Goudsche Courant, donderdag 31 mei 1894

IVo 6364 Donderdag 31 Mei J804 338te Jaargang mmm mmmv Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prys per dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÈN worden geplaatst va 1 5 r els k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woiden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des middL Dordrecht STEKDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pïne Balken en prima Delen Oregon Floe Balken en Delen ge 4Ch en gepl Delen Plaatfaout Ellens Juffers Kolders Sparren enz exa imm GM PRIJZEN iBM Verkrijgbaar bjj M PEETER8 Jz N B A U bewü s van echtheid is caphet en kurk steeds voorzien Tan den naam der Firma P HOPPE 46 60 14S Zoer Uette Gesteendrukte ÜAAEAASTJES worden GELEVERD door A BRii KIHAN eo Zn Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT on VAN SON Apotheker Markt Bnrfferlflke Stand GEBOREN 25 Mei Maria JohanDa oudors W Tan Baageo en K M ran der Koiiink Petras Hubflrtaa oadeni A I agereabergea A E van der Wolf 26 Coroeltfl ouders t M van Hoorn en C Tan Soett Barbera Cornelia oadprs A Hoogendyk en W van Viaardingen Willem ouders C van der Tugo en K van Willik 27 Maarten ouders H de Grail en A den Ouden Martina AruoMia oude C van Oosteurgk en J M Schriek 20 Willem Frederik onderB L de Vroedt en J M Scbwartz Wilbelmina ouder J H van Ham en N ËnKf lbrecht Cornelii Petras ouders I J Rens en W Blom Jobannes Antonius Abraham ouders J Smient Pn J de Koos Andrea onders G A Spruit en B A van Gaten OVEKLEDBS 26 Mei W Verbragge 17 j 11 m M de Bruin 8 m H M Verhart 3 j U m GEHUWD 29 Mei J J Uichelle en J M W Tto de Kaateelen Zerenhuisen GEHUWD J A Verhoef met J C Hol A van der Meer met C Jongeoeel OVEELEDKN J Rook 13 m W MarkoH Fieuwe Deensc e A van os At £ 73 73 Beurs van tmslerdam 18 UKl Vor kre 8 1 1007 V 7 i 78 ol 86 M l 8 löl i l a 88I 1 108 81 87 l Va inov 89 841 O 87 102 108 160 7 i 10 101 186 8 V 60V 80 108 losv 181 isov 108 46 Boy 187 68 Vl 104 188 lOS i UI 78 Vi 108 189 188 48 86 8 ♦ 109 77 111 108 48 49 18 186 relotkoera 89y 108 79 78 IV 66 104 élmuni 0 rt Kad W 8 l i dito dito dito 8 dito diio dito 8 i HoMi Obl Ooudl 1811 88 4 taliB InHhryving 186l 81 5 Oamn Obl in papier 1888 8 dito in ulfcr 1888 HwTTOiii Oblig met ticket 8 dito dito 8 KviUHD Ubl Ooit 8e Serie 6 ditoOeooiu 1880 4 ditobi Bolhi l88 4 ditobijHa Ml88 0 4 dltoioitoud leen 1888 8 dito dito dito 1884 6 trtxit Pnpet Mhuld 1881 4 TsmKlu Oepr Conr lem 1880 4 Oeo leeuing eerie D Geo leeoiDK eerie 0 Zsu Ajii 1Iif Bu T obl 18 8 Mnioo Obl Buit 8ob 1880 8 97 TBNBEDILA Obl 4 oobep 1881 Amibbdav Obliititien 1881 8 ormiuli Sted leen 1888 S i Nbb N Afr Uemlelir und t AreBdeb Tib H j Gertifioeteii Dni IlBitHheppij dito $ Arak Hrpotbeekb paodbr 4 OulL Hg der Vorileal aaod Or Hyoolheekb paudbr 4 Nederlaoaiohe baak aaad Ked HaDdetmaatioh dito N Vr k Pao Hjrp b paadbr 6 Botl UTpotheekb paudbr 4 Ulr Hjtpotfaeekb dito 4 OoeTBKB Ooat HoDg bank aaod BuaL Hypotheekbauk oaadb 4 AuuKk laait hjrpoth paodb 6 104 Italir L O Pr Lien oert 6 Holl U poor r aand lig tot Kipl V 8t 8p aand C Ned Ind Spoorwegm aand Ked Zuid Afrik Spnl aand dito dito dito 1881 dito 6 lTU iB 8poarwl 1887 8 A Eobl S Zaid4ul Spwm A H obl 8 PoLBM Warwhau Weeoeo aand 4 BoiL Gr BuH 8pw Hy aand 6 Baltiaobe dito aand 10 118 94V Faetowa dito aand fi IwaoB Dombr dito aand 8 K rak Ch Aiow 8p kap aaod 8 