Goudsche Courant, dinsdag 29 mei 1894

No 6363 Woensdag 30 Mei 1804 33ste Jaargang KmMHECOHAre i i ii i ii ii f i itt NieuwS en Adverientiehlad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden u 1 36 franco pei post 1 70 AJzonderlijlie Nommers V IJ F CEJÏTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meee 10 Centen Groote letters worden bereken naar plaatsruimte i i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd H Onfeilbaar Uiddel TSSIN Miiei ll6 it Bor8l ni MELIANTHE Superior Borst Uonig Extraet Bekroond met £ ere Diploma en Genden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BOLSWAKD 1893 Eere Diploma en Gonden Medaille 1893 World s Hygienic Exposition Climgo Samengesteld nit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam Tan smaak maagversterkend en zacht pnrgatief Ovïïieeiit onmiddeUUk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisgezin ontbreken MELIANTHE is het besle middel der vereld H iV vanSchaik Co Machinale Fabriek DE HONIOBLOEM Bomatra straat 267 Den Haag Verkrggbaar b j F fl A WOLFF Drogist Markt Gouda Ditalnitend Toor Oeabonneerden op a G0UD8CHE COURANT naar het Fransch Tan Xavier de Montépin 544 pag drak ia aan het Rareaa dezer Coarant te verkrggen tegea den apotprya van 4tO centê Oe voorraad ia niet groot mea profiteere das T n de gelegenheid lÉMlÉl ADVERTENTIfeN V B f kllao TUI aan raaitje W HOOOBNDIJK Ti Vl Ai DI IO ll Oouda 26 Mei 18S1 warring big bat re r DcUiiii ri d itiefat D ea de vraag naar het recht op arbeid zooder bgonittandigbedeu aan de TolkntflmmiDg wilde orerlateo Uy bfhietd lich Toor later op de Tooratallen vao deo Bondiraad waartegen geeo orerwegende bezwareu werden jagebracht terug te komen Uaarvonr heeft hji een goede geleganbeid daar de Steodenraad er nog niet ovttr beraadslaagd heeft eu ce commisaie ait iaatstgeDoemden beiiloten heeft de Toorstellen voor aanneming geacbikt te verklaren Ia eens bet voorstel b treff9Dde het recht op arbeid afgestemd da kan de Nationale Raad Try een quaeiiie aan de orde itellen die toch moet worden opgelost eu waarvan verBchillendt steden in Zwit 4erlandde oplofsiog reeda beproefd hebban Vuor den Bond zat het er iu de eerste plaats te doen zyn om de Tarspreide en daardoor onvrochtbare pogiugen amen te vatten ton einde er een geineenschappaiyke Mmauwerking voor in de plaats te itellen Fieuwe Deensc e A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam ia MSI Vor kra lOO j 1087 7 78 0i 6 97 alotkoora 61 104 l a 88V 14 IBV 106 61 87 100 100 88 41 I 60 1 1 87 101 108 0 7V 10i 101 l86 i 991 mu 103 108 181 1301 104 46 80 187 1 63 71 1041 188 lOSV UlVia 7411 94 101 189 isav 9 f 11 18 ItHVia 77 111 1081 43 iO 111 185 1081 107 101 lOiVi 1141 1181 87 a 7 i Nr ntu ii Oart Nad W 8 l i dito dito dito 8 dito dito dito 9V HomM Obl Ooudl UB1 88 i ITUII Inaolirj iDg 1861 81 t Ooanin OU in papiar 1888 i dito in nlnr 1868 i fovtüQit Obtig mvt tiolcot 8 dito dito 8 KniIiUlD OU Ooit Sa Serie i Ulo Omoos 1880 t ditobijRothi l88a4 ditobüUDpel8S 90 4 ditoingoud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 Srui Perpet lohuld 1881 t TvBUU tïepr CoQV leen 1890 4 öee leeiiing eerie D Geo leenioK eerie U ZDisAn Rip Beo r oU 18 i S MlUOO Obl Buit 8oh 1810 TmUOIU OU 4 onbep 1881 4lUTiu AM ObligntiaD 1861 SVi Bannuux Sted leen 1886 Si Ni N Afr HendeleT und Arendab Ttb M Oertlfioaten DeilMeetioheppü dito Arob Hf potbeekb pudbr 4 GulLMij der Vontonl und e Gr Hfpotbeeltb paudbr 4 Naderlendeehe bank lud Hod HuidelmuUob dito N W k Pao Hjp b pandbr 6 Bott Hjrpotkeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoBTBNB Ooit HoDg bank aand KtJSL Hypotheekbank pandb 4 i Ahekiila Equit hypoth