Goudsche Courant, donderdag 31 mei 1894

l oi 6365 Vrijdag 1 Juni J804 338ie Jaargang mm fAUASOLS voor Dames en Heeren A TOtt os A £ 73 73 lOIMlHE GOIMH NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Beurs van Amslerdam M MKL De Uitgave dezer Courant g eschiedt dag elyks met uitzondering van Tjcm en Feestdagen De pr J8 per dne maanden u 1 35 franco per post ƒ 1 70 Alzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADYERTENTIËN worden greplaatst vaaii 1 5 regels k 50 Centen iedere regel me 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tandarts Lion Blitz TE C0N8ULTEEBEN Woertsdaggea l rijclags taa 9 ioi 3 uren Markt 154 Gouda Vraagt eea proef Tan de echte T0KA7ER WIJN oanbeTolea door de grootflU geDeeaheeren van het hais Em Stein Srdo Bénye nabg Tokay Hongarye Te bekomen bg C van VLIET MABKT 1 alotkoer 8 ia looA 1081 Vof kn II 4nnM uiD 0trt Nad W B t sa dito dilo dito t lOO dito dito dito S i iOS u HoMaAl Obl Ooudl 1881 88 4 btui InMhrii ing 1861 81 S 7 OomXE Obl in pipior 1868 B 78 78 IVl 1041 dito in nlnr 1868 5 Wf fonuui Oblig mat ticket 8 il idito dito 8 iO MmiMiB UU Oott Sa Seria dito Oacona 1880 t U ditabijBothi l88B 4 B m ditobüHopel88 90 4 iiVi 4ttoisn ad laa 188S 8 dllo dito dito 1884 6 104 Stix Parpat aobuld 1881 4 61 tTnUU Ocpr CoiT laoD 1880 4 88Vi Oao leauing lerie D Ji 106 61 m lOOf IT HO 41 660 lOl 87 1081 OSV 14 li losy lOl 186 7 4 Geo leaaiiv Mrie C ZtJIIiAn lllP Beo obl 18 e Mniog Obl Buit 8ob 18tO 6 VlHlEUILi Obl 4 onbep 1881 Awlnuil ObÜKatien 1861 8 i lamuiAK Stall laan 1886 tVi N N Afr titcilalir land I Amdab T b Mu Cartllioateli Dttu Maataobappij dito I Arab Hjpotbealcb paodbr 4 i OulL H j dar Yontenl and a Or Hypothaakb paudbr 4 Nadarlanaaoha baak aaad Nad Handalmaataoh dito N W k Pao Hyp b paodbi i Bott Ujrpolkaakb paudbr 4 Ulr Hjrpotbaekb dito 4 lOoanKi Ooat Honi bank aand BOV 0 108 lt 8l J 180 1801 lOS A Uf 104 188 108 111 nai Hjrpotbeakbank paadb 41 ga AxKuu Bouit hypth paodb 5 Maiir L O Pr Uea aart 6 H Holi U 8poorw Mjj aaad Hij tot Sipl T St Bpv aand Nad Ind Spoorwagm aand Nad Zuid Afrik Spm aand 6 4B O 186 148 88 dito dilo ditol8 l dito B lTAUI Spoorwl 1887 8 A Sobl 8 Znid lUl SpwrnU A H obl 8 Pouii Waraobau Waanan aaiid 4 Man Or Biiaa 8pv M0 aand I Baldacka dito aand ïaalova dito aand B Iwsng Dombr dito aand i 111 41 111 7 BV 101 188 188V 8BV 81 l V io v 77 Ui 1081 48 18 18B Karak Cb Aaow Sp kan aand 6 Loaowo Bawaat 8p Ui oblig i Onl Vitebak dilo oblig kidWeal dito aand B dito dito oblig 4 44y 10 1081 107 ion 101 11411 1181 40 108f 101 UB AKUiu Cant Pao Bp Uy obl 6 Ohio k Nonb W pr O t aand dito dito Win St Peter obl 7 Dearer k Rio Or Bpni oart T a Illinois Ceatral obl in goud 4 Louiir k NaihTillaOert r aand Uaxieo N Bpir Mij lahyp o 6 MIaa ICanaaa r 4 pot prof aand N York OnUrio k West aand dito Peans Ohio oblig O Oragoa Calif Ie h vp in goud B Bt Faal Uinn k Maait obl 7 Ua Pae Hoofdllio oblig 6 dito dito Line Ooi la hjrp O B Oamada Can Bonth Oart T aand Vu O Ballir fc Nar la h d o O iaatard Oanibua Mji aand Bottaid TraavegMaals aand NlD Btad Ametardam aand 8 Stad Bollordam aand 8 BlMQ BtadAniirerpenl887 Suii Bruieal Uit f a Hoxa Tbeist Begullr Oesellaoh 4 OwtBit Btaataleaning 1880 I K