gezochte Pieter V d Linde te agn De politie werd onmiddellgk met het geval in kennis gesteld en wist de volgende verklarintien vau hem te verkrygen Geen rook en kolendamp op reis Op den Oosteorijkschen NoordWesterspoorweg zgn in tegen wuoHigbeid van vele autoriteiten goed gealai de proeven genomen met een nitvindiag van den spoorweg ingenieur Tbeodor Langen waardoor locomotieven geen rook tu kolendamp UUier behoeven te verspreiden De Qemeenleraad van Zutphen heeft aan nomen de verordening roeiende het openbaar lager onderwys in de gemeente Zutpbeii c Daarin komt o a de volgende bepaling voor Zy de hoofden der scholen zyn bevoegd van handelin o door de leerlicgen buiten de school gepleegd kennis te nemen en die te behandelen als waren deze in de school gepleegd Een bepaling door slle ioge7eteneo toegejuicht want de baldadigheid der ütraatjeugd te Zatphen ging iu den laatsten tyd de perken tl buiten Tot voor eenigen tgd was hg zgn moeder behulpzaam in het drogistwinkeltje maar dit leven was hfm te eentonig hg hield van uitgaan en iu de drukke menschenwereld zgn en daar hg kennis had aan eenige tooneelisten zocht hg by het toooeel te komen Hg werd als volontair aangenomen bg den schouwburg Tivoli in de Nes hetgeen zeer tegen den zin van Egn moeder was Zg verweet hem gedurig dat hij haar telkens om geld vroeg daarvoor uitging en niets verdiende Dat was hem zeer onaangenaam om aan te hooreo dat verveelde hem Onlangs was er weder tuesohen moeder eo KOon een dergelgke woordenwisseling geweest en toen bg nu Zondagmiddag iu het winkeltje van zgn moeder kwam om eap fleschje eaude cologne en eeu stukje zeep voor zgn meisje te baleUi toen wai er niemand in dat winkeltje eo toen viel t hem in dat er ook arsenicum verkocht werd Daarmede kon hg zgoe moeder vergiftigen bedacht bg dan was het gezanik voor altgd uit Dat voornemen uit te voeren stond op hetzelde oogenblik bg bem vast Hg zocht den arsenicum op en stortte uit het zakje een gedeelte iu den theepot die zgn moeder sanderdaags voor het ontbgt gebruiken zou Hg bracht daarna alsof er niets gebeurd was op de gewone wgse zyu dag door en kwam zelfs zeer laat thuis Toen hg s moi gens wakker werd zag hg den hond spuwende dat was bem het bewgs dat de zaak f en verloop had zooals hg verwacht hsd Zgn moeder uitte onmiddellgk het vermoeden dat hg haar Hi wiileii ï Tiïiftiuen luaar met kracht wees 7 7 7 46 7 5 o oe lO DS U Oi 11 09 U IS ILii 8 S6 1 41 8 4t g e 01 g 40 10 4 S d lIoordrMht Ninmrktrk Bottwdui lattodw u ot li oa 7 l 10 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 t i lO 1 t 8 t M 01 18 11 Si HiiawnlMik UoordiMU 7 88 7 47 7 46 8 07 8 18 10 03 10 11 9 87 11 05 11 18 9 49 Ooudi 7 10 t 40 0 011 Z U 7 41 Bl Kr 7 47 Z Zitw 7 l a Ol Kd Ld l OI Voorb 07 i ilbg 1 IS a 19 Qmik t U 10 7 6t Oudaw l tO g 64 Woardra t 7 0t 1 DInekt a ll 7 18 8 18 eindt 40 tmtMiui Wp I t I a ± 1 14 Bntltnlik 4 67 I f 6 08 1 18 1 1 1 84 1 88 1 98 11 1 88 8 81 86 0ODD DEN B 1 Al 17 10 40 18 11 19 81 1 01 1 87 8 89 8 66 4 46 6 97 6 69 7 18 10 10 8 10 11 10 11 98 10 07 11 87 18 4 18 11 1 48 1 67 8 56 4 86 6 86 6 66 41 7 48 10 1611 88 11 48 SOVSlVTKICHT S 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 61 8 18 4 47 6 88 5 67 7 45 8 88 10 1 10 88 11 09 8 87 6 S7 7 5 10 J7 11 17 8 46 8 11 5 04 6 46 8 86 8 07 8 5S 10 36 8 41 10 61 11 45 1 0 8 08 8 89 3 50 6 90 8 918 58 8 98 9 1110 58 11 10 O D U l i HSTKRDIM 1 8 91 10 0 10 86 18 11 8 611 4 47 6 88 7 45 10 14 10 10 88 11 19 1 40 8 46 81 49 11 18 M 11 10 lt M 