Goudsche Courant, donderdag 7 juni 1894

Ml Ml 10 14 Ml 1 41 IU8 Ml Mt lUI Dlni Spoorwegverbliding net GOUÜA Zoiiordieist 1894 05 Aaoffevaogeo sou D 1 KOTTIID U 7 10 1 1 1 11 11 IMI l tl 1 44 OTTIkDAH aOSDl IJl I M 1 11 i n 1 11 i ii 7 10 4 M Ml a e 411 t nji SVV I ll 1 41 1 10 4 01 4 40 I ll DIN Raas eouDi f sHage 1 417 107 41 Ml 1 4110 11 ll M 11 11 I ll I ll Mi 1 41 4 114 41 i 7 7 I OI Ml 10 10 Voerb 1 14 10 11 1 44 4 41 7 01 NJL dt i 1 4 V 7 11 e Z Zefwl 0l 10 10 I ll i 7 tO 1 11 Bl Kr l l4 10 11 1 04 t V Zev li l l 10 41 1 0 f i 0 711 10 Oeada MOr i l lll llIO llIO Iini Olll MIJO Ml l li4 1t4 aMI 1 47 7 41 Mi 10 10 I M STIIOBTBODUa IUtreekt I ll 7 iO il 11 14 11 01 11 10 l ii 1 10 Ml 4 411 11 I M 1 10 10 14 Woerden 1 11 I ll lO K 1M4 4 11 1 1110 11 Ondeaaler 7 07 1 1 10 14 11 41 4 14 l l Oenda 7 10 Ml 1 14 10 17 1I M ll ii 1 11 M7 1 104 171 10 7 01 1 41 M 11 07 AHaTIIDAMSOVDl Aaul daas04 I s 1 40 ll lOs 11 17 1 40 4 10 4 10 7 11 Ml Wb I IO 1 11 I ll IIJI 11 41 Ml Ml M 1M IMOTJO I M II M 11 11 IMi 1 10 MO Ml Ml lU k 10 17 10 17 10 M 10 41 10 4T OUDl DIN RtiS e ub 7 111 401 0 1 17 10 4 11 1111 111 011 17 1 1 4 11 1 11 Ml I II i 10 e Ml aHaga I II I ll l 10 17 ÜJ7 11 41 11 111 411 17 M iTll Ml I H Ml 7 41 10 11 U M 11 41 MI I0 f lMI MÏVM Mil ll 4 47 6 IM7 7 41 Ml 10 14 IMI 1 17 t i l7 7 1 10J7 I MII U 1 04 Ml M 1 07 I IB lO li I IO I OIMI 1 10 1 1 Ml Ml Ml U 10 11 11 10 1 11 I 1I 1 14 I ll l il o o o U a 4 MSTIIDaH 10 li II I lt M fooi ifwg o n n ma hmt tg if n Iftag tot itilataod g koineD totdat eenige HnWnoontudwa ia gaoonnd ar is lugdm hiar op liwbta grombUg l iMtigen m Mdart bwA ig onafgtbrokm out rotB n Mrt gnrbnd In MD lgMBMD ntpimtg tM bdto gittar sTond g hoail D ia nat groot bg MO Toonital ui noinen m dit feit faaatalgli bndankan door da itToeriiig tso atiiige otiMo warkM an Iwtatlieiiii EM Tooranun beatut namelijk om in het ntjureen mnxikMl feaat ta orgnniaaaren ao daarop nit t Toarea de negawb Sjmpiunie ao BMtho ren de Frdhlingabotaohaft tan TOn uade ea bet mannenkoor idaaLiabeamahl der ApoateU na Wagaer Oe TerweMoiyking ran bet denkbeeld xal Toor een goed daal afhankalgk i a tM da SoweieeU medewerking ran kunatrrienden Halt Jali lal bealiat woiden of de ter be It ding Tan da uer beltngrgke nitgaren bijaengebraobte galdaa d ailToariog ras bat pliui tóelatea Te Mnideo beeft een negenjarige knaap die M m moeder 86 eeoten ontriag om aebool1 te betalen eene fleicli welen machtig ta wonleo ea toen een sgu r kameraden oitgelOttden om voor 33 centen jenever en 3 centen dnp te koopea üe gerolgen bieren niet nit Mat Bog aea derden knaap in geielMhap Wirden nj in deerniiwaardigen toeatand aan dan uedjfk gerondeo en naar hola gebracht Ito Taraaoiging tot Oproeding in bet Haia r UB Tan rerlateo of rerwaarlooêde Kinderen ia wotdiag Dia Veraenigiog wil roor genoemde paria a 1 wat da iMaatacbappg tot Oproeding ran Weeian in t Haiageiiu werkt ruor debalpbaboerenda weena De eomniaeie ran roorbereiding ia raeda met hut arbeid aaogerangen en heeft op cicb geoo1MB biünen korten tgd tot de defloitiare aticbflag der Varaaaiging orer te gaan Het roornemea ia een lelfatandig werkende Vanenigiug te itiobten Het bettnor ui worden bggeetaan door aan ntd ran toaticbt rooral mat bot oog op de AoBBoUa dar Vereaniging Mbl Opr We en Daor da poUUa Ie Bilreranm ia aangahondeo Ml panooB dia ia cAlg Politieblad gamgBBlaard atond en wegeoa renet tegen politiebeambten in lanetie tot 14 dagen bechteniaof l iO boete waa raroordeeld Het acheao dat Wj deia Blauwe keaniemaking roldoande lond taa miBata kg betaalde ague boete anrertrok elan Moriaan uo iwart ali roet ging Mlanga te Qent uit wandelen eieoali ign njaganoot in bet welbekende kinderboekje Feüeiyk waa bat een neger Hg werd ook dooi joagaa nageloopan en nitgalaoben nuar bet abt ran da biatorie wae hier in da warkelükbetd andera dan in het boekje Kibe Abdallab aoo heette de aeger roele de jongeni die hem nitlachtrn geducht aj er werd procearerbaal tegen hem opgemaakt a nn beeft de Rechtbank hem wegene miabaadeliug raroordeeld tot 8 dagen garangeBiaatraf Ib hft Ooateidok nabg den apoorwagdjjk ta AButardam aal a a tgdelgke iweminrichting orden gemaakt ten behoere ran