Goudsche Courant, dinsdag 5 juni 1894

o nohtlMuik ta LMawanlea Tmordeelda J BÓgÊI foonoalig pradiUnt ia BuliDgtn I Monl tot üf MuUnga garugMUttnl ValMlu kukMQotUa ZMMd rrqofaMrda lut OpenhMtr lËÊUterie bg h fliiiiiiliiimnli RcchtlnDk l A itnilMn igliiildigTeiUiriag TU alia baklatglaii aas da ten laaU fibgde fajtan an Ikcm ferooidiiling lo Jl O Knaaae oud 80 jaar boaUrakhn m nmsqgiMf t AiMtenUm tot 9 j u aa 4 u geT 2o ü a l Toabaarta Maebaidaa aahtfa BooUi na M H d Joardmil ood 40 jau wonaoda ta Amatardam lot 7 jaar ge 3o R K Tham oud 34 jaar onaiide ia Haotaa tol 7 jaar get 4o F ran Liemt ood 39 jareo aigaranfabrikant wonende te Haarlem tot t jaarger 5o J ¥ nj oad 89 jaten agaot in hwraa ia Amatardam tot 5 jaar en 6 m ger 6n B Sioniga ood 40 jaren makelaar ta Aniatenlam tot 5 jaar gar 7o T £ W 1 Arnta ood 28 jaren colporteor te Amitardam tot 6 jaai gar 8o L Bempt ood Ü3 jaren wonenda ta Miliwlia tot 5 ar au 6 m ga 9o K A G Keeee ood 44 jarao Upper ta Anaiaidam tot 6 jaar gar an lUD H O Ldaolika ond 46 jaim l iarbot Iflaar te Anutetdam tot 4 jaar gn Kan laatianjariga jongen ia Zaterdagochtend ia kat geboow der eleetriache fabriek an de Haagaoke tram ta SaherenHigmi by bel eobooomaken ran een drijfaa bekneld geraakt tuHchen de ae en een toaw dat hg om de aa bad gewikkeld H krak aan arm en dete werd odtrleeaebt Dn if poUtia in Dan Haag ia een man MUifakaiiden die raraebillende pariunen roor Wainere of groolere bedragen oplirhtle door oor ta wan ün dat bg ben aan aana betrekking BOtt kelpan Qe man die al eenefroeger nat da jaatitia in aanking kwaa ia ia bawaring gesteld I ii i i iil n ii Het Maandblad lagen de rerraleehingen c daalt made dat Iemand die aicb boterfabnkant en landbonver ta Wilnia noemde wieni aioomboleri in bet boman ran dan radacieur Mdenoobt en rerralaoht beronden werd bleek ta Wilnii niet bekend te zgn Brjereo en briafkaarlan aan ign adrei te Wilnii werden ialkana naar Amitardam opgexondeo waar ig dan in handen TU den bedoeldea fabrikant kwaaaa Eet Maandblad c beklaagt er linh orer dat de boterwet ten opclobte ran de door het kM gaaigntlaarda faitaa aiat woidt ioagepaai B a ioqirlildig da adniaiitnUa bg bet ladieBbe leger is kan bigken nit het feit dat laaer daasa aan man dia in April ran detacbeering in het raderland was teruggekeerd in kol beail is gestald ran 9S eantab die hem nit ladit ti a oagaiondan omdat bam s n daMa l d afar Ma dag la weinig aa niUi Mat het oog op bet baioak dat rale Hollanders aan de wereld tentoonstelling te Antwerpen Uien brengen hebben tioh Maandag jl aen ib Antwerpen gereetigde landgenooteo tot een oomM gerormd t in doel hebbande da tauigailt welke uit ons raderland daarheen tiakken loo mofeiyk met laad en daad ran diaait ta gn Onder ds bauaning ran Hollandioh ComiU lol bat arschaffeo ran inlicbliogen a n baMakers der wersidlentaansicllingf st t dsM rereeniging lich ten doel lo Aan hen dia het ToorDaiaaB auchtan opgerat hebban de wereldlantoqnstelling ran t i Ie beioekeii alle mogelgke inlichtingen te mnchaffen betrrbnde goetlknop rarkigf AsHffevaogeD 1 Mei TQd Tas Greesvlcl Directe SpoorwegverblidlK nel tiUUÜA Zonerdlesst 1894 95 ll 11 11 l OI 1 11 l ll UI a o T T 11 S 1 H S o o D A 1 10 S tO Mil 4M 4 41 Ml 7 17 1 10 Ml 4 11 7 17 MO l ll M l ll 1 0 11 01 IMO 1 11 1 41 1 10 1 01 4 40 i li l ll 7 17 Ml lO M OEN HilO 60 U1 sHlgei ll 7 107 41 l ll 1 4110 1111 31 1I 1BI I8 l li i li 1 41 4 11 4 41 i H 7 l OI Ml 10 10 loUafdasi maawarkaik Moonbaakt 10 11 1 44 f s 1 41 10 M l il I 7 10 l ll 10 11 1 14 10 41 Ml l OI 711 10 l ll l il 10 1110 11 It Ol 11 411 10 Mi l li 4 114 41 MO i 47 7 41 Ml 11 10 IMI J T k E C B T e O O D t Vtreekl Ml 7 10 I Ml 11 14 11 01 IMO Mi I IO Ml 4 41 I U l OI MO 10 14 Woerdaa l il l ll 10 11 11 14 4 11 1 1110 11 4aade sur7 07 l ll 10 14 11 41 4 14 l ll eauda 7 10 1 311 34 10 17 11 01 Il ll IJl M7 8 i0M7i l0 7 01 1 41 Ml 11 071 M IT 11 D A M SOD D 1 ABsMassGA I s l 40s Il lOs 11 17 l 40 4 10i 4 10 7JI 1 41 Wp l n l ll l ll 11 11 1L Mi Ml 441 7 10 IMO Mt I M1M4 M U IMI M M M 141 lU Ooads Maw Utraski 2a Tartroawda gidaaa aaa ta wfjaaa nor faailÜa of aUaaa reilende penooaa bekend at stód f ie balienamardighaiian