Goudsche Courant, maandag 28 mei 1894

opmaking eene belasting in aanmerking kwam op het wezenlgk vermogen gebaseerd toont hoezeer men met die meeniog in dwaling verkeerd heeft Maar het toont nok in het algemeen de bedriegelgkheid van kentaekenen c aan welke men op een ander gebied in het oog dient te houden Men beeft inderdaad van de Eerste Kamer willen maken eene vert uwoordignter van de gevestigde belangen van de gegoedheid en het fortuin naar kenmerken daarvoor zoekende kon men niets anders vindan dan belastingaanslag doeh daar de belastingen werden omgeslagen naar kenteekenen die allerminst bewgzen van gegoedheid en fortuin vormen kwamen op de Igsten eensdeels dat bewgzen de 25 pCt die er nu afgevallen zgn peraonen voor die slecbU eene betrekkelgke ot eene bedriegelijke gegoedheid bezaten ten andere werden er dat bewgzen de 25 pCt die er nu op gebracht zgn gevonden van werkelgke gegoedheid die niet op de Igst voorkwamen Men zal wel doen deze les niette vergeten Wanneer belastingaanslag geen voldoende zekerheid geeft aangaande gegoedbeid en fortuin van de rgken zal bet nog bezwoarlgker gaan den maatschappetyken welstand voor kieabevoegdheid gevorderd naar belastingaanslag en belastingbe ing af te meten X CJn De Gazette de Luxembourg be¥ai een senaatie artiken over de regeling der troonopvolging io 1886 Daarin wordt betoogd dat het alleen Koningin £ mma is geweest die den toenmaligen minister de Blochausen beeft verhinderd het Huis Nassau van de troonopvolging te iu slnitten c De bloem van het Britsche leger was eergisteren op de planken van het A laham brathe theater opgesteld ten einde getuige te zijn van proefnemingen met hel kogelvaste kuras van den Berlgnschen kleermaker Dowe Vooraan stond als opperbevelbebber de hertt van Cambridge en achter hem rag men ongeveer alles geschaard wat Engeland aan generaals hoofdofficieren en militaire autoriteiten beilt Nadat de beer Dowe door den directeur van bet theater aan dit schitterende gezelschap was voorgesteld onder mededeeling dat zgn karas DU nog 12 pond weegt doch dat hg binnen veertien dagen er een van 9 pond gereed zou hebben en dit ter beschikking stellen zon van den Britschen generaleustaf begon men eerst met uit Engelscbe en Duitsche vuurwapenen schoten te lossen op blokken boot Een taai eiken blak ter dikte van 30 Eng duim werd door het Duitsche legergeweer als vet doorboord doch niet geheel door het Ëugelscbe een bewgs dus dat het Engelsche wapen of het Engelsche rooklooze kruit het zoogenaamde corliet minder doordringend vermogen bezit dan bet Duitsche Vervolgens werden dezelfde geduchte projectielen afgevuurd op blokken die met Dowb s kuras bedekt waren en nu varkreeg men dezelfde geen enkelen grond tot twgfel overlatende resultaten welke ook elders deze proefnemingen bekroonden De puntkogels bleven in het kuras steken en het hout er achter werd zelfs in het minst niet gekneusd Ten slotte bood Dowe ook weder zgne eigene borst als schgf aan doch biervan wilden de toeschouwers niet booren Men vergenoegde zich met nog een laatste experiment op de ribben van een met bet kuras beschut paard dat inderdaad dn proef met het grootste phlegma en geen spoor van onaangename gevolgen doorstond Eergisteren 24 Mei vierde koningin Victoria haar 758ten vojaard Slechts twee Eogelache vorsten hebben dien leeftgd bereikt George TI die 77 jaren oud werd en George IH die in zgn 82ste jaar stierf Op 20 Juni zal koningin Victoria 57 jaren lang geregeerd hebben Slechts één barer voorgangers overtrof haar koning George III die in naam bgna 60 jaren lang op den troon zat Directe Spoorwegverbinding net GOUDA ZomerdieDSt 1894 95 AaogevaageD 1 Mei TUd van Greenwich lOIIDA SOTTIIIDAM 41 10 M8 De Hooge Raad verwierp het caasatieberoep ran de Imperial Continental Oas Aaaociation te Londen tegen den burgemeester van Amsterdam betreffenden het guecbil over den gasbrander te gebruiken bg de meting Tan de lichtsterkte van hetgaa en huidfaaafde derhalve het arreat van hi t gerechtshof te Amsterdam waarbg de Iraperial in het ongelgk werd gesteld Steton OffUTMl 26 kftm r