de joagena tao Hr Ma iaatrnetieachip Admiraal ran Waiaenaer ea bet verdere perioneel der aeenacht aldaar De op de werf te Amiterdam koataande inriobtiag ia te klein en roldoet niet Bear aaa da reraiaobtan 0 Aa aaBk raa dao direelenr aitgarar dar Zi rik a iba Hianwabodee aagt Het Vaderlaade bet rolgaaia fM T n T 4 Ml LH M i 4 iO O Oi M Hal aebijnl on tsa dat da adreaaant eigaa 1 OaMlIa lillsiilsa I 1 10 1 10 MO l ii Inltaidam 11 01 iirii Zav U 7 41 l il H Kr 7 47 lH 7 ll l ll N d L d l Oi Veorb 1 07 0 11 11 11 Oaada I II 1 10 7 11 101 Oadaw I M 1 14 Waardaa l il 7 01 I ll Uliaabt 1 11 7 11 1 II 1 41 I 10 11 II O 11 17 11 41 Mis I II Goada Aaietai4 Bi Wj lO OIe 10 11 11 10 I 40 af ll 1 14 iBilMl ItoaidnsU Ijjk bg da Twaade Kamer aan aaa retlnard kantoor ia Wanneer de taken neb hebben toegadragec eooale bier wordt vwheald dan ia bat de rraag of dit met een geval ii ran vadamehlelgke rrgheidaberoormg dal aaoleidiag kaa geren tot eeaa rtrafrervolging tegen da aaloriteiten die haar hebben gelaat Het ia reada qaaeetieoi of de aanvankelgke weigering om den berichtgever te noemen wa eane weigering om getoigenia der waarheid af la bggen Imaura bg hal Uükbaar bg de jnaiitie beataande rarmoeden dal een raadilid de geheimen der litting had rerklapt welk feit too het beweaen raa geacht werd aeae atrafverrolging ten gevolge te moeten hebbeo wae de verklaring dat de benchtgerer geen raadalid waa een roldoende getoigenia Neemt men echter aan dat de weigering om nader den man te noemen die wal bet bericht bad aangebracht grond kan opl reren voor ggaeling dan Itad toch naar art 68 8v die ggaaling teratond moeten sgn opgeheven toen de naam waa genoemd men mag in de ggaeling worden geboaden totdat men aan agne rerpliebting lal hebben voldaan Ware deadr rerdacht geweeet van bet afleggen van eene valaobe rerblariog m m w vau bet miadrgf van raaioaed dan bad op dien grond tegen hem eene strafrerrolging op touw moeten tgn geul maar bad men hem niet eenroodig in de ggaeling moeten bonden De vraag in hoererre de door adr ondergane bejegening met de rrgheid der pera te rgmen ia kan in de naar one oordeel geheel baiteo heechouwin Wgren Bet ia bier niet om een privilegie der pera te doen maar om de door Ie groDdeet gewaarborgd pereoonlgke vrüheid van alle burgere tonder ooderacheid Had bet berichtje in de Z N op licbielf een strafbaar feit ni emaakt dan had hst aan den nilgerer geataan of igo bericbigerer te noemen of zelf de verantwuordeiykbeid op iich te nemen Hier betrof bet een miadrgl dat men op grond ran dit berichtje rarmoeilde Ie ign begaan ea waarnaar men ondenoek wilde doen bg den man die bet berichte in gne courant opnam De rrgheid der pera worut daardoor niet aaugetaat en er ia ulfa nieta tegen te zeggen ala men aioh slechte houdt binnen de grentan door het Wetboek ran Strafvordering geeteld Haar t orerschrgden dier grenien ia eene aahranding der vryheid ourerachillig of g een paramen of eau ander overkomt Da antimolntionaire iNederiandere laat liob orer de zaak aldna uit Indien dem feiten juiat tgn dan werpen ng aan aonderling liebt op de rechtbank te Ziariksae Volgens de wet ion een raadalid die ambis geheimen achendt knnnen vervolgd worden en als de redaotenr van een blad ondervraagd wordt of hg spn kennia put nit dincte of iudireote msedeelingen ran lulk een wegeoa schennis van gebi tinen strafbaar persoon zou de redacteur sich miaacbien niet kuonrn boroepen op de bepaling die iemand wegene ign stand of beroep rrgslall ran de nrplicbiing om getnigenia af te leggen Maar indien een recbUir commiasaria ran een dagbtadredaotenr do mededeeling mag eisoben ran da namen ran eiken berichtgerer of auteur op grond dat dit aanleiding zou kunnen geren tot bet opiporen van eenig niitdrgf waar blgft dan de vryheid van drukpers Heeds de ggieling nadat de redacteur verklaard had dat ign legsmtn geen raadslid was Bchgnt ons ongeoorloofd Maar op welken grond iemand geggzeld mag worden wanneer de recbter commiiearis meent dat de getuige nog reel meer al weten dan bg rorklaard heeft dat sgn wg benieuwd te rernemen Voorloopig komt ons de gepleegde rrgheidaberooring toe te lyn in flagranten atrgd met de wet Men kan op die wgaa