K Oost B Cr 1880 8 Bfawi Blad Madrid 8 1868 Var Nid Bhi Hyp Bpobl eert B V NATIONALE MILITIE Ondenoek na de VSKLOFOANOERS der MIUT1 £ to Unde D BUaaKMËESTSR tu Oonda brengt Ier Igaineene kennis dat ingerolge art 138 der Wet op de NATIU VALË MILITIE ran den 19deii Anguatua 18 tjtaatsblad no 72 de Inapeotie der Verlofgangera roor de Gemeente GOUDA is bepa d op Dinsdag den 12u Juni 1894 dea morgeoa ton 11 ure op de BTADS TIMM£UWËUF a o de Turtoiarkt Ihier 0 t doirwn bebooren deel to namen al de TBRL0FGANGBB8 der MILITIE TE LAND die roor den In April 11 in bet genot gesteld iJD Tan onbepaald verlol ongeacht dt lichting of de Geoieeoto waartoe zg bebooren alleen 1 0 hitrtan uitgetondard de lerlofKangers die i da maand Juni e k in werketyke dienst iaoeten komen Voorts orden de Verlofgangera opmerkzaam gemaakt a dat ay volgens art 140 der genoemdeWet tor INSPECTIE bebooren to rersobj n n in Uniform gekleed en voorxien van deaKIeedingen Jitrnntingstukkenf hnn b het vertrek met verlof raedegegeven vanhonne aZakboekjes en van fauDn sVerlolpassenc b dat ig volgens art 130 der Wet worden geacht onder de wapeopn te zgo niet alleen gedurende den tgd dien bet bedoeld onderzoek duurt maar ïu het algemeen Tanneer zü in Uniform zyn gekleed zoodat zj die ongeregeldheden plegen of zich aan vranhedrgven schuldig maken by bet gaau naar de plaate voor het onderzoek bestemd edurende het onderzoek en bij het naar hul keeren te dier zake zullen worden gestraft volgens het Crimineel Wetboek en het Reglement van Krygstncbt voor het krygsTolk to lande hg genoemd art 130 toepaaselijk verklaard e dat hg die door ziekto niet kan verschijnen een attest van een Geneesheer of Heelmeeator door den Burgemeestor geviseerd moet overleggen en d dat degene welke zonder verganning absent is volgens de Wet met arrest zal worden gestraft GOUDA den 8 Mei 1894 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOHN iU VERT£NTl£N Wegens ouderdom TEK OVERNAME aangebodeu een SLEKPËRSAFFintK mei Paard en Wag en in nitstekendeu toestand Zich te verroegen aan bet Bareaa dezer Conraut Prijstreicking 13 en 14 Jani 500 000 Maik alt hoofdprjji ia het gelukkiKst geval biedt de nieuwtte groote Geldvarlotmg dia door de Hooge BeRMring van Hamburg goedgekeard en gewaarborgd ib De Toordeelige inriohting Taa het nieuwe plaa bestaat daarin dat to deo loop van alechta weiDÏKo maanden ia 7 verlotingen van 110 000 lotea 65 400 prijien bedragende 10 462 425 Mark ter TolledigB beshRiiog Bullen komeD daaroadf r EJjn kapitale prijsen van eventuoet 500 000 Hark bij uitnemeaaheid echter SprjJEenilMlSOOO 26prgEenïkM 10000 BOOO 3000 SOOO 1600 1000 600 148 l prga üM 300 000 l prija l M 300 000 Iprija il M 100 000 8 prezen iM 75 000 I prija M 70 000 Iprgt iii 6fi 000 1 prii è U 60 000 1 priji sM DS OOO SpriJsoDiLM 60 000 I prijs M 40 000 SprijsenkM 20 000 56 priJEea a M 106 prijzen a M 258 prijzen M 6 prijzen k M 756 prgzen itü 1837 pryzeoaM 38960 prijzen aM 18991 prgzeiiaMS00 20U 150 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste prgstrekking detér groote door den Staat gewaarborgde Geldverto ting ii van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 13 en 14 JUNI e k en kost tilervoor 1 