Goudsche Courant, vrijdag 1 juni 1894

Directe Süoorwegverblndlog met JUUÜA Zonerdiessl 1894 95 9000 OTT KDill Aangevaogeo 1 Mei TUd vas rreeowlcli i a 7 10 MI l HOTTIRDm Ml u 6J1 ia i o ODBl DKN B l Ookd 7 S0M0t M I710 11 1111 111 01 1 17 1 1 1 11 4 4 17 i ll 7 II lt OI 11 40 t ll 141 1 10 4 01 4 40 i il 7 17 1 10 10 01 OEH RAAG GOUDA H g 4l7 t07 4 MI MllO llll tlll li 1 88 l i 4 1 414 1 4 41 i l77 I Oi Ml 10 10 Voorb 4 10 11 1 44 4 41 7 0 N d L d 0 1 4 7 11 Z Z w OI 10 10 l il i 7 10 Bl Kr 14 10 11 1 04 7 Ï 1M 1 10 41 t O i Oi 711 Onndi i lOr i t ll i810 l 10 itli 081l 4il l0 Mi 8 Ii4 1l4 4t tO 47 7 41 8 8 10 10 10 11 B T K ï C B T G OUD Ulraobt 88 7 0 g iS 11 84 Il Oi 18 0 8 i 8 10 8 14 48 I ll 8 0 MO 10 84 Woardan 8 88 8 11 10 11 11 84 4 K 0 11 10 81 Uudanter7 07 8 1 10 14 11 41 4 14 l Ooild 7 10 8 811 84 10 17 11 08 It ii 1 11 8 87 8 804 87 10 7 08 8 410 8111 07 AHtTBlDAH SOUDA ABitnduGA 1 40 11 10 11 17 1 40 4 10 4 10 7 11 AaatetUaWp i i I ll l il lt li 11 41 l ii Mi M 7 10 I 1JH 1 04 II 44 11 11 1141 Ml 140 Mt J ILIO I IS 1 11 1 14 l lt I ll Ibn Dl I ll I II 10 07 11 17 11 41 11 11 1 4S 1 17 9 1 4 li i tl I 41 7 41 10 11 II U 11 41 10 7 1 Ol Ml 10 11 lO li 11 41 t ll 1 1 I ll 4 47 11 17 7 4i Ml 10 14 lOJI 10 1 4 11 0 1 17 17 7 1 10J7 1 17 011 11 11 17 1 4 1 11 04 4 M M7 lO K II 7 11 Ml 1 41 10 11 11 41 1 10 I OI I ll 1 0 i W Ml Ml I ll 10 11 11 10 GOUD i A II8TIIDAII I lO OI 10 11 11 11 t ll 4 47 Ml 7 4i lO ii 11 11 1 1 40 Mi Ml 1 41 IMO 11 14 1 11 Mt MO Mf mil Jwn 1894 wM d toniMinTenchen D welke in 1890 grtteld waa Toor de b sondere elioleo met lükiiobffdie dl nog niet in bet bMit wawBY ide rBi chteonderwg8l nichtea Wegeni bet gvfavek aan beaebikbur personeel heett d RfgMriag ia M laatst ran het Torige jaar oiMal Terleand Od 1 Jas 1895 eieebt het beeUit ran 189Ö Mht r oog meer oaderwgten Deminiitw Tak rao Poorttliet gaf in de Tweede Kamer Ifn rfftfOuwen to kennen dat de akte xameos ran 1894 en 1896 in da behoefte foden foorzien De heer Schaepnun die reede dit onderwerp by de laatflte StAateb tgrooiiDg ter sprake bracht wgat er nu weder op ia Het Ceutnm c Men kan op dit oogenbtik niet zegg o ot de berekeningen dee Minuter zgo nitgokomen Bg waarachnwt echter tegen rottige alwaehCifl en dringt er op aan dat de echootbaetnren den toestand goed ooderzoekuo Zoovel de eer van het bgsODder onderwys als da ofasidt il or mede gemoeid Toor groote eholen is dat inbaidie een lereDirraag In Tilbarg staat voor de Kath scholen een som ran f 10 000 op het spel te Utrecht f 1800 41 ZwolU fldOOt te Maastricht f 600 Ie Boermond f 1400 Da faUlgkheid zon wel medebrengen dat men in gsral ran orermacht de rrystelling rerleog da ook omdat er openbare scholen zgn die geen roldoend personeel bezittao maar mea mag er niet op rekenen dat er weder een overgangsbepaling komt wgt dr B Oe e waarschuwiog is zeer nuttig Btllykbeidsgrondeo koonen er toe leiden dat da Kegearing nogmaals aitstel toestaat maar dat moet geen regel worden De subsidie wordt rarleend roor goed ooderwgs en daartoe is wfl in de eerste plaats noodig dat de klawen met OTet beFbIkt zjio Wg heriDoeren dat de termgnen roor de geleideiyke aanrulling Tan het onderwgcend Mraooeel gesteld van den minister De Sarornin LofamAD aniomstig S@n dns rao een Toorstaa 4 ▼ bet bgzonder onderwgb Men magdos aannamen dat zy niet te eng waren gesteld Seo rerdere verlenging raag dan ooktileen w enu redenen ran werkelgbe overmacht WmrdMi toegestaan Hand Da Vareoniging van Handelabediendeo i aMerenriosc te Rotterdam cal deaer dagen eene eirculaire aan Teraehillende firma s te dezer lade verzenden De circulaire Inidt aldns i Wy komen tot u met een versoek Het sohoone jaargetgda ia weer aangebroken arin zoo menigeen door langdurigea en io gaspauneu arl eid vermoeid rast voor lichaam Mt gaeat gaat zoeken in de nataar Varsohulende cat orieën van personeo zoo ab tMambttn aan poet en teli rapbie ondsrwg aars enz 9 daartoe in de gelegenheid gesteld door aan vaaten verbf of vaoaatie tgd f Versoheidane handelabedienden kuanea in 4iMi sg dit vragen eveneens een dergeiyk varlof krggeii