een boop getuigen eiken dag achter slot en grendel zetten Wordt iemand gedurende de inatnctie rermoed de waarheid te renwggen hetgeen ieta geheel andere ia dan aweigenn getoigenia der waarheid af te leggen dan i near op dat oogenblik niet aan te ll Oi It U U 4 IO ti tlM 11 00 11 01 1 I II tM 1 41 l ll Ml 1 0 1 11 11 01 10 U I M 4 17 Ml lO lO I M 4 4Te Mis MO Ml ILllf 1 UI 11 11 II doen maar aual maa ham op de apaabaia zitting ondor aade boom Liegt bg dan en uM nan dat bewgaeo dan irordt hij daarraoi geatraft Wg bopea ia bel belang der jnatilie lalra dat zulk een enorm feit ala in dit atok wordt meegedeeld bigken ia heigden da waarheid la zgo De rechterlijke DMcht is er niet om da oppo itie tegea een bm gemecotar den kop in te drnkkeo Eea feit ala bet borenstaanda aan indien bet waar is geheet patsen in de slechte en willikearige rechtaplaging dar rorige eaaw Uitvoerige bgxooderheden worden meegedeeld door de N Y Heialdc over de hevige orerktroonring waardoor de staten Washington en Colorado aya get iiterd Te Boulder een stad in Colorado werden rele buizen oodermynd en remield zoodat en groot aantal inwoners raa dak n baren ia beroofd Vele bruggen werden weggespoeld en spoorwegdyken doorKebroken zoodat bet verkeer bgna overal is gestremd l e spoorwegen ondervooden daardoor groot nadeel terwyl natnurlyfc groote nitgaren noodig znllen cgn om de schade Ie hf rstellen De oogst werd in vele streken geheel verwoest zoodat vooral de farmera groole schade leden Sedert 1882 ia dit gedeelte der Var Staleu niet door aeoe zoo ernstige overstrooming geteisterd Ook in Britscb Collumbia werd groole schade aangericht tengevolge van bet buiten de oerera traden der Fraaerririer Dargelyke berichten komen nit Oregon waar de zalmriaacbers groot nadeel leden Uit Denrer werd gieter nog geaeind Deoverstrooming veroorzaakte eene schade van3ÓU Ü00 dollars Het water begint te vallenmaar toeh slaat het in enkele dealen der stad nog rrg hoog Hoe rele peraonen het levenbjj deze ramp verloren ia nog niet bekend Tol dusrer syn rier Igken geronden De spoorwegen onderrinden tengevolge van deze overalrooming groot nadeel i Men meldt nil Amslerdan In bet NipuwHbla l voor Nederland ran 4 Juni kwam eeue advertentie roor ran den rolgenden inbond Vier mannen gerraagd 85 it 40jaren oud fatsoenl gekleed allen Amsterdammers roorenkele uren legen 25 ets per uur en rrymiddagmaal Nette bezig ieden Bewgzen ran goed gedrag noodiukelyk Adree in persoon kaandag middag 12 uur pmcies op de nieuwi brug boek Damrak 1 Honderden flinke manpen garen aan de oproeping gevolg en al spoedig groeide bun getal door de nieuwsgierigen lot een doizendlal aitn Toen zich niemand die ook maar eenigaiins op een werkgever geleek opdeed dncht men aan een streek van een of anderen grappenmaker Honderden peraonen trokken ten slotte en corp v bet Damrak af naar de bureau ran genoemd blad in de Warmoeaatraat om daar aan hunne verontwaardiging tucht te geven Men kon daal geen inlichtingen geveu Toch was bet eene volkomen eerlyke zaak Gen jonkman nt wenschte Woensdag e k in hel huwelyk te treden en had uit deseer vele eoilicitaaleu een viertal gekozen om bg die gewichtige plechtigheid als getoigen op Intreden Die vier personen zullen Woensdag ochtend te 9 uren dnor den bruidegom op dezelfde plaats opgewacht en per rytuig gebracht worden daar waar hunne tegenwoordigheid wordt reraiacht 1 41 l il 1 0 1 0 i li IMO 11 40 Oiaterenarond werden aan de Haarlemmeratraat te Leiden opnieuw aocialistisohe bladen gerent waarop de venier bet al spoedig te kwaad kreeg met het publiek Tot zijne veiligheid werd hy naar de pohtiewacht geleid by welke gelegenheid de politieagent zjjn sabel beeft moeten trekken om den venter te baacbermen aangeiien men hem te Igf wilde Ctt het gemaentererttag na Zvadaia oM bet jaar 1893 higkt dat bebalra de ntaaaarragaa om kcate lêa as g a u aaa ea reriaakaadiga balj ook eaa aanrrage voorkwaas om eene Ben nn da leii ars raa den op 1 Mail l ta Barendrecbt in bnnd geraakten trein die nü nadere mededeeüngen reraam dat bet in bat bgiondv aan de groote mate nn koelUoadigheid aa ran tegenwoord beid nn geeel ran den machioial D Pigge Ie danken ia geweeat dat