Goudsche Courant, dinsdag 29 mei 1894

bff Zümerdlenst 1894 93 AaoKevaogeo 1 Mei Ttjd vao GreeDWlch BOTTEllOA U Directe Si oorwegverblDdlDg oiei iOVÜk 7 10 KOTTmOAH10 17 10 87 10 84 10 1 10 47 i08 8 18 8 81 8 89 8 86 I 3 10 4 08 4 40 DBN HlAG eODDl H 6 48 7 907 439 88 9 4610 1911 8818 161 38 9 16 8 46 8 48 4 16 4 49 8 17 7 8 06 9 86 lOJO SODDl OEM Bil e Ooudl 7 80 8 40 8 09 9 87 10 49 18 11 18 81 1 01 l 7 8 89 8 66 4 46 6 87 6 89 7 18 9 S7 11 06 11 18 Ï I 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Za 7 68 9 01 N d L d 8 08 1 44 f t 4 48 7 001 V f t Ê 7 11 1 68 i M 7 0 1 81 S04 f f V f T l f V S O g 5 00 7 81 y 10 Onuda 6 807 5 0 8 18 9 B8 10 1610 58 18 0818 46 2 S0 S 4B 8 15 4 18 4 48 6 80 6 47 7 48 8 85 10 10 10 16 UTB ECHTGOUD Utrecht 6 88 7 60 9 9 68 11 84 X8 08 18 60 8 66 8 10 8 58 4 48 6 86 8 09 6 6010 84 Woerden 6 88 8 11 10 16 18 84 y 4 16 g r 9 1110 81 Uudewater 7 07 8 18 g 10 84 18 48 g g 4 84 g g 9 19 g Gouda 7 80 8 88 9 84 10 87 18 06 18 66 1 88 8 87 8 60 4 87 5 80 7 08 8 419 8811 07 AM8TBBDA U 8 O U D A Amsterdam C a 9 40 ll lOs 11 87 8 40s 4 10 4 10 7 88 9 41 AmaterdamWp 5 60 8 15 8 61 11 86 11 48 9 65 4 98 4 86 7 80 10 00 rjO M 19M 11 18 18 55 8 50 KJO 8 18 O M 11 M 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Voorb 8 07 9 18 11 99 1 88 6 Hl 8 18 9 18 9 89 lO Ó 11 97 18 4 18 811 48 1 67 8 66 4 86 6 96 6 66 6 41 7 48 10 1611 88 11 48 Oo l 6 86 8 10 7 66 8 09 8 81 10 f9 10 68 18 48 9 98 9 61 8 18 4 47 6 88 6 67 7 46 6 88 10 14 10 88 Oud 6 60 9 64 11 09 9 87 6 87 Wö nl 6 69708818 11 17 8 488 11 8 046 466 818 078 6810 86 K S üliM 8 41 9 1 10 81 11 48 1 80 8 08 8 89 8 80 6 89 6 916 86 8 98 9 1110 68 11 10 10 08 10 68 18 11 8 61 4 47 8 98 7 48 10 14 10 88 18 19 1 8 40 6 48 8 88 9 48 11 18 11 10 11 84 UI 8 88 8 8 88 9 87 ll 100 om bet Itno te brangeo Befch heeft be roDV over tgoe dMd en zegt ftU hjj bet oi doen moest lieTer eb iel voor deo kop te willen BcfaieteD Het getaigeaverboor itrc te alleen tot beTeitigiag dftt bet kind wm een zeer getond goed oatwikkild kind ea mitadieo niet aan eene siokte kon sga geitorren Uit dit rerboor bleek rerder dat ooeeoigfaeid met de scboonoaderp van bekl door dit kind wat OQtetaan Om bieraao een einde te maken hoeft beklaagde op Zondag 22 Maart toen qjoo TToaw en ti n loboonrader ter kerke wtren zgn daim geset op bet keelde Ten het kind en dien drie minuten daarop gedrukt gehoaden totdat de kleine was oTerJeden Hêi 0 M eisebt 12 j r n geTangeoisetraf De Terdediger coDcladeert dat bekl zal worden veroordeeld wegens doodilag en dat de minite itraf zal worden toegepast Ie omdat bg een rlekkeloos leven achter zicb heeft 2e omdat hg is een beroawTol zonder 3fl omdat tgn geestrermogenigebrekkigontwikkeld waren Uitspraak Zaterdag a s Uit Leiden meldt men dat het Zaterdagavond leer nmoerig in de etraten was De oorsaak faierran waa etenali den Zaterdag te Toreo bat venten van De Baaabrfiker Er ia wodar aan twee of drie cotportear belet om dit eocialistiKb blad aan den man te brengen Door de poUÜe werden zg naar bet bnnwu vMi politie gebracht 1b sake de ongeregeldheden te Loeier zgn 5 ingelHtenen nit genoemde plaats te Enschede geconfronteerd met B L W R H V en J H T die allen ati dseluemeri daaraan werden berkend Door den wachtmeMtarder marecbanaseezgn tweerevolrerkogeUi in beslaggenomen waarvan de een ia den zak en de ander in de hak v n oen aeboeo van ingezetenen nit Loiser waren btyven litten Het oodenooK tu de joalitie duart nog ttoodi voori De oogheel kundige kolooae ten v r en Jare in Rusland nitgezooden om ten platten lande oofheêlktiodige holp te rerleenen sgn met teer goed gevolg werkzaam geweest Door de seven oogartsen daaraan verbonden sgn l OO operatiSn verricht en duizenden patienteo behandeld Ook dit jaar worden edeniA dergelgke koloooM oitgerost die in 15 gnovernementen holp tuilen gaan verleenen T Fargs sal bin enkort een tentoonstelling worden giriionden door fokken van kanarievogele De Pargnenaiit s zgn groote liefhebbers van de gele taogertjes zelfs in de armste buar tan ui men er aan de vensterkozijnen een of maer in een kooi tien hangen Men sobat het aantal kanaries te Pargs op meer dan honderddoiiend die per dag voor ongeveer f5000 