Goudsche Courant, woensdag 30 mei 1894

Directe SuoorwecverblodlDg met GOIÜA ZoinerdleDSl 1894 95 AanKevaogeo 1 Nel TUd vao Greeowlcli HOTT 11 68 1 06 1 11 1 1 11 ll M l ll 1 44 HOTTIRDA M e OVOk 0 61 10 17 11 60 II 10 17 10 84 10 41 10 47 7 10 7 90 1 48 3 10 4 08 4 40 SIN H A A O eoUDA U g 6 487 107 48 t iS 4 10 1l 11 8811 16 1 88 16 1 46 8 494 16 4 4i 6 17 7 S 06 U 10 10 1 44 1 49 t l M i 8 04 f 8 0 8 0 8 18 9 88 10 18 10 B8 18 0818 46 8 S0 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 48 8 86 10 10 10 88 U T R £ C B T G O D D A IUtreoht 6 88 7 60 9 9 68 11 84 18 08 12 60 8 66 8 10 8 88 4 48 6 86 8 09 8 6010 84 Woerden 6 68 8 U 10 16 18 84 v v 4 16 9 U 10 81 Ondewater 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 9 18 Oouda 7 80 8 89 8 8410 87 18 0618 66 1 88 8 87 8 60 4 87 6 80 7 08 8 419 8811 07 AMSTKBDA H O O U D A Amstordam O S 8 9 40 11 10 11 87 S 40 4 10i 4 10 7 88 9 48 AKstaidam Wp 8 10 8 16 9 18 11 H 11 48 8 81 438 431 7 80 1930 T3 t Oé IM4 28 18 1M8 $ M Ut UI 931 U30 Het bericht dat de vromere stationsklerk Mellema te Winschoten zoo zgn benoemd in de Transvaal blgkt onjuist te zga Zgn verzoek daartoe werd afgewezen V H i Bott rct NU geeft de rolgmdatcbeti Ttn de plechtige eedufiegging der leden raa de Tweede Kamer Onder de middelen die aangegeven worden om zich van mieren te ontdoen ia er een dat men kan aanbevelen als gevende een goed resultaat Het bestaat hieruit dat men een spons neemt en deze in uterk snikerwater dooptf waarna de zoo vochtig gemaakte spons op de mierenhoop of daar waar de mieren zich ophouden wordt gelegd Zoodra de spons vol mieren zit die er komen om zich san t suikerwater te vergasten doopt m n deze in een ketel met kokend aater en men herhaalt het Bpelletjft zoo dikwerf als bet noodzaketgk hlgkt Ook door petroleum te gieten op de plaati waar de mieren zich ophouden zal meu deze kannen verdrgven Dergelgke proeven neeoit men niet éénmaal maar dient men eenige keeren to herhalen tot men gestai d is Ib igae krachl wae generaal vao der Sohrieck Vrgdag toen hg deo troep in t gelidc kommaadeerde Daar moest eedsafieggiag pUate hebben es bg die plechtigheid mocht de itreni te diacipline nietootbrekea Allen beboorlgk in rg en gelid ieder naar iga korpe en naar sgne brigade iDa capolc In het jaar 1700 reisde Filipay door Moote THéri om in Madrid den troonvan Spanje te beklimmen De Burgemeestervao Monte l Héri kwam hem met de overigeautoriteitt n tegemoet en sprak Sire langeredevoeringen zijn evenzeer vermoeiend voor den redenaar als vervi lend voor den toehoorder Veroorloof my daarom voor u een klein hedte zingen De Burgemeester zong nu inderdaad met een ktankvoUe stem eenige couplettenter eere van den Monarch die daarmede zooingenomen was dat bg Da capol riep DeBurgemeester zong bet lied toen nogmaals daarop beval de koning dat men hem tienLouifld or zou uitbetalen Haantig riep deBurgemeester nu ook l a capo en Filipe zich met dezen scherts zeer amoseerend liethem dan ook dadelgk de som ten tweede maleuitbetalen i Oeen Amsterdammer in de Rntterdamscbe Ign fan Alphen die een beetje links afweek werd naar achter gekommandeerd Schaepman bigf ia de lynU Sn too meer ËindeIgk itonden de heeren in een drie of vierdnbbelen halven cirkel De mioifitors tafel werd orenHsbadawd en bgna ternggedro ogen door dien drom de minister kregen t te warm en van Hoaten zocht deo Troon c op als hechte steunpilaar roor xgu in de verdrukking gekomen figuur Travoglioo had t erg benauwd te midden van den troep onze parlementaire Tom Pouce waa alleen hoorbaar door zgo ptechtigeu eed zichtbaar was hg niet men had hem eigeolgb op de chouders mooten tillen om wat leter te kooBan sien £ n daar ging t langs de rg f tweemaal achtereen De hepr Veegeo dat komt nu van die geaTaoceerdbeid was wat U ie haastig bg sprak den eed uit voordat de generaal het formulier had voorgezegd en hg was zoo goed oiet of hg moest t toen nog eens overdoen Tgdens die met achttien andere heeren de belofte aflegde erklaarde enkel Dat verklaar en beloof ik c zeide de commiesgriffier hem toen berispend voor é heer Tgdens beloofde c nn