grootara onheilen roorknmen werden en dat door zgn heldenmoed rermoedetgk het leren van eenige roiiigen werd gered beeft gemeend ook na de belooning die Pigge nn da Holktndaebe Useren apoorwegMaat schappg ontving uit waardeering dien machiniat een atairel jk blgk nn bnida la moeten aanbieden Hg stelde daarom ten bebnera na maoMniet Pigge tot aanmoediging en tot aantporing ter navolging van zgn manmoedig gedrag voor andere machinisten een som van f 500 beschikbaar en verzocht daar hg onbekend wenschte te hlgven aan den Raad van adm de H IJ 8 M dit let keoaia na Kggala brengen en het bedrag ta administnaraa en aan te wenden in Piggo s halaag en dat nn zgn huisgezin Dal iemand uil dankbaarheid als hg door bet moedig gedrag ran den machinist aOn een ramp ontkomen ia dezen f 500 g A aal ieder bagrgpen en loejnieben Deze daiad dan ook ten learate op prgs stellende meeden wg een aanmerking ta moalaa maken op een zinanede van de mededeeling die onzes inziens beter achterwege ware gebleven Wij bedoelen de woorden Hg stelde daarom ten behoeve van den machinist Pigge lot aanmoediging en tol aansporing ter narolging ran zgn manmoedig gedrag roor andere machinislenv eene som van f 500 beschikbaar Sren aardig als het ia in aene opwelling nn dankbaarheid Pigge f 500 la aandaa eren onaardig ia bet die i SCO te laten glinsteren als een mogelüke premie op navolging roor andere machinisten Wanneer een andere machinist in de nmslandigbeden komt te verkeeren waarin Pigge uób aoo koellttoedig beeft beloond zoozeer heeft uitgemnnl door tegenwoordigheid ran geeat zal deze andere machiuiat als Pigge willen zgn om als Pigge te kunnen handelen maar dal niet sangespoord Ier navolging nitboofda er iets mee Ie verdienen valt neen alleen omdat sgn meDschetgke natuur bem daartoe drg t Hg zat dan ereorain ala Pigge aan belooning denken Mea moet niet van bet beete dat wy meoschen hebben een geldzaak maken Dat is een fout ook at geacbiedt bet uit dankbaarheid Waol at beloonende zon men bewyien zelf de verdienate van de te beloonen daad niet te kennen en er onwillekeurig toe medewerken dal de waardy nn daden ala die ran Pigge eer daalde dan reaa Heeft zoo hebben wg gedacht de milde gerer zich ook reracbreven en was bet zgn bedoeling te kennen te geven Ik beb ten behoere van Pinge f bOO ter baud geateld tot aansporing ter navolging van mgn gedrag roor andere meer of minder bemiddelde reizigers die aan een kloekmoedig machinist het behoud van hnn leven te danken hebben Hadden wij zoo ieta gelezen we zoudenniets te zeggen hebben Dan ware allea inden byik D v N a Voor het derde kantongerecht te Amitetdam werd giataren de eerate vervolging tegen den nienwon vorm ran de naehlaoeieteiten behandeld Het O M beloogde dat men ook nn weer met een truc te doen bad om ondanka het aluitingsuur toch open te higren 51 De aerate bekt waa de boudvter eenar bolsocieteit in de Nes die de huur ran hel lokaal en bel besloor barer inrichting roor eenige weken had zien orergaan in banden ran bet bestuur der sociëteit en zich rerrotgaaa met de beacheiden betrekking ran oanoiai a ia dienst ven het beetnnr had vergenoegd 1 40 ll U 11 10 0 47 f 0 14 f ê 10 01 f f 10 10 IIJO 11 10 Ml 7 07 1 10 MI 9 7 17 f MO 7 14 e 1 11 r 7 11 e r l il 7J7 MO 10 01 TUd vao Greenwich 0 01 Hat O M bod aaUn aaaa aadara opvatting ran da zaak ea meende dat niata veranderd waa bsMva da naaai an dat men door de nn gagarea roontalling nn de betrekking der beklaagde deze laatate geheet kon ecarteenn Verdu achtte het O M het niet zeer geloofwaardig dat de mniiekanlen hoewel lid der eoeieteit alleen voor bun genoegen en uit lialde roor de knust muziek maaliteo lyk beweerd waa om te ontkomen aan de rervotging wegene bel geven eenermniieknitvoering sonder vertot ran den burgemeeater HetO M eischta daarom f 20 boete Eene interessante bgeenkomst de derde algemeene jaarrergadering der Nederlandacbe Stenognfen Vereeniging sStolieWérj werd giataren gehouden Ie Rottardam in het HAtel dn Paaaage Intereaaaat wegens gewichtige punten ran behandeling aantrekkelyk door eene Tentoonatetliag op bat gebied van Blanograpbiicke Ltteratnnr aa Bcbrgimachinaa en belangrgk omdat deze vergadering tevens den