Zitting rtn Vrgdag 25 Mei Id 4e Kamer ii de condaaie der oommisaie in Mire de rerkieziog te KIst strekkende om te Torklaren dat noch de heer De Meaater noch de heer Vfta Basten Batenborg kan worden toegelaten Eowlttr hooidetgke stemming en under discnsaie aamtenomen Door de S loitatia maataehapp is aan den hoofdopzicfater bg den dienst van weg en werken den heer P Leitb en aan den opaicbter W Ellens eene bgzondore gratïBeatie toegekend wegens het zich verdienstelgk maken bg het opruimen der wagens en het spoedig wederom in orde brengen der sporen te Barendrecht bg het jongste ongeval aldaar Dat de coaaervatief liberalen weinig toeschietelijk i fn en hot vae victis schgnen te willen toepassen is af te leiden uit de presidentsverkiezing in de Tweede Kamer Op de voordracht kwamen zoouls bekend ia de heeren Gleicbman van der Scbrieck en de Beaufort De Haagqcbe correspondent der Zntph Crt daari g opmerkende dat hiermede werd aff eweken vsn eeu regel zoowel hier als in andere parlementen gevolgd scbrgft Blgkbaar stelden de couservatief hberalen er prgs op bg deze atemmingen terstond te toonen dat zg tegenover de vooruitstrevende liberalen niet verzoeningsgezind weuschen op te treden Dat ia natuurlgk hun recht Maar de hoading van de minderheid die zich niet door gevoeligheid Het leiden omdecaadidatnur van den heer Gleichman te bestrgden steekt daartegen toch gunstig afc Gister avond verkeerde de gemeenteveld WBchter P als naar gewoonte in boogat beschonken toestand Zoo was hg met zekeren D K gezeten in de herberg van 0 B die tevena slager is Zij gebruikten paiben rauw vleesch waarvan een stuk bleef zitten in de knel van P zoodat deze stikte en bgna onmiddellgk een Igk was Uit bet rapport der commiaaie tot onderzoek der geloofabneTen blykt dat y natelliog door haar Ifitonden ia dat n nitgebraoht 2777 brie M daaronder medegeteld drie stokken eeo qoitautie een brief en een gedrukte aanbeveling welke eigentyk liet knunen gezegd worden tembrieQes te zga Wanneer deze atakken opgeteld waren bg de van onwaarde verklaarde tembrieQee mouten io bet pak versegelde geldige briefes zich bevinden 2721 welk getal uitkwam Van de 2721 droegen 1361 den naam ran Van Bai ten Batenburg en 1360 dien Tin De Meester doch onder de briefes die d i naam Van Basten Batenburg inhieldeo waa er een dat bet zegel miate van hetonderkieadistrict Dit briefje ia meent de commisfiie ten onrechte toegekend aan den beer Van Baiten BAtenbni en bad moeten worden ver klaard van onwaarde Onder de bnel ea op n heer De Meeater ia er een luidende cDen hmsk D de Meeiter en vlak daaronder cS Tan Gnldemn Daar het bewga niet ge larwd is dat de naamteekening door den kiezer l ligrahandig is gezet ec dit die gezet ia met bet doel om het brieQe te onderteekenen acht êa commisaie dit te recht toegekend aan den heer De Meester Ook het briefje met een gedicht acht de commitsie wegena de wijze Waftrop de naam is geschreven te recht toegekeoa aan den heer De Meester Hetzelfde acht zg het geval met een brieQe waarop de yadmkte naam van De Meeater was oj eplakt n ook met een atembrïeQe blgkena opachritt Imtemd Toor de verkiezing ran een lid van de Pror Staten doch bevattende de zegela van hei hoofdkiesdistnct en van het onderkieadiatriot Blat De commiaaie beroept zich voor haar ge roeten op de wet en op Kon besHaaingea ihroeger ta dier zake genomen Ipdien dna het ten onrechte geldig verklaarde briefje op Half Juni wordt bei bedseizoen en hotel op Sob iermonnikoog geopend Tan Baaien Batenbargniet wordt meegerekend waden er 2720 geldige stemmen zgn uitgd lM cht waarvan 1360 op elk der beide can Al is de opbrengst van de vermogensbelastiog tegengevallen in een ander opzichtheefi meent de Arnb Ct de nanvankelgkebela tioghervorming hare doelmatigheid getoond en wel door haren invloed op de Igsten der hoogsiaangeslagenen De dezer dagen vastgeptel je Igsten in de dagbladen openbaar gemaakt hebben alleen oog maar den invloed van de invoering der vermogensbelaatiog ondergaan de belasting op inkomen uit beroep amhi bedrgf enz zal e rst op de Igsten van het volgend jaar baren