Goudsche Courant, maandag 11 juni 1894

Zevenholaen GEBOREN Ggsbertoi Jacobos ouder W Scboonderwoerd en C Vergeer Dirk onders T liBKerweij en A van der Ham GEHUWD H A J Ter Burg en A Haak BOTER EU EIEREN CADEAUs Maandag 11 Juni 1804 No 6373 33i te tfaargang aam FEESTELUKE OPENING ran de Filiale der Maat ach pp g ran NEDERLANDaOHE BOTERPABRIEKANTBN fiorte Groenendaal I 192 Het groote sncoes dat ons elders ten deel riel deed ons besluiten ook hier ter stede een Filiaal te openen Door onzen grooten omzet kunnen wg behalre goede kwali teiten op elk pond boter een half pond op elk half pond een ons Cadoao geren 0 Soteering U 32 34 38 40 44 48 BH BS en 60 Cent per pmtO De kwaliteiten ran 40 44 en 48 Cent worden bgzonder aanberolen De kwaliteiten ran Bit BB en 60 Cent zgn rormengd met fijne Deensche Boter Borendien geren wg op den OPENINGSDAG op elk pond Boter behalre een half popd H eieren op elk half pond één A Cadean LET VOORAL OP AURE8 ADVERTENTIÊN 9 H r 5 VS Vi 63 van Aardappelen De GARNIZOBNSVOEDINGS COMMIS IE te Qttuda zal op IHniidag den lH Juni a a dea middags ten 19 ure op het bni el ran den Gamizoens Gommandant kazerne alhier in het OPENBAAR HERBESTEDEN De Levering van AARDAPPELEN benoodlgd voor de menages der troepen alhier in Oamizoen voor bet tUdvak van 16 Juni tot en met 31 October 1894 De roorwaarden ran aanbesteding en lerering liggen dagelgks behalre des Zondags ran 10 tot 12 unr r m op gemeld boroel ter inzage Namens de Gamizoena Voedinga CommisBie De I Lnitenant Kwartiermeeeter Secretaria NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i til ADVERTENTIÊN worden geplaatst vaij 1 5 regels 4 50 Centen iedere reg l meer 10 CenteA Groote letters worden berekend naar plaatsruimte J De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd HoUandscho Maatschappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken 5 JilfARLIJKSGHE BIJ GELEGENHEID DER TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VBIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a 8 Prijs per Lot 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij A BKI KMA I en Zn Langde Tiendewe D 60 ONIE Markt e 6 G BI BLAUW I Gouda den 6 Jnni 1894 Isr Oude Mannen en Vrouwenhuis Oosthaven B 51 Gouda Hei OEÜTICHT ia roor belangstellenden U bezichtigen op DINSDAG en WOENSDAG a s des roormiddags ran 10 12 en namiddaga ran 2 5 nnr op rertoooi ran een toegangsbewgs te rerkrggen bg ondergeteekenden E S OATS KUüiug M MONASCH Markt A TEIJBITS Timdmtg 8 W ra BÜÜREN Qoum en in het Café HARMOÏ GOITDSCEE KAAS Een GENERAAL AGENT mot uitstekende referentiën in Rbeinland en Westphalen goed bekend wensoht een PRIMA KAASBA DEL te vertegenwoordigen Brieren ftanco onder No 2328 aan het Bnreau deïer Coarant OÏENBABE JEfiSOOFINB a OTJlD Aa ten OTemtaan van den Notaria G C FORTÜUN DROOGLEEVEB op MAANDAG 25 JDNI 1894 des voormiddagB ten elf uren in het Eoffiehais HARMONlEc aan de Markt ran No 1 Een op aangenamen stand gelegen goed onderhouden en Tan vele gemakken Toorsien staande en liggende aan den Eattensingel wyk Q No 88 te Gouda op den kadastralen legger dier gemeente roorkomende in Sectie A No 2562 groot 2 aren 5 centiaren Te aanvaarden 1 AUGUSTUS 1894 ii K ii EEN HUÏS EN ERF op het Weeserf aan den Groenenweg te Gouda wgk L No 123 kadastraal bekend in Sectie O No 2442 groot 21 centiaren Terstond te aanraarden Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen róóc den dag der reiling ran des morgens 10 tot des namiddags 2 nren en op den rerkoopdag ran g tot 11 nren Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN 0R006r BEVER roornoemd