Goudsche Courant, zaterdag 26 mei 1894

Maandag 2s Mei J804 d3ste Jaargang No 6361 Mnp mmm mmm M tiU NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De tJitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco pei post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen $ iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden bweiceni naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd t itn 94 8M 41 878 9 01 881 9 49 7085 9737 7108 9838 7199 9980 73 3 10324 7857 10887 7394 10 39 7419 10 84 7711 108 9 784810708 7981 10798 789910798 798 10808 801110901 11 8 11388 11888 lit8 188 8 118 8 11879 18017 13030 13041 13088 18819 18315 13371 13409 18434 18444 15009 1 14 15148 1 153 1 311 1 335 1 S5 15511 15 17 1 538 16558 1 879 15830 15898 1 9 1 994 1 1 1 ItM 4M ISU 4IM IM MM ia 4 4701 U 7 4714 19 4 4780 1 M 47i iOlt 4 78 1174 084 ilOt 5041 1887 141 1544 IMi S 370 1780 4 1817 8 4 8849 58 1 8851 890 8030 I7 l 17779 10114 17977 10304 16011 10808 180 10319 18103 10331 18331 10376 18881 204 4 13439 20614 13S89 20691 18679 20765 18774 10778 188U 10778 18880 20814 188 10839 18878 20988 18908 190 5 BarrerliJka Stand Moordrecht 0EBOREM 21 Mei Maria Elimbetb ondera J Tan de Velde en A Pola 23 Coroelia oadera J Ooiterom en A Vuile OVERLEDEN 20 Mei J Ver toep 4 m AOVERTENTIÊN 40 Jarige EchtTereenigiiig Ti onze geliefde Oadera en Behawd Ouders H OVEREUNDEB n G C OVKEEIJNDEB KOSTEB a mda 26 Mei 1894 P O OVEBEIJNDBB C OVBBEUNDBR QUiST H A B BOKBOVEN OrimuHDiB P J BOKHOVEN A M HBBMAN di GBOOT OriuuiioiE J F HBBMAN di GBOOT Geboren 1 ANNA ANTONU MABIA oaders C CLBMENS en C CLEMBNS BimiN Unia 24 Mei 1894 V D Heer en MeTionir Di BAKKER KlBMEUBB Dorfu betnigin bonnen hartelgkan daak toot de Tele bewgun Tan belangitelUng onderTonden bj de geboorte Tan bnnne Dochter Gouda 25 Mei 1894 KraamvmUi wordm lij voorktur afgeaadvt Mamdag 28 m Ditudag 29 Mei AAITBESTEDmC De GARNIZüBNS V0E0INQ8 G0MMIS 8IB te Oouda ai op Vrifdag den 1 Juni a ê dei middags ten 12 ure op het bureel Tan den Oamimtens Commandant Ka ame alhier in bet openbaar AANBESTEDEN e De levering van VLEESCH en VET Ml SPEK benoodigd voor de menageB der troepen alhier in gamiioen voor het tijdvak van 1 Juli tot en met 31 December 1894 t De levering van AABDAFFB LKN benoodigd voor de menages der tiraepen alhier in garniaoen voor het tijdvak van 15 Juni tot en met 31 October 1884 Da ToorwMidea Tan leTaring en aanbeatoding liggen dagelgka behaWe dea Zondaga ran 10 12 anr t di op gemeld bareel ter inaage Nmimbi de Garaiioena Voediuga Gommiaaie O 1 Iinitenant Kwartiermeester Secretaria G O Dl BLAUW Oouda den 25 Mei 1894 In het ISRAËLITISCH 00 DE MANNEN B VROUWENHUIS wordt teratondgcTraagd SEHFUVEEWMIIEII tRT ns gaaofaikt om met lieken om te gaan Mb goed getuigen Toonien Aanbieding bg de Directrice ran het Ge tiekt aan de Turfmarkt OeMe l al Mn lr k na A BuiniUH k ZooK Kr wordt ten spoaSgsta gevraagd eèn BASSIEBS BEIISIIBE eeer ne es kunnende SCHEEBEN en HAARSNUDBN Tan goede getuigen Toonien Liefst in persoon of met franco brieren tegen kost en inwoning Loon naar bekwaamheid Adres Th J POST Korendgk St hoek Ij ondelstraat 44c Scheveningen Er wordt gpevraag d Tuor halve dagen een iink Dienstmeisje boTen de 16 jaar Adrea aan het Bureau dezer Conrant PARSCHLIT groot 24 ton net en goed onderhonden TM KOOP aangeboden Br fr lett B Boekhandel T SANÜBES Bodegraven Frijstrekking 13 en 14 Juni 500 