Goudsche Courant, donderdag 31 mei 1894

ï Zg hebben de libenleB dia tegen Ttk kiesrwbtplannen gezind waren voor die verleende holp gedebiteerd en Terlaogen afbetaling op dat voorschot En zulks op tweeërlei vrgs Bg de aanvnllingakeozen eisohten zg de stemmen der liberalen om de elders niet herkozen Katholieke Kamerleden veder iu het Parlement te brengen En van het liberaal ministerie dat door hnn stean op het kussen is geraakt verlangen zg ter gedeeltelgk vereffening van de rekening es voorstel om het Nederlandsch gezantschap hg den Pans dat rnim 20 jaren geleden werd opgeheven te herstellen De eerste vordering is reeds a ewezen noch io Den Baag noch in Katwgk is de katholieke candidaat gekozen een groot getal ood liberale kiezers heeft geweigerd op hen te stemmen Ook de tweede eisch heeft geen kans te worden ingewilligd De N Rott Ct beeft reeds verrekerd dat van de tecenwoordige Regeering geen voorstel tot herstel der missie bg den Paus zat uitgaan Men kon dan ook niet anders verwachten De vorderingen zgn dus nawezen De vraag bigft echter bestaat er roor die vorderiugeu der katholieken een voldoende grond Ous dankt dat hangt af van de reden waarom de diensten zgn verleend Bestond er een accoord een bondgenootechap hg den veldtocht dan behoort naar recht en hiilgkheid ook de buit te worden verdeeld Dan ware het een waar leeuweocon tract als de eene party alleen diensten had ie bewgzen en de andere alle winsten opstak Ib er bjj den jongsten verkiezingsstrgd znlk een bondgenootschap gesloten tusschen de katholieken en de conservatief liberalen Formeel zeker niet Wel is er ook aan die liberalen zgde sprake geweest van sameugaan van alle antiregeeriogsgezimlen Wg herinneren het bekende artikel van prof Fruin die in de N Rott Ct op het organiseereu eener gemeen schappelgke acte heelt aangedrongen van zulk een organisatie is echter niets gekomen Alteen hebben feiteljjk de katholieken overal aan d conservatief liberalen hnn stemmen gegeven Waarom echter Om de beanx ysnm der candidateu Of enkel en alleen in hun eigen belang omdat zij tegen groote uitbreiding van bet kiesrecht gekant waren Wie is niet overtuigd dat al ware van liberale zgde zelfs geen woord gesproken en geschreven om hulp te toeken bg andere staatkundige partgen de katholieken tocb voor de meest conservatieve candidateu zouden hebben gestemd En welke aanspraak bestaat er nu op een boloouing wegens diensten die wel aan een andere richting ten goede zgn gekomen maar nitaluitend ten eigen behoeve zgn verleend Wat den gestelden eisch kracht bijzet is dan ook niet de hulp die bg de stembus verleend 1 maar de steun die nog voor de nieuwe Elcgeering noodig kan zijn bg de uitvoering harer plannen De kiesrechtmeerderheid in da Kamer bestaat thans voor 40 pCt uit Katholieken wier stemmen uietkurnen worden gemist als de Regeering met voorstellen komt die voor de aaozienigke minderheid onaannemelgk zgn Daarop wordt blijkbaar gespeculeerd met de geopende rekening couraat De Regeering kan dan ook die berekeningenvergdelen door bare kiesrecht voorstellen ookvoor de minderheid althans voor het grootstedeel van deze aannemelyk te maken Wg7onden ons al zeer vergissen indien het ministerie een anderen weg inslo Handbl De Morning Post kreeg weinig bemoedigende berichten over de Tweede atdeeling der Trglandeipeditie De berichtgever schrgft dat de boot waarmee de expeditie de Tana moet opvaren daarvoor geheel ongeschikt is eu dat elke denkbare font is gemaakt Volgens andere naededeelingeo was de geestdrift onder du leden der eerste afdeeüng van de expeditie zeer bekoeld en haddaa aakelen zich rwds teruggetrokken Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zooierdlenst 1894 95 Aangevangeo 1 Mei TUd van Greenwich OOUDi ROTTliMDAll KOTTlRDi U S O D D 1 11 80 lt lO 7 46 4 0f SODDl DEN BIA 87 10 4 18 11 18 81 1 011 87 8 8 68 4 48 6 87 6 6 7 18 87 11 06 11 18 10 07 11 87 18 41 11 811 48 1 67 8 86 4 86 8 86 6 66 8 41 7 48 10 1611 88 11 48 aOI OtVTIICRT 8 0 8 81 10 1 1048 18 48 8 88 8 618 18 4 47 6 88 6 67 7 4 8 88 10 14 10 88 11 0 8 87 6 87 7 6 10 87 11 17 t 8 46 8 11 04 46 81 8 07 8 6 10 86 8 41 10 61 ll 48 1 80 8 8 88 8 60 6 8 81 e O V U t i UëTIKDlU 8 81 10 081 10 6 18 11 S di 4 47 6 88 7 46 10 14 8 10 10 88 18 1 1 8 40 8 48 8 48 11 18 8 88 11 