ran Aat W ien Kaada babbea tick roor dat doel aenige Bonaadaehe joagaliedea bMkikbaar faateld a maagen zgn lag de gariage rar eding na f 1 per dag eeraadar da toegaag tot de Katooaatelling alle nadere gtboawen wegens Terbioteais met de directie labegrepea u de bexoekeri rood te Inden Mee beeft in dit ganl mat met gidamraa beroep maar met welwillende laudgenooten te doen die ran hanuentwege dan ook gaarne ala loodanig behandeld weoseben ta worden Het comité dat werkuam zal sga van 30 Mei tot 31 Aoguitus 1894 rersehaH alle inlichtingen gratis mits elke aonrraag daartoe retgetald gaat ran een poeiiegat k 10 eaota oor kat antwoord Brteren moeten gericht worden aan das Beereiarii ran bet Comité roomoemd Rnelegs 33 Aatwarpan De eommiiiaia roor de liekenrerpleging ran ba Boode Krnia kondigt aan dat op 1 October a s gelegenheid bestaat tot plaateiog ran 4 ongehuwde rroowen als iawooeode lf flingpleegiosters ran het lioode Kruis ia hetZiekeahnis aan den Coolsinget teKottcrdam onder de rolgende roorwaarden De leerliag pleegsnstera genieten roorreke ning ran het booidcomitd ran bet Roode Krnia baisrestingï roeding Terplegmg en onderwgs gedurende 2 jaren ten ware xg zich door oogesobiktheid roor den werkkring ran plergznster een rerder rerblgf in bat uakenbuis OBsraaidig toonen Alleen tg worden aangenomen dia Ie run 20 30 jaren oud zgn 2e Beboorlgk lager onderwgs met rrncht ganoten hebben 3e Niet Igden aan een roor de uitoefening ran bet beroep als pleegzuster ran het Roode Krnls hinderlijk lichaamsgebrek en in het algemeen een goede gexondheid genieten 4a Vaa onbesproken gedrag tgn rolgans rerklaring ran den bgrgeaeester barer laatale woonplaata en soa noudtg de toeetemmiog overleggen ran ouders of roogden Se Met goed gevolg of meer dan eem de koepokinenting hebban ondergaan Na een proeftgd van 3 maaadeo ea Toorafgaaode keonisnemiug ooderteekent da leerliögpleegzuster bet Reglement waarbjj z i zich rerbiudt als piregzuster den dienst ta rernohten waar ty dooi het boofdcomitié van het Koode Kruis wordt geplaatst De opleiding der leerling pleegzusien b eene theoretische en practische Na 2 leerjaren stelt da commiaaie aan onderaoefc in naar haar gedrag bekwaamheid en geschiktheid roor de laak en rerleent haar bg gunstigen uitslag het diploma als plaegioster van het Roode Kruis In tgd ran rrada bekomen de gediplomeerde plaegtuatera van bat Roode Kruis onder beheer na hat Oomité der Vereanigiug te Hotterdam kosteloos huisresting voeding verple ing en werkkring in het tiekenhuis ta liotterdam Zg tgn daar roords verpleging bg partionlierab beschikbaar door tutschankomat der Comité t tan het Roode Kruis Zg dragon bet herkenninf steeken van hetRooda Kruis Aan de pleegtuvtars ran hetRoode Krujs kan op 50 jarigen laaftgd often gevolge Tan gebreken in en door den dienstvan het Roode Kruis verkregen een pensioenworden toegekend nit de kas van het booidcoraitd van fÜOO sjaara Belaaghabbanden dienen tioh rdór 1 Jolia s onder overlegging vau geboorteakte eaaodora beacheideo scbnftelgk ta weuden totde oommirtsie Lange Voorhout 6 te VOrarenhage Oaao hakandaeking dia ia da iStaataooaraat ran heden wonit opgenoman gaat nit van de Vereenigiog het Ned Roode Kruist en is onderfeekeed door den heer K J O 11 01 1 11 1 41 Ml 1 01 Ml 10 H 10 11 11 01 11 01 11 11 lUi l 1M 1 U l ll 7 41 Ui u 11 11 M 1 1 1 ILM IMI 10 17 10 17 10 M 10 41 1 47 I 1 1 1 l ll I I M 1 01 1 11 1 11 1 11 1 11 JJI f 47 aoDDl oiN Bias 7 111 40 l OI 1 17 10 41 ll U 11 111 011 17 1 II lil 4 41 1 17 l ll 7 11 T 4I 1 07 1 11 11 01 10 11 1 17 1 41 11 01 ll lO 11 0111 11 4 17 l ll 1 11 1 11 l ll I M l ll l ll 1 14 l ll 1 11 lar H 7 41 l ll l ll lO lO N Kr 7 47 LJsiw 7 111 01 Miïd 1 01 TeoA 1 07 l ll I IO 11 11 sBata 1 11 l ll I II 10 17 11 17 11 4111 111 411 17 l ll l li lil 1 41 7 41 10 11 U U 11 41 OrBt UTBICilT I II 1 10 7 11 iM l ll 10 11 10 M IMI l ll 1 111 11 4 47 III i i7 7 41 l ll 10 14 10 11 I U M4 11 01 1 17 IJ7 7 11 10 17 1 117 011 11 11 17 I ai ll 04 l 4i l li 1 07 i iUO Ii 1 11 7 111 11 1 41 I 11 11 11 4i 1 10 l OI l ll I IO i la l ll 1 111 111 1110 1111 10 ODD II TIIDi h M Mie 10 01e 10 11 ll Us I ile 4 47e l ll 7 