1 18 8 55 60 tT 11 88 hy die beachuldiging af Op baar verzoek zou hg naar den dokter gaan doch dat deed hg niet hg wandelde de Haarlemmerpoort ait en den Haarlemmerw op Hg liep door tot Haarlem ging van hier al loopende naar Zandvoort laogs het strand naar Noordwgk en vandaar over Leiden naar Den Haag waar bg Woensdag uitgeput en vermoeid aankwam De twee kwsrtjes die hg bg zich had gehad waren onderweg aan brood en een glas bier opgegaan Hg had langs den weg geslapen Niet wetende wat te doen liep bg het eerste pulitie bureau het beste in vertelde dat hg zgn portemonnaie verloren h d en nu gaarne eenigen onderstand zou ontvangen De Haagsche politie zond hem zooals vermeld naar Amsterdam op Op een door de Justitie tot hem gerichte vraag waarom hg niet naar huis was gekeerd antwoordde hg dat hg dan uitgelachen zou zgn geworden Aan den rechter commissaris die er zgn verbazing over te kennen gaf dat bij ten eenenmale niet vro hoe t met zgn zieke moeder ging gaf hij ten antwoord dat t toch al te zonderling zou zgn om eerst op iemand een poging tot moord te doen en daarna te vragen hoe t met het slachtoffer was Op de vraag waarom hg den oom die hem dan toch feitelgk nimmer iels in den weggelegd bad ook tot zgn slachtoffer gemaakt bad antwoordde bg dat dit nu eenmaal niet anders kon Hy beweerde dat hg een gedeelte van den arsenicum op leia had medegenomen en dat hg biermede beproefd heeft zichzelf van het leven te berooven door het in een glas bier te werpen Hg bad daarvan echter hoegenaamd geen binder ondervonden Bg bekende zooals dan ook nit zgn eigen verhaal niet auders biykt met voorbedachten rade gehandeld te hebben Hg wist zeer goed welk zwaar vergif arsenicum was alteen was hg niet op de hoogte van de benoodigde hoeveelheden Overigens scheen hg volstrekt niet het ernstige van zgn misdrgf iu te zien of toonde hij ook maar het geringste spoor van berouw Hij werd n dienzelfden avond naar het Huis van bewaring oveigebracht Velgens een bericht uit Graz orden de geredden uit de Lueglocb grot beschuldigd van ergerlgk gedrag tegenover bun jongen lotgenoot Haidt wien zg vgo aandeel in de voorbanden levensmiddelen ontbonden moeten hebben Er is eeu gerecbtelgk onderzoek ingesteld Te Florence is in t openbaar verkocht de geheele roerende eigendom van Otiida mej de La Ramée Reeds sindi lang verkeerde de schryfster in moeielgke omstandigheden haar weelderig paleis te Florence bad zg reeds vöór eenige tijd verwisseld voor een eenvoudige villa waar in den vorigen herfst haar moeder is overjeden Haar honden beeft zg mogen behouden doch niet de grafsteenen van haar overleden viervoetige vrienden Middel om krekels te verdrgven Een eenvoudig middel om deze lastige gasten met bun eentouig gesjirp te verwgdereo bestaat hierin dat men des nachts in de ruimte waar zg zich bevinden een paar eenden opsluit De eenden houden veel van krekels en onmiddellijk gaan ze op den loer Ntaan om eiken sjirper die zgo scbuilhoek verlaat te verslinden Heeft men geen eenden of kan men dit middel om de een of andere reden niet aanwenden dan bereide men een poeder van 2 deelen boraji een deel meel en een deel suiker Deze stoffen worden met elkander vermengd en op stukjes papier gelegd op plaatsen waar de krekels goed bg kunnen komen li 8 l os 1 1 1 1 l li 1 4 4 60 4 57 i 04 6 11 6 80 6 6S 0 08 g io 17 S 1 44 4 10 1 48 1 46 1 66 8 08 8 09 9 16 11 80 18 80 10 18 Voorb 5 64 N dL d5 59 Z Z gw6 08 Bl Kr 8 14 Za M 6 1 10 30 10 36 10 41 Tegen gisteren waren voor de arr recht