Goudsche Courant, zaterdag 9 juni 1894

No JB372 Zaterdag O Juni J804 338te Jmfgmtg Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De IJiJÉ ave dezer Courant geschiedt g dijli s tnetjilijitzondering van Zon en Feestliag en De prf per dne mdataden is 1 26 franco per postir 1 70 Afzon iiyke Nommer f CENT JS ADVERTENTIEN worden gfeplaatst ran 1 5 regels è 50 Genten iedere regel mee 10 Centen Groote letters worden berekend j naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Oppabaar pidqjrwijs Toel tifg un LeerllBjeo w de B1trn i soholtl 1 De q MMI88I £ van Tjtl iieltt op he ugef l Onderw s Ihier maakt b li nd dat de I InsfihrUVing van LeerlinÉo wifer plaatsing men na h eiudigen dera er Vakantie in 1891 sop boiQjgenoemde sckblenve laugt t zal geschieden op DINSDAoWdapifi JUN 1894 es namiddags ten vgf lrar jVooiverdere birfonderheden wordt Te wmlfniiak de aanplïkbiljettea Namens de Gommnaie i De Secretarit J H VAN DER VOORT Gmida 5 Jnni 1894 j D t de resultaten ópk V 15 i a li Hi e deel ji van MerwBi I Mder vei nfae act j pnUstiek üf hBnft erk B StoU werek i Hart Cacao Hoogste tiwit hoogste thflohro min gehalte i Voordeeligl Eart Oaoao is fijnste roeder acao In hart vorm gejieraA Spoedige oploabaarheid öjiie genr delieiense Bmaok Bteeds gelijkmatigheid dee dranka InblIkkenbutieniSSCsoaoliarteo 45 oest I C MO hart = 1 8 tent = 1 kop um Tarkrijgbaar bij H H Confisenn Baiiketbakkora en2 Engrofl Expeditie Julius Me ttenklodt Amaterdam Kaiveratraat 10b m Abonneert U op het 8 KATHOLIEKE TUIVËHSNAGAZIJ onder Bedactie der besta Kath Letterkundigen Maandelps verscbjjnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Somans Novellen HiatorUehe Ter halen Poëtla AUerlei Baa l els Logogrief Bebu enz en nor den zeer lagen prgi van 6S CJBSX par 3 maanden franco per post 80 cent Goedkeopsle masodsohrlft van Nederland P STOKVIS WATBROBDS OireiTit tBoaca 6 Willtoin oaitn L Bua ra M Trooit OVEELEOEN 6 Jnni W vaa der TaJD Ud OlüBUWD 6 Juni C J de Groot en M nn der Lui J lUi Dorp en F Brum J C Ewtkerk en C ScbiedoD 7 G F Kerper en C J de Brnio voor Dames en Heeren A VU OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam rosi Tor kra 89V 101 108V 78 80 64 V BV 9BV 1Ö8 81 84 4 108f 80 7Vi 100 100 S8 841 860 108 87V lOSV 08V i46i 7 10S 101 186V n 601 Ï0 1081 103 1791 18 1041 7 18B 71 1041 183 MS iiiy 108 1381 184 8 431 88 H V 108 761 110 1031 40V 49 18 188 lOSVi 108 loiy 1141 U8Ï 881 107 lotkoen 897 101 lOJi 78 6iV isy lOS 81V 87 Nnauu Oert Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito SVi HOHBU OU Ooudl 1881 88 4 UaUI Iniohrijriiig 188S 81 t Oonim Obl iopepior 1868 B dito in lilfer 1888 t PoKTnaiL Oblig met tioicet 8 dito dito 8 Rmuw UU Ooit iLSnrie S ito G iu 880 ditobySotlu 1889 t dito bij Hope 188II 90 t dito io Koud leea 1888 0 dito dito dito 1884 8 Iturn Ferpel loliald 1881 4 TvWÊMU Oepr CoaT laeo 1880 4 Geo leeaiog lerie D Geo leeoiD lerie 0 KinilArE ll p Beo f obl 1898 B Mtxioo Obl Buit Bob 1890 8 TMHtnu Obl 4 onbep 1881 AjuIUDU Obligetien 1881 i BorrnoAH Sted leen 1888 S Nw N Ji b Hecdeliv und Aieodib T b M Certiiloateii Bon Miataohsppi dito Arob lljrpotbaekb paodbr 4 Ouit H der Yoratenl tand Gr Hjrpotbeekb paodbr 4 97 8V Nederlaadiobe beolt aaad Ked Haadelmaataeh dito N W k Fao Hyp b pandbr 6 Sott Hypotbeelcb paodbr 4 ütr Hjrpotbeekb dito 4 OoanKS Ooet HoDg bank aaod Btnl Hypotbeekbank pandb 4Vi iMttlXA Equit hjrpoth paodb B IbMr L O Pr Üen