Goudsche Courant, woensdag 6 juni 1894

Om Ui i u kwam U Delft i otatrala rwd m In NtdarUaiheba Booiiueh Kttbolukra Tolfalioiul in slgeniMU T rg i ring bjiMo K D 100 1 1 l dea wu unirnig Al dadelgk werd b dal ii lul lapport itt wmmiHi door het centnul bMtaiir beaoend ii bt ttuUUing tu bet Ier rxige eig terorfariog bebandelde Tooretel in nke de opridlting tan een gilkeninnfoodi bg oierlndea met foomtal om te beeloiten tot de opncbtu T n eea weduwen en K K half e aii faiuioeiifaDdi aan te hondea tot de volgende Tergadeihig te Sebiedaa te honden In beelotea Tergadariog werd behandeld het Toonlel raa katceatnal beetant betreffende het aeottaande gooden prieeterfeett T n Z D H deo buiacbop eo Haarlem AehtereeoTolgena worden aangenomen lo TOoretal der afderiing Anieterdam om aan bet eeatnal beetnnr op te dragen opoieDW bg de rageering aan te dringen op eene apoediga ter handneming der penaioenregeling oor oude werklieden en ondergeecbikten 2o bat rooratel dar afdaeling Haarlem tot bel in orerwaging Demen der wenMbeijjkbeid ran bet in druk doen Teraebijnea ran een Oferaioht der door de algemeene rergttderitig en door bet centraal beetnnr genomen bealniten s 80 de Tooratallen der afdeeling Delft omtrent bet betalen der loonan aan de rijkewerkplaatfeu te doen geacbiedeo iedere week ie plaataiooala thaiia geachiedt om de 10 dagen aan de rijki gepenniooeerde werklieden drie maanden ptaaioen roornit te betalen da kottetoote reri kking ran geneeeknndige ho p aan den rdkawerkman ook na ijjne penaioneering te doen doorgaan en uitbetaling ran loon ook voor de algemeen erkende cbriitelyke feeatdagen evenala aan de ambtenaren In een aiirea aan B M de KooingiQ ltegentea zullen de wenaehen nitgedrnkt ia dit laaUte looritel worden ga formnlaerd en daarna lal aan alle Kamerleden eea afaebrift worden geaoaden In bealoten rergadering werden behandeld da tooratallen omtrent bet weekblad De Volkabanier De aftredende baetunnladen de hoeren A A Beheerder B Lammen J B B Looteen B W Konwenbofen werden herbenoemd indo plaats ran dan beer A J Hit dia be4lwkle werd gekoian de heer Willeman te oUedam en in de plaata ran den haar üdel aa da beer Appelman te a Oraronha De aaratrolgaade algemeene lergadenng lal 0 SeUadam worden gebonden Bat Vad naakt de opmerking dat termi osder de weleootwerpen die door de Kamerontbinding onafgetlaan igo gebleien ook de bekrachtiging behoort der oonrentie an Draeden betreffende internationale maatregelen tegen beemetteiyke liekten iotoMohen loeda wader eene nienwe conreotie te Parga ia gaalotaa waarvan de hoofdbepalingen dienen tot beporkiag en beatryding der cholera in bet Ooaten Orer hoeveel jaren lal bierren de bekraebtiging volgen V Da andere mogendheden hebben reden aich te beklagen dat onae afgevaardigden op die confereutiea al het mogalyka doen om hnn inlichten ingang te doen viadett aa in da eonveotiea te doen opnemen maar dat wg talmen en dralen ala van onze regeering medewerking wordt gerraagd om aan de met haar inatemming tot itaod gebrachte OOBVentiea ook practiscbe uitToenng te rareekaren De acbuld lag ditmaal niet bjj de ontbinding alleen maar booldiakelgk bg de late indiening der voordracht en de trage behandeling ia de afdaalingen De oonveatie van Draadao dateert van t vooijaar vaa 1892 Aangaande de ballotage van dan ondMi iilor PieiaoB ala lid van daaWittoa meldt on Bit Dan Haag dat er indtrdaad nog oagevaer tachtig ladea gevonden agn die den keer Pienon wildon weren Deae poging atuitte echter af op een pbalani van teahonderd andere lodeo die ter atenbiia waren opgegean dank de paiaoonigka opwekking van commiaeariaaen der aociHeit Indien alechla de bellt waa opgekomen ion Directe SpoorwegverUidiiig Det GOUUA Zomerdieest 1894 95 AaDgevaogeD 1 Nel TUd vaD Greenwicli I IO Matidfoekt Weawarktik 7 10 loMetdats I 4 41 a a 4 11 1 01 a I Ot 0 10 4 01 4 40 l ll DIK HAAO OODOA 8lU et 4l7 l07 4S l8 4010 1ill 881l l5 1 8ll lir4l l 4l4 1l4 UI U7 8 0 1 80 10 10 Kuawarkark Meordnokt mid ivoarii V Oobda 7 10 8 401 00 Zav M 7 41 O ll Bl ltr 7 47 Z Zatw 7 i8 