bank te Winschoten gedagvaard veertien z g Pekeler meiers om te hooren eischen dat zg onf erechtigd waren tot het gebruik der in de reapectieve dagvaarding omschreven grondea met veroordeeling van hen om die gronden te ontruimen te verlaten en ter vrge beschikking van de eiscfaende gemeente Groningen te stellen en tot betaling van alle kosten stdiade en ioteressen Reeds twaalf van beu hebben de zaak in der minne gepchikt Volgens informatiëo heeft de deurwaarder Kriegsman van de beeren Heineken en Calisch advocaten te Amsterdam de waarschuwing ontvangen niet verder te exploiteeren doch niettegenstaande dit alsmede van een gerucht van strafrechtelgke vervolging van dezen deurwaarder meteischtot schadevergoeding gaat hg voort met het ten uitroerleggen van de gewezen vonnissen Te Oldeboorn Fr ging Woensdagmorgen de Heer De Zee lid van de gemeenteraad van UtÏDgeradeel met eene koe aan het touw over den weg aldaar Opeens werd de koe door het ontwaren van een hond geheel wild zg viel op haren geleider aan wierp hem herhaaldeiyk op de giood en biacbt hem zware verwondingen toe aan gela it hals en borst De gemeente secretaris vóór wiens woning het ongeval gebeurde schoot gliogs te hulp en had den moed deu Heer Da Zee van onder het woedende dier vieg te trekken waarna hg met den verwonden nog gelukkig intgds in zgne woning kou komen en de voordeur sluiten voor het ben vervolgende woedende dier dat bgna ook de woning was binnengedrongen Pe koe werd daarna door te hulp snellende mannen onschadelijk gemaakt Geneeskundige hulp werd zoo spoedig mogeIgk ingeroepen Het bleek dat de toestand van den verwonden oogenscbgnlgk nietrecbtsstrei ks levensgevaariyk is Ruvacbol s nalatenschap is dezer dagen verkocht om daaruit overeenkomstig de Fransche wet de kosten van zgn gevangenschap en executie te betalen Zgn boeltje braobt zeer weinig op en zgn vrienden verschenen niet op de verkoopiug Toen Lord Rosebery Zaterdag naar Windsor ging ter audiëntie bgde EConingin had hg eenigen last van nieuwsgierige heereo en dames die samen wilde reizen met den Eersten Minister en kwamen zitten in de coupé Ie kl waarin hy had plaats genoipen De minister stapte toen uit en ging zitten in eeu wi gon van de 3de klasse Hy had daar geen spgt vun De werklieden die daarin zaten waren zoo beleefd geen notitie van hem te nemen en hy 7X q gemeend hebben dat zy hem niet kenden als niet een der mannen wien hg iets vroeg hem beleefd geantwoord had met ija mylord c Op de agenda voor de 45e algemeene vergadering der Nederlandsehe Maatschappij tot bevordering der geneeskunst den 2en en 3e Juli te Amsterdam te houden zal het volgende voorstel van de afdeeling Haarlem en Omstreken dier Maatscbappij behandeld worden De Nederlandsehe Maatschappy tot bevordering der genef kojde spreke aU hare overtuiging uit dat de beoefening van sport in ons vaderland hoe belangrgk zg deze voorde volksontwikkeling acht zich vooral ia de laatste jaren beweegt in eene richting in strgd met de eischen der gezondheidsleer en dat met name het houden van wedatrgden zooals dit tegenwoordig dikwgis geschiedt daarom op hygiënische grocden ten zeerste moet worden afgekeurd Men schrgft uit Chicago van 11 Mei De geest van werkstaking die in alle deelen de Ver Staten beerscht of heeft gebeerscht maakte zich thans ook meester van de werklieden op Pullman 40 47 9 64 10 01 10 10 11 08 11 10 11 80 4 46 4 66 6 09 6 09 6 16 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 8 10 9 41 9 80 68 8 80 10 08 8 05 9 8 10 