laad eten In de omstreken van Suresnea en Gonrbevoie sgn nitgestrekte velden waarop ftlleen dit laad wordt verbouwd De atadiereis dar leerlingen van de 0 A vnn Bwisteo BoaobbouwBobool teFredbriksoord onder leiding vaneden directeur dterinriobtiog den beer U C Spongier is dit jaar begonnen met eeo bezoek aan Oritujewoad en Gaaster laod waarna de opbüsachingen onder SoboorI door de Nederl Haidemaatachappg voor rske ning van den Staat uitgevoerd bnzichtigd weraen In het Qooi wert eu earst de kweekergen van den heer Jacs Jurriwen te Buf eem t loebt en de bosschen van Grailo en Baaro in oogeoaohotiw geuomeo waarna die langR de beuvelraeks van VenendaalA merongen tot Driebergen doorloopeo werden in Noord Brabant waren de bosacheo om Helvoort en Udenhont en het Mast rn Liesbosch bii Ginnekeu het doel tan de reis lerwgl 7 86 7 88 7 89 7 8 7 86 8 86 8 i8 8 49 8 68 9 06 ÜMKllMkl WMvwknk a p u Bottnda 6 i lO 6 19 6 8 6 88 anud 8 40 8 81 AniumlHi W k 7 69 9 10 9J8 SullMil Clapdto SinwAti Jtoordiwkt Osiiia te Zondert de dennenkweeker n vandenbew Charles van GinnekeD bezichtigd werden HierMi werden de Belgische grenzen over ohreden en de bosschen om Woest Wezel en Bruaechael in de Kempen die vanWaerechot en Zedelgbem in Vlaanderen ea die tan Retij in de Kempen doorwandeld waarna in NoordBrabant een bezoek gebracht werd aan de opbotschingen bg Bakel door de BeideMaat ctiappg uitgBToerd Het Reichswald bg Kleef n de bosschen ▼ au Monsterland bij VHeerenberg lagen teen aan de beurt waarna de teragreis voerde over Apeldoorn en Keerde In het geheet duurde dn reit 17 dagen De nieuwe verkteziag voor de Tweede Kamer in het district Eist is bepaald op Dinadag 12 Joui en de herstemming zoo noodig op Dinsdag 26 Juni Men leest in het Vaderland t Toen wg 26 April een berekening maakten van den nitaleg der verkiezingen knamea wg tot bet reiultaai dat er in de Kamer zouden zftelen 60 liberalen 3 radicalen 3 couwrvalie ven 24 Katholieken en 10 antirevolutionairen Na de aanvnllingB erkiezingen is de positie eeoigszios veranderd De antirevolutionairen zgn gestegen tot 14 nl door de verkiezingen te Delft Sueek en Katwgk en doordat graaf Van Limburg Stirum vroeger tot de conservatieven gerekt nd tot beu is overgekomen Van de 14 zgn er 7 Koyperianeo en 7 Lobmanninnen Het scbgnt dat graaf Schimmelpenninck conservatief wpnscht te bigven in den heer Bastert vindt bg ongeveer een geestverwant De Katbolinken zijn op 24 gebleven De liberalen zgn 54 in getal Drie zetels zgn thans nog open Sist Alkmaar en Utrecht Voor finale kiesrechtuitbreiding zgn thans 7 antirevolutionairen 3 radioalen 1 Katholiek en 35 liberalen totaal 46 daartegen 7 antirevolutionairen 23 Katholieken 2 conservatieven en 19 liberalen totaal 51 Als gevolg van de aanvutlingsverkiezixgen zgn nu de heerenPgnacker Hordgk Farncomb Saudere Doooer Heemskerk en Beelaerts in de Kamer teruggekeerd Het liberale ii n Haag beeft zich flink gehouden bet woord tot waarheid gemaakt door dr Zaayer voor drie jaren gfsprokeo Den Haag liberaal for ever en ons kompas niet zoo onbetrouwbaar geacht als dit zelfde dr Zoajrer het thans heeft genoemd Haarlem s Gravenhage en Katwgk hebben bewezen dat de teugellooze vervolging van si wat maar irauTakkianisme kan worden verdacht ten slotte den weerzin van vele bezadigde liberalen beeft gevrekt die nog niet bereid bleken tot elKeo prys conservatieven en clericalen aan een zege praal te helpen Het oordeel van de andere zgde is natuurIgk minder opgewekt De N R Ct t zegt De uitsli der faersteramingen voor de Twfiede Kamer die heden bekend werd heeft ons teleurgesteld Sneek Hat bg de vorige herstfimming Bor gesias tegenover Polleman koos gnf thans de voorkeur aan Heemskerk boven van Gilse Al kon deze tierstemming geen tegenstander van Tak s kiesrechtpoli tie k in de Kamer brengen wg hadden toob in elk geval aan den liberalen voorstander van die politiek de voorkeur gegeven boven den antirevotutiooaireo In de districten i Gravenbage en Katwgk wonnen de Takkioansche candidaten het vaa de antiTakkiaaosche Men zon zich echter zeer bedriegen indien men daarin het bewgs sag voor eene kentering bg de meerderheid der kiesers ten gnnste van Tak s kiesrecht Bij de verklaring