041 N lLd l OI Teorb 1 07 l ll sH 1 1 0 11 JI Oeada l ll 1 10 7 11 Oadaw I IO 0 14 Woaidaa I IO 7 081 11 UKeekl 0 11 7 181 18 f eoada 0 40 Wp 7 1 ei I t SaellialB idL d fi V r ff f l 9 ZMtgwtMM fff 10 80 K w laftlBl Kr 6 1 ff ff 10 81 t 04 £ T H e l9 10 41 1 09 8 18 9 8110 10 lO tl 11 0818 48 S SO 8 48 8 15 4 18 4 48 8 80 8 47 7 48 8 8K lOalO 10 H CTKCHT GODDi IUtnoht 6188 7 80 9 9 8811 84 18 08 18 80 1 88 8 10 8 884 48 6 88 8 09 8 6010 84 Woanlm 6 86 8 11 10 16 19 84 4 18 04110 61 OBd it r 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 9 19 Ooadt 7 10 6 88 9 84 10 87 18 06 IS BS 1 88 8 87 8 60 4 87 8 90 7 08 410 8911 07 AMSTBBOA M O O U D A Autrra as 8 i HUo ll lOt 11 87 1 40 4 10 10 7 88 t 4l AutonfawW 8 60 8 18 iKlB 11 88 11 48 M8 m 7 80 10 00 TJO 0 04 MKm 11 18 18 88 8JM 830THsI M 1U do hoor Fwraon aitgeatootoo t a bot regioment bepaalt namelgk dat waaneer vaa bet getal etammea togen een caodidaat ia deae boaebonwd wordt gvdeballoloerd la ign lo dat goval 100 wordt er bggovoegd londen canuBiaearuaen loratoad ign afgetredoB Oalaaga werd moldiag gemaakt van een groot ipoorwegnnaelok in BÜ Balvador Uit Badere beriebUa Ugkt dat hot te agten wao aan optet Preaident Eieta begaf licb den 3n Mei met 500 man troepen per apoor aaar SaataAona Oe oproerliagea braken de raile op waardoor de trein ontepoorde en geheel vernield werd Er werden 20Q manaehappea gedood en 120 gewond In een artikel getiteld Zwggea markt l e Liberaal op dat bel eonige betreerading in bet land rerwekt beeft dat er in de Tweede Kamer geen eitkel woord gevallen ia orer bet proi raiiiuia van da nieuwe regeering Niet het zwggen der tegenatandera van de kleavatvrienden Het programma der nieawe regeering ia Tak oatoorlgk een doorn in bei oog bg ui zgn eigen proi ram voorzeker getroaw blgven üe diaog om dal firo ram tegenover de oieuea rntfeeniig te ontwikkelen acbeen echter bg hem niet te beataan zelfii de zeer voor de band liirgende vraa naar eene meer nttroorige toelichting van bet voorgedragen programma die ala van zelf tot eea duideigke keuflcbetaiug der veracbilponten tuaecben de ataatkundige gedragalgn van de nieuwe miniatera endieder afgetredene zoo hebben moeten leiden kwam niet over de lippen 11 00 11 11 iM 10 41 10 11 11 01 u oo 11 10 1 10 I II 1 41 1 40 1 10 M 7 M 7 10 7 40 Ml 10 IJ 1I U 10 18 lOTTIRDA UM 141 T 4T t M 0 11 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 I IO 1 10 I M i M 0 tl a i r a O ll 7 41 I OT 1 11 10 01 aoDoa om B41S 1 17 10 41 liiU 11 111 011 17 l l 1 114 41 I S7 l ll 7 18 10 11 1 1711 0111 18 Iiitoaachea zegt De Liberaal at kennen vg de redenen niet die dan heer Tak hebben bewogen om rooralanog te zwggen toch zgn er zeer aannemelijke gronden die dat zwggen kunnen verklaren Indian de beer Tak tragen bad gaeteld aan de nieuwe regeering en de rol van leider der oppoaitie zoodoende op zich bad geoomen zon hg niet alleen antwoorden hebben uitgelokt maar ook vragen vragen tot hem gericht die hg roocielgk onbeantwoord bad konnen laten Men zou hem wanneer hg naar eec nadere niteentetiing van het nieuwe regeeringeprogramma vroeg tocb ongetwgfold wel gevraagd hebbeo hoe bet programma er uit zag waarop hg zijne Kameroatbicdiog voordroeg welk der drie ontwerpen de baaia zon zgn gewoeal zgner ataatknnde zoo hij wat bg ongetwgfeld hoopte uit den atrgd ala overwinnaar wai teruggekeerd of h ook thana nog aan zgne achrgfproef en zjjne nitalniting der wanbetalera vaatbondt daw wel of bij die aan het gemeen overleg met zgne radicale en clericale vrienden beeft teo offer gebracht Miaachien zouden er nog aeteliger vrageu te berde zijn gebracht De redenen waarom het rapport betreffende de ontbinding geheim werd gehouden zon zeker de nieowagierigbeid vun een of ander Kamerlid wel hebben geprikkeld en onmogelgk waa het ook niet dat de zonderlinge madedeeling door een lid der Gkrate Kamer in een Amalerdamacbe kieevereeniging gedaan over zeker protocol of compromin betreffende een eventneele ontbinding dat tusacben de miniatei a zon zgn opgemaakt aanleiding had gegeven tot een