Goudsche Courant, vrijdag 8 juni 1894

Directe Spoorw verblndlng met GülÜA Zomerdleost 1894 95 Aan evangeo 1 Mei TUd vao Greenwich OODDl HOTIEKDAH 18 68 l 4 1 06 l U 1 1 l ta 1 44 7 10 7 80 9 16 10 11 06 4 46 a 4 66 a 6 08 a a 6 0 3 10 4 08 4 40 6 16 DEN HaAO OOUUA sHage 6 48 7 807 438 88 8 46 10 1811 8818 16 SODDA DEN HAAO 8 87 10 48 11 11 18 81 l OI 1 87 8 88 8 66 4 46 6 87 6 68 7 18 8 87 11 06 11 18 6 11 6 18 8 88 t 8 81 ff 6 80 8 88 10 10 10 07 11 87 18 41 la Ol 1 48 1 67 S 86 4 86 6 86 6 66 8 41 7 48 10 1611 38 11 48 eOI Dl DTEÏCHT 8 08 8 81 10 1 1040 18 48 8 8S 8 618 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 38 10 1410 88 11 0 8 87 6 87 7 6 10 87 U lf 8 46 8 11 6 04 6 46 6 36 8 07 8 65 10 86 8 418 10 61 11 46 l SO 8 08 8 88 8 60 6 8 6 81 8 68 8 88 8 11 10 68 IJ IO S O D U A A HSTEBDAM I 8 81 10 06a 10 66 18 11a 8 61a 4 47a 6 88 7 46 10 14 8 10 10 66 18 18 1 8 40 6 46 8 86 8 48 11 18 M 11 10 18 84 1 18 8 66 8 8 0 7 11 88 1 44 1 4 f 1 88 8 04 t f 8 0 Gr uils 6 807 6 8 18 9 68 10 1610 68 18 0318 46 S B0 8 4BS I6 4 18 4 48 6 80 6 47 7 48 8 86 10 10 10 811 U T B E C H T G O U D Utrecht 6 88 7 60 9 9 68 U 84 18 08 18 60 8 66 8 10 8 69 4 48 6 86 8 09 8 t 0 10 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 19 84 m i g 4 16 O H 10 61 Ouduwater 7 07 8 19 10 84 18 48 y 4 84 9 19 tGouda 7 80 8 88 0 84 10 87 18 06 19 66 1 88 3 87 3 60 4 37 6 80 7 08 8 419 8811 07 IHSTBRDA M e O U O A Amatci am CS 8 9 40 11 10 11 87 8 40t 4 10i 4 10 7 88 B 46 AicaterdamWp 6 60 8 16 9 S6 11 86 11 48 8 68 4 98 4 86 7 60 U OO Soada TJO 9 04 10 44 18 18 11 16 MO 1 80 I II B 8S 11 00 üiuiig jueü g lad weid dooi hem J Steeg te Batenbarg dieni geheele Ter loegeo gelegüteerd uui den toenmal en putoar T n Bftlenbarg den beei C thus rntteud priester OTereenkomatin den wil des erflaters werden Toor dit Termogen eeoe kerk en klooster gebonwd en ndere religiense werken tot stud gebracht ThtDB wordt door de erfgenamen lan wglen den heer Steeg moerendeels miorermogendeii rerniet Bg vao het testament getraagd op grond Tan eene daarin roorkomeode ioforma Te Oad Z reour oatstond terenDamiddaf brand bg de arbeiden Mearkan en Qeorts wier hoiseit met ioboedeli totaal werden in ueh gelegd terwjjl ook Tarkena schapen en koeien in de vUmmen omkwémen WsarKbgnlük tengerolge van den hevigea wind en droogte waardooir sinkken Tuar en vonken ▼ er weg Tlogen geraakte ook het op p m 300 meter afstand staande kofliehnis St Annabu in braqd Ook dit ging geheel rerloren Alles was verzekerd Be Ettikspolitie te Bozendaal N B heeftgisteren de hand gelegd op eene jeagdige dievenbende meisjes van 6 tot 14 jaren ood die er hnn werk van maakten des avonds in defanicen te dringen om te bedelen en te stelen Door den wachtmeester der mareehaosieeB onderrrtagd bekenden sg ook vroegere diefstallen te hebben gepleegd en wezen zelfs de plaatsaan waar de gestolen voorwerpen lagen verborgen Een toenrig licht werd op deze zaak geworpen door de bekentenis der jongste een kind van nanweiyka zes jaren waarnit gebleken iif dat de ouders van de misdryvt n hunner kinderen kennis droegen en bet gestolen geld in ontvangst namen en verdeelden Jeugdige opstellenmakers De kinderen die de lagere vehoten te Londen beEoeken hebben dmer dagen meer dan 80 000 opstellen gesohrevaa over den plicht om dieren goed te behandelen het juiste aantal waa 83 449 Meer dan 2200 jungens en meisjes onder hen ontvingen ZalerdE jl in bet Kristallen Paleis nit de handen van de hertogin Van Fife en andere belaDgstellouden pryzen Deze dames verwachten nu dat de meesten der kinderen wel voor het vervolg tot meerdere zachtheid gestemd znn geworden jegens de dieren door de argumenten die zij noodzakelykerwys op het papier moeeten ontwikkelen Ben legende reclame voor het huw lgk ie ienand iu t Nd Hollandsch Akersloot die 81 jaar ond in ondertrouw is opgenolnen met ziJB 31 jarige dienstbode De man ie wonder in gjjn nopjes want zyn aanstaande hoopt hem heel binnenkort met een erenaam te remuHnl Toen gisteren te Amsterdam H de Jong in den eelwagen van de gevangenis naaf de raadzaal van