Goudsche Courant, woensdag 6 juni 1894

6 Juni S3sie Jaargang No 0309 Woensdag 6 Jïïni J894 fiomscHË mmr Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken nr r y T ttïJnB 8of P H J ï WANKÖllJ MBUnRT OaatfcaTan fl fc De Uitgave dezer Courant g 8chiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prqs per dne maanden u 1 26 Iranco per post ƒ 1 70 Alzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERT£NTIËN worden greplaatst rm 1 5 re Ia 60 Cen iedere re l nieeir 10 Centen Groote letters worden berekeadi naar plaat niiinte Inzending van Advertentiën tot 1 unr des midd m Zeer lootte Cïesteondrukte mMEAAIlTJES wordeo GELEVERD dooj A BRINKMAN en Zd VMk Onroarflode Oottutm VEIUNG 4 JUNI IHH VMt Taio Uoaw C 217 k C Hoogao boom Toor 6800 Pkkhaio JUItj BOatMg k J im Jo Wi Hvia Krf Baaw O 41 k J 4 Jeog W TOor i66i Ba M Krf tUmt O 49 k T Bnat o r f 990 Uelihaidel In Sterkea Druk BüilOe lliBB lTBB D WBTHOUUKRSfu Oowb bnagaa iagafalga art d Wattaa il8 agaat 1881 Hta M lad Ne 97 Ik epaokan kaoaia i 4at by ban ia iagakoiiMi na i natalgaade panoon aaa moekMhrift waarbu VargaoDiag wordt gairaagd om la d b i ifa aaim aimalda Uiaalttail a arkaii dnakiakat klain a mogea nrkoopaiK ala Naunr d V noakaiai AMtdaidiag dar loeal Jobaeaa dta Oa4aa Fluwraliatiagal Wad W da Boom R 823 Oouda dea 81 H i 1894 BuBaauaatar aa WaUuwdan woraoaaid VAM BKRUKN UZKNDOOBK 14 t Da Bacratwia BaOUWBB um rmsois fOor Dames en Heeren A m OS Al 73 73 B ttri van itmsterdam I JUNL Tackia M j 100 101 V talatkaan a Ir 1 14 a o lOl i lOO l is 1 4 4l wy m 14ii M I4 tft 101 lil f a u il II lil t0ar irad W 8 l i dlla dila dita I dila ilu dilo S i ltonu Obl Ooudl llllM 4 Ituii IiwhrUnnf U ll I Oe rui 0bl la iHpiar UU t ditointiliarllM 5 raaTOa i ObU iaattM kM t dila dlla t taiUM UU OaaL la Baria dUaOaaoaa 1110 4 ditabaBa bLU 4 dUab He aU8 t 4 ttalaiaad laaa lHS dlla dlla dila 1144 I ruua FarpaL aahdd lill 4 lmw 0a f 0aar laa U 4 Oaa laaaiaiMiiaD Qaa UaabN MrlaU ItnalnJUr Baa aW IIM I Mnn OU Balt Sak UN Tmniu OM t aabaa I J AiianaDUt OUIgallaa lid I amauii aM4 laaa lHai t NlD N r Haadalar taad Araadab Tak HO Oarlileaiaa DrtiUrtaakappI dllo Irak Hn kaakb paadbr 4 OaltllJ dar Ventanl aaad Or Hyialkaakb paadhf 4 IMariauUdw baa aaad 1 Ml ifypolkaaU paadW 4 tJtr HÏaotkaakb dlla 4 Oaatwa Óai Haag baak aad IBIL Hypelkaakhaak paadb 4 i Aiimnu T MH knialk paadb f Mat LO P liaaaait Nn llaU U apaanr M j dUa dita l llM A laU a l4IVi m dito Ohl iaaü Daaibr dila la3ak A w 8p k aa rf aaal 4Uo dila aküf 4 OUa fc Neitk W r a T aaad dila dila Wla St ratar aW 7 D amkBiaar 8pii awLr llHaaUOaaaal abl ia gaad 4 Laalar k NaakrIUaOartf aaad l daa N tp MD lafc p o Wai Kaataa r 4 pal piat aaad X lkOalu a Wa aaad üi rauM Okla ahUg i aiUf laknkUiaadi klK ital 7 IM 101 101 n wit IMV diladila tiaa Cal lak p Ot Oiauu Oaa Beatk Oart aaad nii 0 laU kNaf lak d a O tetMd Owrtkaa Mi aaad buaid TraaiiMr l al aaad Nb Blad Mdaadaai aaad glad BailanUa aaad BtMii Stad AataarpaaltlT t i Siad Braad UM ff Ham TkalH agallr Qaaallatk 4 Oaatm Slaalalaaalag UM I K C Oaal B OnlU0t Miin ati4 UadrU I lUi T r7 i B a Hyp Bpobl aaM I OOBBISFOllDSVTim Rat lagaMadaa