Goudsche Courant, zaterdag 2 juni 1894

Zomerdleost 1894 95 OOIJD IIOTTIIDIH AaaKevangeo 1 Mei TUd vao Greenwldi Mrecte SpoorwegvérblDdlog net GUIÜA 4 t M I OS 1 10 II I I M i tO 1 41 1 41 S IO 4 01 4 40 DIK HllS GODDl sH g I 4l7 i07 4ai ll 4 10 1111 1 44 1 4 1 69 P4 9 0 OoMl 8 807 6 9 189 B8 10 1810 6919 08 19 4I I0 9 46 8 16 4 18 4 49 6 10 6 47 7 499 8 10 1 10J D T ï ï C H T 0 O C D A Utreckt 88 7 60 68 11 84 18 09 19 S0 S 56 8 10 8 89 4 48 8 0 8 6010 84 WandM 8 68 8 11 10 18 18 84 4 18 9 1110 61 Olldw ter7 07 8 11 10 94 18 49 4 94 1 0 il 7 90 8 819 8410 87 19 a 19 1 1 91 8 97 8 0 4 87 8 90 7 08 8 41 a 39 11 07 AHSTIIDi M e O V O i ABrtnduiO 9 40 Il lOff 11 97 9 40 4 10 4 10 7 89 AmwablWr I M 9 1 9 1 7J I t4 11 1 19 61 M M Mt Mf oV Di UTÏICHT a wd I M 8 10 7 11 I O 8J1 10 11 lO tl 11 48 9 99 l tl 1 19 4 471 99 6 67 7 46 9 99 10 14 10 98 Oudéw 1 10 1 64 not 9 97 6 87 7 11 10 97 Wa lM iM 7 09 8 19 11 17 i l 9 11 1 04 6 411 911 07 S IS 10 81 UltMkt 11 7 N 8 98 8 41 1 1 11 41 1 10 8 0k 9 91 t 6 6 9 91 U l ll 9 1110 18 11 10a O D U k k HSTttLtlkU ut 8JIU ItMt 10 16 ll llff 9 ll 4 47 6 19 7 41 10 14 a 7 11 9 10 l il 19 19 1 1 40 6 41 II 9 41 11 18 9 14 Ml D IO 11 14 1 11 Mi JW 9 11 1U9aMitniii bnuid geruktea n in don BMiir ii èoor UDg dftdelyk mo gfoote vUm ODtviktteldeo Di wagen een pur kitteu en denr Eoomade Mn gedeelte rau de kroontjitt van de beddanlabriek wwden door ket Toar uogetaii De brandweer ia de o middelgka nabybflid ao bat poiien M graaïk otoor wai natoirlijk ia een ommnim ter plaatjie en blaschte met 2 tralen nu da waterleldiag het tuot aoodat da aehade gariof ii De knapen dia rarmoad worden het onheil te bebben geaticht waren apoedig door de politie opgespoord en in T rhoor genomen De oommiaaie door het hoofdbeitnnr Tan bet Nederl Onderw MrageDootachap benoemd tea einde de wesaebini en denkbeelden van bet genootBcbap te formoleeren ten aanzien fan eeBe noodiakelgke hersieaing der wat op het lager onderwijl heeft een gedeelte raa baar rapport gereed dat Toorloopig onderzocht en OTerw en en op de algemeene rergadering te Derenter beaproken kan worden Dit gedeelte handelt over de indeeling der onderwgzeri de bepaling ran het aantal de bfinoeming de beaoldiging en berorderiDg het ontslag de d u waarnemibg peaaioeuen en waoht fluden de Terbodsbepaltngen der artikelfto 35 fn 86 der wet en eenige orergangibepal togen Im op icbte ran eommige deser onderwerpen Aan het itrand te SoheveDingen ia giaterfMbtead eaa 60 jarige Soheveninger op nood laltige wüze rerdronkan De man die beholpxaam wae bü bet in see brengen ran een Tttachervvaartoig rial van bel chip in zee en hoewel zijne gpzelleo hfro woedig op het droge brachten kon toen de Éraokeling naar het politieposthuia bjj het Karbani wae rerroerd aleohti de dood worden faaotiatateenl ïifijn De am wehtfihe rlökhaid MiJnsh reoUlid van Mo irk rkeu met de daarhy btihoorende baitenphwta Het Hof Tan Moerkftrkeu n alle mmmtn Terboadea raohten ia tbani toegewezen jM de aom raa 180 d77 7d Van het Doitacba ftooa oliip cLining np 11 Maart 11 door aWMimn met bet Ënxelache Hooufobïp Liofiota anonken io deo Rotter ücben Waterweg hg den Hoek ran Holland il het bergen Tan de Uding gestaakt door het Tile zand Oogereer 3500 ipoorwegdwan Ikgeni en eenige balen blo m zijo geborgen Woensdag is door den rijktwateratuat een aan tang gemaakt met bet opruimen trd het wrak tot 90 dM beneden laag water door middel van dynamiat eTenali ook in de laatste jaren Venobddnae wrakken van iitoomschepeD roor da Mbeepvaart hinderiyk tot ongereer diezelfde 4li ta ijn opgarnind iJtsH i Vw jaflironw wonende in dan Jofdaan te Aouierdam die all wonder ootorea een groote practgk heeft en aan aan barer patietiten dia an aitbma leed een calfje gaf dat hem op daa rand Tan bet graf bracht wordt met eena farrolging bedreigtl In de lalf werd lood gejronden en de rergihigde heeft eene aankMht ingediend Tooreerst w ns de vergiftiging zelre maar bovendien eene citiele aotia een eisch tot schadera oading omdat ayn zaak gedurende die iMdarige ziekte