het gerecht8ho werd gereden wiat de m o door een gaatije in de bodem vén dien wagen agn dagvaarding te steken d s hg geheel bMcbreven had Dit stnk werd door een stnatveger gevonden die het aan een rechercheur overhandigde waarna bet aan den advocaat generaal werd gezonden Op de dagvaarding stond o m Verzoeke dit aan de redacties der dagbladen te geven c Kadat het te Ooiterwgk na de laatste onger eldheden eenigen tgd rnatig is geweest heeft men in den nacht van Zondag op Maandag 1 de gewone baldadigheden weer hervat Bg Teraohiüende ingezetenen nl werden ruiten ingeworpen zonder dat daarvoor eenige aanleiding bestond Men Bchrgft nit Kleef De Koningin heeft op hare reis naar het 7 6 7 U 7 M 7 4 J 6I 1 86 a 4S 1 40 1 6 06 7 IbotdrMkt Vitewerkerk Oapelle KottwdaiB C Ol 6 18 8 11 10 8 86 t lO 6 10 6 M I M OspsUe Nisawerksrk Uaenlasekt OouiU 7 80 8 40 oa 11 01 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 11 10 11 88 Zer M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 E w 7 680 01 N dI d Ot Tovrb 8 07 8 18 sHsge 18 8 18 0 Ooiida Aauuidav Wa 8 40 Aauuidav Wa 7 68 imÊÜtitm OJL 8 14 a Snel Mia Ooed 6 86 6 10 7 66 Oudtw 6 60 6 64 Woerdea 6 6 7 08 8 18 Dlr hl 8 18 7 18 6 88 Zuiden ook onze stad aangedaan Sr was een dejeuner btsteld bg den Beer Meger kaatelsin in het station hg kweet zich voortrefielgk van zgn taak Daar de Koningin incognito reisde was er geen ontvangst doch hoe kort ook bekend was er ioch een groot pabliek dat juichende door de kleine Koningin minzaam begroet werd Gedurende de maand Joni znllen in het Koninklgk Penniogkabioet te VGravenhage behalve de gewoonlijk geëxposeerde medailles ten toon worden gesteld de medailles welke betrekking hebben op de gescbiedenis van den Btadhouder Willem UI Aanvangende met het jaar 1672 aal dit deel bevatten de loedailles tot 1692 zoodat men een overzicht zal kunnen krggen van een der belangrgkste perioden OQzer geschiedenis terwgl ook van een kuustkistorisch oogpunt deze stukken zeer de aandacht waardig zgn In de wgze van ezpnaeeren der gesneden iteenen ia tevens verandering gebracht de merkwaardigste en fraaiste stukken z n afzonderlgk geplaatst zoodat men een overzicht kan krggen van de ontwikkeling der kunat om iu kofftbare ateeoen te graveeren B inneude met de Babylonisch Aasjriache cylinders kan men daarna de eerste begmselen dier kunat in Griekenland nagaan en vooral de fraaie cafnéen uit de bloeiperiode o a een uitatekeud gesneden kop der Keizerin Livia en de om zgne grootte beroemde onyx met den triomftocht van Keizer Clandius Deze onyx werd door Koning Willem 1 voor 50 000 aangekocht en ü wat de grootte aangaat de derde van al de nit de oudheid bewaarde gesneden steenen Zeer de aandacht waard ia ook de verzameling van 60 steenen in de 18e eeuw bgeenfebracht door Frans Hemsterhtiis en later iu ftt bezit gekomen van de prinses Galitzin waar Göthe haar z Ook deze werden door Willem X aangekocht Ouder da moderue ateenfin zgn ook zeer fraaie en merkwaardige stukken o a de beelteniaaen van Willem V en van de Koningen I Il en UI Een schat opgekna d Sen oode dame te Schaerbeek Brussel had een sommetje van zesduizend frauctt in bankpapier overgespaardeti de biljetten geborgen in een kaat van haar slaapkamer Eenige dagen geleden ried een vriendia haar obligatiëo te koopeo Zg wilde nu Dinsdag bet geld mede nemen om deze te gaan kooppu maar groot was bare ontsteltenis toen zg zag dat de muizen haar apaarduitjes geheel tot auippera geknaagd hadden Alleen het nummer van PCD biljet v n 50 franks waa nog onbeschadigd gebleven In een der groolste bladen van New Tork werd onlangs de aandacht getrokken door een bladzgde geheel in blanco In een hoek las men Ueze bladzjide werd gebuurd voor een annonce van de firma Gebs Brown maar de zaken van dat huis gaan tegenwoordig zoo vooruit dat het geen publiciteit meer behueft C Borger te Bteiswgk geraakte aldaar met steenen bikken ouder een muur Brnstig gewond werd hg door een viertal personen huiswaarts gdmfagen waar terstond geneeskundige hulp werd ingeroepen De toestand van B is bevredigend 10 46 