Goudsche Courant, maandag 4 juni 1894

Waarom vord ik ran mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gy tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het 19 niet zelden dat genezing aanbrengende muldolen toerallig ontdekt worden die in de banden van en bekwaam genoeabeer eea goed lurctia hebben Waa met Priesnitz de geleerde veatiger eer walorkimr metbode wiena oonplaitta een beduvaartMord voor du lijdende raenacbbeid gawordnQ den eeuToudige boor F Heeft met een Zweedsch mnjoor Thure BrantI geDaamd een mtddel tegen Trouwenziekten aao de hand gedaan dia het lancet dor cbirur ea reeds minder noodiakelgk heeft gemaakt en tbana gumeenKoed van alle goueeibeernu begint te wonleti Ook op het guDird ter beperkiDK rao xeiJUwziuktMn brgiiil er licht te komen en ook hier ia een weg geopend KOwa i t P 1 i U K en natuurlijkste inaiiier resultaten oplevert welke wel in ataat zijn de sedert jaren oiueranderd aangewende üefieeakunditfe hulpmiddelen xoo ala bljvoorb BroiQturo Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Kr zija vele menschon dte Docb ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zij zicb in liohaam en ziol allea behalve wet gevoelen bet g nn ite niet velen kunnen eo telfa door een riteg getergd wordein en tiM eiob zelvcn en anderen tot laat zga zonder het te willen Vele worden geplaagd of doo rreeaeijke angst ot diior droe geealigheid kunnen r iet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Dan t jn er weder ander die te kampen hebben met hoofdpijn congaatie zwakheid van geheugen oorauizen en tonrallen Kiodelgk lijden de ergsteo onder hen aa i verlamming vitusdans en vallende ziekte Al Joze oDKeliifckigen die men op elkea Ireftijd onder elk gealaeht en eiken stand vindt zyuzaouwziekeD min of meer de slaebloffera der lerfwijze van onzen tyd Wie tot fene dezer categonén van lijder bekoort eo ingelicht wenscht te worden over de wer king eeoei nieuwe methode adreaaeere zich aan Amsterdam H CLEBAX A Co Heiligowe 42 Rotterdam F E van Hk ff KOLFF Korte Hoofdsteeg I Itrecht LOBHV k P0ET4M Oudegracbt by de Oaardbrug F door wLsn een ondernobtdiHl fteachnftjo over Zunuwziekteu ea Beroerte Voorkoming en Oenezing gratis en franco verkrygbaar gesteld wordt Dinsdag 5 Jiini 1804 No 6368 60ÜMHE mmm 4 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gfesdhiedt dagel jkg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden u ƒ 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlüke Nommers VU F CENTEK ABVERTENTIÊN worden geplaatot vm ü l 5 regels è 60 Centen iedere regel meef 10 Centen Oroote letters worden berekemi ij naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd JbandteekaniÊKr zn t roode lettera Let vooral op de ECHT CtORIAHfiii JDborlahnstein f omCCTEUKDtKVICTORIABKOH OBCm iHIISWII Overal EGl i verkrijgbaar 3l i itnrhnpplj tot JhJokp otnitie der Victoria Bron rf nfitifl 1o llntlrrtifim 7 nl Il laak S Verkrygbaar in t Hoofddepdt voor Gonda en Omstreken SLOTKMARER en Co per heele Flesch i 18 cents per halve Flesch ii 13 cents Kruik 1 il 17 Kruik t 13 terwijl voor de ledige Flesschen en Kroiken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per halve Flesch 2 cents Kruik I cent Kruik 1 cent St JANSKERK OKGKLBESPELIKC