pandb 6 Mazw L G Pr Lien oert 6 NlD Holl IJ Spoorw MÜ aand Uij tot Bxpl T SU Spv aand Nad Ind Spoorwegm aand Nad EuidAMk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito ItluI Spoorwl 1987 8 A Bobl 8 joy 71 Ünid Iul Bpwmii A H obl 8 PoUK Wanobau Waanen aand 4 BnL Gr Suia 8p U aand t Biliiioba dito aand lil 761 ♦ ie ia ll a Faitowa dito tand Xwaog Dombr dito aand 6 Eank Cb Aaow Sp kap aaod S Loaowo Sawait 8p m oblig Oral Vitabak dito oblig i ZaidWoat dito aand dito dito oblig 4 9 18 14 Auttm Cont Pao 8p Hij oU 6 Gbie k Nortb W pr 0 t aand dito dito Win St Peter obl 7 Danier k Bio Gr Bpm oart T a Illinoii Central obl in good 4 Lonii k NaaliiilleGert T aand Mnieo N 8pw Mtj lebyp o 6 Min Kanaal r 4 pot pref aand N Tork OnUrio k Weat aand dUb Panna Obio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 Bt Paul Hion k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O 6 Camadi Can Bouth üart r aand Tn 0 Rail k Nar la b d o O Amalard Onnibua My aand Bottord Tram weg Maata aand NlD Sud AmaterdaoB aand 8 Stad Boltenlam aand 8 Bkuu Stad Ant erpenl8S i Stad Bruaael 1886 i Ham Tbeiat Refnilr Oeaellaoh 4 OoanXR BtaaUleening I860 8 f 4oy 3 108 K K Ooat B Cr 1880 3 SnviM Blad Madrid 8 1888 Ver Nm Ro Hyp SpobI eert Zoo de Heere wil hopen onze geliefde Ouden li W L TAü DH BROEK O KRUIJ8HEEE den 5i Jnni 1894 hnnne SO Jarige Eehtvereentging te berdeoken Hunne dankbera Kinderen Be hawd en Kleinkinderen Vrouweniteeg H 194 Voor do Tele bewezen Tan deelneming onderrondan by het OTerlgden Tan mgn geliefde Eobtgenoote an Kind batmgt ondergetaekende namani iradengdiohe Familie zgn walgemeenden dank C A ÜBOENENDAL Oouda 28 Mei 1894 V De Heer en MeTronw ta VOLLEN HOVEN TA WiitM betuigen bg deze hunnen hartelgken dank Toor de Tele bewgzen Tan belangstelliDg bg de geboorte Tan hun Zoon onderTonden Motrdrtehl 28 Mei 1894 De Verpleegden in het Bestedalingen bnia betnigen hunnen hartelgken dank aan den Hoer H OVEREIJNDER Toor het gulle onthaal hen geaohonken bg gelegenheid tgner 40 jarige EchtTeieeniging Vraagt een pruel van de ecfate T0EA7EII WIJK aanbeTolen door de grootste geneeaheeren Tan het huis Em Stetn Erdo Bénya nabg Tokay Hongarije Te bekomen bg C van VLIET MARKT 1B6 FEMSCHE STOOMVEEVEEU Chemische WasscherlJ TAN H OPPE HEIMER 19 KruUkade Rotterdam QebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Bpaoialiteit Toor het atoomen en TerTon Tan alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting TOor het atoomen Tan plache mantala Teeren bont enz Gordgnen tafolkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geTerfd Alle goederen hetig gestoomd of neverfd worden onaohadelgk TOor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleierbaar in 3 dagen te TerTen goederen in eene week Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kath Letterkundigen Maandelgks Terschgnen 48 pag groot formaat OTer 2 kolommen prachtige lectuur als Boman SoeeUen Uiftoriaohe Verhalen Poè ie AUerlet Baad H Logogrief Bebu den zeer lagen prgs Tan B CEST par 8 maanden franco per poai 80 cent Goedkoopste mwDdschrlll van NederUnd P STOKVIS WATERREUS OiTOtTa s BoacH OoicnacrinKoi f XAO d XiltttKE D COGNAC FIK BOXS nA de Soaité Anonvutt ioot lw Mfcaele lud om b re tio Ue boeAulffliMvn gniutiKboktiii vordt goleverd la vprieselda etu ad fieaeohen vitn 5 Llt r Inhouil Tooniien van lietatti Hl vuDr Pl ülUlaltand verkrURbiAr bil P H J y WANKOM firma Wed P J MBLKERT OoathaTen B 14 la Eollandsclie Haatscliappij van Landlouw Afdeeling GOUDA en Omstreken S JAARLIJKSCHE Yia iL§¥IÜ a BIJ GELEGENHEID DER TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot 1 11 Loten voor f 10 te bekomen b A BRI KMAK en Zn Langde