Oewoontgk vragen ag dit echter I Uean dan wanneer sg het voornemen hebben om op reis ta gaan £ n daar de meesteu hiertoe iit da midelen 6f de gelegenheid missen valt bet voorreobt van een v lijuotiefegd ten slotte slaohta aan botrekkelijk weinigen ten deel dt MwndrMkt inmoirtek J M T l 7 M T M 7 ii Ml l é 10 i ll I K Wg batrenren dit ea roepen owe welwillende medewerking in om hierin verandering to brengen Ueads hebben enkele groote Arma s luer te landa als regel op hun kantoor ivgevoardi dat aan al hare beambten om banrlM jaarlgke ongevraagd aen vast verlof varleend wordt Zon ook uwe firma dit bg Wr peraoneal willen invoeren i Het aal wol onnoodig zgn ons verzoek met Yila wooi4ea m ta dringen De geuees lEund a zgn eenst Mmmig van geroel n dat voorsl tan aMizten van personen M v el met bet hoofd werken en flinke rusttgd slechts fomist ka mtden ton koete van de gesond baid en van da werkkracht De enkele Zou Ml feestdftKeu kunnen in die behoefte niet Toldoeode voorzien Ook met heitrB vacantie 11 01 ii io Z ll 7 41 l it BL Kr 7 47 Lb ir 7 M i OI N d L d 1 01 Towb 1 07 I ll 11 11 Ovdn WMtdM Vimkl 40 W 7 11 0 £ 1 14 SutUtlM Mli 1 10 Ml tr dagen waaronder bovendien da bandal lelf nog schad Igdt bereikt men bet doel niet £ en langduriger verloft d is daartoe gewen sebt wy merken ten slotte nog op dat in Amerika en ook in Engeland de gewoonte algemeen is om aan bet persooeel van handels en bankinstollingon om benrten vacantie te geven Dear geldt de maatregel tevens als middel tot vaak zeer rationeel bevonden controle £ en waardig lid van bet groote fleeaebentrekkersgild H J M Boolbooillé oud 23 jaar wgakoopmao te Amsterdam thacs gedetineerd had zich voor de arrondiBsenientd rechtbaDk te Maastricht ter zake van valscbheid id geschrift te verantwoorden In het voorjaar van 18 3 had beklaagde met een vriend dien hg Bamaekers noemt Lnik tot ezploitatieveld voor hunne ondernemingen gekozen Bg eene firma aldaar werd eene partg tin bg eene andere eene partg lood gekocht De aflevering zoode tegen remboursement te Maastricht gescbieden vnn de eernte partg per Maastrichtsobe StoombootmHatKchappij en van de tweede per spoorwegmaftt chR pij Lnik Maastricht Na afzending kwamen bg eide exppdiltéo telegrammen aan houdende dat de aflevering der goederen zooder betaling kon volgen Alleen de Maastrichlsche Stooubootmaatachappg liep er in en leverde het tin zooder betaling af terwgt ds Spooirwegmaatschappij na zich van de valscbheid van het tel ram verzekerd te hebbeo de afgifte zonder remboors weigerde Het tio werd bg een koopman te Maastricht tot geld gemaakt die daarvoor eene quitantie ontving geteekend J van der Heijden Voor dfze vaJHcbheid in geschrift driemaal gepleegd atood genoemde Boulbouillé terecbt Zonale gewouulgk trachtte bg de schold op den onbekendeD Bamaekers te werpen wat hem echter niet gelukte Het O M toonde duidelgk aan dat beklaagde de valscbheid bad geplwpgd en rfqtiireerd tegen hem op grond dat by na het plegen van bet misdrgf reeds door de rechtbank te Amsterdam voor e n soortgelgk misdrgf tot 8 jareo gevaugeniiatraf is veroordeeld en die strwf in rekening moet worden gebracht tot 1 jaar gevangeoiflstraf Uitspraak 18 Jnni Donderdag 2 J dezer werd door een opium jager aan het spoorwegstation te Med n ee L hineeacbe koelie aangebonden die bij visitatie minder opiam dan wel ralache munten hg zicji bleek te hebben Om te beginnen werd hierrsÊ een gebeele zak nl V picolf kopergeld aangehouden Toen de man ondervraagd was bleek dat er een dito zending werd tegemoet gesien en werkelgk arriveerde per trein van Bindjey te 10 21 een belaogergk qnantum gepakt in twee houten kisten Per daarop volgeoden trein arriveerden oog twee kisten vol met kopergeld waarbg ook Tormeo eb endere valsche munten werktuigen al hetwelk in beslag werd genomen De ahender te Bindjey een Chineescbe towkeb zal zich nu met zgne handlangers bg de justitie te verantwoorden hebben Naar de yeend Ct meldt in deurwaarder Kriegsman te Wihschoten door zgn collega Holthuis aldaar ten verzoeke van K Hfnsema en echtgenoote te Oudepekela gedagvaard om