Goudsche Courant, zaterdag 2 juni 1894

No 6366 Zaterdag Z Juni 1804 33ste Jaargang mwmÈ mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De priys per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlijke Nommers VUF CENTEN werden gemaakt met groote meerderheid verworpen De Rekening en Verantwoording van het 12de boekjaar sloot met een batig saldo van f 56 73 Aan den bode werd een jaariyksche toelaag van 5 gld verleend Deze veieeniging die zich ten doel stelt hare leden bij ziekte en ongelukken waardoor sjj verhinderd zyn te werken eene wekelykscbe geldelijke nitkeering te verstrekken werkt naar wat we gisteren hoorden uiterst gnnstig Heden herdenkt de besteller bü de S S aan het station alhier Wulfraat ign 25 jarig jnbilé als zoodanig Door den chef en het personeel werden hem een fraaie leunstoel een kistje sigaren en nog een radean in geld vereerd Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende Mei het volgende resultaat 5 Mei 4 9 Mg permang kalions per 1000 cc 12 4 1 zo 0 1 Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren ward gado rende de maand Mei 1894 in de Rgkspostspaarbank ingelegd 6312 09 terugbetaald 6290 98 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3854 Met ingang van 1 Juni ia ta Moordrecht als tydeiyk gemeente secrt taris aangesteld de heer Van dor Schee uit Khoon in plaats tan den heer Nugteren die om gezondheidsredenen eenigen tyd in Arnhem gaat doorbrengen Ter vervulling der vacature van djjkgraaf van den Driemanapolder ouder Zoetermeer en Stompwgk is met alle 624 geldig uitgebrachte stemmen gekozen do beer N Boonekamp aldaar Een eerste geval van pokken heeft zich ook te Moordrecht voorgedaan Het is zekere R hoofd van een gezin die door de ziekte is aangetast t Is te hopen dat het hg een enkel geval bigven zal Dinsdagmorgen had de vrouw van T B te Moordrecht het ongeluk boven van een zoldertrap te vallen doordat de trap onderuit plefld Ernstig aan bet hoofd bezeerd werd rerrassiDgen begonnen as en zy had liet ook ge leid tot het punt waarop bet thans was Zij had j Elite slechts Iwhoeven nit te vragen om vertrouwe Itjke ffledrdealiDgen uit U lokken en t Mot baar zeer zoo ver gegaan te zgn want hetgeen z gehoord had soBokta baar tot in bat diepste van de ziel Zy wiat thana dat deze minnaar dien zij sangebeden had voor wlea sij bereid was geweest goe den naam en ruit op te offeren onbeaohaamd het hof maakte n een jongere zuster io den t jd toen t i de bsronci zooveel gevaren trotseerde om bem dea nachts b zich ta ontvangen Wat waren da mannen tooh waard al deze op xnlk een iaaghartiga wyza lijn minnares verried f En met walk doel trachtte bg het jonge meisje te winnen P Het zou hem toch laohts kunnen toebehooren in wettig huwelgk terirül hij tich steeds met laffe uitvlaohten er ran had afgemaakt als Uarianne hem voorstelde haar to aohaken om haar later ta huwen P Hg was gestorven maar niet zooals z n minnsrea eerst veronderstelde Hg had zich niet onderworpen om de kwellingen van den honger te verduren en een vrouw voor de woede van haar echtgenoot te redden Integendeel had hQ een poging aangewend om ta oDtvluohten en toen hg er met een lach om de lippen in