10 18 84 1 18 8 88 8 80 8 7 11 88 De iBMiwbftppö Zwbftd ddttreniageiK heeft UDgekocht de f oot rilU nsost het Koriuuii MO het Meeferand teScbeTeniDfteD vroeger bewoond door wglen aurr JoeolHioo Uit Seppemeer meldt men un de P G Ct omtreot de zaak Luitjee dat jl Zaterdag ia de Bierhallec te Kleiuenieer eeoe rergadering werd gefaoudant waar Luitjee zelf tegenwoordig WW eu teer bittere pillen mneat slikken flet k dan ook een eigenaardig geval eene seer Termakelgke geMïhiedeDii De groote TÜand der patrooni op zone beert patroon geworden drgft het erger dan eeo der boorgeois patrooDi zooals een der gewezen werklieden Tan Luitjee ichrepf Een ander ging Mlfe Koorer in gemelde Tergadering te beweren dat hij lierer bet elleadigate werk in de itroopapierfabriek van den beer Scholteo deed ja zelft nog lierer in dn gerangenie werd opgeiloten dan oudergest hikte ran Luitjee te zgn Men aehrgft ait Behereaingen Jaren lang ii er in Den Haag op aangn drongen dat te 8obereningen eene gelegenheid ton worden geopfod waar man roor geringen prgs en onder bet noodige toezicht zoo kunnen baden Die gelegenheid zal er nu komen gelök w reeds met een enkel woord hebbeo gemeld De exploitatie zal rermoedelgk reeds 1 Joli ft e beginnen Een Tiertal wagens zullen aan den Toet ran het duin b den vuurtoren gettationneerd worden elke wagen zal in een tiedtal compartimenten Terdeeld zyo waarin men zioh kan uit pn aankleeden De baden zullen eiken morgen reeds te 5 ttnr of zoodra de dag aanbreekt geopend zijn wat Toor Telen die alleen heel vroeg in den morgen een bad kannen nemen wegene hun ber p of betrekking zeer geriefelgk ie Tot 9 nor zal de prga Tan bet bad zgn 5 ent na dien tgd 10 oent kinderen znllen ét a geheelen dag ilecbte 5 cent betalen Het gebruik Tan b broek en handdoek is onder daien prgt begrepen Toorloopig zullen alleen mannen en jongens kannen baden lerert de zaak dit jaar een ganittg resultaat op dan zal een Tolgendjaar TOOr vrouwen en meisjes in de nabgbeid eene Httlgke gelegenheid worden geopend Het rapport over de keoring van vee en Vteesoh uit Nederland nitgebracfat door het hoofdbestnur der Maatsohappg ter he ordering der veeartaengkunde in Nederland i thans in dmk vereohenen De conclusies daarvan lui4 n ftls volgt t 1 Met het oog op het algemeen welzgn ipeeiaal op de volksgezondheid ii het noodzakelgk dat in Nederland van rgkswege keuring worde ingevoerd van alle vep en vleencb Deze keuring moet bg het lev eode endfftrna by het gnnlachte dier plaats hebben watrbg de ingewanden steeds moeten wordenonderxocht Van dieren in nood gehlacht mag avenmin als van gestorven dieren iets in d nhftndel komen óordal bg een behoorlgk ouderuwk door een deskundige is uitgemtnkt dat het vleesch enz van dat dier afkomstig geschikt is voor de consumptie Alt keurmeester worden in de eersteplaats aangewezen de veeartsen verder de geneeskundigen en empiristen bg gebrek aanvoldoend personeel kunnen ook andere personenals keurmeester optreden mits niet bg noodstnohting en gestorven dieren wanneer zgvoor eene oommissie daartoe Aangesteld bigk n hebben gegeven dat zg de noodige kennisall keurmeester bezitten Ilfl Mochten er onoTerkomelgke bezwaren Mstaan t en de keuring ran alle z g n getond te slachten dieren dan Mijtt niettemin da kenring van alle in nood geslachte en gestorven dieren door deskundig personeel absoluut noodig 6 De oprichting van algemeene slachthniipn met verplirhtinp aldaiir t oUfhten is in i lt 4 a 40 IM t I I0 i l M 7 M 7 8 7 1M 7 i KIMMnMKi 01 11 il 1 8 Hinmrbrk Uoordiwkt 1 18 1 18 1 84 1 U 1J8 11 10 11 88 Ooud 7 80 8 40 t O I f U 7 48 8 88 BLKr 7 47 Z I tw 7 68 0I M dL d 8 08 Voerb 8 07 8 18 dUl 8 18 8 18 OoDiU 6 88 8 10 7 68 Oudnr 6 60 8 84 WMidn 8 6 7 08 8 18 UtlHkt 8 18 7 88 8 88 8 40 Wp 7 8 kmtmitm nX t l4 8adiniii alle gflmeeoUn met meer dan 5000 of 7000 inwoners noodig 7 Voor kleinere gemeenten kunnen abattoirt zooveel mogelgk in bet centram van een kring worden aangebracht of wel het te slachten vee moet naar naasibgliggende abattoirs worden verroerd De Tgd mengt zich thans ook in de gedacbtenwisaeling OTor het herstel dei pauselghe legatie eu wel om te waarschawen tegen het doorzetten van een ontgdige beweging Na in een hoofdartikel betoogd te hebben boe weinig kaos er beütaat om het herstel van