te veraohgnen ter terechtzitting der arroudiasemeuta rechtbank te Winschoten van Woenadog den 6 Juni e k ten einde sioh te hoeren veroordeelen tot vergoeding aan de eisoherv ran alle kosten schaden en interessen geleden door de door gedaagde ten verzoeke van de stad Qroningen bewerkstelligde ontruiming van de bg aiHchera in gebruik zgode gronden met veroordeeling voorts van gediu de in de kosten des gadingR op grond u 10 4 f lO tl tl ot 11 0 11 11 11 M 11 01 T K 1 l ll 10 17 10J7 10 14 10 41 10 47 7 4 I ll 10 01 10 11 1711 0 11 11 41 1 11 0 11 tl 11 10 10 10 10 14 11 18 IIJI dat bedoelde ontrniming was eene onreobtmnti e dnod daar het Tonoia waarbg de aischers ongerechtikd n nrden vi rklaard tot het gebmik rao maerbedoelde gronden en mitadien werden veroordeeld die gronden te ootroimen te veriaten en ter vrge beschikking van de gemeente Groningen te stellen met vergoeding van kosten achaden en int c r aaso n door die gemeente geleden geene machtiging inhoudt om de aan de eiachers oj elegde verplichtingen te doen uitvoeren Voor eischers zal als procorenr Occnpeeren mr H 1 Scböofeld te Winwhoten terwgide beer J J Sorr procnreor te Veendam naar alle waarachgnlgkheid zal optreden voor den gedaagde die oogetwgfeld de gemeente Groningen in vrgvraring s oproepen De zaak van Machiel Lampier door de rechtbank te Middelburg tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens den moord te MaroUepat zal Donderdag 28 Juni voor het gerechiahof te s GraveoliBgii in booger beroep worden behandeld Als verdediger is aan den beklaagde toegevoegd mr H Smiasaert Ter benoeming van twee vroowelgke leden in het plaatselgk schooltoezicht te Hilversum zijn door de schoolcommissie aan den gemeenteraad aanbevolen a mevr Koopman van Hengel en mevr Ledeboer Kehrer b baronesse Sloet tot Ëverio Gompertz en mevr De WitMeger Dat mannen van talent op oog niet eens boegen leeftgd al heel wat carrière konnen hebben gemaakt in ons land wordt zegt de fTgd wel bewezen door den levensloop o a van twee raaonen van beteekenis onzer dagen Mr G van Tienhoven pas lid van dn Sttrate Kamer gekozen voor Noord HoPand begon als president van het Utrechtscb studenienkorps en was achtereenvolgens Ie Hoogleeraar aan het Athenaeum ItluStre te Amsterdam in het Romein ch recht en eenige andere vakken tverkte ala zoodanig krachtig mede aan de wording der universiteit waarvan hp later president cnrator was Verder is bij geweest 2e lid van den gemeenteraad van Amsterdam 3e wethouder van Amsterdam voor financiën 4e lid van de Tweede Kamer 5e huismeester van Amsterdam 6e lid van de Eerste Kamer 7 formeerder van een kabinet en minister van Buitenlandache zaken 8e lid van de Eerste Kamer Mr G Tienfaoven is 53 jaren ond Mr C Pgnacker Hordyk begon ook als preaident van het ütrechtscbe atudentenkorps werd Ie Hoogleeraar aan de universiteit te Amsterdam 2e Hoogleeraar aan de rgksani versiteit te U echt 3e minititer van binnenlandsche zaken 4e commissaris des konings in de provincie Drente 5e Gooverneorge neraal van NederL Indië 6u lid vnn de Eerste Kamer Mr G Pgnaoker Hordijk is 47 jaren oud Dowe gaf Maandagavond in de Alhambra te Londen eene tweede voorstelling met zgn kogelvaste kuras DitmanI liet ten aauscnoowe van een minder teergevoelig publiek de vindingrgke kleermaker zgne eigene gepantserde horst tot schgf dienen en ook bg deze gelegenheid weder kon geen kogel van hoe nabg ook afgeschoten hem kwetsen of verwrikken De uitvinder wil thans zgn kuras aan legerbestuur en admiraliteit ter beschikking stellen tot bet doen van grondige proefnemingen met het oog op de practiscbe braikbaarheid er van Voorstellingen in eene cmusic hall kunnen bo t belangwekkend zgn maar toch de oorlog is nog iets anders In Doitschland is bg de wet van 16 Mei 1894 een regeling ingevoerd tot beteugoling van misbruiken bg verkoop opafbetaliug 11 8 1 01 l lt 1 11 l tl 4 0 4 7 04 11 10 i S 0 01 1 10 17 t 1 44 4 GOnDA 11 10 lt t0 1 4 l t Ot t OI t ll De wet bepanU dat ingeval een koop en verkoop van roerend goed op afbetaling io termgnen is gesloten onder beding dat bg waul etating de