41 10 14 a l ll 1 1 11 11 11 11 1 1 41 M Ml 1 41 11 11 t Ml 11 1 11 UI Mf é M Ml U II Baron vaa Hardanbroek na Bergambacht ala Voorziltar a dan keer W Vervloat ali Mea wbrüfl bH AoMtevdam dd 31 Ibi MO M Uir D gbUda HedM avond h tft io de dnikkar § vu tUcbt roor AB o Eifiilfior e Mbiuiu kiagpluti g bad ZooftU men vet ii de Laikiebe politie a iteedi ia de m ning det bier in ttode moet TertoeTen de zoogeaeamde KaMtscba baroa Vod 8lenibei die eau belwtgrgk usdeel iieeli gebed ÏD den laeUteo dyoamietuoslsg Door eene of endere unwgtmg na bg ODsa ja titie bet Tvrmoedva gerezen dat de beer OorMluMen mederedacteur rao Becbt TOOff Allen o eecvetarii au bei internatioiHuü wiwide ncretariut uet deien berncbten TieeuMleling ia eorreipoadeatie sou staan i Avootb t i Dur werd getcbeld aan bet gthonw Of bet Damrak l e concierge deed open m voor de daar itoaden een tiental boeren Ken haoner maakte zich bekend ali officier van joiiitia Hg lat een bereWbrift Toor om aan politiie en jmtitie toegang te Terectaaffm tot bet gebonw raat bet doel daar eene boiaaoeking in tf tallen Onmiddetlgk werd de tofgang Terleend aan da beereo BebaUe mr Ort officier vaojuatitie waren er mr H Simooi reeb ter comm tsaar is de beer Stork comaii iaria ren politie een 74tter van de stadadrakkerg om als deskundige dienst te doen bg bet ondenwbeiden der lettertypen rier Belglscbe eo een pa r HollaudBcbe recbercbeurs Acbteiwnrolgens werdenï de drnkkerg en de seiterg en de rommeikamers doorsocbt docb tonder eenig resultaat Toftn stuitte men op bet redactie bureaa dat gesloten bleek De concierge deelde mee dat de beer Coroelisaen den alcatel daarvan in den sak bad Hg woonde op de Dacosta kade Duarop b a en de beeren zicb naar bei buis ren den verdacbtcn redacteur Ook bg b m werden alle kamers döorgesauffeld alle papieren dooti lesen lessenaars au kasten geopend men voed niet wat men zocbt Toen ging het met den heer Cornelisseo terng naar £ xoelsior waar bet gebeele redactie bDreau werd doonocbt Te half twaalf gaven de beeren bet onderloek op KOuder eenig gescbritt mee te nemen BlgklMwr wai dos Jüorspronkidgka aaawgiing niet Juiai K Men schrgft nit Waterland aan de N B Crt Het is Vrgdag 1 Jaoi beel rroeg in den morgen de zon ïi nanwlgki boven de Smitten maar werpt toch reeds bare vriendelgke stralen over de weiden De runderen loopen naar het melkbok waar de bo r gereed is om ztw aanstonds de vollo uiers te ontlasten van da schuimende melk De speeltorea in hei naburige iadje laat vrooli bet carrillon klinken over de velden en de stilte in het roude wordt nu eo dan alloen af brokeo door hei geloei der koeien of door bei gekrgscb van den een of anderen watervogel En toch hoe rn het eok nog moge zgn iocb sien we allengs veel Iwwegiog taugs de boorden van bet kanaal eo van da nngraarten Hrt ia of Amsterdam op de en vrieudelgkeo Jnnidag e n uitval oet naar Waterland want wa aien tal van beeren t gewapeq met en lans over den scboudsr een ransel soo bet Bofa iit op den rug en een veldfleeob op ig Maar als we goed kgken bigken de s faaereD hengelaars te zgn die van bunne attributen voorzien de visobjA hopen te verschalken T 1 Juni ol is bet in de provincie Noord Holland verboden net den hengel te viaschen een wgs besluit van Gedeputt erde Stalao waai riaardow worüi f rniatiging voorkoueo en als we bier tevens een wensch bescheiden mogen uiten zou bet deze zgn slaat in 1895 hft verbod npnicnw wnrdfn M M 4 17 1 04 1 11 iJO 1 10 1 17 I M 1 U 1 41 11 10 IMO 1 41 1 11 l OI l OI l li Teorb 1 14 NJ Ljli ll Z Zefwl OI Bl Kr l ll Zev lLI II Oneda 1 107 I 1 44 4 11 nitgeraardigd doch dan liaft ioi balf Joais Bei dunri niet langof devAmaterdammarsc Mttaa ueh utm aas daa kant aa ioca op d a dobbar Menig baarsje wonU boit ge oMaki ea t tan karpm k rpeiic zeggen de beeren f gehaald Natuorlgk wordt 4a v i djei ch door ankelen dodktig aangaspokaa ea gabamt hoi irel dat da hengelaar spate wordt van bianaa Later f den dag vindt atra mwigeen stsfoode op dan kant iorwgl een korperc nn doorging met den hengel Let eens op Daar nadert de stoomer vaa firoek in Waterland dia dtf boens naar AiSBiardam brengt waar zg de melk bij de bewoners der