lioaowo 8evait 8p Hij oblig 8 Orel Titebak ilito oblii t ZaidWeet dito aand 8 dito dito oblig 4 9 H 107 107 101 101 114 I 40 i 4 108f 107 illBBiKA C nt Fae 8p Ulj obl 8 Ohio fcKorth W pr O T aaod dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Rio Qr 8pm oert T a rllUnoie Central obl in oBd 4 liOuiae k NaahvilleCert r aand Mexioo N Spw My lehyp o 8 lliee K uaa r 4 pot praf aand N Tork OoUrio k Weel aand dito Peona Ohio oblig 8 Oregon Oalif Ie hvp in goud 6 8t Paul Mina k Maait obl 7 Üe Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Ooi Ie hyp O 8 Obbada Gen South Cert r aand Tbn o Rallir k Nar Ie b d e O Aneterd Omnibua My aand Botterd Tram weg Maats eend NbD Stad Amaterdam aand 8 Stad Uoltenlam aaud S BbIOIB Stad AntverpenlSS Stad Bruaeel 1888 8 l lloNS Théiat Regullr Oeiollicli 4i OoeTBNR StaaUleening 1880 5 K e Ooet B Cr 1880 8 Spuub Stad Madrid 8 1888 Var NsD Bea Hfp Spobl oert 5 ii p p B d ii mWfca ADVERTENTIfiN Heden overleed te Wageningen ia den oaderdom tbd ruim 91 jaar oDze waarde Moeder es Tante JACOBA im DBB BEN geb Tbrtbbh Uit aller naam J H TA DIB BEN QouAi 28 Mei 1894 Voor de Tele bewyzen Tan deelneming ontvangen bg het oTerlyden Tan onzen Echtgenoot en Zoon den Heer MATTHIAS JACOBUS TiN DUQTEKEN betuigen wfl onsen hartelgken dank MeTTOuw de Wed i ïm DOOTEEBN TAK CaBH MeTFonw de Wed M J tak UUGTERENAbbndeooth Oouda 28 Mei 94 Sociëteit Ons Genoegen 40 JABIB J7BI1EÜ1I Ten einde gelegenheid te geven tot deelneming aan de Feestviering op 17 JONI a e en Tolgende dagen dier teeatweek wordt bj deze aan belanghebbenden bekend gemaakt er op 16 JUNI a a eene EXTRA BALLOTAQE voor het Udmaatachap der Sociëteit zal plaate hebben en de Ballotage Lget op ZATERDAG 2 JUNI gealoten wordt Namens het Bestanr F HERMAN Fz SecntariiGouda 29 Mei 1894 Trekking VRIJDA3 e k der UUb TURKIJE met Hoofdprgzen van 8a d20 f 6960 benerena een groot aantal pry2 n van f 2784 f Sm 80 f 348 enz enz De ondergeteekende bericbt dat by hemverkrggbaar zijn franco per keer e ndepost tegen toezending van postwisael ofpostzegel I Een gebeel Aandeel k f 1 Twee Keheele Aand ƒ 190 Zes geheele Aand ft 5 Veertien geh Aand 10 allen van Hotl zegel voorzien en voor bovenstaande trekking en met na de trekking terstond franco en gratis toezending der officieele Trekkiugslgst verkrijgbaar bjd onderget Wj F I f volle bovetutaande prysen worden na onivangat door my uxibetaald n M COSMAJff in Effecten Arasterdam O Z Aobtarburgwal tas Bchen Hoogstraat en Stoofsteeg 124 TAHDAIITSKIf 1 1 llïï i Li BlIIZ Nleuwendyk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSÜLTBEREN Woentdag n Vrijdags van 9 tot 5 uren Markt 154 Gouda AnkerPainExiiBller If g ia met het hnti umt aan ta wenden tegen Anker Pain Expeller Kjespyi HooCdp n 61 Verkoudheid yHl moet dos steeds in ieder hutsgezm g Z Anfcer Paiii Expeller Fl SO cent 76 oeot an 1 35 de flgwh ToorbJuiden in de meeste Apotheken en by F Ad Richter A Oo ta Botteidun Wilt inwrïTin tageo Jioht il BhtTunatielt Lendenpgnen kortom SSSS tegen p en van allerlei aird lollandsclie lilaatscliappïj van Landbouw Afdeeling GOüDA en Omstreken S JAARLIJKSGHE BU OËLEOENHEID DER TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij BKI K IIA en Zn Lan e Tiendeweg D 60 en in het Café HARMONIE Markt Kraepelien en HoInCs llïna l tPrïnh en staalhoudende Ullia IjaiOi lieQüINALAROCHE I dr meest Krachtige eo Versterkende