000 Maik aU hoofdprgs in bet gelultkiKit geral biedt de uieuwito groota Geld ver loting di9 door de Hooge BoKMriag reu Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is Uo roordeelige inrichting van het nieowe plaa beitaat daarin dat in den loop van alechta weinitce maanden in 7 verlotingen van 110 000 loten B6 400 pr EOD bedragende 10 452 425 Mark ter volledige besUBsing sullen komen daarondereija kapitale priJEen van eventueel 500 000 Hsrk by uitDemendbeid eofater Iprgs a M 800 000 8 prijsen aM 16000 Iprg a M 200 000 88 prijzen M 10000 l prgs H M 100 000 56 pnJEen a M 5000 SprijzenaM 75 000 106 prijzen u M 3000 Iprya aM 70 000 25SpryzeniiM 2000 Iprgs aM 65 000 6 prijzen a M 1500 1 pnji tiM 60 000 756prgzen M 1000 1 prijs aM 66 000 1837 prezen IM 6 0 SprüzenaM 50 000 3S950 prijzen M MA 1 prijs M 40 000 ISOgiprgzenaMSOfh nt 5prijzenkM 80 000 150 187 100 94 67 40 80 I H annatnandfl eerste prijatrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde GeldverlotiDg is van ambtswege bepaald plaatste hebbim op den 13 en 14 JVNI e k en kost hiervoor geheel orig lot aleohU M 6 of ƒ 3 50 1 half w n 8 ff y 1 75 l kwart w u H iVl 80 tegen ineeoding van het bedrag in bankpapier of pet poitwiasel Alle oommissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontrftngt van ons do met bet wapen van den Btaat voorziene Origineele Loten aelf ia handen Bij iedere bestelling wordt het vereisohte ofli oieele plan waaruit de verdeeticg der prijzen op de verschillende klassen ala ook de betref feode integgelden te vernemsa is gratis b jgeTo en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elka trekking de offlcieele lijkten Dtf uitbetaling der prezen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatasu van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet ia steeds door het geluk beguustigd en onder vele andere aanzienl ke prijzen hebben wij meermalen volgens offioleele bewijzen de eerste Koofdtreffera verkregen en onie Begunstigers lelf uitbetaald o a Mark 850 000 100 000 60 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bjj deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderiteming van alle kantin op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend man gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste reohlstreeks te zen KAUFMANN SIMON Baakiers ea Geldwiiiolaari in HAMBURG P S Uiennade danken wij voor het vertiouiren ons tot hiartofl geBchonken en dasr w j bij het begin der nieuwe verloting ter deelaemint inviteeri D tullen wy ook Toor hel vervolg bemoeid siJD door een stipte en reeele bedie ning de tevredenheid van ome geëerde Begunstigers te verwerven Uitalnitend TOor OeaJbotmeerden op ae GODDSCHE COURANT n naar hot Franach Tan Xavier de Montépin 544 pag druk is aan hot Bureau deier Courant te Terkrggen tegen den apotprjs van êO O0 l De TOorraad ia niet groot men profiteera dna ran de gelegenheid EoUondsche MiatscliappiJ 7a Land boiiw Afdeeling G0UOA en Omstreken 5 JAARLIJKSGHE BIJ QELEOBNHEID DER TENTOONSTELLING 10 13 JULI a te Gouda en de VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot ƒ I 11 Loten voor f 10 te bekomen bij 4 BRIi RM IN en Zn Langre Tiendeweg D 60 en in het Café HARMONIE Markt Hamburger Geldloterij Uittreksel mt het trekklHCfliplaH De hoofdprijs bedraagt in t gelukkigste geval ev 500 000 Mark 110 000 origineele loten 55 400 prijzen iV Heer dan de h lft deur lolea