nagenoeg geheel is erloopen De e aanklacht zal na wet gevolgd worden 4oor eene straf reobteriyke Terrolging wegens fi i onbevoegd aitoelenaa der geneeakaast De Jon haeft nit ijjn cel een brief ge hreven a B dan president ranhetgereehtshoi Daarin drukt hg de hoogedel achtbare iMenm rechten o het hart niet het voetspoor to Tolgen van de MOhtbank die hem om eene iüapele f 35 welke hg van ayn aanstaanden ehooaTader in de broidsdagen had geleend een ongehoorde en volkoiuaa ongerwbiTaardifire straf oplegde Mncbt het Hof hem eraawal todi mroordeelen dan cal de brieff bröver loodra hg weer in vrübeid ii sich op cgn onrechtvaardige en wetverkrachteade racbten op bkH diga wgze wrekea en wel te brginoen met mr Ort den officier van jnatitie of dan rachtercommiaearis c die in da saak d r vCTmitte vroawen was opgetreden Te Antwerpen gebaarde ar op hat tentoon tellingiterrein ean ongrval bj het opstggea van den vrgen ballon De Koophandel van Antwerpen vertelt het geval aldus De heer Tbiete bevond zich in de mand met nog een reisgezel De ballon was echter naar het icheen ie zwaar geladen want htj teeg zeer langzaam en werd door den NoordOoatelgken wind in Znid Weatelgke nchting gedreven Wel haastte zich de kapitein van den ballon twee of drie zakken baltavt ledig te schudden dit belette echter niet dat de luchtbal jnist boven de mand waarin de reiaigers zaten vastraakte aan een der kabels van de electriacbe verlichtiDg De ballon wilde vooruit natnurlijk 7J odat hg zoodanig voorover helde dat bg bijna g heel op zijne tgde zweefde en de twee reizigers verplicht waren zich aan de koorden te klampen wilden zg niet vullen Eensklaps door het geweldig trekken van deo Inchtbal sprong de kabel over wat ten gevolge had dat de mand geweldig been eo weer vloog als de slinger van een banghorloge Intusschen tervrgl het eenigen tgd dnarde steeg de balloo weldra in de hoogte ea verdween thans weerrufitig geworden io de verte Ër was op dit oogenblik juist veel vulk ia het dorp der Congolandf r die hetsoboaw pel VBO het ttggen eens luchtbals met e grootste aandacht en eenige verwondering bgwoonden zonder nochtans hunne verwondering te laten blijken Zg kondf D er maar kget neii kop aan krjj geo € hoe zulk gevaarte in de hoogte kou Atjigen met menscheu van ondir aan zonder dat het met koordpii of andf rszio werd opbaald Hunne verwondering was minder groot dan men denken zu want een der officiers die aan den Congo zgn g weeet en thans hier over de negers bevel voeren zeide dat die Afrikanen SKlert tg te Antwerpen zgn verklaren dat hou niets meer verwondert want dat de blnnken allei kunnen wat sg willen en voor allei bekwaam en machtig agn Tpgen den uitgever van een Berlöosch bisd en den inzender eener advertentie in dat Wad waarlig 300 jonge dame gevraagd werden voor Amsterdam is procesverbaal o gemaakt omdat het der politie te Berlgn gebleken is dftt de e 300 dames met slechte bedoeliogen naar Ksderlaod werden gelokt In het belang van dan aanleg der tramlijn Baarn Amervtiwrt werd onlangs door de Koningin Regentes aan den concessionaris verguaaing gegeven tot het leggen van deze rails over de gronden van baar particulier domein Thans heeft H M den heer P J Raagmakers krachtigen steun toegez fd door hare here id verklaring om voor een belangrgke som deel te namen in het aanlegkapitaal De firma Oebrs Stork en Co te Hengel oo heeft besloten voorloopig gedurende ééa jaar en wsl all proef mits de productie niet verminden en de productiekosten niet stggeu den werktyd met een half nur ta verminderen en vaat te stelten In de maanden April tot October van s morgens 7 nar tot s middags haltvier op de Zaterdagen van i morgens 7 uur iot i avonds halfseven op de werkdagen in de maanden October tot April van s morgeoi 7 unr tot s avonds 6 unr op alle werk dagen De scbafitgden blgven onveranderd Op het tooneel getrouwd In de Opera van NieuwJersey veracfaaen dezer dageu bg het vgfde bedrijf eener voorstelling de regiiraur en maakte bekend dat een der eente actrioaa Violette MaMott in het bnwlgk zon