DOOB den Heer J H B Spaanderman op DINSDAG 5 JUNI 1894 Am oamiddags 2 atir 0V Progrimma s a 10 Ot ieveos dienende als toegaugibewgB TerkrQgbaar by de Boekhandelaa J wkv BKNTUM ZOON ea by den Kotter üpeiil aro Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTIIUN DROOGLKEVEB on MAi JDAQ 4 JUNI 1894 des morgens te elf nren in het Koffielinia sHjiiiiioHio aan de Marlit Tan No 1 Een op aangenamen stand gelegen goed onderhouden van gas en waterleiding ca van vele gemakken voorzien EKF en fraaien TUIN staande en liggende aan de Qouwe te Goudat wyk C No 217 op den kadaatralen legger voorkomende in Hectie D No 130 groot o Aren met uitgang in de Aaltje Baksteeg Het Huis hevat beneden een wit marmeren gang 4 kamers waarvan een met serre kenken met binnenplaats en kelder 2 privaten en vele kasten en boven 3 tot elkander toegang gevende kamers 2 kamers waarvan een met ruime alkoof en balkon een ruime zolder met 2 dienstbodenkamers en 3 vlieringen Het is te aanvaarden l Augustus a s of zooveel vroeger als met de Eigenaresse kan worden overeengekomen No 2 Ken PAKHUIS ot STAL met zolder staande achter den tain van perceel 1 uitgang hebbende in de Aaltje Baksteeg te Oauda kadastraal bekend in Hectie D No GU4 groot 43 Centiaren Te aanvaarden 1 Anguetoa a No 8 Ean HUIS en EBF aan den Baam te Qoudut aobter voorschreven perceelen wyk O No 41 Kadastraal bekend in Sectie D No 1693 groot 34 Centiaren Verhuurd tot 6 Juli a En No 4 Een HUIS en ERF aan den Haam te Gouda naast het vorige perceel en achter perceel 1 gelegen wyk ü No 42 kadastraal bekend in Sectie U No 187 groot 60 Centiaren Verhuurd bg de week voor 1 B0 De perceelen zullen eerst ieder afzonderlijk worden geveild en afgeslagen daarna 2 en 4 vervolgens 2 3 en 4 en eindelijk al de perceelen worden gecombineerd De perceelen zijn te bezichtigen 30 en 81 Mei en 1 en 2 Juni a s van 11 tot 4 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren mits voorzien van een bewjjs van toegang af te geven door den Notaris over dezen verkoop taande Betaaldag dor Kooppenningen S Juli a s Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notans FORTUIJN DROOOLEEVEB te Omda mr 2j ets HANDSIGAAK Menig adre voor Oouda Louis BiSSCJIOp Dnbbele Buurt Wed M MOL Korte TIendcwcg I 3 ia het goedkoopste adres Tan Nieuwe parapluien en reparatie Uitslaan van DB NIEUWSTE MODELLEN ZOMEBMAITTELS worden voor Bpotpr zen ÜPÜKHUIMD in de FlJiAhB filTVEHKOOP bij I 8 KËI ËR hxk Tieidewig JIOKKEN EN LUIERS OPENBARE VERKOOPING om contant geld te OtOTJIDj ten orerstaan van den Notaria G O FORTÜUN DROOGLKEVER op DINSDAG 12 JUNI 1894 des murgena ie 9 aren tea sterfbnize tmRBS TBU den Heer Dr A Kohkijn aan cle Gouwe w k G no 217 te Oouda van een netten en g oed onderhouden IIBdlBll Te bezichtigen Particulier Zondag 10 Juni van 12 tot 4 uren Publiek Maandag 11 Juni van 9 tot 12 en van 2 tot uren HOOILAi D De Notaris J P MAHLSTEDEte Berg ambachl is voornemens op DONDERDAO 21 JDNI 1894 des namiddags ten 6 ure in het voormalig RECUTH0I3 aldaar in het openbaar te verhuren het Hooiland toebehoorend aan de H 0 ARMEN aldaar en aan den polder BERQAMBACBT PAIIAPLÜIES EN EN TOUT CAS voor Heeren Dames en Kinderen Met Zyde Sanelle en Gloriastof Zie de prgien in de Uitstalkas