Goudsche Courant, maandag 4 juni 1894

33ste Jaargang No 6367 maandag 4 Juni 1894 Kraepelien en Holm s Qiiina LarocheQ J i ïfARSHE is d meest Krachtige en Versteriiende KI A WIJ aanbevolen door tal Tan binnen en bnitenlandache genneabeeren Bekroond met EEUEN DIPLOMA en GOUOEN MEDAILLES Verkrygbaar in flacona k f ISO ea f I Depit te Oouda bg den Heer A E TEEFE Apotheker 70orkeen C THDt Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist iOIIMlHË GOHAIVF Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k Ii met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere regel me e 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Frijstrekking 13 en 14 Jani 500 000 Maik sli boofdprgs m bet gelakkiffit gevsl biedt de DÏeuwtte gn ot GeldTerlotiug dia door de Hooge Eaxeering van Hamburg goedgrkenrd en gewaarborgd De roordeeliga inrichting vbd het nieuve plan beitaat daarin dat in den loop van slechti weinige maanden in 7 verlotirgeo van U0 000 loten 65 400 prijzen bedragende 10 452 425 Mark ter volledige befllisiing tullen komen daaronder zyn kapitale prezen id eventueel 600 000 Hark b j uitoemendheid ecbter Spr JEen M 16000 26 prezen tl M tOOOO 66 pryzen k M 6000 106pryzenaM 3000 868 prqzen a M 2000 ffpryseoaM 1600 766 prijzen a M 1000 l237pryzenaM 600 33960prgzen aM 148 18091 prgzenèMSOO 200 160 1 7 100 84 67 40 20 Inzending van Advertentiën tot 1 Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier EANTOOE m SCHEIJFBOEEEU en verdere z jn steeds in voorraad bij 4 lUKitasL u i Te Oouda bg A WOLFF Markt A 141b on DE LAAT ea VAN SON Apotheker MvM Ooada 8a l Mnilrak vaa A BMxauil k loW IMEH 7ABAS0LS voor Üames en Heeren A vai OS Al £ 73 73 Beurs van Amsterdam SI UBL Vor kra 8 ia lOlj i 88 78 0 847 6 V 88 104 81V f ti f 108 80 87 100 IWVa 81 841 860 lOlV 87 108 808 87 io 101 186 80 108 108 Va 180 ISOVa 104 46 186Vi 148 68 n 104 i 18S 111 J0 ♦ 108 186 188V t 88 88 108 761 ni 108 48 18 188 108 107 101 100 nt lu u 8 V 108 alotkoaia O 1M 7 y nj MVa 6 108 61 86 TV trinni 4 Ont Ntd W B dito dilo dito I dito diu dito 8 i HoiiaAm Obl Oondl USI it t ItatM IiiHbriJTiiig ISM tl i Oom Obl ID pipiiir 1 U i ditainnlrarltat i Pninrui ObU lut tukot S dito dito S Bnun Ubl Oom ia 8ari e dito Oaoooi 1110 t ditobg Rolbt l8ta4 dito bij llop i 188 aO 4 ditoinvnid lM 1888 8 dito dito dito 1884 8 bAMl Fm MI Hliald 1881 4 Tnuu Oeiv Cknr Imh 1880 4 Ow iaoaiof Mrio D Gw iMaiD leria C EvtDAn BiP Bm t oU 1898 8 Hmoo OU Buit 8ob 1880 VlNUVU 1 Obl 4 onbap 1881 IHITIEDXIC Obligitini 1881 8 Bannoia 8t l Iwo 1888 81 Nw N Afr UudelaT aud Arandib Tab Hu Cartifioatail PtfiiMaataohappJ dito Anih Hvpotbaekb paodbr 4 GalLHy der YoratoDl aand a Qr Hypotheakb paudbf 4 Nadariaadaoha bank aa d Nad Hanitaimaataob dilo V VI k Pao Hjp b pandbr i Jkitt Iljrpalhaakb pandbr 4 Vir Ujrpothaakb dito 4 OtoniK Ooat Hong baak aand Bdbl Uypotheakbaok pandb 4 Ambbula Sanil bnotli paodb Huw L O Pr liai aart Hn Holl U 8poarir HÜ aand Mij lot Kipl f et Spir aand Nad lad Spoonragai aand Nad Zuid Afrik Bpm aand 8 dilo dilo dito 1881 ditoi i 4B 80 ItAUI Bpoanrl 1887 88 A Bobl 8 llid ilal Bp B A H obl 8 PoblR Waraokau WaaoeB aand 4 n Qr Baaa Spat My aand 8 Balliaoha dito aaad 111 70 Vaalowa dito aand 6 Iwaoc Dombr dito aand 6 Knrak Ch Acow Sp kap aaod 8 Imowo Ba aat 8p Ui oblig 8 Orri Vitabak dilo obiiz 8 faidWaal dito aand dila dito oblig 4 76 AionwA Owit Fao Bp Ulj obl 