moet lm met een prlji nltkoman Het nwkelUke voordeal der HKaibitrs rliOterU t freBOTer ndere l la4M€m l t Hj bestaat dtaiia dat la Btunbarg OK Mlet a wordeB gMrokken ledar beiltter van een lot heeft dna kani t t p tem la t toa ftrekUacii SK In bet galnkklgate g Tal bedraagl Ie M MprU Ti In t bUionder cfjn de hooge prtJsen als volgt liJU SOO 000 1 200 000 1 100 000 7S 000 600 000 NeTenataande label geeft een o reraloht Tan de bljiondere IndeflUng der hooMprlJaen Alle 6 l Ki traeen woiden In T ipoedlg op elkander TOlgende laisen nltKeloot en contant betaald Ik Ik Ik Ik k Ik nk ik Mk 56 ik I è 95Sik k 756 il ia 7 70 000 65 0OO 60 000 55 000 50 000 40 000 0 000 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 500 l OOO 500 Het onltJleele tr k iliiv pl B hetwelk wU bij ieder lot gratli byyoegen bevat een Jntate opgave der prUien welke In ledere afdeeliDg uitloten en tevena hoeveel roor iedere afdeellng moet worden toegezonden De prijs der orlyimeele loten wetieiyk vaatgeateld en bedraagt Toor de Ie trekkingiklaue Na C f 8 60 Toor feheele origineele loten 1 7 halTO 0 90 kwart Na ontvangst van dit bedrag In HolUndaoh bankpapier poKsegela of poitwlaiei aenden wU de rlClneele loten met ofllelevl trekkIngipUn Indien Iemand het trekklngaplan niet mocht ftutaan ilJn wij bereid vddr bet Begin der trekking de orlKtaeeïe loten lerug te nemen en liet daarvoor geaonaen bedrag onmiddellijk terng te Eenden Wij kunnen dit dea te eerder daar wij overtuigd iMd dat ledere ontvanger de uitmuntende en kanirijke Indeeling van het trekklngaplpn zal erkennen Ue ofHcieele trekkingalljiten eenden wIJ direct na If dere trekking Om alle beHtetiingen zorgvuldig Ie kunnen uitvoeren veraoeken wij ona die ten ipoedlgile te enden too mogelUk roor 511041 i JU 34 0 JtOO 150 148 1 7 lOOik AUc 5S 40O prUion bedragen t cainen 10 452 425 Hk 13 Jli I a s HeefdloteriJ Bnreaii ISENTHAL Co Hambupff BarcKax Bceda vaak waren wIJ In de aangename gelegenheid groote HoofdprMaen ok naar SIed rlaBd té kunnen eenden In de laalale seven Jaar hadden wlf het bijEondere genoegen onderalaande HoofdprljESn aan ome klanten oonlant uit te betalen A 3fi OOOopNo eeSlOgetr d SOet 1S90 JL 800 000 op No eiOMgetr d U Hei 1891 ao ooo 66 000 68 006 60 000 60 000 80 000 4 ÏM 081 S 8t468 61SB 7 4ïB twio 18B0 12 Jan 1888 11 1894 ISUee 1888 KJan 1803 2 0et 1888 WOOOO S8 ltt 4Nov 1BS7 200 000 tSOM 23 Oct 1B91 100 000 10S8 2ftAj riI1889 100 000 6S4C 11 Hot 3894 7G0O0 8S86 2 1890 16 000 iSlOt 12 Got 189S en bovendien verscheidene piUaeit i A 16 000 10 000 6000 8000 MW etc Q ebri Stollwerck s Chocolade en Cacao S ♦ DoBlniatiRe door de nieuwste uitvindingoii op rnailimaal gebied rerbeterde fabricatie d uitsluitend gebruik van fijne en fijn itü gnimistutfen randeeroi len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een Aanbevelenswaardig fabriknat uuuwte inj teantwoordonde aan den inhoud der resp Kiiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hoflereraiicierj 44 Eere Diploina s gouden enz Medailles een bewijs van uftmuntend fijn fatifikaat Keedn l li schreef de Accademie national de Paiiia Nous Toi déoemona nne Hedallle d or première cliMifi en ooni dérftüon de Totre exoeUenta tebrioatlon de Ohooolat bonbons varies eto eto 8tollwerck fabrikaat is verkrygbaar bij H A Confiseurs Banketbakkers enz ens Oeneraalvertegenwoordiper voor Nederlaiid Jnlius