grondslag vormde tol het bevorderen ran de raardigboid op de Schryfmachine en ran bet gebruik der Stenographie in rerb nd met Machinoacbrift De Vergadering die geleid werd door den Diractanr werd bezocht door 50 leden en een aantal genoodigden Uit het Joarreralag bleek dat bet ledental hetwelk rerlsden jaar 115 bedroeg thans gestegen is tot 292 terwyl zich nog een 8 tal peraonen hebben aangemeld die met 1 Juli lid wenschen te wordan Het Verslag ran den Penningmaesler loonde aan dat de kaa der Vereeniging een batig saldo nn f 157 1 2 aanwees terwyl de veralagan dooi de Afdeelingen Amsterdsm en Botlardam uitgebracht ona de overtuiging gaven dat dezen in bloei en ontwikkeling toenamen Tot Commiasieleden weiden gekozen de haeran J Eameger Rotterdam F Z Mehter Zwolle Pi Penteimann Rotterdam en J Qoaat te Utrecht die met de hoeren O R Eek aa C H Smeta Ie a Oravanhage en den heer J L V érj als Directenr het Hoofdbeitani roimau Voorta werd bepaald dat hel eiamen roor Diploma B twee maal par jaar te Utrecht gekouden 7 00 worden Een plagiaat op stenograpbiach gebied Égaleid door den beer Quaat en voortgezet ê t den heer Eameger werd met reet aan dacht gerotgd en leidde tot eene motie De rierde atgemoene rergadering zalgehouitn worAen te Amsterdam op Hemetraartadag Hat waa inmiddels 4 uur geworden en bet nubliek dat volgens oanplokbilletten vrgen toegang had tot het bezichtigen van de TeuloonstetUng en het bywonen nn het Concour oebryven op de Schryfmachine verdrong zich aan den ingang zoo zeer dat bet onmogelyk waa het Pryaachryven in Stenographie dat door de leden zou gehoudeu worden in 2 OBtegoriën te laten doorgaan De vergadering erd gestoten ec de lentoonsletling door den Directeur voor geopend verklaard Namens het Duitscbe Stenogiafen Verbond werden per telegram de groeten gezonden aan da nrzamelde Stenografen en aan den leider iar Hotlandscbe School welk telegram nog Ifidig genoeg kwam om den leden voorgeteaen la kunnen worden Tkana zou het Prpasohryren op de Scbrgfitochint phiBts hebben De deelnemers walden linocbt aan da tafel plaala te nemen De lier Eameyer tevens lid van de Regelings mmiasie maakte er op attent dat het na rjjper beraad en ook door de heeren F Stieltjes ta Aaaatardam an J Voorhoeve la Rotterdam balar geacht weid dat deze heeren niet zooats aanrankelgk bepaald waa zonden deelnemen aan de Commiaaie ran beoordeeling ten einde partydigbeid geheet en al uit te slnilen Bet Dictaat op de Schrgfmacbine bestond nit een Handeldvief en nit att 22 ran de Qiondwet Naawaiyka was het sein gegeven om Ie blginnen en werden da eerste lettergrepen die bet bekende tsji Iqi tiji van de Schryfmaohine deden hooren geschreven of de toescbaowera rordrongen elkaar op itoelen en tafels en bonderdan oogen waren gerestigd op de ringers die meer of mindbr rlug orer de toetsen gleden Had men reeda nn met reel belangstelling daun adairgd gade geati gen waarbg iJoor da JBiy zoowel op de zoirere apelting ran bet geaêhrerena ala op de goede rerdeeting nu boofd e inhoud zon worden gelet met nog grooter apanning rolgde men bet tweede godeella liet Snetacbrgven Daarvoor waa de Totgoide zin opgegeven Hnge dit eerste ConcontiachrgTen aanleiding geren datSteno giaphie in rerband met de Scbrgfmacbina in Nadarlaad hoe langer hoe meer erkend worde Desa zin konden de deeluemera reeds den 31n Hei ontrangen en menigeen zat bem dus na ta Tokan wal eaa beoiqfend hebben Mat aan flinken ba rslag werd bet leaken lot baginnen gegeven en nn kwam bet er op aaa daa ain too dikwgta mogetgk in den tgd TOB 8 mianin ta l rgran By de beoordee iag werd befa lTe op Mllwid op loirwbeid na tcbrift ge t Voor tiet CoDCOonMebrgTen op de Schr fmtchine ia rerlMnd met de Stenographie baddeo ucb te weiotg deelaemers aaogemeld soodit dauTTUi moeit wordes ajgeuen doch hefc Tolgeode jaar hoopt de Vereeniging een dergelgk GoacoursKhryTen te arrangeeren Ue teatooDstelling welke den 4 eu 5 Jaai nog geopend en gnitïi toegankelijk is g een uitgebreid OTenicbt fan de stcDOgraphiacbe litemtnnr w ken van hooge wurde die om de Stenographie van ouderen datam tot in den tegenwoordig tgd toonen het ontstaan ran het Kameiateliel kon men daar nagaan en atie ia