oert 8 KmL Holi U 8poorw M aand im t tBipl T at Sp r aand Kld lad Bpoorvegm aaod Nfd Euid Airik Spm aand 6 OV 186 l l 62 dito dito dito 1891 dito B lTUn 8poorwl 1887 89 A Sobl S Znid IUi 8p mU A H obl 8 Pouir Wanohau Weeoea aaod 4 Bul Gt Bum 8pir Mij aand 8 Baliiteke ditf aand ïaatova dtto aaad B ivaflg Dombr dito aaod 8 iLmnk Cb Azov Sp kap aaod B Loaowo 8ewaat Sp Uq oblig B Orel Vitebak dito oblig B Zniil Weet dito aand B dito dito oblig 4 Aiam Oent Pao 8p Iljj obl 6 140 Obie k Nortb W pr C r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver fc Rio Gr Spm oert r a llliooia Central obl in goud 4 LouiiT fc KaahTilteCert T aand Meiioo N 8pw HjJ lehyp o 8 Miaa Kaoaaa r 4 pot pref aand N ïork Ontario k Weit aand dito Fenns Obio oblig 6 Oregon Calif Ie bvp in goud B Bt Paul Blion fc liianit obl 7 tin Fae Hoofdliin oblig 8 dito dito Lino Col Ie byp O 5 CiMjiDA Cao Soutb Cert T aand Tni C Ballw k Nav Ie b d o O Ameterd Ooiolbua Mij aand Botterd Tramireg Maate aand Nis Stad Amaterdam aand S Stad Botterdam aand S BlLsn Stad Antirerponl887 i i Stad Brunei 1888 i i Hom Tbeitt B gullr GeaellKh 4 Ooernix BtaaUleening 1880 B K K Ooet B Cr 1880 8 8raHn Stad Uadrid 8 1888 Ter NlD B l Hyp Spoill eert 8 88 MA RB TBERICHTEN Qonda 7 Juni 1894 De aanroer ran aranen waa vederom niet groot in de prijien kwara einig verandering Tar e ZoenwMbo ƒ B 80 a ƒ 6 80 Mindere dito 8 40 4 5 70 Afwijkende 4 7B a B 28 Folder 8 i B IS Boode loner 4 60 a 4 90 dito winter B i 6 B0 Bogge ZeenwMbe 4 90 i 6 10 Polder 4 4 80 Buitenlandeobe per 70 k 8 85 è 8 7S Gent Winter 4 30 i 4 7B Zomer 8 80 è 4 30 OhOTallior 6 60 J 6 Haver per heel 2 90 i ƒ 4 80 per 100 kilo 7 86 i 7 76 He nepuad lolandwfa 10 86 i 10 60 BuitentandKhe 8 86 i f 8 60 Kanarieïaad 7 86 i 8 60 koolzaad i Erwten Meeting 8 80 a 6 76 niet kokende i Boonent Bruineboonen 9 i f 18 Wittebooeon i Duivenboonen 8 85 i 8 B0 Paaidenboonen 6 it 6 60 Mail per 100 Kilo Bonte AmerikaaoMbe 4 80 i 6 Cin nantine 6 76 i 8 86 TlUABKT Melkvee goede aanvoer Handel en yiDm Tlog Tttte varken goede tanvoor handel matig 18 i il et per balf EO Biggen voor Engeland weinig aanvoer bandel flauw 17 i 18 ot per half KG Magere Biggen goede aanvoer bandel atug 0 70 ii 1 60 per week Vette aebapon goede aanvoer bandel flauw 18 a 84 Lammeren goede aanvoer handel vlug 7 4 16 Nuobtere kalveren goede aanvoer bandel minder 6 i 8 Fokkalreren 9 t f 16 Aangevoerd 111 partyen kaas Handel vrijwel Ie fual 86 ü 80 ie quel 83 a 4 Zwaardere 80 J NoordHol landaobe 81 a 87 Boter red aanvoer handel rr wel Goeboler ƒ 1 10 i l SO Weiboter 0 85 è 1 00 p Kilo ADVERTENTIBW De ondergeteekende betuigt mede nomeni zyne kincieren en behawd zoon zyneu hartelgken dank voor de vele blaken ran deelneming bg het orerlgden zyner Echtgeuoote ondervonden Uit aller naam G FRAIKIN Qouda 7 Juni 1894 lifi By Toanis der ArrondisBements KechtbaDk te Botterdam rita 2 JUNI ia de boedel van den gef illeerden A O 008TBUM ideolvent verklaard met laet tot rereffeDing door den Curator I De Cnrator Toornoemd Jb M M SCHIM T H DIE LOEFF Advocaat en Procnrenr te Gouda Tegen 1 ACQnSTUS gezocht eene ZINDELIJKE DIENSTBODE goed knnneode verken Zoon SS Adi a onder No 2327 aan het Barean deaer Coarant GEBR TERWINDT Waalstecnfabrlkanten i 1 IS JAARLIJKSCHE PRODUCTIE van 26 Uillioen Steenen Fraaie Kleor Scherp gevormd uitmuntende Kwaliteit Cionourraerenda Prijzen Grootate Stoomwaalsteenfabriek in Nederland Vraagt