treden met haar directeur Wilfrid Cbawmore De jonge dame trad op in het coitum van hara rol een koor lan jonge maivjes en figaranten deden dienst all bruidsjonken en speeloooten en ean predikant trad van achter de BÏjwbermen la voorsehiJD en voltrok de plecbt heid onder de toejoichingaa des poblieki Terstond daarop werd de voontalling olaof er nieta gebeurd wu hervat Bg een kapper te Rotterdam kwamen vier klanten binnen en bestelden 4 klarec De barbier keek vreemd op bg zulk een bestelling maar nog vreemder toen men hem het adresboek liet zien waaruit bleek dat hg geptaatat wai onder de tappen c in plaats van bg de kappers c Men herinnert zich misschien dat eenige jaren geleden io het Amsterdamsch adresboek een bekend bankier heeft gestaan als barbier In het laatst der vorige week werd het Igkeener bejaarde vronw uit de Bronwersgrachtte Amsterdam opgevischt en door den zoonherkend als te zgn zgne moeder de wed H wonende Droogbak Wie beacbrgfl echter deverbazing toen men dienzeUden dt dat haarIgk zon zgn opgevischt een brief van baarontving dat zg iu het ziekenhuis waa opgenomen Dit waa te erg wederom begaf de zoonzich naar het politiebureau aan de Oudehrug alwaar het Igk zgner moeder lag doch moestnu geloof aan den brief hechten en zgne vergissing in de herkenning aan de politie terkenoia bn Ogeo Ëen blind nie In Warwickihire woont een arme bliitde man die in zgn levensonderhoud voorziet door in het publiek nit een Bgltel in Brailledruk voorlezingen te houden Ongelukkig had hü onlangs f n weinig te veel gedronken en bettoo toen te beweren dat hg ui waa bg blind eveu goed zgn man k n staan als zienden Kort daarop begon hg mnt een ireemdtliug een vuistgevecht en viel zijn tvgeustander zoo flink aan dat deze muest wijken Zgn stagen waren goed gericht en oen ziendeu man waardige zegt een bewonderend venlaggewr Ongeluitkig sloeg de blinde held ook een dame tegen den grond maar over dit gebrek aan galanterie viel men hem niet hard fleuigen tijd later kwam hg weer in botsing met de politie eu zwichtte toen slechts voor de overmacht Voor de rechtbank kwamen echter nog schitterender talenten van den blinden Bgbeltezer aan den dag Toen bleek namelijk dat bg zeer fijn kaart speelde alles wat hg daarbg noodig had was diat men zeide welke kaarten hg in de hand had vóór het spel begon Het kaartspelen bleek zgn eenige verkwikking tt zgn als bg zgn voorlezingen uit d n Bgbel had ten einde gebracht De Amsterdamsrhe vergiftigingszaak i De winkelier Van der Linden en diensachoonzuster zijn thans in zooverre hersteld dat zg hunne gewone werkzaamheden bebbenhervat De bond bg wieo eveneens verschgnseleu van vergiftiging zyn opgemerkt en inde bwtate dagen in een versuften toestandvekeerde waartoe bg in het politiebureauNoordermarkt in bewaring was gebracht isthans ook henteld en aan vrouw v d Lindenafgegeven 4 60 4 6T 1 04 I1 i lO 4 10 1 41 l iB I OI I OI 1 1 i 10 18 10 90 10 81 10 41 Naar wg vernemen moet de soholdige zoon reeds vromer met de justitie in aanraking rgn geweeat en is ook gebleken dat hg voor dat hg de ouderlijke woning in de vorige week Maandag verliet eent een geldkistje zijn oom teehehoorendfl heeft opengebroken waaruit bg eeu rgksdaalder ontvreemd heeft Opmerkflgk ia het dat het winkeldebiKt in de laatste dagen aanzienlgk venehilde met de opbrengat van vroeger Dit wordt toeg ehreveD aan de vele nieuwagterigen die slechte ieta koopen om meer inlichtingen te ontvangen DeutMïh Holland Onder dezen titel bevat KthM Neue Blatt een artikel waarin de icbrgver Rolf Hardenberg de stelling verkondigt dat Nederland met Doitschland verbonden of liever bg DnittichUnd ingeljjfd moet worden Bet ia het lot der kleine staten zegt de achrgver door een grooten en sterken bunrman opgtislikt te worden en die huurman is voor Ned rland de groote Duitache staat Waarom zou Duitachland er nu toe komen Hofland ia te lijven Ten eente omdat Holland groote en uttgeatrekte koloniën heeft die het land ryk maakten en den handel deden bloeien Doch ainda da Atjeh oorlog jaarlijks