Repareeren on Overtrekken J QILEIN Lange Tie deveg D 61 OJSDERLINGE Brandwaarborg Uaatschappij NEERLANDIA XjEEXJ WJiLRlDElSr De Maatschappy slait tegen zeer biUyke coöditiën VERZEKERINGEN op GEBOUWEN INBOEDELS KOOPMANSGOEDEREN enz Tarieven Regletnenteu eo inlichtingea verkrijgbaar bjj den Agent A J LAFEBER Karnemelksloot R 504 Zy die eeoe Advertentie wenechen te plaatsen in den FEESTWUZEE Toor de Tentoongtelling der Hollandaehe Maatschappij van Landbouw afdeelÏDg Gouda worden verzocht hunne Advertentiën in te zenden vóór 10 Juni bg den Seoretaria der Feettcommiaaie Mr M M SGIIIM TAN DXK LOEFF De prga ia de geheele pagina 5 de halve ƒ 3 de kwart 2 75 by vooruitbetaling te voldoen en wordt verzocht op t ilEUK te letten UIT HUT MaoAZUN VAM M RAVENSWAAYZüNE OORINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van n lees n em half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedepoIneerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ EBNIQ DEPOT der fijnste Uaagsche Bewkut Wat ia de beat inwrnvuig tegen Ji t Bheumahek Lenaenp jnen kortom Ëjoen ran al s Anker Pain ExpeBer fg ismetbettiititiiciiaKiteiveDdeQtegen ls ltoker PaiiilxpellBr yHf moet dus steeds in ieder hajageziQ S Aflker PaJn ExpeJIer Priis SO oent 76 cent en fl 25 de Seaeli Vooitümdan in de meeste Apoüiekea eo by P Ad Biohter Oo te EottenUm Te Oouda bfl A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON Apotheker Markt DIJKGRAAF en HEEM RADEN van den Polder Bu v inAAL znllen DONDERDAO den 14 JUNI 1894 des voormiddags elf ura in de tRoHBin te Oouda Het doen van eenige HEH3TELLINOEN aan de WATERKBERINO van den Folder langg de rivier de Qouwe Inlichtingen te bekomen hg den Architect L Bl EÖERSDIJK te 6ou iii Openbare Verkooping om contant geld te a OTJD A ten overstaan van den Notaris O C FORTUIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 19 JUNI 1894 en weli Des morgens ten 9 ure aan het huis Wgk H Nr 64 aan de Turfmarkt vanc LEDIKANTEN MATRASSEN BBÜDBN en BEDDEQOED en eenige MEUBILAIRE GOEDEREN Daarna aan het hut Wijk K Jir aSS aan de Peperstraat van Mahoniehouten en andere staande en draagbare MEUBELEN Bedden en Beddegoed Koper Blik Glas Aardewerk enz Te bezichtigen daags vóór de verkoopingvan 9 tot 12 en van 2 tot 5 ure Firma J WELTEH WIJDSTRAAT A 42 Zomer Corsetteii Orthepedigche Corsetten Recbtliouders Corsetten voor corpulente Dames Dames Blouses I j wi li Ui m Nieuwendijk 241 Eerste buis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ULTEEBEN Woensdagn en Frifdaga van 9 tot d uren Markt 154 Gouda ICOI POIKE OUDE 9 m SCHIEDAMMER GEITEYEE Merkt Ï IGHTOAP Verkrggbaar bjj M PEETER8 Jz N B A U bew s van echtheid ia oaebet en kurk steeds vooreien van den naam der Finn P HOPPB Qoada Boelpandnik van A Bftnnuux Ik SooVt BINNENLAND GOGDAa i Jani 1894 Dat het bggeloof de wereld niet uit is bewgst het volgende dat te dezer stede Zaterdag voorviel Een persoon zich uitgevende voor a ezant des hemels verkocht aan een vrouw twee pakken met kruiden en nog een fleechje met goed dat aeker niet veel waarde bevat voor de som van f 10 Hg deed dit gaande met de vrouw in het gebed Ook noemde hg de namen van een paar predikanten èn van enkele dokters die hem naar bedoelde vrouw hadden gezonden