het Nedurlaudsch gezantschap bg den Paus verwezenlgkt te zien vervolgt cDeTgd aldus Waar wg echter op meenea te moettrn wgzen en in het bplaog der zaak zelve op aandringen is dat men zich vooraf dnidrlgk rekenschap geve van de eventneele chadelgkp gevolgen die uit een oagetwgfeld edelmoedige mnar onigdiKe beweging xouden voortvlonien Niet iedereen gelooven w te mngen zeggen is daar oe evenzeer io stHat Maar daarom ook aihteu wg het plicht van voorKichtighetd althans bg belangen die van zoo teedareo en algemeenen aard zgn als het hier bedoelde het eerste woord te laten aan of ten minste vooraf erastig overleg te plegen mot personen die door iedereen moeten geacht worden daartoe het meest en het best in staat te zgn Wg rertrouwen dat niemand ook n t onder de aanvankelgkf voorstanders der voorbereide beweging ons dit rondborstig woord ten kwade zal duiden Wg meendeu het te moeten spreken ten einde te Terhoeden dat hetgeen oprechtelgk bedoeld werd als een daad van katholieken mOed en offervaardige liefde zon worden ter hand genomen en gebezigd als een welkom wapen in een armzaligen strgd die zouder bet gezantxchap bg het Vaticaan te herstellen menig ander voordeel door ons behaald in ernstig gevaar zou brengen Dat onze vrees in dit opzicht ongemoiiveerd zoo wezen gelooven wg uiet Reeds nn meenen wij ten bewgze daarvan te mogen berinneren aan den betreureosvaardigen uitslag der herstemmingen te VGraveubage en te Katwgk Dat in beide districten de radicale tegenstanders van allerlei gading gverig in de wer waren om door bet oproepen van bet clericale spook de weifelende kiezers voor hun caudidaten aan de stembus te winnen staat vast Heeft men natuurlgk volkomen ter goeder trouwt van onzen kant hun de taak niet wat al te gemakkelgkgemaakt De expeditie naar Lombok waartoe de Nederl Indische regeering besloten is geldt dél rgandelgke houding tusscben de oorHproukelijke bevolking de SasRaks met den vorst van Lombok De bevolking stnal onder bescherming van bet Nederlanditche Gouvernement Zg beeft op dien K d reeds voorlang bgfltand van ons Ooovfrnement gevraagd Hlg kens de memorie van toelichting op de Indische begrootiug nor het loopende jaar beeft de Indwche regeering zich daarvan ontbonden cmdat op die wgxe i een vrednlievende oploasiog der moeielgkheden te wachten was De Gou veroeur QenerHat heoft een brief geschreven aan het Bestnur maar tot nog toe is niet bekend of die brief zyne bestemming bernikt heeft daar de overbrenging aaavankelgk bezwaren ondervond uit den onrustigen toestand des lands voortspruitende lO M 11 01 ll Ot ll IO ll li Ot 11 01 li li 7 i 7 61 10 17 10 7 10 84 10 41 10 4T kil 10 i 10 11 4 87 8 08 9 11 1 88 8 81 8 68 10 10 8 80 Tn een armoedige buurt te Parijs was een alleenwonend grgsaard Lefebvre genaamd gestorven Toen een gerecbtelgk ambtenaar in het schamele boeltj naar de papieren van den overledene zocht ontdekte hg tot zgne verbazing een groot vermogen In een lade Tond hg beb bewijsstuk an een eigendom ter waarde van 600000 franï een paar oude confituren pottpn hpTniten ppn aan7ienliik hpdrair van wAttden aan toonder en onder een hoop lompen vond men voor lOOOO frs aan bankbiljetten en verschillende rollen goudgeld van 1000 frs ieder Deze gierigaard die ten hoogste 600 frs per jaar verteerde behoorde blijkens de gevonden documenten tot een der eerste families van Frankrgk De algemeen vergadering ran het Nutc heeft li dogen geleden o a bat heuglgk bestuit genomen 3000 toe te staan om tydeIgke corsnsspn in koken en andere buishoudeIgke bezigheden te bevorderen tot onderricht van huisvrouwen en toekometige buisvroowen uit de kleioe borgerg en deu werkmansstand c Tot de aanneming van het voorstel b ft niet weiuig bgdragen de toeticbtiog die aan de vergadering werd verstrekt door mejonkvr J de Bosch Kemper de directrice der huishoudpchool te Amsterdam In het sSociaal Weekbladt vinden wg nn onderteekend met de intiuleu J D B K de volgende lezenswaardige aanbeveling dezer nuttige zaak Voedsel is het allernoodigste voor t leven Een mensch kan bestaan zouder onderwas zonder muxiek en teekenen zonder veel dut men noodig aciit alléén niet zonder voedsel maar het voedsel is kostbaar en de inkomsten soms zóó gering Is het dan niet zaak te leeren hoe voor bet minste geld het beste