toestemde om zich in den toren ta laten opataiten waa t omdat hg er zeker van meende ta zgn langs een weg te kunnen out vluobtao welka hem alleeo bekend was Z jn heldenmoed was niets anders dan slimheid en het waa hem er enkel om te doen geweest den generaal ta cmtloopen Dit alles was ooeg om hem in de achting van luvrouir TÉB Uaasvwd te dom dalaa Het i Mt TbKHbHiu oodan P Saotji ra J L Haat D tager 31 Brechtja osden E Saoderaea J raa Klarereit OVKBLEDEN 29 Mei J P J Krgwr 1 o 30 J W Xumea 68 j C Oomii 8 j 9 in OEHOWD 30 Mai J A O Swatiag en L E Blokland A Luiten eD M Lanxemk BUNNEN FMOIS voor Dames en Heeren A vaa OS At E 73 73 Beurs van Amslerdam 10 UKL Vor kr SU jo Vu Vil 81 io V IV 88V A 81 87 100 100 ai 41 880 ir 7V 101 186 8 80V S 180 HO 1041 4811 Vi IMVl 188 10811 189 188 18 10 V 7 V 111 IMVl ♦ v 4t 18 186 löëv 1071 ion lOOU 114 ml 40 io lotkonn 8 101 f 10 1 7S TS 104V4 7 104 601 i V 68 NiDUum Cart Nad W 8 I dito dito dito I dito dito dito l iHoxaia Obl Ooodl 18l 8 4ITUII InHhr nag 1861 81 I 0 iann Obl iapapiarll l I dito iniilrarltU tPottnaii OUif aut tiekot dito dito tBDtumi Ubl Coat a Saria tdito Gaaoaa lltO 4 ditobgRotbi ltSS 4 ditabi HopaUS l 4dltoiaaoud laaa 1888 8 dito dito dito 1884 itruja Farpet labuld 1881 4 TavLMU Oepr CoDT laao 1890 4 Geo leauing teria D Om IflODiD leria C EnDAn BiP R c T obl Ita i Muioo Obl Buit Bob 18 0 8 VnaiDiu übl 4 oabap 1881 Ainiwwu Obligatian 18 1 S BorrilDAIl Stall laao 1888 S NiD N Afr Hacdcl aaod Arandib Tab Hu Oertifloateo DsiiHaataobappij dito Ataib Ilrpotbaekb paadbr 4 C llt Mij dar Vontanl aaod Sr Hjraotkaakb paadbr 4 Nadarlaodaaha baak aaad tiad Uaadalmaalwb ditoN W fc Pao U p b paadbr 6 lott Hrpotbeokb pandbr 4 ütr Uvpotbaakb dito 4 Ooan Ooat Hooij baal aaod Ion HjTl0 haakbaal paadb küH Kaait bjrpotb paadb I Halir L O Pr Liaa oarl 8 Nu Holl U 8poorw Mi aaod 111 tot Kipl T gt Spir aand Nad lad Spoorwegm aaad Had Zaid Afrlk Spm aaad 8 dito dito ditoliti dito i ItAIASpoorwl 1887 8 A Bob1 8 Zaid Ilal 8p ij A H obl 8ruw Waiaahau Waaaaa aaad 4 tou ar Iota gp M j aaad t Baliiaeka dito aaad 71 V Taatswa dito aaad Iiraai Daiabr dilo aaod t lank Oh Aioir Sp kap aaad 8 Laao Ba Mt 8p Mij oblig t OnIVilabak dito oblig 8 laldWaat dito aaad t dito dUo oblig 4 114 40 Ajuuu Caat Pao 8p H j obl 8 Ohio k Nortb W pr C r aaad ditadltaWio 8t Pater obl 7 Daarar fc Bio Or Spn aart r a liliooilOoatiil obl ia goud 4 Loalar k NailiiUlaCart T aaad ll laO N Bpw MÜ lahyp o i Miai ILaaiai r 4 pot praf aaad N Tork Ollario k Weat aaad dito Poou Obio oblig 8 Oraion Calif la brp in goud 8 81 Paul Mina k Maoil obl 7 Da Paa Hoofdliio oblig 8 dito dito Liao Col la hjp O i Cuiui Caa Soutb Cart r aaad Tbk C Ball k Nar la h d a 0 Awlard Oaiaibai Uy aaad Bottard Tramarag Uaali aaod NlD Stad Amitardam aaad Stad Bollenlam aaad 8 lUtn Stad Ant rorpanl887 V Blad Bruml 1888 l i tUma Tkalu Bagullr Uaaallaeb 4 Q$m StaaUlaaoiag 1860 t K K Ooit B Cr 1880 8 Imiii Üad Madrid 8 1888 tar K P B l Hjrp SpobI oarl 1 J34 5 Staats loterij la Klaw Tftkkiag aa Uondardag 81 Hai 1804 Na iiai 4888 7181 10117 aa U66S 1000 No 8646 7466 aa 116S8 ƒ 40 No e 1078 7410 7470 aa 166U 100 No 877 347 8644 6818 68S4 6885 767b 