bovendien H H M M de Koningin en de KoninginRegentes zullen gedurende bun verbigf te Tarasp logeeren in het hotel en pension Waldoaus Kelpera Hare Msjesteiten zullen baren intrek nemen in eene aan bet hotel toebeboorende villa terwijl het gevolg ia het hotel zal vertoeven Door de burgemeester van Naarden en Bns am ÏM met eenige agenten van politie opnieuw OMOcbt Dur het lijk van de vermoedelijk in Set Gooi vermoorde mej Bchmitz Dit geaohiadde tengevolge van een door den officier vftn justitie te Amsterdam ontvangen brief die een zeer jniste teekeniog bevatte van het Naarder kerk hof tegen het vroeger reeds doorsocfate bosohrgke terrein bg de Laarderhei gelegen en een nauwkeurige aanwgzing van de plek waar bet Igk te vinden wafl Ook dit oadercoak leidde eobter tot niets De heer d Amembonrg die nc niet in de Kamer bad gesproken had bigkbaar deboutkoorts want met een zenuwachtig DoitichPraneeh accentje zwoer hg zoo baaktig als een ehooljongeo die met respect gesproken mesjen vraagt een drïogendu oommissie te mogen doen De Savornin Lohman was bg de eedsaflegging toevallig niet in de contramioe met dr Kayper ook da heer Lohmau legde immers d o eed af o ohoon vroeger zgne overtuiging kern na en dan zeide dat hg enkel kon beloven Nu aiet men dat gemoedsbezwaren tngea een politieken eed wel eena wisselen naar gelang van het jfuugetgde Het Dagblad acht een nieuwe stemmiiïg voor BOraveobage zoo goed als zeker Van verschillende zgden wordt aan dat blad gemeld dat t stembnrean aan de Schelpkade Vrgdag circa een kwartier te laat geopend werd Burgemeester en Wethouders van Scheveniagen hebben aan Tbeod C F Euikhoven vergunning verleend tot het oprichteo van eene mannen en jongens badinrichting nebg de vuurtoren te Schereningen op voorwaarde dat voor elk bad niet meer dan 5 en 10 et gerekend mag worden Dat feit altéén moet meent het Dagblad raeds tot de vernietiging van de herstemming leiden daar bet veiracbil tusschen de temmen van de heeren Hordgk en Bnvera als men let op de 8 altgd n zoek zgnde briefjes slechts drie kan bedragen wanneer men aanneemt dat alle aobt de briefjes met den naam van den beer Bevers waren in evnld En nu werden tn bet Dagbl reeds namen genoemd van kiezers die nu zg niet dadelgk konden geholpen worden verhinderd werden hun stem later op den dag nit te brengen Er moeten zelf nog meerdere informaliteten begaan zgn Par stoomboot Sumatra van de Maatschappy tNederland Zaterdag jl te Amirterdam binnengekomen u voor den Zoölogischen Tuin ia Den Haag aangevoerd een oerang oetan Het dier een mooi en zeldzaam exemplaar ter grootte van een zesjarig kind is in eene goede gesondhaid overgekomen en thans goplaaüt in de apenza van den Tuin Den 26o deser overleed ta Xxmdeo de haar J van den Berg kaoielier dar Nederlaodsehe Ugatie aldaar t a heer van den Berg waa T n 1867 tot 1880 kaonli r bg het iteuntschap iu Berlgn an üA dien tgd te Londen In de restaarntie c Heer Sapperloot Jan je hebt daar een fijn gerecht bloemkool erwten aardapoflen boonen 1 Voor wienis dat Kelner Voor mgoheer Muller den pastoor ProfeBf orI Beer Die is zeker vegetariër is t niet Kelner Neen mgnbeer de Professor hg ia ood kaiholiek Te hard Maarschalk Tureune stond op een zeer heeten dag in een wit morgengenaad aan het venster in zgn voorkamer om verecbe lucht te scheppen Een zyner bedienden kwam binnen en daar bg den Maarschalk in dit kleed voor een kok sanzi met wien bg bevriend was naderde bij zeer Rtil tot vlak acbter hem en gat hem met de vlakke hand een flinken GOD DA lO tS 11 01 ii oa U K 11 16 l 0 t St t ta t i ot 1M 7 M 7 H 7 M T ii KMrdfMhl XiMWtrknk OtpeUt K itMr4ui li oa U 18 11 05 IS 10 01 IS Il t io 1 1 10 i lt t ai ViMmrfafk Uoordnekt Osvl 7 47 7 46 t 07 a ll lO Ot 10 11 87 11 06 11 18 OODDA DEN BAAS Oouil 7 0 40 O 7 10 4 11 11 11 11 101 1 17 8 1 8 66 4 46 6 7 6 6 7 18 11 i U Il a 81 t s I IS i ia 1 14 i sa i sa 11 10 11 11 Z T M 7 411 61 Bl Kr 7 47 Z Zetw 7 t8 g Ol N dL d a 01 Voorb 07 l 6 10 10 10 Hu a lH ia 10 07 11 17 11 41 11 61 1 48 1 67 8 66 4 16 6 16 6 66 8 417 41 10 16 ll JI 11 4 f OI DA DUKCHT OoidA 10 7 66 8 0 ajl 10 1 10 68 11 