geheel orig lot aleahta M 6 of 3 501 half 8 1 75 l kwart H w H n iVl 90 tegen iniending van het bedrag in bankpapier of per postwissal Alle oommiasias worden onmiddellijk met de grootste torgruldigheid uitgevoerd en ledur speler ontvangt van ODS do met bet wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij tedere beatelling wordt het vereisohte ofü oieele plan waaruït de verdeelicg der prgzen op de versohillflDde klasaen als ook de betreffende inleggaldeo te vernemen ia gratis bijgevoegd en lenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de offioieele lasten De uitbeialiog der prjjzen gesbhiedt steeds prompt onder waarhoi van den Staat eu kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in He grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds dour het geluk beguuatigd en onder vele andere aacztenlijke prijzen hebben wjj meermalen volgens officieele bewijzen de eerato Hoofdtreffers verkregen en onse Begunstigers telf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 0 000 40 000 eni Het is te voonien dal bij deze op den hechtaten grondsUg gevestigde onderueroing van alle kanten op eene zeer werkxame deelneming bepaald kan worden gerekend men goUeve derhalve wegens de reeds ophanden tünde trekking alle ordera ten spoedigste reohtstreeks to zenden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers en Geldwisielaart in HAUBUBO P 8 Hiermede dankan wij voor het vertiouwea ons tot hiertoe geioboDken en daar w j bg het btj in der nieuwe vorlotin ter deelnsminl inviteeron rullen wij ook voor het varvolu bemoeid iJD door een stipte en retlele bedianintr de tevredenheid van onse geëerde BeItunatigera ta verwerven Ooada Bnelparadnik van A BuHUUX k Zoon Mederlandscbe Stoomboot ilaatscbappij De Stoomschepen BATA FIBB kapt J SAUKR en aOLLASD kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatachappjj Boompjes 72 te Kotterdam De Stoomichepen lossen te Brewergquay de markt ran Boter en Kaas te Londen Hamburger Geldloterij Uittreksel uit het trelcklncapliUB De hoofdpnjt bedraagt in t gelnhklghté geval ev 500 000 Slark 110 000 origineele loten 65 400 prijzen r Umt daa de kelft doMi lotaa BMtaa met een prtji ultksmaB Het werkelijks voordeel der Mmamhmrmvtf laaterU leseBorar andere klnM B l teHje beebut durfn dat In Hembarff tee let a worden tetrokkes Ieder besllter T n f In t btJtonder iljii de hoofre Jrijten a vol t JtjU 800 000 Ik 200 000 lOO OOO 75 000 500 000 M MeTenslauide tabel geeft een oreraleht ran de bijlandere IndeellnK der hoofdprUaen Alle 5A 400 trycen worden In 7 ipoedlg op elkander Tolgrende laaien vltirelool en contant betaald lil ti Ik ik Ik Ik itk Ik Sk Sk 2 k Mk 106è 25 ü k 756 1237 it 70 000 65 00O 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 8 000 2 00O 1 500 1 000 500 Het flleleele trekklnsaplMn hetwelk wiJ bIJ leder lot rratla b voegen berat een Jalüte opgave der prtJEen welke In ledere aTdeeling uitloten en teTeni boeveel voor iedere afileellng moet wordnn toegesonden De prijs der orl laeel loten i wctteKJl va tge teld en bedraagt veer de Is trekkingaklaaae N G r 8a 0 Toor geliMlo origineele loten 1 76 faftlre 0 90 kwart Ha Mitvangit van dit bedrat tn HolUndaoh bankpapier poalaegeli of