11816 10 16018 ISO Frijaao raa 70 6T I7M IH7 80 103 8 l 741 16781 18800 lil 1881 1841 8188 10 lt 18760 16778 1884S t44 8867 6868 8194 10696 18777 16971 18858 4 l 78 8808 8166 10768 18798 16988 1908 41 MM 8109 8888 11U89 18797 18046 19197 40 8iM 6817 8809 11084 18866 18108 19196 4I7 3888 1441 3387 11107 I8866 16188 19 16 III 3408 6446 8410 11906 I89IS 16190 19167 im 8808 6688 8686 11846 18938 16813 193 3 VM 8310 8147 8739 11161 14091 16469 1 946 880 8901 6717 8174 11876 l S4e 16106 19378 118 4064 6187 8918 11891 14998 16689 I9 60 rU 4111 8111 UK 11430 14407 18710 19 0 I 174 4138 938 4163 1006 4189 1039 4304 1174 4X84 1139 4370 1167 4468 1186 4689 1397 4646 1899 4666 1648 4173 1661 4603 1679 4616 1016 4689 1788 4696 3164 4861 31 8 49 8 8349 4 68 3489 imt 8616 6089 3714 6 09 8367 8 43 6683 8960 6766 8978 6787 9013 6896 046 6 68 9047 7089 9380 7111 9308 7387 9431 7368 60S 7378 9686 7406 64 7489 9 10 7671 9 79 7887 9 98 7819 10079 79 810106 8018 10995 8081 10872 8086 10888 11447 114 6 11814 11161 1164 11180 1 7 9 1H80 11934 l 01 i 18088 H917 18540 18668 12771 12896 12 66 a2e6 1360 18686 14464 14709 14703 14786 14786 14817 14847 14868 160 O 16061 1S 0 16218 16330 11 K0 16487 164 4 15197 11713 11738 11763 16733 19f68 16768 19707 16891 1 761 16961 19763 17l 8 19861 17184 19995 17208 200iS 17442 SII168 17183 £ 0221 17606 20 8a 17642 20497 17686 20611 17766 20131 17831 20651 17878 20163 17981 2063 18088 20711 I888S 20763 18380 80947 18688 30974 MAR TBBBICHTKM Oouda 81 Mei 1894 De aaaroer faeitood hoofdzakelijk uit tarwe die 10 oeat booger gemakkalgk ta rerkuopao wai Braiaa boonea belangrgk hoogar aooder aanbod Tante Zoeuooba 1 80 a 6 20 Mindere dito 6 60 k 6 70 Afwekende 4 76 i 6 S6 Polder 6 4 686 Boode loioer 4 60 ii 4 0 diio arinter 5 k 6 60 Bogge Zeeuwtcbn 4 76 k 5 Polder 4 k 4 30 BnitanlaodMhe per 70 k ƒ k OeralWiatar 4 80 k 4 76 Zomer 8 80 a 4 30 CheTalliar 6 60k 6 Uarar per boot 2 75 k 4 26 per 100 kilo 7 26 k 7 76 Henaapaaadi laUadaek 10 36 k 10 10 BolteaUadaebe 6 k 6 86 Kaaarialaad 7 21 k 8 60 Kooliaad k Erwten Melting r 5 60 k 6 71 niet kokende Booneni Bruineboonen 9 10 26 Wittebooaan k Duirenboonen 6 25 i f 6 10 Paardaabooaea 6 a 6 60 Mii per 100 Kilo BonU Amerikaaniehe 4 80 k 6 Cinqnanline 6 71 k 6 95 VaxMAaKT Melkvee goede aaovoer Handel ea prijaen vlug Vette varkens goede aaovoer baodel matig 18 i il et per bilf KQ Biggen voor Ëogeland weinig aanvoer handel traag 17 a 18 et per half KO Magera Biggen goede aanvoer handol vlug 0 65 k 1 70 per week Vette Hhipen goede aanvoer handel matig 14 k 28 Lammeren goede aanvoer haodel vlug 6 k 16 Nnobtere kalveren goede aanvoer handel vlug 6 k lO Fokkalvoren 11 k f 17 Aangavoerd 144 partijen kiaa Handel vlug la aal ƒ 81 k 98 2a ual 81 k 4 Noord HollaadHhe ƒ 81 k 98 Boter goede aanvoer handel vlug Oof bolar 1 10 k 1 86 Weiboler 0 85 k 1 00 p Kilo il i ilDVERTENTIÊN Gevoelig Toor de too talrgke beiriiMO Tftn deelneming hulp en bgataud onderTonden bg het Igden en aterfen ran onie lieveling batnigen wg onien tnnigen dank A OEEKEU J C DEKKER ALBLia Gtuda SI Hei 94 Sociëteit ONS QENOEQEN De Conponi der LEENINO 1885 ign beUalbaar geateld bg de Baeren Firma W d KNUX dl ÜORTLAND