hoofdstad nitventen De boot is flink beladen achter de vin wordt bet water hevig bewt en zoodat er eene zware deining ontstaat De kapltain ziai aan don kant eeo paar visaobers liggao dio reeds rustig slapen Even wendt hij het roer de boot awaakt wat neer laoga dea oever en daar loopen de golven langs de bescho iing ISeo flinke baar rolt over de slapende speoe raari zg vliegen druipnat overeind en een laid boerac van de boot klinkt ban ia het oor vLaelgke water en melkboeren wordt der boot nageroepea maar w ia re U eea eindje verwgderd Tegen deu avoud komt de kalmte ia Wa teiUttde dreven terug de Amsterdammers keeren naar sbnizen en altaren doch men kan er zeker van cgu dat a s üaterdagnacht nieuwe drommen in onze vaartm en siootea het aas zullen oitwerpen Soms komen wel eens ei elgks tooneelen voor als het miaat beschsafde deel van Amsterdam s bsvolking hier zgne bacbanalien viert en dames hei gezelschap der beeren opvroolgken Als het seizoen voor de heogeUars begonnen is lacht menig tapper witjes Hg bewaart de Btokken volt de fle88chenc es zgn lade in de toonbank is vaak aardig gevuld Zóó heeft Waterland ook voordeel van dio excursies der Amsterdammers Als s winters het gs in de vaarten stremt doen sg eea uitval naar Ëdam en Monnikendam en in den viachigd trekken wekelgks dichte drommen naar onio poldervaarten Onder dea titel Partgvormingc beval Uet Vaderland een hoofdartikel waarin da aandacht allenwrst geveati d wordt op het feit dat zich in de moderoe parlementen bg èit grooie partijen meer en meer het streven openbaart oiu cich op ie lossen ia kleinere groepen fracties club Zelfs in Engeland is dit het geval V or do regeeriag ia dientengevolge vaak heej wat achipperens noodig om tnssohea do klippen dcKir te zeilen Het versehünseljs natnnrlgk Het gebied der staatowêrkiatmheid breidt skb ontsaglgk uit en do masningen over de stutaiaak agn zeer uitoenloopend Kr is echter gevaar in die splitsiageo Tffo eerste dat men zich veAwaigend onder teh bepaald pr ramma zich mei phrasen tevreden stelt Ten tweede dat men ook met de best bedoelingen het algemeen belang uit htit oog verliest en meer die bpioadere belsogen najaagt waarmede men in het bgsonder vertrouwd is Men gi dat ook wg staan aah den vooravond van eeu nieuwe partyformatie Laai het zoo zgn al is het liedje ook al otid Uet gaat niet aan knnstmatig bgeen £ e houden wat niet bgeaohoort de font onzer oude par formatie gebaseerd op overeenstemming in opvatting omtrent de grondslagen van dfu staat niet omtrent praetiacha vragen Sinds de optouing der schootquaestie wenien die banden al loaser IU 1 40 MM 1 41 M4 e 1I M 10 10 UJO Ml 7 17 e 7 17 e 7JM 7J1 l ll 7 17 11 4 41 i 117 4 41 7 01 7 U 1 7 10 f 7 11 i n 711 l IMO 1 10 1 01 M Omzichtigheid is thans veraiochie Er ia voor het oogenbiik maar één program van staaiswerbzaambeid namelgk bei in ét openiniprede ontrolde werkplan der rageeriog Daarvoor of daart en zon men stelltqg moe ten nemen £ n wat in geen ander land mogaliik M Bbgiaea is taa ooaaot o awdt nienaad heeft de regeering omirent hare beginoelett of hei plan vaa Inding girïnlorpeU leerd mea wacht lataaaebaa wordt mat ophef geaaeld dat de roontanders van de rroegere kiesrechtvoorstellen lich hebben geconatitaeerd Msar wat dan verder £ en programma is er oiat eo boerataa dar 35 loqden dat der radicalen mede willen oudartaekenan 7 A naanhedea dan omtrent meerdere of mindere staataiamenging Die ign niet moeilyk op te stellen maar eene communis opinio bestaat er omtrent de staatataak nog aiat Een voortreffelijk referaat orar dit oader werp gaf prof Dracker de voorzitter der veel gae uia do Liberale Unie Een der woordeaardara vaa de sooaaervatitren mr Cohen Stoarl raaaenigda tick in hoofdtaak met die denkbeelden en mr Goeman Borgeeios constateerde toen met blgdschap dat eenheid in de liberale partg weer te verkrggen zoo sgn na den kiesrechtstorm Hjj wees ook op die mogeijjkheid bg gelegenheid van de algemeene beraadslagingen omtrent de staatsbegiooting Maar dat allee is immers toekomstmasiek Men heeft no eene Kamer ad hocc en het is wenschelyker dat de regeeriug ue steunen knnne op eene meerderheid bestaande nit