te koopen en niets verloren te doen gaan Overal waar meisjes zgn kan haar dit geleerd worden Aangenomen zelfs dat de moeders dit konden doen dan zgn zg daarom nog niet de aaogene en onderwgzeressen die duidttlijk en helder uiteen weten te zetten waarom dit tóó en niet ander moet gedaan worden En wat komt er van het onderwgs in huis terecht zoo tusichen de druppeltjes van bet bezige leven door De onderwgzende mist meestal alle metbode en de leerling den noodigen ernst en den prikkel die het gezamenlgk onderwgs geeft xNog iets De wetenschap doet telkens nienwe ontdekkingen is onvermoeid in het nemen van proeven maar uit den aard der zaak spreekt zg een taal die slechts door weinigen verstaan wordt er moesten dus tusscheupersonen zgn die de uitkomsten van het wetenschap pel gk onderzoek weten om te zetten in voor ieder begrgpelgke dood gewone rieten De vrouw uit de volksklasse kan haar hoofd niet breken met het yerechil tusschen eiwit koolhydraten vet zout enz maar het meisje dat bg bet onderwgs platen ziet en er altgd weer op gewexen wordt dat kool eu wortelen met o zoo veel wit dus water worden afgebeeld terwijl rood aau bloed herinnert dus boonen eu vinch dienen om nieuw bloed te maken zal die dingen in haar geheutren bewaren en ze later zelve huisvrouw geworden in practgk brengen De kinderlpettgd ueemt gemakkelgk aan oudere personen zgn öf te eigeuwgs öf te vermoeid om iets nieuws in zich op te nemen Eeed8 dikwgl heelt het Nnt zich een nieu ve zaak aangetrokken Wat ia het beter begrip van hut laifer onderwgs muziek eu teekenen bewaarschoolwHZPU en zooveel meer tiiet aan de bemoeiingen dezer Maatschappij verplicht zg die de eertijds jonge plantjes beschermde totdat zg vastgeworteld krachtens eigen aanleg groeien en bloeien lOver eenige jaren zal liet bui iboudüttderwgs ook zgn plaats innemen tut 8chen al dm uuttige kundighedeu die de kinderen de volks voor een 7eer geringen prgs kunnen leeren en dan zullen de tegenstemmers zicb afvragen boe is hel toch mogelijk dat wg toen niet hebbeu ingezien welk een groote hervormende kracht er ook van dit rak kau uitgaan De katholieke staatsparty heeft in delxatste rerkietiugen aanleiding gevonden een rekeningcourant te openen voor datgedeelte der liberale parlg wier caudidaten zonder de hulp der katholieke kiezers geei zetel in de nienwe Tweede Kamer Tiouden hebben gekregen 11 08 11 68 l OB 1 1 1 1 1 18 6 84 6 6 8 08 10 17 88 7 10 MM V 11 80 8 10 8 48 40 8 47 64 10 01 10 10 4 80 4 67 6 04 6 11 6 0 4 7 80 1 08 11 80 1 46 1 66 S OS 8 0 8 18 8 80 S SO 8 48 4 46 4 86 6 08 6 0 6 18 81 8 41 80 8 8 8 80 10 Ó 8 06 8 88 10 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 tl 18 08 18 40 4 08 4 40 61 8 10 DEN HiiO OOUUl Htge 48 7 80 7 418 88 4 10 1811 8818 16 1 88 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 virh S KA ima 1 10 18 10 80 10 88 10 41 1 44 1 4 1 8 8 04 8 0 4 48 f 7 00 7 11 7 80 7 88 7 81 Vootb 64 N d L d6 6 8 1 r 10 Z Z gir 08 B Kr l4 2 M l 0 Oinidi 8 807 6 8 188 68 10 1810 8 18 0818 4 8 80 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 47 7 4S 8 88 10 10 10 88 B T E E O H T G O D D A Utncbt 8 88 7 0 8 8 11 84 18 08 18 0 8 8 8 10 8 8 4 48 8 88 8 0 8 010 84 ll 10 61 18 8 8 41 8 8 11 07 4 10 7 88 4 88 7 0 8 88 8 Wognlto 8 8 8 11 lO K 18 84 4 1 üudmter 7 07 8 1 10 84 18 48 4 84 Oouü 7 80 8 38 8 84 10 87 18 06 18 l SS 8 87 8 0 4 87 6 80 7 IMSTIBOA H G O V D A 1 4 10 80 11 00 AmtcrdunCa 8 i 40t 11 10 11 87 S 40i 4 10 AntwdtmWp 6 60 8 1 11 88 11 48 8 68 4 88 0 ad TJO 8 04 10 44 18 18 18 66 8 60 6 80 Door da inutwduiuobe Bmhtbuk ii D Jong reroordetld tot 4 jur gerangenisitraf wegena opUohtiog nm dan heer Kramer Ie Amsterdam roor f 100 Gisteren werd deu zaak ia hooger beroep voor het Hof te Amsterdam bebaodeld De bekl loistert scherp naar het verslag dat door den raadsheer rapportenr Mr Vogel werd aitgebracht Als getuige wordt nog eens gehoord de heer Hendrik Kramer die vroeger op de Martelaarflgracht te Amsterdam een bótel hield hy verhaalt hoe gelgk reeds bekeod is De Jong met hem kennis maakte en zich met cgn dochter verloofde Die verloring ging nog al ving in haar werk De Jong ging éénmaal met het meisje wandelen en vroeg daarna hare band die werd toegestaan De Jong kreeg van sgn aanstaanden schoonvader eerst f40 ter leen Deze