verzoek pm nadere inlichtingen Eindelgk had bot ook wel kunnen gebeuren dat een der looratandera van het kieawatontwerp van den heer Tak hem de vraag had teld waarom hebt gg dat ontwerp door uwe houding tegenover bet amendement De Megier dat giJ toch witt dat aangenomen zoo worden onbernoe elgk doen vallen en zoo gg dat deedt in de hoop dat een ontbinding der Tweede Kamer u een volgzame meerderheid zon geven boe ia bet dan mogalgk geweeat dat gg omtrent de atemming der kiezera ten opzichte van een wetaontwarp zoo volmaakt onjuiit waart ingelicht f Waarom hebt gg op zoo onbetrouwbare inlichtingeo afgaande bet parlemeatair leven van uwe vrienden in gevaar gebracht tonder aeaige vrucht Waarom de liberal lartfï in twe j n iredeeld zoniier ietv andera t 1 10 l ll 1 14 1 U 1 81 11 01 4 17 I II 1 08 11 10 9 11 0 10 II 11 11 e O ll a e s I IO CU 10 10 10 07 ïi 11 4 1141 1 41 1 Ï7 l il 4 M IJl l ll 0 41 7 48 10 1111 1111 48 loOI Dl VTtlCBT 8 00 8 11 10 11 10 88 11 41 i lS l ll l ll 4 471 181 17 7 418 88 10 141048 11 00 1 87 1 17 741 10 17 a I lil 0 4 8 11 1 04 l a S II 1 07 8 1 10 11 8 41 0 1041 11 48 I IO 8 08 8 81 8 10 i l 041 848 848 ll 10 18 11 10 e O O U A A UIITIlDtM l O ils lO OIa 10 18 li lli l ila 4 47a 1 18 7 41 10 140 10 10 H 11 10 1 1 40 141 141 0 41 11 18 041 l 10 U M UI Ml I 140 047 11 M vaikrUgoii dan dat nwe ontwarpoa Urn eeooa male van de baaa zgn Soortgelgke vragoa lOgt Da Liberaalc zoadeo aich waanehgnlgk vrraonigvaldigd hebben Zeil vragen te doen maar de vragea van anderen onbeantwoord te lateo gaat Biet aaa Wellicht heeft da beer Tak dit ovarwogeado bet laodaaaor geoordaKld to awggen Zoo ook zgn awggen voldoeode rerklaatd wordoa De aatirevolotionaire Nederlander c baapreekt met een kort woord de broehnre 0ver4 rompelingt vaa den heer D Vink en zegt o a Nu de Standaard het niet beaeden zich beeft geacht dat gewbrift te vermelden met de venekering dat er geen redelgke Iwgfel tegen de Juiatheid van de daarin vermelde bgzonderheden kan rgzon en aich bovendien wat haar trooweoa tegenwoordig berhaaldelgk overkomt varoorlooftacbimpscbenten te richten tegen peraoneo en nog wel tegen beproefde antirevol itionairao zullen wg ODZerzjjda aileeoigk verklaren dat verMhillende en belangrgke bgzonderheden in dat geacbrift bealiat onwaar zgn even onwaar ala de ver7ekering van de Standaarde dat de meerderheid der aandeeten dit toch kan alleen de beteekenta rgn van root aandeelbonderav in banden ia der laatatelgk toegetredenen De geeetige achrgver van Tom Brown a Schooldaya Vacuoa Viator verhaalt in bet Engeleche weekblad The Spectatora boe hg vaat bealoten waa geen reiaindrnkken meer te acbrgven tot tijdeoa een bezoek aan aGra venbage gedurende de Pinkaterdagen eenige Hollaudfecbe joogena die voor zgn hotel baasjeover apeelden Wat hg zag en opmerkte o a over bet vervebil met Éngetachen jongena deed bem van zgn bealuit terugkomen Voor ugn hotel achrgft Vacnua Viator ligc bet Tournooivetd Een gedeelte ia afgebakend door een half cirkelvormige rg ateenen paaltjea ieta meer dan 3 voet boog en 3 tot 4 ajardac van elkander waarvan twee vlak hg lantaarnpalen atooden Geen ketting verbindt deze paalljee en zg hebben geen pin op den kop Toen ik in de dear de fraaie liudeboomen atocd te bewonderen kwamen vier Bollandicbe jongena van de linkerzgde die zonder een woord te aprekeo achter elkander over alle paaltjea aprongen tot zg het meeat rechtache bereikt badden en bedaard in een zgatraat verdwenen Wel zult ge r eggen zouden vier Engelaobe jongena niet preciea hetzelfde gedaaa hebben en ik antwoord 1 Ja zeker voor zoover betreft bat apriogen over de paaltjea maar zg zouden hierheen moeten komen om zulk een rg paaltjea midden in de atad te vinden In allen geval zgn de paaltjea in dn Engelacbe atad die ik bet beat ken door kettingen verbonden en hebben zg pinnen op den kop ala zg voor bet apriogen geacbikt zgn Bovendien kom ik niet eiken dag voorbg een reeka atoepen aan weerszijden begrenad door eau breede gzeren leuning die blgkbaar door de Voorzienigheid beetemd waa voor