Tiendeweg O 60 en in het Café HARMONIE Markt Frijstrekking 13 en 14 Jani 500 000 Mark bU hoofdprijs iu liet gelukkigst geval biedt de nieuwste g oote GeldverlotiDg dia door de UoogB EefteerÏDg vau Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeelige ÏDriohting tbd h t nieawe plao bestaat daarin dat id den loop van slechts weioigo maaadea in 7 verlotingen vaa 110 000 lo tea 56 400 prijzeD bedragende 10 462 425 Mark ter voMsdige bealissing nullen komen daarondpr ziJD kapitale prgzea vau eventuoel 500 000 Hark by uitDflmendhoid echter 1 prgs M 800 000 1 prijs B M 100 000 l prij a M 100 000 IprüsenaM 76 000 1 prija a M 70 000 1 prgl a M 66 000 1 priJB i M 1 prijs B M 3 pr json i M I pr s a M 5 pr sea M 8 prijzen a M 16000 S6 prijzen a M 10000 66 prijzen a M 6000 106prüzenaM SOOO 368 prezen a M 2000 6 prgzen a M 1600 80 000 56 000 60 000 40 000 10 000 756 prgzen a M 1000 18S7 prijzen a M 600 S8950 prijzen aM 148 18B01 prJzenaMSOO SOU 160 1 7 100 94 67 40 20 r e aiiQatnande eerste prijstrekking dezer groote door den 9taat gewaarborgde Oelttverloting is van ambtswege bepaald plaats to hebbt n op deu 13 en 14 JUNI e k en kost hiervoor 1 geheel orig lot steohts M 6 of S SU 1 half r 3 1 7S l kwart ff ff IVi 1 ÖO tegen iazending van het bedrag ia bankpapier of per postwiBset Alle oommiasies worden onmiddellgk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere beatelling wordt het vereiaobte offi cieele plan waaruit de verdeoling der prijzen op de verschillende klassen als ook de betref feude inleggolden tu vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onza Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de olücieete Igsten GRATIS bekomt elke lezer van dit blad het niet alleen voor zieken maar ook voor gennilen hoo at belangrijke oq nuttige boek DE VRIEND DEB ZtEKEN De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waartiorg van deo Staat en kan door direote toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaalseo van Nederlnnd bewerkstelligd worden Ons debiet ia steeds dour het geluk beguiiati d en onder vete andoro aaniienlijke prijzen hebben wg meermalen volgens olTioieele bewijsen de eente Koofdtretfers vorkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 960 000 100 000 80 000 60 000 40 000 eaz Men 6chr jTe eono bnefkaart aan Bichter s Boekhandel te MAv vA RotteTdam Het is te voorzien dat bg deze op dtn bechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men golieve derhalve wegens de reeds ophanden zgnd trekking all6 orders ten spoedigste roohtstreeks to zenden aan Stoülwertli s Hart Ca ao Hoegste eiwit Iu hoogste tliooliromln gelialts KAÜFMANN SIMON JèrZ Bankiers en Geldwisielaars in HAMBURG F 3 Hiermede danken wg voor het vertiouwen onï tot hiertoe geschonken en daar wg bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming invitoeron zullen wg ook voor hot vervolg bemoeid zgn door een stipte en reflele bediening da tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven ht Een ware Schat Toor de oogelakki e slachto ra dar ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitapattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ëLFBëWAIUi G Voordeeligt Hart Oacao i fijnstB Poeder Cacao In hart vorm ejicrsd Spoedige oploabanrlieiil fljiie p ar d HcieUfl smaii Hteeds gelijkmatigheid des dranlu Il blikken bus n a 25 CaoaobartMi = 4S eut I CMMhkart = K8 cmé = I k f Cicm Veikrygbaar bij H H Confiseurs Banketbakktn enz Eugros Espcditic Juliua Mattonklodt Amsterdsm Kalvufstraat lOh Hollandaehe nitgaTe met 27 afb Prga 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke geTolgen Tan den ondengd Ijdt moet het