albler A TAX VEEN Penningmeeater Ümida 31 Mai 1894 DIE1 STB0DË QEVRAAQD wegen hnwelgk der tegenwoordige eene DIMSSIBOD S tegen AÜGÜ8TU8 Adrest C G LANGERAAR Zeogatrut Q 96 FRANSCHE STOOMVEBVEBU Chtinlsoke WissekeriJ Till H OPPË VIIEIIIEB 10 KruUkadt Rotterdam Oebnvateerd door Z M den Koning der Belgen j BooMdap t voor OOUDA de Beer A VAN OS l Speoialitett voor bet atoomen en verven van alle Heerenen Duneagudaroben nlaook alle Kindergoederen Speoikls ioriobting voor bet atoomen vu pinohe muitela veeren bont au Oordgnen tafelkleeden eni worden nwr da iaawata en laatate mjthode geverfd Oouda SualperKlruk vaa A Baiimui k toot SOÜDSCIE WATEBLEIime lIAATmmJ H H Aandeelhouders wordt bericht teg en intrekking van dividendbewijs No 10 hetzelve van af 4 JUNI a s met fiO is betaalbaar gesteld ten kantore der Heeren HA RT8INCK Co AMSTERDAM en M J OGIER Co GOUDA De DirecUar D Ca W VAN DER LAAR Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier EANTOOE EN SCHEUFBOEEEN en verdere zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDEWEG D 60 JtlaatschappIJ tot Exploitatie van Staatsspourwegen EZCDRSÜTBEINEI Ëlkeii DONDERDAG van af 14 Juni 1804 tot nadere aankondiging Goedkoope Reisgelegenheid van den Haaü Rotterdam Mdas Gouda Amsterdam WeesjierpiMrt en Utreclit naar Arotiem Velp de Steeg Dieren Brnmmen Zatren en NUmegen Bg genoegnme deekiame tullen voor deze eicarsie extra treinen loopen van OEN HAAG ROTTERDAM Maas en AMSTERDAM Weeaperpoort naar ARNHEM Vertrek DEN HAAG 6 57 ROTTERDAM Mana 7 0S GOUDA 7 l AMSTERDAM Weeaperpoort 7 87 UTRECHT 810 aankomat ARNHEM 9 M en wel in atnaluitiug te Arnhem op trein 31 van Arnhem tot Zotfen en op trein St van Arnhem tot Ngmegen Ia echter het aantal uitgegeven biljetten te gering dan loopen deseextratretnenn en heeft het vervoer tot Arnhem alsdan plaats met trein 31 en verder op dezel de i jjze T B R TT O IS E I S Veirtrek ZL TPEN 8 0 trein 52 BRUMMEN 8 o trein 52 DIEREN 8 M trein 52 DE STEEG 8 7 trein 52 VELP 9 oi trein SS NUMEGEN S to trein 52 ARNHEM 9 S trein 52 Bg genoegxame deelneming zullen voor het vervoer van af ARNHEM extr treïbea loopen vertrekkende van dit station achter trein 52 Prga der speciale retourbillptten voor bovengenoemde stations alléén voor de Mngi geven treinen geldig j Ie KI ƒ 3 00 2e KI fim 3e KI f 1 80 De speciale retourbilletten worden aan de 5 Stations van uitgifte verkocht den geheelen DINSDAG en des WOENSDAGS tot s middags 12 uur voor de excursie op den daaropvolgenden DONDERDAG NF Alle uren zijn in Greenwich tijd Eollandsche Maatscliappïj van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken S JAARLIJKSGHE BIJ OELEQENHEID DER TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VRIJE PAARüENMARKT op Vrydag 19 October a s Prys per Lot ƒ I 11 Loten voor f 10 te bekomen bij A BRI R IIAi en Zn Lange Tiendeweg D 64 en in het Café HARMONIE Markt BINNENLAND GOD DA 1 Jnni 1894 Hedenmorgen verd ten bnreele van den Garnizoens Comnuuidant aanbesteed o de levering van bet benoodigde ipek voor de troepen alhier in garniioen Ingeeehreven werd door J Gerritsen te Gonda voor 55 et p KG Wed J Dongelmans teGoiidav 54 B van SlooienRz te Meppelv 49 50 B Polak