voorbijkomende joogena om er eeoa heerlijk langa ta glydeo Maar geen Kngelarbe jongen beeft op weg naar echool of op een boodachap ooit lange zulke leuningen gegleden want du Britoche Bumble heeft op deze teoningeu op korte afatanden knoppen geplaatst die bet gigden beletten Men 18 zek r in Eogelund evenzeer ala in Nederland van lueeomg dat alle voorwerpea zoo gemaakt moeten worden dat bet grootate aantal menacben daarvan zooveel mogelgk genot heeft en tocb de koppen ven deae Bollandache paaltjes zgn aculottét als ik bet zoo noemen mag glad geeleten door gealacbtea tan jongena die daarover geaproogen hebben terwgl de Engelacbe paalljee nog geen menaobelgk weaen behalve Bomble genoegen hebben veracbaft sinds se opgericht zgn IDA U 1 84 IT 18 88 1 01 l ll 1 10 l il 4 10 4 87 1 04 1 11 I IO 1 88 0 01 I IO 0 17 I U 1 41 1 10 I IO l O 4 10 e O D D A 11 10 11 10 1 41 l ll 1 01 I OI S 1I 11 01 11 40 MO 10 10 Maar ik wilde over Hollandache jongena acbrgven want het trof mji dat dezen in twee optidilea van OBie joagau venehildea T e paal etooden zoo cHeht bg lantaarapaloa dal maa niet daarover kon apnngea zonder mat volle vaart tegen den lantaarnpaal aan M andere zgdo te atooteo Toen de eerato jougn bg bet ointo vaa doaa paaltjea kwam aloag bg het riet ovet gaigk ik verwachtte maar aprong bjj ar op waarna bg tgn boes toaaeben hel poaltje on dea laalaampaal naar voren bracht en er af aprong AUe anderen volgden tgn voorbeeld ernstig zonder te apreken terwgl Engelacbe jqngena den voorate voarbggeaprongen zonden vfa en aebiaoaweade een wedloop gebonden hadden om de eerate te worden voor de volgeoda paaltjea Ik heb den HoUaudechen ongea daarop beatodeerd ea ik beu overtuigd dat hg de atilzwggeode en de degelgkatec ia vaa alle aoorten die ik ontmoet bobt en do jongen ia de vader van dan man in beide boadanigbeden Op Pinkatermaandag wu de atad overvol met burgers en boitealni de galergen ea de moaea waren dwaaa genbeg dien dag getloten en de stille onder ben wu iuder4s eeoig zina argerlgk Ten laatste begon ik de paartjeatetellen die biykbaarpaa gehuwd of verlo ifd waren en elkander tocb ieta te zeggen moeaten hebben Van deelfpaartjsain aenstraat sprak er Mn hoewel allen er zeer tevreden en gelnkkig uitzagen Zoo ia bet overal Tiiao wg de landingsplaale aan den Hoek van Holland naderden moeat een Ign naar onze atoomboot worden geworpen Ten minata twintig kruiers wachtten op ons een van hen rolde tonder te apreken een touw op ao vriarp dit De matrooa aan boord greep tweemaal mis de werper trok de tgn tweemaal uit het water en wierp baar voor de derde maal zonder eenig verwgl of bezwaar met beter gevolg Geen enkele der witgekielde mannen gaf tgn raad of oordeel maar welk een Babet ton do pier van Calaia van Dover of Liverpool in eea dergeljjk geval geleken hebben Geen vonder dat Willem de Zirgger de tjpuwhe held dar Nederlanders ia Hoaea Biglow a aTalk if yon keep it paya it keo Bat gabble s the abort road to mm tis gratia gala half price but eheap At no price when it hinders doing behoorde in bet Nederlandach vertaald tewor den ala nationaal motto Dan Wat betreft degalgkheid Nemen w $ bet merkwaardigste voorbeeld het eerst Wjj hebben gedurende eenige dagen rondgereden en zgn slechts eenmaal aan een helling gekomen waar ons paard moest stappen Toen wg op den top waren gekomen zagen w f de zee aan den anderen kant zalb voor bet ongeoefende oog belangrgk booger dao de groene velden waardoor wg juist gereden hadden Ik weet wet dat de atrgd van dan Hollander met de Noordaee een oude geachiedenie IS maar men begrgpt nooit goed wat dat zeggen vril totdat men een heuvel aan den zeekant oprgdt en dan staat men er verstomd van Ik wat teer onder den indruk en nam de gelegenheid waar aoodra deze zich voordeed om over het onderwerp met een deakondige te spreken die evenals de meeste Hollanders gelnkkig vloeiend Engelsch sprak Hg maakte zich volstrekt met bezorgd over het reeds gewonnen land hg vertelde mg in tegendeel dat zg ernstig denken over operatién tegen de Zuiderzee die zg voor goed