aanzieulgke sommen verslindt kosten de koloniën Nederland geld in plaats van voordeel op te leveren Dat zon natuurlgk heel anders worden als het machtif Duitachland die koloniën beheerde Doch er is nog een andere reden meent Hardenberg om Nederland bg Duitscbland in te Igven In den grooten oorlog die aanatannde is worden België eu Nederland de twistappel tnaacben Frankrgk en Dnitaofatand Fraokrgk zal België nemen en als Dniischland niet oppast Nederland ook Doch Nederland ia hlgkena de geecbiedenia van Duit coen oorsprong Het behoort tot Duitachland omdat hét tot 1 148 behoort heeft tot den Boargoodi chen Kreiz van bet Duitache Rgk De taal het intcllectneele leven de gencbiedenis van het vontengealacht en zga betrekkingen tot de Dnitscbe vorstelgke families dat alles wjjat Bolland aan Duitachland toe De Hollandera zijn maer Dnitsoh dan ze willen toegeven Jean Paul had gelgk toen hg hen noemde een goedkoops oitgave van de Doitschera op ordinair papier eu zonder kopergravnm Nu ia men in Holland zeer tegen een uiexa Zf Hardenberg doch er ia een middel un dat ie voorkomen een peraoonlyke nnia Slechte een Duiti cb prina kan de gemaal dar jonge koningin worden en dat zou dan de kruonprina van Duitachland moeten zgn Die wurdt daardoor keizer van Doitaobland koning van Pruitien en koning van Holland Men ziet de oplosaing ia gamakkelgk genoeg De Hollanders moeten zich daar maar bg iveerleggeu en zullen zich meent Hardenberg even als de bewoners van het Bgkataud wel apoedig acbikken in den nieuwen toestand die tanga vreedzamen weg tot stand gekomen ia Dinsdagavond te 8 uar had io de B K kerk der parochie St Anthooiua te Breda een plechtig lof plaats bg gelegeobeid van bet Mei feest Verscheidene booderden personen vulden den tempel en bet altaar schitterde in eene zee van gaa en kaarslicht tusacben veelkleurige kunsten natuur bloemen Het blj kt dat spoedig veracheidene toehoorden het dnigende brandgevaar zagen ontstaande door de nabgheid der bougies bg de kunstbloemen Zoo o a viel een nog niet oiigebrend atnk kaara op het altaarkleed eu werd uitgedoofd door een der kapelaans Plotseling verrees een krachtige vlam en atoud de geheele veraiering in lichterlaaie Ëene paniek blefif niet uit Honderden meoschen verdrongen lich naar de uitgangen atroikelden over de atoetea het gegil van penonen wier zenuwen niet tegen dergelgke schokken heatand zgn vermengde zich met het geroep van brand en het mag een wonder heeten dat bet geval geene meer ernstige gevolgen bad dan menige lichte kwetsuur Al wat brandbaar waa werd op het altaar vernietigd en de materieele aehade ia vry groot 7 10 11 09 11 10 1 40 4T 14 10 01 10 10 IM IIJO U J0 Maandag 11 weid te Wellen Limh de houderdate verjaardag gevierd van den grgzen veteraan O Dirickx een der weinige nog in leven zgnde soldaten van Napoleon I t l 4 41 4 M I Ot t O i li 1 10 7 07 7 17 7 14 7 11 7 17 U 10 01 4 48 7 08 7 11 7 90 7 M 7 91 i ff i O l ll 1 1 4 1U 1 41 JO l ll Omtu in mb n i Tanierd rijtuig werd de jabilaris naar het raadhuis gereden alwaar hem de gelakwenecheii fan den gemeenteraad bnerena een pncbtige leoutoel weiden aangeimden Oirterea heeft bg Haarlem een man gepoogd zich door een trein Ie doen OTerrgden De maehiniat wae e enwel tgdig in de gelegeiheid te etappen toodat de man met eene geringe kwetiuur er af kwam Te Zaand k zal bg gelegenheid ran de feaifelgke herdenking r h 4 X jarig bestaan desar gemeente een feetiral worden gefaoaden waairoor alle Noordbolhindacbe corpaen inllen worden nitgenoodigd Door het boofdbeatuor der Sehippersvereen Sehntteraer is eea adrei renenden aan den Hin un Marine om een wit licht op het hoofd ran Zgpe te plaatsen rood licht gerende orer de zwarte tonnen ran Keeten £ en Hollander eene zekere Ollemana die in Nederland wegens een mooid 10 jaar gevangenisstraf heeft ondergaan hoeft thans te Dampremy in België gepoogd zgn rronw te vermoorden die daar tgdens zgne gevangenis eene herberg waa gaan houden £ an kostganger die de vronw te halp kwam kreeg ondmcfaeidan verwondingeo Ia de Mnaio