H8tteiiklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Kraepelien en Holm s ina LarocheQ u NAfARocHE Is de Dieest Krachtige en Versterkende KI MA WIJIV aanberolen door tal van binnen en baitenUndache geneesheeren Bekroond met ££ BEN DIPLOMA en GOUDBiN UEDAILLES Verkrggbau in fliwonB k fV90 en i Dep te Gmda bg den Heer L E TESIL Fotlieker voorheen C THQI Hfflïn Kraepelien Hofleveranciers Zeist BINNENLAND QODDA 26 Mei 1894 Naar men ona medodeeltf zal weldra een Qids van Gouda versohgueD vooral met het oog op bea die van woonplaats willen veraaderen en zich in onze stad zouden willen vestigen Van de eerste oplaag zullen 1000 exemplaren gratis verspreid worden door geheel Nederlaod en in Ned Indie In ieder station hotel of restaurant van eenige betnekeoia zal deze Gids ter inzage liggeo van eeu ieder die nader met Gonda wenseht bekend te worden Katnnrlgk 7al een en ander heet wat geld Iróeten Daarom heeft de CommisBie die de amenstelling en verspreiding geheel beUuglooa op zich heeft genomen heloten de volgende week eene lyat te laien circnleeren b ule neringdoenden vao Gouda die in den Gids willea adverteeren Hiermede wordt het dubbele doel bereikt dat de Commissie de noodige gelden zal verkregen en dat onze neringdoenden bg voorbaat bekend zgn bg ben die Gonda komen bezoeken of zich hier metterwoon komen vestigen De adverteerenden kannen over een heele lulTe vierde of achtele bladzgde beschikken Mejuffrouw E P J Schriek alhier behaalde gisteren te s Graveohage eene acte als onderwgzerea Hedenmorgen vervoegde zich bij verscheiden ingezetenen een vrouwspersoon ofjnffrouwmet zeep en andere artikelen die voorgaf een dochter van eeu bekend schilder te zgn en zicb aanbeval voor onderstand of verkoop namens geachte dames in de gemeente die haar volgens haar zef en gezonden hadden Haar houding irokte argwaan en spoedig bleek dat van haar beweriugen nietü waar was Toen eg zi dat men aanstalten maakte om de politie te waarschuwen maakte zg zich spoedig oit de voeten en vertrok per trein naar den Haag Ieder zg gewaarachawd als zg zich misschien weder in de tad vertoont om baar operatiën voortte zetten Maandag a s heeft in Tivoli een opebaren fS adering plaats uitgeschreveu door het be iHuur der Afdeeling Gouda van het Alg Ned Werkl Verbond Als sprekers treden daarbg op W L Schram i JHiJMLLETOX De laatste eener Familie Naar het Fratuck 2S De heer Van HsDsweerd heeft a eiet met zioh genomea tn jacht op Sint Uerbertasdag Wat ivaa daarran de rédeoF i Hij had mij bdvolen een niiobtelyke roade te maken door de boasoben Uy vreesde dat de stroopera gebrmk souden maken van oQxe afvrezigheid air mqn kameraad en ik beiden mede gingen Bovendien had hQ mjj volstrekt niet noodig te LanroUon met mgn kameraad kon hij volstaan ËQ hebt ga die naohtelijke ronde gedaan yJa mgnbeer Van tien our in den aroud tot drie uur ia den morgen Uaar ik heb niemand betrapt ifVViat gy dat de generaal na middernaoht op het kuteel was teruggekeerd tik heb het dea volgenden ochtend geboord van mijn kameraad dien ik ontmoette H vertelde mij dat oase meester den dag zou doorbrengen in de kamer vau de l ronea die niet wel was Hoe hebt gij dien dag doorgebraebt f yZooala gewoonlijk ben ik tegen twaalf uur op het kasteel gekomen om verslag uit te brengen Ik hoorde dat mijuheer de baron niemand vilde zien Toen ben ik het geheele bosoh door gegaan tot de Wottdhoevej om de vallen na te lian welke ik den verigen