48 1 18 1 618 18 4 47 6 18 6 67 7 46 8 88 W 14 10 68 W d 8 6 7 08 a il 11 17 1 46 8 11 6 04 6 46 6 8 07 8 65 10 86 Utnekl 16 7 18 8 18 8 41 10 61 11 46 l JO J 08 8 8 8 60 6 1 S llt 10 Ml 6 S16 S6 6 aS ll 10 8 11 10 G0UUA M8TBRDA lO OSf 10 8 ll l t Bl 4 47 I S8 7 45 10 14 Ooada A 40 Aantaidam Wp 7 BI I aA 1 14 Bnal train lO BS IS l 1 0 1 41 6 81 Ma 11 18 11 10 18 84 1 18 8 18 8 JO t 8T 11 11 slag op hst ntdeal Da Maarschalk keerde zich bliksemsnel om en de bediende was doodelgk verschrikt toen hg zag dat het zgn meester was Hg viel hem te voet en zei Genadige beer verge bet mg ik dacht dat het George w IB Zoo antwoordde Torenne terwgl hg met de hand over de geslagen plek wreef t wu Georgd het ook geweest dan baHt je toch niet zoo hard moeten slaan Pakje weg I De Vergadering in WVOLl I Het bestnor der Afdeeling Gouda vsn bet Alg Ned Werkl Verbond had tegen gisteravond in Tivoli eene openbare vergadering uitgeachreven £ gi de volgende vragen te behandelen Waarom vragen de werklieden het kiesrecht Is het iu t belang van het land hun dat te onthouden Velen hadden aan die oproeping gehoor gegeven zoodat de zaal flink bezet was AU sprekers voerden het woord de hbr W L Schram Az vp o Haarlem en D de Kterk ven Rotterdam Nadat de vergadering door den Voorzitter der Afdeeling den beer Holsderver was geopend verkreeg eent de hr Schram het woord In eene rede tintelende van gevoel voor de belangen van den werkman weerlegde hg de bewering als zou de werkman onverschillig zgo omtrent het al of niet verkrggen van het kiesrecht Die zoo spreken kennen de werklieden niet maar wat meer is se doen daardoor te kort aan het burgerrecht tegenover hen Het kiesrecht dat ongelukkig genoeg nog altgd gekoppeld is aan den census levert geen vertegenwoordigers die de zaak der werklieden naar eisch behartigen Als na de intrekking van het ontw Tak de Ked werkman zgn bezadigdheid niet heeft verloren dan pleit dat ten sterkste voor zgn karakter en zgn gezond verstand En al werkt nu ook de landaard daarin mede daaruit te willen afleiden dat het die lui niet schelen kan zie dan vergist men zich schromelgk De vruchten van den arbeid worden niet eerlgk verdeeld en toch wenschte spr te vragen wie bewgst de meeste diensten aan de maatschappg Onze volksvertegenwoordiging bezit niet het vertrouwen der werklieden daar de censaskiezers op een enkele uitzondering daarin loden brachten die het volk niet kennen Niets is er ho enaamd gedaan aan arbeidswetgeving niets In bet ohriatelgke Nederland zgn er nog geen wetten gemaakt die verhinderen dat het werkvolk worde oitgezogen Zelfs de handhaving van bepalingen iu bestekken opgenomen blgft menigmaal achterw e en of men al requeaten zendt de door de censuskiezers gekozen vertegenwoordigers praten reel maar doen bedroefd weinig Had men maar geluisterd toen een 50 jaar geleden de toenmalige minister Tborbecke reeds bet onmiakenbaar noemde dat het beginsel van algemeen stemrecht in de staatsgeschiedenis onzer 19de eeuw ligt en dat zg dit trapsgewijze tracht te verwezentgicen De Ned werklieden hebbeo hun hoop gekoesterd op bet verkrggen van kiesrecht de kein van het volk bunkert er naar Slechts twee groepen die het weinig kan schelen de anarchisten die van de veronderstelling uitgaan dat de boel van zelf wet terecht zal komen en een gedeelte der R K kiezers dat van oordeel is dat men zulke zaken maar aan de geestelgkheid mnet overlaten De groote kern van het volk wil ook wel eens mondig verklaard worden wgl bet zoo vernederend is steeds als kinderen of idioten te worden behandeld KD A H 1 6 60 01 10 17 l 4 60 4 67 6 04 6 11 6 10 1 46 1 66 I OI i oa 1 16 ii oa 11 40 10 18 Toorb 6 64 N dL d6 6 ii Z gw 08 Bl Kr a 14 E r 1L 1 QiHid 907 6 10 80 10 at 10 41 Op eene uitzondering gingen alle ministers uit het vorige ministerie met Tak mede de Nederl werkman brengt haar daarvoor hulde ze zgn erkentelijk voor de pogingen door dien Min gedaan Maar xg die in de Kuur steeds aan die wet hebben getornd om er de ziel en het leven nit te angden bebb i neh bat billgk misnoegen van den werkman op den hals gehaald Dat het amend de Megier geen