verkooper het goed kan terugnemen hg zgnerzgda de betaalde bed agen niont teruggeven Alle daarmede atrgdige af spraken zgn nietig De kooptr moet echter de onkosten en de vermindering welke de zaak door zgn toedoen geleden heeft Tergoeden en voor het reeds gemaakt gabniik betsten ter beoordeeling ran den nehter Af r ken tot aen hoogere vergoeding ggn nietig bedongen strafbepaling kan wegaos bovenmatigheid door een rechter wordaa veiUagd als zg oog niet voldaan is Bet beding dat bg een bvtaling in termgnen in geval van waobetalmg de geheele restantsofanld oprorderbaar wordt geldt alleen voor het geval dat de kooper met ten minste twee op elkander volgende termgnen geheel of ten deele in gebreke ia gebleven en dit bedrag tenminate 10 pCc van den koopprgs is De vermelde bepalingen gelden ook als de verkooper zich den eigendom heeft voorbehouden en de zaak tot zich genomen en evenzeer als de handeling in een anderen vorm dan koop en verkoop bgv dien van huur is aangegaan De bepalingen zgn niet van toepatsing opkoopers die als kooplieden in het handelsregiatêr zgn ingeschreven Bij den Kamper Gemeenteraad was ingekomen een adrea van den Kerkeraad der Geref Kerk om maatregelen te nemen tegen het toelaten van op kermia geiykende verzamehngen van kramen tenten en spellen Nabreedvoenrige discuBsiën werd met kleine meerderheid een motie aangenomen van den Heer Noordtzg om den Burgmeeater dringend te verzoeken het Raadbeslttit van 1876 waarbg de kermis ia afgeschaft te willen handhaven Op het groot schaakcoocours te Montreal heeft Lasker de 19e partg van Steinltz gewonoen Daarmede is de wedatrgd tusschen die twee geëindigd met den uitslag Laaker + 10 Steinitz + 5 emise 4 Ug de voortzetting van den wedatrgd tusschen Mieses en Walbrodt ia de 10e p rtg remise geworden Walbrodt heeft de Ue geopend met een gambiet op de koning in Ofr lgo maar verloor na een korten strgd Na mortzetting van dien wedstrgd was de stand bg afzending van dit bericht beide spelers 4 4 benevens 5 remises De afgevaardigden van de verschillende afdeelingen van den Sociaal democratiscben Bond in de oostelgke helft der provincie Groningen hebben in eene te Winschoten gebonden vergtdering de houding van werkstakende letterzetters van de firma Lnitjes en Kaspers uitgevers van het socialistisch blad De Arbeider besproken en de uitgevera in het gelgk gesteld Van het werkstakende persooeel zal niemand weder worden aangenomen Dinsdagavond werd een 22 jarig meisje O genaamd den overweg van de s morba8n nabg Haarlem willende oversteken door trein 48 gegrepen en overreden Zg was onmiddellgk een Igk 40 a 47 0 4 10 01 10 10 11 01 11 10 1140 lUO Ongeveer 14 dagen geleden belde een man vermoedelgk met hpt voornemen om te bedelen aan bg een particulier op den Coolaingel te Rotterdam De dienstbode deed open en den man ziende meende zg dat hg kwam om eenige tafelkleedeo door de firma Allan ft Co op zichc gestoord terug te halen Zy vroeg hem dan ook nog vóór hij iets gezegd had of hg daarvoor kwam en kreeg daarop een bevestigend antwoord Zoodra de tafelkleedeo in a mans bezit waren haastte hg zich deze twaalf in getnl in verschillende tappergen van de band te doen Nog den elfden dag werd de vei issing van de dienstbode ontdekkende politie er kennis van geguven hetgeen ten gevolge had dat de bedoelde man een onda bekende van de justitie beden door den onden inspecteur F J Terlaak ia aangehouden en tot bekentenis gebracht Aan de gverige naapo ringen van diunzelfden onder inspecteur is het mede te danken dat mm besli op al de aldus ontvreemde tafelkleedeo kou leggen 4 t0 4 4i 4 11 S Ot i Ot i lO 7 07 7 17 7 14 7 II 7 t7 I ll 10 1 41 MO Ml Bet bateiwui woidi i Ettwgk i Zea 1 Jani gwpend Voor reksöing dor JaTMche Bmnk ijn in dg mund Mei uu irgki Mant te Utrecht mim 30 000 itaks gooden daketen geslagen met het jurtal 1894 en den ouden beeldenaar op een gondgehalte Tan 983 dnizendsten en wegende 3 494 gram per etnk bestemd toor onse koloniën in Azië Aas de eetie igde Tartoont de dukaat eengeharnast ridder met een handel pyten ia derechterhand en het randschrift