uit Nederland willen veirdrgven I Eu ik verklaar dat ik geloof dat ze bet doen en daardoor het recht zullen krggen alleen voor zoover ik weet onder alle volkeren tot de zee te zeggen Tot biertoe en niet verder en bier tnllea nwe trotiobe golven gestuit worden c Een ander voorbeeld Hon degalgkheid bg de tindelgkbeid lederen dag wordt niet alleen het plaveisel der hoofdstraten maar ook dat van alle zgstraten geheel besproeid en schoongemaakt Als ge vroeg in den ochtend gaat wandelen tondt ge nw ontbgt ovenl op da voetpaden kunnen gebruiken Wjj moeaten langer dan een kwartier zoeken om eenatukje papier in de straten te vinden en de venatm 0 40 11 01 0 47 0 14 a 10 01 r 10 10 1140 141 747 v 7 17 a 7 14 t 741 lltj 747 l ll 4 U I U 7 4 48 7 00 a a 7 11 r a 7 0 a 740 I OI a 711 U 10 01 11 80 l l 4 10 41MO t l S IO 10 00 Ml m M 4e acli fcei Ap i lwi der faiiaeD wife b die wel to hunr itMB sgn loo belder gewiem en glinmea lOO det ie de wanhoop sondea oitnükea na iedore Toorbi eande Ëngabehe hiiniw edar WMurom ugn UoU ndsche dienatboden lOO o Tergelgkelgk Teel Tigtiger en üedeiyicer dftn Ko tohe K n bet een geTolg xgn TUt faun pnriteinidw opvoeding Ik berinoer mg een verbuJ dM tboii verteld werd Tut een haisTroDW die beweerde dftfc bue Duid attMn gerede wu AIb grond Toor deze meeniog voerde eg eao det het mü e onder alle kleedjee had geveegd Kort en goed een verUgf van tien dagen alhier ik ben dit land steeds dooi vlogen op mgo loeblen naar bet Ooeten schijnt mg gfredükt toe om oode vooroordeelen te herüen en nit te roepen Als ik geen £ ngelaebmaa wai loa ik eea Hollander willen ipi 1 Men kan Uotley leien en genieten onder dit stiliwggende eu dflgelgke volk 8r rktlgk naar wüirde te schatten of te begrgpen hoe het kon nbeoreo det door hen in dit nietig en onveilig hoekje van Earopa ede groote bevrgding gewrocht werd Men KhrgH nit Menaldomadeel Het lag in den aard der taak dat ia de gebonden litting ven den Raad dexer gemeente ieali bel d ter befaartigiog vao onderwgsbelangen zioh de natrilUogen zoodeo openbaren Van het in een vonge vei atlenng verleend ontslag aan den onderwgter A Dgkstra te Menaldnm In beirekking tot deze zaak was ingekomen een ichrijveu van den beer Den Hutog voorzitter van de S D OaderwyzersTeraeniging in Nederland houdende bericht Tan de motie aangenomen ter vergadering te lieettwardeo in welke wordt geprotesteerd t en de gepleegde rechtsverkrachting en eene mis ive van Oed Htsten van Friealand iohoadende de reeds vromer vermelde goedkenriog Tan het desbetreffend raadsbesluit op dezelfde gronden gebaaeerd die den Baad in deze zaak lot richtenoer waren geweest Bovendien werd door Borg en Wetb aangeboden de voordracht in de te Menaldum tengevolge van het oDtslag van D ontstane Tacatare geheel volgens de voorschriften der wet opgemaakt en bestaande uit de heeren B de Tries te Oroow en K Holkema te Oosterbanle Deie zaak was te belangrijk dan dat Oomraige leden van den breedsprakigen Baad let konden nalaten hun hart te luchten Een er beide antirev leden wiens woorden lator 4oor ign medestander werden ondersteund ieid naar aanleiding der cbristelgke deug4eB € eit de beltende wetsformute eene toespraak over Zondagsheiliging en Zondagsrust Welker betrachtiog door den ooderwgzer hg tot dia wettelijk voorgeschreven deugden rekende n waartoe hg voovWlden strekken in het bgzonder ook opwekte het tfoofd der geaieente en de ODderscbeidengemeenttjambtenafen Hierdoor zouden de scbrïkkelgke Zondaga Mttbeiliging n de aondige openbare vermtkeIgkhedeo op Zondag o den pablieken weg gehouden zonder twgfel verminderen misschien geheel verdwguen Om de onderwgzen op genoemde verplichting te wgzen zooals spr verlangde daarmede Waa i t voorzitter het niet eens Zg moeten self hnnne verplichtiogen kennen evenmin achtte hg het uitvoerlwuir aan andere gemeenteambtenaren de behartiging van Zondagsrust it Zondagsheiliging voor te sehrgveo Nadat nog eenige leden hunne meening badden uitgedrukt deels over den onderwijzer in bet algemeen deels over richting die ter voorkoming van