invlofd uitoefenen Men zon geneigd zgn goed te keuren wat door menigeen tot nogtoe afgekeurd werd dat namelijk deze heide nieuwe belastingen niet gelijkertijd zgn ingevoerd dewgl men daardoor de gelegenheid heeft den invloed van die helastmgen elk op haar zeUe al kan men dien op de persoonlgke aanslagen wegens de veranderde inrichting der Igsten niet beoordeelen niettemin in het algemeen na te gasn c Bleef bet totaal der daarop voorkomende personen hetzelfde het volgend staatje geeft eeu overzicht van het getal nieuwe namen in Noord Brabant 71 op de 339 Gelderland 102 341 Zuid Holland 212 633 NoordHolland 156 552 Zeeland 24 135 utrecht 42 147 Friesland 51 223 Overgsel 51 196 Groningen 48 181 Drente 29 87 Limbnrg 38 170 De Arnb Ct gelooft dat de lijaten de voorspellingen en angstkreten zelfs tot in de Sta tenGeneraal geuit ten stelligste logeostraf jdidaten Telt men dat brieve wèl mede dan ouden er 2721 zgn aitgebraoht waarvan 1361 Ofi Van Basten Batenburg en 1360 op De llMater Blgkens het proces verbaal en blg kens Ab door de commisaid onderzochte stem Igaten hebben 2776 kiezers aan de stemming dwlgemouien terwgl in de bussen zgn gevonden 3777 Dit verschil bestaat in één atembriefje indien men de drie in den aanvang genoemde in de boa gevonden stukken als stembriefjefl beachORwt en zou in het tegenovergestelde j geral twee stembriefjes bedragen Het had oa in elk geval van invloed kunnen zijn op da rerkregen meerderheid die derhalve volgens art 66 der kieswet niet geldt Of de heeren rVan Baaten Batenburg 1631 en De Meester 1630 stemmen hebben verkregen ol wet beiden ItiSÖ in elk geval d reeds het veracbil van één Ktembriefje Tan invloed op den uitalsg der rerkiezing kunnen zgn Vandaar de conctuaie mt niet toelating noch van den heer Van 4 rBa8ten Batenbarg noch van den heer De Na dwa besliaaing waarop zeker nieta valt al te dingen werden enkele apoedeiacbende lüaine ontwerpen afgedaan meeatal aanvultintir na begrootingapoaten en acbeidde de Kamer 4ot 19 Juni a a Men hoopt dat dan het 100 tnl afgevaardigden oompleet aal zjjn De minister van bnitenlandscbe zak n brengt ter kennis van belanghebbenden dat blijkens bericht van Uarer Majeasteits gezant te Brosm1 de ia en daarvoer van varkens uit Neder land in en door het groothertogdom Luzembnrg tot nader order ia verboden la is 8 SB U 8 4S a 6 B Ot ft id MosnIrMlit Kininrkirk 7 7 U 7 IM 7 M 10 11 01 n o Omlla igiMta U li 11 ii aa HOTTIRDA tl 10 17 10 17 10 S4 10 41 10 47 T IB 10 7 7 47 e oi u 11 it t lO t ll 5 l I Si 11 11 7 i ia lo oa 10 11 Oobdl 7 80 8 40 0 Z T U 7 41 a ti lll Kr 7 47 E Z gw 7 68 01 N dL d 8 01 Toorb 8 07 1 f Hap B U 18 a 4 68 aODDl DEN Bil e 87 10 4 11 11 11 11 l Ol 1 17 8 10 8 66 4 4S 6 17 6 61 7 13 87 11 06 11 18 1 18 1 18 1 14 i aa 1 88 U li 11 81 8 11 11 8 10 JO IO 10 07 ll lT 11 41 IMl 1 48 1 67 8 66 4 16 6 16 6 66 41 7 48 10 16 11 88 11 48 OMdl 6 86 8 10 7 66 Oudn 6 60 1 64 WowdM 6 6 7 08 8 11 UUMkl 11 7 1a 8 18 8 41 OI DI UTIIOBT 8 01 8 11 10 1 10 66 18 48 1 18 618 18 4 47 6 18 8 67 7 46 8 88 10 14 10 88 11 00 8 87 8 87 7 6 10 17 11 17 1 46 8 11 1 04 6 46 81 8 07 8 65 10 86 40 fp T tl rX 8 14 8a llr iii Omd jLmtuidaai Wi 10 61 11 46 1 10 8 08 8 81 8 60 t l 11 8 88 t ll 10 68 11 10 OUD 1 1 naTIBDlM a lli 10 0 10 66 ll Df l tli 4 47 t iS 7 46 10 14 10 10 11 11 1 1 1 40 Mt 88 41 11 18 Ml 11 10 11 84 US I II 60 17 11 18 fen dat de rijke ingezetenen van ons land voor de nieuwe hatelgke Termogensbelasting de wgk zonden nemen over de grenzen Voor zoover het is na te gaan worden alle hoogstaangeslagenen en met name alle seer hoog aangealagenen voor zooverre zg nog in leven zgn op de Igsten voor het loopende jaar aangetrofTen Onze rgke landgenooten hebben dus meeut het blad het bewgs gegeven dat de vaderlandsliefde bg hen boren de hun aangewreven zelfzucht gaat De groote mutatiSn in het personeel derverkiesbaren voor de £ erate Kamer wegenahunnen maatscbappelgken welstand c die insommige provinciën boven de 20 pGt klom en slechts in één enkele Zeeland beneden de 20 pCt bleef scbrgft de cArnh Ct toe aaade nieuwe directe belasting Nader