Concordia ns parTae oreicnntc aan do keortgde leest len in en vierkant Ma aar reg belgiij tid legem imperii ü D c Sedert Zondag ordt de onbezoldigde Rgks ldwachter H te Vlodrop ermi t Hij be Knf zich dien dag gewapend met karabjin in dieost op de jachtstrooperi in de bosscben n dni graai Schaesberg Dinsdag i = terreinen doorzocht doch r is geen spoor van hem te inden Door Ao marechaussees is een geviarlgk strooper A G wonende te Vlodrop aangehouden daar op desan zware vermoedens rusten als nmde hg B van kant gemaakt hebben De kiesvereenigiag Algemeen IBelaog te Utrecht heeft gisteravond candidaat voor de Tweede Kamer gesteld den heer A L W Seyffardt te VGravenhage nadat de heer H A van Beuniagen voor eene candidataur had hedankt De Tergadering besloot vervolgens hg het bestuur der Liberale Unie eene motie in te dienen met het verzoek haar op de eerstvolgende vergadering der Unie in behandeling te brengen waarin hnlde wordt gebracht aan haar bestanr voor zgne houding bg de plaats gehad hebbende verkiezingen en een wensch wordt nitgeaproken met betrekking tot de leiding der vooruitstrevende partg in de toekomal Naar Het Vaderland vernoemt heeft dr Van Gheel Gildemeestar predikant bg de Ned Hervormde gemeente te s Gravenhage eene aanklacht negens smaad ingediend tégen de heeren G van Detb te Amsterdam en dr L A Bahler te Groningen In mrband met de vondst van ondo gooden en zilveren munten op het terrein der gevangenissen te s HertogeuboBch wordt ons nog gemeld dat vele er van dagteekenen nit bet laatst der 15e eeav Bet scbgnen meereudeels Engelsche Fraascbe en Zeeuwsche muntstukken te zgn Sommige vertoonen een raiter andere een krggsman gewapend met speer of lans De geheele verzameling is volgens de daaromtrent bestaande bepalingen door den Rgksopzichter den Heer De Loos belast met het opzicht over den cellenbouw te s Hertogeabosch aan het Ministerie van Justitie gedeponeerd Naar wg vernemen zat de helft der waarde van het gevondene op ongeveer f500 iMohat ten vootdeele zgn van de vinders een paat werklieden van den Heer M Maas aannemer nn het werk De heeren Gebrs E en M Cohen geven een nieuwe uitgaaf in het licht van Witkamp a Aardrgkskundig Woordenboek van Nederland c vermeerderd bggewerkt en herzien door M A Sipman De oorspronkelgke uitgaaf van dit bekende werk dat nog altgd zeer gezocht en toongevend is was reeds langen tgd uitTerkocht zoodat deze met eorg bewerkte nieawe druk leker in een groote behoefte zal voortien Bet werk wordt in afleveringen uitgegeven en lal m 30 stuks compleet zgn Het wordt bovendien versierd met 12 kaarten van den bdranden oartograaf F Bruins Xan arbeider in het Priesche dorp KoUunerzwaag had een geit die aan een touw was teTOotigd dat weer rost xat aan een gzeren apit in den grond Bij herhaling was de geit los en liep dan rond het spit aan het touw voorteleepende De arbeider kon maar niet hegrgpen hoe dit mogelgk was Op nieuw bracht bg de geit naar t gros trapte het spit goed in den grond en ging toen op de loer staan Nanwelgks was hg vertrokken of de geit itak een der horens door den ring die aan t apit ut en waaraan oOk het tonw was vast maakt en lichtte zoo hot spit nit den grond Giateravond half 6 is de nienw mailhoot Tan de stooniTaart maatschappg Nederland genaamd KoninginItegentes van Greenock waai ig ia gebonwd te ijmuidon binnen gekomen Het Bbl noemt het vaartuig oen kasteel eo een meesterstuk van scheepebouw Do Kaningia Regenteo ia oen oampagneachip mot drie masten waarvan een met raas Nogen maanden geleden word het op de werf dar firn Oaird ft Co op atapel gotet on ia dns in verbazend korten tgd gereed Bet vaartoig heeft oen lengte van 376 Eng voet ia 48 Toet breed heaH een diepte nn 39 voet on oen tonnemaat van 3700 zoodat het de grootste stoomer is dien de Nederland op het oogenblik heeft Het wordt bewogen door triple eiMnsie machinee met cylinders van 29 48 en 77 Eng duim bg een luigarslag lengte van 54 Eng duim werkende met een druk van 170 pond per vierk Eng daim Wanneer met volle kracht wordt gestoomd kan eene snelheid van 14 mglen gehouden worden Bg den