ADVERTENTIES n alle Btnnet en Butlentandaehé Couranten worden dadelgk opgeaonden door het Adrertentie Burean ran A BRINKMAN b ZOON te Gouda ItndMlu rtMtkonde no Stamboeloffuoaegrepen Slmte in de biunenUndwhe aUatkande zal wgiiging worden gebracht daarin ui de wet in de plaats van willakenr treden Voor Balgarge igd ar twee aoorten ran buiténlandache mogendheden Tot de aerate loort behoort Ueen Turkge tot de andere alle mogendheden nn Europa ook Rnaland MetTorkgeinlIeD wg naar onie beate krachten de betrekkingen onderhoodeo die ons een welwillende beachikking heeft opgelegd Wg hebben geen ankeion grond wgiiging dier Terhoudiag te yerlangen doch wel aa ts doen handhaven De betrekkingen Tan Bnlgarge tot de andere Staten zgn berredigend De regeeriog aonniet weten welke conaeaaiea ag zon kunnen doen om Rnaland te rriend te houden maar wel lal ig noait tooali Stambueloff dred Rusland proTOoeeran Wg willen leyen eooala andere atateo ao man moet one laten leren Dat wg zolleo toegereo in aakeu die onze zelfstandigheid in geraar zonden kunnen brengen moet niemand ran ons rerwacbten zelis onze rrienden oietc BUNNEN FABASOIS voor Dames en Heeren A van OS Ai E 73 73 Keurs van Amsterdam 7 JONL Vor krs 89V 10 1 108 6 78 Vs Vs 81V U SI 98 V 108 l s 84 87 106 6OV4 7 is loo 100 88 841 860 lOlV 87 1081 808 148 97 j 108 101 186 98 tov 80 1081 slotkoers 89 101 10 7 79 78n 817 64V NlDiuuiI Oert Ned W S l idito dito dito 8 dito dito dito 8 Homu Obl Oondl 1881 88 4 ttuiB Insohr ing 1898 81 6 OoaraxB Obl ia pspior 1888 6 dito in silver 1868 8 raatoail Oblig met ticket 8 dito dito SItini4Kn Obl Oost 8e Serie 6 dItoOeeons 1880 i dito bgSolfas 188 i lOÏ 97 l ditob jHapel8S 90 4 dito in aeud leea 1888 dila dito dito 1884 8ru B Parpel schuld 1881 4 Tnaxiu Oepr Conv Isen 1880 4 Geo leeuiag serie D Gee leeaiDK serie C CciDAra nip Beo r obl 1891 1 Ifnioo Obl BuiL Scb 1880 VnaatiBLA Obl 4 onbep 1881 Allataaujl Obligatiea 1881 S s BonnsaH Sted leen 1868 8 s Nlo N 108 i y Vs 149 601 186 s 1481 68 71 1041 188 1081 1117 10 L 9411 108 189 1341 98 481 881 88 l Vis 108V 76 1107 lOSV 401 49 18 188 los 1071 1011 1011 1141 1187 881 107 Maiw L O Fr liaa oert 6 Han Holl IJ Bpoorvr Hg aandIt tot Eipl V 8t Spw aand Had lad Spoorwegm aand Nad Zuid Afrik Spui aand 6 dito dito dito 1801 Vdllo i bauaSpoorwl 1887 88 A ESEHIZnid Itol Bpwmij A H obl 8 1 toLM Warsebau Weeasn aand 4 Inb 6r Buss Bpw Uij aand 8 Ballisoke dito aaad fastowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand S Earsk Cb Azotv Sp kap aand 6 Losowo Bewast Sp Mg oblig 8 Oral Vitebsk dito oblig t ZaidWest dito aand 8 dito dito oblig 4 97 147 481 Hnaain Oent Pao 8p Ug obl 6 Ohio Il North W pr O v aaad 1 dito dito Wia 8t Peter obl 7 Dearer fc Rio Or Bpm eert v a llUnois Central obl in goud 4 lionisr k NashrilleOert r aand Maaioa N Spw Hij lebyp o 6 Uiss Kansas r 4 pot pref aand N Tork Ontario k West aaad dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie hrp iu goud 5 St Paal Hian fc liCaait obl 7 T7n Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O 6 Otaaoa Can Sauth Cert r aand Vbn o Ballv k Nav Ie h d o O Anstsrd Omnibus Uif aand Bottord Tramweg Maats aand Nao Stad Amsterdam aand 8 Stad Kolterdam aand S BiLan StadAntwerpenl887 81 Stad Brussel 1886 i Hom Theiss Begullr Oeaallsch 4 OoaTUia Staatsisening 1860 V B rgerlUka Stand UoQrdnyiht aBBORSN 2 Juni Bogelina Barbara oodert J Verhenl en F W van Dnin E K Oost B Or 1880 3 Bruua Btad Madrid 3 1868 Ver Kao Bes Hyp Spob oert 6 OPENBARE VERKOOPIN om contant geld ten overstaan van deo Notaris G C FORTDUN DROOQLEEVER op DINSDAG 