10 66 ll Ot ll OB 11 1 11 16 18 88 18 88 HOTTE BOA 1 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 0 46 7 86 7 47 7 46 8 18 10 08 10 11 8 4 4 67 0 68 6 08 In een reetauraut waar men voor elf stuivers dineert Het zich een heer een schotel met aardappelensoep opscheppen waarin hg een knoop van een broek vond Woedend tooudehg zgne vondst aan den kellner die hem tot antwoord gaf Hoe wg kunnen o toch voor elf stuivers de broek ef niet bg geven c Het cbadhnie voor Minvermogenden te Zandvoort zal Vrgdag 15 Juni weder geopend worden Wg vestigen de aandacht op deze nuttige stichting waarin niet aUeen kinderen maar ook volwaaaenen van eiken leeftgd worden opgenomen zoodat daardoor in een groote behoefte voorzien wordt voor hen die voor een zeebadknur beperkt in hun uitgaven zgn Den vorigen zomer werden aldaar 129 patiënten verpleegd van wie vele genezing anderen verbetering vatfr hun ziekten verkr n Patiënten die voor eigen rekening verple d worden betalen f 1 20 daags en zg die voor rekening van diaconieu of gemeente of armbeetunr verple l worden f 0 90 per dag Daaronder is geneeskundige behandeling bewassching enz begrepen Aanvragen tot opneming moeten gedaan worden aan de directrice Mejuffroow H Boovin of aan den geneesheer directeur Dr 0 A Gerke te Zandvoort N V d D f Bg het afrgden van een awp nabg de Schelluinsche brug ontglipte Maandag den voerman P v d Z uit Gieeen Oudkerk door het schrikken van zijn paard de disselboom tengevalge waarvan het paard op hol sloeg en de boereuwagen omsloeg De arbeider Dirk Schakel vader van een gezin met 4 kinderen bezeerde zitib daarbg inwendig zoo ernstig dat hg reeds aan de gevolgen is overleden Op de diamantenmarkt te Kimberley is de volkuleider Darrell Smith wieu verscheidene oneerlgkheden ten taite gelegd worden door arbeiders geteerd en gevederd c ten aanscbonwe van een talrgke menigte Gelgk men weet bestaat die straf oefening daarin dat de schuldige j eheel ontkleed met teer ingesmeerd eu daarna in veeren gerold wordt Dit gewelddadig afstuiten der huidpo riën heeft dikwgU wanneer de teer niet spoedig wordt verngderd doodelgke gevolgen Ter gelegenheid van de algemeene vergado ring van den Ned Bond voor OudOoder ofBcieren in Aognatos te Utrecht te houden heeft de afdeetiug Utrecht een toterg georgauiseerd waarvaa de zuivere opbrengst zal vloeien iu de kas van bet weduwen en weezeofonds en waarvoor reeds door vele belangsteHeuden o a door eeu aantal schilders belangloos prgxeu ter beschikkiug werden gesteld Het aantal oten bedrag minstens 10 000 welke voor U 25 verkrggbaar zgn e teld hg de leden der loterg commissie te Utrecht met name de bh C L van der Gen voorzitter J Kurten secretaris L van der Horst penningmeester Ë J Veraelewel de Witt Hamer J L A Issela J C Werner en J F van Essen In de Kaapkolonie legt men zich gelgk bekend is sinda dertig jaren toe op de atruisvogelteelt £ r zgn daar op de hoeven ruim U0 000 struisen en er wordt jaarlgks voor een bedrag van 17 18 mülioen gulden aan veeren uitgevoerd Om concurrentie van andere lauden tegen te gaan worden er zeer hooge rechten geheven van uitgevoerde struisvogels an eieren 1250 voor eeu volwassen struis en 62 voor een ei Men heeft ondanks die belemmeringen in Australië en Argentinië proeven genomen met struisvogelparen iu navolging van de Kaapschs maar zonder goed gevolg 6 84 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 6 6 6 08 8 10 8 17 8 88 4 10 6 48 M GOUDA 11 60 18 80 8 60 8 80 8 48 1 46 1 66 8 08 8 08 8 16 18 08 18 40 9 48 Toorb 6 64 N d L d6 6 Z Zegw8 08 Bl Kr 14 a ef M 6 1 10 18 10 80 10 38 10 41 Iu Californië ia men iu dat opzicht gelukkiger geweest Daar ging het in deo beginne ook niet goed maar thana geraken de struisvogels er gewend aan het klimaat en hun aantal verm erdcri er vrg snel Zoo gaat men zich in de nieuwe wereld al verheugen op de te wachten goedkoopte van struisvederea welk sieraad in den laatsteo tgd toch al niet meer zoo duur is als vroeger De pra tige hazewindhond n den hear B J van Enter te Deventer die onlangs te Amsterdam op da tentoonstel liug den