poatwliaef nenden wU de rlirlne l lofen met nieleel irekklngnpTan Indien Iemand liet rekklngiplan nlel mocht nnnitaan alln wtj bereid vödc hel begin der trokklntt de origineele loten terug te nomen en hel daarvoor geionilen bedrag oiimlddolltjk terug Ie cendon Wij kunnen dit des ie eerder daar wij overtuigd sHn dat ledere ontvanger de uitmuntende en kanarljke Indeellng van het trekklngsplan tal erkennen De officieele trekkfngalljBten lenden wii direct na ladero trekking Om alle beatellliigen lorgvaldlg Ie kunnen uitvoeren venoeken wU ona die ten apoedlgite te enden loa mogel k voor i tt iJtiSOO 00 ISO 148 187 100 at Alle JS5 40O pr jien bedragen 10 452 425 Mk 13 JliM a s Hoofdlotery Bnreai ISENTHAL Co Hambupg HTB De Hamburger UeldlolerlJ bealaat r ed vmfaa h iid rtf JaKr en begint 2 maAl ppr Janr on nieuw Ome firma behoort tot de adaCo MoefttIoter Unreaux Keedi vaak waren wlJ In de aangename gelegenheid groote HoordprIJun nuk tiaar IHederlsnil ie kunnen eenden In de laalate aeven Jaar hadden wIJ hel l IJiondere genoegen onderaiaande Hoofdprljaen aan onze klanten contant uit Ie betalen A3 W M0opNo ClOSSgetr d UHel 18S1 A 35 000 op Na 86910 getr d SOot 1890 IB 1 asaai lOSH 684 200000 ooooo 100000 100 000 Ï5000 7GOO0 I n hovend l 34 00 000 MOOO 65000 60 000 60 000 0 000 4618i 46S1I 8 46B SI 60 7 4T8 WIO 1H9U 13 Jnn 1888 11 189t 13 Dec ISSK SJnn 1R93 2 Oot 1888 4 Nov 1887 33 Oct 1B01 29 April ISSa 11 Sov 18M 2 iseo 12 Oct 1693 I veracheldeno prtjion i A 16 000 10 000 6000 1000 HMM etc HoUandsclie Maatschappij van Landljouw Afdeelin g GOUDA en Om streken 5 JAARLIJKSGHE BIJ GELEGENHEID DEB TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot ƒ I 11 Loten voor f 10 te bekomen bij Aa UiU IS IIA en Zn Lange Tiendewegr D 60 en in het Café HARMONIE Markt Onfeilbaar Uiddel T1G N Influenza Boesl Borsl eD TANUAHTSEll I J Wl i Li BLIIZ Nieuvt endijk 241 Eerste hots v d Dam AMSTERDAM MELIANTHE Superior Borsl Honig Extract Bekroond met Eere Diploma en Uonden Medaille GENT 1893 Goaden Medaille BÜLSWARD 1393 Eere Diploma en Gooden Medaille 1893 World 8 Hjgienio Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame be standdeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en sacht pnrgatief Oeneent onmMdelUJk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisgezin ontbreken ilEUANTHE is het beste middel der wereld H vanSchaik Co Machinale Fabriek DE HüNIGBI OEM Somatra straat 267 Den fffiag Verkrggbuir bg F H A WOLFF Drogist Markt Oóuda BINNENLAND GOUDA 31 Mei 1894 Hedenmiddag ten ongeveer 12 unr is een paard met wagen van den landbouwer Jan kraan doordien het schrok van het rammelen van een plaat zink hetwelk een jongen op het hoofd droeg aan de Veet in het water geaproDgen Na eenige moeite is het paard in het plantsoen weder op het droge gebracht De Bchade aan het tuig is gering De wi en waarop twee personen zaten welke er b tyds Egn afgesprongen is later op het droge gehaald Bei kiodje ran Ooms waarvan wy in ons nnmm r van Woensdag mededeeling deden is gisterenavond ten 11 uur aan de bekomen brandwonden overleden De ar M Bontenbal alhier behaalde gisteren tii e Öravenhage nc een aaoteekening TOor de vrye enordeoefeniogendergirmDastiek