Hall te Canterhorj ia zekere Miaa Julie Menard die toegerost met een Man8rd BaIlet proof coatc op zich liet vuren door een kogel in den hals getroffen en ernstig o choou niet gevaarlyk gewond Waanchgnlijk lag het oegeluk aan onhandigheid ran den lehotter die hoven het pantser schoot De Telegraaf geeft de volgende schets van de bende der valsche bankbiljetten Eransse heeft tot dusver zgne wgsgeerige bedaardheid geen oogeoblik verloren Tooh is het bg aandaohtige observatie duidelijk dat er onder het masker van flegma een zee van hartstochten bruist dat in het binnenste van dit kleine jntelligent nitziende mannetje geweldige emoties hebben gebeericht en nog heerscben Heeft hg wellicht nog koop er met een lichte straf te zullen afkomen om daarna opoieow te trachten aan a n grootsche plannen uitvoering te geven Wie weet De verontwaardiging die zich van hem raewter maakt wanneer deaknudigen zgn werkc afkeuren of geriagschatteo en de overtuiging waarmee hg den rechters verzekert dat hy nog veel beter nagemaakte bankbiljetten had kunnen vervaardigen wgzeu r op dat hg minstens genomen zeer eerzuchtig is Toebaerts heeft een sphinxachtig perka mentgeel gelaat waarop niet veel te lezen fait Nog alechta eenmaal is zg min of meer in vuur geraakt nl toen zg gister verzekerde dat zg nooit had gelogen tegenover de justitie en poli ie Merkwaardig is overigens bg al de bekl hanue zucht om de rechtbank da overtoiging te geven dat zg slechts de waarheid spreken Tfafluim die tosseben Toebaerts en van Liemt zit ia een banaal huggermannetje met een rood geaioht en platte spraak met een sluwe gelaatanitdrokkiog als van Iemand die eerlgk of oneerlgk is al naarmate het in zgn kraam te pas komt Daarentegen heeft van Liemt het niterIgk hoewel niet het accent ran gen heer men kan het hem aanzien dat hg gaarne den brani uithangt evenals Arnzt welke laatste nooit vennimt mgaheer de president te voegen achter ieder zgner antwoorden Teekenend is het feit dat bet juist Arnzt was die Bempt meer instrument dan misdadiger in daao u k met een vloed van argumenten tot da uitgifte van valsche biljetten heeft bewogen de welbespraaktheid van den colporteor won het van de bourgeois eerlÜ heid na dan voor dien tgd onbesproken maar dommen Bempt die geboren in een dorp teaoevolge raa de verleiiSngan eener groote 8tad ten val ia gekamen flinnige heeft een zeer oognnitig niterlgk xpa diep ingevallen oogen hebben een laagziuelijke uitdrukking bigkbaar is hg iemand in wiena gemoed de sexoeele hartstochten staeds de overhand hebben Jüiij heefk den naam een trotaehe inborst ta hebben zgn gelaat is strak en norsch soBa wisselt hg met zgn buurman Sinnige blikken van Tantandhouding waarbg beiden niet zelden schamper lachen arer door de gitoigan gabaiigde nitdmkkingen Kease en LSschke de laatste heeft slechts eaauaal een valsch biljet uitgegeven zgn raloaire tjpao de een is tapper de ander bMnttalaaT Batbare bloemen Niet alleen bladeren atnlan wortelan en vrachten maar ook blo med van allerlei planten kunnen tot Toedeel voor menachan dieoen Zoo zga tegenwoordig friaaoha geeoiiyta vioolljea aaer oeiodit waarvan een pond met wel 15 gulden betaald wordt Ook gecon te rozenbladen zgn leer begeerlgk men koopt deie hg een kleine hoeveelheid voor 15 cent Deze en nog andere bloemen worden meest in Frankrgk toebereid en vandaar naar Amerika verzonden waar zelfs de vraag naar dit soort voedsel zeer groot is Het eerat zgn de Turken op het idee gekomen de bloemen tot voedsel gereed te mskeu vandaar is het gebruik over de geheele wereld verspreid geworden Vooral in Duitscbland worden ook veel gecoofijte bloemen genuttigd £ lk land heeft zgn lievelingsbloem Zoo wordt in Nederland het meeste bloemkool in Engeland rabarber in Unitschland de acuia bloem in Frankrgk rozen en in Italië de bloem van de meloenen gegeten Een verdiend eereblgk Jennie Carey een meisje van 10 jaar uit Indianopolis heeft van president Carnot hel Legioen van Eer ontvangen omdat zg in den vorigen zomer een trein redde die een groot aantal bezoekers