aoirtan prga verwierf ia dezer dagen üverle4en Nu vermoedt men dat bet dier op de tantoon stelling is vergiftigd Voor den nationalen roeiwedsirgd van wege dezeil en roei vereen iging HolIandiac m Zaterdag 30 Juni 1894 op den Bgn voor s Molen arabrug en zeilwedsrgd op Zondag 1 Joli 1894 op bet Braaaaemermeer is het volgend programma vastgesteld Boei vaartuigen No 1 V erriems gieken outrigged Prga 5 verguld zilveren medailles Premie 5 zilveren medailles No 2 Zesriema gieken inrigged Prgs 5 verguld zilveren medailles premie een fcnnatvoorwerp voor de stuurman en lederen roeier No 3 Vierriems gieken inrigged juniorea Prgs 5 verguld zilveren medailles Een huusU voorwerp voorden atnurmau en lederen roeier No 4 Tweepems gieken outrigged Prgs 3 verguld zilveren medaillea premie 3 zilveren niedailtea No 5 Tweeriems gieken inrigged juniorea Prijs 8 vergold zilveren medailles premie een kunstvoorwerp Nroo ïden stuurman en iederen roeier No 6 Single eculling ootriggeds Prgs Eene verguld zilveren medaille Premie Bene zHveren mednille No 7 Single Bculling ontriggeds juniorea Prgs Eene verguld zilveren medaille Premie Eene zilveren medaille No 8 Travelling canoes Prgi Eene zilveren medaille Zeil vaartuigen No 1 Scherpe en centerboard vaartuigen groot boven 10 tot en met 20wed8trgdtonnen Uitslnitend vaartnigen met vaste roef en vast dek Klaaae A Prgs De groote gooden medaille der Verdftnigiug Premie De verguld zilveren medaille der Vereeoiging No 2 Scherpe en Centerboard vaartnigan groot boven 8 tot en met 12 wedatrgdtonnen Klaase C Prgs De groote gooden medaille der Vereenigiug Premie De groote verguldzilveren medaille der Vereenigiug No 3 Scherpe en centerboard vaartuigen groot boven 4 tot en met 6 wedstrgdtonnen Klasse E Prgs de groote gouden medaille der Vereenigiug premie de groote vergaldzilveren medaille der Vereenigiug No 4 Scherpe en ceuteboard taartuigen groot boven tot en met 4 wndstrgdtonnen Kla ae F Prgs een kunstvoorwerp premie een kunstvoorwerp No 5 Jachten boeiera botters enz groot boven 8 wedstrgdtonnen Klasse G Uitsluitend vaartuigen met vaste roef of vaat dek gezeild door den eigenaar of hh liefhebbers met twee mannen vóór den mast Prijs De groote gouden medaille der Vereenigiug Premie De groote verguld zilveren medaille der Vereenigiug No 6 Jachteu boeiers botters enz uitsluitend vaartnigen met vasle roef of vast dek groot boven 5 tot en met 8 wedstrgdtonnen Klasse H Gezeild door den eigenaar of hh liefhebbers Prgs He groote gouden medaille der Vereenigiug Premie de groote vergold zilveren medaille der Vereenigiug No 7 Jachten boeiers botters enz groot boven 3 tot en met 5 w strydtonoen Klasse I Prgs de groote verguld zilveren i edaille der Vereeoiging premie de groote zilveren medaille der Vereenigiug No 8 Tjotters enz groot boven 2 tot en met 3 wedatrgdtonnen Klasse K Uit sluitend bemand door BH liefhebbers Prgs de groote verguld zilveren medaille der Vereenigiug premie de groote zilvenn medaille der Vereenigiug 9 08 4 80 No 9 Tjotters euz groot tot en met 2 Wtidatrgdtonnen Klasse L Prgs de groote verguld zilveren medaille der Vereenigiug premie 40 n o 11 10 47 a r 9 64 Ê f 10 01 t f 10 10 11 S0 n 8o 6 81 7 07 8 10 9 41 a 7 17 r 0 00 7 14 f 9 66 7 81 61 7 a7 8 80 10 08 16 4 48 6 17 7 B OB f 8 10 10 4 48 7 06 7 U 0 6 7 80 8 81 7 V K 09 7 81 10 de gn ote lilveren medaille der Vereenigiug No 10 Platbodem vaartuigen Prgs een kunstvoorwerp Premie eene kist sigaren Men meldt nit Delft Het was in de laatste dagen zeer ntmoerig aan het Znideiude een buurt waar veelschoitenjagers wonen Oagelgks veel politie veel volk op de been dat met krachtige adsistentie van de jeugdige bewoners dezer buurt een heer uitjouwde en door middel van expresselgk voor dit doel vervaardigde liedjes dreigdeden heer te ateeuigen En wat was an dit alles de oorzaak V Eenvoudig dit een groote zeilaak liggende in het water aan het Znideiude was het eigendom van twee Kotterdammers die oneenigheid haddeo met hun schipper Deze toch beweerde geld te moeten ontvangen van zgn patroons en daarentegen verklaarden dezen dat