alak ra an haar Bolbaii Hailaaaia wordt ia oaa mlgcnd No gaplaatat Dn RiBAcni ADVERTENTIfiN Voor ondarrondan liefda Hoader Wad C J da fda bawguB vaa daalaamiag bg kal oaailgdaa Taa onaa gaan Babawdaioadar llarroaw da 8UIT8 gabona aiwwun ba arialükaB dank L P TM VKJ BiRTi Com Wrm DtVILDI D rUAS Bmti Dr 8 J N JAN 8MIT8 CJiB A SMITB Baarltm Di Ooiun P ni jAiIT8 i Bllm Tti Dl KinnLL A i W 8UITS a t aiuxs Dl Stmanuif B mUm i i i W 8MIT8 C 8MIT8 KOCH Jaai 1894 Voor da reU bawgiaB ran daaliwBing bg bat ofarl n igaar galiaida auiadar M rroo W l M A O V0B8TMAN gab I 0 P ii bataig ik mSoan hartalgkan duik UABIA V0B8TUAM Omia 4 Jaai 1894 Prijstrekking 13 en 14 Josi 500 000 Mark tU hoofilprfli io bat ffctukkM ft biedt da nisuwitfl K Dotfl Gftldrfirloting iHa door de H og RattMnog van Hamburg goailgrkeud aa gewa rl or tl ii Da fooniaaliip inriaktiog ran bat niauira fdan baitaal durin dat in daa loop f ao ilaoliU waiBi r aaaadan to T vartotiDgeo van 110 000 loin 1 400 preien bedragamla 10 452 425 Mark ter ToUadi e bMliwmg uUeo koiaaa daarondir ija kapilala priui na aaluoel MM IMO Huk h uitaaiwadkaid atblar IprHaaoiM 15000 tl b iaalH 10000 BIpr uaiM lOlptHiaaiM IISpi iaaiM IprÏMakM 7llpr aaakU lllIprtaaaaliH SlIIOprikaakIt 18001 pruwallilOO iOO 1I0 1I7 100 M7 0 M 5000 SOOO 1000 1100 1000 100 J l lardi kM 100 000 l iM 00 U00 Ipr i 11100 000 IprianiM 71 000 Ipri 4M 70 000 lar IM 000 Ipri IM 10 000 i £ IM 11 000 IpriUaaiH 10 000 Ipigi aU 40 000 tprüuaiM 10 000 D ubuod aartta f Ifoou door d n Staal wawboigda Oa drajU llai U ran ambtowagabapaald plwUla kabboa opdao 13 ltl ft31 II k rJ il T ot JaakU M I rf I IO 1 kwart l i upa iDHadiDg raa kal badrag ia baakpapUr £ u 1m aHaa t War h l lli g ordt krt a l t o oiaala plan wiuiruil d rardaalicn dar pnjMJ d T l ll nd kl M n 1 aol da l lr f Zja lalaaaaiaaa U fernaa a u giaUi mZmi M éaadaa aa aaaa Baipiaatiliar aaZ ZS aUa t kkia d arompl ondar waarborg ran dea Staal an k a Swr diracla loa nding of ook n rk in dM Balaagkabbaad ia Ha rooier pl t a o dabial ii aed dour kal gala oagaa tXa r Mwoalaa olg i oBoi l ba g T da oarala HooMlralTai larkragan a ouu ïïS MO 10 000 0 000 40 000 Hal li u toorn Ha bö d ood k k E J da aad oakaadaa ai ada trakklag alU kAUFMANN A SIMON UM aa aaldwia laan in HAMBUEO lal kiarlM aaiaknakaa aa da 4 b Ml wia dar ai a i ria ai lar daalaaaiiaa SrlZoa lla Ö k r fei atog da tanadlbUa an oo gaiarda Bagaaat aia ta nriStxm Cigiiefiiliii lAc raiaoB 1 1 KETSELAAB8 Hupa im ia achigTaD aoor kat BODWlN Aeklerhots Bet VeesUIIIng rarTOagen neb VBUOA 8 JUNI a k om all ara op da bobtada W Lan un nabg bat dorp BaoêtnckL rma Wad P B 14 Qmtda Een ware 8chat TOOt da oagalokki ilaehtoOm dar ZalfbariekkiBg Onanie en geheime aitapattingen ia nat beroemde werk 2 f Dr Retau a iELFBEWARIïVG Hollandaebe oitgare OMt 27 aib Prna 2 galden Ieder die aan de reraebrikkelgka garolgan rau deie ondeagd Igdt moet het leun de opracbte leanng die het geeft redt jaarlgki duiiend ran een lekeren dood Te rerkrggen hj hetVerlaga Magaain te Leipzig Neamarkt 84 franeo tegen inaending ran het bedrag ook in poataagela en in alken boakkaodal in Holland FRAirSCEB