ta Meppel voor 47 90 Claashuis te Amsterdam gerookt spek voor 46 99 pekelspek 46 Mans te Amsterdam 45 50 b voor vleesoh en vet W de Jeu te Gouda voor 63 Gebr de Mol te sHage 61 Wed J Dongelmans te Gouda V 59 e voor aardappelen G Koos voor 2 971 Een biljet voor vleeach en vet was van onwaarde omdat de borgen dit niet hadden geteekend Gisteravond hield bet Werklieden Ziekenfonds De Vriendscbapf in het lokaal van den beer Toflihof eene algemeene vergadering Van de 185 leden waren er 85 tegenwoordii Heel gezellig en heel ordelgk ging het op di vergadering toe t is bepaald een lust sooveel mannen die den geheelen dag gewerkt bebben zoo vriendschappelyk te zien samenkomen om onderling elkanders belangen te iwhariigen Men waardeert elkander wat treffend uitk vam toen bfl acclamatie de aftredenda bestnnrsleden de bhr J M de Weger H V d Kemp W v d Hdret en M v Bgk werden herkozen Op de agenda kwamen nog een paar punten die zich oppervlakkig heel leelgk lieten aanzien Ie Zelfstandige maatregelen tegen mogel ke willekennge handelingen van het Beatnnr en 2e een voorstel van het lid Flux tot intrekking der vertering op de ftlgem wintervergadering Veel woorden werden door de debattere niet gebezigd kort maar eerlyk zeiden ze wat hun op het hart lag en na wat heen en weer praten waaraan behalve door den voorzitter den heer M J van der Horst ook werd deelgenomen door de heeren van Veen Zeegers FIdx en van Twigt besloot men eenparig om alles maar te laten zooals het waa Wat het voorstel PInx aangaat dit werd nadat door den voorzitter eenige opmerkingen FEVMLLETOX De laatste eener Fanülie 88 Naar Aei Franêd Wat hah je b m mllltwoord Kl ti Ik wu ta ootroerd Ed beb ja h m baitea aiet têruggezim vUq ia iomIi e weat erenili inden jireo oen boEoek MD dea genprul kooiea breogeo Ik wu niet u baU od daarbg ia t geblaTeo Later als ik njin arm besooht bob ik ham nu en dan ran rarre geiien ra by tebaea plan te bubben my aan te klampen Ik was bang en ontliep hem tBang waarvoor Ps Om te laten merken dat ik bem Hef bad Ik wiat niet dat je too rerlegen was zeide msTrouw Van Hansweenl met ileoht rerboriten bitterbeid terbeid Je suit dat moeien afwennen Ëa daar je plan bèbt om soodra ik Frankrijk verlaten bab in de omniddellgke nabyheid van Tricbtvoorde te gaan woaeit lal je wel gel nbtid vinden om ja itv k reiw f ontmoeten Ik wenaob je van harte gelak Dit werd op een loon gezegd alsof Marianne haar Toor den gek hield De tranen aohfitea het meisje in de oogen en bet onderbond nam plotseling een einde Kttiuiit wu t die lUi onderbond ko rjjk mu ADVERTENTIÉN worden g iaat t vwi 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meat 10 Centen Groote letters worden berekeiif naar plaatsruimte Inzending ran Advertentiën tot 1 utur dea midd ig door een paar buren opgenomen en eoo goed mogelijk geholpen Later beeft men de hulp van dokter Mari ingeroepen die ongeveer een nur met haar bezig is geweeat om haar te verbinden Hoewel men eerst ook bang was voor inwendige knenzingen kan nu gemeld worden dat deze door twee doctoren nog niet zjjn geconstateerd terwijl nn ook haar toestand iets vooruitgaande is Woensdag werd te Moordreohl de r jkipwrdenkeuring