verschillende liberale fraeties daa een die onafhankelijk is Tan Lobmanniaoen en conservatiare katholieken Wil men alleen fracties met rerschillende besturen hebben goed voor herstel der onde liberale kaülerclub wordt niet gepleit De aignmenten die tonden spreken roor een nieowa partyvorraing op dit oogenbiik tgn wel wat keel klein Benige woorden van den heer Spranger van Eyk leggen zóóreel gewicht niet in de schaal £□ wat beteekenen teo slotte argomenten als d samenstelling van het Kabinet van onvertoen lijkheid getuigende de houding der N R Ct hg de aaovallingsverkiezingen en het gedrag der meerderheid by de presidentskeuze waar het om een zoo ingrypende vraag gaat als eene nieowe party Tormin gf sNeen eea part formatie gegrond op de verwarring wn het oogenbiik zoo de kiem der ontbindiiig in tich dragen Deze rrowt is nog niet rpp boa overrgp de orertuiglig van deA schryver in 0e Nederlander Wge l§n Men leer 1racblta c Op 28 en 30 Joli a s tal te Dordrecht op oitnoodiglig van de Dordrechtsche Tornclob eo raa de gymnastiekrereeoigiog Oefening kweekt kracht de feeitelgke turn nitToering plaab hebben van het gewest ZuidHolland eq Zeeland van bat Naderlaadeoh Gymnastiekrarbond De uitvoering zal plaats hebben onder leiding raa dea hear J J Sonne gymnastieklaavaar aldaar op het tenais reld aan den Dubbeldamschen weg en in degroote taal ran Kunstminc zg tal gepaard gaan met kinder nilitairfr en volksnitroeringen Tairyte etobe en gjmnasliekrereenigingeo uit ondersch dene deelen van bet gewest hebben hare medewerking toegetegd de gemeente verleende eea snbaidie van f 200 en een gelyk bedrag werd door de Dordtéche Turnclob roor de ttitroeriag toegestaan by gelegenheid van haar 20 jarig bestaan Dryfriemea van papier komen in Amerika meer en maar in gebraik Men gebrnikt er ean aoort raa papier voor dat veel gelijkt op z g lederburdpapier dat eene groote vastheid bezit Aangtiien zulke riemen in elke willekeurige lengte en breedte op de papiermschiue gefabriceerd kannen worden wordt het samenstellen uit rarsckillendedeelen geheel rermeden en rerkrygt asen daardoor een rustigen gang die vrij van aahokken btyft het grootste roordeal is eohiw wel de goedkoopte die sterk in het oog valt hg rergelgking der pr jzên Tan lederen katoenen of gntta pereha riemen mat die der aieuwe papieren riemen N T d B De EngahMka ipoorwegkoningc sir JBdward Watkin dit onlangs reeds verklaard heeft geen lid els het Parlement meer te willen zijn heeft n ook af tand gedaan van zyn spoorwegkoniagschap en zyn voorzitterschap van de Zuid Otalar da Maaebeatar Shafield and liJBaBiaahireea de Metropolitan epoorwegmaatachappgen nedergelegd Hg trekt zich terng om geiondbeidsredenaa Gelijk men weet werd onlangs reeds het gerucht van tyn dood verspreid zoodat bg bettaldzaam genoegen had de lorende artikelente laiaa welke de bbdan aan tga nagedKh tenia wgdden Mqilronw D Baaili diieelrica raa het Doorgangsknia la Ofooiigen heeft aan de aUaeling Groningen der i Nationale CfaristeIgke Ge lOnthonders Vereenigingc eenige woningaa tea geaebenke gegeren om aldaar een sTehaia ta atichten Dit gebonw vraarraa de tlekeniog reeds gereed is tal onderscheidene talen berattea gelegenheid aanbiedea Toor k4 logatra raa laiidgan endienathaar gemaakt woidaa aan den atrgd tagan daa alcohol Daor da Venaaigiag na HaBltlshedianden Mercnrins te Rotterdam tal een ondersteoningifoids worden opgericht Oiderstenning tal worden rerstrakt aan laden der rereanigittg die buiten hnn achnld zonder betrekking tgn en aan die leden welke door omttandighaden buiten hnnschuld tydelgk bnlpbahoarandagn Eerst na een jaar lidmaatschap kan ondersteuning worden rerleend Dete tal worden ventrekt in aen tgdelykrenteloos voorschot van ten hoogste honderdgalden of geldetgke toelage in eens of inwakalgkseha of maaadalgkaohe twmynen dehelft van het laatst genoten ulsna niet Iekoven gaande terwgl de donr van de wekaIgkaoke of maandelijksche nilkeeringen in denregel den jd van 3 maaadan nietzaltabovagaan Dinsdag 29 Mei tal dit punt in een baiteagewone vergadering bahaadald worden Koningin Elisabeth s takpistooU het geduchte koperen stok geschut dat bgna drie eeuwen van het