leaen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ki dnizend van een aekaran dood Te Terkrggen bg hetVerlags Magatin te Leipiig Nenmarkt 84 franco tegen insending Tan het bedrag ook in poatngels en in elkan boekhandel in Holland Ooadi Saalpaisdnik raa A Buhwuk k Zoo BINNENLAND GOUDA 29 Mei 1894 In eene gisterenaTond gehouden algemeene Tergadering Tan leden der Sociëteit Ons 6eDoegeuc zyn tot bestnarsleden herbenoemd de heeren H Jager en C IJaseUtein Voort werden twee aandeelen uitgeloot in de geldleening ieder groot f250 en wel de nummen 43 en 34 Tot onderw zer te Hekeudorp is benoenid heer C J de Bawe alhier Hedenmorgen otnatreeks 8 uur heeft het ongeveer 4jarig zoontje van C Ooms op de Raam door het vallen over een emmer kokend water zich ernstig gebrand Geneeskundige holp is ingeroepen de wonden zyn gelukkig niet ierensgevaariyk Dinsdi 5 Jnni des namiddags ten 6 nar z l het Israëlitisch Oude Mannen en Yronwenfaois aan de Oosthaven geopend en in gebruik genomen worden Op de algemeene vergadering der HoUnndBche Maatschappg van Landbouw op II Julite Gouda te houden sal o a een voorstelvan het hoofdbestour omtrent den vleeschacoyDS worden behandeld waarvan de toelichtingluidt als volgt t Is er reeds hsrhaaldeiyk en van vele kanten op aangedrongen om hy de Begeering stappen te doen ten einde afschaffing of verminderiag van den vleeschaccgns te erkrygen zoo meent het hoofdbestuur toch dat een nader overleg wenschelyk ia alvorens daartoe over te gaan met inachtneming van al die omstandigheden welke op bet nemen van een besluit invloed kannen uitoefenen In de allereerste plaats is voor oos natuurIgk de vra of de laudbouwer producent zoo gebaat worden door genoemde maatregelen Of atechaffing van dea accyns en de daarmede gepaard gaande moeilykbeden en formaliteiten voor slager en vleeschverbroiker wenBohelyk en voordeeltg zyn deze vraag zoo ona voeren opSlgemeen terrein vaa bandelapolititik en dient naar de meening van het hoofdbestuur eerst dan in behaudeüng te komen £ la hieromtrent schynt twijfel geoorloofd Van on2e jaarlybsche productie van vee gaat oiroa 32 pCt naar het buitenland Het overgroote deel daarvan is slachtvee Uit officieele bron wordt gemeld dat van den aitvoer der laatste zes jaren gemiddeld s jaars 127 455 Btnks bedragende I12 0 0 voor de slachtbmk c waren bestemd FEVILLET01 Be laatste eener Pamilie 15 iwr Hit Fraiuclt 0 Boveudiei vroeg By sioh af of haar zuster er ia sou toestemEDOD haar ta volgen n wat er van Slise zou wordea als zg ia Frankrijk bleef Wat zou het jonge iD iaie denken van de oudere zaster die haar verliet P Wat wu de wereld wel zeggen van het t enirerklaarbaar verteek Al dia overwegingen zonden haar niet terugge Kofden Rebben indien zy haar minaaar in Engeland had kunnen ontmoeten want daar zou ly met aan genoten hebben van ds onafhankelykbeid waarnaar zy zoo lang gesmacht had Had zy Budolf aiet voorgesteld haar te schaken Was hy v ï ïr de uisdaad haar verloste van den hawelyksketen oiet bereid geween om het schandaal vaa een geruehtnlak nde breuk en de wpeda van haar echtgenoot te trotseereu Maar Budolf was dood daaraap eob zy niet langer twi jfeten den dood van verdikking irestorveD in een lombere pot zooals de Baiter verzekerde Een bewys dnt do bosohwachter de wftaHreid gesproken had was dat niemand hem gezien had na den noodlottigrn nacht De Poorter pachter van do Fazanten hoeve geloofde en vertelde dat zyi meester plotseling naar Parys vertrokken was maar de heer van Triobtvoorde vaa aldaar niet teTti ffekeerd Merroaw van Hanawaerd was persoolfljk iaUcblingan faao iQVlnnen den portlex Hieruit volgt dat de pryzen van het slachtvee voor eea goed deel afhangen van de