blgkt dit schoon indirect daar de persooolgke aanslagenvau de twee jaren niet kunnen vergelekenworden maar niettemin met groote duidelgkheid uit de aanzienlgke vermeerdering welkede laagste aanslag die plaatsing op de Iij tteu gevolge bad heeft ondergaan Die vermeerdering was voor de elf provinciën van 1893 op 1894 de volgende N Brabaut van 284 tot 416 46 pCt Gelderland 388 672 73 Z HollaDd 567 936 65 N Holland 577 773 33 Zeeland 326 453 39 Utrecht 558 1079 93 Friestaod 371 394 32 Overijsel 295 423 42 Groningen 392 522 33 Drente t 194 281 44 Limburg 253 341 27 Daar alle vroege directe belastingen bg het opmaken der Igsten van 1894 waarvoor de stand der kohieren op 15 Februari ala grondalag dient in aanmerking zgn genomen en alleen de vermogensbelasting daarbij kwam is deze aanmerkelgks verhoogiog van minimum een gevolg uitsluitend van de nienwu belasting naar draagkracht op de samenstelling dezer Igsten heeft Verder wgst de A Cc er op dat de practgk hier met ecoo onwederl bare stelligheid de fouten van het vroeger geldend belaatingstelsel aan den dag brengt vooral hoe weinig het beantwoordde aan den staatsdienst elkeen naar zgne draagkracht moet opbrengen Wat in de Igst der boogsaangeslagenen in bet algemeen zoowel door de mutatie in de personen als door de verhooging van de minima aan den dag komt wat ona nog meer treffen zou wanneer we de peraoonlgke aanslagen van de daarop voorkomende personen van 1893i en 1894 konden vergelgken datzelfde 8 natuurlgk ook voor alle betastiogBchuldigeu het geval de regeling van directe belastingen naar draagkrncbt der ingezetenen brengt een aantal personen binoen bet belastinggebied en verhoogt de belastbaarheid van andereo die vroeger in t geheel niet of in vergelgking van anderen te weinig betaalden Ziedaar de eerste beihame vrucht van de belastinghervorming welke wg aan den miniüter Emerson te danken hebben de tweede die zicfa eerst in 1895 openbaren kan zal zgn dat een groot aantal burgers door de bestaande belastingen veel te zwaar gedrukt eene verlichting van lasten ondervinden Ën al mag deze tweede stap op de Igst van hoogstaaugeslt enen voor 1895 waarschgnlük niet zooveel mutatie teweegbrengen als de invoering der vermogensbelasting op die voor 1894 heeft gedaan de voordeelen van gelijkmatigheid van hefBng bg de bedrgfsbelasting zullen door nijvere klassen zoowel klein als groot worden genoten Nu hebben wg Nederlandera altoos gemeend dat de Igsten der hoogstaangealagenen iuderdaad hen vermeldden die door rgkdom door maatach ppeiyken welstand boven hu ne mede burgers uitsteken de Eerste Kamer vroeger uitsluitend uit die hoogstaangeslagenen gerecruteerd ging sinds jaar en dag door voor eene vertegenwoordiging niet van het volk maar van den rgkdom Het Terdwgnen van die Igat van een vierde gedoelde der namen om door anderen vervangen te worden zoodra bij de 7 10 11 68 1 06 1 11 1 1 i aa 1 44 4 1 0 o n o A U iO 11 10 4 50 4 67 6 04 6 11 6 10 40 a 47 64 10 01 10 10 6 66 oa i lO 17 18 11 10 lUO 6 41 8 60 1 46 1 66 1 08 8 00 1 16 4 46 4 86 6 01 6 0 6 16 8 1 4 80 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 7 80 11 08 11 40 3 10 6 61 8 80 lO Ot 1 48 4 40 GO D DA 4 08 DIN R 116 sHage 6 48 7 10 7 48 g ia 4810 1111 8811 16 1 88 8 16 1 46 8 48 4 16 4 41 6 17 7 8 06 l SS 10 10 4 48 10 18 10 80 10 88 10 41 7 00 7 11 7 10 7 18 7 81 1 44 1 4 1 68 1 04 1 0 1 81 Toorb B S4 N dL d6 S Z Z gwt 08 BLKr 8 14 Zar H 6 1 8 0 lOv Gnndi 8 807 6 O 8 18 68 10 1810 5111 0311 461 10 8 46 8 16 4 18 4 48 6 10 5 47 7 41 8 86 10 10 10 M B T K ï O H T G o tJ D 1 I UImht 8 88 1 0 6811 84 11 08 18 10 8 66 8 10 8 514 48 8 8 0 8 6010 84 Woerden 68 111 10 1 18 84 4 18 1110 61 ündewiter 7 07 8 1 10 84 18 48 4 14 11 Ooidl 7 10 81 34 10 87 11 0811 55 1 11 3 17 8 504 87 6 10 7 08 8 41 3111 07 1M8TI1D1 H G O V D 1 AnutnduiOJ 8 t 40e ll lOt 11 17 1 40e 4 10f 4 10 7 81 46 AutordaaWp 8 10 8 18 Il 11 18 11 41 Mt 4 16 4 U 7 80 10 00 MO 04 10 44 ll l 1M M I M I U LM Bit Lw 1 ook op JkTs UDTangen AanTsokeiyk is daarvoor f 5000 noodig een Nederlandscbedamo schonk rMda f 2C00 Voor de te Orooingen te houden