van dezen ommekeer heeft men te rekenen met twee feiten Vooreerst beeft men op alle tonen en manieren de kiesers voorgepreekt dat d kieawet Tak van de baan was en dat de Tukkiaausche candidaten het nieuwe ministerie den voet niet zouden dwars letten maar dat veeleer steen van ben te wHcbten wa Eii lo de twpfde plantf heeft 18 18 10 46 10 66 11 08 11 09 11 18 11 86 11 06 7 88 7 47 18 88 11 88 7 46 4 67 6 08 8 11 8 18 8 88 8 81 6 88 10 10 8 18 10 08 lO U heÉ lelt dat de beide anH Takkiaansche candidaten tot de katholieke pa tg behooren veel tot den uitfil bggedragen Dit feit ia door hen die self met dr Kujper c arm in arm gingen krachtig geëxploiteerd door het voor Ie stellen alsof men door de ve kiezing rtn katholieke candidaten het ministerie in de armen van bet clericalism dreef Het is buitendien niet te ontkennen dat er onder de niet katholiek e kiezers een aantal zgn die niet te bewegen zgn op een katholieken candidaat te Rtemmen onk al gaat deze met hen mede ten aanzien van bet politieke vrai tnk dat de verkiezingen beheerseht Dit werd bg de verkiezingen vóór 10 April door de katholieken zeeven ingezien van daar dat zg zich buiten de katholieke districten zOf veel m elgk van het stellen van eigen cai didaten onthielden Deze tactiek hebben zg de aanvullingsverkiezingen laten varen maar de uitslag daarvan bewgat dat zg bg de eerste verkiezingen goed gezien hadden Wat overigens de knnaen voor de katholieke candidaten bg de jongste herstemming niet weinig verzwakt heeft i het aan de orde stellen van het herstel ran bet gezantschap bg deo Paus op grond dat er kans zon bestaan om dit van het l enwnordig ministerie gedaan te krggen Gretig is dit tegen de katholieke candidaten geëxploiteerd In het district Katwgk heeft men zelfs een deel ven het artikeltje uit De Maasbode c waarin in bedoelden geest geschreven werd laten overdrukken en onder de kiezers verspreid De Tgd ts blgkbaar zeer ontstemd Zij schrift Duidelgk is weder gebleken dat de Katholieken door de liberalen wel goed geoo worden geacht om hnc steun te gebruiken voorde verkiezing van liberalen Dat dan de Katholieken trouwe bondgenooten zgn hebben zg 10 April getoond Nu na de verkiezing an twee liberalen Conrad en Guyot de Katholieken te s Gravenhage rekenden op den steun van hun liberale medestanders in de quaestie van bet kiesrecht nu komen zg bedreven uit Het was den kiezers van Guyot Oonrad Van Royen Van Wassenaer en Van Stirnm toch ernst met het uitbrengen van hun stem tegen de kiearechtuitbreiHiDg Tak Zoo hadde i zg wg toonden het na 11 Mei tentond aan en gaven de cgfers hierboven weder bij de aanvuUiugsverkieziogen ters ood met de Katholieken moeten samengaan En dan hadden zg ook thans de liefde voor de oude party en den tegenzin tegen de Kaibolieken moeten overwinnen Maar dit offer was hun te zwaar De Kamer meerderheid die stond 57 tegen 43 stnat thans na de verliezen te Baarlem Katwgk en s Gravenbage geleden 54 t en 46 Nog loopt zg 5 Juni te Utrecht en Alkmaar gevaar vooral te Alkmaar Bij het Bevolkingsrc ster te Amsterdam ia sedert 1891 eene methode van bghouden der registers gevolgd welke bet aanteekeoen van de mulatten zeer heeft vereenrondigd De gezinnen alleenwonende personen en dienstboden zgn op kaarten overgeschreven die naar de alpbabe iscbe orde der familienamen zgu gerangschikt B en W weufcheu nu te doen aanleggen een alpbabetische tafel van de namen der echtgenooten van de hoofden van gezinnen en van die hunner kinderen en inwonende familieleden waaraan dringend behoefte bestaat omdat thans indien eene informatie moet worden verstrekt omtrent personen die als iuwonende familieleden staan ingeschreven zonder dat aan den aanvrager het hoofd van het gezin bekend ir dergelgke personen niet in het register kunnen worden gevonden 6 84 1 84 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 6 68 8 03 8 10 8 17 8 86 18 68 lil8 1 18 1 19 1 88 4 10 1 44 GOD D A 11 60 18 80 8 80 8 60 1 46 1 86 8 08 8 09 8 16 18 40 19 08 10 18 10 80 10 88 10 41 Voorb 8 64 y dL d6 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Ze M 19 Door de bemoeiingen van den gveuigen directeur den beer Stienstra die zooveel mogeIgk elke verbetering op het