STOOUYEBVIBU aa deatetke Wuielerlj TAM H OPPENBEIMEB JO KruUkad Sotterdom QabraTataard door Z M dan Etming der Belgen HoolddepM To r QODDA da Baac A VAW 08 Az Specialiteit roor het atoomeii en Tatren raa alle Heerenen Dameagarderoben alaook alle Kindergoederen gpeeiala inriehting roor het ttoomen aan plncke maatala rearan bont esa Oordgnan tafalklaeden en worden naar 4a niaawate en laatate methode geaetfd Alle goederen betig gettoomd of garerfd worden ooaohadelgk roor de gexondheid en rolgana ataal bewerkt Wegena nithreiding der fkbriekea xjjn de prgian 26 gedaald Te ttoomen goederen ali nienw aflererbaar in 3 dagen te rerrett goederen in eene week Hamburger eldloterij uittreksel niihaltrckkiBgavIam D hoofdpriji badraaft in I lalakkltala aral m 500 000 Mwk 110 000 origiseele loten 66 400 prijzen Wr M aa am l uw l m aataataa Wtanika iiilul aar JBaKtaiaar 000 M 1 I m aw üi aa hÊta 1 k aoo 000 1 k 100 000 9k 78 000 wÏMrdM gÊltrtkiu ItAv ÏMtitMr arUa a 70 000 Ik 60vW 0 Ik u eo Sk BO 000 Ik 40 000 5k 90 000 Sk 15 000 10 000 5 00O Ik Ik au Mar lat naOa l U aaaaa ba at aan Jalala ataim 4ar HOMn walfca ia ladafa afleaffac ah laiaa aa MraH kaanal aaar Mara aHaallw ami waraaa taaaaaaaaaa Da irijl a aalcmda loaa la waUaWa aatgaataU aa ba4rftHt ▼ da 18 traliklaciltlaiaa II Cf MO raar nkaale ariilaaala lataa 1 71 kalra 0 00 kwart kUauaW iplaa iUat naakt 9Ck Mk lock eoo aaaaln itlnt aaakÜMin Hraa Ia aaalaa WD KSSarKTla raar wO tl jUj SBSk k 9 000 1 S00 na kit inkktenM H M Ma 0 tnkklnnlUrtn móIcm wU 4tr ei Bal dfi 754 k 1 000 19S7 k 500 BBB41 IA 410 MO IBO I4 t IBT lMai Aaa a ata rilaaa aaanun IO 452J25IL nkklnc DMtibbMMIUMWMrcnM Mk WN illmmwa T mwtk a wj om ik t a e igrta ta 43 idm a s JbaUlatoi BiNM ISfiNTHAL A Co b Hb Hukkbuvg B Da UaMbaMar tfaldMarti kwtMt raaéa rmlM haaaai Jaar m bwl l 1 aul par Jau o laa Oaaa Irwa k aail UI da aaaaaa rfaaMMaaiW avaaax KacJa awk M wfj ki aa wacaaaaia aaiaeaakaU araaU HaofB iii aaa a rlaM ia kdüa aan b a laalua lana jui kaaaa arif kat aaaaaaaUaaltaaauauaaiakal la aj aaaw SSat aioai mi uoA am H njaaaaaa uaiaaaoa oat im aajta a aiu j aa ua ssiwi s r IS kamaia li ntk i i iM r M t A luta la aa laaa aaaa tata m EoUa dsclie Maatscbippij van La dkuw Afdeeling GOUDA en Omstreken S JAARLIJKSGHE ¥ 1 a tj M Üe BU 0BU BNH8ID DKR TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VRUE PAARDENMARKT op Vrvjdajr 19 October a Piys per Lot ƒ 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij In Lange Tiendeweg D 60 HARMONIE Markf Aa BRI R IIAN en Zn Oaada gaatpatadrak raa A Buinuji k toon en in het Café BDOJENLANP QODDA 5 Jani 1894 Naar wg Tamamen hebben rale laden der 6 idaebe Cricket en Football Clnb Olytipiaa bat plan opgerat om hnnue rereeniging binnenkort wederom eeo bal aan t bieden Wg willen hopen dat zp ditmaal nog grooter ancoèa mogen behalen dan Terladeo jur Da haai O De Hoog te Baenwgk ia roor f 8625 minate inaahrgrer roorden bouw eener paatorie roor da Qer Kerk aldaar Hem ia bat werk gegund In da vergadering ran ingelanden ran den Polder Benaden Baaatreeht ia raatgeateld de rekaning over 1893 bedragende aaninkomiten 2M8 74i en aan nitgaren f 1662 