naar de tentooustelling te Chicago moest brengen Te Mookfoid zag bet kind dat de houten brug over een ravgn waarover de trein moest in brand stond liep toen den naderenden trein tegemoet trok haar jakje uit en verwittigde door daarmede te wuiven den machinist van bet dreigend gevaar Onder de 700 reizigers die iu den trein zaten bevonden zich vele Franseben op wier verzoek president Carnot aan het kind de onderacheidiog verleende De schrgver der Haagsche Sprokkelingen in het U D schrgft Op schoolgebied is een feit te vermelden dat niet geheel zonder beteekenis is Verleden jaar werd in een der bladen betoogd dat de schoolcommissie die bgna uitsluitend uit jur doctoren bestaat en meestal of althaua vaak met jonge advocaten werd aangevuld beter aan haar doel zon beantwoorden als men er ouk onderwi mannen en belanghebbende ouders in opnam De secretaris der commissie kwam daartegen op zonder geheel te ontkennen dat er iets juist was in bet betoog beweerde hg toch dst de bedoelde verandering vrgwel onnoodig en onpractisch ware zoo althans waa de strekking zgner re en trepliek En wat zien wg nu I Dat de commissie thans zelve au eene vactnre voorkwam een onderwgsman directeur eener hoogere burgerschool voordroeg dien de raad dan dok benoemde zoodat in dit opzicht de reoganisatie is gebleken evenmin onmogelgk als onweoschelgk te zgn Ieta dergelgks kregen we te aanschouwen ten opzichte van het vroeger beruchte krank zinnigengesticht Toen mevronw Stoten daartHgen aren bekenden strgd begon was een der grjiven deze dat het gesticht werd bestuurd door onrerantwoordelgke regenten die feitelgk zelven hun college aanvulden Er is sedert heel veel veranderd maar thans is ook deze grief nog weggenomen want regenten in wier college drie nienwe leden noodig waren deelden aan B eii W mede dat zg geen voordrachten meer wenschten te doen en de benoeming geschiedde dan ook op voorstel van B en W zoodat nu naar bebooren het beheer onder toezicht van den raad slaat Indien men den toestand van het gesticht vergelgkt mei dien van vóór een paar jaren dan is zelfs al had mevr Stuten volkomen ongelgk gehad de verandering nog zoo dat men haar bgna niet kan gelooven Een ïlahomedaansche reliquie van de hoogste waarde is den khedive onlangs door den scbeik el Kassabi nit Tanta ten geschenke gegeven Zg bestaat nit een haar van den baard van den profeet die in een kostbaar kristallen buisje wordt bewaard De khedive toonde zich ten hoogste verhengd over dit geschenk en machtigde den scbeik de heilige reliquie in de beroemde moekee Achmedi te Tanta ten toon te stellen opdat alle geloovigen er de verschuldigde eer aan zouden kunnen bewgzen Tanta is een geliefkoosd bedevaartsoord van de Mahomedanen die er bg duizenden heeatrakkan hat vertrek van een dienstbode die een paar maanden bij eene familie te Delft had gediend vond men niet minder dan zeventien flesschen ondef de bedstede waarin jenever en brandewijo was geweest I Te Londen ia eea bond van damesjonma liaten Society of women journalists gesticht waarvan dagbladschrgfsters van alle natiën lid kunnen zgn en welke zich het verleenen van onderlinge hulp en stean ten doel stelt zoowel bg de werkzaamheden van het vak ali in gevallen van ziekte De lokalen der nieuwe vereeniging zjjn in sBastingdioase Norfolkstreet Strand das in het centrum van de Londensche dagbladwereld De ledan vinden daar ean jonrnaliston bibUothatk aehrgfmKihinea ena tot hw baschikking voorts een leesiaal eoi Door de A O M is aan proef genomen met electriache verlichting barer wagens Die proef beeft voldaan indien de koaten niet ta hoog bigken te zgn zullen de wagens das eerlang niet meer met petroleum worden verlicht Gisterochtend werd bg zekere M in de Kerkstraat hjj den Amstelte Amsterdam ean garechtelgke verknoping gehouden wegens het in gebreke blgven van het afdoen der belasting Om kwart TOor elven vencheen de deurwaarder en werd het besta gedeelte ven den inboedel naar buiten geheschen Al dadelgk bleek dat verscheidene sociaal democraten waren opgekomen om M hunnen