kasteel te Dover het Kanaal beheerscht heeft ia vervangen door een batterg Tan moderne kanonnen en op non aetiviteit gesteld Dit merkwaardige kanon u 24 voet ung heeft een lading van 15 pond buskruit noodig en draagt naar beweerd werd even of acht mijlen ver Men heeft aid evenwel nooit van de waarheid van deze bewering vertekerd Het kanon was een geschenk van de republiek der Tereenigde Nederlanden aaa Koningin Elisabeth ran Groot Britaonili an Ierland eeu bewgi van rrbentelykheid voor de pogingen der Koningin om onte voorraderen te helpen in den strgd tegen Spanje Het draagt een HolUodscb opschrift dat volgens een in Eugeland algemeen verbreide meening zou beteekenen dat het kanon in ataat is de Franscbe havan Calais ta beschieten Het opschrift luidt evenwel Ik werp nga kogel over berg ea dal Mga naam is sUrakar vaa dam en wal s A H Men schrgft nit Noord Brabant sZear belaagrgk ijn da vannderingen welke da suikerfabrieken dit jaar weder ondergaan Honderddnizcnden guldens worden uitgegeven ten einde in de aanstaande csmpsgne meer beetwortelen io minder tgd te verwerken De suikerfabriek der Srma Wittouck te Breda wordt ingericht voor bet verwerken van eeu millioen kilogram bieten per dag en die van dezelfde fiirna la Befgeu op Zoom voor 600 000 kilogram Ook hebben da OMeala fabrikantan kanalen aangelegd waardoor de helft der bietenlossers vervallen Wel ia dat te betreuren voor een aantnl arbeiders die in den winter daarmede voor hun gezin den kost moesteg veidisnen s fiy het gerecht te Antwerpen is een rer giftigiagageval aangegeven van gelden aard als die welktf Mevr Jonianx ten laste gelegd worden Ha betreft een rijksambtenaar die onlangs ondtR verdachte omstandigheden overleed Ook hg Bou vermoord tyn terwille van de premie eener op hem genoman levenaverzekering Citoyen Pillot is lid van den gemeenteraad Tan SaintDeoit Hy heeft deelgenomen aan achandelgke tooneelen welke onlahgs in de nieuwe kerk hebben plaats gehad en ia tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld met toepassing van de wet Strenger Hy is dus op vrge voeten In i na wynwinkel komt zekere Bonrgeois binnen en presenteert een rekeniogetje van 105 fr voor aenige drukwerken op Pilot s last rervaardigd voor rekening van bet revoItttaonair comité waarraa hg de eer heeft voorzitter te zgn Ik ken dat rekeaingetje niet zegt het raadslid Pardon tegt decitojen Bourgeois ziehier den brief waaryi n het drukwerk besteld hebt He laat eens tien is het antwooid Hy neemt den brief frommelt hem ineen en steekt hem in den zak De ander wordt boos an Bchaldt dea bawindsmaa TOor dief uit Deze rarklaart niet ta Jagrgpea wat hg ia ayn etablissement te maken heeft en verwijdert hem door bet venster Bo BonrgeoiSi deerlyk gewond naar de politici Het geachte raadslid zal nu binnenkort weer terecbtstban Het is te hopen dat de rechter kern nu een duohtig vonnis zal voorlezen onder toepaasiug van de wet Birenger t Nieuwe trn Tan eea lakkenniler Te Berlijn had tich deter dagen een tairgk publiek raraameld om de met bloemen versierde wagens te zien voorbgrgden dia van het bloemcincorso terngkwamcn Onder de menigte atond een jongmensch die met beide handen in de takken Tan ign colbert gestoken qogeaschgnIgk aieta anden ta doai bad dai it vootbgreende wagens op fut nemen Zg die in de nabgheid ran daii achgnbaar zoo onachadelgken jongen man stonden waren dan ook niet weinig nnt i toaa eanaldapa aan gabaima politia agaat naderde ao dan joagaa aiaa ondar bawholdiging raa lakkenrollarg iapakte Hoe kan die man gestolen hebben vroeg mea tich at daar hg toch beide handen in de takken baadt Da oploastag aaa kat raadaal ia dot hg ajja aakfcaa aa da vaariag ran tgn jaa had dougaoiedaa ea daar dia opaoiagen ongaaMrkt de sakken ran agn bnren plunderde De betrapte takken rol Ier was een kellner die op too slnwa wgta tyn dabnat maakte Tegtn Inis in roten Volgens de deskundige in ont land die tal van middelen tegen bladiniien beproefd beeft is er geen meer afdoende van het carbonblad verkrijgbaar bg de firma D H Blok te Haarlem roor slechts enkele stoirera per blad Het smeult en geeft eeu hevigen verstikkenden rook Een blad schgnt