wrt gewordeil iB acht spr gelukkig 3et conwrvatisme heeft aan overwinning behaald eu de plutocratie daardoor aveneeoa gezegevierd En toch wat is die galdpartij og geen enkel mannelgk woord liet zgbooren Al wat onze staatsinstelliug goeds bezat zon door die nieuwe kiezers ondersteboven worden geworpen zoo beweoden zg Men had geen vertrouwen alleen vrees niettegenstaande 20 jaar geleden onze huidige minister van bioneut zaken in zgn werk God eigendom en familie schreef £ r is geen slechter raadsman dan de vrees Had de democratie nn al de nederlaag geleden de toekomst was haar Over weinige jaren als gg allen dan bet stembiljet in banden habt toont dat ge er een beter gebruik van weet te maken dan de tegenwoordige censuskiezers Mannen organiseert u en toont dat ge bat kiesrecht wel verlangt M e de nieuAe regeering het o spoedig brengen Spr eindigde zgo rede die telkens warm werd toegejuicht roet het volgende gedicht Meoschenkind voort in bet wondere leven Huat u ten strgd Hoort gg de leus niet alomme geheven Rust u ten strgd Wee wie er weifelend achter gebleven t Kampen vermgdt 1 Rouw kiemt uit rusten f n stilstaan isineven Rust u rust o ten strgd I Daarop nam de beer Klerk het woord Da vorige Spr heeft gezegd zoo begon h maakt een goed gebruik van uw stembiljet alsof we het al spoedig zullen hebben Het zal nog wel eenigen tgd duren en er zal nog heel wat gestreden moeten worden Als men de boekan van den Burgert stand eens opvroeg van jaren geleden dan zou men ontwaren dat er in plaats van bandteekeningen bgna enkel kraisjes te vinden waren Op dat gebied zgn we reeds veel vooruit gegaan en toch zgn we nog Ung niet waar we wezen moeten Verplicht onderwgs moest r komen de beer Heldt heeft in de Kamer er een lans voor gebroken maar t ia nog altgd aan een doovemans deur geklopt Wanneer de kern der werklieden mede iovfoed kon uitoefenen er zouden mannen naar de Kamer worden gezonden die daarvoor zouden strgden Geef ons de kinderen en aan ons is de toekomst is een oud naar waar gezegde Wie die veel van zgo kinderen hondt spant niet gaarne nlle krachten in om er flinke leden voor de maatschappij van te doen groeien De werkeloosheid die allerwege heerscbt is het product der ma ïhioes dat kan een iedar begrgpen Waar vroeger eenige personen voor een werk noodig wareo kan nu een kind het bgna af Nu zgn er menschen die een strgd tegen de machines willen aanbinden maar dat gaat niet het atoomvermogen is een goede schrede vooruit Jammer dat de vrucht er van niet ten voordeete komt van allen maar van enkelen Die het meoste aandeel in het werk hebben worden bet karigste bezoldigd De arbeidsduur ia wel een beetje verbeterd maar toch bestaat er op vele fabrieken n overmatige artieid en daardoor agn er velen zonder werk Niet dat wg zoo dweepen met een bepaalde wet op hi t aantal werkuren daar dat zich moet wgzigen naar de verschillende takken van industrie Voor mgnwerkers eu in loodwitfabrieken bgv is acht uur m i nc wel wat veel Bg aanbestedingen moeaten voor de werklieden steeds gunstige bepalingen worden bedongen dat kan men doen door adressen te zenden maar meestal hoort men er dan niet meer van 0 40 t 47 0 64 10 01 10 10 Il U 11J 1 1 Wat heeft het lang geduurd eer de aaunemera er toe kwamen om hun werkvolk t n 4 46 iJH 6 01 6 16 7 07 7 17 7 14 7 11 7 17 6 61 1 10 10 r Ê t fil 4 48 7 0 7 U 7 10 7 l 7 81 10 t 4l I0 t 11 ongelnkken te verzekeren en na ia bet al een gewone taak Maar op éen pensioenfonds wachten we nog vei eefs j Twee jaar geleden werd zoo n fonds in de troonrede toegezejid maar na dien tgd hoorde men er niefs meer van Men hoort tegenwoordig veel van werkstakingen maar och dat wordt zoo n gewone zaak en hei einde is immers dat men het hoofd in den schoot legt Kamers van arbeid moeeten er zgn om alle mt lgke geschillen te beslechten Èlk jaar mogen de jongelieden als ze daartoe den leeftgd hebben bereikt t aao loten voor de nationale militie Spr wenscht persoonlglce dienstplicht en dat was er voor een poosje haast door en nu men hoort er niets moer van Men roept zoo over de domheid van dat stamvee In Indiaohe bladen worden