daar hg een afgezant de hemels was Het is te hopen dat hg niet meer slachtoffers maakt Sen doortrekkende vreemdeling die Igdende was aan eene ziekte kreeg gisteren op de Spieringstraat weder een aanval na op het folitiebureau voorloopig verpleegd te zgn geworden is hg door dr Levedag verder verzorgd waarop hg in het Gasthuis is opgeaonwn Gi t reBavond vervoegd sich een persoon die nog al wat tappergen had bezocht op het bureau van politie ea meldde dat bg zgn horlog was kwgt garaakt Zgn toestand vras vaa dien aard dat men heel weinig op zgn aanklacht kon afgaan daar hg niet eens wist of hy ha ia da ene ot andare tapperg nog bg zich hadi hj kaa het dua avengosd verloren li bb n Zondagmiddag ten half twee sprong J Renrfogs adsistent in de Zwemschool in het bassin te water om J Boot die in gevaar verkeerde te radden waardoor hg het kind van den dood radd Hedenmorgen zakt h t loan e van den heer K ia bet ondiepe gedeelte van het baaiin aan de zwemsehool in een toevallig daar ont taae kuil en verkeerde daardoor een oogenblik in levensgevaar De jongeling F Sparnaag daar juist aanweaig bemerkte lulks en sprong er direct bg om den jongen te radden wat hem dan ook gelakte Eea woord van bolde aan dezen flinken jongeling die zoodoende een mogelgk jahail heeft a ewend D b r J Bottorop is henosmd als onderwgaer aan de school van M U L O te Wonn m r FEViLLETOK Be laatste eener Familie Naar ket Trantek 8S Hg ma nr nUt ur me Hide mjj ajjo adrM Ik begaf Biy naar tgn wonio wur de portier m verteldd Dif ti vaa ham te we teu en Dienund iat wat er fiB hem ge ord o wm Sedait m miasd ia hjj spoorlooa ferdwenen eo daar hg op era goed i avond Tcrtrofckeii is loader bagag e m geld j t mes er oiet au dat hg Tenaoord ia Oaa Brêt rns is wel vafbaaterd aedert m ii Ttrtrek Mao Bohgnt er de manaebeD even makkal jk vao koat ta nakm tk in China Ba wist fg vao dit allea nieUV Ik wbt leide Marianne ydat de beer Van Triebtvoocde da ïWntenboere ptotaeKn verlaten had Maar men vertride mq dat b $ dikvgta ap reia ging lon r lenand te vaanwboiraa eo niets bevgat s B dood De uitdrukking van haar galaat va in atrgd met kaar woorden en Elize die de waarheid in de oogen barer zaater las werd zoo bleek dat de eee officïer op haar toesnelde om hulp te bieden met den uitroep Wat heb je EüuF Nieta stotterde bet meiqe Sadert den dood Tan mijn awi er ben ik erg zeunwatAtig eo ik was 100 weinig voorbereid op het vnaemen vaa dit nfeiiwe ongeluk fTütgMf ma dat Ik er iM raw ada toot dao De afdeeling Zuid Holland van den Alg Ned Politiebond zal Zondag 10 Juni a s alhier een vergadering bonden tar nader bespreking van de oprichting van een wednweaen weezenfonds voor de leden van daa Bond De 26ste Tei gadering van de Afdeeling Gouda en Omstreken der Ter v Att O in N zal gahonden orden op Zatll ag 9 Juni a s s nam 2 uur in de school v 0 N O alhier Agenda Opening door den Toorzitter Notulen Welk verband dient er op grond van Gods Woord te beetaan tnsschen School en Kerk Inl de Heer S Hempeniui De Christetgke School dienstbaar tot karaktervorming Inl de Heer G J Slothonbqr Fauie Tragen en Uededeelingen De Trge School of cultatieve splitsing der Staatsschool Inl de Heer L Loogeu Leerplicht of Schoolplioht Inl de Heer J van Andel