iSaterdag kwam de landbonwer J H van Polsbroek langs de molens rijden met een wagen vol beladen met kaas By den derden moTec Bchrikte het paard ging op hol en rende uit alle macht voort Bg den Bilwgkerweg kwam de laudboower 8 oit het land hield het paard tegen en greep het Gelukkig waren de streagen en het lemoeo gebroken zoodat de wagen naar den kant slingerde en in eeu grinthoop terechtkwam De eigenaar geraakte ouder den wagen en bezeerde daardoor zeer erg zgn rechterbeen De zoon van den landbouwer A N laadde de kaas over op zyu w en en bracht ze toen voor H naar Gouda fig zyn terugkomst bracht hy H naar Polsbroek Herkozen tot voorzitter van den Polder Steio de Heer A Hoogeuboom met algemeene 418 stemmen Nog werden goedgekeurd de Rekening over 1893 in ontvangst f5675 964 en nitgaaf f 3925 30 i alzoo een batig saldo van f 1750 66 en de begrooting voor 1894 in ontvangst en uitgaaf op f4710 59 De polderbttan zijn geraamd op f 2 50 per hectare tegen i3 in het vorige jaar Op Dinsdag 12 Juni a s heeft de gewone algemeeoe vergadering plaats van de Maatschappy tot exploitatie van Staats apoorwegen waann o a ook een punt van bebandeliug FEUILLETON De lafttste eener Pamilie Naar Jut Frame i SI fin BntagDe Ja ia de baart van Triohtvoorde waar ik n n armen heb Welk eeo zonderllof denkbeeld I Do echtgenoot dien ik voor je droom zal je werkel jk niet komen soeken te Triohtvoorde Evemnia te Far s Hy denkt niet aan m Hg besuat doel Ia er iemand van wieo je houdt Ju iemand die siob eigeolyk nooit met my heeft opgehoadsD hoetrel ik dikwijlB getioeg in de gelegenheid geweest beo hem te ontmoeten Dan leen ik hem ookP fJa Wiarom heb je t mij nooit gaz df Omdat ik nut wilde dat hy gou weten dat ik hem benünde en jy zoadt t hem wat gaow gaiiegd hebbeD En bemin jo hem nog Ik traeht hem ta verbeten Doaria heb je ongelyk als teen goede partg ia 2aer goed De leeftyd de naam ongeveer gelyk fortnio aUes is cooals het weien moet Sn ia t laag geleden sedert je beai de liatate naai gezien hebt V vroeg Marianni soaderling ontroerd zat uitmaken de overeenkomst met den Staaten de Krimpener waard S poor wegmaatschappy omtrent de exploitatie van den LocaalspoorwegGonda Schoonhoven De door ingelanden van het Waienchali Slnipwgk goedgekeurde rekening over het dienstjaar 1893 bedraagt aan inkomsten f 1739 65 aan uitgaven f 1458 62 derhaWö een batig saldo van f 281 03 De begrooting dienstjaar 1894 bedraagt aan inkomsten f 1617 91 aan uitgaven f1617 batig saldo f 0 91 De omslag o er het dienstjaar 1894 is bepaald op f 1 70 per HA Zaterdag jl was het 45 jaar geleden dat onze waardige door velen om zyne bekwaamheid en humaniteit hooggeschatte stadgenoot de WelB Zgel Heer Dr H P v Prang als genees heelen verloskundige te Oudewater zyn werk aanvaardde Door zyne byzondera bekwaamheid ii Z Ë Zg op vele plaatsen in den omtrek gansch geen onbekende en voor menig kranke de by uitstek b rde geneesheer Stellig is het de wenscb van Oudewater a ingezetenen en van velen uit de environs dat Dr T P nog bet gouden jubileum van zya voor de mensohheid nuttig ambt moge herdenken en hem steeds kracht en lurt tot dien toch ook moeilyken werkkring moge geschon ken worden Yófïrdat de heer Van Praag