d geiet had Ik vond er twee vossen in dis ik laede naar huis hsb genoasn De kleine Az van Haarlem en D de Klerk van Rotterdam met het onderwerp Waarom vragen de werklieden het kiesrecht Is het in t belang van het land hnn dat te onthouden Er zal get enheid zgn tot debat In de Donderdf gehouden zitting van het kantoogerecbt alhier werd de nieawbeooemde griffier Mr W A Wunder Ond BnrgemoeBter van Wageningen als zoodanig tiieïostBlleerd en daarna in bartelgke bewoordiugen door den heer kantonrecbter geluk gewenscht met zgne benoeming Ook dit jaar zullen weder gedurende het badseizoon te Scheveningen 1 Juni 30 Sept e k aan het station te Gouda des Zondags éénda scbe speciale retourkaarten naii r den Haag worden oitgegevHu tegen de volgende prgzen Ie klasse f 1 60 2e klasse l 1 25 3e klasse f 0 80 Wordt de reis met deze biljetten ooderw atgebroker dan verliezen zg hunne geldigheid voor de verdere Door den notaris H Groenendaal alhier werd Woensdag ten huize van P Stoppelenburg te Stolwgk verkocht een woonhuis staande in t Beiersehe en eenige perceelen wei hooien bouwland te zamen groot 4 536 H A en geleiren gedeeltelgk in t Beiersehe gedeeltelgk in Benedenkerk aldaar Kooper van dat alles is geworden de heer M Kraan te Goaderak voor f 7300 De werkzaamheden aan de ophaalbrug en den straatweg Gonda Bodegraven aan de Reenwijksche brng bestaande in het aanbrengen van nieuwe watersloven uit te voeren door den aannemer G de Hoog aldaar voor rekening Tan de commisste van gezegden straatweg werden dezer dagen aangevangen lu de verbroken commnniratie is voorzien door het slaan van een noodbrng wetke ook door de paardentram wordt bereden zoodat ds reizigers weinig ongerief van bet karwei underviuden Alleen de doorvaart Yan groote vaartuigen is gestremd Uit Reeuwgk wordt gemeld Bg besluit vau ingelanden der droogmakerg de Broekv ilden en Vettenbroek c is voor hen die ingevolge den slechten toestand in de veenderg nu reeds geheel werkloos zgn de gelegenheid opengesteld tot werkverschaffing bestaande in tocht ver breeding en verdieping De schade welke door diè werkzaamhedeT Karel heeft te gestroopt Hy zal o de huiden toonen als ge het verlangt vZijt ge met in bet park van het kasteel geweest P vik ben er buiten om geloopto ea heb mij selfs eenigen tyd opgehouden bg een gat in den muur dat Qoodig hersteld moest worden t a deel van den munr is oud en was ongeveer een maand geleden gedaeltelyk ingestort yHoe laat was t toen gy tehuis kwaamt 1 i Liep t en v f uur t Begon donker te worden Ik vond freule BHze bg myo moeder cooals ze u sal zeggen als ge t haar vraagt fËQ ge hebt geen geweerschot gehoord P vNeeo mynheer De freule heeft t evenmin gehoord I ff Ja maar gy waart in de onmiddellyke nabyheid van het park rHet woei seer hard de wind was van mg af De freule is dadelyk na myo komst vertrokken Ik was zeer vermoeid en na gegeten te hebben ben ik naar bed gegaan Yan bet kasteel is niemand mij komen waarsohnwen en ik heb den dood van myn goeden meester eerst den volgenden ochtend vernomen AI tyn antwoorden werden op den naluurl ksten toon en tonder eenige aarteting gegeven De burgemeester en de dokter wisselden een blik waarin De Euiter meende te lezen dat hij zyu zaak gewonnen bad De brigadier der ryksveldwaoht soheen t daarmede echter niet eeus te zijn want hy keek donkerder dau ooit en hy had zichzelfs de vrgheid veroorloofd een paar malen de