Jz Sluiting Woensdag l I had in den Buitantnin Roz nbagc te Ondewater van den heer W J van der Meer onder voorzitterschap van dan heer T A M Thier do jsarli ksohe algemeene vergadering plaats van de R K vereeniging Tot Nut en Genoegen In die vergadering werden de aftredende leden de heeren £ J Spronk J T Tiehoff en A Spruit metgroote meerderheid van stemmen herkoaen Toor een ander beatnurslid den beer D Hogenboom die de gemeente met der woon had verlaten werd gekozen de heer H Linnebank in herstemming met den heer G van Wgk Terder werd rekening en verantwoording gedaan wat in orde werd bevonden Mede werd door den Serw heer pastoor Royakkers aan de vereeniging een concert aangeboden van het fanfarecorps van de St Josefgezellenvereeniging uit s Oravenhage welk concert 29 Juni zal plaats hebbeo en waarvan de aanbieding dankbaar werd aanvaard Bg Kon heslait is banoomd tot ambtanaar van het Openbaar Ministerie bg de kantongerechten in het arrondissement Rotterdam voor de kantons Rotterdam no 2 en Gouda ter standphiat Rotterdam mr H Taillant thans kantonrechter plaatsvervanger adv en proe In de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den Zuidplaspolder is met algemeene stemmen herbenoemd tot heemraad jhr mr W Th C van Doorn te s Gravenhage dag kwam Ik was overtuigd niets nieuws te vsrlalieo Kb bovendien wiat ik niet dat die arme Budolf tot uw goede keoniMen behoorde Ik barianar nij aelb dat b volstrekt niet ia dan aauwk viel van den generaal Dat kon ik nooit vatten mnt Iwu oen beate vent alleen wat bttesig UQ beeft mg eena bqgestaau in een tweegevecht waarvoor ik hem nog steeds dankbaar ben Dergelijke diensten vergeet men niet Arthur had lang op die wijse knnnen voortbabbelen ign nichten luiateiden niet naar hem Minder ontrowd dan baar snater osidat zij niets hoorde wat E niet reeds wist keek mevrouw van Hanswaerd naar Elize die met moeite haar tranen weerhield en zg smaakte er een wreed genoegen in het meisje te zien lyden dat baar medeminnares bad kannen worden aU Rudolf nog geleefd had Trillend van woede bedacht s AtA hg haar wellicht verlaten zou bebben om iJSize en die gedachte roostte haar bgna over zjjn verlies Arthur verbaasd over die uitwerking van ziÜn nieuws had t onaangename gevoel vut iemand dia een onhandigheid be n heeft en dacht er over na hoe hg dia font moeat herstellen Hat achgnt wal dat ik altjjd dwaasheden moet uitvoeren riep bQ ziob vnor bet voorhoofd slaande Dat komt er ran als je driejaren op zee rondiwalkt dan fiap je er dlea maar uit als je weer land onder de voeten hebt Maar bet lal m niet nuergebearen dat beloof ik je En uit vrees om mgn neai weer voorbij te praten geef ik nn eeos het woord aan jou Mariaane Je moet n beel wat te zeggen hebben Tertal mg eens wat bier alsoo febevd Is wank ik va biaganaiimd niata Uarisnar je ja nog HH MM de Koninginnen agn in goedea welstand te Tarasp aangekomen Op hare reis naar Zwitaerland hebben da Torstinnen een beaoek gebracht aan de vorstin nn Wied op sSageaabanBanv bg Nauwiad De kroonprins van Denemarken zal naar MS beriebt wordt dezen zomer aan boord van aan Deensch oorlogsschip een bezoek brengen ian Willemsoord en zeer waarschgnlgk ook aan Amsterdam ui het beiichtigen van de maritieme