10 4 48 7 oa 7 11 7 80 7 9 7 81 6 9 81 5 09 10 0 46 10 00 ILOO Pullman is de fabrikant der Palace Carsc die op alle spoorwegignen in Amerika gebruikt worden Zgne fabriekan met de woningen van beambten en werklieden vormen een uitgestrekt dorp naar hem genoemd aan de Zuidzgde van ChicftBO De malaise die verleden jaar alles drakte bracht ook het loon der geëmployeerden aan de carshop tot op t v o het oorspronkeIgke De belofte dat in het b ïn van 94 de loonen weer op het oude zouden teruggebracht worden hield de mannen aan het werk maar nu daaraan geen gevolg wordt gegeven il de strike uitgebarsten 3000 man verlieten de gebouwen en hielden eene bgeenkomst in de open lucht wat ordelgk afliep De geestdrift werd zeer opgewekt toen eene processie van 200 meisjes verbonden aan de TVBSch inrichting eveneens hun werk verlieten en zich aansloten in deu strgd om hooger toon De firma Pullman beweert dat erdagelgks sommen golds door haar worden verloren maar dat ze uit een oogpont van menscblievendbeid het Tolk niet heeft willen afdanken Daar het geheele stadje met de naburige andere voorsteden waar ook zeer vele Nederlanders wonen grootendeeU bun bestaan danken aan deze rgtuigfabrieken is men in spanning wie ditmaal de winner zal zgn Nieuwe conoprrentie ia de kunst Het Wolteï MHtteler Kreisblatt schrijft Een onnavolgbaar wonderschoon olieverfschilderg een product der vierde dimensie dat op de bekencb wgze tusscben twee gefloten leien in een zitting met een medium is verkregen werd ons door een voormalig student der Brunswgker hoogeschool den heer Wilhelm Hotz aan wiens onvermoeiden gver en bekwaamheid wg reeds bg zgn verbigf aldaar zoo voortreffeiyke geestenphotogiafiën te danken hebben nit Chicago toegezonden Het ligt aan ons hureao ter inzage L histoire se répètelc De rooverliteratuur uit het bg den avond zoo donkere gedeelte der Warmoesatraat te Amsterdam levert telkens nieuwe variaties op het thema uitschudden en plunderen Ocb die agent is somtgds of zoek of onvindbaar als de Panama man Arton of wel de gehelmde man veroorlooft zich een uitstapje naar de Oudebrugsteeg en geeft zoodoende in dien tusschentgd aan om maar eens te noemen minstens 25 onvoorzichtige nieuwsgierigen gelegenheid om in den val te loopen of wel hg verzekerd den ietwat angstigen vreemdeling met een gerusstetlend glimlachje dat al die baugmakerg maar larie is en de steegbewoners zoo kwaad niet zgn als men hen wel afschildert Burgers boeren en buitenlai mogen zich voor gewaarschuwd houden Te Groningen is eene afdeeling van de Nederlandsehe Middernachtzendingvereeniging opgericht Dertig personen zgn reeds toegetreden De afdeeling besloot ook bg de stedelgke Regeering te protesteeren tegen de cafe s met damesbediening en te wgzen aan stad en gewestgenooten dat zeer vele dienstmeisjes uit de prov Groningen eo Friesland in verdachte huizen in Holland tegen haar wil gebracht worden Ook de beeren Jhr Mr W H de Savornin Lobman kantonrechter en Jhr Mr O Q van Uwinderen rechter in de Arrond Rechtbank zgu als lid toegetreden N a van een schrgven door het Ned Belg Zouavencomité gericht tot den paneel internuutius te s Gravenhi e over het herstel van een Ned gezantschap bg den Paus verklaarde de Maasbode niet zooder hoop te zgn op gunstigen uitslag Daarop zei de N Rntt Ot In tegenspraak met deze hoop meenen wy gerust te kunnen verzekeren dat van oen herstel der missie bg den Paus onder het tegenwoordig Ministerie geen sprake is noch sprake zgn zal Hierop vat het iCentrnma vunr De