Goudsche Courant, maandag 28 mei 1894

V 0e Beer en Uerronw D BAKKER NIEMEIJBB Doinji betnigda hnnnen harleljken dank Toor de felebewflien Tan belang telling onderranden bg de geboorte Tan hnnne Dochter Qouda 25 Mei 1894 KnammtiUê worden by voorkeur Maandag 28 n Dmidag 29 Ma 338te Jaargang fei INoa 6363 Dinsdag 30 Mei 1894 t AnfcerPaia Expeller o i i jj j wenden tegei AnkerPaiB Expeller mimm Ifat ümethetknU I I Kieflpijii Hoofdp Q en Verkoudheid If g moet dus steeds in ieder huiMrezin voarfum den worden gehouden Anfcer Paiiiixpeller IVieuws en Adtertenlieblad voor Gouda en Omstreken had ï De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel kg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatat f 1 5 regfeifi k 50 Genten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berek6n4 naar plaatsruimte f UU Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd KnnLuiD Cert Nad W 8 dito dito dito I dito dito dito 8 Bomi Obl Qoudl IBSl Sa 4 ItaUI iDMkrq ing 18M 81 t Oonura Obl ispupior 1868 t dito in lilrer 1888 B f eaniuL Obiig met ticket 9 dito dito S BnuKs Ubl Ooit Il Serie 6 dito Qwxnn ItaO 4 ditab4Itotlu l88 4 dilo hj Hope 188U II0 i dito in goud Imb 188a 8 dilo dito dito 1884 IrAHH Ferpel leliuid 1881 4 T uu Oepr Conr leen 18tO 4 Oeo leen ing erie D Qeo leenin lerie C ItnBAn Sir Beo t oU 181 1 8 Mmso Obl Buit 8oli 1880 8 Vwuviu ObL 4 oniiop 1881 AünnsiK Obligatieo 1881 i nriUAH StwI leen 1888 8 i NID N Afr HscililaT und Amdib Tsb Hu Oertilioaten D uMaot olieppq dito itnh HTpothaekb pandltf 4 Cult Uij der Vontonl und Qr U Mtbefl1 b paudbr 4 Nederianaaolu bank aand Ned Uandeimaataob dito H W Il Pao H b pandbr t Ball H potbeekb pandbr 4 Vlr Hjtpothaekb dito 4 OoBTIKt Ooat Hong bank aand KviL Hjpotbeekbank pandb i Vi Ahkuka Kquit Iiypotb pandb 8 Uaxw h O Fr Lien oert 6 n D Holl U Spoorw M j aand Mij lot Eipl r 8t Spir aand Ked Ind Spoorvegm aand Mad Zuid AMk Bpm aand 8 dito dilo dito 1881 dito 8 iTaULSpoorwl 1887 88 A Eobl 8 Zuid Ital Spwmy A H obl 8 FouH Warschau Weenan aand 4 JkviL Or Bun Spw Mij aand 8 Ballisohe dito aand Futows dito aand 6 Inng Dombr dito aand 8 KarsK Gb Asow Sp kap aand 6 Loaowo Sawaat 8p Mi oblig ft Oral Titebak dilo oblig t ZaidWaat dito aand B dito dito oblig 4 AiuuUL Oent Pao 8p MjJ obl t Cblo k North W pr O t aand dilo dilo Win 8t Feter obl 7 DanTsr k Bio Or Spm oart t s IllinoMOsotral obl in good 4 Louiav tl Na hvilieCert T aand Mexioo N Bpw Mij lehyp o 6 Miss Kansss r 4 pot praf aand If Tork Ontario It West ssnd dilo Penns Ohio oblig 6 Orsgon Calif Ie hrp in goud 6 BI Faul Minn k Manit obl 7 Un Fao Uoofdlijn oblig I dito dito Line Col Ie hyp O 6 OmuijL Can Sonlb Oert r aand Tilt C Bail fc Nar la h d o O Amsterd Omnibus M aand Botlard TraomsgMaata sand Nu Blad Amsterdsm aand 8 Bud Bollerdam aand 8 BXLeu Stad Antwerpenl887 Vi Stad Bruaiel 1888 8 s Homo Tbeiss Begullr Oesellach 4 OoaTnit Blaatsiseoing 1880 5 K K Oost B Cr 1880 8 Sunn Blad Madrid 8 1888 40 Var NlD Bes H p SpoM cert 8 1081 Eollandsclie Maatschappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken S JAARLIJKSGHE ¥ iaiLtT ie BU GELEGENHEID DER TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a 8 Prijs per Lot ƒ I 11 Loten voor f 10 te bekomen bij A BRli RilAN en Zn Lange Tiendeweg D 60 en in het Café HARMONIE Markt ADVERTENTIÊN Heden orerleed onze hartelijk gelieMe Echtgenoote en Moeder MARIA ANTOINETTE OÖTTK in den onderdom T n 56 juen C H STEENMEIJER P