inrichtingen Aan het Dsensoh oonsniaat daar ter stede is intuseebeo omtrmt dit bezoek nog niets hakend HbI d c Naar men verneemt haait de minister van InanciSn aan den heer Knikhoven kosteloos ut gebruik afgestaan van het gedeelte strand bestemd voor bet volksieebad te Sobeveningen O todag waarvan de Residentiebode melding maakte is mislukt Oe heer Piaraon afgetreden minister van financiün is met groota meerderheid aangenomen ala lid van da Witte Sociëteit in Den Bang H M de Koningin bM A aatli itroot lil reren medaille en H M de Koningin Regaate eene kleine zilveren medaille uitgeloofd voor Sen scbietwedstrijd in Angnalns door de Bcbietvereeniging Mars te Delft bg gelegenheid van baar 25 jarig bestaan te houden In eene gehouden vergadering van de vrgzinnige kiesvereenigiog De Grondwet te WageniDgen is tot oandidaat gesteld voor de Tweede Kamer in het boofdkiesdistrict ülst de heer E D de Meester notaris te Beteren Ook de liberale kiesvereenigiog Burgerplicht te Renknm heeft den heer S D de Meeater oandidaat gesteld In eene te Zetten gehouden vtrgadaring Tan de centrale anti revolotionaire kiesvereeniging sNederUnd en Oranjes in het district Eist legde mr G W Baron van Dedem het vooreitterscbap neder en werd in sgne plaats gekozen de beer H Piarson diiecteat der Heldrings gesticbten Tot candidaat voor de Tweede Kamer werd gesteld de heer C M E van LOben Sals oudlid der Kamer voor het district liede Mocht deze bedanken dan zal de candidatonr worden aangeboden aan den heer Tan de Telde oudlid der Kamer voor Loosduinen ea daarna aan baron Tander Borch vanTerwoide ond lid der Kamer voor Schiedam bet laatste bezoek dat ik je bracht op den ochtend van ngn rertrekP O ik vergat t niet antwoordde mevrouw Van Hatuwawd fik sou ja woord voar wowd kuBOaB herhalen wat je m toen gezegd beU Daar h ik niata tegen riep de oQeierlaiAmd Ik uHi er je zelfs zeer dankbaar voor ign nu Ellze er b tegenwoordig ia Zg moet eindrl k eena booren hoe ik over baar denk t Zal mg zeer aangenaam z jn als je tea minste niet van gedaehten veranderd bent Dat kan ja niet gelooven WQ kennen elkander uit ome prilste jeugd en je weet zeer goed dat mjjn grootste ondeugd koppigheid is Even voor ge btnnentradt heb ik betsalfda aan Elise gesi En wat actwoordde ig P Vraag t baar self Artbnr Het vragen f Keen ik sou veel te bang z jneen afdoende weigering te krggen Voor het oogenblik wensch ik mg te bepalen tot een voorstelling laister Arthur Erzee 19 jaar luitenant tar zee eerste kinase Mi n moeder waa een tuater van je vailer W i fa dus neef en nicht Dat ia een bezwaar ik erken het maar ik hoop dat je je daardoor niet zult laten afsohrikkeD Nn je weet wie ik ben komen de nadere bjJEondorheden Mgn vader heeft m een aardig fortuin nagelaten dat nog ia sjjn e kael Is Ik waa te verliefd om lui te makes Ik daeht sleobla aas jou Eliie heeft op het oogenblik ook eea goede 76 duizend galden tM meviaaw vaa HaaavaMdhoi in de reda ffHoe dat leoP rroag kMkxa dt WMkbnawM mmmimmamammmmmiÊitmmmmaÊÊÊm In d vdgeato vorm ia Tol eii het Centnimc da weaaeb tot hoatol tu Mg santeebap B dm pwia tar kennis gebraoht van U M de K iiiii pa BagMitai Aan Han Bl satait de Koningin Begaatai Hamow I OmH mat TeiaohnidMra aatbiad ta iMuaa het