de schipper faun geld schuldig was Nu wilden de patroons het schip naar Rotterdam transporteereh waar vracbt lag te wachten De schipper weigerde echter pertinent rgne schuit te verlaten alvorens zgne vordering was betaald Tot tweemaal toe poogden de eigenaara zich iu bezit te stellen van hun wettig eigendom maar telkena stond eeu groot aantal Zuideiodera den schipper bg vrierpen de bemanning der aleepbnot die het schip moost halen met steenen en namen zulk een dreigende houding aan tegenover een hunner dat deze het eenmaal geraden vond in het water te springen en de Sohie over te zwemmen Gisterenavond was het eindelgk uit de eigenaara betaalden wat de schipper verlangden en de sleepboot die al twee dagen klaar lag en waarvan de kapitein evenzeer door steenworpen waa getroffen kon de schuit op aleeptouw nemen naar Hotterdam De verheugde Zuideinders droegen de schipper m triomf rond en veigezelden hem in groote tnenigte naar het station Op tactvolle wg e wist de politie verdere wanordelgkheden te voorkomen De Maasbode gelooft niet aan eene hereeniging van de twee deelen waarin de liberale partg ia niteengeacheurd De liberale party is niet meer wat zg geweest is zg is geworden de conservatieve partg van 1860 1870 haar aanvoerders hebben de plaataen ingenomen van Heemskerk De Brauw en Wiutgens De Dagblad partg onder haren Heemskerk vormde toen de achterhoede der liberale partg en N B Ct arbeidde met een hard nekkigtffii l waarop bet volledigst succes is gevolgd aan de vernietiging dier achterhoede Op haar parool trok de geheele pers tegen het Üiigbl op hetwelk dien aanval niet kon weerataan £ n thans vormt de N R Ct zelf met bare geestverwanten de achterhoede der partg De tgd van bevelen geven is uit eWel wel c dacht de Maasbode herhaaldelgk tgdens de verkiezingen is dat nu de N B Ct die eens zoo machtig was die eenvoudig decreteerde wat moest geschieden uit hare hooge hoogte niet eens antwoordde als hier of daar eene opmerking werd gemaakt en met diepa verachting op de tegenspraak barer tegenataudera zwe Wat viel zg het Dblad indertgd grimmig aan en wat wordt zg nu door bet Vad en den Amaterd bestookt Wat verweet zg het Dbladc den steun dien het van de Katholieken kreeg en na verdedigde zij om eigen Igfsbehond de Boomschen It In den strgd tusachen liberalen eu radicalen zullen de laatate overwinnaars blgven voorspelt de Maasb x Maar wel mogen de radicalen er om denken dat de Roomsebeu er óok nog zgi eu machtiger dan vroeger Vgfen twintig jaren geleden waren zg nog te zwak om bet Dagbl te bescbermeo tegen de N R CL maar na hebbeu zg de fN R Ct gered uit de banden van het radicalisme De Maasb zat dit Ministerie blgven steunen want zg durft er meer recht en billijkheid van verwachten dan van een voorgaand zeker veel meer dan van hetChrïstelgk MinisteriOf om de omstandigheden waaronder het in het leven kwam en waaronder bet genoodzaakt ia te leven De heer Van Houten zal het wel laten als Minister alle ideeSn uit zgne geschriften te verkondigen en de heer v d Kaay moet de overtuiging hebben dat met ma onnieke aardigheden in deze Kamer geen succes kan te behalen vallen Terogkeeren tot de waarheid doen de liberalen niet nit gebrek aan geloof Maar zg blgven ten minste staan De radicalen zouden hen wel willen meetrekken de helling af maar gelukkig de Roomschen houden hen vast VBK SIxA C3 van den toestand der Gemeente Gouda over 1893 Aan bet Verslag van den toestand der Gemeente Oonda oTer 1893 ontleenen wg nog het volgende GEMEENTE EIGENDOMMEN WEï KEN EN INRICHTINGEN A Eigendommen niet bestemd voor den publieken dienat De toestand waarin de bovengenoemde elgen dommea verkeeren is over het algemeen voldoende Voor het onderbond werd aan materialen i 13 51 en aan arbeidaloon f 48 58 ten koste gelegd De Gemeente trok uit die eigendommen eene inkomst van f 7114 37 B Eigendommen bestemd voor den pnblieken dienst en openbare Gemeen te werken Het onderhoud der kade van het Exercitieterrein was dit jaar koatbaar daar gedurende den winter daaraan vele herstellingen moesten plaats hebben Ook de houten kogelvanger