KI A WIJi aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandscbe genneaheeren Bekroond met ËEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flaosna fp90 6n f 1 Depot te Gouda bjj den Heer A H TEEFE Apotheker voorkeen C THIU Kraepelien Sl Holm Hofleveranciers Zeist Prijstrekking 13 en 14 Juni 500 000 Mark als hoofdpriJB in liot gelukkii tt geval biedt de nieuwste groote Geldrerlotiog dia door de Hooge EegeeriDg van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeelige inrichting van bet nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden m 7 verlotingen van 110 000 lo teo 65 400 pr zen ftdragende 10 462 425 Mark ter volledige bushssmg zullen komen dnarondi r zg n kapitale prijzen van eventueel 500 000 Hark bij uitnemendheid echter POIKB OUDE SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt NIOHTOAP 1 prii i M 300 000 1 pnjs M 200 000 l pro i M 100 000 2prgzenaM 7S 000 1 pnij a M 70 000 Iprqs ktl 66 000 1 prü M 60 000 1 prijs sM 66 000 aprijzcuaM 60 000 1 prgs iiM 40 000 SpriJMniiM 80 000 3 prijzen ÜM 15000 2fl prijzen a M 10000 66 pryzen a M 6000 106 prezen a M 8000 263pryzeuflM 8000 6 prgzoD aM 1500 756pryïenaM 1000 1237 prijzen a M 600 33950 pryzen aM 148 18991 pnjzenaM300 20ü lBO l 7 100 94 67 40 aO Dt annstnandfl eerste prijstrekking dezer grintte door den Slaat gewaarborgde GeUtverlo ting iB van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 13 en 14 J ÜNI e k en kost hiervoor 1 gebeel orig lot slechts M 6 of 8 SU 1 half ff ir 8 1 76 l kwart ff IVi f H 90 tegen insending van bet bedrag in bankpapier of per postwisiel Alle comnussies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met het wapen van den Staat voorziene Ongineele Loten self in handen Bjj iedere bestelling wordt het vereisohte officieele plan waaruit de verdeehcg der pryzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inlüggelden te vernomen ia gratis bggevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekkiug de officieele lijsten De uitbetaling der pryzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der BelanghebbeDden in alle grootere plaatsen nn Nederland bewerkstelligd wonlea Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele aodero aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele bewgzen de eerste IloofdtrefFers verkregen en onze Begunstigers lelf uitbetaald o a Mark 860 000 100 000 80 000 60 000 40 000 eaz Het is te voorzien dat bij deze up den hecht sten grondslag gevestigde ooderneroiag van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden lynde trekking alle orders ten spoedigste roofalstreeks to zenden aan KAUFMANN t SIMON Bankiers en Geldwisielaari in HAUBURG P SHiermede danken wij voor het veniouweo ous tot biertoe geschonken en daar wg bg bet begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteerJn eullen wy ook voor het vervolg bemoeid xyn door een stipte en reèete bediening de tevredenheid van ons geëerde Begunstigers te verwerven dowU Saalitusdrak tu A BBUnDiAii k Zoon BINNENLAND GOÜDA 30 Mei 1894 Hedenmorgen ten ongeveer üYa nar ia ait de Eattensiogel opgehaald het Igk van den heer J W M Commissiunair in Wgnen ait Rotterdam Meu vermoedt dat hjj bgongelnk ie water is geraakt en jammerlijk omgekomen Het zoontje van den hr A D geraakte gisteren te water doch werd gelukkig nog b tgdfl gered Tot lid der Commissie betast met hei