bnitenl vraag en aoo deze ontbreekt van het aanbod en de vraag in verhouding tot de binnenlandsche behoefte aan rleesch In beide gevallen speelt de vleeschaccyns geen rol Zoowel vreemde als binnenlandsobe kooplui en slagers trachten soo goedkoop mogeiyk hun inkoopeu te doen en de taatsten verhalen den accyus op den verbruiker Dalen de veeprijzen dan neemt het verbruik wel toe doch juist daardoor stygen zy weder tut bet gewone niveau door vraag en aanbod beheerscht en dan neemt da consumptie weder af Zal hat vleesch nu goedbooper worden door afschaffing van acoyna en wie zal daarvan profiteeren De slager zeker de verbruiker wellicht iets door onderlinge concarrentie der slagers maar wat zal de boer er by winnen Alleen in geval van veeziekten by het uit nood slachten of het voor eigen gebruik lachten op de boerderyen zou de accijns worden gespaard doch dit zyn betrekkelyk weinig gevallen Dat door afschaffing van den aooyns de veefokkery zich veel zon uitbreiden schynt onder de bovenvermelde omstandigheden ook zeer twyfelachtig Het hoofdbestuur meent overigens dat in deu regel en op dit oogen blik geene goede boer minder vee fokt dan zyn bedryf dit voordeel toelaat met ofaonder vleeschaccyos lutusBcben ontvangt de schatkist jaarlijks circa 3 millioen gulden aan vleeschaccgns Werden die prysgegeven dan souden toch andere belastingen daarvoor moeten geheven worden en daarin zou de landbouw stellig zyn deel wel te dragen hebben Zeer zeker zouden die 3 millioen speciaal den landbouw hoog aangerekend worden en andere o noodige hulp en ondersteuning van den Staat m den weg dtaan terwijl het voor deel voor deu boer zoo hoogst twyfelachtig is onder de bestaande omstandigheden Wilde men zulk eene som ten behoeve van deu landbouw afstaan dan zouden toch daarmeede heel wat zekerder en grooter voordeelen te verkrygen zyn Naar aanleiding van al het voorafgaande meent bet boofdbestnnr dat de vraag om afschaffing of vermindering van den vleesch accyns moet worden uitgesteld totdat veranderde omstandigheden daartoe den gelegen tyd doen aanbreken De heer G J Bettink van Berg Ambacbt is benoemd tot onderwyzer aan de openbare vaa de woning waar hy kamers id buur had De man had verklaard in de laatste maanden mets van zyn huurder geboord te hebben Ka als Budolf leefde zou hy geschreven of zich persooulyk vertoond tiebben al was t alleen masr om zijn minnares de vreeaslijke marteling der onzekerheid te besparen Marianne had geen hoop hem ooit terug te zien en verwachtte niets meer van de liefde welke hem ten verderve geworden was Niets bleef haar over dan de wreede herinneriag en de vrees dat zij baar dwaze liefde duur zoa moeten betalen De Buiter bad gezworen te zullen zwijgen en hij scheen werkelyk aog niet gesproken te hebbea maar zon hy zyn belofte houden als het van ééa woord afhing niet om zich te rechtvaardigen maar de misdaad in een geheel andu licht te lidltenP Hy kon immers bewyzen er toe aangezet te zyn door mevrouw van Hanaweerd Ën zelfs indien hij den moed had om een heldhaftig zwygpo te bewaren zou men dan toch niet het besehuldigende brieQe kunnen viudeuF Daartoe behoefde de ofSoiar van justitie het huis van den boBohwachter aleobts te doen doorzoeken Ëa indien Da Baiter bet brielje aan iemand toevertrouwd had zou de persoon om van de verantwoordelijkheid ontslagen te zyn het snippertje jMpier dan niet ter hand stellen van de justitie Marianne leefde dus in voortdurenden angst en zij dorst zelfs niet scbryven aan dokter Bertrand om hem to vragen hoe t met de zAak van deo bosehwachter stond Nog minder waagde zij t zich ta richten tot den tninbus te Triohtvoorde da eanige bediende dien y Op bet