8 Obie k Nortb W pr C r aaod dltoidito Win 81 Pelar obl 7 Vwn k BiO Qr Spm oart r a tttnoia Gaotial obl In goud 4 Imlar k NaahrilbOart f aand II liao N 8pw Hij tah p o t lliaa Kutaa r 4 pot prtf aand N totkOatariok Waal aand dito anoa Obio oblig 6 Oratoa Oalif la hrp in goud 6 ft Paul Minn k Hanil obl 7 Vn Fao Hoofdlijn oblig 8 dilo dito Una Ooi la bjrp O 8 OlilADl Oan 8outb Can T aand M a Ballw k NaT la b d o O AoHlard Oanibua H aand Itattaid Tramwag Maata aud Nio Blad Amatordam aand 8 Blad Bolterdam aand 8 Blun Stad Antwarpenl887 i Blad Bi aa l 1888 8 Hma Thaiat Baknllr Oaaallich 4 Ooataiit Blaalalaaning 18 0 8 K ICOoat Cr 1880 8 Brjjui Stad tUdrid 8 1888 Var NlD B a Hjrp BpobI aart 8 891 345 StaatB lotei U Uaaaa Mkkiug ran Vrijdag 1 Juni 1894 No IIIO 1000 an Pramia 80000 No 9469 JWO 18 68 an 18894 0 H16 1 878 11788 O No fla 1851 I016S 18441 17081 an 19618 800 Ho 8818 8180 8867 8689 10880 10708 18768 1888ljl6868 16680 1 U 17 19 ao 80768 100 Prijam no TO U 8811 4811 7876 10888 18118 18761 18881 lf8 8881 4968 7891 10886 ISlti 16004 18684 161 8 47 0 0 7960 10 89 18817 18088 lb747 48 8611 8077 7968 10788 18834 161U9 18844 1 6 668 81 8 7978 10848 138 3 16101 18988 844 8688 6881 8003 10960 13893 16488 189 9 876 69S 8878 8068 11060 l 348S I6SI8 19086 404 9706 888 8081 11091 185 4 185 4 19188 488 7 4 8 0 8109 11111 18166 16531 19864 840 8898 8 86 8485 11144 13846 16549 19868 98 8889 8667 8496 11880 18651 16579 194 8 608 8898 5877 8500 U835 18689 16846 194 6 66 8 71 874 8543 11817 18715 17084 194 8 7 8 8 768 86 8 11395 187S4 17100 19770 788 3814 8 6 87 8 114 8 13914 171 9 198 8 977 8 18 84 8799 11894 13980 17160 19940 10 1 33 7 868 8818 116 0 1394 1710 80003 1069 8398 896 8889 11661 14014 17188 90159 1189 8443 980 8 36 11785 140 1 17 16 0 S3 U 7 8 08 18 81 118 1 140 7 17808 0 87 ini 1811 1478 8778 1 84 8780 168 8819 1848 8917 177 8918 1787 8987 18H 8989 1898 41 1 1 00 4 80 1 96 4 14 846 4 87 68 4877 88 8 487 416 4675 480 4691 186 9116 6 60 91 6387 9161 641 9184 6418 9 58 8607 9 83 6618 t4l6 40 9488 87 0 94 6 71 6 9489 7893 96 8 7 9 9807 7388 10118 787 10134 7677 101 3 7839 10224 DOTT U14 1 175 18801 11851 1 411 1 518 1 580 U644 1 646 i7 3 1 819 1 88 18900 18908 18078 14 07 14900 14304 1439 1478 14913 KOIt 15037 15081 1 114 16 37 t 73 1 307 1 58 1 63 174 4 90988 17 70 £ 0884 17609 80488 17613 80435 17810 045l 17909 80469 17956 80480 17997 80513 181 1 0B69 1818 206 6 18169 07 4 1827 30780 18 1 80898 80899 20936 ADVERTENTICN Voor de rele bewyzen Ttn daelnemÏDg onderTonden bg het orerlüden oozer innig geliefde Moeder en Behawdmoeder Merroow Wed BüHOUTEN nOOOENDUE geb tav Wai tVK betaigen wg onzen liartelgken dank Uit iller naam J W CLANT Oouda Juni 94 j Onfeilbaar Middel TBGEN Inluenza Hoest Borsi en MEUANTHE Superior Borst Uonig Extraet Bekroond met Eere Diploma en Uooden Medaille GENT 1893 Ooadea Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gonden Medaille 1893 World I Hjgienic Bzpoailion Chicago Samengeiteld uit de meeat heilzame bestanddeelen ii aangenaam van smaak maagversterkend en sa t pn aiief Qenee t oninï ldeUiJk Kinderen nemen bet gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H van Kchaik Co MeohinaleFabriek DE HONIOBLOËM Somatra atraat 267 Den Haag Verkrijgbaar b i F H A WOLFF Drogiat Markt Gouda Uitalnitend Toor Oeabonneerden op ae G0UD8CHB COURANT naar het Franach Tan Xavier de Montépin 544 