vereischte veel onderhoud Eene geheele vernieuwing zal waarBchgnlgk in 1894 uoodig zgn De kosten aan een en ander besteed beliepen aan arbeidsloon f 148 81eu aan materialen f 105 52 Het Egk betaalt aan de Gemeente jaarlgks ala huur voor het Ëxercitieterrein en de Schietbaan f 100 Tot deze sOort van eigendommen behooren verder a Openbare Gemeente gebouwen In bet openbaar werd het volgende aanbesteed De buiten verfwerken van den voorgevel en de binnenplaats van het Oude Vrouwenhuis van de bicnenplaats van het Gasthuis met de buitenwerken der Stada Apotheek welke werken werden uitgevoerd door J Rost voor f 279 Het woonhuia bg de Tusscbensohool eu de Ie MeisjesBu erschool met de daarbg behoorende woning werden mede buitenshuis geverfd welke werken zijn aangenomen door B Brouwer voor f 232 De volgende werken hadden in eigen beheer plaats HeB binnen verfwerk en behangen van vgf kamers met trappen gangen en portalen der woning bg de Tusachenachool Het inwendig verven eu behangen van twee kamera in de woning van de Ie JongensBnrgerschool In eene dezer kamers is eene oude loozing van eeu riool gedempt en is de houten bevloering met de leggers nadat een en ander met droogzaud waa aangevuld vernieuwd Het buitenshuis verven van het voorgebonw van ArtiIiegi met bet selicateereu van den voorgevel In dit gebouw werden tevens twee kamers geverfd en behangen Het verven en behangen van aene kamer in het Weeshuis Het verven en behangen van eene kamer iu de woning van de 2e Meisjes Burgerschool Het verven van de keuken in de voormalige Kantonnale geyangenia en van de wachtkamer van de Politie welke laatste tevens behangen werd Onder deze wachtkamer bevonden zich oude vervalputten Nadat deze met zand waren gevuld eu de grond met grof biggelzand was opgehoogd werd in deze kamer eeu geheel nieuwe vloer met liggers aaugebracht In de woniag van den Gemeente Bouwmeester is eene kamer geverfd en behangen In het Raadhuis zgn de keuken en de gang van de woning van dan Concierge geverfd Iu de Stads Apotheek ia het portaal met den gang en de trappen geverfd Nog werden geverfd binnenshnis twee huisjes in het Proven iershuis en de Sluis wachters woning bg de IJaelbavensluia terwgl in bet Provenierahuis drie kamers werden behangen Aan den Jagnrsstal moesten eenige herstellingen plaats hebben ten einde te voorzien in de moedwillige beachadigiug die daar had plaats gehad Het gebouw werd uitwendig geverfd De zolders in het winkelbuia bg het Weeshuis moesten ten einde dat huia te kunnen verhuren worden overvloerd de voorgevel geverfd en de vertrekken eveueena geverfd en De trap met bordes in de Werkinrichting werd vernieuwd terwgl de daarbg beboorende gangen werden geverfd Bg de barakken in de Manège ia een houten gebouwtje op steenen voet gemaakt voor bergplaats van den door het Rijk beschikbaar gestelden deainfectie oven Het onderhond van geboowen scholen en meubelen heeft gekost Aaa materialen tbsidilosim het Eaadhuis 148 28 f 257 30 de meebeleD ran het Raadhuis 205 651 66 23 de verschillende ge bouwen 5476 89 2586 814 de Lagere Scholen 1353 94 1471 641 de menbelen der La gere Scholen 929 85i 484 34 de Bewaarscholen 198 65 64 381 de Borger AYOnd school 397 86 86 22 het Gymnasinm 305 21J 54 45 de meubelen van het Gymnasium 159 96i 48 10 de meabel in Arti Legia 68 18 30 39 de M en Zwem inrichting 197 251 124 60 ƒ 9441 74i 5274 47i b Straten pleinen riolen en waterleidingen Het straatwerk is aangenomen door H Camera tegen f 0 11 per vierkanten meter Hem ie aan arbeidaloon uitbetaald f 1935 86 voor 17598 75 M Bovendien moest aan hem worden betaald f 0 18 per uur voor een straatmaker en f 0 13 voor een opperman wf ens werken die niet in de bovengenoemde oppervlal te begrepen zgn tot een gezameulgk bedrag van f 644 38 De materialen voor de straten benoodigd werden publiek aanbesteed en aangenomen 60 000 blauwe IJsaelstraatklinkera door K J van Honweninge te Gouderak voor f 6 45 per duidend 25 000 Vechtache straatklinkers Waalvorm door C Kamp te Linschoten voor f 17 92 perduizend 88 000 Veohtsche straatklinkers Vechtsche