Internationale PbotographietentoODBtelling hebben 120 amateor en vak photografen en fabrikanten hnnne deelneming toegesegd De Heer Mr S M S Modderman burgemeester zal de tentoonstelling openen Wortelboer vroeger logementhoader in de Fieter Jacobstaat te Amsterdam verdacht van medeplichtigheid in zake de valsche bankbiljetten werd gister aan het centraal station aldaar gearesteerd Hg kwam van Antwerpen In de gemeente Borger is andermaal een Mie boichbrand nitgebroken in het deunenhont toebehoorende aan den heerK Oostingb te Assen Met groote moeite is men er in geslaagd het vunr te blusschen waardoor een algehee e vernieling van bet fraaie bont voorkomen werd Men gelooft algemeen dat eene kwaadwillige hand de oorzaak van dezen brand is De politie doet onderzoek Thans is definitief vasl steld dat het Slate Christelgk Nationaal Zendiogsfeest gebonden zal worden te De Steeg in de bosechen van het landgoed Miadachten van douarière graTinne C M E Ch L Ch Bontinck van Middachte op Woensdag 4 Jnli a s Voor de rechtbank te New York heeft terechtgestaan zekere dr Bnchanan onder aanklacht als zonde hjj na zich van zijn vrouw te hebben doen scheiden de schatrgke jonge vronw met welke hg daarna in den echt trad hebben vergiftigd om zich wederom met de eerste vrouw in den echt te doen verbinden Dr Buchanan werd ter dood veroordeeld Binnen enkele dagen zal de tegen hem uitgesproken straf door middel van electriciteit in de gevangenis SingSing te New York aan hem worden voitroklÉen VERGADSRINGVANDENGEHEËNTERAiD VRIJDAG 25 MEI 1894 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn T nwoordig de bh Noothoven van Goor Fortagn Üroogleever Jager van Veen van Vrenmingen van der Post Derckaen Koning Frinoe Hoogenboom Hoefhamer Straver Desding van der Garden en van Iterson De heer Desaing 1 de gevorderde eeden af waarna hg zitting nam De Voorzitter wenachte den heer Dessiog gelnk met het bigk van rertrouwen hem door de ingezetenen geschonken en drukte de hoop nit dat het hem gegeven moge zgn veel ten fiutte der gemeente Gouda te helpen bevtrderen De heer Dessiog vroeg daarop bet woord en beloofde te doeo wat in zgn vermogen was om de belangen van Gonda te behartigen en beveelt zich in de welwillendheid van den Voorzitter en de leden vaa den raad aao De Voorzitter deelde mede dat de hner Steena Zgnen verhinderd aas de vergadenng bg te wonen De notnien der vorige vergaderingen worden voorgelezen en onveranderd go dgekeurd Daarop vroeg de heer Fortugn Droogleever het woord en wel naar aanleiding van dp herbenoeming Tan den Voorzitter als Iturgemeester dezer gemeente hg hoopte dat de burgemeester ii tal van jaren met zgn gezond en helder hoofd de belangen van deze gemeente zal blgTen behartigen en het was gelnkkig dat er geen wet bestond zooala voor de professoren die voorachrgft dat zg op bun 70njaor hunne betrekking moeten neerleggen andera waren wg uwe voorlichting en steun voor deze gemeente kw De raadsleden betuigden met deze woorden hnnne instemming De Voonsitter dankte den heer Fortugn Drooglaevec voor de tot hem gerichte gelukwensch en gaf te kennen dat hij naar zgn vermogen de belangen der gemeente zal blgven bevorderen tot bloei dezef gemeente steeds het zgne te snllan doen Ingekomen waren 1 Mededeeling dat door Ged Staten wasgoedgekenrd het raadsbesloit van 27 April totwgiiging der gemeente begrooting Aangenomen voor kennisgeving 2 Mededeeling dat het kohier der plaateeIgke belasting op het inkomen door Ged Statenwaa goedgekeurd De percentage ia 4 pCt terwgl voor aftrek Tan kinderen werd afgetrokken f 2369 92 terwgl de opbrengst isf 70010 36 Aangenomen voor kennisgeving 3 Dat op 1 Mei de kas en de boeken vandjBU gemeenteontTanger waren nagezien en inorde bevonden Aangenomen voor kennisgeving jfcê Mededeeling dat overleden was K Beerméf bmgwaobter bg de ophaalbrng op de Niauwe Haven Aangenomen Toor kennisgevuig 5 Eene misaiTe van Mevr de Wed TanDngteren dat haar Echtgenoot leeraar aanhet gymnaainm was overleden Deze missivewaa door B en W namens den gemeenteraadmet een brief van rouwbeklag beantwoord Aangenomen