gebied der znivelbéreiding huldigt is in de boterfabriek te Oosterwolde Fr een Pasteuriseer apparaat met koeler aanffebracbt Dit werktuic heeft ten doel de bacteriën welke in de melk mochten voorkomen te dooden door den room te verwarmen tot 75 k 80 Celsius en ben direct daarna weder af te koelen tot 10 C Tevens moet deze bewerking dienen om verkeerde invloeden van veevoeder b v het gebmik van knollen te neutraliseemn De boter wordt op die wgte veel duurzamer Hettoeatel voldoet uitmuntend en wordt naar wg meenen andera nog ia geen enkele fabriek in ons land gevonden In de boterfabriek te Beilen Dr zal er evenwel binnen weinige dagen ook eene geplaatst worden Deze werktuigen worden geleverd door de firma F H Pgteraen te Sneek De onlangs vermelde compositie van Keizer ilbelm 3a ig au Aegir is een Noorsohe Ëallade gedicht door Graaf Eulenburg t enwoordig gezant te Weenen die den Keizer vergezelde op zgn reis in het Noorden De keizer zong bet lied bg zgn besoek aan deo Graaf V Gortz die hem op de piano accompagneerde De orkeetdirecteur Klnfas die daarbg tegenwoordig was nam op zich het stuk voor orkest te arrangeeren en korten tgd daarna speelde zgn kapel bet lied voor den Keizer die toen naar deo muzikalen sebepter greep om zelf te dirigeeren en bgzonder tevreden was zoowel over het arrangement als over de uitvoering Niet lang daarna werd bet muziekstuk te Manafetd uitgeroerd voor een publiek hetwelk niet wist dat het Kaïser mnsik was en bet mooi vond Het moet werkelgk zeer oantrekkelgke en eigenaardige muziek sgn vooral in bet eerste gedeelte Tegen het eind gaat de Keizerlgke componiat over inden militairen stgi nu het slot wordt gevormd dooreen onder wetscbe trompetfanfare De berichtgever van The Dsily Telegraph aan welk blad bovenstaande bgEonderheden zgn ontleend herinnert dat de Hobenzollems een muzikaal zeer begaafde lamilie is De Keizer die met Wagner dweept heeft pas een bewgi van zgn mnzikaal talent gegeren Van zgn broeder Prins Heinrioh die goed viool en piano speelt is te Kiel een Matrozen marscb verschenen Keizer Frederik zorgde dat zgn kinderen Ijverig de muziek beoefenden Vanzgneduehters munt de Ërfprinses van Meiningen nit in pianospel de Hertogin van Sparta in orgelbespelen en Prinses Victoria van Scbaumburg in zang Het muzikaal taleut ia in het Pruisische Koningshuis van ouden datum De vooreenige jaren uitgegeven compositiea van Frederik den Groote getuigen daarvan Prins Louis Fer dinaod liet een aantal compoaities voor orkest en kamermuziek na Onder de marsrhen van het Pruisische leger zgn er van Fnedrich Wilhelm UI van Prinses Charlotte dochter van Prins Albrecbt een tiroederskind van den ouden Keizer Wilhelm Prins Bernhnrd van Meiningen heeft de koren van Aeschylus Perzen op muziek gezet Prins Albert van Pruisen zoon vanPiinses Marianne der Nederlanden moet in muzikaal opzicht de talentvolste der thans levende Hohenzollerns zgn Er is echter slechts éen muziekstuk vau hem Marech van bet regiment Sebaatopol nigegeven Zgn zoon Prins Joachim Albreeht 18 jaar oud die zich ernntig op de studie der muziek toelegt beeft reeds 8 muziekstukken gecompoueerd De zuster van Prins Albert de HertoginWeduwe van MecklenburfT heeft 22 liederep gecomponeerd voor het meereudeel naar zelf gedichten tekst De wegwedstrgd voor wieirgders tnsschenMaastricht Ngmegen v v die op 10 Junia 8 zon plaats hebben is w ens een dergeIgken wegwedstrgd in het Noorden des lands uitgesteld tot nader te bepalen datum 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 08 lUO IIJO 1 M Te Dordrecht zgu dezer dagen van de 194 sollifitftnt n nanr He twee vacaturen voor hoofd 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 80 10 08 9 41 M 9 88 eener acbool aldaar slechts elf hoofden opgeroepen waarbg geen een van de Dordtpcb onderwgzera Laatenen oemdeu hebben thans een adrw aan den Jemeeotf raad verzonden waarin zg wgzen op het oubiilgke vao haune uittluitiuK tot mededinging en waarin zij voorts den Raad verzoeken de btnoemii g aan te hoaden en hun alsnog de gelegenheid te verncbaScu om voor de vacatureu in aanmerking te komen Na eenige jaren achtereen het cFrappez toujonrs mais frappez justo te hebben to epast aldus lezen we