proeftocht die in alle opzichten nitslekend voldeed werd een gemiddelde snelheid van 13 mgl verkregen Het sdiip word bonwd onder speciaaltoezicht van den vroegeren hoofdniachinist der Nederland den heer J B Slebe en biedtruimte voor 60 eersto klaeoe en 26 tweedeklasse passagiers alsmede voor een groot aantal tnsschendekpassagiers terwgl bet d 90 man equipage voert Onder bevel van den heer A G M Brngns zal het den 16n Juni de eerste reis naar IndiS maken Als hoofdraachinist doet dienst de heer J C Vierhout en de heer F Grimberg als administratenr Turf flanel Nu de veoadergon in ons land hobbon te kampen met het toenemend gebruik van andere brandstoffen verdient wel de aandacht dst thans in Frsukrgk kleediiigstukken van turf worden vervaardigd In de veenstreken van Noord Frankrgk wordt de turf reeds van oudsher tot hot verbinden van wonden gebekigd en schgat dau üok antiseptiscbe eigenschappen te bezitten De Fransche geneesheer Redon hoeft er watten van laten vervaardigen welke thans in vele gasthuizen o a in de militaire hospitalen worden gebruikt Een ander Fransche geneeskundige dr Kasarei heeft nu het middel gevonden om van de turfvozels een stof te vervaardigen die beter dan J gewoon flanel tegen koude beveiligt omdat zg niet alloeu vocht opzuigt maar ook langzaam doet verdampen Onderkleedon van dit weefsel zouden dus groote voordeelen opleveren voor het behoud der gezondheid en ook ontsmettende kracht hebben Wanneer deze beweringen juist zgn zullen ook onze veendergen nog op andere wgie dan voor do kachel stof tot verwarming kunnen leveien Bg aankomst van de atoomboot Paraguay te Duinkerken is een der passagiers Jean Tremblier gevat die te Buenos Ayres een vrouw vermoord en verminkt heefl Natunrlgk oppert men weder het vermoeden of deze man misachien de beruchte Jack the Ripper zou zgn PosterUen en Telegraphic Het postkantoor te Oensrang in Ned OostIndig is opgeheven daarentegen is een postkantoor gevestigd te Tjandi residentie Samaraug eiland Java dat mede voor den pakketpostdienst is aangewezen VACANTE DIRECTIES Postkantoor Abkoude Jaarwedde f 1000 en vrge woning Telegraafkantoor Maastricht Jaarwedde f2500 Post en telegraafkantoor Texel Jaarwedde f1600 en vrge woning Post en telegjfcafkaotoor Krommenie Jaarwedde flSO en vrge woning Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om zich aan te metden hebben toch ingevolge de bepalingen van hot Koninklgk besluit van 21 Maart jl no 17 voor Texel do post eo voor Krommenie de telegraafambtenaren den voorrang Sollicitatiën in te dienen vóór 6 Jnni 1894 Belast van 1 Juni tot einde badseizoon De commies der telegraphie 2de klaase D van Merkestgn te Amsterdam met het beheer van hot bgkantoor Badhuis te Scheveningen Tgdolgk geplsatst te Scheveningen van 16 Juni tot 30 Sopt De commies der telegraphie 2de klasse B Kramer te Amsterdam van 1 Juli tot 30 Sept De commies der telegraphie 3de klasse W J Romgn te AmsteiSam van 19 Joli tot 15 Hopt Do commies der telegraphie 3de klaase J D Malder te s Gravenhago De klerk der telegraphie 1ste klasse J F Jansen te s Gravenhage De commies der telegraphie 2de klasse T A van Belten t s Gravenhage to Hilversum telegraafkantoor van 1 Juni tot 15 Sopt Devronwelgkeklerkder poetergen on telegn hio 2d klasse H R Bange te Amatordaak te Maassluis van 1 Juli tot 30 Sopt Do Hork dor telegraphie 2de klasse P van de Polder te Rotterdam te Gorinohom 16 Mei Do klerk dor telegraphie Isto klasse J D Stellenboom te Bottordam Verplaatst 1 JanL Do hcofdconuniea der postergen G nn Woat van Arnhem naar Utrecht do commioa der postergen 1ste klaaae A C P T Hollingerns Pijpers van Breda naar Arnhem do klerken der telegraphte 2de klasse H W de Ronde van Rotterdam naar Bodegravo G A Crinco van Rotterdam naar Willemstad S M Hogorzeil van het bgkantoor Kroiskade te Rotterdam naar het hoofdtelograafkantoor aldaar de vroowelgke klerk der telegraphia 2o klaase F M G Pare van het hoofdkantoor naar het bgkantoor Kruiskade te Rotterdam de klerk dor postergen Ie klaase T Torpstra van Leiden naar Vroeswgk de klerk der postergen 2e klasse D Crap Hollingman