afiiemen vau Examens te s H e is benoemd voor da Sngelsche taal de heer J H Tan der Voort alhier De heer M Bontenbal alhier ia gisteren geilaagd by het onderwyzers examen te a GraTeahage £ de herstemming voor een raadslid te Eoodekerk a d Kgu tusschen de heeren G M Oppelaar en B de Jong ia eerstgenoemde gekozen met 59 van de 112 geldi stemmen De Rotterdameche rechtbank veroordeelde gisteren F r d 8 schipperskneoht te Ooaderak wegens miahandeling tot f 5 boete subs 5 dagen hechtenia Van de StoomTaartmaatachappg Zeeland ontvingen w een Eogelsch en een Duitsch exemplaar van baren reisgids voor den Zo i eniienst 1894 Toor reisigera een onmisbare en getrouwe gidi maar ook voor handelaars onontbeerlijk gelnkkig daarom dat exemplaren daarvan ateeda h aanvrage gratis verkrijgbaar zijn Er z n van Amsterdam Rotterdam Arnhem en tuwchen gel n plaatsen naar Londen versnelde treinverbindingen tot stand gekomen bovendien z n voor enkele plaatsen de prezen der biljetten verlaagd zoodat ongetw feld van dese lijn welke alleen snelvarende modern ingerichte raderstoombooten in de vaart heeft door het reizend publiek nog meer dan vroeger zal worden gebruik gemaakt De leden van de Eerste Kamer der StatenGeneraal z n ter vergadering bgeengeroepen tegen Donderdag 7 Juni a s t s namiddags te drie ure FEVILLETOI D laatste eeuer Familie Aiwr het FroHêcA 81 De twee ntsters leefden als Donoeo Bij hsar komst Ie Fare s hadden zy tal van brieven met rouwbeklag en een rtortvloed van kaarltjes oatvangen maar bazoekers waren allen sender onderscheid afgeweseD n geen enkelen vriend of vriendin had dea drauip l van de woning oversohredan Nabestaande familiebetrekkiogen hadden zij niet daar de tante die hen opgevoed had reeds oadert driejaren dood was Ba de mensohen waarmede zjj voorheen omgSDg hadden gebonden waren hen thans oorersohillig geworden Slechts voor an enkelen koesterde Mariaaoe beUngstelling en juist deze was voor al gd vsrdweaen Bli bad nooit aan iemand eenigeo voorkear ge cKonkau en kon üch zeer goed schikken in de stille afzonderinfr Marianne bad te Farys niemand anders gezien dan haar notaris Hy was haar bat testament komen ▼ oorleien dat h reeds sedert jaren in bewaring had Daarin had baron Van Uansweerd zgn goheele fortuin vermaakt aan s a echtgenooie met da bepaling dat tij eea som moest uitkeertn aan freule £ Uie Bartan gelykstaaode met bet bedrag dat de generaal by het huwelgk op Marianne s hoofd had vastgezet Had hg dit taatament herroepen op dea dag van sjjn dood f 2 ja wedawe moest het vree By kon bealoit ia de CommiBiaris der Koningin in Zuid Holland gemachtigd tot het bymoroepen van de Staten dier provincie in buitengewone vergadering op Dinsdag 12 Juni om dan aan de orde te stellen de verkiezing van een lid der Eerste Kamer van de StatenGeneraal in de plaats van mr J van Gennep De Utrechtnche Kiezeravereeniging c heeft gisteravond caodidaat gesteld jhr mr A P C van Karnebeek met 64 stemmen de heer H A van Beuningen had er 33 en jhr mr Huydecoper van Nigtevecht 5 De R K kieavereeniging Recht voor Allen besloot ditmaal geen caudideat te stellenende leden vrij te laten in de keuze Lanaink die te Losser op deu burgemeester heeft geschoten is gisteren te Almeloo gevangen genomen Het Hof te Amsterdam vernietigde h t vonnis der Rechtbank te Amsterdam waarby Van de Schaaf en Geel werden vrügesproken Het arrest van het