geestverwant te helpen Het eerst werd ten verkoop aangeboden een prachtige linnenkast waarop Reens 10 cl bood Ëen oude heer bood hooger doch bet weid hem zoo lastig gemaakt dat bg het beter oordeelde maar heen te gaan Inmiddels verschenen omstreeks 30 politie agenten om de orde te bewaren Reens verzekerde hun dat hg en zgne partijgenooten zich kalm zonden gedragen maar dat zg niet hooger wilden bieden dan 10 et per stok De verkooping had nn vorder een ordelp verloop Een tafel bracht op 10 et waarna algemeen de kreet Leve het socialisme werd aangeheven Een eikenhouten linnenkast deed 7 et een velvet Ufelkleed 1 et zes stoelen 5 cent een prachtige spiegel 5 cent i schilderijen 5 cent een vloerkleed 1 cent een tafeltje I cent een complete hsnglamp 1 cent zes rieten stoelen 5 cent eeu linnenkast 3 cent een mooie kinderwagen 1 cent eaa Alles bjj elkaar bracht de verkooping ds somma op van 78 cent De heer M werd daarna weder in het bezit van zgn inboedel gesteld waarna de menigte kalm uiteenging V De curana in paardenkennia on hoefverpleging te Bozen borg ia aangevangen met eea 12 tal leerlingen Weer zgn drie afleveringen van De Dria Muakatiera een opnieuw uit het F anBohVe taalde roman van Alexander Dumaa bg den niigevers G Miaaet te Doetincbem verschenen Het zal wel overbodig zgn weder deaan dacht te veatigen op deze pennevrucht van den beroemden Franachen achrgver die bg denit gave reeda gretig gelezen ateeda eane aango name lectnnr zal zgn zoolang men prga blgft atellen op de levendige geeatesproJucton van den in geheel de beschaafde wereld bekende Dumaa De afleveringen waarmede wg kennia maak ten sien er benevena de illuatratiea net uit naar den geringen prijs 10 et per aflevering zeer net zel£i Klant Zeg eens waarom zgn da sigaren in wna zooveel korter Winkelier Ja ziet u men gooit toch het laatate eindje weg en uu heeft de fabrikant dat er maar afgelaten Boitenlaodsch Overzicht Het Engalscbe Lagerhuis heeft het voorstel van air William Harcourt dat gedurende het overige van deze zitting aan regeeringsvoorstellen den voorrang zal gegeven worden met 234 tegen 217 stemmen aangenomen De oppositie hief een gtgnieh aan over de geringe meerderheid welke de regeeriog had Daarna werd de beraadslaging over de begrootiog voortgezet Graat Kalnoky had met den Hongaarschsn minister president Weckerie een langdurig onderhoud over de kerkelgke wetten in Hongarge en vervolgens met keizer Frans Jozef Weckerie had andermaal eene audiëntie bg den keizer De keizer trachtte vsn Weckerie gedaan te krggen dat eenige wgzigingen in het wetaontwerp op het horgerlgk huwelgk zonden gemaakt worden maar de minister weigerde Het Hongaarache ministerie zal nn zgn ontslag indienen maar Weckerie lal balast worden met da vorming van een nieuw kabinet De heer Dnpny is soo ala men zich herinneren zal zes maanden geleden ofgetraden ten gevolge van zgne pogingen om Jnlss Ferry na te volgen in hetgeen dsas noemde leooper sa queue radicale En daar bg de jonaste crisis de radicalen die het ministerie Oasimir Perier ten val brachten zich niet met de samenstelling van een kabinet wilden belaaten kon de beer Dnpuy met een geroet geweten zeggen dat bet lievelingsdsnkbeeld van president Carnot de vorming van een ministerie van concentratie d i van een ministerie waarin min of meer voor de lenze ook een paar radicalen worden opgenomen thaas zeker onailvoarbaar waa Zoo ia men gekomoi tot san ministerie nit de gematif a Biddenpartyen dat homogeen heat ta zgn Dit hel nrig kabinet lön oUeaii da haaran Viger landbouw en Mercier oorlog veiganomen De eerste schgnt op zgn portaleiiille geabonneerd te zgn en in het departement van oorlog brengt men ateeda soo atnigmogalgk Tenndariag Ood auoiataM aüa i heereu Guérin die reeda vroeger de portefeoilla van jnatitie heafl gehad de heer P naa die vroeger minister van onderwgs waa en daarna in da begrootingsoommissie eene balangrgke rol speelde De heereu Félix Fanra eu Deloaasé zgn beiden ondentaataseeretaria voor koloniën geweeat de eerste was een ijveHg