Prifxen en Monsters Vraagl een proef van de echte Tomia WW aanbevolea door de grootste geneeaheeren van het buis Em Stein Ërdo Béoje oabg Tokay Hongar e Te bekomen bg C van VLIET MARKT 156 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffera der ZelU bevlekking Onanie en geheime aitapattingen is het beroemde vrerk Dr Retau s z ËLFBEWARlL G Hollandacbe aitgave met 27 afb Prijs 2 golden Ieder die aan de rerschrikkelyke gerolgeu van deze ondea d Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks daizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegals en ia eiken boekhandel in Holland ADVERTENTIEN alle Binnen en Buitenlandseht Couranten worden tiadelijk opgeaonden door het Advertentie Bnraaa van A BBINEHAN il ZOON te Gimda I JLet vooral op de ECHT met rood letters JDberlahnstein OIRECnURDlKVICTORMBIfOH OBnUHMSWIl H M v £i c Öf 0 MS Overal fCENltS verkrijgbaar Maaischappii tot Jüxploitatie der Victoria Bron gevestigd te JioMerdam Zuidblaak Verkrgg1 aar in t Hoofddeoót voor Gonda en Omstreken i SLOTEMAfeER en Co ï p r halve Flesch 13 cenla Krnik MIS vordt vergoed per halve Flesch 2 centi 1 Krnik 1 caitti per heele Flesch tt 18 cents ICruik it 17 terwgl voor de ledige Flesacheo en Kraiken per heele Fteanh 3 cents Krnik 1 cent Prijstrekking 13 e 14 Jani 500 000 Maik als hoofdprijs in het gelukkigst gava bieilt de nieuwste g oote GeldrerlotiDg dis door de Kooga Kegeeriag vsn Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is Dfl voordeelige inrichting rao het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden ïn 7 verIoti gen van 110 000 lo ten 55 400 prgzen bedragende 10 452 425 Mark 8 prijzen iLMlSopO 26 prijzen M lOOpO 68 prijzen a M 6000 106 prijzen a M 8QÖ0 263 prijzen ÈiM 2000 6 pryzon M 1 0 756 prgzen bM 1 0 1237pryzen8M BÜO 33950 pryzen èU 148 18991 pr zenaMSOO lSOO 150 1 7 100 94 67 40 80 ter volledige bskliBsing sullen komen daaroai aT zijn kapitale prijseb van erentuoel 500 000 Sfar E bij uitnemendheid echter Iprgs a M 800 000 Iprys a M 200 000 prijs M 100 000 prijzen a M 76 000 1 prijs aM 70 000 Iprgs Nt 66 0001 prijs bM 60 000 1 prijs aM 66 000 3prijzonaM 60 000 1 prijs a M 40 000 BpryzeniM 20 000 De aanstaande eerste prgstrekking dezer groots door den Staat gewaarborgde Qeldrerloting is Tan ambtswege bepaald plaats te hebbun op den 13 en 14 JUNI e fc en kost hiervoor ij 1 geheel orig lot slechts M 6 of S 60 1 half ff n 8 1 75 1 kwart M ir IVi 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel ï Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met bet Vapeu van den Staat voorziene Ortgineele Loten zelf in handen Caca B tedere bestelling wordt het vereisehte ofBcieele plan waaruit de rerdeeltrg der prgzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggeUlen te vernemen is gratis bggevoogd en zenden wij aan onzo Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de officieelehjsten De uitbotaliog der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nedtrland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wg meermalen volgens officiede bewg zen de eerste Uoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uiibetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Uet is te voorzien dat bij deze op den hecht sten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijode trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks to zenden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers en Geld