in de Arnh Ct hebben wg ons p en eindelgk met een gunstigen uitslag zien bekronen en worden de adspirnnton adelborst en cadet vóór den aanvang van hun toeliUingsexamen geneeskundig gekeurd Aan die keuring nu waarbg om licht to bevroeden redenen zóó streng wordt to werk gegaan dat men htaa met minstons evenveel panning tegemoet ziet als het examen op zichzelf scbgnt toch nog iet to haperen Vooreent toch is ton vorigen jare gebleken dat verscheidene afgekeurde adspirauLeu cadet die gebruik hadden gemaakt van het bon verleende recht om herkeuring aan te vmgen een paar weken later werden goedgekeurd Daaruit volgt naar onze meening dat of de instructies voor de met het geneeskundig onderzoek belaste officieren van gezondheid voor verschillende uitlegging vatbaar zgn of wel dat de een voor gebrek houdt wat de ander zoo al niet een deugd dan toch als eeo niet opmerkenswaardig verschgnsel beschouwt Een op een ecrofnleozen bodem ontsproten hoofdbaartjej een wat sterk ontwikkelde groote teen om van vele andere gezochte gebreken Diet te spreken waren motieven die in de laatete jaren hebben gegolden om jongelieden ongeschikt voor adelborst te verklaren Ook komt het herhaaldelgk voor verleden jaar o a dat jongelingen die voor de marine genees kundig ongeschikt waren bevonden zicb zagen to elaten als cadet Waaraan in het toe te iichrgveu dat terwgl den adapiran ten cadet herkeuring wordt toegedtoao de adspirantenadelborst zich moeten tevreden stellen met ééne keuring van vier uitelag booger beroep is buitengesloten Zgu zouden wg witlen vragen de commissielede o door het departement van marine gekozen soms onfeilbaar En stolt men in hen die vanwege Oorlog worden aangewezen wellicht minder vertrouwen Ona komt het voor dat de toekomstige adeiboTston aanspraak mogpu maken op even vrggevige bepalingeu voor de geneeskundige keuring ala eg die cadet wenscheo te worden De Arnh Ct meent dat eene interpellatie van een onzer kamerleden over dit en verdere panton aan den bestaanden toestand misschien een einde zou kunnen maken Hoed af voor de boer 1 Onder dat opschrift schrgft de Meierijache Ct o a het volgende Boer Hoe minochtond kan dat woord klinken in den mond van sommige stedelingen die een min of meer onbeholpen persoon in onze samenleving eens duchtig op z n plaate willen zetten Wat een boer 1 c roept hij met opgezette borst uit en meent dan alles gezegd to hebben van iemand die in de verfijnde beschaving onzer eeuw eene beschaving van louter uitorlgke vormen vaak niet den maatetef vindt om enn man naar zgne werkelgke waarde te meten Wat een domme boerlc zegt men zooder te bedenken dat juist de boer tot de Verdienstelijkste klasse der samenleving behoort Hg is de hoeksteen waarop het gansch maatsotiappeIgk gebouw rust Is t de boerenzoon niet vooral die de wapens draagt voor het vaderland en vindt men onder de jeugdige landbouwers gewoonlgk niet de beste soldaten Nint slechte heeft bg in de eerste plaate aan den God Mars te ofiTereo in conscriptie het grooUte deel te nemen de belastingwetten weten hem ook op gevoelige wgze te trefien Orde en rust zijn den boer heilig En toch moet hg het hooren Domme boi r c snauwt men hem toe zonder na te gaan dat die boer een industrieel is wiens vak veel meer kennis eischt dan in tel van andere tokken van industrie gevergd worden Hg koopt en verkoopt hg speculeert op het rgzen en dalen der prgzen hg is zgn eigen bakker zgn eigen slager dikwgla ook zgn eigen metselaar en timmerman De grond dien hg bebouwt eischt veelvuldige keunis vau hem ondervindiou vooroiteicUt voorzichtigheid en volharding Zgn paard zgn os behendigheid gednld en moed zgn vee goede zorgen en grondige kennis zgn melk reinheid oplettendheid er wetenschap vooral in onzen tgd nu de vooruitgang Kich zoo druk met de zuivel bereiding bemoeit Achter den ploeg heefj de boer een geoefcad oog noodig een vasto en sterke hand bg het zware werk Hg trotseert koude en hitte hagel en wind S $ t krieken van den dag staat hg op om aan t werk aan t zware Werk te bigven totdat de zon reeda Inng ia onHergtyaan Aan z ne voorbrengaelen hebben wg leven en gezondheid Ie danken De boer is de spil waarom de wereld draait I omme boer Wie t goed meent