gehouden Er waren 12 paarden uit Nienwerkerk aan den IJsel en 8 uit Moordrecht Van beide gemeenten warden slechts 3 paarden goedgekenid aanmeldden die dus verhinderd waraa hnn stem nit te brengen De meordarhoid der commissie voor de gelooflibrieTen conoladeerde tot niet toelating omdat r da mogelgkheid veronderstelde dat meerdere kiews verhinderd waren geweest te stemmen Er hadden er Ie Montfoort 21 niet gestemd en er haddan slechts 9 stemmen meer behoeran te ig uitgebracht om het reonltaat onsekar te nukin De Kamer echter heeft den heer De Brouw toegelaten De meerderheid waa van oordaal dat slechts gebleken waa van twee personen die na sluiting der starabns zich haddan aangemeld en dat geheel onaasnemeljjk mu da veronderstelling anderen waren wegbleven omdat bun reeda ter ooren zon zjin gekomen dat het toch te laat was Door den bond van liberale kiaareneniginfOD in het hoofdkieadiatrict Alkmaar hostoande alt de aldeelingeu Schagen Wieriagerwaard Horingcarapel en Barsingarhorn is j herstemming met 39 stemmen tegen 17 op mr Levy tot candidoat voor het lidmaatschap der Tweode Kamer gesteld mr H J Smidt afgetreden minister van justitie Op lost van Hars Majesteit de KoninginWeduwe Regentes brengt de referandoria tjjdelgk belast met hei beheer van het kabinet der Koningin ter algemeene kennis dat gedurende Uoogstderxelver verblijf in bet baitenland alle aan het adres van Hare Majaatat gerichte brieven moeten beoorgd worden aan het kabinet der Koningin alwaar voor eau geregelde opzending dier stokken aan Hare MsJBsteit tal worden zorg gedragen Bt Ot e Gistermorgen had in de Guanofabriek der heeren Salomonson te Kralingsche Veer gemeente Capelle a d IJsaI een ernstig ongeluk pUats De 67 jarige W v der W wonende aan de Kortekade te Kraliogen die in een der werkplaataen bezig was mat verven kreeg op het hoofd een zwaar stak zeren bint met het gevolg dat de man in elkaar zakte en geen teekenen van leven meer gaf De inmiddels ontboden geneesheer constateerde den dood Het Igk werd daarna naar de woning overgebracht Schgnbaar ongelooujjk en toch waarheid I Naar wg vernemen bestaat bg een gedeelte van de leden der Nieuwe of Litteraire Sociëteit te s Gravenhage de Witte bet voornemen ernstige pogingen in het werk ta stellen om den heer Pierson die daar als lid voorhangt te doen deballoteeren wegens ja dat raadt men niet uit duizend de Vermogens en da Bedrgfsbelaating I zoo zegt De Reaidentiebodu Naar het Handelsblad verneemt stalttieh mr W van Baaten Batenburg voor da aanslaande verkiezing van een lid der Twaede Kamer in het district Eist niet weder vorkieabaar Al klinkt dit scbynbaar ongelooflijk toch verzekert men dat de toeleg bestaat en m i weet de ondervinding heeft geleerd dat de Witte soms andere dan litteraire verrassingen bereidt MSn meldt nit s Gravenhage Met het oog op de beweerde informaliteit aan de Haagsohe stembus geeft het Vad de volgende herinnering ten beste 0p 29 Februari 1868 is door de Twaede Kamer behandeld de vraa of een verkiezing behoorde te warden vernietigd als een stemboreao te vroeg Werd gesloten De heer De Brauw was met 1006 van de 2003 geldige stemmen tot lid der Kamer verkozen Bewezen