onze soldaten verheerlgkl alsof ze uit den hemel kwsmen maar vragen zulke lui later stemrecht dan is het of ze uit den grond komen De schotel van verlangen bg het A N W V ia o 100 vol maar dat gaat zoo als er niets afgaat Landnationalisatie kon op kleine schaal nitstekend worden toegepast Als we in het buitenland sohrikketgke dingen zien gebeuren dan is het onze innigste Ivansch dat door verbetering vaif de positie dea verkmans dergelijke rampen in ons Vaderland nooit moge plaats hebben Men verwgt ons wel dat er onderde werklui zoo woinig teekenec van leven wordt bespaard en t is waar er zijn er nog zoo velen ia liever een ander de kastanjes uit het vuur Uiten haten Maar als spr zooveel personen hier zoo Oldalgk samen ziet om huune belangen te Ï oatea bespreken Aau konden de leden der K er wel eens een lesje aannemen zoo ordelgk gaat het daar niet altgd toe Postspaarlmoken hebben we gekregen goed als er wat te sparen valt Volksbonden tegen misbruik van sterken drank ook niet kwaad als men maar niet de oogeo sloot voor de krotten waarin som mige werklui moeten leven Ën dan hebbeu we nog verbetergestichten en betfl wat gevangenisBen Van deze regeeriug krg n we t is ten minste beloofd een kiesrechtregeling op broeden grondslag wal dateigenlgk te beduiden heeft snapt spr niet De heer de Klerk werd evenals de vorige spr warm toegejuicht Aan het debat nam alleen de hr Kemper uit Utrecht deel Bij stelde op den voorgrOA d dat hg was flociaaldemocraat Op zeer onheusche wgze verweet hg het A N W V heel wat tekortkomingen het algem kiesea stemrecht moest ons weerbaarder maken in den klasaenstrgd De militiewet noemde Spr een bloedwet de werklui hadden er geen belang bg of bet vaderland al of niet werd verdedigd omdat hun toch geen lapje gronda toekwam Het geoi niseerde geweld was in handen van de bezitters Opheffing van privaatbezit daartoe moest het komen enz enz Tenslotte wenschte hg nog een motie in stemming te brengen wat door den Voorzitter niet werd toegestaan waarop hg onder protest naar zijn zitplaats terugkeerde De beide sprekers dienden daarop nog van repliek en zonder in schelden te vervallen verdedigden zg het A N tV V op eene wgze die de zaal deed davert van applaud iasement Met ernst werd er op gewezen dat het A N W V gaan str d wil tegen het kapitaal maar wel kapitaal en arbeid samen wilde doen aan In plaats van haat te kweeken wil het W V waardeering en verbroedering De Voorzitter was dè tolk van allan toen hg de beide sprekers hartelgk dankte voor hunne opwekkende en boeiende voordrachten en wg zgn bet daarin ten volte met hem eens Op gepaste wgse moet men kloppen altgd door blgven kloppen totdat ook den werkman wörda opengedaan Brieven uit Twenthe Zoo hebben we dan nu weder een splinterniaaw stel ministers Het zgn allen het moet ger d worden mannen van groote bekwaamheid en vorig werkzaam van aard Ia het wonder dat men veel seer veel van aulke capaciteiten verwacht Met Bpanning ziet men hier tegemoet hoe zij het groote vraagatuk van den d het kiesrecht zullen willen r lan Het tooverwerk niet zooals Tak niet zoo uitgebreid en toch evenveel jal mtsBohien niet kiezers moet nu waarheid worden Wij hopen er van het beste Maar ar ie meer veel meer te doen Er ie behoefte aan veel in onze huishouding van staat Ër moet nog veel verbeterd en gewgzigd worden Daar hebben wa de personeele belasting die dringend eischt te worden gezuiverd van de vele gebreken en ongerechtigheden In t belang eener betere votksvoeding dient ook de accgns van het rund en kalfsvleesch te worden afgeMh ft at er maar lavan n beweging meer concnrreotia in dat artikel komt en alxoo meer onder t bereik van de kleine lieden kome opdat ook sg meer en meer kunnen genieten van dat gezonde en spierkracht gevende voedsel De gemeentelgke financiën moeten worden te hulp gekomen of liever gezegd bet rgk moet zoodanige lasten als de kosten van schntterg politiezorg etc van de gameenten overnemen vooral zouden de gemeentefinanciën het meest gebaat worden door het onderwgzerspersoneel tot rgksambtenaren te hervormen eene wezenIgke behoefte dat laatste in alle