12 JUNI 1894 des mLg morgens te 9 nren ten aterfhnize H van den Beer Dr A Roueijn aan de Gouwe wyk C no 217 te Qouda van eenen netten eng oed onderhouden ChirurglcalelVSTRÜME TEN waaronder een antiek gouden REPETITIEHORLOGE juweolen RING enz Te bezichtigen Particulier Zondag 10 Jnni ran 12 tot 4 nren Publiek Maandag 11 Jnni ran 9 tot 12 en ran 2 tot 5 uren CogoaefinBoi 1 1 40 de Lltn Se COGNAC FIS BOIS TKii d Soriiti Attonj me iloor het geliMle lud ODi baro ooedo ioea nlgl ed n guiiatig bektinii wordt geleverd in veteegeld bemande üeflschen van ü Liter Inhoud voontien van hetattj l van Dr PiVAU HAMEL UUOS DitBlnitflnd veritrijgbttiu bU P H J V WANKÜM firma Wed P J MELKERT Oostharen B U Gouda Wie zeker zyn mi de Echte Eikel CacaO te ontvangen tosamengestBld en na vele proDfnemingt n in d n I handel gekomen oude den naam dus I uitvinders Dr Michaelis rerraardigd op de beate machines in het wereldbe1 roemde étabblissement van Geb Stollwerck te Keulen eliche JOpTBieftSLClis Cikel Cacao is vierkanten bussen Deze Eikel Cacan is met melk gekookt 1 eeoe aangename gejonde drank voor da1 gelijksch gebruik een i 2 theelepela van 1 t poeder roor een kop Chocolate 4 1 geneeakiacbtige drank bij gerd Tan diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bg de voornaisiste E H Apothekers enz Prfi A Ko A Ko prmtbnBJe t 130 c 0 90 o 0 35 G neraalTertegenwoordig r rooc Nederland Mus Mattenklsdt Amsterdam Ealverstraat 103 Qouda Snalpendruk ran A BanuuN k ZooH Prijstrekkmg 13 en 14 Jani 500 000 Maik als hoofdprija ia het gelukkigst geval biedt de nieuvrsts groote Geldrerloting dis door de Hooga Regeering vbd Hamburg goedgelteard ea gewaarborgd is De voordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dut in den loop van sleohta treinige maanden in 7 verlotingen vao 110 000 loten fiB 400 prljsen bedragend 10 402 425 Mark 5 prjjzenaM 16000 26 prijzen a M 1000056 prijzen k M 6000 lOBprüzenaM 3000 268 prjjzenaM 3000 6 prezen a M 1600 7B6prgzonaM 1000 1237 prezen a M 600 33960 pr zen a M 148 lS dlpruzenaMS00 20U 160 187 100 94 87 40 80 ter volledige beslissing zullen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark bij uitnemendheid echter l priis a M 300 000 1 prijs a M 200 000 l prije a M 100 000 prijzen a M 75 000 1 pr js aM 70 000 1 prya a M 66 000 1 prya aM 60 0001 prijs aM 65 000 prijzen a M 50 0001 pnjs M 40 000 Spr EenaM 20 000 De aanstaande eerste pr strekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldrerlo ting is van ambtswege bepaald plaats te hebbon op deo 13 en 14 JVNI e k en kost hiervoor 1 geheel orig lot sleohtl M 8 of S 60 1 Iwlf n f f 3 ff 1 78 l IcwMt u l i ff 90 tegen inzending van b t bedrag ta bankpapier of per postwiuel AUa oommisaiea worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontrangt vab ons do met bet wapen van den Staat voorziene Origineole Loten zelf in handen Bij iedere beatelliog wordt het vereiachte offlcieelo plan waaruit de verdeeiicg der prijzen op de varschtUende klassen als ook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bygevoflgd en zenden wjj aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de ofiBoieele lasten De uitbetaling der pr zen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debjtit is steeds door het geUk begunstigd en onder ve e andere aacsienlyke pryzen hebhen wij utermalen volgens offioieele bewyzen de eenR Hoofdtreffers verkregen rn onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 160 000 100 000 0 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den faeofat sten grondskg gerestigda oaderueming an alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men goliere derhalve wegens de reeds ophanden igode trekking alle orders ten spoedigste reohlitreeki te zenden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers en Oeldwisielaan in HABIBVBO F S Hiermede danken wjj voor het TerttoBwea ons tot hiertoe geschonken en datr vq bq bet begin der nieuwe verloting ter deelneming iDviteeri n zuilen wij ook voor het vervolg bemoeid zyn door een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze geëerde B gumt era te verwoiven BINNENLAND Will ia iiai Mii i iMi GOUDA 9 Jaui 1894 De Tolgdnde FeestvieriDg ter gelegenheid Tt hst JBiig bestaaa u er Sociëteit lOna Genoegent zal plaats hebben en wel Zondag 17 Juni 1894 s avonds 7 aar Concert der Eoninki Militaire Kapel Regiment Grenadiers en Jagers onder directie van den beer W van der Linden Maandag 18 Juni 1894 ten 2 are Boiteng Algem Vergadering van H H Leden ten 3 nre Matinee Maziekale uit te voeren door dn Stafmnziek van het 3e regiment Huzaren onder directie van den heer L M van Waasdyk Des arOods ten S f ure Diner Tan HH Leden f 2 50 par persoon met inbegrip van I flesch wgn üinedag 19 Woensdag 20 Jani 1894 Kolf Bitjart ConcertOoocours voor HH Leden deB avondfei ten 7 ore Donderdag 21 Jnni 1894 des avonds ten 8 qre Groot Einderbal balletmeester de beer H F Goorisseu onder leiding van den heer M P Okhugsen Hof Ilias Rotterdam Zaterdag 23 Jani 1894 Afspelen der verlohillende personen apelen s avonds ten 9 urenZondag 24 Juni 1894 sluitiug van het feest Concert van het 4e Kegimeot Infanterie DU tectenr den heer W van Eerp 7i nor verlichting der Tnin door M P Okhuyseo te middernacht buitengewoon prachtig Yuarwerk In eene alhier gehouden vergadering van belangstellenden uit verschillende gemeenten behoorende tot bet kiesdistrict Bodegrave is TOOI dit district eene nieuwe centrale kiesvereeniging opgerisht genaamd Hervormde Kiesvereeniging Vr heid eu waardeering Het doel der Vereeniging isevoor het lidmaatschap der Tweede Kamer candidaten te stellen dü zoowel het belang van de kerkaU van den staat in het oog houden Het aan de gemeente Gonderak befaoorendo pont en achnitenveer van Gonderak op Moordrecht ia weder voor den tyd van één jaar Terpaeht aan Jaa Van Tiggelen aldaar Tot voorzitter T n bet bestuur van den polder Barwoutswaarder c a is herkozen de heer A Knp Hz Tot lid van t bestuur van den polder Rietr eld is herbenoemd de heer J Sterk Vroege FEUILLETON De laatste eener Familie Naar het Framch 40 gZ Bohaen er zeer bedroefd over evenals baar zuster en mg spgt t machtig esn goed vriend verloren te hebben Eq wat gg er ook van denken moogt evenals mJja nicht Marianne ik heb de hoop reeds of egeveo hem ooit terug te zullen ziao yZoo tw fah mevrouw de barones ook nog yJa dat kwam m ten minste zoo voor Zij tag Bad orerifcens alleen des winters op de partijen Ug kwam hechts fao 9t zelden op het kasteel en de geofiraal deed geen pogingen hem er heen te lokken frMiSBohislD was h jaloench op hem Ik gelo t niet En toeb zon er wel reden voor gewent zge want Tan Triohtvoorde was zeer geTaarlïk voor de vrouwen terwi jl die arme Van Hansweard vreeselijk verouderd was in zga huwelyk £ n sm je de waarheid te zeggen maar dat blgft onder on was kg niet altgd bgzonder beminnelijk Toeral niet ten opzichte zgoer vrouw Maar mijo nioht ia zoo kuisoh als een nonnetje eindigde de jonge man En daar dokter Bertrand niet antwoordde ging Arthur vooH fSpreekt men kwaad vsn baar bg jullie liiiet openlgk maar je weet t wet er zün altgd kwHdi kUidi tongen in overvloed Die babbelen Gisterenmorgen bracht