van Vroeswpk naar Krommenie de adsprirantopziohters der telegraphie A Hoeneveld van Utrecht naar Rozendaal R Plasachaert van s Gravenhago naar Utrecht 16 Juni De commies der telegraphie 3e klasse G ter Heide van Zaandam naar Amsterdam de telografljten J H Belgiavor van Amsterdam naar Venloo en C K E van don Berg van Venloo naar Amsterdam De tot cpmmies der postergen 4e klasse benoemde surnumerair N C K Hakbgl biyft te Osch werkzaam Overleden 13 Mei De onderdirectonr dor telegraphie I van der Pgl te Amsterdam Afloop van Openbare Verkooplngan van Onroerende Ooederen VEILING 30 MEI Ten overstaan van NoUris J P MAHL STEDl te Berg Ambacht Huis eo Erf en het recht van erfpacht op den grond van dien aan den Ringdgk te Krahogen voor 1200 k W Zaidioeer te Kralingen Huis Schnur en Erf aan de Schenkel onder Capelle a d IJsel vooi ƒ 705 k J van den Heuvel te Capella a d IJsel VEILING 31 MEI Ten overstaan van NoUris N TREURNIET te Moordrecht Een perceel Hooi of Weilaod on een perceeltje weg Weiland onder Moordrecht voor ƒ 625 k L Eialto te Moordrecht BDiteolandscli Overzicht Het Oosteryksche Hois van Afgeraardigden heeft het handelsverdrag met Rusland met groote meerderheid definitief goedgekeurd In de Italiaansche Kamer werd de beraadslaging over de financieele roorsteilen der regeering roortgezet De minister ran financiën Soonino trees op de noodzake ikheid om de ontvangsten en ds uitgaven in evtnwicht te brengen en betoogde dat daartoe nieuwe belastingen noodig waren Wat de vermindering van de douaneont vangsten betreft volgens den minister was deze niet te wytett aan de malaise op economisch bied maar aan het goud agio Indien de door de regeering voorgestelde maatregelen worden aangenomen zeide spreker zal het dienstjaar 1896 9G het Ëuanoieel evenwicht bereikt zyn en zal nog slechts een deel van het deficit van 1894 95 ten laste der schatkist komen Voorts verdedigde de minister de belasting van 20 pet op da titels der openbare schuld en van andere aan toonder luidende titels gegarandeerd door den Staat Meit kon geen uitzondering maken voor buitenlanders ann wie 4 pCts titels worden aangeboden vrg van alle bnzondere of algemeeene tegenwoordige of toekomstige belasting De aanneming der floancieele voorstellen zal tot verbetering van Italiaansche waarden lieden en den openbaren rgkdom ontwikkelen De minister zeide nog dat de financieele draagkracht van het Italiaansche volk niet uitgeput is Onder de aangekondigde amendementen is er éen waarran de strekking is om de grondbelasting in plaats van met 2 met y pCt te verhoogen Iij de couloirs der Fransche Kamer was de vorige week iemand met een profetischen blik Die man voorspelde dat de crisis dit verloop zou hebben President Carnot ontbiedt den heer Brision die weigert een kabinet te vormen dan ontbiedt hy Bourgeois die het eveneens weigert en dan Dupoj die meent dat hg niet de aangewezen persoon is Nadat een paar sdii minorisc geraadpleegd zyn wordt weet Dopuy ontboden zonder gevolg dan Bourgeois dan Brisson £ o als dan eindeiyk da heer Carnot geen raad mper weet neemt Dopny het mandaat als kabinetsformeerder aan en Dinsdag wordt het kabinet Dapny bekend Juist zoo ishetgegsfto Nadat allerlei combinaties beproefd en ondeagdelgk gebleken waren is Dopny er waar op nit gegaan en na zich den steun van zgne vrienden verzekerd te hebben keerde b naar het Ëlysée terug den prendent der Repabliek dit lystje aanbiedend Dopnj preaident minister van binnenlwid f sohe ukan on eondienat Ft inoar flnuden Gujrin justitie Lwgaoo openbaar ondonrga en schoone kusten Vigor landbouw generaal Mercier oorlog Faure marine Barthon openbare werken Lonrties koophandel Doleiiaié koloniën Hanotanx bnitonlondscha lakni Het Journal dea Mhats consUtaat dit do onmacht dor radicalen hg deio crisis afdoende is gebleken Zg weten ministorioa te doen vallen maar er zelf een sanMutaUen knnnen ig niet Do sTorapa hooinl den val van Cbaoir Perior betreurende begroet het nieuwe Kabinet met ingenomenheid eo prgst het in Dapoy dat hg niet aarzelde den voorsitterscetal te verlaten voor do mooilgke taak