G J STEENMEIJER E P H STEENMEIJEa Gouda 24 Mei 1894 ïïitsk der Verkieiing iLeden der Tweede Kamer i lie navolgende DUtricten t OrmtiJiagt Oekourn de heer J M Pga okar Hordgk met 2942 stemmen De heer J O S Berert rerkreeg 2924 stemmen Snetk Oekoten de beer Mr Heemakerk met 1280 itemmen De heet T n Gileo rerkrees 1147 Itemmen Katwijk Gekozen de heet J H Donner I m Hieiiwe Dediisclie A van os Az £ 73 73 Beur van Amslerdam n BH Direeteuren Toor demilde QIWI ontTBngen hg do herdenking mgner VUP EN TWINTIG JAEIGE werkzaamheid aan de Stearine Kaaraenfabriek J REEVERS Qouda 26 Mei 1894 üpenlsare Verkooping Vor krs Vi 101 10SI 78 10 ls Vi 6 Vls 104 80 8S S 108 61 7 100 s 100 88 641 880 101 87 los 081 i6oJ 7 lOi 1011 60 80 lOSl s 101 181 180 104 467 2 187 1481 78 1041 183 lOS lH Vll r1 44 88y Vi 1 108 77 111 108 44Vs 4 m 188 slotkoor 8 i 108 te GOUDA ten OTerstaan Tan den Notaris G C PORTUIJN DROOGLEEVBB op MAANDAG 4 JDNI 1894 des morgens te elf nren in het KoGBehms Bibmoni aan 78 IV 661 de Markt Tan No 1 Een op aangenamen stand gelegen goed onderhouden Tan gas en waterleiding en Tan Tele gemakken Toorzien l S l t ERP en fraaien TUIN staande en liggende aan de Gouwe te Qoada wgk C No 217 op den kadaatralen legger roorkomende in Sectie D No 189 groot 5 Aren met uitgang in de Aaltje Baksteeg 87 D7 tij Het Huia berat iwneden een wit marmeren gang 4 kamers waarren een met serre keuken met binnenplaats en kelder 2 priratenen Tele kasten en boTon 3 tot elkander toegang garende kamers 2 kamers waarran een met ruime alkoof en balkon een mime zolder met 2 dienstbodenkamers en 3 TÜeringen Het is te aanraardeu 1 Augustus a s of zooreel Troeger als met de Eigenaresse kan worden OTereengekomen No 2 Bon PAfilüIS of STAL met zolder staande achter den tuin Tan perceel 1 uitgang hebbende in de Aaltje Baksteeg te Oouda kadastraal bekend in Sectie D No 1694 groot 43 Centiaren Te aauTaarden 1 Augustus a 8 6oy 14 681 No 3 Een HUIS en ERF aan den Raam te Gouda achter Toorschreren perceelen wgk O No 41 Kadastraal bekend in Sectie D No 1693 groot 84 Centiaren Verhuurd tot 5 Juli a 8 1081 UI 74 4V En No 4 Ken HDIS en ERP aan den Baam te Gouda naast het Torige perceel en achter perceel 1 gelegen wgk 0 No 42 kadastraal bekend in Sectie D No 187 groot 66 Centiaren Verhnnrd bg de week Toor 1 50 U 44 8 14 1011 De perceelen lallen eerst ieder afzonderlgk worden gereild en a eslagen daarna 2 en 4 Terrolgens 2 3 en 4 en eindelgk al de perceelen worden gecombineerd 108 107 101 loiy 114 il De perceelen iju te bezichtigen 80 en 31 Mei en 1 en 2 Juni a a Tan 11 tot 4 uren en op den Torkoopdag van 9 tot 11 nren mits Toorzien Tan een bewgs Tan toegang af te geren door den Notaris orer dezon Terkoop staande Betaaldag dar Kooppenningen 5 Juli a s Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantor ran genoemden Notaria FOBTUUN DROOG LEE VER te Gouda 114 ue tn QJPIIBARE SRKO0PING om contant geld te O OTITTD A ten orerstaan Tan den Notaris O O PORTUIJN DROOGLEEVBR op DINSDAG 12 JUNI 1894 des Ê lf morgens te 9 uren ten sterfhnize wHSSr Tan den Heer Dr A Boueun aan de Gouwe wgk G no 217 te Gouda Tan een netten en goed onderhouden mmmwk Te bezichtigen Fartionlier Zondag 10 Jnni Tan 12 tot 4 nren Publiek Maandag U Juni Tan 9 tot 12 ao ran 2 tot 5 luen HT 24 ets HANDSIGAAR Benig adre voor Qouda Louis Bisschop nubbeie m tt SPOED Door rertrek naar het buitenland uit de hand te koop zoo goed als nieuw een goed onderhouden Bel sch POMUIS OPEN HAARD KACHEL en rerdere hniseIgke zaken Te berrsgen aan het Bureau dezer Courant TANUAHTSElf 11 iiïï i 11 m Nienwendijk 241 Eerste hnis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TB C0N8ÜLTBBREN Woensdags en Vrijdags ran 9 tot 3 uren illarkt 1S4 Gouda Weda M MOL Korte Tiendeweg 3 il het goedkoopste adres ran Nieuwe parapluien en reparatie Uitslaan van ROKKEN EN LUIERS Pima J WELTEH WIJDSTRAAT A 42 Zomer Corsetten Orthepedische Corsetten Rechthouders Corsetten voor corpulente Barnes Dames Blouses DE NIEUWSTE MODELLEN ZOMESMAITTELS worden Toor spotpryzen OPGERUIMD in de FINALE ClIVEBKOOP bij I S KËISËR Korte Meweg PARAPLUIES EN EN TOUT CAS TOor fleeren Dames en Kinderen Met Zyde Sanelle en Gloria stof Zie de pryzen in de Üitstalkaa Repareeren en Overtrekken J OILEIN Lange Tiende reg D 61 ADVERTEN TIEN 4n alle Binnen en Buitenlandsché Couranten worden dadelgk opgezonden door het adrertentie Burean ran A BRINKMAN ZOON te Gouda P 60 cent 76 cent en fl 2r ie llosoli Voorhanden in de meeste Apofteken en bij g Ad BiAter k Co te Botterdsm Te Gonda hg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN BON Apotheken Markt Prjjstrekking 13 en 14 Jani 500 000 Mark 1 hoofdprijs in hot gelukki t geral biedt de nieuwste greoto Oeldrerloting dia door ile Hoogo BegeerJDg ran Hamburg goedgrlteard en gewaarborgd ia De roordeeliga inrichting ran het nieuwe plao bestaat daarin dat in den loop ran sleohts weinilte maanden in 7 rerlotitigen ran 110 000 loten 6S 400 prijzen bedragende 10 452 420 Mark ter volledige beilisBitig sullen komen daaromler Eijn kapitale prijzen van erentuoel 500 000 Hark by uitnemendheid echter Iprgs a M 300 000 IpriJB IM 200 000 l prija Èi M 100 000 Spnjzen M 76 000 1 prqs k M 70 000 IpriJB ikM 66 000 1 pry a M 60 000 1 prjja a M 56 000 5 pryzenaM ISOOO 36 prijzen a H 10000 66 prijun a M 000 lOftpriJEeniM 3000 868 pryzen l M SOOO 6 pr zeD a M 1600 756prijZ0n M 1000 12S7prgzeaaM 600 Sprijzon M 50 000 33960 prjjaen a M 148 1 priJB èM 40 000 181191 pryMnaM800 B00 opryaenaM 20 000 1 150 lï7 100 94 67 40 20 De aanatnande eerste prgatrekking dewr groote door den Staat gewaarborgde Geldverlo ting is van arobtairegebepaald plaatste hebbca op den 13 en 14 J VNI e k en kost hiervoor l geheet orig lot sleohta M 6 of 8 80 Jal I 8 1 76 l kwart tt ly i H 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per poatwisBej Alle ooiqmiaaiea worden onmiddellijk met de grooUte zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ooa do mot bet wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen By iedere beatelling wordt het vereiaohte officieele plan waaruit de verdeeting der pryzen op de verachillende klaaaen als ook de Letreffeude inleggelden te vernemen ia gratia bygevof d en zenden wij aan onze Begunatigera onaaogevraagd na elke trekking de offioieelelysten De uitbetaling der pryzen gesoliiedt tteoda prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaataen van Nederland bewerkstolligd worden Ons debiet ïb ateeda dour het gelak beguuBtigd en onder vele andere aanzienlyke pryzen hebben wij meermalen volgens officieele bewyzeo de eerste Hoofdtreffers verkregen en ooze BeguuBtigera zelf aitbetnald o a Mark 2SU 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze opdenheehtsten grondslag gevestigd © onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden cjjode trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks to zenden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers en GoIdwiaielaarB in UAMBUBO P 8 Hiermede danken wij voor het veniouwen ons tot hiertoe geschonken en daar w by het begin der nieuwe verloting ter deeloemioit inviteeron zullen wy ook voor bet vervolg bemoeid zyn door een stipte en reSele bedie ning de tevreüenheid van onze geëerde Begunatigera te rerwerven fT BINNENLAND GOUDA 28 Mei 1894 Tot Borgemeester der gemeente Maasaluis is benoemd de heer W Lotay albier Saterdi had in sOns Genoegen de vergadering der Tereeniging van Ondarwgeen in hl t arrondissement Gouda ploata £ en veertigtal bezoekers woonden dexe vergadering bg waaronder den arr Sohoolopsiener den hr de Cook Het meest nnttige en aangeBftme was ongetw feld de roordraobt van dra heer Van der Laan uit den Haag over het rechtopstaand schrift Hoewel niet alle aanweügen het met den beer V d L eens waren ja selfs een enkele poi e dien heer van aün kwaden weg af te brengen de rede getuigde niettemin van een grondige studie pf ia het conservutieve Gouda dexe nieuwigheid spoedig zal ingevoerd worAn staat te beüen Mejnffroow Ë P J Schriek alhier behaiilde Zaterdag te sGravenbage nog een aunteekening voor nnttige handwerken BS kon besl d d 23 dezer is de Ie luitenant H Cales plaatseljjk a jndant te Wienekersohans b ew w to d eft k a pi tei n b y Jen plaatsel ken stai Sedert een drietal di n is men te Bodegraven aan t einde der Nienwstraat in den speeltnin van t statioos oafé buzig met t opslaan eener tent van vry groote afmetingen 18 by 16 M t Ia het goed ter naam en laam bekend staand mécaniqoe wildedieren oircna waarin de door stoom in werking gebrachte leeuwen tyger i beren olilanten kameelen herten struisvogels enz aan den natnnntaat dezer dieren doen teragdenken Yuietiaansohe gondels stampen en rollen alsot ze in onstuimige wateren werden voortgestuwd Ëen eigenaardig gezicht moeten de apen kooien opleveren In de tent die doelmatig beschilderd en gedecoreerd is vindt men een buffet en een prachtig stoomorgel dat waardig is geboord te worden De lage toegangspryzen 15 10 en 5 centen zullen er zeker toe hydrogen dat velen een bezoek brengen aan de inderdaad kostbare inrichting In de vei aderiog van ingelanden van den polder Hoonaard is vasl esield de rekening FEVILLETOIM De laatste eener Familie Naar het Fratuch 89 V Vergeet me borgemeeater maar ge hebt beloofd niet binnoB ta zullen gaan om de licka niet te vertchrikkee t Zon nog vr wat erger zyn als sg de aaifbrm vsn den brigadier ug Staat ge toe dat ik het geweer voor a haal Dan zal ik tege lijkertyd ds oude vroaw geratt stelten Zy zal niet weteD waar we gebleven e d Ga uw gang antwoordde de heer Miniao met een gebaar den ver van den veldwachter die weg wilde aaellen matigend Dokter Bertrand haastte lioh vso de toestemming gebruik te maken Is t mogelijk dat ge mij aohaldig ooht M vroeg De Buiter amartelgk ontroerd toen hg zich met den bni Qmeeiter alleen bevond De brigadier aoheen niet voor hem te bestaan wik geloof niets Ik tracht licht te viadcD in een duistere zaak dat ia mgn pHoht Maar ik koop van ganaoher harte dat t n gelukkac sal uw onschuld te bewezen Dit korte antwoord was niet bgster geschikt om De Baiter geruit te stelteD die ihana al duo ernit lan dan toestand begon te begrijpen De dokter kivam ipoodig terug beladen met een he wapenvenameliog Hg droeg hiA jaah eweer da revolver ea de karab o over 1893 bedragende aan inkomaten f 