zich aldaar vestigde beaat diens vader daar reeds eene uitgebreide praktyk en zulks wettigt de hoop dat de goede naam als geneeskundigen eerstens van den vader daarna van dan zoon ouzeo tegenwoordigen dokter niet verloren ga maar eenmaal door een der zonen van den laatstgenoemde in deze gemeente zal bestendigd worden Op een vergadering die 29 Juni op Taliths Kurni te Zetten zal worden gehouden zat ds H Pierson directeur der Heldriuggesticbten chet toezicht van staatswege op philanthropische instellingen bespreken Door wylen den heer J J van Vollenho ven te Arnhem overleden is aan de wees inriohting te Neerboscfa gelegateerd de som van f 1000 vry van rechten De oprichting van een nienw Nederlandsch opera geaelschap te Amsterdam onder directie van den heer Van der Linden is varzekerd het garantie kapitaal van f 50 000 ia byeeu Smda het bogip vao den zomer Omdat je Parys toeo verlaten hebt F Hy heeft de stad ook verlaten F Buiten was hy onze buurman en t hing sleohta van hem af om dikwqli op het kuteel ta komen Zyn naam F riep meirrouw Van Hansweerd gebiedend Ik wil hem veten Waarom zou ik hem met noemen aan jou myn zuster maar ook aan jou alleen P Het ia Bndotf van Triohtvoorde In het hart getroffen door die onverwachte be kentenia verbleekte de weduwe en t was haar onmogelyk een woord uit te brengen Plotseling aohoot haar een pyalyke hermneriug te binnen Zy dacht er nametyk aan dat eenige uren roor zyn dood de generaal er zich made vermaakt had zyn sohoonzuster te plageu met Van Triohtvoorde Ëlize bloosde toen en verdedigde zich slecht Hetgeen mevrouw Van Hansweerd beschouwd had als een van da duivelsohe aardigheden van haar echtgenoot om haar te verootruaten omtrent den trouw rau haar minnaar was dua waarheid geweest zonder dat hjj t wiai Hy praatte er maar wat op loa en trof toevallig raak Ëlise beminde Rudolf en dorst het thana te zeggen Dit waa wet het sterkste bewya dat sü er niet het minale vo moeden van bad dat baar lustsr de minuarea waa geweest van haar buurman Zeker er was iets garuststellends in dat het meuje bet geheim niet doorgrond had waarvoor zy Marianne soo bevreesd was geveest Ën toch maakte en dolle woede zich van haar meester by de bloote t adanhta dat zy een medeminnares hwl kannen hebin Zy wilde niet deelea en ging seliüi loo var De vereenigingen Burgerplicht en de liberale kiesvereeniging Schagen c beiden t6 Schagen stelden met algemeene stemmen mr H J Sniidt tot oandidaat voor de Tweede Earner De Provinciale Vereeniging van bai emeeiters en secretarissen in Zuid Holland vergaderde giateren onder presidium van den heer A P Zaalberg in eene der zalen van het koffiehuis Ooomans te Rotterdam Zy benoemde met algemeene stemmen tot lid van het bestuur den heer F B Jaoob burgemeester van Eotterdam die door hetbestanr staande de vergadering tot zynen voorzitter werd gekozen Eene discuasie over de wenschelykheid om in het r lement dar Vereeniging op te nemen de bepaling dat de bargemeester van Rotterdam wanneer hy lid geworden is der Vereeniging van rechtswege voorzitter der Vereeniging zyn zat vond weerdpreking by enkele leden die aantoonden dat deze bepaling in stryd zon zyn met den geest der Vereeniging en bepalingen