met zichzelven en den landman wie zgn eergevoel op de wrre plaatu draagt heipe mede dit domme woord de wereld uit Hoed af voor den boer De president der Republiek Overw nde dat de beste ministeries de concentratie ministeries zgn Dat de concentratie diensvolgensmoet worden verwesdnl kt langs den eenvoodigaten weg Dat de geest vau intrige evenmin ala de rede en de logica op die verwezenlgking van invloed kuno eu zijn Bestuit Artikel I Een groote tombola zal worden gebonden bg elke ministerieele crisis Artikel II üe werking dier tombola zaI zgn als volgt Artikel III Telkens als een kabinet zgn ontslag neemt worden de portefeuilles verloot Artikel IV De leden der verschillende groepen nit de Kamer ontvangen elk een aantel biljetten in verhouding tot de numerieke en politieke beteekenis van hun groep Artikel V Alleen de leden der rechterzgde hebben geen recht op een biljet Artikel VI Zoodra de biljetten zgn uitgedeeld begint de trekking Artikel VIL De elf portefeuilles vertegenwoordigend de elf ministeries wordeu op hetbureau der Kamer gebracht Artikel VIII Do nummers overeenstemmende met de biljetten worden in een zak gedaan en de jongato volksvertegenwoordiger moet er elf nummera uitnemen Artikel IX De afgevaardigde wiens nummer t eerst wordt getrokken zal president van den ministerraad worden en heeft de keus van portefeuille Artikel X De andere prgswinners kiezen hun portefeuille naar de uitkomst der trekking Artikel ÏI De afgevaardigde wiens nummer t laatet uitkomt heeft natuurlgk geen kens van portefeuille Artikel Xfl De prgzen moeten onmiddellgk in ontvangst worden genomen om de crisis niet te laten voortduren Artikel XIII De officieele en volledige Igat met den uitslag zal in het Journal officieU worden openbaar gemaakt Voor den president der Repnbliek Adrieo Vilj Dit decreet is niet gepubliceerd door het Journal OfffrieU de Fransche Steate courant doch door de Figar n tis dus eeu grap en nog wel een met een treurigen ach tergrond De snel opeenvolgende conferenties van Sadi Carnot met verschillende politieke leiders de weigering om de erfenis vau Cusimir Perier te aanvaarden door een ganache rg gepolsten dat alles ia wel geschikt om te worden geparodieerd en als onderwerp te dfe nen voor een bittord atyre De tolkena opnieuw zich voordoende crisiaseo maken een krachtig bestunr dat zicb wii en kan doen gelden vrgwel tot een utopie Carnot s hart voelt zich voer toogenblik nog altgd t meest aangetrokken tot een formatle Bourgeoiii doch de extitularia van biouenlaadeche zaken en van justitie blyft bg zjjn weigering om als premier op to treden volbarden wel wil hij een portofenille aannemen en met Peytral is t al evenzoo geschapen die zou wel aan t hoofd van een departement willen staan doch dan met Bourgeois als premier Brisaon is nu op t Elysée geroepen en die heeft als Bourgeois en Peytral bg bun houding volharden we zin teens to probeeren Bourgeois zou dan een portefeuille voor zgn rekening nemen mifcBchien ook Peytral en mislukt deze combinatie ook al dan zal Dupiiy weer eens worden te hulp geroepen Een kabinet Brisson Bourgeois Pfytntl zou zyn een Zuiver linker zgde kabioet heel radicaal gekleurd Viger Poiacaré Cavaignac en Delcasjé zouden er deel van uitmaken Naar m n uit Maastricht meldt zonden bg bet gisteren aldaar in de woning van twee socia isti che leiders gehouden pa pier onderzoek eenige srhriftetnkken waaronder een brief ran den beruchten b iron Ungarn vou Sternberg zgn in beslag genomen Op het aansteaode 6de interuatiooaaP congres voor binoeulandsche scheepvaart dat 23 Juli te s Grarenhage zal worden geopend zullen de volgende vraagpunten besproken worden waarbg achter elk vraagpoot de namen der Hollandsche rapportenra vermeld zgn lo Constructie van kanalen die met groote snelheid bevaren kunnen worden Rapporteur de heer H Wortman ingenieur van den waterstaat 2e kl te Assen 2o Inrichting en exploitetie van havens Rapporteurs de hh G J de Jongli directeur van de gemeentewerken te Rotterdam en J A Schuurman idem te Amsterdam 3o Opruiming op rivieren en kanalen Rapporteurs de heer A A Bekoar ingenieur van den waterstaat Ie kl te Amsterdam A C Burgdorffer officier der genie te Beverwgk Nelemans