293 77 en aan uitgaven f 205 98 dns eeu batig saldo van f87 79i De begrooting voor 1894 bedraagd aan in komsten en uigaven 342 78 de omslag voor 1894 ia f 2 per Heetare Van de scheepsWerf van T van Dn vendyk te Lekkerkerk is met het bmte guvolg te water gelaten het Ijzeren Kgnschip cTberese gebouwd voor den Rijnschipper Jozepb Hoff te Weissenthnrm hg Neuwied Op stapel is gezet een dito Rgnschip genaamd Adelaide voor rskeniog van schipper G H Xhewissen te Bmeetmaas België Op de dwartfaelling de Bgnvaart wordt een ia reparatie zynd Rijnschip doorgehakt verlengd en breeder gemaakt waardoor bet schip één vierde inboadsmaat grix ter wordt Vrijdagochtend is op klaarlichten di ingebroken in eene arbeiderswoning onder de gemeente Koodekerke De dieven hebben van de afwezigheid der bewoners die aan hnnnen dageiykflcben arbeid waren gebruik gemaakt om xich door hnt openbreken van een bareau de aanwezige spaarpenningen toe te eigenen Termoedetyk is men de daders op het spoor Te Delft ie een schipper uit Zoeterwonde van züne choit gevallen en verdronken Ofschooi b9 poedig Qit het Water werd gehaald mocht het niet getakken het bewnatzgn weer op te wekken Te Oudewater ia eene zangvereeniging opgericht Ondewater s a capella koor c bestaande uit een tiental dames eo even zooveel heeren onder directie van den heer J Posthumus muziekonderwy 7 er organist aldaar Een vgitienjarig dienstmeiqe te Goudswaard had eenige rozynea gevonden en die opgegeten Spoedig voelde bet m isje zich ongesteld en kre hevige benauwdheden En geen wonder de gevonden rozynen waren voor ratten bestemd en gevuld met lucifenkoppen Aan Kpoedig ingeroepen geneeskundige hulp mocht bet gelukken de werking van het vergif te voorkomen De heer W G Royaards is ondertrouwd met mejuSrouw Josephine Loniae Spoor dochter vsn den bekenden actenr van het Ned Tooneel en zelve tooneelspeelster Het huwelyk zal den 14 Juni worden voltrokken nZiedaar alles wat ik gevonden heb zeide hg ffzijn dat al je wapeoiF vAllen behalve mgn kurasaierasahel Vod je sabel is geea sprake Brigadier onderzoek die vuurwapenen ffDe veldwachter dis op vnrige kolen sohcen te staan was dadelgk gereed om te gehoorzamen Hg begon met het geweer jrHol hol riflp bg een der patronen uit het geweer balende waarvaa de huls nog in don loop zat ivDflze is afgeschoten heeren ir t Is niet mi elQk prevelde de Bniter Burgemeester wilt ge zoo goed z n aasr eens te zieu De andere patroon is ongerept Dat is duidelijk genoeg de generaal is bij bet eerste schot gevallen Het geweer is nog met lang geleden afgeBohoten De linkerloop is vol kruitslgm De brigadier bad er zijn vinger ingestoken en baalde dien geheel zwart weder te voorachgn Hg toonde dit aan der burgemeester Wat zegt ge hiervan F vroeg de heer Miniac op gestrengen toon ff Niets antwoordde de Eaiter geheel uit hetveld gestagen fj ffGe rkent dus u bediend te hebben van dit geweer P jT Iemand heeft er zich van bediend maar ik sweer plechtig dat ik t niet ben Als ik t geweest was zon ik den loop immers gereinigd en de afgeschoten patroon door een anderen vervangen hebben Van die verdediging zal uw advokaat wellicht esn nuttig gebruik kunnen maken Maar ali ge geen beter gronden kunt aanvoeren ter uwer verde digisg meet ik n vwrsoektu den br sdier te volgeu Aan de ifinancieele kroniek der O Baarl Gt is bel volgende ontleend A1b carioüteit worde hier nog vermeld dal ten gevolge der benoeming van mr S van Houten tot