verzekering van de N R Gt zegt zg die men bg allen haar verschuU digden eerbied toch nog niet als het n ende lid van bet Ministerie behoelt te beschouwen bewgst al bgzonder weinig Dtt liberale paitg en dos bet tegenwoordig Ministerie ia alles aan de katholieken verschuldigd Van tegenstand in het Parlement beeft de Rog ditmaal weinig te vreezen Zg kan het herstel der Missie bewerken alszg het wil Toch heeft het Centr blijkbaar weinig hoop Ds heer Van Hoaten segt zg die thans een zoo voorname rol vervalt in het Minüterie behoorde in 1891 tot hen die het felst het idee van een nieuw gezantschap bg den Paus bestrsdan Het was hem niet genoeg te verklareUf dat bg daaraan zgn stem zou onthouden hg ging verder en richtte formeele bedreigingen tot de Regeering voor het geval zg tot zulk een daad van complsisanoec jegens de katholieken overging waardoor zg zich naar de Groninger afgevaardigde beweerde den regelmatigeB steun zou ontvreemden van hare natnurlyke vrienden Na bestaat de mogeiykheid dat de heer Van Houten óók op dit pont een weinig van gevoelen zal sgn veranderd maar toch met den besten wil der wereld valt van hem in deza MUi dagenfaeid zoomin als in alle andere te verwachten dat hg aan de rechtmatige wenschen d r katholieken door een daad van complaisance zal willen t emoet komen De heer Van Hoaten is nog altgd de meest volmaakte type van het doctrinair en anticleri caal liberalisme Evenwel ondanks de ongunstige omstandigheden waarin zg verkeeren en ondnnks het blijkbaar officiense commoniqué iude Nienwe Rotterdamscbe Couranti znllen de katholieken blijven vastbonden aan hun eisoh tot herstel der Missie bg den Paus en geen middel onbeproefd laten om van dien eisch de inwilliging te rerkrggeu Het grootste hotel op aarde het New Netherland te New York is tengevolge van de slechte tgden gesloten Het hotel werd in Juni verleden jaar geopend en behoorde toe aan den multimillionair William Waldorf Astar die na geheel Amerika Europa en het Oosten doorgereisd te hebben met het plan thuiskwam een hotel te bonweu dat alles op dat gebied in de geheele wereld zou overtreffen Het gebouw kostte 2 millioen dollars d huur bedroeg 162 000 dollars per jaar of f405 000 Voor reflectanten die goede borgen kunnen stelten i de eigenaar ncbter bereid de huur met f 5000 te verminderen BoUenlaodsch Overzicht In het Eugelsche Lagerhuis werd gisteren nit naam der oppositie door sir John Lubboek eene motie ingediend strekkende om de ontwerp begrooting in tweeën te verdeelen Het doel daarvan was het Hoogerbuis iu de gelegenheid te stellen over zeker deel der financieele voorstellen van Williams Harcourt te stemmen De motie werd met meerderheid van 40 stemmen verworpen Men had eeu tamelgk kleine meerderheid verwacht Casimir Perier beeft zich gespiegeld aan het voorbeeld van Gambetta De gewezen dictator die als president der Kamer een scbitterende rol gespeeld bad had als minister president zeer spoedig afgedaiin Om geen wantrouwen te wekken moest Perier in December van verleden jaar het ministerambt wel aanvaarden Maar hg deed dit scboorvoetend en de eerste gelegenheid beeft hg aangegrepen om zich weder op den achtergrond te begeven Het ministerie Ferier was het SSste sinds den val van Napoleon III Alle Bogelsche bladen bespreken de crisis in Frankrgk De Standard roemt de standrastigheid van den mluister president die opnieuw gebleken is door zgn aftreden en verwacht dat het heengaan der ministers desnoods enkel als eeu krachtig protsHt tegen de lichtzinnigheid