kaiteel bad yelateq vreesde 4at t school te Nootdorp en de heer M Neven van Lekkerkerk tot onderwyzer aan de 3e openbare achool aldaar In de Vergadering van Ingelanden van dan Groot Eenlervaart is vafitgesteld de rekening over 1893 bedragende aan inkomsten f 611 09 en aan uitgaven f 562 03 dus een batig saldo tan i 49 06 De begrooting voor 1894 bedraagd aan inkomsten en uitgaaf f 567 36 In de Vergadering van Ingelanden van den polder Klein Eeulevaart is vastgesteld de rakening over 1893 bedragende aan inkomsten f 357 63 en aan uitgaaf f 344 07 dus een hatig saldo van f 13 55 De begrooting voor 1894 bedraagt aan inkomsten f 340 19 en uitgaven f 345 05 dus een batig saldo van i 0 145 de omaUg voor 1894 is f 4 per Hectare Do Ie luit W J Bieachel van de instruc tiecompagnie te Schoonhoven wordt overgeplaatst by het Ie reg vest art te Utrecht Plechtig c Kort geleden passeerde door de gemeente M eene lykstoet vooraan de lykkoets met de noodige lykdragers waarachter vier volgkoetaen De stoet kwam ait B en moest naar G zynde de vroegere woonplaats eener vrouw die gewenscht had dat men haar stoffelyk overacliot aldaar ter aarde zou bestellen omdat te G al hare kinderen begraven lager De gordyotjea voo de portieren waren niet zooaJs gewoonlyk neergelaten maar mewt geheel ot halverwege opgehaald zoodat men de nieuwsgierige gezichten vau rouwdragende dames en heeren kon gadeslaan die van uit de geopende raampjes den omtrek schenen te bestudeereo In de kom der gemeente hield men halt voor een koffiehuis de koetsiers van welke enkelen deftig hun sigaartje rookten wierpen de leidsels over de paarden en men stapte eens uit om door het gebruik van een of ander in de gelagkamer een weinig van het lange zitten te bekomen Daarna nam ieder zyne plaats weer in en zeker om den verloren tyd weer in te halen ging men ineenflinken draf verder om de gestorvene naar hare laatste rustplaats te brengen Dat een en ander veel bekyks had en vele toeschouwers er bet hunne vaa zeiden bleef natuurlijk niet achterwege Heden avond te 8 aren vergadert te Utrecht de Utrecfatsche Kiesvereenigiog tot het stellen van een candidaat voor de Tweede Kamer de aaudaoht zou trekken als zy belangstelling toonde m het lot van deo man die besahutdigd werd dan heer Van Hansweerd vermoord te hebben Met de jacbtvrieuden van den generaal was zy nïot op zulk een gemeenzamen voet dat zy de vrijheid kon nemen met ben in bri wissehng ta tredsa De slotsom van alle overwegingen was dus dat Marianne veroordeeld was zonder eeuig barioht te blijven £ lise hoorde sleobts nu eu dan iets door tusscheupersonen van de zieke de moeder van De Buiter daar da oude vrouw niet in staat was om persoonlyk te sohryven Da kloosterzuster die les gaf aan de dorpsschool te Triobtvoorde de goede zflster zooals msn in Bretagne zegt ging vrouw De Kuiter elkon dag opzoeken en zond eenmaal par week tyding aan freulo Bartan Sedert de arrestatie van haar zoon had de ongelukkige vrouw het bed niet verlaten en sprak bijna geen woord heigean Marianne niet onaangenaam was want de diep bedroefde moeder bad heel wat kunnen vertellen De kloine Karel het aangenomen kind van den botchwachtar wos idioot en telde niet mede Dokter Bertrand waa boacheiden van nataur on bovendieo verbood zyn ambtseod bem te spreken Marianne hoopte dat hij aan niemand zou vertellen dat hy haar drie dagen na den moord aangetroffen had in den buurt van de boaohwachterswoning en zj by die gelegenheid een langdurig onderhoud had gehad met den beschuldigde Van dien kant drei e geen gevaar Noen het gevaar school ta Dinan waar de zaak onderzocht werd zonder dat iets uitlekte van hetgeen er voorviel in de