gevallen als het gebeurde Tolgena hun oordeel bg benoemingen de Raad in het vwvolg moest loalaan werd bealoten dat voortaan de benoeming uit elke voordracht Toor onderwgzer en de behandeling van ieder wader belangrgk vooratel bg den Raad inge diend zal geschieden in eene volgende vergadering opd t ieder der leden in de gelegenheid aal iga gesteld penoonlgke inlichtingen in te winnra Naar aanleiding van dit beeloit werd de thana imdürada voordnwhi aai honden tot de volgende vergadering Benige kinderra in het Friesche dorp Ngkerk peelden met lucifers achter eene huiziuge waarin drie arbeidengeuonen waren gehnisveat bet gebonw werd met allee wat r in wi eene prooi éa vlammoi Te Dtaeeht werd terdi middag de mim 84 jarige melkverkooper B terwgï fag achter zgn melkstel liep plotseling i oor eene beroerte getrc n tengevolge waarvan hg onmiddelgk overieed Als een bgfEoaderbeid mag zeker worden vermeld dat de grgsaard gedurende zijn gaheele leven nietziek ia geweeet en ook nn nog met geen enkel gebrek waa behebt De prgs der nieawe aardappden ie te Mid delbargr45 te Ooea 40 cente per vgf liteni Op Walcheren volgt men ter vervroeging van dit gewas de methode om de aardappelen met tamelgk lange scheaten te planteo in kniljes waarin maa eea hand vol kaf werpt Ifiaa Kate OvMOaway die ia Hampstead eene voontad van Londen woont ia steeds ongenaakbaar vomr interviewen ea oortgelgke periwiaaea die aona wat laatig konnen ign aUfta aehrgft bet N v d B Toch werd haar afkeer voor dew waarlyk niet kwaad willige periooen oalanga overwonnen door de vametelheid van en Nederlander maar een die al jarea laag in Amerika woont en daar ala jonmaliat een goeden naam verworven heeft Wg bedoelen den beer Bdaard W Bok redacteur van The Ladies Home Journal Op zgn reisje door Europa bezocht bg ook Londen en deed er eene poging om Miss Oreeaawaj te ontmoeten Echter trouw aan haar gewoonte scheepte zij bem af met een brieije ter verontschuldiging van haar weigeren Doch de heer Bok stak kalm t briefje in den zak D giog rich in persoon te Hamptstead aan melden om een oaderbood De dame na meenende dat haar sehrgveo den indriuger niet bereikt had bestoftt na eenig talmen hem even vlf te woord te itaao Dit even duurde een lange poos dank zij het genoegelgke nu intemaomte gesprek dat de joarnaltst terstond wist aan te kouopen Miss Greenaway erkent eerst na bet afscheid van den heer Bok gemerkt te hebben dat ig in weerwil van haar verlangen toch door dezen wae geïnterviewd Twee juweeltjee minder 1 Binoen veertien dagen heeft het Bgk twee kostgangers door den dood verloren in de cellulaire gevaogents voor vwuwen te Qorinebem Beiden hadden een tegoed van 20jarea De eene was veroordeeld omdat zg haar man had laten doodsohieten en hem daarna zelve met een parapinie de oogen had uttgestokea de andere had indertgd hare stiefdochter vergiftigd om in het bezit te kodien van gelden die aan die dochter toebehoorden Beiden sgu aan tering gestorven Oe twee personen verdacht van den moord gepleegd te hebbeii op den jachtopzicbter H uit vlodorp zgn geconfronteerd met twee Doitachers die den dag voor het misdrgf aan in da buurt gewerkt hebben en twee lieden hard hebben zien loopen kort nadat er een schot geviülen was £ en der gearresteerden is door beiden herkend Men vond Zaterdag in de HamburgersiratPe te Berlgn het geheele gezin van den schilder Seeger dood De man bad zich opgehangen de zealieiiiarige zoon had zich de polaen doorgesneden de vrouw en drie jouge kinderen vei ft ingenomen Ken brieve deelde mede dat de man ten einde raad bealoten bad zich van het leven te benemen en dat vrouw en kinderen hem in den dood wilden volgen Seeger werkte vroeger met 60 knechts hg was echter geheel te gronde gericht door faillissementen van aannemen waardoor hg geen betaling kreeg voor geleverd werk Vrgdag had hg al het mogelgke gedaau om geld te kragen ten eiode bet weekloon van zgne 25 knecfaU te betalen doch alles was vergeefs Te Hilversum heeft de burgemeester nu de pokken zich de laatste dagen io de gemeente sterker uitbreiden