en de onstandvastigheid van de Kamer een goede uitwerking zal hebben De Daily New8 merkt op dat men in Engeland Casimir Porier s aftreden zeer zal betreuren daar hg met lord Rosebery 7eer kiescbe onderhandelingen tot een goed einde bracht tot voldoening der beide groote bevriende mogendheden die alle reden hebben over hunne vertegenwoordigers tevreden te zyn De Daily Chronicle noemt de stemming die de crisis ten gevolge bad lichtzinnig doelloos en heilloos en verktaart Cdat ze genegeerd behoorde te worden i De Morning Post zegt dat een ieder voor l nkrijk een krachtige standvastige regeering weuscbt eo dat Frankrgk opnieuw getoond beeft dat het die tot nog toe niet bezit De Times gelooft dat de beer Perier na rgn tgdelgk terugtreden weder op den voorgrond zal komen bg den presidentsverkiezing als vertegenwoordiger der b inselen van verzoening en gez die noodïg zgnomFrankryk voor regeeringloosbeid en ondergang te bewaren Het Cityblad noemt het ministerie Perier het laatste bolwerk der partg van orde tegen de uiterste linkerzyde en gelooft dat mannen van zaken in den val van het kabinet een ongeluk en een bedreiging zullen zien De staatsSpoorwegen waarover de strgd liep bestaan ait de Ign van Cbartres naar Bordeaux en een paar kleinere Ignen tusscben Nantes en Bordeaux die eenige jaren geleden failliet gingen en door den Staat moesten worden overgenomen als zgodede laastlevende eigenaar Ze zyn door den Staat met vrij aanzienlgk verlies geëxploiteerd Het is zoo goed als zeker dat de heer Bourgeois belast zoa worden met het vormen van een nieuw ministerie Tot Maart van het vorige jaar was deze radicale staatsman minister van justitie in het ministerie Ribot Er zgn party vei deringen gebonden ter bespreking van de crisis De meerderheid die de eenvoudige orde van den dag verwierp bestond uit 229 liberalen radicalen en socialisten 18 leden der rechterzgde en 4 rallies de minderheid uit 178 republikeinen van het centrum 20 van de rechterzgde en 19 rallies Van stemming onthielden zich 55 republikeinen en 10 leden der rechterzgde De Tempi dringt aan op da vorming van een homogeen roioistene al moest bet radicaal sjjit De oode concentratioii Hgfc het blad een mengelmoes van alle meeningen Heefl afgedaan Welke Teranderingen de proclamatie van den koning ran Servië voor den toestand in dat land tengevolge zal hebben blijkt het beste als men de verschilpunten nagaat tusscben de constitutie van 1888 die lugetrokken en die van 1869 die weder van kracht rerklaard is Vol ns de grondwet van 1888 bestaat de Skoepschtina uit 134 afgevaardigden die gekozen worden bij geheime stemming door kiezers welke een census van 3 francs betalen de grondwet van 18 9 bepaalt dat van de leden der vertegenwoordiging er 90 districtsgewgze bg openbare stemming zullen gekozen worden door kiezers die een belastingcensos van minstens 30 francs betalen terwyi 44 leden door den koning worden benoemd De grondwet van 1888 bepaalde dat de leden van dnn Raad van State en van het Hof van Cassatie door de Skoepschtina benoemd worden en onafzetbaar zgn die van 1869 geeft het recht van benoeming aan den koning terwijl deze bovendien de macht heeft de leden ten allen tgde af te zetten De grondwet van 1888 schonk vrgheid van tereeniging en vergadering en vrgheid van spreken de tbans weder van kracht zgnde constitutie eischt toestemming der autoriteiten voor elke ie honden vergadering en censuur op de redevoeringen De constitutie van 1888 kende geen beperking der pers noch