pag druk ia aan het Bnreaa dezer Conrant te Terkrygen tegen den apotpnii ran 40 eenla De Toornad ia niet groot men profiteere doi Tan de gelegenheid GEBR TERWINDT WaalstecnfAbrlkanteD JAABLIJK8CHK PRODUCTIE van 26 ICillioén Steeaen Fraaie Klenr Soherp gerornid Vitmuvimde Kvaiütii Oonourreerende PrUnn Qiootste Stoomwaalateeafabriek in Nederland Vraagt Priften en Monnter Wat o tegea IM van alleriei urd yf§X wenden tegeo = a Aiil erfilBlx iBllBr AilierPaliiExpeller fg moat dua ataada ui ieder hoiagecm MMM Toorfaao dm wolden g bondao I Plüa 60 oant 78 oent ea f 25 de flesoh IVooraaDdaD bi da roaaata Apotlieken ao b Ir Ad Blditar k Oo ta Rottardani it de baste mwrüTin tegen Jioht RheumUiek Leaaenpgneo kortom 1 priie ü M 300 000 1 prys a M 200 000 l pry ik M 100 000 SpruzenÈlM 76 000 1 prgi a M 70 000 Iprga aM 66 000 1 pnJB a M 60 000 Ipnja aM 66 000 SprgzonaM 60 000 I pnja a M 40 000 fipryzenaM 20 000 De onnataande eerste prijatrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde GeldverlotiDg ia van ambtiwege bepaald plaats t e babb n op den 13 en 14 JVyi e k en koat hiervoor 1 geheel orig lot aleohta M 6 of S 6U 1 half H B n 1 76 1 kwart 0 f IVi If 90 tegen inzending van bet bedrag m bsnkpapier of per poetwiBset Alle oommiaiies worden onmiddellyk met de grootate zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder spelor ontvangt van ons do met bet wapen van don Staat voontiene Origineele Loten zelf tn banden Bg iedere beslelllog wordt het rereiachte ofScieele plan waaruit de verdeelicg der prgzen op Ie verschillende klassen als ook de betreffende ioleggelden te veruemeo ia gratis bg gevongd en zenden wg aa onto fiegunatigera onaaogerraagd na elke trekking de offloieolelgstao De uitbetaling det prgzen geschiedt iteeils prompt onder waarborg van den Staat eu kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsoQ van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het gelnk beguostigd en ouder rele andere aanzienlgke prgzon hebbon wg meermalen volgeus offioieele bewgzeo de eerste Hoofdtreffers verkregen ru onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 860 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dal bg deze op dén hecht sten grondslag gevestigde ondeniemiog van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijode trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Qeldwisielaari in HAMBURG F S Hiermede dankeu wij voor het verttouweu ons tot hiertoe geschonken en daar wjj bg het begin der niebwe verloting ter deelneming inviteeron tullen wg ook voor bet vervolg be raoeid zijn door een stipte en reéele bediening de tevredenheid vao onze geëerde Begunstigers te verwerven CogDacHnBoJs t X 40 da Liter De COON AC nXBOU vao da Sotiité Arttmym door hst geheels laad om hare eoeda hoeduigbedaa fnnatlc beaëad wordt eleverd la verEcselds bemaads flesHben vaa b Utar fahoBd vMizlea vaa heiatteat vanDr P F vaii OUiEtBOOg Dltslnltaud voluUfbaar bU P H J v WANKÜMJ MëLKEBT Ooithareli firma yVvA P B 14 Qouda I i iiïï 11 ii mi NieuwcDdijk 241 Cersie huls v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blits TE CONSULTEEBEN Woenêdaga en VHédagê nn 9 tot A uren lllarkt 1S4 fouda Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TU1VKK8MAGAZIJN onder Redactie der besto Katb betterkundigen Maandeiyks TerMh nen 48 png f roüt formaat over 2 kolommeD pracbtige lectaar als RotnanS yovellen