aan hoofden of beatuurdera van iabrieken en werkplaetien een schrgven gericht om hunne medewerking iq te roepen tot het tegengaan eener verdere verspreidiog van die zieJcte door hun invloed op hun werklieden te willen aanwtiodeo opdat deze zïch met hunne gezinnen laten raccineereo of rrvao oineeren waartoe dagelgks kosteloos gele nheid bestaat van den toeataod der Gemeente Gouda over 1893 Aaa bet Verelag van deo toealand der Gemeente Gouda over 1893 ontlaenen wy bet volgende Loop der bevolking gedorenda het jaar JDe werkel ke bevolking der gemeente beetond pp 31 Ueoamber 18112 uit 1 II ij ils 2 S 1n 1 11 1 1 iilll i 3 II Ondar dit getal mn bagrepon 108 oMDoen en 15 rröawen geoniaveat io de onder bet militair geiag gepUatate gebonwao Oe indeeUng der bevolking naar de ver aebilloMte godidienatige gaaiadten ia ala volgt baad Tieaml TM d Nederdniiaoh Herv 354 S947 U301 Franaob of Waidaeb Hervormden Ei laohe oi Preabjt 45 23 22 Hervormden 2 2 Evangeliach Latharecbet 208 234 437 Herateld Evengeliaeh Latberachen 3 3 8 Doopegeaiaden of Men nonieten 26 27 53 Remonatranten 234 270 594 Hemhotlera of van de Horav Broedera iè 1 Gtrefonneerden 529 1068 Koomach Katholieken 2921 8281 6202 Oud Saomacban of van de Biaachoppelgke KI 63 73 136 Nederd I iatilieten 182 188 370 Tot geen der genoemde gniodten bebooreo 101 58 159 Totaal 9641 10643 20284 Opmerkingen omtrent den looi der bevolking gedurende bet jaar Het getal der geborenen binnen de gemeente Miu rma Bu4 Gal Levend 396 885 781 Levenlooe aangegeven 7 13 20 Te zamen 403 398 801 In bet vorige jaar werden geboren Ha rroaw ikliU Onl Levend 433 854 787 U 16 27 Te tarnen 444 370 814 Onder de geborenen in 1893 waren 24 onechte kinderen namalgk 12 jongena en 12 mei ea Van de levenlooe aangegevenen waa aan kiod onecht Er waren 7 tweeling geboorten Mna Vnaw BvM 0 1 De aterfte binnen de gemeente tonder de levenlooe aaogageve nen waa 242 247 489 In het vorige jaar bedroeg tg 297 310 607 Van da overledenenwaren er Maaa Vma M4 OiiL Ongehuwd 158 153 311 Gehuwd 59 45 104 In weduweoataat 25 48 73 Qeaoheiden van eobt üorgarl ataat onbek 1 1 Van deta atierveo Hiaa Vna B M Sidukln Ueneden bet jaar 81 88 169 Van 1 tot 5 jaren 41 38 7 5 10 6 8 14 10 15 a 7 12 15 20 6 7 13 20 25 48 7 25 30 3 1 4 30 35 4 8 10 35 40 8 4 12 40 45 3 5 8 45 50 51 6 50 55 8 10 18 55 60 15 4 19 60 65 7 6 18 65 70 U 8 19 70 75 18 21 84 75 80 10 22 82 80 85 9 7 16 85 90 3 1 4 90 95 95 100 Er werden 159 huwelijken voltrokkeo dua 10 meer dan in het vorige jaar Van deie hnwelgken werden aangegaan Toaaeben jookmana eu jonge dooktera 183 weduwen 4 t geacb vrouwen wedawnaara en jon e docbteia 10 weduwen 8 geecb Trouwen geacheiden m en jonge doehtera 3 a wednwao a geacheiden vr 1 Hnwelgken aangegaan met Targunniog van de Rechtbank kracbteba art 550 Burg Wetb geval van afwezigheid kwamen met voor Voor de voltrekking van 27 howelgken werden bewgzei an onrermogen afgageven Bg onderacheidene huwdgkan werden 13 kinderen gewettigd Er werden in bet afgeloopen jaar twee echtecheidingen in n pa L reven BoiteBlaDdsch Overzicht De Italiaanacbe Kamer van Afgevaardigden heeft gieter beraadelaagd over het vooratel van Crüpi om aan eeoe commiaaie van achttien leden op te dragen tegen 30 Jnni a a bgde Kaam eeo toontel m te dienen batrtOude de kervormingan welke in den openbaren dieiut kunnen worden gebracht en tot dat tgdatip de beraadthiging orer de Snanoieele maatregalen ta aekonan Het bedoelde roontal werd aangenomen mat 525 tegen 214 temmen tarwgl 18 ledaa sioh van atemmiug onthielden öiateravond werd een kalüetaraad gahondan Volgena gerucht too in den miniaterraad beeloteu tgn den heer Criapi Tolle vrüheid te laten am ia het eventneele garal over alia portefeuillea te beecbikken Kforeel onbevoegd wordt de Kamer ran afgevaardiijdeD volgena de verklaring van dan Belg miaiatar preaideat miaittar ran binnenl laken De Bnriet met 12 defer op welkea datom de verkieaingen aosden hebban moalan plaata hebben tot vernieuwing van bet mandaat van de helft barer ledeo indien niet da grondwetabeniening