vorm door Gebrs Stugvenberg te Utrecht voor f 16 25 per duizend 10 000 Ben Ahiu keien demi retailUa door E Jansen en E Soupart te Luik voor f 89 94 per duizend Aannemer vap het straaloand waa L Broere ie Gouda voor f 0 87 per M Hü leverde 20254 M De door de Gemeente verstrekte kolenasch voor ophooging van straten bedrorar eene hoeveelheid van 9653 M De koaten van bet onderhoud der stratenhebben bedragen aan aanbestedingen en materialen Ji f 8565 427 en aan arbeidaloon blwen het bedrag dat aan den aa Jbeiner is uitbetaald S 2042 09 Totaal 1U607 51 De vernieuwingen hebben bestaan in De kliokerhiestrating van de Lage Goowb van de Groentandaal tot de Turfmarkt en in de dito bestrating van de Robaarsteeg Geheel verlegd werden met gedeeltelgke vernieuwing van het materiaal een gedeelte van den Kattinaingel de Bruggedgk l de Haastrechtacbe brug een gedeelte van den Toegangsweg een gevolg van de ophooging van het voorplein van het Station door de Staatsspoorwegmaatschappg de straat aan de Punt het Rotterdamsche veer de Blauwstraat de Grabethstraat tuaschen de heide bruggen voor welke veratrating eene aaumerkelgke opbooging heeft moeten plaats hebben de Geertbultennteeg de Lemdulateeg de Baanatraat de Hou tensteeg de Nobelstraat eu de Kraidenierstraat Het vernieuwen gedeeltelijk vernieuwen en verleggen heeft plaats ftehad o er eene opperjrUkte van 10504 72 M keien en 7094 03 M felinkera te zamen 17598 75 M waaronder zich bevinden voor heratellingen van straten ten behoeve van de Gasfabriek 1976 89 M waarvoor is terug ontvangen f 1008 52 en ten behoeve van de Waterleiding Maatschappg 348 M waarvoor ia terug ontvangen f 213 63 4 Deze bedragen zgn begrepen in de hierboven opgegeven kosten der straten Het onophoudelgk opbreken van de straten voor gag en waterleidingen hoewel voor dezetakken van dienat noodig oefent een zeetinadeeligen invloed op de bestrating nit j Nieuw atraatwerk werd zooveel mogelgki besproeid Voor geregelden afvoer van het hemelwater zgn op de volgende plaatsen gegoten ijzeren straatkolken met dito stankschermen geatejd en Engelsche aarden buizen gelegd in de Messenmakerssteeg eeno groote atrwtkolk in het plein van het Proveniershuia een groote straatkoik in de Boelekade een kleine atraatkolk met 8 M buis wgd 15 centimeter in de Crabethatraat 11 M buis wgd 20 centimeter in de Lemdulateeg drie groote straatkolken met 75 M buia wgd 15 centimeter in de Robaarsteeg drie groote straatkolken met 60 M buis wgd 15 centimeter in de Doelensteeg twee groote straatkolkeo ïtfét 15 M buis wgd 20 centimeter Voor het onderhoud der riolen en hetgeen daarmede in verband staat ia uitgegeven aan materialen f 859 04 en aan arbeidsloon f 635 98 Balteniandscli Overzicht Het Italiaans he Miniatene heeft zgn ontslag gevraagd naar aanleiding van het Kamervotnm van Maanctag de meerderheid was toen niet groot genoeg Men verzekert te Rome dat er echter geen werkelgk aftreden bedoeld wordt en ook geen Kamerontbinding maar alleen een wijziging van he i Ministerie de Minister van Financiën Sonniono zou worden opgeofferd en vervangen door Zanardelli of Vaccbelli Indien dit niet gelukte zoo Crispi zelf Financiën nemen Maandag behoorde Zanardelli tot de tegenstanders van Crispi bg betoogde dat bet een oumogelgkheid was voor de bedoelde commissie om m een maand met het op Ie dragen werk gereed te zgn Daarbg zag bg bewaar in bet instellen van znik een commissie aangezien dit tot een verwarring in de bevoegdheid meest léij en Ook Gioliiti sprak Maandag tegen CriBDijti e Regeering had leide bij 57 millioen bezninigingen voorgeiield zg kon ook 70 millioen aanwgzen Als reden waarom Crispi onverwacht met een parlementaire commune voor den dag gekomen was gaf hg op datdevolmaohtenwet door de commiesie zoo gewgzigd werd dat zg voor de B eering onaannemelgk wai geworden Vermoedelgfc staat desa laak eigenlek zoo dat en bet Miuislierie en de Kamer opzien t n administratieve bezniaigingea omdat zg zich daardoor in vele streken des Janda inpopulair zullen maken Volgens berichten uit Peat zal Wekerle door den Keizer weer belast