Nederiand Tereohenen leerbodtao orer Hteoograpbie waren er te sieo Inzendingen ran de Steaographen Verein te Duisbnrg alsmede ran de Stolce whe Stenographen Vereine c te Berlgn eenomranrgk orersicht ran het efiteeoi 8tolze photo raphiën raicroact üoha roorstellingen ehriften berattende oefeningen in de Stenographie van 8 12 jari kinderen een groot aantal in tenogrAphiscbubriftgeechreren boekwerken van beoefeaaara ran het systeem StolaaWéry stenographiech opgO bomen dwtaten ran leerlingen ran de Üni verstteit een aaniienlgke collectie met steoographische schrift oi enomen dictaten over Ötaatsreeht Krögskuode ms grooteadeeis ingexooden door leden die aan do H KrggsRchool gedetacheerd zgn geweest oor de firma Potnk nit VHssingen was eene iraaie renameling ml penboaders gegxpoewrd Door de heereu Joh Koopmana Oo raa Amsterdam werden eenige Orand all Machines door de heeren Uegenbroek Flaselager van Amsterdam een Williams en een DeosmoreTypewriter tentoongesteld De heer J L Wérj generaal agent der Densmore Hchrijfmachine had in bet belang van het welslagen der tentoonstelling THn deze vertegenwoordiging afgezien De heer F Stieltjee vao Amsterdam sond 2 Bemingtons d de heer Messel even ent van Amsterdam een Bar Lock De heer J H Voorhoeve van Rotterdam zond 3 Hammonds ea de heer C J Blommendal van Schiedam 1 Victor Bovendien zullen Maandag de Tost en de Calligrsph nog tentoonge steld worden terwyl verscheidene andere vert snwoordigers er hun leedwezen orei te nonen garen dat zg dit jaar niet aaa da tentoonsteliing konden deelnemen van den toestand der Gemeente Gouda over 1893 Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Gouda orer 1893 ontleenen wg nog hel volgende Plaatselgke Verordeningen door den Raad gedureade bet jaar vastgesteld 1 Straf verordeningen Bg Koninklgk besluit van 21 Januari No 12 zijn eenige bepalingen der Verordening van 18 December 1888 regelende het politietoezicht op de huizen van ontocbt en de publieke vrouwen welke de Gemeenteraad geweigerd bad overeenkomstig den wenscb vau den Minister van Binnenlandsche Zaken te wgzigen vernietigd Verordening van 20 October tot wgziging der Verordening van Politie a kondigd den 3 November Verordening van 20t October tot wgziging der Verordening regelende bet politietoezicht op de huizen van ontocbt en do publieke vroawen fgekondigd den 3 November 2 Belasting verordeningen Besluit vin 29 September tot heffing eener Plaatsttlgke directe belasting naar het Inkomen Besluit van 29 December tpt wgziging en nadere vaststelling eener Verordening op de beffing eener Plaatselgke directe belasting naar het Inkomen goedgekeurd bg Koninklgk besluit van 21 Maart 1894 No 15 3 Verordeningen van verschillenden aard Besluit van 11 April tot wgziging der Verordening voor de Stedelgke Zwem inrichting R Iement voor het Oad Archief te Gouda rau den 16 Mei Besluit Tan 29 Sep tember tot wgziging van Art 11 meterbnur der Voorwaarden betreffende de levering van gas door de Stedelgke Gasfabriek Nader besluit van 10 October tot wijziging eu vaststelling van het Reglement voor het OndArchief te Goada Besluit van 15 December tot wgziging van het Reglement voor de Stads Muziekschool Reglement TOor de Commissie van voorliehting bedoeld in Art 12 der Verordening opde heffing eener Plaatselgke directe belastingnaar hrt Inkonun van den 29n December yj 4 Instmctiën Geene Beknopte d akrlgke opgave van de voor naamtte in den Oemeentenwd Behandelde onderwerpen De voornaamste akeo in de openbare vergaderingen vui 4u 6 mMnt jraad behandeld enters de hiarboTtn TerBelde Verordeniiigut de kohieren der PUataelgke Directe Belasting op de Inkomsten de rekeningen en begrootingen ran de onderscheidene lusteihogen van Uafdadigheid de Sohottai de Kamer vaa Koophandel en FdbridcAD de Volk aarkenkcii het HoffmansGestieht en andere de begrooting en rekening der Stedelyke Gaihibriek de Gemeente rekening dienst 1892 de Gemeente begrooting voor 1894 ARCHIEVEN Aan het VersEsg van den Arehivaria Dr L A Kuper ontleenen wg de volgende bgsondwbedea omtrent den toestand ran het O adArchief Het geboow dat ook in het a jeloopen jaar zeer doelmatig werd bevonden is in goeden staat Ten ünde eiken