minister van Binnenlandscbe Zaken de heer A Roelvink tydelyK belast in met de waarneming der betrekking van directeur der veimaarde Maxwell Maatschappy Zou de heer van Houten er aan denkeu spoedig weer in te vallen of zou tydeiyk hier rwQ andere beteekenii hebbeo Naar wy vernemen heeft de regeering zichvareeoigd met het reeds vroeger ingediendeontwerp tot bekrachtiging van den aankoopvan den Zuid Oosterspoorweg door de Ned SxploitetieMaatpchappi van Staatsspoorwegenen zal dat ontwerp weldra weer worden ingediend De Exploitatie Mq beeft toegestemd inverlenging van den termijn waarbinnen zgverbonden zal zgn Vad De antirevolutionaire kiusvereenigifig Kederlnnd en Oranje te Utrecht beett voor de verkiezing van een lid der Tweede Kaqier op 5 Juni a s candidaat gesteld den heer J H de Waal Malefyt borgemeester van We tV k ei Achttieuhoven D vorige candidaat de er Vereeniging df heer A Brummelkamp te Groningen hnd verzocht ditmaal buiten aanmerking te blgven Dq sUirechtaphe fj sA Tereenigingf 1 Dinsdi a s tot het kteten van eèn öandiiuat vergaderen By Limoges ia een spoortrein bestaande uit twee locomotieven en veertien waggons outspoord op een helling van den weg Dn waggons werden omvergeworpen en voor een groot deel vernield Een waggon Ie klasse lag geheel ondersteboven In vete gevallen moeaten de wagens stuk gehakt worden om de menscbea die er in saten te bevryden Van de 7öO passf ers voor het meerendeel terngkeerende kermisbezoekers werden zeer velen gewond Maar slechts één heeft men dood uit een verbrgzelden waggon gehaald am JLt dezer dagen te Zwolle in ent R O Een hi een hoeden op de stoep van een aanzienIgk heerenhuis werd te vondeling gelegd is byna het slachtoffer geworden van de anarchisten Een politieagent toch die de doos zag stsan waarschuwde den bewoner van het huis Deze wilde het pakje natnut k niet in huis hebben zoodat de agent de doos ongeopend zeer voorzichtig naar het bureau droeg Daar werd hem de raad gegeven hwt voor die u naar Dinan zal voeren ter beschikking van den officier van justitie Ik ata u toe afseheid te nemen vso uw moeder Neen Ik heb liever dat xg mg dood waoot Laat ons gaan Dokter Bertrand voelde wel dat zfjn ttusohenkomst niet zou baten Hg drukte swggend en diep aangedaan de hand van de Ruiter en liet hera vertrek ken met da veldwaohters Langzaam wendde hg sioh om naar het huisje waar bg de tieke had achtergelaten ffDe duivel bate me als ik weet wat ik moet zeggRn oiD de afwezigheid van haar zoon op te helderen t Is een mooi karweitje en ali dat nu maar bet eonige was maar die weergaasohe mevrouw van Hanaweord zit er tuischen De ongelukkige kerel heeft den generaal vermoord omdat kij verliefd op haar is dat ia zoo belder als de dag Zg vermoedt t wel en ik zou er wat onder durven verwedden dat 10 mg op bet koiteel waobt om te vragen wat er hier na haar vertrek gebeurd ia Wat zsl ik baar antwoorden F ffWat drommel I besloot de dokter ten slotte irik keer stilletjes naar Dinan terug zonder hoor te gaan zien Een maand na den dood van den generaal vinden wg zijn weduwe en zgn sohoontaat r £ lis terug in een kleine zaal vso het hui dat zg te Pariji bewonen 3edeit drie weken bevinden zg zioh aldaar Op de onrust van de eerste dagen na den moord was een tijdperk gevolgd van betrekkelijke kalmts werp eent maar eens duiHitig öodèr wal r ta dompelen mnn koD nooit weten of er niet een bom ie zat Qelnkkig waa de agent soo too zichtig dit niet