65 i dna aan batig aaldo ran f 886 Ü9 De begrooting roor 1894 bedraagt aan inkomaten en uitgaf il98C 70 omtlag root 1894 1 50 i Ib de Tergadaring ran ingelanden ran dan Mdar Hoog en Laag Bilwyk te Haaatreobt la natgaatfld de rekeniog orer 1B93 bedragende ttD Inkomaten f330 i en aan uitgaven 309 30 dn een batig aaldo raa 120 901 ia omalag T or 1894 f Ü 25 In de Tergadering ran ingelanden ran den polder Agterpoort te Haaatrecht is raatgeateld de Tekening over 1893 bedragende aan inkomaten 548 29 en aan uitgaren f 436 23 dut een batig aaldoranf 112 06 De begrooting TOOI 1894 bedraagt aan inkomaten en nit Ten 503 19 de onulag toot 1894 bediaagt f 8 Hen maUt ut Woerden w 3 dater Ont raatige atadje werd gieter rerraat door het baioek ran een klein aantal locialiateo die Qt BaaiArekeK wilden colporteareq Zg awaatan ebtti al eer apoedig een goed heenkomen loekan daar bet publiek allw behalre bigkea van ingenomenheid gaf Vrg gebarend wat hun kleeren betrof konden er rier weg met den trein ran ougeTeer 3 uur terwgl de laatate oadat geleide ran den bnrgemeetter om half Tiai jug tgdig weg kon komen Te Woerden heeft tich een geval ran pokIMI Tooigedaan met tnellen doodelgken afloop FEVMLLETOX De hatste eener Familie Naar Jut FranKM 88 ZU TQ ld dat bat galok Mar ward aangebodea in doM Tawenigbg met aan aan die sga geheele laren aan baai offiBrda Kd toob aarxelde Ey nog iSt jawoord te roreken Badolf vao Tfichtroorde wu dood maar leefde nog voor Elize Be eerste IMde wwdt niet roo snet weggewitcht uit de berfanaring van een jong meiqe en Hudolf bekleedde nog een plaati in baar hart Zij begreep achter dat z moaat iprekn Artbar seida tij ontroerd ik bad niet gedaobt dat je k o spoedig loudt spreken Marianne bad m Terteld hoe je orer mjj daoht en ik heb er niets legen dat h je egt wat ik antwoordde tik loa t liever nit ja eigen noud booran lieve £ lka riep de offider levendig f Walnn I Ik heb geantwoord dat je aanioek mij n ik aeer gelukkig eou zHu je vronw ie Vttulan Maar ia dace dagen nn w tnlk een groot vertiae galeden hebban kan ik er niet aan denken reeds ta bnwen 0 ik kan waebten Ik heb een jaar verlofa tSn bovendien hernam Mif beb ikaenpUoht tf vervuHen Een pliohi F rroag Arthnr laobeod t sltebt welka ik m lvo heb onpUgd n Id pluta TftD den Heer Dooraenbal St u tot henmrwd tiq het waienchap Gervenkop onder Harmelen geko eu de Hoer F Doornenbal Jr In den nacht Tan Vrgdag op Zaterdag werd aan den Noldgk te Ridderkerk door den igkaveldwachter HardrTeld en den gemaenteveld wachter Den Ooden aangehouden sekere F N uit Rotterdam ia het bezit van een Mk met doode kippen By onderzoek bleken die kippen door hem m de bnnrt te zyn gestolen b een paar arbeidere Ook werden een paar koperen deksels van koperen melkkannen Uj hem gevonden zeker ook wel van diefetal afkomstig De man is gevanketyk orergebracfat naar Dordrecht Ala adjonct Mcretariraen van het VI internationale congres voor binneoscbeepvaart te fGraTanboi te bonden zü opgetreden deheeran J W van Marie ingenienr van denIndiichen waterataat met verloi en P J ran Voorat Vader civiel ingenieu beiden tp sGrsTenhage Gisteren is tan de