ingenieur van den waterstaat 2e kl te Neuzen C B Schuurman ingenieur van den waterstaat Ie kl te Dordrecht 4o Sleepdieost en andere voortbewegingsmiddelen op rivieren kanalen en gekaniliseer de rivieren Rapporteur de heer E H Stieltjes lid van den raad van toezicht op de spoorw en 5o Tollen op de waterwijzen Rapporteur de heer A Deking Dura hoofdingenieur der provincie Overgsel 6o Verhouding tusschen den vorm van het tracé der rivieren en de diepte van de vaargeul Rapporteurs de fab R J Castendgk inge Dieur van den waterstaat Ie kl te Ngmegen H Doger idem 3e kl to Zutfen J O Ermerins idem 2e kt to Utrecht R P J NoltheniuB idem 2e kl to s Hertogen bosch C B Schuurman idem Ie kl to Dordrecht en D J Stein Parvé idem 2de kl to Rottordam 7o Normaliseeriug der beneden rivieren Rapportoors de bh Ph W van der Slegden hoofdingenieur van den waterstaat te Maastricht sedert echtor ministor geworden en R J Gaitondgk ingenieur van den watentaat Ie kl to Ngmegen In de Prov Nbr Ctt schrgft V O Onlangs heeft de keuring van paarden to Qisterwgk en elders plaats gehad Een luitonant kolonel van de huzaren Een kapitoin van de veld artillerie Een diatricts veearts Een soldaat met een stok om de maat to nemen Een soldaat met een pak Nagfinoeg een vgftigtol paarden uit Oistorwgkf Haaren en Moergestol Slechts enkele paarden Werden goedgekeurd Much ado Toa de Engelsohman z gen about nothing Veel lawaai en waarlgk niets I t Ware vermakelgk geweest als het niet feitotgk zoo treurig was om te zien welke Openbaringapaarden bg elkaar waren getrommeld De Rosainaot van Don Quicboto ware bg vele vergeleken nog een uitmuntor geweest Hoe dat kwam Wel men had geloot Vau menigtio stol was de oodsto bok de vertegenwoordiger van het geheele paardenpersoneel thet grillige lot bad tal vèn paarden die moederziel alleen stonden van kleine boeren ouder de uitverkorenen aangewezen Kortom de vertegenwoordigers van onze paurden leverden en staalkaart van jammer eu ellende Slechte enkele konden voor den krggadienst aangewezen worden De maatregel is o i geheel verkeerd genomen jreld weggegooid Men bad een kenner van paarden de stallen moeten laten a aan de geschikte aanteekenen daarna keuren eu dan een behoorlgk aantal door loting vaststellen Vervolgens den gemeente ambtenaren en den eigenaars der paarden voor igdverlies en moeite eene geldelgke verguediag moeten toekennen Dan ware er met weinig gemopper en weinig moeite iete ernstigs tot stand gebracht Nu be ft men veel gemopper en weinig zaaks Ja zelfs zgn de vele gelden die voorzoo n keuring zgn uitgegeven als weggeworpen te bescfaonwen Toch is er iets vour ons uit te leeren De deskundigen vonden en terecht het hoefbeslag alecht zg klaagden over het niet goed onderhouden van ue paarden 7jT zogen enkele drachtige merrKn met erfeiyke gebreken Zij begrepen niet hoe de fokker tot loo iets in ataat was En dat begrgpen wg ook niet goed Bulteolaodscl rzlcht Oiidanks de vele conferenties welke de heer Ci rnot met verschillende politieke munnen heeft gehad ib de crisia oog verre van opgelost Hlle pogingen om eeu kabinet bgeen te brengen zgn tot nu toe mislukt Nadat de heer Bourgeois Vrgdag besliut geweigerd had zich met de vermenging van eenEa inet te belasten werd de heer Brisson opop het EIjsée ontbpden Deze ebeen er welooren naar te hebben bg wilde echter eersthet gevoelen van zgn politieke vriendeninwinnen Als resultaat van zgn overleggingen kwam hg den volgenden dag den president meedeelen dat in de tegenwoordige omstandigheden Bourgeois alleen in aanmerking kwam om een kabinet van geprononceerd repnblikeinsche kleur te vormen Daarop deed Camot opnieuw Bourgeois ontbieden en trachtte nogmaals hem to overreden Bourgeois bepaalde er lioh toe toantwoorden dat hg gaarne deel zon uitmaken van eene combinatie waarin men ham een portefeuille wenschto op te dragen maar volhardde bg sgne weigering om als kabinetaformeerder op to treden Thans is Carnot met Dopny aan het onderhandelen dooh tot nog toe tonder snccee De Oaulois verzekert dat ali ton ilotto alle oombinatiën mislukken de heer CWnot een boodschap aan de Kamers ion zendea met de mededeeling dat hg gioh niet beschikbaar stelt b de aanstaande presidents