Hof overweegt dat door de getuigenissen van de politie beambten de hnn ten laste gelegde feiten zija bewezen dat de politie was in de ruobtmatige nitoefening barer functie dewijl zg optrad tot herstel van de CHrde op de openbare staat art 11 der alg politie verordening en dat eene sommatie niet mogeiyk en qiet het oog op art 180 wetboek van strafrecht ook niet uoodig was Beiden werden dus schuldig verklaard aan weerspannigheid en veroordeeld ieder tot 1 maand gevangenisstraf Om zooveel mogalgk dierenmishandeling tegen te gaan hebben B en W der gemeente Appingedam verordend dat het aan personen verboden is op de openbare wegen in die gemeente op de hondenkarren plaats te nemen Met 1 Juni zal de uitgave De Leidenaar c rrgzinnig blad voor Leiden en omstreken worden gestaakt Het vergeiykend examen voor machinistleerhng bij de opleiding te Hellevoetaluïs den len dezer begonnen liep 29 dezer af Tan het laatste elftal candidaten werden er 7 geneeskundig afgekeurd Voor de 15 plaataen hadden zich aangemeld 84 candidaten vier trokken zich terug Van de 80 opgekomenen werden er niet minder dan 35 d i 43 pCt afgekeurd Er blyven dus 45 sollicitanten voor 15 plaataen over Den uitslt is binnen enkele dagen bekend ten want dien dag had h een andar gesicbreven dat hij aan i n DOtans ta Diuaa had gezonden Maar daar sjj in al den tijd verloopen sedert den dood VB don generaal niets uit Dinan geboord had begon tij te gelooven dat de baron slechts een wjjziging gemaiüct had ia de eerste bosobikkingaa en een groot bedrag had geschonkan aan zjjn aehooozuiter tonder zijn vrouw ta onterven Marianne had tiob gehaast het legaat dat ia het eente testament toegeweien werd aan freule Bartan te doen aitkeoreu Dit was geschied Het geld was op naam van £ i ze geplaatst bg den bankier van den generaal Dat Mariaone tioh too gehaast had om dne geldatgke aangelegenheid te regelen was een gevolg van bet in stilte gevormde besluit om niet langer zamen te leven mat baar tustar Eliza zou weldra moerderjarig tgn in bat bezit van een onafhankelijk vermogen toodat tg ziob geheel vrg van haar zuster kon bewegen Niets rerhinderde haiur om alleen te gaan wonen en te huwen als tg dat verkoos of ongehuwd te blijven als tij baar vrghaid wilde bahoudoa En misschien wensobte tij de scheiding die Marianne om varsehillonda redenen gewensoht aobtte zelve ook wel Er was een wolk tnsseheo hen een wolk Welke Marianne niet gepoogd bad te doordriagen maar daarom toch zeer goed bemerkte En bovendien was Marianne op haar eerste plan om naar den vreemde te gaan nog niet terugggekomen Nieti hield haar terug in Frankrijk Haar hart was ledig baar leven zonder doel Fargs vood zij even afschawelgk als Triohtvoorde E wanhopige toestand viel hur zwaar te dngen want haar uul was niet dood aa op v f Ëen werkman van de firma C H Snnderman en Zn te Dordrecht bezig met laden Tan oud yzer van de gasfabriek in een schuit aan de Merwekade kreeg by hst leegstorten ran eenen kruiwagen een stuk yzer dat terugsprong tegen het voorhoofd Tengevolge daarvan ontstond eene gapende wonde boven het Mne oog en stortte de man ia de scbnit op het yzer en kreeg daardoor eene elfde wonde aan het andere oog De ongelukkige gehuwd en vader van 3 kinderen is opgenomen in het Ziekeuhaie en is niet buiten gevaar Te SHedrecht was gistermiddi f het onderwgs nauTvelyks aangevangen of school No 1 werd