bad in die leening te minder bezwaar omdat De Jong hem wys gemaakt had dat hy een pensioen een een landgoed bezat en landmeter in actieven dienst was Later werd de som tot f lUO aangevuld Eindelijk toen de man zag dat hg beetgenomen was vertrok De Jong met een schip naar Calcutta beminde en aanstaande tichoononders zonder bericht verUtende De Jong t Romantische verhaal van Kramer heb ik gehooid Bg heeft mg f 25 nit eigen beweging aangeboden en die heb ik hem teruggegeven Verder ontken ik alles De visitekaartjes van De Jong droegen deien titel Dr N T Sch wat De Jong ezpliceert als DecoratieNatnnr Schilder maar wat anderen lezen als Directenr Nederlandsohe ïeekenacbool waarvoor hg zioh vroeger zon nitgegeven hebben Margaretha Kramer de vroegere verloofde van De Jong treedt ook thans weer als get op Zg herbaalt wat zg voor de rechtbank gezegd heeft Ook haar geeft De Jong een dementi En eindelgk komt ook Kramer s vrouw haar voor de rechtbank afgelegd getnigenis herhalen Overigens maakte volgens De Jong de aanstaande schoonvader het huwelgk nogal aanlokkelijk kom je trouwt met de docht r van een kastelein Je krggt dus je vefzopen dubbeltjes terug Mr Jolles het O M vertegenwoordigende bespreekt kortelgk de feiten Spr ziet in De Jong een oplichter die op sluwe wjjze den eenvoudigen kastelein heeft bedrogen De vraag rgst of de straf van 4 jaar gemotiveerd is Spr meent van ja De Jong is recidivist en volgens de deskundigen iemand van de meest verdorven natunr Zgn werk was vrouwen ongelnkftig te maken Deze verdorven recidivist heeft geen aanspraak op clementie Eisch bevestiging van het vonnis der Rechtbank Mr Lamberts Hurrelbrick staat den bekl ook in deze instantie ter zgde Spr heeft De Jong geraden in appèl te komen tegen het vonnis der rechtbank welker uitspraak het recht laedeert Want deze vervolging vindt baar oorsprong in het feit dat men De Jong niets bewijzen kan ten aanzien van de verdwenen vrouwen en dat men thans de gelegenheid vindt hem daarvoor te tre£fen En merkwaardig is dat Kramer eerst een jaar na het feit en wel op verzoek van den ofiicier justitie een klacht indiende Overigens meent pi dat hier geen listige kunstgrepen bestaan noch ook een samenspel van verzinsels De Jong had wilde hg werkelijk den oplichter uithangen meer van zgn schoonvader kunnen krijgen gedachtig aan het spreekwoord beau pére est nn hanquier donné par la nature c De Jong is een leugenaar en grootspreker maar hg liegt zelfs tegenover zgn verdediger door dezen te zeggen dat hg in de kranten diens pleidooi beeft gelezen dat een rgke makelaar op de zitting der Rechtbank is gekomen heel van Antwerpen om nem De Jong te begroeten De Jong liegt bg wgze van manie En eindelgk had Kramer moeten begrgpen dat bg inlichtingen bad befaooren in te winnen voordat hg aan de praatjes van de Jong geloofde Kramer had zich kunnen boeden tegen de schade PI concludeert tot onUlag van rechtsvervolging met terzjdestel ling van alle antipathie Uitspraak over 8 dagen San ambaebtsman te Breda waa door samenloop van omstandigheden zonder werk zjine vrouw door nood gedwongen bracht de pakjes Tan KOon en dochter bg een pandjeshondster en ontving daarop 1 8 voor rente moest zg iedtra week 80 centvn betalen I Reeds 25 weken had zg dit gedaan doch was ten slotte tenachter gebleven terwgl zg de kleedingstukken niet kon bekomen dan tegen terugbetaling van het volle bedrag Zonden er nog meer znlke pandjeshuizen bestaan Bg bet afbreken van een monr in een woning in de Veobtstraat te Zwolle is in den schoorsteen achter de zoogenaamde tong een gabeeldhonwde Bentfaeimer steen gevonden hoog 82 en breed 84 centimeter In het milien van een anreool omgeven staat het monogram I B 8 met een kmia er boven en een brandend hart er onder Daarnaast zgn op twee medaillons de namen Maria en Johannes te leten In de vier hoeken van den steen waren even zooveel wapens aangebracht maar die zgn er geheel afgeslagen Alleen zjjn duidelijk leesbaar de namen er boven geplaatst ui Mulert Averbagen Doettinchem Droste Het schijnt een altaarsteen te zgn geweest uit de 15e of 16e eenw Hoe de steen op die plaats verzeild is kan niet gegist worden Z Ct In de Vlaardingsohe Gourant wordt door B herinnerd aan de edelmoedige daad van een jongen te Scheveningen die uit het kanaal