voldoende ta tgn om sen inhoudsrnimte broeiktst van 30 knb meter te outsmettao Man kaa brt bg boomen en rotestruiken aanwenden tonder bevreesd ta lijn dat de planten er ouder Ijjdeo Spreidt over de rozen een laken en kiea voor de kuur een sUlle dag Beveatig het blad aan een of ander voorwerp en trokja b v en breng het onder de rozen met da voortorg dat het blad deien niet raakt Het laken moet het wegiiaan vau de rook voorkomen Het raseltaat scbyut gansch afdoende te zyn BulteBtudsch Overzicht De Franache Kamer van Afgeraardisdan heeft tot baren voortitter gekozen den neer Oaisimir Perisr met 229 van de 435 uitgebroehte stemmen De heer Bourgeois de oandidaat der radicalen verkreeg 187 stemman De ererige stemmen waren rerdeeld Tot onder Toortittar is gekozen da haar Bordeau In de Italiaanache Kamer vau Afgeraardigdea welke zeer onstuimig was stelde Cnspi als bemiddelingtmaatregel voor dat de Kamer ten einde op afdoende wyze te bepalen welke bezninigingen in de ëtattthuisfaonding kunnen worden aangebracht door vermindering vaa nitgaven aaa eea commiaaia raa lëa raa aigden door de afdeelingen te benoemen zot apdragan tagan 80 Jnni a t aan eotwarp h de Kamer in Ie dienen betraffende de noodiy hervormingen in den openbaren dienst Crisli talde in verband hiermede voor de discnsalt ver de financieele maatregelen tot 30 Juni a I ta aehorsen Dit voorstel gaf tot levendige gedachten wisseling aanleiding waarfajj Grispi opmerktai dat dergelgke maatregel reeds in 1866 wal tfsgepast Hjj meende dat de Kamer eea voorstel als door hem thans was gedaan niet nioobt afwyten De oitente rechtertgde viel den miniatet herhaaldelijk in de rede teririjl het cestmai hem toejuichte De zitting werd hierop een poos geschorsi By de hervatting der beraadslagingen stelih de preeident voor de discnssie over bet roor tel Criapi op aanstaanden Maandag te bepaleB en de Kamer veeenigde zich hiermede Dit nam echter niet weg dat de opgcwoo denheid onder de leden voortduurde lelft toenam Vele redenaars schraren zich in on tegen a s Hsandag het woord te voeren es Cavalotti droog er zelfs op aan dat de ba raadslaging over de financieels maatregelel Ion worden Toorlgezet Criapi daarentegen wenschts dat men alleea loa voortgaan met de ontwikkeling der ver schillende motiSn van orde doch hierlan werd geen gehoor verleend integendeel trokken 40 a evaardigd n hunne motiln van orde in Crispi bestreed daarna de aannaming raa elke motie welke roorborig kon worden geacht en het voorstel der regeering kon doea Khipbrenk leiden Hg drong ten slotte aaa op het verdagen ran alle discussie tot aoi staanden Maandag Hierop ontstond weder groote gisting Het slot dar zeer rerwarde discussie wal dat eaa door Criapi gedaan voorstel om dl diaovsaie over de versebillende motiün van orda betreffende financileie maatregelen tot aan taanden Maandag ta schorsen met 220 teg 194 stammen werd aangenomen Hat is of de afwisselde weersgesteldheidia de natunr medegedeeld beeft aan dapolitiek van Enropa Buien en stortvlagenvolgen elkander buiten op de eene crisis nade andere wordt ran het wereldtooneel gemeld Na dagen ran hooggespannen Terwacfatiofis Vrgdag de bealissing orer de voorstellen dofliberale Hongursche regeering met betiakkingtot het coi ct orer het verplicht bnrgerlgkhuwelijk gevallen keizer Fraaa Jozef ha de voorstellen van de hand wezen en heidaarop onmiddellgk gevolgd verzoek om ont slag ran het ministerie Wekerle aangenomen De reactie beeft dnt gezegevierd Een anti liberaal kaUnat mat elke samsnstelKng graaf KhflnHederTorj ia belaat zal thans ook ilHoagarge het staatsbestonr in bondea nataeaiwaardoor er meer overeenstemming zal komeatasschan de regeeringen van Weenen en vaaBndapeet Maar hoe zal bet liberale Hoggar$e tick tagenorer de e machtaaanmatiging nn ha antinnnaira Oattauqjk gadiagaa Mat OTW giaM MMOnbaid baaA daHoagHnch nS Teitegeawoofdigiag lieb twaaaalen Terklaard roor bet walaontwarp op bet verplicht burgarIgk kaweljik walk besinit door daariatociataa van het huis der magnaten geateund door het dericala Weener bof eanTondig wordt ta aiat gedaan Inderdaad de loop dien desa aaagalegenhaid beeft genomen aal niet ar toe bü