bestormd door vadera en moeders die als om atryd hunne kinderen kwamen opeischen en niet verlangden dat deze zonden worden gerevaccineerd Als een loopend vuurtje had zich nameiyk aaa het boveneinde dier gemeente het gerucht verspreid dat de beide gemeentegeneesbeeren voor dat doel in die school waren Ofschoon het onderwy zend personeel met overtuiging beweerde dat van gedwongen vaccinatie geen sprake kon zyn en aan sommigen een kykje in de lokalen werd toegestaan bleven de elkaar opzweepende ouders bg hun eisch volharden en drongen zij eindelijk met gewald naar binnen Het hoofd dar school zag zich na genoodzaakt tegen wil en dank vacantia te geven M De benoeming van den oud minister van ienhoTen door de Staten van Noord Holland tot lid der Eerste Kamer lokt in de Nederlander het orgaan der heeren Rorgesias Kerdyk c s de volgende mededeeling uit De heer van Tienhoven was in 1891 Kahinetsformateur Als zoodanig bood hy den heer Tak de portefeuille van Binnenlandache Zaken aan Deze stelde de voorwaarde dat er volkomen overeenstemming moest zyn omtrent het in te dieoen kiesrecht voorstel Die voorwaarde werd aangenomen Vóór het optreden van het Kabinet teekenden alle mitiisters óók de heer van Tienhoven een stuk waarin z niet alleen verklaarden aan de plannen van den heer Tak in zake het kiesrecht bun goedkeuring te schenken maar tevens zich verbonden om tot het verJErggen van een ontbinding der Tweede Kamer te zullen medewerken indien deze aan het totstandbrengen van de kiesrecbthervorming hare medewerking mocht weigeren of door zydelingscbe tegenwerking de behandeling mocht ondervangen Ruim een jaar later werden de kiesrecht en dertig jangen leeftgd heeft een vroU W nog jaren voor zich pm te beminnen Maar voor tg een bepaald besluit nam wilde zg met haar zuster sprekea Op een kouden winterdag in bet begin van December zaten sjj tegenover elkander voor den op n haard Ëtize stiller dan ooit haakte ZQ l de de laatste band aan een sprei bestemd voor da moeder vaa Fiet de Bntter en de kleine banden waren voort durend bozig zonder dat tij een enkele maal de oogen opsloeg Zg werkte met een gver alsof ze er bet brood mede moest verdienen en haar arbeid vorderde snel maar men zag wal dat haar gedachten elders waren Marianne die eenigen tgd twggend naar baar tustor bod titlen kjjkeD meende dat bet uur geslagen had om het gs te braken f Waar denk je aan vroeg tij plotseling Het jonge meisje sidderde en keek blozend op alsof tg op iets verkeerds betrapt werd Waarom sobrik ja zooP vroeg Mariaoae ffU jn vraag is toch teer nataurigk Je bent zoo treurig gestemd dat ik mg veroutrust en ik zoa gaarne de oorzaak van je droefheid keimon Ja zult mg antwoorden ontroostbaar te zgn over het verlies dat wQ geleden hebben Welnn ook ik beween den uitmuntenden man die onze watdoener geweest is Maar op jou leeftgd trekt men tiofa een sterfgeval niet zoo vreeselgk aan dan Igdt men slechts alk een innige liefde onbeantwoord blgft Zeg is dat soms ook bet geval bon je van iemand F wNeen lispelde EItze en ik ben er zeker van dat ook nooit iemand van mg ui boaden 0 o daar zou ik maar geen eed op doen zaïye Je hebt alles om te behagen en borendieu is je fortuio ook olot rsrwerpelgk daar mgn maa je eeo voorstellen by de Kamer ingediend na 4o9r den ministerraad te sgn goed ard In het laatst van Jannari 1894 kwam het kiesreoht vraagstak