te doeu waai b dé opening Toad men een pasgeboren kind Allen kwamen dns met den schrik vr behalve de vader tegen wien wegeha het te vondeling leggen voor A rechtbank te Zwolle 3 maanden gevangenisstraf in ga aehi t f y De cOorlogskreet deelt mede De kolonel en mevrouw Oliphaat hebben oh om gezondheidsredenen TerpUcht gezien met te nemen De kolonel moe t het oneven JQÏsfe Toor het nde van de meeting ran oomm mevronw Booth Tuoker en was rerplioht te bed te gaan en mevrouw Oliphaat ia reeds langen ijd verre van wet Mogen zy beiden terugkomen geheel verfrischt ea verBtei MM Een cottfiseur die by advwieutïe een bediepde vroeg volkomen op de hoogte van het v k ontving onder anderen ook bet TO l jpAde achrg ven r Den 20 nu m n he zoo ik 6 sian hebt dat a eenbteinter notig bat Zoo kom ik tot a ee melt ik myu aan bg n im nign dies daar ik nuben op basfter by Zoo u vrugt ben ikal tgt G Weest en th tüt best in dfiiVol daan hept zoo drof ik de besst G tmggenVoor af te leggen Van dow drow en eer deIgVen dat is Voor n n et Wat Wftart it neit zoo en ik benz 2 jaar awt 22 en ik laatu Wtiten als dat ik ook mit de paarten kftnom Gsfto en rijjen als u Van btan bent ómmgn ber r teo over dees Woorten die ik ndoe Voegt en big zier in hept schryf mgn nWeer i mgn ater rea is MW ui i j Zaterdag diende o m voor de urondisie ments rechtbank t a Bosch de zaak contra Ja van Nntand 23 jaar arbeider geboren te Nu land en wonende te Berliknm thans gedetineerd bfflchuldigd van het voorneQien te hebben opgevat het plan beraamd en het besluit genomen te hebben om zgne dochter H van Nnland om het laven te brengen en den 22 April 1894 opzettetgk en tot uitvoering van dit plan zgne dochter door verstikking van het leven heeft beroofd Beklaagde blgft by zijne bekentenis in eerste instantie afgel d dat hg de dader ia van den moord die te voren reeds door hem en zgne vrouw was besproken De president verwyt beklaagde eeti vreeselgk feit gepleegd te hebben door een hulploos kind waarvan mevrouw Van Hansweerd des te meer genoot omdat zg vreesde daaraan maar al te spoedig een einde te zullen zien komen Zg bad Trmhtvoorde twee dagen na ds begrafenis van haar echtgenoot verUten Hat overhaaste vertrek maakte b na den indruk van een vlucht Do Kuiter was niet verschenen op de afgesproken plek in het park en daarvoor was een maar te goede reden Zg had twee uren op hem gewacht want toen wist sij oog niet dat men hem gearresteerd had daar de dokter zich uit de voeten bad gemaakt om een minder aangonaun onderbond ts ontloopen Het nieuws had eerst den volgenden ochtend het kasteol bereikt en toen was bet Marianne door de bedienden ter oore gekomen Bgzouderheden van deze oDverwachte arrestatie wist niemand te vertellen en met zekerheid kon men ook niet zeggen wat de reden er van was boewei iedereen het rechte vermoedde Men wiat slechts dat de veldwaohters De Buiter in zjjn woning hadden gearresteerd om hem naar Dinan te brengen waar hy op tast vati den officier van justitie in de gevangenis was gezet Het weinige wat zij boorde was vbldoende om bg mevrouw Van Hanaweerd de hevigste onrust op te wekken ZU vertrouwde sleohts ten halve op den eed vsn den bosohwachter en t had weinig gescheeld of zij waa in plaats vsn naar Parus te gaan regelrecht overgestoken naar Kngetand Uaar na eenig nadenken kwam zij tot de slotsom dat in de beslaande omstandighadea naar den vreemde te gaan gelijk soa staan met een zelfbesohuldiging