een hond had gered en waarvoor hem zoowel nit het binnenals nit buitenland verschillende en zelfs rgke geschenken ook in geld waren toegevloeid Als tegenhanger brengt B het bekende verhaal ter sprake van het kloek gedrag van een veertien jarigen jongen te Dokkum die met gevaar van eigen leven aan twee kinderen die met een kinderwagen te water waren geraakt het leven redde Eq zijn nn vraagt B aan dien jongen ook bewezen van achting ten deel gevallen Met leveusgevaar redde hg twee kinderen en dat zegt wat meer dan een bond Wjj zouden dien jongen gaarne de hand willen drukken en daaraan een bewgs van ongeveinsde achting voor zgn moed en zelfopoffering willen toevoegen Doch of anderen en hooger geplaatsten en meer gefortnneerden ons daar in al voorgeweest zgn daarvan leest men niets Wg achten dierenbescherming uitstekend en wg verfoeien het wreed bedrgf van jongens zooals wjj laatst hoorden die jonge vogels de vlerken en den kop van het Igf rukken doch vóór dierenbescherming gaat toch kinderbescherming en het wil er bjj ons maar niet m dat een jongen die twee kinderen van een wissen dood redt en dat met gevaar van zgn leven zoo geheel en al onbedacht zou bleven Wij hebben eeus naar hem geinfermeerd en weteu nu dat zjjn naam is Hendrik Donker nog leerling van de school voor m u 1 o te Dockum Hg zelf moest den 11 Mei het be it van zgn vader derven die toen na een langdurig Ijjden overleed Voor zjjne bedroefde moeder Mej de Wed J Donker Korenmarkt te Dockum is het voorzeker een groote troost zulk een wakkeren zoon tot toekomstigen steun te hebben Doch op dit oogenhlik is hg dat zgn 14 jarigen leofigd in aanmerking genomen nog niet en wg weten ook maar al te goed welk een verlies het is voor een veelbelovenden knaap zijn vader te moeten missen en hoe menigmaal daardoor zelts goede vooruitzichten in rook opgaan Daarom M de R verzoeken wg u opname van dit stuk opdat in wgder kring sympathie voor dien wakkeren knaap waarvan wg nog weten dat hg in alle opzichten aanbeveling verdient gewekt worde en deze sympathie zich in zulke daden moge vertoonen dat de toekomst van dat jonge mensch verzekerd g De CorpuB Christi processie is Donderdag te Weenen door de straten getrokken hetgeen tengevolge van het slechte weder vele jaren niet geschied was Nadat kardinaal Gruscha de hoogmis had gelezen in St Stephanuskerk vertrok de processie van de hoofdpoort van de kathedraal In den stoet liepen de OostenrjjkschHon gaarsche kanselier graaf Kalnoky de ministers graaf Julius Szapary en vele andere Hongaarsche magnaten ieder met een waskaars in de eene en den hoed of den helm in de andere hand Op hem volgde een aantal grootwaardigheidabekleeders van het hof Zjj gingen onmiddellgk aan den kardinaal aartsbisschop vooraf die onder een baldakgn liep en de hostie droeg Een vat met wgwater werd voor hem uitgedragen Achter het baldakgn liep de keizer blootshoofds met een waskaars in de hand gevolgd door de aartshertogen en een grooten stoet bedienden in livrei Langs den weg dien de stoet volgde waren vier altaren opgericht waarheen de hostie gebracht weni Waar het baldakgn voorbgkwam knielden de talrgke toeschouwers neer Na terugkomst in de kathedraal werd de plechtigheid met een Te Deumc besloten Rgwiel contra telegraaf Het Leidsch Dbl beeft zioh Zaterdag den uitslag der verkiezing in Katwgk per rjjwiel laten brengen en had dien daardoor ruim een half uur vroeger dan het telegrafisch bericht De vliegwielrijder was in 18 minuten over en bet telegram bad 13 minuten noodig om van het stembureau naar Katwgk a Z te komen en daarna 32 minuten voor hel aan t telegraaf kantoor te Leiden waa waarna de besteller er nog een kleine 10 minuten mede moest loopen om t te bezoi n Bg Sneek is een dronkaard op jammerlijke wgze om t leven gekomen Zaterdagavond werd bü door de stoomtram overreden die hem beide boenen verbrgzelde zoodat bj n geheelen nacht hnlpeloos moest blgven liggen tot hg den volgenden morgen stervenden werd gevonden De man een slager ait Oppenbniien was weduwnaar en laat vier kinderen na LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden verzonden gedurende de 1ste helft der maand Mei 1894 welke door tussobenkomst van het postkantoor te Gouda zgn terug te bekomen Verzonden van GOUDA D Aarsen Amsterdam Nelly Prince