lid van de extraparlementaire commissie voor de marine en is daarom aangewezen als opvolger van admiraal Lafèvre de tweede wordt thans ministar ran koloniSo Nieow agn ala leden der regeeriag de heereu Laygnea onderwgs en schoone kunsten Lourties handel Barthou openbare werken en Hanotaux butenlandache aaken De heer Leygues is berhaaldelgk rapporteur over begrootingen geweeat de heer Lonrties vroeger geneesheer trad op den voorgrond bg de bsbandeling der donaa tarieven van den heer Barthou die eeret 31 jaar oud is en sedert vier jaren lid van het Parlement weten de Fransche bladen niets bgzonders mede te deelan de heer Hanotaox een vakdiplomaat was onlangs belast met da onderhandelingen tusschen Frankrgk en Balgifi over de Congo quaestie en zal dus sakar mat den meesten gver opkomen tegen da poe gesloten AngloBelgische conventie Gisteren heeft de heer Dnpuy in da Kamer de miuisterieele verklaring voorgeleaan Zg bevat niets bgzondara Bg de verkiezing voor eenen nienwen Kamerpresident zal het voornamelgk gaan tasschep Casimir Perier en Briason welke laatste dooi de radicalen en socialisten zal gestemd worden en ten wiens behoeve Bourgeois zich heeft teruggetrokken Van belang is ook de verkUring van Baargeois dat president Carnot die hem op hst Klys e ontb d om bam de samenstelling van een nieuw ministerie toe ts rertronwen aan die opdracht geen enkele voorwaarde haaft verbonden Het gerucht dat daarop de vorming van een radicaal Kabinet zou afgestuit door de radicale para ijverig tot aigan ra btvaardiging en tot verdachtmaking van dan president geëxploiteerd wordt door dia TiT klaring afdoende wederlegd Voor de eerste maal beeft StambnlotT bat paleis ta Sofia betreden zonder bagaleiding van zgn Ijfwaoht Qeen sameoawaardera hebben nu nog belang bg den deod van dan man die Bulgarge ten spijt van het verdrag van Berlgn ooafhankelgk en welvarend saaakte prins Ferdinand s troon bevestigde en door een weergaloos acharp politietnencht en veel geluk aan alle aattala n ontkwam en sicb haudhaafde Nu valt hg volgens sommigen door hofkuipergen van de Bourbonpart aia sinds het hnwaljjk van dan vorst met da prinses van Parma eene verzoening met dan Osoar poogt te bewerken volgens inlichtingen door de Naoe Freie Presse c verkregen wegens verschil van meening over eene door 8tambuloff verlangde beperking der persvrijheid an andere reeds lang loopende quaeatiaa De zaak is dat do Bulgaarache Bismarok dan vorst reeds lang in dan weg heeft geataaa door zgn ooafbankelgk optreden en in hofkringen vooral sinds er eene prinses te Sofia is aanstoot gegeven haeft door zgne on westersche manieren Beeds langen tjjd was de varhonding gespannen en sinds Bumbnloff s orgaan da gvoboda verleden jaar den vorst openlijk begon aan te vallen aeheen een conflict oavarmydelgk tieeds vóór deu artikelen veraohanac was te Sofia een complot gesmeed om gedoreBde StambulofTs afwezigheid op een lange reis zjin aftrsdea ta bavrarkan llaor da minialsr werd door zgne vrienden op de hoogte gebracht en vergdelde het pUa dooi oaverwoohtl aaait Sofia terug te keeren Te Sofia en te Weenen beschouwt men zgn heengaan als een politieke gebaortenia van groot belang iStambnloff sou nooit zuna gatreden indien hg wist dat Bulgarije nog laagar znu leiding noodig bade sckrüft het officieuze Wiener Fremdenblatt Prins Ferdinand zoa zich van hem nia ontdoen indien hjj zich niet sterk genoeg raelde tegen alle aanalasea tegen zjjn bewind Als men den eorreapoacUnt der vFiankf Ztg s gelooven mag heeft de prins echtereet ontslag nog niet aanganomen hoewel de iSvoboda het reeds vermelde en aan den minister van buitenlandsche zaken Grecoir opgedragen werd een nianw minis si te vormen Deze bedankte en raadde den vorst de leidar der op tie Badoalavofi gewezen pi mier eu StoiloS te raadplegen Laatstgenoemde zou allsen met Nalachewitcb en BadoslavofT sartsvganden van Blambulofl een ministsrie willen vormen Stambuloff deelt in een rondscbrgvan aan da prefecten mede dat hg va t bealoten isi bg zgn verzoek om ontalag Ie rolhartak