voor kenniffgeving 6 De Rekeningen van de Volk aarkenkenen het HofFman eaticht over 1893 Deze worden gesteld in handen eener commissie waarin worden benoead de hh Straver van der Post en Derckaen 7 De Rekeningen der gesubsidieerde Instellingen Tan Weldadigheid over 1893 De heer Straver vro da rorer bet woord en stelde Toor daar niet ieder der raadsleden in de gelegenheid zal zijn deze rekeningen door twee commission te doen nazien De Voorzitter merkte op dat de commissie niet aan tgd gebonden is De heer Dercksen kan zich zeer goed Toreenigen met het voorstel van den heer Straver daar hg er met genoemde heer over gesproken heeft en kan zich er wel bij neerleggen indien er bezwaren t en bestaan De Voorzitter merkte op dat er niet zooveel heeren raadsleden voor diaponibel zgo daar er enkele leden zgn dia regenten van die gestichten zgn Wttt de heer aD der Garden aanleiding fi af dat het juist heel goed zou kunnen gaan daar hh regenten van het gasthuis de rekening van het beatedeliDtsenhuis zouden kunnen onderzoeken en omgekeerd De heer Straver trekt daarop zgn voorstel in Tet leden der commissie worden alsnu benoemd de hh van Veen Prince en van der Garden 8 Een voorstel van B en W totuit ftevan gerioleerdeu grond tnascbeu de Turfmarkten de Nieawe Haven en wet aan B H Maaskant ca 51 cent voor f 5 15 per aar P van Utrecht ca 24 cent voor f 2 40 per jaar Mevr de Wed v d Klein ca 26 cent voor i 2 62 per jaar A J Vos ca 15 70 cent voor f 1 57 per jaar E Korteooever ca 38 20 cent voor f 3 82 per jaar Wed T Stigter ca 31 30 cent voor f 3 13 per jaar Ter viaie 9 Een adrea van de afd Gonda van deHolt Maatschappg van Landbouw om bg gelegenheid van de Alg Vergadering en de tentoonstelling van 10 13 Juli deze zoowelgeldelgk als materieel te willen stennen Daaraan was een rapport van 6 en W gevoegd waarin zg meenden met het oog op de financieele toestand der gemeente voorstelde geen ho er subsidie te mogen verleenen dan van f500 terwgl aau het verzoek tot het verachafien van materialen niet kon worden toegegeven De beer Straver stelde voor het adres terstond in behauHeliD te nemen De heeren van Vreiiminj pn en Dercksen wilden het ter visie letrgen daar volgens de heer Dercksen de atd bet vroeger badknuuen inzenden De heer van Veen beantwoordde den heer Dercksen wanrum bet bentuur niet vroeger bet verzoek had ingediend omdat zg het eerst bg de ingezetenen wilden beprot ven hoever g iets konden krggen en dat de gelden voor vermakelijk heden grootendeels bekostigd worden door bgdragen vaa de verscbiltende kasteleins terwgl rle overige ingezetenen reeds voor een aardig bedrag hadden iogeteekend wel een bewga dat da tentoonatelling in deo geest viel en daarom zpu men al het mogeIgke doen om haar Gouda waardig te doen zgn Het voorstel van den heer Straver om het direct in behandeling te nemen wordt in rondvraag gebracht en aangenomen met 11 tegen 5 stemmen die der heeren Hoefhamer Dercksen van Iterson Hoogenboom en Van Vreumingen De heer Hoefhamer zal tegen het voorstel van B en W atemmen omdat de gemeente zeer zuinig moet zgn en dat alleen de ingezetenen en niet de gemeentekas profiteert van de Tentoonstelling De heer van Iterson vindt beter dat die commissie zich vooraf van het gevoelen Tan B en W hadde overtuigd en zal ook tegenstemmen De heer Dercksen zal eveneens t nstemmen en wel dat van die feestelijkheden enkele betalende burgers zullen ptofiteeren en dat bet daarom niet aangaat dat alle burgers daarroor moeten betalen De heer Tan der Garden TÏndt niet dat Gouda zoo noodlgdend ia als men voorgeeft er zgn wel andere gemeenten die in minder goeden doen zgn De heer van Veen merkte op dat zoo de raad het voorstel van B en W verwerpt de feeatelgkbeden toch zullen doorgaan en brengt tevena in herinnering dat bg de voorjaarskenring Gonda na Rotterdam kwam wel een bewgs dat men in de environs zich meer en meer gaat toelagen op fokkerg en dat ia een goed toeken Men moet de landbouw zooveel mogeljjk ondersteunen en dat doet men door het oi niseeren van tentoonstellingen enz De heer van Vrenmingen Tindt geene Trgbeid dis