van premier aan wolko hg toch maar weinig aanganome herinneringen kan hebben Het nienwo ministerie nl er weer een van conoiliatio z n en het zal volkomen homogeen weaen Daarom zal geen der loden van hot vorig Kabinet erin overgaan behalve misachien generaal Mercier om bgzondore en biilgke redenen En vorder zal bet zgn samengesteld nit nieuwe mannen die dos in staat sullen ign hunne krachten te toooen Dat de radicalen de opdracht weigerden was verstandig zegt het blad Een radicaal Kabinet zou niet levensvatbaar goweoat zijn omdat het noch met de stenn noeh met den tegenstand der socialisten aou kannen standboaden die immers nooit dool lullen uitmaken van eenige repablikeiosche regeeringsmeerderheid In Belgische parlementaire kringen heeracht oen geweldige beweging tengevolge van hotgaon te loeren valt uit de door de gemeentebettaran opgemaakte kiezersigsten die bg do aanstaande verkiezingen in October moeten dienst doen Bg de radicalen begint het hewnstagn wakker te worden dat zg met het meervoudig kiosroeht wel eens het paard van Troye hebbon kunnen binnengehaald terwgl de doctrinnaire liberalen berouw beginnen te krggeu over hun te laat geslaakte tegenkanting t n de proportioneele vertegenwoordiging Thans wgien de reanltateo der kiezerslgaten hoe dringend noodig bet was geweest met het stelsel der nuotderheidsvertegonwoordigiog te breken Zooals men weet treden in de plaati van de oude censuskiozors drie categoriën van kiasera zoodat het kiozerscorps zal zgn satmgeotald Ie nit alle burgers met het noodige voorbehoud die 25 jaar oud agn 2o uit burgers die een tweede stem verkrggen op grond van ooa den staat betaalde belastingen 3e uit kiaian die een derde stom erlangen als hoofd van eon gezin als zgnde in het bezit van oen getnigschtift voor volbrachte hoogere stndlSn of als staande in dienst van de kerk of den staat rechters hooge ambtenaren priesters enz Wat is nn voor zoover het opmaken dar kiezerslijsten o a oot Brussel gedaan i gebleken Dat de meorrondigo stemming moor voordeel oplevert voor het platteland dan voor de steden I Een clericaal blad constatoort dit met genoegen De kieiors met twee n drie slonmaa verklaart dit blad sgn betrekkalgk tairgk in do dorpen terwgl het ovorheersoheod elemonl in de groote steden de eenstemmige kieur is Daarenboven zgn de burgers uitgooloten wegens onwaardigheid veel tairgkor in do steden dan in de dorpen Daaruit bigkt dat onder hot nionwe regime de baitenbovolking veel meer invloed zal bobben terwgl zg doren van jaar tot jaar verlooronder het cgnsatelsel Wat deze meerdere invloed der pattolond bevolkiog ia een Und als BelgiS ui heteokonen kan men zich licht voorstallen Bgna oforol op het platteland overlieoracht hot cloricalo element zoodat de vrgzinnigon in de steden zich daardoor ernstig liedreigd zien Dat de volgende kamer krachtens het nieuwe kiearoeht gekozen dan ook oen sterk dericeal karakter zal dragen daaraan valt bgna niet te twgfeloi Het verdient opmerking zoo wordt uit Belgrado gemeld dat bekende Servische ndieolan die als tegenstonden der dinastie vandsObranowitch bekend lijn telegrammen nn galakwonsch aan koning Alexander medoondortoa kend hebben Dit geachiedde op Iaat van hot radicale centraalcomité om de opmerkianmhoid der autoriteiten van de betrefTendo radicalen af te leidon Do geianton ran do voraohiUwda mogendheden hebben tegenover da gobooftanisaon oen volkomen noatralo houding aaiigenomea Dit geldt voont voor Ooatonrgk on Rusland hetgeen te opmorkelgker is daar van Servische zgde beproefd is op die mogosdliodoo invloed uit te oefenen De iKölnische Zoitnng ontving güNoion nit li fia dit bericht Hot gerucht loopt als lu het Bulgaarsche miniaterie Stamhooloff a n ontslag bobben sangebodoc Vorst Ferdinand zon dit aangenomen en Grokoff mot hot Tormen van een nienw ministerie bolast bobben Gerochten van do en aard zijn reeds loo vaak venpreid on weer tegengeoproken dat het roonicbtig ia voorloopig nog niet ta Teel waarde aan het bericht der K81n Zig te hechten BnrgerlUke B t a n d GEBOREN 29 Mei Marie Anioinoit ouders W F Carrière en M A C ütb