Bokanje Sjouke geb Mol Rotterdam M van den Berg Rotterdam Verzonden van HAASTRECHT Mevr Schuurman Amsterdam Verzonden van ZEVENHUIZEN Wed P Karie Kapelle a d IJsel Gouda 29 Mei 1894 De directeur van het Postkantoor VORSTER BoUenlandscb Overzicht De Fransohe Kamer kwam Maandi bgeen tot t afdoen van eeuige bniahondelyke bezigheden Vaitlant gaf het voornemen te kennen deu minister van binnenlaudwhe zaken te interpelleeren omtrent het verbod van manifestatie van 27 Mei op Pére Lacbaise De volgende vergadering zal Donderdag plaats hebben In de couloirs heerachte eenige opgewondenheid Men besprak het voorduren van de crisis en hield het voor niet onmogelijk dat de heer Dupuy ten slotte toch een Kabinet zou weteu te formeeren Er bestaat echter niet de minste zekerheid waut de toestand is buitengewoon bezwaarlyk wegens de achtereenvolgende weigeringen van de meest aangewezen personen om de portefeuille van financiën aan te nemen Na de vergadering heeft Charles Dupuy zich naar den ond minister en senator Boulanger begeven Ook de heer Poincaré heeft dezen bezocht ten einde hem te bewegen financiën op zich te nemen Maar de senator bleef weigeren Na een vergeefsch bezoek is Dopny naar et Bljsée gegaan waar b ruim drie kwartier met de president heeft geconfereerd Het onderhond is gisteren morgen voortgezet Men verwacht dat de onderhandelaars ton slotte wel zullen slagen Ook in den Senaat die eveneens vergaderde was men dit gevoelen toegedaan Elk jaar vieren de rooden te Pargs op den laatsten Zondag van Mei den gedenkdag van i de semaine sanglantes het fucilleeren der Commune mannen Vroeger was dit altyd een gelegenheid om betoogingen te houden en tegen de Regeering nit te varen Louise MicËel en de koetsier Moore waren dan in hnn element De roode maagd leeft no echter in ballingschap buitenlands en de koetsier van Victor Hugo zit in de gevangenis Ër waren eenige honderden manifeslaoten die zich des middags naar het kerkhof Père Lachaise begaven om kransen op te hangen tegen den mnr des fédérés Alle betoogiugeu en redevoeringen in de open lucht waren echter verbodenden da toegang naar het kerkhot was door een talr ka politiemacht afgezet De manifestanten waren j iu een naburige zaal byeengekomen hier zag men een aantal socialistische Kamerleden waaronder Viriani Vaitlant Gronoset Toessaiot Attemane eu bier werden ook de kransen van de verschillende vereeuigingen gebracht sommige beel groot Vaillant vro aan den prefect van politie of zyn vrienden op het kerkhof mochten komen de profest antwoordde dat alleen de dragers van kransen zonden toegelaten worden Door 13 personen werd van deze vergnnning gebruik gemaakt maar de socialistische Kamerclnb gi f er de voorkeur aan de manifestatie uit te stellen totdat Frankr k een ander Ministerie zal hebben en ook de kransen tot zoolang te bewaren Clovis Hngues en Vaillant hielden in een besloten lokaal nog een speech tot de partggenooten en daarmede was de betooging afgeloopen De orde werd niet verstoord Csaar Alexander heeft een belangrgke hervorming ingevoerd Eene ukase is verschenen waarby aan alle ministers gouverneurs en andere hooge staatsambtenaren de tot dusver vrg door hen uitgeoefende macht ontnomen wordt om lagere ambtenaren aan te stellen of te ontslaan Deze bevoegdheid wordt g beel teraggenomen en weder onder s keizers persoonlijk beheer gebracht Dit ia eeu nienwe stap temg naar de politiek van keizer Nicolaos Deze plaatste alle benoemingen onder zyn eigen beheer en stelde daarvoor een afzonderlek departement van inspectie in dat echter in 1858 werd opgeheven o a wegens den verbazenden omvaüg van dit werk Nu is den czaar gebleken dat het stelsel waarbg de hoogere ambtenaren over het lot der lagere bescbikkeD aanleiding heeft g even tot schromelgke misbruiken tee hevoordeeting van familieleden tegenwerking en stettinR van Taanden Het hmUi nl ODmiddellëk twee goede gevolgen hebben ten eerste dat beroordeeling en bevordering van hoogere ambtenaren van hunne vrienden vei wanten en gunstelingen voortaan zonder keiserlyke goedkeuring onmogetyk aal agn en ten tweede dat de lagere amhtanaren over het geheele ryk niet meer te behoeven te vreezen ivillekenrig te worden ontslagen Het besluit is in alle stilte voorbereid en kwam ala een donderslag nit de blauwe