werf van Gebr t D k te Kapella a d Use met goed gevolg te water gelaten eene ileepkaan groot 250 laat gebonwd voor rekening van den hoer W van Dnel te Rotterdam en daarna de kiel gelegd voor eene sleepkaa groot 500 laet voor rekening van den heer C Haonesse te Ruhrort Oisterenmidd ontstond op den Zwammerdamuhen tocht in de onmiddeltyke nabgbeid van de bebonwde kom van het dorp Bodegrave een felle brand in de met tarf en etroo gevolde cfannr van den koopman C Scheen Ofschoon de vlammen een dreigend aanzien krozen wist de brandwqer de belendende geboawen te behonden Ëen en ander was tpgen schade verzekerd Aangaande de reis oneer Koninginnen naar Tharas alwaar sg in goeden welstand zijn aangekomen bevat bet Haagsche Dbl c het volgende Bchrgven nit Neiiwiefl van 3 1 Mn Zooveel gekroonde hoofden byeen te zien all gisteren heeft Neawied nog nimmer be leefd Zelfs in hoofdsteden zal het zelden voorkomen dat twee Koningen en vier Koninginnen in elkanders geBelsohap zijn Reeds des ochtends was Koning Karel van Rnmenië aangekomen In den loop van den namiddag kwam de Koning van weden nit Ëms en Marunne hief t hoord op en keek haar zuster doordringend aan die voorlgtog Generaal van Haniweard ts vermoord en men hsaft en onsohulüiKS van die misdaad besohnldigd Ik heb een wd afgelegd den waren misdadiger te sullen opsporen Wel dat is aitmuntend en ik ui je belpea Ik Kal optreden als rechter van instructie ag nt van politie deteeUve al wat je niaar wilt En je suit zien dat ik den mmi dien je toekt wel bg de kUdden tal krijgen Wij laelai tyn goed voor alles Waar bemoeit fafj siob mecF da bt mevrouw Tan Haosweerd weinig tngeaomen met de rol dis Arthur lieh voorstelde te spelen lo de droevige taak waarbij baar eer eo geluk op het spel stonJea Ik aanvaard je hulp seide bet jonge meisje Arthur de hand reikond die er een kus op drukte Dat ia prachtig riep hij vrool k Ik was al bang my doodelijk te xullen vervelen met nietsdoen Ben menseh te redden Kon man over boord 1 Eb na de redding wacht mij de belooning nietwaar nichtje f Al daag je tiiat toch aal ik je inalg dackbaar sjjn mij griio en te hebben Pank Mae Maar ik u slagen Het U nataarlgk juM ukelyk mg eenigen tgd buiten te rei tigen Ik ken het land ben er geboren heb er galeeM en tal de goede Inidjas wel laten babbelen Rekea op mg de moord op den geoaraal aal gewroken worden Besta Ar kar telde de weduwe ernstig Ik deel a ja vreugde maar heb ook een weinig mede lüdea OMt iuin smart Spradt niet laanr over die dioefigs gwöLsdtais Ifga mtkK daet er vnkesrd werd door bet Roiueenaobe Koningapaar de Voratin Moedcr Vaa Wied en U D f II Printn Eliaabeth ran Waldeck PjrmontoniTaogen Daar het bekend waa geworden dat ongereer haU üf HH MM Koningin Wilbelmina eii da KonioginBegeniet ran Nederland tagelgk met de Kouiogiu ran Zweden nit Roaoef ooden aankomaa bad aiob een tairgke menigte nabg bat alation venaanld Jniat ta balfryf reed de Koninklgke train bat atation langzaam binnen Koningin Emma atoad bg een der renatera naait Haar H M Koningin Wilhelmina terwgl op den acbtergioud de Koningin van Zwadaa aUind Nadat HH MM waren nitgaategea had een bartelgko