invloed van voeht te wereo werd een kachel geplaatst waann tan tgd tot tgd gestookt werd Met het oog op brandgevaar geschiedde dit evenwel nooit dan onder voortdurend toeiieht van een daartoe aangeweieo persoon In de beide vóórreitrekjee waarvan het eene voor bet publiek en den Archivaris en het andere voor den Oongierge bestemd is werden gaakaohels aangebracht die bg niet al te koode weersgesteldheid voldoende warmte gaven Voorts werden de vertrekjes van het benoodigde meubilair vooraien De dagen waarop bet Archief voor het publiek to nhelgk ia sgn Woensdag en Zaterdag ielkroa van 2 tot 4 nor s namiddags Tevens werd bepaald dat de Gnstos der Stads Librge voortaan ook aan hot Archief verbonden sou zgn Omtrent het Archief leli wordt het rolgende medegedeeld Met uitzondering van eenign groote kisten gernld met rentebrieven en diverse andere stukken en een seer groot aantal kleinere dooxeo voor het meerendeet stukken bevattende die tot het archief der Thénuriers behooren werd in bet begin van het jaar al wat nog np het Raadhuis aanwezig bleek te sgn naar het Arohiefgebonw overgebracht on evenals bet vorige voorloopig geraagechikt op de wgse zooals die in het Verslag van 1892 is aangegeven Toen dece werkzaamheden geSiodigd waren meende de ArohiTaris eenen aanvang te moetan maken met het ordenen van de oude reehteIgke archieven Hie iede is hg thans zoover gevorderd dst bitfAen kort een plan van inrentarisatie gereed sal agn Aan du wensch van den Minister van Binnenlandsche Zaken die een zoodanig plan ter goedkeuring verlangt te ontrangen zal das weldra kannen worden voldaan De oude r chterlgke archieven werden ua de vaststelling van het Reglement voor het Oad Archiel van 10 October Jl bg beschikking van den Minister van Binnenlaudsohe Zaken dd 7 November ito No 2222 Afd K W tot wederopseggens onder de berusting der Gemeente gelaten Ëindelgk kan vermeld worden dat ook h het afgeloopen jaar door den Archivaris verschillende nasporingen zgn gediuin ten dienste van beoefenaren der geschiedenis Persoonlgke bezoeken waren zeldzaam GELDMIDDELEN Volgens de laatste door Oedepnteerde Statenafgesloten Rekening zgnde die over het dienstjaar 1892 bedroegen r de Ontvangsten 360895 90 en de Uitgaven 347746 24 zoodat die rekening sloot met eei voordcelig saldo van 1 149 0 BalteilaDd8cta Overzicht 0 De Itatiaansche premier heeft bga B bekend voorstel in de Kamer eau zonderlinge overwinning behaald Het rooralet werd aangenomen 225 tegen 214 atemmen bg 18 onthoudingen Gewoonigk neemt men aan dat de onthoodera halre tegenatemmera ngn en de Kamer baalaat dus ongereer uil gelgke helften en dat mag niet aangecien de oonatitutiooeele inrichting altgdv len tegenwicht rereiscbt Aan den arond ran dien dag is dan ook een Miniaterimad gehouden waarin at de Miniatera lich bereid kerktaard hebben om hnn poriefenitles terug te geren indien de premier dat beter rindt Men moet namelgk welen dat parlementaire overwinning in bet Italiaanscbe Parlement doorgaans worden behaald met een reoganiaatie van het Ministerie aangeaien daarbg aan een of meer hoofden van een wankelende fractie een porleienille wwrdl eadean gedaan Men kan dat wet niet ll op Keggen maar t ia toch zoo Waarom Crispi onverwacht Zaterdag met zgn voorstel roor den dag kmm ia niet dnidelgk waarachgnlgk vertrouwde bg bet apel niet en wilde hg meer lichl in de parlemenUüre dnbbalzin nigheid fn de zitting welke gisteren door de Kamer ran Aigeraardigden werd fjehouden gaf de beer Irabriani als tgna meenins ta kannen dat nn het kabinet zijn ontslag heeft genomen niet moeat worden roortgegaan met de behandeling der Slaalab ooting Da Kamar baaliala aehtar dot da dJMOaaia orer die begrooüng ton wordan roorlgaael Keiier Frana iiaf rartoefi thaaa in Paal om de ondarbandalingen orer het rormn ran een nienw miniataria ta leiden Voonnoadig gaat bal daarnet eehtar niat olhooiral moa bet 4jna rao de taak nog niet waal In de Kamer heeft Weckerld rarkloard dalde keiaer het onlalag ran het KabiBel badaangenomen tonder ennwel rerder aan definitief baatnit ta namen Om date redaa meaadede tpramier dal bal oogenblik nog niet waagekomen om opheldering la geren aangaandedo redenen raa bel bnlalag