wis ie laan in HAMBUKO P 8 Hiermede danken wy voor het veriiouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wg bg het begin der nievwQ verloting ter deelneming inviteeron tullen wg ook voor het vervolg bemoeid zgn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Be gunstigers te verwerven VAN BlOMMESTEIN S ilMKT lonüei viiiüelijK de BESTE omen ONSCHADELIJK PELDOORN HOÜANO Ooud Saelpertdruk v i A Barauux k Zoon BIllf l ENLAND jJDDA 8 Juni 1 94 Dr W assistent te Krimpen ia benoemd tot In listent inl nst Ziikenhuist aanfden Coolsingel B f il f I De dam l men s hi 13 Burgersdijk en A 0 ii haa den gijearcnl ite s Qralfl hage nog IMi aa l teekeDiilig voor de nul jiandwerkalirtV I I i 1 i l I il J g T i Dualleassin Ibi I blijkt uiti hel tnt n die a p het hma verkregen 1 of jpnderwyierea ii m irveli nog 4 j W iw ekdin rde rrf e en pn e iiafeDi eiiPer 7 i de ac TOor de nui ge 1 I Aainnain fet Hirciifwoe nar brak er m Jiet naburige Siluipwyk fl n hevige brand uit welke io korten tgd dö bïjkkery van den beer Guldemo d en dé herbetg van den beer HoogenboeBem geheel in de asch legde De bewoners hadden nog jaisi den t d om in naohtgowaad fce ontkomen Van de inboedels is aiets kunnen gered worden een paard en varken benevens een broodwagen uitgezonderd Oorzaak is nog onbekend Naar men ons mededeelt wae de bakkerg goed de herberg daarentegen minder tegen brandschade verzekerd by de Jong en Go te Amsterdan te zameu voor ongeveer f 15000 Twee spuiten waren weldra ter plaatse en gaven spoedig water Door het flink optreden der brandweer zöu verdere onheilen gelukkig voorkomen hoewel raen in het eerst voor de nabygelegen huizen mat den bevigen wind het ergste vreesde Zondag 10 Juni hoopt ds De Jager van Opeinde Friesland beroepen predikant b de Gereformeerde gemeente te Waddingsveen zgne eerste rede voor zgne nieuwe kudde uit te spreken Tydens de vacature z d kerk eu pastorie op voorbeeldige wgze gerestaureerd t gehee met den byna volkomen nieuw aangolegden tuin heeft een bevallig en vriendelük Woensdagmorgen geraakte b sterke strooming het elQarige dochtertje ran den Amster dèmschen beurtschipper Job van HpiJoinRen FEVILLETO I De laatste eenerFanü e Naar het Tratuch 89 Ik mag t Igden want ik t zeer veel belang ia bem Maar wie is t dan Ziedaai em vraag waarop ik niet kan antwoorden en niissohien zal t nooit aan bet licht komen Ik geloof verkotijk dat die arme jongen aohaldig of onaohuMig groot gevaar loopt door de jury verondeeld te worden jfDat is tjuiat wat mijn nicht Eïize die weldra mijn vrouw al zyn wil voorkomen vBI f je zelfs by dat huwelykaplan als ze afstand doet van do erfeoiaf fiBeate vriend zljj handelt geheel in mijn geest als ze t mi gevraagd had sou ik t haar zelfs aangeraden hiA t n Uaar na ge van dat testamant preekt moet ik toch eens vragen of jij de raden kunt bevroeden waarom de generaal zgu vrouw oiilarft heeft Ook dat ia my een raadsel De heer en mevrouw Hansweerd stonden schijnbaar atoeds op den beaten voet Hunne verhouding liet voor de buitenwereld niets te wenichen over Het Eonderlingat van de geheele zaak ia dat de generaal zijn testament gemaakt heeft eenige uren voor den moord Hy achynt er buitengewooD veel haast mede gehad te hebben hêsA door Mn bode te paard Uet hfj het stak b in de rivier de Gouwe Aan den timmerman Tftn Peli die in de onmiddelpe nabgheid aau t w rk was moëht het eohter gelukken d i drenkelinge te redden GisterQQ werd aan de werf van den heer A J Otto Bohaepsbouwmeester te jECrimpen a d IJsel met goed gevolg te yitiAer gelaten jtjen yzeren sleepkaau groot oagc veer S50 last voor rekening van den heer T W MiUler te Yallandar en de kiel gelegd voor een iler f eiyk vaartuig groot 160 last voor reke ng au dem heer Th v Neyenboff P te i tst i 1 i Door dén gemeenteyeldwaohterite Lekkerkerk is prpced verbaal opgemaakt gen JacDbus Geidhof woonachtig te Middeïburjü die tydens 6 kermis aldaar van den poff8i jeslékker Tegelaai een kinder ageu had rüntWeemd en dien n dea bierbuishouder 4 Bruün mede aldaar jWonendef had vdrkocQt Big deq bakker Frans Hekkiug te Lekkerl erk J iterwfll hfliinet zyn gerin naar eene bruilolb ke Krimpen a d Lek was ingebroken De dieVen die het op spek en gerookte hammen gé pnt baddeiji kozen heb hazanpad toen de boren een ong B oon levèti en beweging hoorden Bg bet laden aan de cementsteenfabriek der firma F P Bos Zoon te Alphen a d Ryo begOD het vaartuig te kanteien Een jong werkmaa die te water geraakte werd tusschen Bchoit en wal zoodanig beklemd dat hg kort na de redding aan de gevolgen bjzweek Woensdagavond is in eene te Zetten gehouden Tergaderiug van de centrale aniii ktesvereeniging in het district Eist tot candidaat voor de Tweede Kamer gesteld de heer mr H A van de Velde ond afgevaardigde voor Delft De minister van binnenlandsche zaken heeft aan de Commissariasen der Koningin in de provinciën de volgende aanscbryving gericht Naar aanleiding van hetgeen onlangs bg het onderzoek van de geloofsbrieven van leden van de Tweede Kamer der 8taten Generaal is gebleken heb ik de eer U H Ë G te verzoeken de aandacht der burgemeesters in nwe provincie te vestigen op de bepaling van art 60 der kieswet welke uitdrakkelgk opteekening van den inhoud van elk stembriefje door beide stemopnemers voonschrgft en hen uit te noodigen bg voorkomende geletieiiheden te bevorderen da zyn notaris te Dinan bezorgen Men zou gezegd hebben dat by lyn einde voorzag Dat is zeer opmerkelyk Maar beei hy by t opmaken van zyn laatate wilsbeschikking niet de moeite genomen om een reden op te geven voor zijn handel tsijza V fHet testament niet langer dan een vijftiental regels bevat niets anders dan de bepaling dat hy zijn geheele fortuin nalaat aan freule Ëlize Bartan Dat is voldoende om baar tot erfgename to maken Dat zou t zijn ala ty met weigerde gebruik te maken van een krankzinnige daad van den armen van Hanaweerd Uy was waarscbynlyk driftig aaar aanleiding van een onaangenaamheid met zijn vrouw en ware hij blyre leven dan zou hij zich waarsabynlijk gehaaac hebben om het noodlottige atuk te reraietigen De dokter schndde zwijgend bet hoofd Uy scheen t oordeel vaa Arthur die gewoon was alles roos kleurig in te zien niet te deelen f Die ongelukkige de Euiter zit dna in de gevangenis te Dinan P vroeg da zeeman Ja en t ia zelfa niet veroorloofd hem te besoekan Ik heb er toestenming toe gevraagd oiaar t werd geweigerd Als men t jon niet toestaat heb ik nog minder kans lot hem door te drinigen Tooh zou ik hen gaarne eens persoonlijk ondervraagd hebben O dezer dagen zal daartoe wel gelegenheid boBtaan t Voortoopig onderzoek is afgeloopen Voor een paar dagen vertelde de offlner ven justitie mij dat de zaak voor het einde dezer of het begin der volgende maand voor de rechtbank te Bennes komt Alle duivels dau is er geen ti d ta verlieieDi als dit wetteïjjk voorschrift stiptelgk