confiscatie van een dagblad die van 1869 verlangt voor ieder periodiek geschrift een concessie voor de uitgave en stelt schorsing en confiscatie geheel in de macht der politie Bovendien geeft de grondwet van 1869 vrijheid tot afkondiging van den staat van beleg en beperking vau den zittingstgd der Skoepschtina wat bg de grondwet van 1888 verboden was Dientengevolge hebben in volkomen stryd met de vroegere ofBcieuse berichten in allo kringen dar bevolking de intrekking der grondwet van 1888 de ontbinding der Skoepschtina bet outslag der leden van de hoogste rechterLgke colleges en hun vervanging door aanhangers der dynastie een zeer oogonstigeo indruk gemaakt Verscheiden leiders der radicale partg hebben reeds maatregelen genomen om i en reisje naar het buitenland te ondernemen Betreffende de samenzwering t egen de dy astie der Obrenowitcb wordt uit Belgrado nog l et volgeode gemeld Ondanks de tegenspraak fan verschillende zgden wordt het bericht be stigd dat er een samenzwering gesmeed werd om den schoonzoon van Nikita van Montenegro prins Peter Karageorge witch tot lloning van Servië uit te roepen De middelen daartoe zouden uit Frankrgk gekomen zgn Men meent zelfs den tusscben persoon te kennen die al geruimen tgd voor een agent van Frankrgk gehouden werd maar dit is voor t oogenblik oog niet na te gaan De samenzwering of zg waar of verzonnen i heeft in ieder geval de Servische regeering het middel aan de hand gedaan om den lang l raamden coup d état uittevoeren en er t enover het buitenland een schijn van recht n te geven De drie generaals Coxey Browne en Jones Van bet bekende leger zgn door den politierechter te Washington tot 20 dagen gevangeniastrof veroordeeld Boiey eo Browiiebovendien nog tot een boete van 60 galden Deze straf is hun opgelegd wegens het ontplooien van vaandels en het vertrappen van bet gras op bet grondgebied van het Kapitool De door de beschuldigden aangewende pogingen om het vonnis by hooger beroep gewgzigd te krggen bleven vruchteloos De Ooxeyaanscbe beweging trekt ia Amerika nauwelgks meer de aandaoht Volgens tel rammen uit New York wordt nu algemeen aangenomen dat de democraten een voldoende meerderheid in den Senaat hebben om de nieuwe tariefwet er door te helpen Men verwacht dat het ontwerp n in Juni wet zal worden En toch had het gisteren weinig gescheeld of de wet ware bg verrassing verworpen IHenaangaande wordt uit de Boodsstad ge seind De Senaat heeft met 38 t en 28 stemmen het voorstel verworpen dat gebeel onverwacht door den republikeinschen Senator Teller werd ingediend en waarbg de verwerping der tariefwet gevraagd werd De Senatoren van wie velen afwezig waren werden in allergl ontboden om aan de stemming te kannen deelnemen Tgdens de stemmiog heerschte in den Senaat groote opgewondenheid Bg uitzondering zou men haast kannen zeggen komen voor de spoorwegfondsen de koersen nit New York vandaag eens met fiinke verhoogiog af Het z er de laatste dagen treurig uit De groote goud verschepingen de onzekerheid ten opzichte der tariefwetten de nawerking der crisis zich nog altgd openbarende in de slechte spoorwegontvangsten en eindelgk de langzame voortgang in de reorganisatie van zoovele maatschap pgen als in receivers handen zgn geraakt dit alles maakte dat het weinigje vertrouwen in de Amerikaan Hche markt n minderdet on za alken dag schier klnsialoM eo loom nog aldoor daalde Minohien komt er thans wser een kleine reactie maar of de verbetering ou reeds biyrend zal zgn kan men nog metgrond