HiHtoriëche Ver haleut PoèstiSt AUerlei Raad sels LogogHef Rebus e en voor den zeer lagen priJs van 65 CBÜT per 3 maanden franco per poas 80 cent Goedkoopsle miuiDdsohrlft van Nederlftod P STOKVIS WATEKHEÜS UiTGBTiiR a Boeoa FEAITSCEE STOOMYEBVEBU HH Gbemische WassoheriJ TAN H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Botterdatn Qebrereteerd door Z M den Koning der Bel n floofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Spacialiteit voor het itoomen en Teiren ran alle Heeren en Oameigarderoben alsook alle Kmdergoederen Speciale inrichting roer het stoomen taa pl achemantel 8 veeren bont enx L NOE TIENDEWEQ D 6D Gordgnen tafelkleeden eni worden nawr é nieuwste en laatste methode gererjd u BINNENLAND GOUDA 3 Juni 1894 Naar w rernemea heeft de heer W Lotsy gjemeenteontraDger alhier tegen 1 Juli z n eervol ontslag uit die betrekking gef agd wegens zyne benoeming tot bargemeester der gjemeente Maasalnis Met verwyzing naar achterstaande adverientie batrefieode de Orgelbespeting in de St Janskerk maken we onze lezen attent op het rele sehoone dat die gelegenheid aan muziekliefhebbers aanbiedt Voeg daarby dat het fshoone initrumeut door meesterbanden wordt bespeeld en onderstaand programma ten geijoore zal worden gebracht dan twyfelen Te niet of vele stadgenooten sullen deze gelegenheid uiet ongebruikt laten voorbygaan Bet Drogramma laidt als volg $ L Praeludium et Fage C dur J S Baoh Andante Favori Bolo voor de Dulciaan W A Mozart yyfde Or elooncert G F Handel a Larghetto 6 Allegro e QioiUiano d Presto 4 o Traomerei R Schumann b Brautiiod TreuHch ge Mhrt siefaet dabin nit Lohengrin vanRichard Wagner arr E Stapf Fantasie über aJesus meine Dversicht Ëvang Gez 39 Dr W Yolckmsr I Het 4 jarig zoontje van C van Ëyk viel ffiiternn middag in de Nieuwe Haven J deJÊbuin het ongeval bespeurende sprong gekleedtei water en redde de kleiue van een andera wassen dood I Zondag n had in de Sociëteit cOns Genoegen een rei dering plaats van de leden der B K Volksbond afd Gouda de verkiezing voor 5 bestuursleden is toen onwettig verklaard waarom eene nieuwe verkiezing moet plaats habben Het Bestuur heeft de leden uitgeBck digd op nieuw tot het stellen van candi daten over ta gaan welke lysten voor of op Dinsdag 5 Juni des middags te 1 uur bezorgd moeten zyn bij den Secretaris De heer J N Kriek weneoht niet in aanmerking te komen Door de directie der marine te Amsterdam is op 31 dezer in het openbaar aanbesteed de levering van Pere 1 Garen Goudsche Machinale G renspinnery Gouda voor f 405 FEViLLETO I I Be laatste eeuer Familie Naar het Frantd 84 En t is een raaa die ejjd woord hoadt Ik heb nooit eeu edeler raea oh ontmoet Hot hangt dus van jou af om te trouwon AU je wilt kan het biünea eeu maand afgoloopen ziJD fVc heb voUtrekt geen haast Keen maar hg vel En oDgetyk heeft hy niet want wat je ook zegt ia t tooh zeer wel mogelyk dat je liefde voor den beer Tan Tnobtroorde opnieuw ontlvaakt Vrees dac oiet Ik weet wat ik wil en ik ben leker van myzelve Je bent wel gelukkig wide Marianae apottend Je zottdt het plan om te Tnobtroorde ta gaan wotfen dtu opgeven Ik zal zien In elk geval zie ik er niet van af er eerstdaags heen t gadn Zal je ook niet verplioht zyn je er eens te rertooaen F Ik hoop van neen Niets trekt mjj er aan De verkoop van het kasteel tal wel afloopen zonder mjJD tegenwoordigheid gO ja maar geloof je niet