in acht worde genomen Daar het voor1 is gebleken dat zeer vaakop de stembrieQeé een of beide zegels ontbreken door welk gejmis die briefes van onwaarde moeten worden Verklaard schynt hetraadzaam de burgemeesters uit te noodigenbyzondere zorg te willen dragen dat alleenbehoorlgk gezegelde brieQea ftan de kiezersworden toegezonden j i De minister van financiën heeft beslist datvoor de toepassing van art 34 der wet op debed yfsbelasting als handelsreizigers kramersen indere personen die hun beroep rondtrekkende uHoefenen slecht zg kannen wordenbeschouwd die tot dat doel van plaats totplaats trekken of geen vaste woonplaats hebbenof in den regel niet dageljjks naar hunnewoonplaats terugkeerep Wensehen echter ookiinderen die voor hihi beroep reizen het bedoelde b wgs op hunne reizen bg zich tehebben dftn is er niets t n aan hun verlangen te voldoen Twee vroegere hoishondsters van den heer J de Jong predikant bg de Heiv gemeente te Wildervank en een slager aldaar hebben tegen genoemden predikant een aanklacht bg fift justitie ingediend wegens laster nl het willen outrooven van eer en goeden naam In de doorgangstreinen No 21 en 24 der Staatsspoorwegmaatschappg is het rgtnig Den Haag Frankfort en tn og opgeheven en vervangen door een tweede rgtuig Den Haag Wiesbaden en terag De reizigers voor Frankfort in trein 21 zullen bg het instappen te VGravenhage gewaarschuwd worden dat zg eerst nk Gouda een aangewezen plaats in een naar Frankfort doorloopend rijtuig kunnen verkrggen die plaats zal buu voor Emmerik worden aange Reeds meermalen werd aan s rüks geweerwinkel te Delft het een en ander vermist zonder dat men kon nagaan wie de dief was Woensdag kwam het eindelgk uit dat een schildwacht van het garnizoen telkens als bg daar op post stond schaven bgtels staaldraad enz wegnam die hg verborg op den zolder bg zgne aanstaande schoonmoeder Hg heeft zich vrgwillig in arrest begeven De groote margarineboterfabriek te Delft taat weder slil eu zal waarschgnlijk niet meer ik een poging wil aanwenden om te bewyzen dat hij onschulüig ii Ik twijfel er aan of je zult slagen Maar je hebt gelyk ZoolsQg de jury geen uitspraak gedaan heeft mogen w J da hiiop niet opgeven Ongein kkigerwiJM is tegen De Kuiter een verpletterende getuigenis afgelegd door Jan de Poorter die den bosohwaohter om zoo te zeggen het schot beeft zien lossen Be Poorter Wat is dat na voor een knaap F In plaats van die vraag te beantwoorden bleef de dokter plotaeling staan om een man op te nemen die aan den overkant van de straat liep ia tegengestelde richting van de htfereii Het spreekwoord heeft gelijk prevelde dokter Beitrand tussohen de tanden A U men van den duivel spreekt dan ziet men zyn staart Jan de Poorter te Parys Dat is at beel zonderling Wat I nep Arthur Dat burgermannetje op zijn Zondagscb dat ginda loopt is dat da getuige die De Buiter beschuldigt I t Is waar erg Far sch ziet hij er niet nit t Ia op ea top een Bretonsche boer bromde de dokter ffHat is de pachter van de Fasantenhoeve te Trichtvoorde en ik zou wel eens willen weten wat bij hier komt uitvoeren Ik heb veel lust hem aan te sprakeo en te vragen waarom by dien armen De Buiter vervolgt Daar zoo je hoogst verkeerd aau doen Hy zou te huis komende vertellen dnt ge hem hebt witltn ompraten Maar ik ben teoh erg nieuwsgierig waar hij heengaat Welnu laten we bem volgen Jongen ik weet niet of dat wel voorzichtig zou 1 0 uy loa t kunnen