dragen de op hou nationale oaafkankalgkhaid aoo troticha Hongaren aektar ta etaaaiaB taa opticbte van den Anagltich Hat floagaaiaoha blad ratarta aUU lasr opvallende verklaringen nn dan Italiaansebaa praaiiar orer den polibakan toaataad in Hongarg made Crispi wensehia Hoagarge galok mat tgn miaiatei preaidant die moad genoeg bant om het hoo£l ta biedea aan een impertinente bofireaotie Hem telf is bat eaaa ovarkoman dat na een diner bg keiter Frans Joiaf aan aartshertogin hem vroeg hoe bug nog da tkremg van den paus ton duren Kaa andere aartshertogin voegde hem toa dal bat Italiaanache koniugaehap tock slechte eaa Piokstar koniogsohap was Wanneer mea da ministers van eeu vreenaden staat aoo behandelt hoe tal men het dan wal daaigaamiaifr tarsdoen I Nog meende Cri ii dat kaiaar Fiana Joiaf streng constitutioneel hal hol achtar door an door reactionnair ia Wanneer Wekarla viel en Hongarije ean Jetuiêlache regeering krügt dan H volgaoa Criaui a varklanng hal DriaTondig Verbond onhoudbaar tgn wjjl Italil aM r orarbalt tol eea radioaal Fnnk k te tot saa reactionnair Ooataargk Dete mededeelingen nn het overigens var trouwbare blad sEg atartaas wekken gaaa gariag opaian Niet tonder baaorgdhaid lial men dan ook da garalfaa raa de oodar aoo biaoaikKa omstandigheden in bet laren geroepen ariaia in Hongtrge tegemoet Men mag aannanaa dat kaiiar Ftot Jotaf aaa minisleriaale crisis en daarmede de baira ging dis aü in het hind moaat ttweegbraagaa heeft pogen te rermgdeo ook wegens daa onzekeren toestand in de naburige Balkensla ten De liberale party wilde echter nn gaaa Ter lgk ten opzichte na het hoigertgk ha wel k weten In Bulgarile wordt de t aaat aa d draigaad Ernstige oageregeldbeden tgn garolgd op da betoogingen ten gunste nn StambnloS De vice preaidest der Kamer aoo meldde een telegram hedenochtaod werd door betgepaapel gelyncht en roor dood achlalgalaUB De politie moest ran vnurwapanen gebruik luken om de orde te bandbaTen Stambulofr rerklaarde in zgne toeapraak hal volk dat het aan tijne vanden niet gelukken zal eed ministerie te Tomen Hjj aoamda tich s lands trouwstaa burger Tolks trouw sten broeder en dan gatroawtlni oodaidaaa van den vorst sa tal daa blijkbaar afwaoh ten hoe de taken loopen ea dan haadelea Volgens de Russiache Noiroetit ton de strjjd der nationale party niet alleen tegen Stambu lofF gericht mi maar ook lagen prins Ferdinand De sOrashdauius acht da Tarandering ean uiUluiiand hinnenlaodscba aaBgah aahaid Sinds Rusland tyna ataalkanda op kat Balkanacbiereilaad waartaade hai too weinig aar of voardeel behaalde heeft opgegeven tal Stam bnlofTs aftreden niets Teraoderen aan Bnshud s bonding Al eindigt zgn bewind nn schrik en geweld dit werd longxamarband ew gegkte uitdmkking in de Raaiischa bUdeo met Orekoff of Naschevitch tal de betrekking van da Patarsburgsohe regeering niet meer of minder vijendachappal jk tgi Een joaraalist had Biet StambnlofFeen markwaardig onderhand Data betslgda dal door eene bonding als da TOrat tagaaover tjiB mioia terie had aaagenoitea da lachtaa daa rolks verkort het gettg dar rsgearing geeebaad werden Als de vorst gean rertroawen mear ia my had dan had hy dit alachta bahoaTan ta taggen reide StambnlofT sdan had ikmü tsrnggetmkkanc Da afgetreden minister rerklaarde dat hg na nn af die lieden had Ie beetrgden welke t i niet de eigenschappen betitten om s lands taken te lalden de nieawe ministers Aan de kroon bigft hjj trouw aOrerigens weaaeb ik mgn opvolgers gelnk met hunne bondgenoo lep o 1 twee veelbelovende neven van mg Een hunner dreigde mg onlangs mg een bom voor de roeten e ullea werpen Dat ia da geeat der nieuwe dankbeelden die ziel baan breekt StambnlofT deelde mede dat bg in da laateta maanden reeds drie malen om ontslag vertocht bod daar hg het regaeren noade waa BnrcarlQk Bt ii t Koartfnoht GEBOREN 25 Hai Kaiaiar ondara At P Fgn en W H Fga Calbariaa Jobaaaa onders G Slobbe T C da Wit 27 Hugo onders A nn den Hearel ea C ran der Graaf 28 Jan onders J de Omjjl en A M de Bmgn 1 Jnni Johanaea Cornelia ouders W Splinter an W 0 Btaiavoort ONDERTROUWD 31 Mai H Varwaji te Beenwgk en W Plak GET OUWD 31 Mai J Varhaal ea F W raa Daia