gevangenis en in de kamer van den officier van jttltitie JId Ma anne kon niets dfMa Zjg qioest De alphabetische naamlyst van dedoordeminstena twee leden aanbevolen perflonen van wie men weet dat zg niet onvoorwaardelgk eene candidatnar geweigerd hebben is samengeiteld uit de volgende heeren H A vanBeaningen jhr mr J £ Huydeconer van ülaartieveen en Nigteveoht en jhr mr A P C vftn Karnebeek De minister van oorlog heeffc bepanMi dat bg de regimenten infiuterie Mn proef nlwor den genomen met tromvellen die mei olie bewerkt aallea worden en zeer sterk aallen moeten ign zoodat sg bg regen niet loo liokt worden atuk geslagen Gelukt de proef dan inllen dergelijke vaUf bg het leger worden ingevoerd h Door het ambtenaars en be mHeapün ii neel van de Maataebappg tot Kx doitatie Tftii staatsspoorw n en door het vroeger dattrbg in dienst geweest agnde personeel dat mefel5 Oct 1893 is overgegaan by de Holl IJieren Spoorweg maatachappg zal aan den directonrgeneraal van eentgemelde Maatschappg een adres worden io e onden ter bekoming van eene betere regeling der bepalingen van het penaioenfouds in dezen zin dat bg ontbinding dier Maatschappy of bg haren overgang naar eene andere Maatschappg allen die in het pensioenfonds bgdragen daarin xnllen dealen naar gelang van hunne storting en niet alleen zy die twintig jaren of langer bg die Maatschappy in dienst waren en ag dte reeds pen sioen genieten aooals rolgena de bestaande bepalingen geachiedt T n de helft van September deies jaan i er gelegenheid tot plaatsing van leerlingeo aan de r kskweekscholen roor vroedvronwin te Amsterdam en te Rotterdam St ot Jaap £ den gaat Donderdsg naar fingeUnd om deel te nemen aan de daar te verrgden kampioenschappen Gedurende eene week zal hy zich te Londen onder leiding van een Bngelscfa taportmanc trainen Daar hg te Londen zal hebben te rüden tegen de beate Bngelsche wielrgders zal hg heel wat moeten doen om te winnen vooral daar deze atelselmatig dan vreemdeling in stuiten V d i hem beletten de leiding te nemen Met Jaap s brutaliteit om door te dringen het koste wat het moet is de kant nog niet verkeken den loop der gebsuneoissea afwaohteo Ook haar zuster boesemde haar oamit Iu Elite kon het levendige maar korte tooneel dat dien vreeselykea ochtend verstoord was door do komst van da kameaier niet ve eten hebhen en het zou natuurlijk geweest zyn al zjj baar oudeee zuster naar gevraagd had Maar sedert de ramp had Elite geen woord gesproken over die tonderliaga gebeurtenis en over het niet minder vieaaide voorstel van mevrouw Vaa Hausweerd om aea nau t verbergen m de kamer van het jonge meisje Bovendioa kou de goachtedanis van de looden plaat die voor de dear gespijkerd was en enkele uren later weder losgebroken was haar niet aÉbekeniit zyn Al de bewoners van het katteel wisten r vaa en toch had Elite er nooit de minste tosapsling ep gemaakt Had zij het geheim geraden dat de generaal met zioh in het graf had genomen n De Ruiter gezworen had nooit te zullen verraden Marianne helde er toe over dit te gelooven omdat Etizc bijna geeo woord met haar sprak Het meisje gaf zioh geheel over aan een sombere droefheid welke niot voldoende verklaard werd door dra dood van haar zwager Zy voorheen zoo vrooljjk zoo werkzaam zy imlaohte niet meer cii bod het huii nog niet veriaten Marianne aobtte het een geluk dat baar zuster indien deze al eeuig varmoedeu koesterde toch zeker niet kon denken dat de man wiani vlucht zy had helpen moeten bevordem Budolf van Xriektvoorde was fio daar men Uiemand in den toren gevonden bad hoopte Marianne dat EUu haar nooit opheldering ton vragen vaa de gebeurteniasea dia de mUdaad voorafgingen ea volgden