uibaidie te Terleeuen Da heer Dercksen zegt dat die landbonwtentoonstellingen den landbouw niet meer doet bloeien want wie men ook vraagt men is het er over eena dat de landbouw kwgnt De heer van Iterson zegt indien de environa van Gouda zoo er mede gebaat worden waarom wendt men zich dan niet tot die kleine plaatsen die van den landbouw b taan en voelt zioh niet gerechtigd dio aubsidie te verleenen De heer van Veen vindt het zeer gewettigd indien de gemeente eene aubsidie geeft daar de regeering die er toch zeker nieta bij profiteert eene anbsidie verleeqt wg moeten doen wat wg kunnen om Gonda hoog te houden De heer Hoefhamer is niettegenataande het warme pleidooi van den heer van Veen niet overtuigd en zal dna tegen stemmen De heer Hoogenboom vroeg daar nu de percentage 4 pCt of die dan niet zoo moeten worden verhoogd en of het niet beter wai die te doen verminderen en dat kunnen wy niet wanneer wg aan dergelgke zaken subsidies verleenen De heer van Vreumingen vroeg indien de verwachtingen eens werden overtroffen waar dan bet orerschot aon blgTen waarop de heer van Veen bemerkte dat de afd dan wel wat anders zoude op bet touw zetten ten voordeele van de gemeente Het voorstel van B en W om eene subsidie van 500 te verleenen wordt in stemming gebracht en aangenomen met 10 tegen 6 stemmen tegen de bh Desaing Hoefhamer Dercksen van Iterson Hoogenboom en van Vreumingen 10 Een adres van den heer T P Viruly Jr te s Hage verzoekende geheele ontheffingvan zguen aanslag in de inkomstenbelasting omdat hg slechts een paar uren per dag tedezer stede ia en zelfs geen vaste kamer heeft In handen van B en W om berioht en raad 11 Dankbetuigingen van A van Veen enH T SoufFrée dank betuigende voor hunnebenoemingen Aangenomen voor kenni ving 12 Een verzoek van F Keiler verzoekbndeontslag als brugwaohter aan de brug over betNon nen water Het gevraagd ontalag wordt eervol verleend Een adrea van W Tan Vlaardingenen 11 anderen te Gouda verzoekende de groentenmarkt naar de Houtmanagraobt te Terplaatsen Eeu adres van A Hendriksen en 32 anderen om de groentenmarkt niet te verplaatsen daar het onnoodig is Beide adressen worAn in handen gesteldvan B en W om bericht en raad 15 Adressen van W de Gruil en H L Lafeber verzoekende benoemd te worden totbrugwftchter bg de ophaalbrug op de Nieuwe HaTen Ter visie Een missive van de commissie van beheer der Stedeljjke Qasfabriek inzendende derekening der exploitatie over 1893 Ter visie Een adres van M W van der Hoeven onderwgzer aan de 2e Kosteloo e School verzoekende tegen 10 Juli eervol ontslag Ht t gevraagd ontslag wordt eervol verleend Een schrgven van de Commisaie voorde Strafverordeuiogen verzoekende eenigewgzigingen te brengen in de verordening op de lofrementen Ter visie De Rekening der dd Schutterij dienst 1893 wordt in banden gesteld der heerenHoogenboom van Iteraon en Hoefhamer Nog werd door den Voorzitter medegedeeld dat door ZËd aan den heer Commiaaaria der Koningin een verlof was aangevraagd van een maand ingaande 30 Mei De overige aan de orde zgnde punten werden reed gisteren vermeld alleen punt 4 vereischt nog eenige nadere omscbrgviog Reclames tegen aaosl n op het cSnppletoir Kohier der Pioataelgke directe belasting op de inkomsten dienat 1893 Aangeslagen op A n 143 W Scherpenhugzen f 1500 afgwez G 10a 8 M de Goege f 600 A H Z T Gelderf 1800 R 20 H Boelhonwer f 450 H J Bolthnia f 450 500 C Jongeneel f 500 Afgewezen als te laat gereclameerd H 57 E van Oent Jr kwam reeds voor op het kohier van 1843 niet op het Suppletoir Niets meer aan de orde zgnde wordt de Vergadering door de Voorzitter gesloten BoUenlanilsch Overzicht De president der Fransche rapobiwk heeft den heer Bourgeois op het Elysée ontboden en hem opgedragen een nieow Kabinet te Tormen Maar do heer Bourgeois heeft toIstandig geweigerd Aïs reden daarvoor gaf hg de zoo uiteenloopedde besluiten op die drie groepen der linkerziJdo genomen hebben Vooral legde Bourgeois nadruk op den moeiIgken toeatand die voor een Kabinet van repnblikeinacbe concentratie aan het Tormen Tan hetwelk hg gedacht kan hebben zon