dat als die ongelukkigi Ihi uiter terecht slaat j j ali getuige zult faoeten rertohïJDea Ik 1 O neen dat zoo verschrikkelijk tgn I picfslde mevrouw Van Haasweerd ontsteld Ik u nieu kiianea seggm Ik weet aieti Benoemd tot onderwyzer aan eene byzondere school alhier de heer J Smit te Poeldyk Donderdag heeft de aanbesteding plaats gehad van de pastorie der Gereformeerde gemeente te Keeuwyk Iqscbryvers waren M Hoogendoorn ie Reeuwyk f 4118 P Mac Daniel 4100 D Amesz te Gouda 3820 P A Burghoat 4488 J de Jong 4475 J K van Dongen Bolding 5010 C van Leeuwen te Wadding veen 4300 C P W Dessing te Gouda 4280 G de Hoog te Reouwyk 3625 K Oprel te Schoonhoven 4050 Aan den laagstnn inschryver G de Hoog is het werk gegund Tot dagehjksch opzichter werd aangesteld de eerstgemelde inscbryver M Hoogendoorn aldaar Woensdag j haddeA te Reenwyk de navolgende verkiezingen j laats lo Van twee poldermeesters in de plaats van de als zoodanig aftredende heeren 6ysbert Hey die wegens zyn hoogen leeftyd niet meer in aanmerking wenschte te komen en Joh van Veldhuizen Bij eerste stemmiog werden uitgebracht Op Joh Verkley 556 stemmee op Aris Oskam 498 op Gerril Hey 131 op H Verkley 12 er moeit alzoo worden herstemd tusscfaen Joh Verkley en Arts Oskam waarvan de uitslag was A Oskam 573 Joh Verkley 569 alzoo gekozen A Oskanl De heer Veldhuizen werd herkozen met al de uitgebrachte stemmen 1197 2o Van vier gecommitteerden ingelanden van den polder Reeuwyk ter vervanging van de altredende heeren Q K Bouman C Jonker van Dam W Niesing en J Kwakernaat Alle werden herkozen en wel G 11 Bouman met 704 stemmen acyg hadden P Janmaat 461 n J de Bruin 25 st G Hey 7 St C Jonker van Dam met 1197 stemmen W Niesing met 1197 stemmen en J Kwakernaat met 731 stemmen nog had J de Brum 466 stemmen De stemgerechtigde ingelanden van dei polder GrootHekeodorp benoemden in hunne vergadering van den 29n Mei 1 1 in plaats van wylen den heer O Hoogenboom diens zoon den heer J Hoogenboom tot penningmeester des polders De rekening over 1893 bedraagt in ontvangst f 1629 24i in uitgaaf f 1350 06 batig slot f 279 18 Je waart er bg toen je echtgeaoot vermoord werd Hy ia voor je voeten neergevallen hoc ia t dan mogelgk om te veropderatellen dat men je niet zal hooren vik ben reeds verboord ff Ik ook evenals al ds bawoDori vau het kasteel Maar daar jjj de eenige getuige waart van bet afaohuwelgit moordtooneel tal men oatuurlgk verlangen dat je voor ds jar zult vertellen wat ja gezien hebt Ik wil ni t I Ik zal dea officier van juslitie sAbrgven als t noodzakelyk ia Men kan my met dwingen persoonlyk tegenwoordig te zyn by de zitting waarin de mooidenaar v t mijn eobtgenoot tereobt tal staan Allea wat men moet weten zal ik schnftetyk mededeelan dan kau nyne verklaring voorgelezen worden maar zelf veraohynen Mevrouw van Htnaweerd had den tyd niet te roloiaden Frans de oude lyfkneobt van den geoeraal vertoonde tleh op den drempel en vroeg of mevrouw de barones dan beer Arthur Erzee wilde ontvangen Zeker I zeide Marianne verheugd over deze afleiding waardoor een ainda gemaakt werd aan t voor baar too gevaarlyk gesprek Frans had de deur nog niet gesloten toen de neef dar beide dames die hem op den voet gevolgd was binnenstormde met don uitroep Ik wiat t wal dat ge mg niet aan dedeurtoudt afwgzen Mea weigert niet een bloedverwant te ontvangen die zoo ngelraoht nit China komt Wal waarde