mogelgke opzichten De invoering der persoonlijke dienstplicht is niet minder een eisch dea tgds en de natie begint hoe langer hoe meer doordrongen te worden van de rechtvaardigheid en t nut dier aan elegeoheid Wat minder millioenen aan de doode weermiddelen des rgks besteden wordt ook dringend verlangd Beter dienstr elingen bg den spoorwegdienst De spoorwegmaatschappgen noodzaken tot buitsndienststelling van vete oude Icrakende waggons Men vindt iu de derde klaau wi na waarvan de zitbanken bgna doorgezeten zgn De verschillende administratiëu moeten meer en meer vereenvoudigd worden vooral bg t legen Dan willen we nu toch ook hopen de eeuwig ongerechtvaardigde jaohtwet zal koman te vervallen Zoo iets zoo eene wet on recht vaam ig ia dan zeker de jachtwet bovenal Het gevangeniswezen eischt mede herziening De gevangenissen moeten in stede van kwefikadfolen der ondeugd verbeterbaizeu wot ook daarom als de straftgd ten einde is de menschen gemakkelgker weder aan arbeid kunnen komen en niet weder t ot misdaad vervallen Dat alles en nog wel meer wordt verwacht en gehoopt O dat die hoop en verwachting niet gdel blgke I B Almeloo 27 Mei 1894 Jaarlijksch Verslag van de Vereeniging tot voortdurende ondersteuoiivg der nagelaten betrekkingen van verouf elukte vissohers der Beedergen te Katwgk aan Zee en Noordwgk aan Zee In het afgeloopen boekjaar 1892 93 zgo ontvangen Aan cootributiën van de reeders die zulk gedeeltelyk van de inkomsten der visschers afhouden te Eatwgk 70 bomschuiten a f 3 f 210 te Noordwgk iü bomschuiten a 3 48 f 258 Aan bgdragen van stuurlieden enbemanning van bomschuiteo te Katwgk aan Zee 92 96 Aan jaarlgksche bgdr en van 50 cents eu hooger 730 40 Aan renten 1750 54 Aan uitkeering door de ZoidHol landsche Maatschappg tot reddingvan scbipbreukelingen uit hetfondsRobin over 1892 40 f2871 90 Bg het einde van dit boekjaar genoten ondersteuning te Katwgk aan Zee 29 weduwen 28 kinderen en 1 bejaarde te Noordwgk aan Zee 6 weduwen en 2 kinderen te Scheveningen 1 weduwe en 4 kinderen In dit boekjaar is uitgekeerd f 3057 52 gedurende de zomermaanden per week f 1 25 voor elke weduwe f 0 25 voor elk kind f 0 87 voor een bejaarde gedurende de wintermaanden per week f 1 50 voor elke weduwe f 0 35 voor elk kind en f 1 05 voor een bejaarde Het kapitaal bedraagt aan inschrgving op het Grootboek der 2 pet Nationale Schuld f 66 000 aan belegging in de Leidscbe Hpa v bank f 2900 aan belegging a deposito f2026 58 en aan contanten f302 55 De Vereeniging betuigt hare erken telg k beid aan alleu die bare pogingen hebben onderataond en wenscht zeer dat men blgve medewerken om bet fonds door jaarlgksche bgdragen giften en legaten te steunen Namens de Vereeniging voornoemd H VAN DER HOEVEN Voorzitter M J ËI6ËMAN Secr Penningm Verwijzende naar het bovenstaande verslag nemen de ondergeteekenden de vrgb d de Vereeniging op nieuw bg hunne liefdadige stadgenoüten aan te bevelen Over de bgdragen 1893 94 zal binnenkort per kwitantie worden beschikt terwgl extra giften en aanmeldingen voor gewone cootributiën van f I of meer gaarne worden ingewacht De Commissie voor Gouda A SCHONEVËLD VaN DER CLOET H IJ8SEL DE 8CBEPPER Bultdfilaudsch Ov irziclit Zaterdagavond liepen de dagblad venters op de Pargsche boulevards met de Igst der nieuwe ministers Maar de Pargzenaars die bun stuiver er aan waagden bemerkte spoedig dat zg zich met een dooda maaoh hadden verblgd De heer Bourgeois bad voor de derde maal voor de opdracht bedankt Het merkwaardigst daarbjj was dat bg wel geneigd was geweest een gematigd liberaal minisierie te vormen maar geen radicuj abinet omdat hg evenmin als Brisson f jE geloofde dat dit laatste een meerderheid zou knnnen krggen Dit ia dnidelgke bekentenis van de onmacht der radicalen als organiseerende partg Het is een zelfmoord zeide ieder en vele radicale bladen zgn zeer ontstemd De Laoteroe bpgrgpt niet wat de adspiranteeiste ministers willen en waarschuwt hen als zg hunne krachten voor betere dagen willen bawaren Als gg met alle geweld wttt voorkomen dat gg n compromitteert zult gg u ten laatste onherroepelijk in de n eo uwer partij