was dat het stemboresa te Montfoort door een vergissing 8 a 10 minuten te vroeg was gesloten en dat twee kiezers zich daarna Gisteravond ongeveer ten 7 ure liep het gerucht alhier dat het Poat en Telognafhuitoor in de Prinseatraat in brand atond GeInkkig bleek dit gerucht overdreven Wat was bet geval Een paar jongens hadden naar men meldt een voetcoaker zoogenumd ro e in de gang geworpen toascben het post en telegromantoor waarachter zich de beddenfabriek van den heer S bevindt Op die binnenplaats door oen ijzeren hek a ascheiden van het post en telegraofkantoor stonden een wagen en eenige kisten die in Trouw dan neef Arthur Xissohieo Mevrouw van Haniweerd dacht m is meer dM ooit verliefd op BodolT Het ia sp t welke er haar toe aaoset Met een ander te htiwen I Usar vaUe Elize bet gesprek weer op AHhnr is in China op vier duUand mylen Tan hier en komt wellioht nooit terug O neen hg is tanig Hjj beeft ben jaar verlof aii bevindt zioh ta Parya Hedenoobtend sobrwf h j m f plan te hebben ons heden om twee uur ta bmoeken Ik was voornemens hem niet te ontriui geo maar als je t wensoht Doe wst je wilt Arthur is een familielid Het ia een flinkejoo en heeft ongeveer evenveel als jg is ven dert laar vervult ala officier b de marine een eervoll betnkkiog wenl reeds gedecoreerd enz O dat alles is mg bakeod n ik weet ook nieta dan goeds van hem maar ik weei rolstnkt niet hoe hg over mg denkt Luister I Voor bij naar China vertrek nu drie jaar geleden verklaarde hg mg ronduit nooit een andere vrouw te zullen bemiooen dan jon UjJ zou t je zelf wel gezegd hebben als by niet op het punt gestaan bad aan boord te gnoi Hg wu r niet zeker van Fraakr k ooit terug te inlleo sien en bet oogsnbtik zou voor een liafdeaverklaring heol leekt gakesan geweeel i a Hij heeft echter go woren by zgo terugkomst je hana ta zullen vragen Ie je nog vrj was m hen kondt bwninnen baar reeds hem bewonderd te hebbfln maar het daad haar nog geen leed hem bemind te hebben In den diepaten grond haars harten koesterde zg zelfs nog de hoop ham tnmg te salteo slwi In baar overpeinzingen werd ly gestoord door haar zuster Neen zeide Elize ïk zal den heer van TriehtI vooide nimmer huwen en niet om hem te ontmoeten I ga ik naar Triobtvoorde terug Het zou my tegen i da borst stuiten om te trouwen in de plaats waar Qw echtgenoot op zulk een tsaghartige wQze vermoord is ffZIJn dood zal gewroken wot eD prevelde Marianne somber De moordenaar ia gearreéteerd Piet de Buiter I dia is onsohuldig ir Wal weet jg daarvan P Hij zal t bewgun Ik verlang evenzeer ala j miasohien nog ernstiger dat by io staat zal zyn zioh te rechtvaardigen Haar de sohgn is tegen hem God zat tuaacheubeiden komen Ood I herbaalde de bsroues op bittereti toon Die heeft de misdaad niet verhinderd En als die boschwaohter onaohuldig is wie is dan de schuldige P Dat weet ik niet maar ik zal hem vinden hGs je daar ginds wonen om kam te zoeken P Daarom en om een moedor te ateuaen die mwi een zoon ontroofd heeft Dat keur ik goeil Mjwr dat is geen red om je geheele leven ongehuwd te blijven P Daartoe ben ik niet besloten IBeo echtgenoot die ie bevalt loo je dos idet sfwnien vUm k ToldoMide dit kH m bwitt