verkieiing In dat geval zou men eenvoudig een cabinet d affiiires benoemen om het land to besturen totdat er een nieuwe president was gekozen Om een denkbeeld to geven van de vgdloopigheid vnn het debat in de Italiaanache Kamer over de financieele voorstellen van den ministor Sonntno dient dat er niet minder dan 51 motiën zgn voorgeatold de meeste tegen bet Kabinet of zoo men wil t n den minister Aan de Tsrnps wordt gemeld dat de heer Sonnino geneigd achgnt omtrent eenige punton toe te geven maar ten opzichte der hoofdqnaeatiSn en onder deze de verhooging der korting op de rente der staatesobuld blgft hg vast op zgn stuk ataan overtuigd als hg zich houdt dat het niet mogalgk is de moeiIgkheden te boven te komen buiten d door hem voorgestelde maatregelen Het Elausenburger proces is nu afgeloopen De procureurgeneraal heeft de schuldigverklaring geëischt w ens het opstellen en verspreidun van een geschrift welks doel was de eenheid tusBchen Hongarge en Zefenbnrgsn te verbreken Dr Rabin lai daarop in naam van agn ttiedebeklaagden een verklaring voor waarin de bevoegdheid van de Hongaarsohe jury ontkend werd omdat dit proces een ateatkundig karaktor beeft Om die reden zagen de beschuldigden van een verdediging af Het publiek juichto dit besluit toe waarop da president de zaal deed ontruimen venler verklarende dat de weigering om zioh verdedigen de procedure niet zou vertragen Zaterdag viel de uitspraak Alle benhul digden op drie na zgu veroordeeld tot gevangeoisstraéfen van 8 maanden tot 5 jaar Keizer Frau Jozef heeft dezer dagen geweigerd een deputetie der jongste rolksbetooging uit Klansenburg ton geboore te ontvangen zoodat zg hem de grieven dar Rnmaana6be bevolking van Tranisylvanië niet mondeling kou mededeelen Aan d kanaelarg van het Hof hebben de drie afgevaardigden nn een verzoekschrift achtergelaten een protest inhondeode t n de vervolging van de opetellers van het memorandum dat de wensoben van drie miUioen Hongaarache onderdanen behelst De meest uiteen looiende geruchten worden over den toestand van het ministorie Weokerlé verspreid Sommigen spreken zelfs van een miniatorieele crisis De koning en de cpremier zouden het niet eens zgn over de oonstitutioneele waarborgen die betgourernjBment moet geven om de wet op het bnrgerlgk huwelgk in de Eersto Kamer to doen aannemen Men weet ecbtor niet waarin het fijne van het geschil bestaat Evenwel uitgemaakt Is het nog niet dat er een geschil is De Pestor Lloyd verzekerde nog pas eeoige dagen geleden dat de Hongaarsehe premier op den stonn van Keiser Frans Jozef rekenen kan zoodat geen mi nistercrisis te vreezen is Heden zon bg ter audiëntie gaan en volgens een correspondent van het Berl Tagebl zon daarbg de benoeming van eenige leden lan het Hui der Magnaten worden vastgesteld omdat men anders met op een meerderheid in het Hoogerhnis voor de veelbesproken wet rekenen kan Evenwel zekerheid omtrent de houding door den Keizer aan te nemen bestaat er nog niet Heden zei men hooren of Frans Jozef het liberale kabinet in alles ter wille is Uit Bern wordt aan de Köln Ztg gesahreven Den Sen Joni zal het Zwitechersche volk moeten besliseen over bet voorftel dor socialisten tot het opnemen vai de erkenning van recht op arbeidt in de constitutie De uitslag daarvan is niet Iwgfelacbtig nn de vrgzinnigen de liberalen eu de conaervatieven besloten hebben zich tegen die opneming te verklaren De groote meerderheid van het volk wil van deze proefneming niet weten wgl zg de maatechappelgke verhoudingen zal verstoren en de bestaande wgze van productie Z il opheffen Voor het voorstel zal gestemd worden door de flooiaaldemocraten met hun demooratiseben aanhang door een aantel huilers die destrekking van bet voorstel niet begrijpen en door de gtoep der katholieke sociaal politici Is eens bet voorstel verworpen dan znl het door den Bondsraad ingediende en door den Kationalen Raad met een kleine meerderheid verworpen voorstel tot het instellen van een onderzoek naar de oprichting van arbeidsbeurzen tot het besebermen tegen de gevolgen der werkloosheid weder aan de orde worden gerteld De Nationale Raad wilde thans niet tot ht t aannemen vnn deze eischen beatnitoD omdat hg geen ver