niohtfo hoe gaat t jullie I Hy stak de beide handen uit dia hartelijk door de damea gedrukt werden Want da gehaele wereld De b üoting voor 1894 in ontvang en itgaaf f 1561 24 Terwyl de omslag dit Jftar f 1 per HA zal bedragen In de op 29 dezer gebonden vergadering van den polder Oukoop o a werd de rekening over 1893 vastgesteld als volgt In ontvang f 1084 14 in uitgaaf f 907 20 batig lot f 176 94 Beffrootiog voor 1894 ontvang en uitgaaf i 1130 73 Omslag per HA f 4 In de op Donderdag ptaata gehad hebbende vergadering van den polder Papekop en Diemerbroek werd de rekening over het afgeloojten dienstjaar vastgesteld in ontvang op 7 4801 84i en io uitgaat op f 4261 67i do begroeting dienst 1894 in ontvang en uitgaaf jop f 3919 58 Omslag per HA f 4 I Op een land onder Moerkapelle is door den iaohtopziener Hoppeabroawer een doodeu paling evonden ter lengte van 1 meter 212 mM en n ter dikte van 22 12 mM Benoemd tot dykgraaf van den Driemans C older ondw Zoetermeer on Stompwyk de eer N Boonekamp te Zoetermear Van rykswege werd gisteren te Zevenhuizen op de Dorpsstraat eene keuring gehouden van paarden De aanvoer bestond uit 70 ry en trekpaarden waarvan 9 paarden geschikt werden bevonden voor den militairen dienst De Officiereu met de keuring belast brachten verder een bezoek aan Bleiswyk A ladder te Nieuwerkerk heeft deze week by eed biljartconcours te Rotterdam de Ie prys verworven zynde een prachtige klok De Burgemeester der gemeente Brielle vestigt de aandacht op een persoon die oj eeft genaamd te zyn Johannes van Leeuwen 52 jaren geboren te Iteeawyk en wonende te Dordrecht vroeger van beroep schipper thans ventende met postpapier en potlooden Hy tracht het medelyden op te wekken door te beweren dat zyn vaartuig in Zeeland is gezonken eu dat daarby zyne kiit met kleedereu ia verloren gegaan Tevens geeft hij voor gehuwd te zyn en twee kinderen te hebben Uet is ecbter gebleken dat dit alles odwaor is en zyne handelingen als bedelarij behooren beschouwd te worden merht den zeeman gaarne lydun en tn zyn tegenwoordigheid was het byna oomogolijk droevig gestemd te blyven Mevrouw van Hanaweerd traohUe wel een gelegen be idagezicbt te totten maar Arthur zeide Ja ja ik weet t dio arme genoraal I Ik hoorde tgn dood by taan wal atappen Wat loopt t tooh vreemd in de wereld I Toen ik afscheid van hem nam voor mijn vertrek naar Tonkin zeide hij lachood dat wy elkander waarschgolyk wel niet terug zouden ziea en ik geloof dat bg vermoedde dat ik t tou zyn die t eent toa opstappen Nu om de waarheid te zeggen moet ik erkennen nog al dikwgis m de gelegeabeid gowaost te zgn mgn i ven daar gioda te laten En tocb ia hg t die teerst de groote reia ondernam Maar wat wilt ge I Geen mentob is gewaarborgd tegen dan kogel van een schurk die op ja aohtet als op een faaaa lo t o nest Werkfllyk Marianne t is tronrig diep treurig maar je moet niet aan de smart to evau En Ual ons thana aena van jullie spreken van niets anders dan jou eo Elite Dat tal minder droevig zgo Aoh beste Arthur dat tal ja olM maavallen antwoordde mevrouw van Hanaweerd Sinds een maand leven wg in rouw en tranen O ge zult niet meer weenen du ik hier ben Ik sal je wel afleiding betorgen eu hoop je alle dagen te bezoeken Ik heb uit China allerkoddigata verhalen medegebraoht Met betiAigatetliQK keek Elize den jongen man aan dia na zoifveo vermoeionisaen eo gevarrn dooraiaan ta