sobonden op te halen Hetgetti ge s maakt d a iadrak van waarheid ik oatkan bel niet aside da heer Miniac veroorzaakt zal worden aan de langs dien tocht te veld staande gewassen zal geheel gedekt worden door den polder In de vergadering van Ingelanden ran den jiolder Bozendaal onder Haastrecht ia vastgesteld de rekening over 1893 bedragende aan inkomsten 2120 51 en aan uitgaven f 1581 201 dus een batig saldo van f 539 30 De begrooting voor 1894 bedraagt aan inkomsten en uitgaven f 2007 19 de omslag voor 1894 is f 2 per H A TA De openbare school te Ammerstol is voor een groot deel ontvolkt tengevolge van en Ewaren branduitslag die onder de kinderen sobgnt te heersoben Te Krimpen a d IJael is thans de tweede der vier poktgders aldaar bezweken nalatende 7 jonge kinderen Nieuwe gevallen hebben zich sedert 18 deur niet voorgedaan Te Ammerstol hebben dezer dagen de jonge lidmaten bg hunne toetreding tot de i meente twee zilveren sohoteta ten gebruike bg het H Avondmaal geschonken ter vervanging van de tot nu toe in gebruik zgnde tinnen Door de félle nachtvorst zgn in verscheidene streken van de Krimpenerwaard de aardappelen afgevroren Het Berg Ambaohtsche raadhuis dal er nu juist niet zeer oogelgk uitziet zal bg besluitvan den gemeenteraad worden afgebroken en door een nieuw vervangen Dit zal naast bet brandspuithuis gebonwd worden De jaarlgksche verpachting der landergen van den polder Veerstalblok onder Gouderak heeft dit jaar opgebracht f 679 van den polder Middelblok f 244 en van den polder Kattendgkablok f 389 Voor de betrekking van onderwgzerea aan de o 1 school te Uerkenwoude hadden zich 4 Botlicitaoten aangemeld Een daarvan had bericht dat zg reeds op eene andere plaats was benoemd De andere waren van de week opgeroepen om eene proefles te geven Tengevolge daarvan werden op de voordracht geplaatst No I mej N A M Van Altena onderwgzerea te Billand Bath No 2 mej 8 J Van den Berge te Lieuden en No 3 mej M C L Slors te Maastricht vTbana echter moet ik u zeggen dat een getuige verklaart u gezien te hebben om kwart voorvyven terwijl ge uw geweer te roorsohgn haaldet van onder eenige dioht begroeide iferuiken waar ge het blykbaar verstopt badt Hij cag u het park bioaengnan door bet hek dat openstond en een oogenblik later weerklonk het schot ffËi deze getuige die zulke goede oogen schijnt te hebben heeft die er niet aan gedaoht om my b den kraag te pakken spotte De Ruiter ff Hij geloofde dat gg een haas geschoten hadten vervolgde zijn weg Eerst heden dacht hy aan hetgeen hy gezien heeft en legde zyu verklaring af aan den brigadier der ryksveldwaoht hier tegenwoordig ffWie is dan toch die vslsche getuige P Laat hem die verklaiiug eens herbalen in mgne tegenwoordigheid Het is Jan Poorter pachter van den Fazantenhoeve Dat bad ik wel kunnen vermoeden Hg haat my ffWat is daarvan de reden F Ik weet t niet Uisiohien wel omdat zgn meester mg altgd een kwaad hart heeft toegedragen daar ik t was die aan den baron heeft verteld dat de oude graaf Van Triohtvoorde boomen ia het park had doen vellen na den verkoop van bet kasteel Daarvan zgn onaangenaamheden bet gevolg geweest De zoon heette tlit en en de generaal wilde de zaak niet vpor den rechter brengen ffOg beweert dus dat Poorter liegt t 7aX hem toely k opbreken lïs ge dat knal bewgsen I Het afleggen van valtohe getelgenis weidt met zware straffen bedreigd Maar ik kan mocUqk aannemen De