begroeting tuaacben de hooggeplaatste purMDeD plaats eo volgde een levendig onderhoud gedorenda hetwelk eonige rarveraebingen weniao gebruikt Te 5 nor 15 m keerde de Koningin van Zweden naar Honnef terug terwyl HH MM da Koninginnen Kmma en Wilbelmina t 5 a 3b m met den Konmklgken trein de reia naai Zwitaarland vervolgden aa ae hartelyk alkehaid e hebben genomen van de aehterbl fend hooge peraonagea Tot NiederUbnatein werdan HH MM vergeield door den Koning van Zweden Toen de trein bet atation uitatoomde hiereu de onder de menigte aanwezige Nederlandera een Leve de Koningin I a aa waarmade de menigte kraaktig iartamda Koningin Wilbelmina die aan bet venatar atond dankte met een vriandelgk hoofdkuikkan voor deze bolda Door dan mioiator van oorlog ia bepaald dat voortaan aau milioiena met groot verlof die aiob ia uniform of bargarkleeding voor eigen rekening naar Hardenrgk begeven om bg de koloniale troepen in dien t ta treden voor de terugreis naar hun woonplaata ook verroer voor a ryka rekening kan worden verleend indien bun verbintenia niet tot stand komt omdat ig bg het geneeakandig oodarzoak ongeschikt voor den dienst zyn rerkbiard of wel omdat de beacheideo noodig roor bet slaiten van die verbintenis niet in orde komen Voormelde gunstige bepaling is eehtar niet ran toepassing op milicieo rerlofgaogers die vóór de definitieve aanneming zelf den weuach te kennen geren naar hun woonplaata terug te keeren De sigarenmakers in de fiibriek vaa den beer J van Schuppen Hz te Venendaal die faun lidmaataehap van den abend der sigarenmakeru niet wilden opzeggen zijn beden door hun patroon ontslagen Slechts óén hunner bedankte voor den bond en hervatte het werk aan ar Toortdurend opnieav over la baginnen Vergeef ms sneeku Klisa Ik bel oagalijk en ik beloof je dat Ds deur werd weder gaopeud ea Fraaa rsrscbaea op deo drempel Op een zilreran sekaal bood kj dar baronefsa eea kaartje aao XI Dokier Barlrand l prevelde ly bleek wordende alk wil hem niet sien Z g dat ik niel la hals ben Wall riep de leeman Bedraod da dokur uil Dlnan dal ia een mijnar beste vneodea Te Trioht oorde hebben w zamen hael wat afgebabbald on Idoel my een ODulUprekatyk i enoageo hem terag ta zien Al je bepaald beslaten bml hem niel la ontvangen sta mg dsn toa hem de hand te gaan drakken en Ie rragaa wsar h hier logeert En ik zal bem vragen hoe bot mei mün siaks gaat en misMliiea weet h ook wel lata vaa Piet de Baiter riep bel jonge meisje Mevrouw Van Hansweenl had een gebeimzioniga vree voo den dokter die hgna van dan aanvang af tegeawoordijK was gsweest bg hel Ireartpel te Tiiehtvoerdo Zg vreeMe dat hij de een of andere onldakking gadsap had sn baar uitsJuitaDd daarover kwam spreken Maar t was nog beter het hoofd te bieden aan de Rararan van dit gesprek dan den dokter gelegenheid Ie geven openhartig Ui spreken mei Kliza en Arthur Z j gaf derhalve bevel ham binuen te laten Ken ooganblik later betrad hü bat vertrek ea snbaen sear veibaasd den heer Enee ta oatmoatca dU op haai loeseheot aog eer hij dao Mjd bad mmmaÊÊÊÊmimamÊÊimÊitmiÊÊmmÉmm Da beat Haiaman bargameeater vaa Ilbl verbiedt het draaien dar bruggen