hebben opgeruimder daa ooit terugkeerde Zyo woordea aoheoen haar in dit oogenbUk wel eenigs uur des miiAi De Ie luit O £ Nardten van het 5enff inf te Utrecht is te Woerden gedetacheerd ter vervanging van den 2e luit A B Vorstman van het 8e r inf die ntar spn gazw nizoen is tera ekeerd De baden te Soheveningen wordas 11 Jofti geopend De katholieken in het kiesdiitriot £ M hob ben eandidaat gasield voor de Tweede Kaner mr W van Buten Batenburg pe rechtbank te a Hage vernietigde Ii vrysprekend vonnis van den kantonrechter ifi Alfeo inzake de drie landbouwers uit Eoudekerke en veroordeelde ieder hunner tot twee geldboeten van 3 w ns het als onderhondsplichtigeo van een kunstwerk liggende tea dienste van het algemeen in da prorhicie Zuid Holland en niet staande onder ea polderof waterachapsbestunr niet voldoen aan een last tot het in orda brengen van het kanstwerk eu ook hy herschouw het werk niai ia orde leveren Te Groningen ooDearreenn in da laatite dagen de roodbakkers zóo scherp dat enkelen het bakken van klein goedt geeüakt hebben en om hunne klanten te bediajDen bat verlangde van de broodfabrieken nemen Door de lage meelpryzea is het tarwebrood van 8 12 en 16 ets verlaagd tot 6 9 en 12 bet mik of Zwitserbrood van 21 14 en 7 tot 15 10 en 5 cents De gemeenteraad van Maastricht lieetl afwyzend beschikt op eene aanvr e om toelating van een meiaj tot de lessen van het gymnasium De afwyzing geschieddq uit overweging dat de geest en iedeu der MaastrichtBche bevolking de invoering van aen gemengd stelsel noodzakelyk noch wenscbelyk maken By het hevig onweder dat Dinsdag boren Winschoten woedde is een koe van de watermolenaar H Froon te Wïnschoter zyl door den bliksem gedood £ r vielen dikke bagelsteenen waardoor de vrucjiten in de onslreken erg hebben geleden Men meldt nic s Gravenhage Gisteravond zyn de deuren van de Eureaal opnieuw geopend daar bet eeizoen van de zeebftdplaats Soheveningen is aangerangap Ofschoon do Hagenaars eerst de concertzaiil zina misplaatat maar tooh kon sg ticb uiet aan den iiirlo d er van onttrokken ffWij tullen spreken over China Tonkla onze tegenvoetera en al wat ge maar wilt hernam h naat voor w daarmede beglnneo moet Ik 0Wst nog eo droevig onderwerp aativoaren Stel je voor dat il zooeven den dood vernomen lieb van een man dien ik zeer goed gekend keb en gy 09k nichtjes een van je beste daotars Marianne en een buurman vaa je te Triohtvoorde Van wlon epreek je toch vroeg me rronw Van Haasweerd opgewonden nWel van niemand anders dan van den ouden eigenaar vaa Tnofatvoorde dien beaten Budolf spn prettiger aangenamer kerel heb ik zelden oqtapwwti antwoordde Arthur Doodl prevelde het Jonge meiaje is de baer Van Triobtvoorde dood I Dat ia niet mogeluk i Wat wilt Je het niet 1 En moet ik t zyn die t vertelt I Ik die van het inde der wereld kom I Dat ia sterk Maar jij zelf boa heb jij t gehoord F O dat ia nogal eenvoudig Ik ben gisteren te Pargs gekomen eo begaf my dadehjk hierheen maar werd afgawezsQ tot vandaag Vier en twintig uren in de aud te i n zooder u te ziea kwam mijj hard voor en de tgd viel me erg lang Geen enkele m Dsr vriaudoQ sohgnt io Parga te tgn want te vargaefa bezocht ik de plaatsen waar ziiJ gewoonl k bijeenkomen Toen herinnerde ik mg dian goeden Van Triobtvoorde op wiens voorstel ik indMifjd aangenomen ben ala tijdelijk lid van zgn clab Ik ing daarheen om naar hem te vragen