ontataan ten geToige Tan het door de zoogenaamde re geeringsgezinde mpablikeinan genonitii bealoit Verder merkte hg op dat dé groapen der radicale en der oiterste linkerigde Terklaard hebben haren ateun niet te aallen rerleenen aan mb minirtlria dat aou afw kan ras haie richting De heer Garnot bleejf na deie niteenzettiug nog wel hg den heer Bourgeois aandringen op het samenstellen van eeo mioiatorie maar het baatte niet Bourgeois gaf ten alotte ta ken nen dat hg onder die omstandigheden zich niet in staat achtte eene miniaterieela combinatie te vormen die eenige kana van daanaamheid heeft De president der republiek heeft TerTotgana den heer Dupujr vouraittar der Kamer het samenstellen ran een Kabinet opgedragen Dupuy Troeg een bedenktgd om agne putggenootea te raadplegen over den parlemantaim toeatand Het onToorziene in ona parlementair leren aohrgft de TempacT alaat aan al ooaaberakeuingen den bodem in Laatatleden Dooderdi behaalde het ministerie Perier een zgner achoonBte overwinningen en scheen het voor langen tgd een verdri te hebben gesloten met eene meerderheid bewust van bare Terplicbtingen jegens het land Dinsdag tnsschen r f en zes uur heeft dit ministerie dat zoo hecht scheen ter gelegenheid eener incidenteela qoaeetie xgne gewone meerderheid zien Terbrokkatea bg een slecht to elicht debat en bgna zonder gereobt zien uiteenapatten ouder dealden van den heer Millerand den leider der socialisten en van den heer de Ramel een der hoofden van de onrerzoentgke groep der reohterzyda Door eene behendige manoeuTre hebben de beide uiterste vleogela in de Kamer het centrum verpletterd gelgk in de sohoonate dagen der vroegere wetgevende perioden Sr is maar één kreet opgegaan om de gebeortenia te omachrgven Het oude spel is op nienw tMgonnen De Temp8 herinnert voorts aaa den nitroep der socialisten in de Kamer toen de besiifising geTallen waa sLeve de sooiale raToIutieU werd er uitgegalmd Deze onb wimpelde manifestatie zegt meer dan alle commentaren Termogen om aan de oatie duidelgk te maken wat er met het KabiaetPerier in de Kamer overwonnen is De atrgd over de belastingherTonning draagt niet weinig bij bg tot het moeilgke tUk den toestand In Frankrgk staan dieDaangaande de partgen b na even scherp tegenover elkaar ala in Engeland waar de kans van Sir William Haroonrta begrooting wankelt De tweede lezing behaalde eene meerderheid van slecfata 14 stemmen Dooh Donderdag kreeg da minister weder een opwekking Da meardaxheid waarmede een Toorstel der oppotitie om de begrooting in tweeSn te splitaen werd Terworpen bedroeg niet minder dan 40 ofschoon aom f igen Terwacht hadden dat de regeering slechts of 10 wellicht in het geheel geen meerderheid zou Terkrggen De regeering gelooft dat vele leden der oppositie zullen weiKeren te stemmen tegen de gelgke heffing der erfrecbten van roerende en onroerende goederen De hoop herleeft dan ook dat de begrooting door de gevaarvolle branding zal worden geloodst Toch zal dit zeer veel tgd volgens de Daily Telegraphs wellicht de geheele zitting Tan 1894 kosten De Belgiache Kamer heeft het atelset der evenredige vertegenwoordiging met 61 tegen 41 stemmen verworpen Zeven en dertig afgevaardigden en alle ministers onthielden auh van atemming Burgerlijke Btand GEBOREN 24 Mei Johannea Cornelia ouders H Zantvoort en A Happel Anna Antooia Maria ouders C J Clemens en C Kutten Johanna Regioa onders A Borst en W Nobel 26 Cornelia ouders C Verkleg en M de Groot OVERLEDEN 24 Mei M A Götte huiavr van C H Steeomeger 56 j ONDERTROUWD 25 Blei D Ha ktn te Hellevoetaluia 25 j n O J de Keiser 27 j F C Fortuin 21 j en A C G Taat 20 j C J de Groot 34 j en M van dar Laan 25 j J Tan Dorp 43 j en F Braans 33 j J C Rietkerk te Woerden 21 j en G Sohiedon 28 j G F Kerper 23 j en 0 J de Broin 22 j Haastreohti GEBOREN Aartje Ariaantje EUnbath ouders C de Bruin en H Kramer OVERLEDEN G de Jong 15 m M J Vergeer 10 j ONDERTROUWD T Oosterling en P van der Nieuwendgk GEHUWD W van Tilburg en H Pi neker J Tan Vliet en M Steenbergen VlUt GEBOREN Hendrikna ouders H Diessn en C E de Korte GETRQUWDr h tm mt a JL C