in dia fameente gedurende den kerktgd Daardoor igada booten die van Lammer op Groaingen viranen omgekeerd op dan Zonoag anderhalf mrlanger onderweg zg moeten eensn gnoianomweg maken of an dat geeft aog maaroponthoud biyre Ug l tot de kwk ttil aat Men meldt nit Waalw k Is de toeleg om den oud atiaiatec Fianon ala lid van de Witle Booiataita in Dm Haag te deballotteeren mislakt biai alaudau eeniga leden tan de soaieteit De OezelUgliudabater Zondagavond weed da a junet ioapactaar dar dir belastingen wegens sgne betrekking ala lU dier aoriatait afwezen Hü bekwam slechts 21 van da 32 nitgebraebte alammaa larwgl daartoe Talgens het raglamaat do stammen worden veraiacbt Da inapacteor dat balaatiagan dia gelgktgdlgwaa voorgedtagao waid intoaaahaB OMt mmtdetheid Taa atunmao t a a ga latan Zaterdag ia U Da Rjjp aanreateerd ei naar Amiterdam overgabtacbt diaverdacht wordt van dan mooid op dan aUgitBchot ie da Caintanbaan aldaat op aaiiMi Paaaobdag 4 Bij de lotlBg voor da aationala militia fa 1889 trok in de gemeaata Smmau da lotalllit Jl J Zeven eau dienatpluhtig nummer V6dv 4 inigving vertrok hg echter naar Amerika Verleden week kwam hg in bat landtarag doch werd door den boofd commiaaaria ta Rotterdam aangehouden en naar Aaaan opgaaonden waar hg Vrgdag duor Oed Btalaa voor das dienst gaachikt werd bevondaa H wordt ter beacbikkiug van den provincialen a jadaat ta Orosingen gesteld en ingedeeld om agn dieosttgd j nog te vetvnilen Doot de politie te Maaatrieht ia Zondag aangehouden een petaoon in geeatelgke kleeding in irien men dan Kassischen banm Sternberg meende te herkennen Bat acbjjnt echter dat de man kon bewyzen dat men zich vergiste althana na eene confirontiatie mal da politie te Lnik die inmiddola waa ontboden werd hg weder vrijgelaten De Raa Samiljan diata Amalwdui In voorloopiga hecbtania zat op last vao dan lechtar cnmmiaaarit ali vatdaeht van opzattaIgke brandatiohUng ia op vrüo voatan geateM vroHW vaa Hsoswsard te h s g i s e l sn Onie oude vriend de dokter aam plaala t a aaekaa dea officier en Rliza tegaaover da bamas dia ham aaazag llij waa mat meer sorg g efclas d dan gawoonlük ea zag er goed uil De weduwe raad aehler dal Ui aaa anM er iadrak ataakla dan voorheen en zij had eea voorgevoel dal h da brenger WAS van sleehl nieuws fal doel het mij genoagaa u aeaa U aien zeide sü zoo balaeld als seaigsaiaa ia baarvarmogaa wss a t I aan voorraaht dat ik la tl slaeku booasi lelden heb gehad Ik kom dsn ook maar leldea bier aolweonUt hij mat een baiging Ik ban nu aan pur dlfai over omdsl beroapsbezigkadan mij riepea la pi neeskundige vergadering Marianne kaalde vavrainul adem Ik beb da gelageoheid om e tagaUjkartltl bezoek ta brengen ntat wtllao verzuimea meVTeaw en ook is mij aan opdraekl gagavan dis ikalalkab kunnen wefgerao Eeu opdraobl raa wienf vroeg nMTtOftW vaa Haaawaerd aagatig Van uwen notaria la Diaaa Ha zool En wat betrafl dia daata pgmMa Harlaaae die lab gaheal anders varwaakt kad Ik variosk a U gahiavea dat ik er b niet made belail zon habbaa aU dia waaigaaeka aotaria mg nUi op mijn woord kad doen Woraa Int veilalbn X Eau aaaangaaavM tijding duaM r öi iJ aJ