en ala gevolg daarvan de nienwe kieawet tnaacbenbaide gekomen waren welke laatate evenwel ingevolge de noodiakal ke Toorbareidenda maatragelea I het opmaken en vaatatellen der kieieraiyatan eni eeratmet October detea jaara toagepait tal kunnen worden Feitelgk pi doa da verkietingacaapagaa reada io dete maand na de aleiting der aitting beginnen en het minieterie de Burlet draagt er iotoaachen zorg voor dat de clericale partg niat met leége handen voor de kiezen komt Het ontwikkelt een hnitengewonen gvar op het punt der atoflfelijke belangen Gedachtig aan het apr kwoord kIMna geecbenken onderhouden de vriendacbap ha bet clericale tutniaterie hetwelk beweert reeda aedert 10 jaren de protectie op tgn programma te hebbsn ataan eerat juiat drie weken vóór de aluiting der litting een wetaontwarp iuga diand tot het heffen van invoerrechten ten bate van den landbouw de toivelbereiding en de margarine fabricatie gepaard met eene volmacht aan de regeering in hetzelfde wetaontwarp om ontheffing te verleeaen van de bakengelden aan de naar en ran Belgiaoha havena komende aenehepen Verder ia na eene jareulaoge Igdeoageachfadenii Vrgdag 1 1 de quaestie Brnage feebaven roorloopig tot eene oploaaing gekomen door do oaderteekeaiog van bet contract met de oanoeaaianariaaea tooT den aanlag van de haven te Hejat aa bet graven van bet grootacbeepvaart kanaal naar Brugge de heeren Couain en Coiiean door vertegenwoordigen van de regeering en vaa bet Bmgaoha atadaheatuur en eindelgk haalt Zaterdag If da Cercle dee inatallationi maritimea aan de bevolking van Bruaael en voorateden kunnen bekend maken dat de regeering bg monde van den miniater preaidant De Bnriet bet aandeel van den Staat in bet kapitaal tot verwetenlgliing van het plan Branal Zea haven op 10 millioen fra heeft verhoogd Daar de atad Broaael verklaard had voor nat geval de ataat zgne bgdrage zoover verhoogde de reat van het kapitaal ta veracbaflen tgn da vereiachte 34 millioen In bgeen een nianw tgdperk opent tich voor Brniaela legt het beetour avieren w op waardige wjjie den aanbrekendan dageraad ran dien nieuwen dag De paua heeft keir er rana Joiaf bjj bat aftreden ran het Hnogaarache miniateria gelukgewanacht en bem per brief aanberoiea da voontellen dar liberalen niet aan te nemen Haar die gelukwanacb ia voorbarig De nianva miniaterpreiident Khüeo Hedervary wilde alleen met bet liberaal program oolredeu ea than wordt bericht dat bg zgn taaia ala mialukt beachouwt en beden den keiier zal madadeelen dal hij er Tan ahiet Het ia nn laar waaracbgnlgk dat de heer Wekerte terug aal keeren aKeiura poialie ii niet benijdadiwaaidig Hg ia in een gelijkaoortig geval ala waarin Victoria In varkeeren indien het taganwoordige Engelacbe miniaterie weigerde aan het bewind te blgven zonder dat de minderheid voor Home Hole io het Hoogerhuia door da benoeming van nieuwe pain werd aangevuld De keizer weigerde in dat opzicht betreffende het burgeriyii howeiyk ieta te beloven De criaia daardoor ontataan ia te ernatiger na de jongata geeatdriftige betoogingen voor Keaautb waaruit een herleving van het nationaliime bleek zoowel ala wegene dan hachel ken toeatand in Tranaajlvanü en met hei oog oj de dringende herrormingendiaaaa da orde ign Onder Wekerle a beetnnr aindi 1892 ia Hongarga Toonpoediger gaweeat dan ooit te voren De geldmiddelen aundan bevredigend handel en ngTarlieid gingen vooruit de admintatratieve hervorming kwam vlug gereed En no werpt eene meeidwbaidTan21clericala magnaten dit grooteiWerk io duigen Wekerle a naam Slonafbankelgk verbonden aan de mnnthervorming Het ton gelgkitaan met het verwiaaelen van paarden in bet middd van den atroom indien by vervangen op het oogenblifc dat men nog aan da nitvo van dat werk bezig ia Da Senaat dar Vereenigde Staten beeft mei algemeene atemneq bealoten dat de bevolking Tan Hawaï het recht heelt haar eigen regea ringavorm te kiezen De Vereenigde BtataB iullen zich niet in de binnenlandacne aangelegenheden van Hawaï mengen en de inmenging van andere Stateo aal h n e h onwd worden ab