andermaal ia dea minis terraad aan de orde De minister Tak had naar aanleiding van de geopperde b dankingen eut gewgzigd wetsontwerp gereed gemaakt en vroeg daarvoor opnieuw de instemming van zyne ambtfi nootan Eenstemmig weid het in dea ministerraad goedgekeurd Wat verder heeft plaats gehad in bekend Bekend ook het feit dat de minister van Tienhoren tich daarna ran zyue ambtgeaootaa heeft afffeicheiden en aan de KoninginB gentea heeft geadviseerd de K mer niet ontbinden Waarom Was de heer van Tienhoven sinds 28 Januari tot de overtaiging gekomen dat een soo uitgebreid kiesrecht els hy nog enkele weken te voren in sünds b ang had noodig gekeurd nu niet meer in s lands belang was Alles is mogelgk Doeh wg ueeneii toch leker te weten dat er ren dergelgke bekeering in zga bovenbedoeld adviei geen sprake ia geweest In geen enkel district merkt het l Ul4 op zou onder da gegeven omstandighe4 de verkiezing van den heer van TienhofWk tot lid der Tweede Lamer mogelgk zga geweest Want dan zou diens houding aan de openbare kritiek zgn onderworpen geweest en daartegen was zg niet bestand In de Staten vergadering echter discuiihwit men niet over een verkiezing Daar stemt men alleen En zoo zal dan het nieuwe lid der Eerste Kamer in hare vergaderzaal teragkeeren om te helpen zorgen dat er niet weder een regeering kome als het vroegere ministerievan Tienhoven c Da knecht van den Uitdammer schipper J de Vries ia in de Zaiderzee by het ophalen van palingfuiken uit het vaartuig gendlen en verdronken Hoewel hy spoedig werd opgehaald waren de levensgeesten reedi geweken Te Aalsmeer is een begin gemaakt mat de verzending der eerste aardbeziSn naar Amsterdam Hoewel het weder het rgpender vruchten niet in da hand werkt belooft de oogst voordeelig te sullen worden De plan ten hebben van de nachtvorst weinig geleden en zyn ryk beladen met vrnoht Bgzonder vroeg m het zeker genoemd worden wanneer in Mei met den pluk een begin kan wor den gemaakt aanzienlgke som heeft nagelalen Je snit wal eea aanbidder vinden Mocht je het oog reeds op iemand hebban laten vallen dan heb je oageiyk t voor mÜ te verbergen want tk tou je gaarne spMdig getrouwd zien en IcaD je wellicht helpen Je salt begrl3P i waarom ik verlang je goed besoi t v ten aU ik je zeg dat ik het plan heb Frankrgk voor alt d te verlaten Het zal mij veel kosten je vaarwel te zeggen maar er is niets aan te dpen MevroQw Van Hansweerd daoht dat Ettsa in tranen zou uitbarsten haar smeekend on t blgven of biddend om neile te mogen gaan io ééa woord alles zoa doen om baar op het besluit terug te doen l omen Zg vergiste zieh eohter Het meisje oatviog e mededeeling tonder eenige rerbaiing aa anW woordde koel Je doet er verstandig aan te vertrekken SCarianne verbleekte tot tichzelve zeggende 2Q weet alles Maar tg had de krocht om de oatroering te ondanirukken ea hernam t Doet mij genoegen dat je met laün pbm instemt al pleit t ook niet voor ja gevoel Kn daar je er niets oaaaagenaams in vindt zat ik vertrekken toodia de zaken die mjj nog tersghouden geregeld zijn Het kasteel van Triobtvoorde en de landergen worden verjcocht evenals dit hnis De notaris neent dat deze aangelagnnbeid nog voor het einde van het jaar kan afloopen Maan j wat ga j doenP rtk tal te Fargs éa paar kamers haren en In Bretagne koop ik een klein optrekje aar ik het grootata deel van het jaar hoop doot te brengen