directenr generaal der postergen ea telegraphie heeft bepaald dat voortaan op h t ontvangbewga voor aangeteekende brievaBi postwissels enz afg ven of oitbetaald aan vreemdelingen die niet ten kantore bekaad zgn moet worden aangeteekend welk i entiteitsbewgs door hen als bewgsstnk is Tertooud Tot snrnnmerair bg de Htaatsspoorwe en is o a benoemd £ K Ebbenhont te Woardan De Ondewatarsche Stoomsnivelfobriak ia Hlo dawater heeft aanbesteed het ioriohtan van eenigen behuizingen staande in de nabariga gemeente Willeskop tot roomboter an kaaafabriek hetbyboowenvan een maohindntalhais gshais schoorsteen enz enz Van de zeven inschrgvingsbiljeten was bet laagste dat van den Heer M G van Wgagaarden te Oudewater f 11 700 De gunning is alsnog in beraad gabon Het openbaar ministerie bg den Hoogen Baad conolndeerde heden tot verwerpiDg van het casatieberoep van A van Kleef te Boskoop tegen het arrest van het Hof te Amsterdam waarbg werd beslist dat het roomsehka tholiek paroobiaal armbestuur te HillagtHQ gerechtigd is tot het heffen van tolgeld voor de vaart door een iqami van 4a HiUegommerbeek Uitspraak 29 Joni Uitspraak doende in de zaak ran de l a glazen wasachers B Heppener en P Piket tegen wien de officier van justitie bg de Haar lemsche Rechtbank de vori week w na onderscheidene diefstallen 1 jaar en 6 maanden gevangenisatraf eischte veroordeelde de Rechtbank gisteren eerstgenoemde tot 5 den tweede tot 3 maanden gevangenisstraf De werkliedeD kiesvereeniging Ontwikkeling te sGravenbage heeft thans ingevolge een vroeger vermeld hssluit eene oiiibalairis gericht tot bestuurders van werklie o en vakbonden en vereenigingen waarin dé ntedewerkiog van deze wordt ingeroepen ten einde aan den ood minister Tak een huldebigk aan te bieden w ns zgne indiening en krachtige verdediging van de meest ver gaande nitbreiding van het kieireoht Het voorloopig plan is den heer Tak een album te vereeren met calligrapbische opdracht bevattende dé namen der rereenigingen die aaa deze hulde dael dat hy het verhaal van het onder de struiken vwborgen geweer ait zijn duim getogen heeft Voor de eerste maal sedert de beer Miniao hem ondervroeg seheen De Buiter eenigMMis ia Terwarring te raken Na een oogenblik geau d te hebben zeide b Dat verbaal heeft dan ook een sohyu ran waarheid Ik heb bet geweer eohter niet verstopt maar legde bet eren neer aan den rand i an don greppel onder een struik omdat het m hinderde bg het opnemen van het gat in den munr Met een duimstok heb ik de hoogte en breedte opgemeten van het stuk muur dat vernieuwd moest worden Maar hier medQ ben ik niet langer dan tien minuten batig geweest en toen ik er mede gereed was heb ik het geweer teruggevonden op de plaats waar ïk het gel d had Heeft Poorter mg soms boven uit een boom bespied P Ik begin t waarachtig te gelooven Dal geweer heeft tirea loopen nietwaar F vroeg de burgemeester Ja mynheer tis een jachtgeweer volgens bet nieuwste stelieL Ëen prachtig wapen evsngoed voor de wilde zwgneu als de patrijzen Mijnheer de baron heeft t vorige jaar voor mg te Far s gekocht Was het met een kogel geladen P Dat is altgd het geval als ik de nachtelgke ronde doe En ik herinner mg er niet aan gedaoht ta h ben de patronen er uit te balen Ze moeten er dus oog insitten F Natunrlgk Wilt gg t zien P Het geweer hawt boven den soboorsteenmantel Ga teens halen beval de heer Miniae ae Jlg bi iadier Ferrfl w r s D