onmogelijk maken scbrgft het blad Na deze laatste weigering scheen een ministerie Dupuy van gelgke kleur als het afgetredene w er bet eenig mogelgke Maar de nieuwe besprekingen van den heer Caroot met den Kamer president maken volgens de aatstie berichten ook dit twgfelachtig De Engelsche Spectator acht het aftreden van Casimir Perier zeer bedeokeiyk In de eerste plaata toont het besluit der Kamer dat een conservatieve regeeriug niet op den steun der clericalen van de rochterzgde kan vertrouwen en ten tweede dat de gematigden zelveu niet krachtig genoeg zgn om een vaste regeering te vormen Zg moeten óf rechts of bg de radicalen stemmen leenen maar de hutp der laatste kan alleen door conceasiën worden Opnieuw komt Frankrgk in de banden van hen die om eene meerderheid te verkrggen van de socialisten afbankelgk zgn Deze laataten zien dat beet goed in eu Bcbrgven zich steeds de eer der overwinning toe zg zeggen dat zg meester van den toestand zgn en dat ofschoon zgi niet zulten regeeren zg wel de regeering contreleeren zullen Wie ook eerste rainister wojrdt hg zal naar het Ejugelsche weekblad gelooft met de aocialisteo moeten onderhandelen en doen wat zg willen bg arbeidsgeschillen En dat is dat de staat oolang hg niet alle mgnen fabrieken enz opkoopt niet tusscbeobeiden zal komen zelfs niet tot het handhaven der orde Zg hebben steeds in die richting gestnnrd en die aandrang tal onweerstaanbaar blgven als jVg het lot van ministeriön in banden behben Over de resultaten vau WeckerM s audiëntie bg keizer Frans Jozef wordt officieel nog niets gemeld Het onderhond dunrde tametgk lang en daarna ging de liberale premiere naar Katnoky om morgen wederom een gehoor b j den keizer te hebben Van den eenen kant wordt gemeld dat de Monarch den heer Weo kerlé niet ter witte is geweest maar anderzgds wordt het omgekeerde bericht Zoo komt man dus niet verder In de conventie tusschen Engeland en den Congostaat gestoten wordt op de volgende wgze de grens tusschen de Engelsche bezittingen in Afrika en den Congostaat vastgesteld De grens van den Congostaat die thans volgens lengte en breedt raden is bepaald wordt ten deele vervangen door de waterscheiding tusschen den Congo en den Nyl wat voor den Congostaat een aanmerkelgke uitbreiding van gebied tengevolge heeft Daarentegen staat de Congostaat in bet zuiden een strook lands tusschen bet Tanganykameer het Moero meer en Bangweoto meer aan Engeland af Verder wordt gedurende den tgd dat de Congostaat onafhankelijk is oi tot België behoort een groot gedeelte gronds aan Engeland in pacht afgestaan in ruil voor gedeelten die Engeland tgdelgk aan den Congostaat geeft met de bedoeling dat als Frankrgk ooit aaosprake i op den Congostaat zoo willen maken die gedeelten weder aan Engeland zouden terugkomen De Congostaat krggt de geboete Egyptische provincie Bahrel Gbazal en daarmede toegang tot het Atbert meer waarvoor Engeland een gedeelte aan den noordelgken oever van dit meer ontvangt en de verbinding kan tot stand brengen tusschen zgn bezittingen in Noord en die in Zuid Afrika In de derde plaats worden bepalingen gemaakt betreffende de landstreken aandenNgl die gednrande bet teven van Koning Leopold aan den Congostaat in pacht gngeven worden De vroegere provincie van Emin Pacha wordt in twee stukken verdeeld waarvan de grootste aan den Congostaat de kleinste aan Engeland to ewezeo wordt De gebeele conventie is voor Erankrgk ontegenzeggelijk moeilgk te verduwen daar de Coogoitfiat door de aanwinst van grondgebied gesterkt wordt iu zgn aanspraken tegenover Frankrgk Dit wOrdt door de Fransche bladen den koning van België zeer kwalijk genomen maar zg verliezen daarbg uit het oog dat koning Leopold zoowel konmg van België ata beschermer van den Congostaat is en dat hg recht heeft da belangen van België te behartigen Zoolang koning Leopold kans zag met Frankrgk tot een schikking te kom Di heeft hg daarnaar geütroefd Eerst toen de onhandelhsarheid der Fransche rageertug hem daartoe noodzaakte beeft bg de onderbaadelingen afgebroken In de voortoopige overeenkomst die nog voor enkele msaodeo te Brussel aan