betvrgfelen ITieuwe Deensclie slotkoars 78 A van os Al fi 73 73 Beurs van Amsterdam t 14 ItXI Vor kra 8 lOIV m i f a 78 81V loy Via Wla 104 4 80 Vi 85 60 38 y 101 loov aa 841 850 101 8 V 108 808Y 108 lOl a ga 601 103 lOlV 181 188 104 45 60 137 148 M la 781 1041 188 108 US 75 84 imVia 180 138 If 48 i IS l 103 7 UI 108V 44V 481 18 185 108 107 101 1011 IwVa 86 ivuj i 87 i NloiUANS Gart Nad W 8 8 i dito dito dito 8 dito dito dito SVi UoNSAm Obl Ooudl 1881 88 4 iTAUl LiMhrynng 1809 B1 6 OoariNK Obl in papior 1868 6 dito in zilrar 1888 5 PoRTDOAi Oblig met ticket 3 dito dito 3 RüaLiHD Obl Oo t Ie Serie 6 dito Qeooo 1880 4 ditob jBotlu l889 4 dito by Hope 18S0 B0 4 ditoisgoud Jee 1883 dito dito dito 1884 8 iuxix Ferpet lohuld 1881 4 Tluiu Oepr Conr leen 1880 4 Oao leening erie O Geo leenin lerie C Zuis An llip Beo T obl 1888 6 Muioo Obl Buit Bob 1800 8 ViNiKüiLA Obl 4 onbep 1881 kmfmDui Obligitien 18 1 3 RoTTiRDAH Sted leen 1880 8i i NlD N Afr Hsndelir und Arendsb Tab Hü Certifloalen Duii MaatMheppjj dito Arnh Hjpotheekb pendbr 4 Gu t M der Voretenl uuid Or Hypotbeekb peudbr 4 Nederlandaoha bank aaad Ked Handalmaatacb dito N W k Fao H p b pandbr I Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hjrpotbeekb dito 4 OoBTiKii Ooat Uong bank aand Rd8L Hypotheekbank pandb 4i i AHimnu Eqnit bypoth paodb 6 48 6oy 14SV 831 Uaiw L O Fr tien eert KiD Holl XJ Spoorw My aand Mij tot Eipl r St Spir aand Ked Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Anik Spm aand 6 dito dito dito 1801 dito 5 lTAU apoorwl 1887 88 A Bobl 8 Zuid lul BpwBJJ A H obL 8 FoLiH Wanobau Weenen aand 4BvaL Gr Ruaa Spir H j aand 6 Baltiwhe dito aand 118 74 Faatowa dito aand 5 Iwaog Dombr dito aand 5 Karak Ch Azow Sp kap a nd 5 LoBowo Bowaat Sp Mij oblig 6Orel Vitebak dito oblig 5 ZnidWeit dito aand 5 dito dito oblig 4 loy 461 loy 1081 AaiuiA Oent Fac 8p Mij obl 8 Chio k Nortb W pr C r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Bio Qr Spm oert T a lllinoi Ceatral obl in goud 4 Louiar ie NaahviileCert r aand Mexico N Spw My lehyp o S Miaa Kanaaa r 4 pot pref aand N York Ontario k Weat aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Faul Hinn k Manit obl 7 Ud Pao Hoofdliin oblig 8 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 5 OiMADA Dan ottth Cert T aand ViH O Ballw k Nar Ie h d o O Amaterd Omnibua My aand Bottere TramwegMaata aaad NiD Stad Amaterdam aand 3 Stad Botterdam aand 3 BfLOll Stad Antt erpenl887 8 Stad Bruaaal 1888 8Va KoNa TbelaaBegulIr Qeaellaoh 4 OoaTlMR Staataleening 1880 6 K E Ooat B Cr 1880 3 SFimi Stad Madrid 3 1888 Var Nni Be Hyp SpobI eert 8 345 Staats loterij 6c Klaaae Trekking ran Tj jdag 16 Mei 1804 No 67 8484 3855 8118 en 10161 1000 No isei 6688 aioa e884 loats an 10437 400 No 3547 18885 17185 17718 en 18168 100 No 668 4SS1 5881 7370 8050 8656 18184 13 gi 14606 18417 en 10 08 100 Prijzen Tan 70 38 8040 5770 80 3 10061 U460 1 188 lOOSl 142 3145 6806 8804 11038 13 08 16166 10088 178 3168 taai 8808 11 93 18847 16840 10141 186 8818 6110 8881 11227 18878 16808 18157 208 3348 6143 8590 11266 13906 16681 10800 268 8538 6261 8600 11312 13868 16590 108 7 547 8684 800 8743 11686 14010 16601 18180 711 3788 6805 8871 11567 14116 171 4 18480 082 8766 6346 8944 11756 14208 17150 1 6 7 946 8884 438 a 17 11778 14861 17881 18 30 llbl 9886 467 9122 11879 14386 17168 19665 1204 3910 485 9346 18048 14469 17648 19787 1816 4094 716 9879 ItOBl 14603 17660 19941 1880 4151 6768 BSOl 11106 14 89 17669 llaSt 1886 4881 6786 8406 11106 U6 17 41 10071