aNsderlandioh BalJlaeh Zounrsn OeiBiUe Dat in ijina saataljjka vwgadwiiig op Zondag 20 Mei U lehoudaa in d Groot Doel aal te Rotterdam en kügamond doM wriê belangstellend katholiek ingamtHMa Bat algemeene stemmen e ne moti ia aangenomen van den volgeDdan inhond H t Nidwlwdi h Belgi ik Zmann Cosmit biaWak vaneaigd bj d gadMhlmii van hat wi iai t dw gabwit ran Pins II spn kt dan waoaali oit hai genatsehap T n NadarlMHl hij d n fWns k nteld word sen lal dawtoé aonbr twijfel door all ka tholiak n van Nadtriand ga t aBd hg d Sa geering aandnagsD Mg il als leider dar vaigadaring da vat eerend opdracht g dau di moti aan Qw Majesteit kenbaar M naken Vao di opdraeht kwgt ik mü vartronwand dat h t Uwe Majesteit baha a mog oo venoak go lganatig an t willen n m n Mat dan di p tan erbi d Tan Uw M j trit de trouw 4 anderduig Piaaaar P Wïujme CJ PriMidant vaa hat K B Z 4 Het Cntnma daalt aad dat bat baatair der R K kiesvereeniging stteeht voor Aliens te Utrecht aan het Nederlaodseb BalgiHb Zooavaa comité goantwoord htêK dat hat in overeenatemming Biet de algemeene wgadwiag wel aatr sterk en ae r t n bt d oaknlag van bet gezanteohap bg den Pana Uljn batnana n evenseer bet harstal bl jfl nrlangaB maar dat bet took niet kan iostammm mat da bakende motie ea aeUs d vrgbwd maaat e moeten nemen zoo sttrk Is d b tam lBkhdd toelsat een nader aandringaa op het haralel van het gezantschap hg ocie tegenwoordige regeering te ontraden Op last van den nahtarnwa isaaria ta Dordreobt is te Ond B igrland gaarraataardaa naar da gavangenis te Dordrecht ovargabraebt E A en zulks wegens verdniatenng van goederen tot zijn fïiillieten boedel baboorenda Deie goederen waren geborgen bg eenra herbergier te Krooswjk onder Mgnabearmland dia daarvan aangifte deed bg de politi Deze nam alles in beslag Ai mmÊÊÊÊÊ immmmia mÊÊmmiÊÊÊÊimÊmm reaiande Ik dseht dst s f niets bad j zy had eiei aesr dan Ik toen ik buirde fluuu de genersal beeft reeds lso geleden bij testanwat di som op baar vssifssat Duivels I prsvslde de Joafs i i muteIa uUa mlaob Hen sou seggen dst lieana ds bsroses met eeo vrsgesaee gitailsoh rZsker dst kan ik niet ontkenneo Ik heb an sityd het oQsaDgeasms gsroel dst msa n ssl saa tien voor iemand dis jsoht auakt op eea aui e met geld Maar dwaze jeugea Liie beeftdsnjg Jetvi I ik geaadeM Toch heelt ze nog Ie veel Haar bB i rekeaing is t mijn soliald niet en armoede Ij gssn bepaald vsrsiieble Thiol ben ik geaadei tot myn phinnen en in Q kaoiea op bevordering Ik houd vao mijn vik en its goed saogssobrsven Als sen kegel of de koorts mij sial dea weg doet OHsaa vsD alle stof kin ik bieuea b trekte c siaig jiren kipi ialuiteunt lijn sa wie eet of ik bet niet tot admiraal breng Dst ton prachtig sijn aiaar toeh hond ik nog meer via mijn nich e dei van de lee sn il Eliis bet verlangde soa ik volgaarae laijn OBUleg nemen om ksar Ie kunnen tron ea Ziedaar lieve niekt sllss si ik voorloopig Ie seggea heb mag ik thaas je entvoord vsneaen t Dese sooderlinge lieCdesverUariag isbaagda aüader esn JUse daa het geval soa geweest sija met eea hu elfftaiiiiuik ia den ge snen vorm Oaaakertigheid bnt op het gelaat ven den dapperen joagaa min die baarasa r tessiselen laabood alslaad t doee vaa dea retdi mm ea éa goede kanaaa o fe