van het reglement De heer Blok oud burgemeester van Lekkerkerk gaf hierby een uitvoerig overzicht van de wordingsgeschiedenis der Vereeniging waaruit bleek dat de burgemeester van Rotterdam van de stichting der Vereeniging af 4het voorzitterschap had waargenomen Hierna werd door den voorzitter in overweging gegeven eene commissie te beuQemen die met het oog op het derde punt van het regeerings program by de opening der Staten Generaal bekend geworden in eene memorie saam zal ratten de gebreken en leemten die in de gemeentewet bestaan Na uitvoerige discuasie werd besloten eene commissie van 5 leden te doen benoemen door het bestuar aan wie zal worden opgedragen bet samenstellen eener memorie die een punt van behandeling zal uitmaken in de jaarvergadering der Vereeniging in Augustus te houden De minisier van Financiën heeft bepaaldi dat de omslagen uitgereikt by de beschry vingabiljetten voor de Bedryfsbelasting niet moeten zyn dichtgemaakt ze moeten open aan den ontvanger worden gezonden Vermoedelyk omdat men nu sou knnnen Vlagen warom die onulogen er don by worden gegeven en hoe zg die angstvallig bun geheim willen bewaren en toch hnn open brief niet eigenhandig kunnen overreiken t dan moeten stellen volgt in bovenbedoelde reso utie pchter nog een aanwyzitif aan de ont van te denken dat als het onmogelyke eena waar was en Budolf nog leefde Ëlize or wellicht in ga slaaed zou zyn zich door hem te doen beminnen en in stilte vervloekte zy het argelooze meisje Met een enkel woord sou zij kwaad met kvraadkonnea veroeideii Zy behoefd riedits te zeggen de man dien ja bemint is dood Maar mat eendergelijke verklaring toa Ëlize zich niet tevredengesteld hebben Zy zou willen weten hoe fa j gestorven was on dat kdo Marianne niet zeggen zondertegelykertijd te vertellen vat er in haar kamer waavoorgevallen in dien vreeselyken nacht van 9intHabertusdag Zy bad de kracht dan kreet te weerhouden die haar op de lippen bmndde en Ëlize teondervragen in plaats van haar ta varplotteren doorda madedeahug dat zy Radolf van Triohtvoordenooit zon terugzien i Zy had bovendien nog andere redenen om fdtts ta handelen Vermoedende dat de biecht van d llM niet volledig was wilde zy weten ia hoever de Um tocht wortel geschoten had Budolf had t moif i bemerken en Harisone aohtte hem zeer goed in ataiH baar aangemoedigd te hebben door den Bofajjn aan te nemen alsof hjj haar bsminde hetgeen den volleerden man van da wereld nïat moeilyk gevaljen kon zyn Marianne kon hem niet straffeD omdat hjj niet meer tot da levenden behoorde maar gaarne zou s uoh gewroken hebben op Ëlise Z vervloekte haar reeda en begon haar ta baten Da oniebnldige zou moetan boetan voor den sohuldiga Zoo zool klonk bat oa een nogal langdurig zwijgen t Komt me voor dat je je liefde niet slecht geplaatst hebt De heer Van Trtofatvoorda is een volmaakt edelBUui en het verwondert me dat je vangers hoe te handelen mat de enrolopftef die toch i n diehtgemukt Een werkman kreeg in z n woning aan de Lindengracht te Amitardam twist nut t n vrouw terwyl zjj aan tafel aten te eitn Het schyut dat de Troow lioh daarbg ers opwond nadat ze een aardappd in denmona had gestoken zakte zy plotseling Ineen Hen g neesheer