lucht De ministers beschouwen het als een bewQS van wantrouwen en spreken van aftreden Ministers in Rusland hebben echter niet het recbt üf te treden ze kannen alleen ontslagen worden Hoe het mogelyk zal zyn deae groote hervorming uit te roeren is niet gemakkelyk te sien Ook de PetersburgsohevGrashdanin heeft te dezen aanzien niet veel moed De tegenwoordige Terhondiugen in de ambtenaarswereld worden geheel omvergeworpen Meermalen heeft Lord Rosebeiy lioh gverig ingespannen om de liberaal unionistiaohe kiezers weder te winnen voor de onde liberale party eu voor de aanstaande verkiesingen schynt hy de overwinning te verwachten van zyn pogen om Chamberiain s invloed te verzwakken Eene conferentie die dezer dagen te Birmingham gehouden werd met het doel eene liberale federatie in de Midden Engelsche graafschappen op te richten gaf den premier een goede gelegenheid om dien strgd tegen Chamberlain naar de hoofilvesting der liberaalunionistische party over te brengen en den kiezers nog eens opnieuw voor oogen te honden welk een groot onderscheid er is tassohen den radicalen Chamberiain van vroeger en den tegen woordigen bondgenoot der Tories Dat wu niet moeilyk voor den Ëngelschen eersten minister want bij geen der Eengelsohe staatslieden vormen de meeningen en getuigenissen van vroeger jaren zulk een schril contrast met de houding van later als juist by Chamberlain Als verontschuldiging voor ayna inoon sequentie gt deae dat zgn aersta nlioht als tegenstander van cHome Rnle is de kracht der Homerule party zooveel mogelyk te breken ook al zouden daaronder wenschelyke bervormingen waarvan hy zelf een voorstander is moeteg lyden Doch in werketykheid hebben Chamberlain en de liberale unionisten in de laatste juren een zwenking naar rechte ondernomen en jnist daarom kan Lord Rosebeir niet rekenen op het gelukken van zyn pogingen om hem tot andere gedachten te brengen Tegen het einde zyner redevowing bespre de premier den tegen woordigen politiaken toestand en wees hy op de gevaren die ds regeering te ducliten heeft van den openlijken en geheimen tegenstand van enkele lersofaeen Watiser afgevaardigden Lord Roseberv heeft bet al lang opgegeven te trachten de Parneltisten weder te verzoenen maar aan de vier afgevaardigden uit Wales die sedert eenigen tyd met den afval dreigden indien de reuring er niet in slaagt de cWelsh disestablishment bill in den loop van deze zitting door het Lagerhuis te doen aannemen heeft de premier gezegd dat naar hg hoopt vóór de regeering een beroep op het volk doet die cbill door het L rhnis aangenomen zal wezen Bet zon echter kunnen lijn dat de Walisers met die verklaring niet te vredan zyn en nog iets meer willen weten van de wyze waarop de ministers by het breedvoerig werkprogram die belofte znllen nakomen SA S Staats loteriJ Se Klaaia Trskkieg van Woensdag DO Mei UU No 8481 4124 en 7888 1000 No 8 41 ea 148H 400 No 6707 6749 7688 16488 1174 16810 19496 en 19M8 iOO No 1719 SSSS 819S 8S96 8889 9169 11488 1841 15188 16784 en 18607 100 Prijien van 70 1 8178 4848 10969 18461 16868 17891 77 8877 4986 7678 11000 18460 16491 17974 886 8441 6180 7688 11019 18696 16618 18869 879 8688 6183 7684 11078 18668 16684 18879 390 2140 6803 7696 11091 18684 16668 18899 340 2769 6318 7796 11106 18706 16671 18868 488 2778 6641 7977 11801 18718 16678 18676 560 8960 6666 8004 11816 18749 16989 18706 641 8071 6685 8990 11457 18768 16189 18819 787 3088 6868 8388 11936 18886 16164 18891 869 8188 6913 8675 11983 U186 16175 19117 833 3168 6948 8699 18171 14168 16864 19301 916 3171 6968 8786 18881 14866 16406 19398 1086 3357 5996 8757 18801 14499 16447 19403 1166 3S2S 6081 8014 19S88 14613 18469 19606 1194 8561 6880 9080 13449 14680 16661 19998 1846 3640 6840 9168 13481 14646 16876 80108 1377 8777 6368 9490 13194 14647 17038 30940 1887 8901 6380 9609 13678 14670 17090 30845 1494 4835 6388 9588 1399 14707 17190 30888 1780 4898 6404 9576 18088 14717 17248 30396 1786 4887 6433 9741 18188 14887 17897 80476 1798 4681 8636 9776 13314 15013 17496 80684 1836 4586 6741 10184 13369 16014 17597 90602 1889 4619 6304 10484 18810 16016 17767 30881 1849 4668 6807 10463 13861 16198 17808 90869 1915 4716 814 10666 13881 1B3U4 17838 90946 8144 4831 6886 10889 18387 16187 17875 80966 3164 No 1S68 moet iqa 18689 70