worden met het hermaken van het Kabinet alleen de Minister van Justitie Szil yi zon worden verrangen omdat bg het minst zich kon vereenigen met de weigering van den Keirarom denoodigenienwe leden van de Eerste Kamer te maken De Keizer maakt ook thans nog daarin bezwaar maar de hoop zon niet opgeven zgo dat het Magnatenhuis toch sioh bekeeren zal Toen de Keizer Maandag te Pest aankwam was van het demissionairtj Kabinet niemand aan den trein wel waa de oppositie zeer talrgk daar ter plaatse De Keizer nam echter wgaalgk niet veel notitie van haar Het Engelacfae ministerie schgnt zich goed te honden met eene meerderheid van 104 stemmen is bg de artikelsgewgze behandeling art 1 van air William Harconrt s belastingvoorstellen aangenomen Toch ia die meerder heid nog niet van heel veel beteekenis want hoewel de gewezen minister van financiën bet beginsel der opklimming dat in dit artikel wa neergelegd ala gevaarlgk bestreed is tegen dit voorstel nooit ernstig verzet geboden Zelfs de medelgdend gevra de uitzondering ten behoeve van het landbezit de eenige wijziging die sommigen wenschten vond geen instemming Bovendien zal bg de heffing der belasting toch met den achteruitgang der grondwaarde rekening gobonden worden De kwade dagen zullen eerst b nnen la de bieren drankbelasting behandeld wordt Reeda toonen zich teekenen van oneenigheid Liberale afgevaardigden uit de hronwersdiatricten zeggen dat zg zieh zullen onthoaden een hunner zelfs verklaarde dat hg t en de regeering zal stemmen En de Parnellisten zgn verklaarde tegenstanders van Harconrt De heer Dupny hqeft onmiddellgk na zgn optreden als miniater president aan de ambtenaren der Fransche staattspoorwegen het recht toegekend syndicaten te vormen Tot dit beslnit waa hg genoodzaakt door het votum der Kamer en door de l ica die geen enkele reden kan doen aanvoeren waarom aan de werklieden in staatsdienst zou moeten worden geweigerd wat aan alle andere werklieden in Frankrgk wordt toegestaan Maar daartegenover staat dat het besloit in den miniaterraad genomen is terwgl alle leden van het kabinet Dupuy voor zoover zg leden der Kamer waren den 22en Mei zich tegen het voorstel der heeren Milleirand en de Ramel en voor de houding van het abinet Casimir Perier verklaard hebben Dit ift een aardig denkbeeld van de politieke overtuiging bg afgevaardigden en miniaten Bruasel heeft met feestverlichting en vXtuggenvertoon de beali sing gevierd die eindelgk ten opzichte van het plan Brussel zeehaven gevallen is De Belgische regeering die eerst slechte 4 000 000 frs ataatssobsidie wilde afstaan heeft voor 10 000 000 frs geteekend de stad Brussel en voorsteden geven 10 000 000 eengebracht Zes jaren ten minste zal de uitvoering van het werk duren Ook de haven voor Brugge is nu verzekerd De kosten daarvoor zgn 38 969 075 fr waarvan de Staat 26 610 659 h Brugge 5 258 000 fr dzmagt en dat in 7 jaar gereed moet zgn De provinciale Landdag der Bgnprovineia beeft een beslnit genomen waarbg aan de regeering een nieuw aanbod wordt gedaan om toch nog het plan voor een kanaal ter verbinding van Dortmund met den Bgn te kannen verwezenlgken Het is namelgk ene nieuwe rentegarantie voor zoover de provincie aangaat Intusachen worden er in Westfalen pogingen met hetzelfde doel aangewend De berichten nit de Amerikaanscbe steenko lendistricten Iniden zeer ongunstig In Indiana vallen de mgnwerkers treinen aan eu breken zg de spoorstaven op Zg zgn 500 in getal en goed gewapend Een sterke afdeeling soldaten is tegen hen uitgezonden In Ohio wordeu de houten spoorwegbruggen aan dllii vlammen prgsgegeven ten einde het steenk lenrervoer per spoor te beletten in WeatViiginië wordt de brand gestoken in stations spoorwegbruggen eu mgnschatten eu waar deze handelwgze niet de gewenschte resultaten oplevert wordt dynamiet gebruikt Handel ten ngverheid ataan geheel atil BurserlUke Btand GEBOREN 3 Juni Willem onders D J de Jong en M van Leeuwen 4 Heiman ouders I Mogendorff en H de Jong Jacobus Johannes ouders P A Jaspers en Q C Dgkman 5 Nceltje Elizabeth ouden A van der Laan en E J van Draanen