conitateerde den dood door vennkking De Standaard en De Nederlander Kq7per contra Lohman voeren een hoogot belangwekkende polemiek over de Mlwolwetïlockaj Dr Kuiper had beweerd dat de Schoolwet geheel tegen zyn wil in was tot stand gebracht Hy kenrde die af omdat sy het roomsohe atelsel dat der subaidiSn aan besturen huldigde terwyl het anti revolationanira stelsel meer invloed aan het volk wilde zien toegekend Dr Kayper zou voorts voi ens den heer Lohman de anti revoIationnain kamelrclab hebben verweten dat ly niet naar ign adviezen heeft geluisterd Daardoor non de anti revolntionnaire party feitelyk met en kluiije in het riet ign geetnnrd Hy had gezwegen ter wille van het kabinet Uookay maar nu Kbynt lut hoo wocwd eroH te moeten Tegen deze bewaring voert de heer De Savornin Lohman aan dat de sehoolqnaestie hoe dan ook in 1889 moest worden opgeloat anders had de liberale party gelyk gekregen met baar bewaren t het stelsel der antire votutionnoiren onuitvoerbaar was en dat de sehoolqnaestie enkel opgeworpen werd tot bereiking van politieke doeleinden Opgeloet nn kon de qnaeetie alleen worden met behulp der roomsche part en daarom stond het niet in de macht der antirevolnti onnairen om dr K s steleel al of niet te aanvaarden Het was niet de vraag wat het beste maar wat verkrygbaar was Of het stelsel Maoicay een roomach itelael is weet de heer Lohman niet wri weet l j dat tot het laatste oogenblik toe eumfflige Roomach KathoHeken t en de wet ïd kaj gezind geweest zgn en dat sonunigen n hen het adoptiestelMl wenichten dat hnn beter dan den anti revolutionairett Toegda Maar een snbsidie stelsel is volgens dr Kuyper s geschriften het stelsel Maokay in elk geval niet integendeel juist al wat dr Knyper als voortreffelyk in het restitntie atelael geprezen heeft bezit het stelseUMaekay die gaaagenheid zoo lang verborgen babt gehoaden Als je my vertrouwd hadt sou ik je keuze goedgekeurd hebban tVaartoe zou hst gedtand hebben tje teseggenF Ik herhaal dat h nooit ernstig aan inQ ge ht baefc Ja vergist je missohian Den vorigen winter heb je bij elke gelegenheid met ham gethmat m h sprak my dikwyis over je WerkelykP vroeg het meiBJ tt Bt eea Isvmdigbeid die geen twyfel liet omtr£r ds gtroelsai vaa haar hart Hy sprak met zooveel warmte over je dat ik byna aen huwelykaaansoak verwachtte aotwoenUe mevrouw Van Hanavadrd brutaal Waarom hl Je nooit laten marken dat ja ham mooht lydso F je ligtF wees oprecht en erkan dat al heeft hy niet in itte formen oen huwelyksaanzoak gedaan hy toeh liet i 4 B B D dat je hem lang niet onversohillig was rit m enkele maal miaeebleo stotterde EUze ImjÊf f F wanneer F W ei vas op een bal bat laaUta van deern winter Wy stonden op h4 punt naar baiteo te gaan Na eon hmgeu wals my naar mijn plaats tang leidende teida hij dat hy ontroostbaar sou z n ov myn vertrric als h niet de hoop koesterde my te Triohtvoorde spoedig terug te zien Daarvoor zon hy alias doen hoewel ja echtgenoot zyn besoekeu Biet byziHider aangenaam scheen te vinden Om flohter geregeld op bat kasteel te kunnen komen zou hy kennis makeu metal de jagerB alt den entiek hoewel hy da jacht verafschuwt In één woord dien avond zon ik hebben kunnen gelooven dat hQ nB be