Belangrgk waaintnaacben vja meedaeling dat graaf Khntaformeel nog niet eaaa mal da rorming raa MKabinet is helaai Hel Huis der Magnaten ia tbana BitangV gaan tot na het einde der criaia Graaf Khuen Hedemry heefi aan dan correepondent ta Budapeat ran de Nane f i Piaase medegedeeld waarom bg ran rerdeie pogingen om een nienw miniatene te rormen bad afgezien Hg wilde niata ondernemen waardoor hg dan acbgn op licu kon ladan M hg ieta tegen de liberale partg in t tehild rneide en moeat daarom angatnllig rarmgden getien te worden met een aloalaman die maar een tintje nn de liberale kleur reraobilde Hü ton den koning rooralelten da meaning nn de preaidentott der lieide Kamera orer dm loastand in Ie winnen Hg achtte het orartaigend gebleken dal de kroon de noodtakelgkSeid erkent dal W k kalgk politieke rraagsink in dan Ta r M ldaB roni wordt opgttoaL Mat of londar en drnk diaa men wil dat door da benoeming nn nieuwe libenle magnaten geoefend wordt Onaf Khnas laida dit Biet maar hg scheen wel tol nreatie orer la bellen aanga dan Vj hal goaakaiinla dat da liberale portg tioh geheet met Wakatla vereenzelvigd had Dit laatste keurt bet Vatertandc af Het blad noemt bet illoyaat dat de partg aldna een tiscb van bet aftreden ministerie ttannt walkt iDwilUging bgna niet ran den koning te rergen ia Maandag werd da rergadering dar Frontaka Kamer geopend met eene toeapraak ran Oaiimir Perier den nienwan roortitter dia mat Dopnj run plaala mild haeft Poier zaida dat de Kamer door hem tot roortitlar la kieten blgk gegeren had garaatigda en standraatige overtnigingen Ie eerbieugea an liara achting niet te willen weigeren aan ban dia eenen lokalen atrgd voeren voor hunne meeningen Hg bad ateeda da taarateltingan bettredan nooit de personen Door baarrertronwen te schenken aan hem die deien atelrwsl tot denannen gemaakt beefi bewjitt de Kamer dattX politiek in han oogen niet ia de oiw rroohtbare worateting nn paraoonlgka aarluchtiga badoalingan maar da baloDgateota naatraring raa allea wat da damooralia kan eeren en groot maken Van bitterheid ofacherple vrat in de woorden nn den ex premier gean anoor ta rinden Ka ee Kamer ran hare zgde de K amer die basn twea weken geladen om een b alal naorkait had gezonden jnichia terendig toa Verrolgens verkreeg de beer Qoblal het woord ten einde het gouvernement te Intarpelteeren omtrent de formatie nn hel Kabinet en tgne politiek De radenaar maant dat da S rlemenlaire regelen miskend tgn Den 22an ei riet het ministerie Perier wegens tgna la groole welwillendheid tegenorer de ctericala beweging Op dat rotum der maerderbaid lieeft men geantwoord door een Kabinet aanen ta stellen nil de minderheid He4it niet da beer Dnpny zich ook herhaaldelijk te toagerasd betoond tegenorer het Vaticaan En welke roorwaarden heeft men ap bet £ ljs aan sprekera rrienden geateld toen men ben niriap f De heeren Bourgeois en Brisaoa rarklaran dat aan de formatie ran een Kabinet roor bangeene roorwaardeu werden nrbonden Zjjweigerden omdat zg daarroor hnnne redenen hadden De heer Qobtel houdt nn staande dat die beide radicalen niat habbengehoadaldnilaaaD bSbner partjj De oplossing der crisis strgdt met alle parlementaire gebruiken Wel zal het ministerie doen met de motie ran 22 Mei Zal zg den spoorwegbeambten toestaan zich bg da ajndicalen aan la aluiten Hoa tal bat gezind agn tegenorer bat Vaticaan boe tegenorer de raitliéa Oe apreker alelt de volgende motie voor De Kamer van oordeel dat da lamanatetling nn bet miniateria ia atrgd ia met hal recht dea parlamenta en dat tgne politiek aiat in orereanstemming is met die der mearderhaid gaat over tot de orde van den dag c De he upnj antwoordt dat het rertotan ran Ab roorzitterazelel hem bard is garallen eb oat die daad daarom op prga geateld moet worden Wij wenacben geone rerolntionaite middelen zeide hg om ons weA nn ran berrohning roort te latten Wg zgn republikeinen en Fransctien en wachten heraten noch nn het Vaticaan noch ran ieauuid andera Ua republikeinen moeten aaneengesloten btgren b l vnnr der organisatie beeft geslagen allen moeten ons hetpaa in oat hervormingswerk Camitle PelMin kmm in heftilte iaa daa haer Goblet ta hulp Na eeaig gekibbal orar