merken en dan a saaaagBnnaMBBBaHBBmMtalMMI in werking treden daar de Belgisohs regeeriog besloten heeft tot heffing van 25 francs per 100 KG invoerrechten op de margarineboter Ëeno der werkvronwen van Bgks Üeninul Mogazgn van militairen kleeding te Dalft d het ongeluk door het uitglgden van eene plank voorover in eene groote ton met kokend waschwater te vallen Overdekt met vreeseiyke brandwonden is zg naar huis vervoerd Woensdagavond kregen twee aiguenverlnra aan de fabriek van Bergman Carols te Ain sterdam het bericht van hnnnen patroon d t er voor hen w ns gemia aan voldoend dak niet langer werk was Onmiddellgk daarna legden lUla gezelUn ten getale van omsineks 200 het werk uedor Zg hielden een bgeenkomst en beeloten wo deputatie naar de patroons af te vaardigea De depntatie had met de hewen Bergnuui ft Carels een ouderhoad waarvan het gevolg was dat de beide ontslagen personen wadei ia dienst werden genomen Het werk is daarna hervat Er bestaan vermoedens dat de pMsoMi wiens Igk jl Dinsd aan de Kop van t Laad onder éa gemeente Dubbeldam gevonden werd een geweïddadigen dood is gestorven Men verdenkt van den moord een swervend peraoon die gedurende eenigen tgd in den omtrek hetfl vertoefd Hg is gister nit Ondenboaoh waar hg thans verblgf hield naar Dubbeldam wvoerd om met den verslagene geeonfronteerd te worden Het Igk werd door Werkendamache visscberi uit het water opgehaald maar vertoonde geen kenteekenen van geweld In de Dinsdag te Kampen gehouden vergn during der Tereeuiging van Overgselsch recht en geschiedeuia deelde mr Kanninga Üitterdgk het volgende mede Eenigen tgd geleden was een jong Duitacher bg hem gekomen met verzoek de opschriften der klokken in den toren te in a bekgken Hg had op onderscheidene plaatien van ona land de klokken bekeken Alleen te Haarlem had hg het hoofd gestooten de kotter had hem daar den toegang tot den toren niet willen verleenen nit vrets voor ide aanshigen van die anarchisten € Bg de infanterie gn grgs liuDen werkHelen ingevoerd overeenkomende niet die der bereden wapens Ach loop heen I Laat mg maar begaan ik zot zorgen dal wy hem rolgen zonder dat h0 t merkt Maar wy moeten ona haasten Kyk daar alaat h j den hoek om Komaan wjj moeten alle zeilen bysettsn Dokter Bertrand Uet zich medeslapea en arm ia arm gingen z j den weg terug dien zQ zoo even gekomea waren De Poorter was rechts den boek omgeslagen Hy liep langzaam en bleef lelkebs staan als een man die den weg nlöt kent en bevreesd is te verdwalen Maar hg was verstrooid en lette nlst op de mensohen die achter hem liepen Zie je wel dat er geen gevaar bij is hernam Arthur Wij volden bem op ons gemak en gy vertelt mg intassohen eens waarom het verblgf vaa dien boer te Parys u verdacht voorkomt Verdacht ia niet bet goede woord Maar h komt nooit hi er eu nu verbaaa ik mij hem te zien vooril thans daar by elk oogenblik opgeroepen kan worden door den officier van justitie ts DioM D eigenaar van de Tazantenhoeve woont des winters te PanJB maar hy is sedert een maand verdweaea en by 008 loopt het praatje dat hg dood is Hoe heet die dgeoaarP ff Je kent hem zeer goed Uet is graaf van Triohtvoorde Budolfl Zeker wy waren vroeger laer bevriend En ik heb hedenoohtend ook venomen dat men meent dat bij dood is Zijn portier vertelde t m Myo nichten weten t reeds t Is niet zeker dat hy dood is Maar zgn verdw ning Is verontrustend VTat denkt mevrauw Tu Hansweerd er van f Worit Mrsd