de beaprekiag der u eraardigden van beide Urad werd onderworpen kwamen bepalingen voor die de t nwoordige overeenkomst met Engeland onmogelgk zonden gemaakt hebben Toen met Frankrgk gaen overeenstemming te krggen was heeft koning Leopold aan da oversgde van het Kanaal den taan getocht en gevonden dien hg aan dese sgde niet krggen kon Du font B igt het Jonrnal dea Debate t ait dus niet bg koning Leopold maar bg de onstandvastigheid der Fransche regeenng dia in Afnka zoo min als elders een vastberaden politiek volgt De eenige vraag die ook anderen mogendheden behalve den bovengenoemden belang kan inboezemen is of de bepaliogen der nieuwe conventie wet in overeenstemming zgn te brengen met de te Berlgn onder medewerking van alle Eoropeesche Staten tot stand gekomen Congoacte waarin de grenzen van den Congostaat bepaald worden Waarschgnlgk hebben de opstellers der laatste conventie deze moeilgkheid gevoeld en getracht haar te vermgdeo door aan de voornaamste bepalingen een tgdelgk karakter te geven KEJMXISGEf iXG De BURGEMEESTER n GGUDA brengt bjj leie ter kennia lan de belanghebbenden dat door den heer Provincialen lotpwstenr der Directe Belaatingen enz te Rotterdam op m 24 Mei 1894 tjin ejecntoir ferklaard j de Kohieren yoor de belatting op het ÉÊ soneel no 10 en U dienst 1893 4 Dat voormelde Kohieren ter invordering t a geateld in handen van dén heer Ontvanger dat ieder die daamp voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaRt de tarmgn van drie maanden binnen welken de reclames bebooren te worden ingediend GOUDA den 29 Mei 1894 De Burgemeeeter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN KENNISQBTINQ lüBlOHTIKalH WILX OlVAiE SOHAOl O HlXOia xcNNiM nioouunt BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op art 6 en 7 der Wet na dsn2n Juni 1875 ShaUblad no 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een vemnk met byiagen van 8 van Wgngaarden om vergunning tot bat oprinhten eener sigarenfabriek met droogkamer in het perceel gelegen aan de Zangstraat Wjjk G no 86b Kadaatnwl bekend Sectie C no 2618 Dat op Dinsdag den I2e Jnai 1894 dea namiddags ten 1 nre op het Baadhnia gel genheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dal gedorendedrie dagen voor dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen SohriAnren kan worden kennis genomen Qonda 29 Mei 1894 Burgemeester en Wethondera voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER 345 Staats loterlU 5e KluH Trekkieg vsa Dinadm it Mei HM No 1671 f 1 00 No 186 82S1 3711 ea 1 6II1 1000 No 2274 6920 li li 19 67 en U74S f 40 No 6828 S840 en ISltS iOO No UI6 wa H ll 10830 lOSbO lili 18649 16876 16419 16648 16067 18666 1 46 en 20664 100 Prijzen vsn 70 68 8894 4629 7189 9689 Ii74 18708 18 61 90 8397 4694 7190 9731 12889 I67n8 18887 117 2444 4800 7306 9778 12996 16771 18766 2474 4998 7309 9804 18987 16838 18784 2648 6006 7388 9864 13071 16946 18968370 2560 SOI 7 7442 9982 13181 16036 18986 407 2670 6162 7648 10041 18267 16064 18986660 2699 178 7704 10O96 18461 16171 19014671 9628 6348 7788 10168 18608 18228 1 069 666 8629 6614 7744 10204 13886 16817 19111 787 2676 6686 7749 10284 13739 18488 19894848 2718 6660 7816 10466 14016 16646 19430893 2721 668U 7943 10791 14188 16778 19446 2824 6669 8007 10992 14189 1690 19477 2826 6718 8008 11118 14340 1699t 19636 960 2866 1888 8080 11164 14448 17092 19646 984 3036 6833 8261 11187 14461 17268 19676 1064 8205 6984 8459 lltl8 14480 17369 19938 1098 8406 6096 8488 115 4 146SI 17396 20041 1164 3488 6119 8718 1 598 14711 17447 10864 1838 3442 6419 8788 11894 14789 17874 80898 1867 8468 8614 9048 11841 14998 17891 80631 1464 8666 6584 9146 11711 15060 17717 80686 1644 3606 6669 9166 11878 15070 18088 80789 1786 8742 6644 9174 12146 15088 18048 20910 1890 3811 6662 9200 12296 15116 18074 80961 IB63 3814 8718 9241 12816 16181 18187 10689 1977 8818 6728 9831 18837 15241 1889 10642 1987 8896 760 9411 12366 16866 18868 18638 2108 8931 8848 9663 12429 15539 18469 13697 2857 4155 8900 9680 1860 i 16668 18686 80986 2314 4388 8907 9621 12808 16618 18674 90839 8381 4511 7068 9618 12787 16 84 18690