Z ne Excellentie den heer commiBsatis der Koningin circa 9 uur een bezoek aan de gemeente Haastrecht Nb verwelkomd te zgn door Burgemeester en Wethouders en eenigen iyd vertoefd te hebben op de Secretarie begaf zich zyae Excellentie met Burgemeester en Wethouders naar de nieuwe begraafplaats om die te bezichtigen en naar de gemeente school waarna zyne Excellentie hoogst voldaan ruim 10 nren zyne reifi vervolgde naar de gemeente Vlist vergezeld Tan den Burgemeester Vele woningen waren met vlaggen versierd By pnblieke gras verhoring heeft het grasgewas in het waterschap Slnipwyk opgebracht f41 in drie peroeelen Pachter is G Graafland aldaar Perceel l grasgewaa aan een dar hoofdwegen in bovengenoemd waterschap voor f26 Perceelen 2 en 3 riet en ruigt gecombineerd TOOT fi5 Een der hoofdwegen weg Ie klasse in het waterschap van Slnipwyk genaamd de Korsendykc waarop voorheen 125 hoefelagen voorkwamen werd vooor eenigen tgd by besluit van Ingelanden door het waterschap ovei enomen De koaten van onderbond van dien weg worden nagenoeg gedekt door de opbrengst der graaverhnringen terwyl de overnei ing nog dit voor heeft dat de weg zich thans in een uitstekenden toestand bevindt dat vroeger niet altgd het gevat was By de op den 248ten Mei jl gehouden aanbesteding voor bet bouwen van eene boteren kaasfabriek onder WiUeskop voor rekening van de naamlooze Tennootschap de Oudewaterfche stoomznivelfabnek is dit werk niet aan den minsten ïnschryverM C Van Wijngaarden te Oudewater gegund als zgnde boren de begrooting Het werk zal nu door den bouwkundige R Van Holten van Eist voor rekening der genoemde vennootschap worden ni voerd De Verpachting van grasgewas van den Polder beneden Haastrecht heeft Jopgebracht f 407 Van den Polder Hoog en Laag Bilwyk f 105 Van den Polder Agterpoort f20 De krygsraad te s Gravenhage reroordeelde M L milicien uit Woerden tot twee maanden mil detentie en zes maanden mil gevangenisstraf w ena insubordinatie door het dreigen met een knipmea en het trappen van een sergeant er maar op los Be droeve daad van den generaal beeft tot allerlei praatjes aanleiding gegeven If Ik hoop toeh dat men niet zoo ver tal gaan om zjin weduwe te beschuldigen hom te hebben doen dooden fO neen Maar toen de beeie wereld hoorde dat de beer Van Hansweord haar onterfd bad werd er nieuw voedael gegeven aan de kwaadspreken Ik lal aan dat gebabbel wel een einde maken 1 irJe bent dus vast besloten naar buiten te gaanP Ik ga als mgn nicht t wensoht Mevrouw Tan Hansweerd vU vrees ik wel genoodzaakt zgn aia getuige voor de rechtbank te venobgnen Welnu ik zal haar bgslaan Kijk esos ons boertje blgfl staan om een aanplakbiljet te lezen Het Igkt wel of hij verdwaald is Dat ia waaraohgnlgk en als hij t in zgn hoofd kr gt om op zijn voetstappen terug te komen loopt hg ons tegen het lijf Daar ik hem niet gaarne zou ontmoeten ben ik van plan de vervolging op te geven Maar jon kent bij niet Niets verhindert je voort te gaan op den ingeslagen weg hoewel ik ja bepaald dea raul geef hem niet aan te spreken Hg iB slim en zou achterdocht opvatten Ik zal mg tevreden stellen hem sleobts te volgen Zie ik hem een huis binnen gaan dan heb ik ten minste reeds een aanknoopingBpuot maar wat voor nut dat zal hebbon zie ik nog niet in Zie je hg heeft bepaald plan terug te keereo Tot weerziens mgn waarde Morgen bezoek ik je aan het kot l en dan moet je mij eens vertellen boe dit avontuur afgeloopen is De dokter wtadde lioh om en maakte lioh snel Zondag was het voor de Gereformeerde meente te Lekkerkerk een droeve dag Haar algemeen geachte en beminde voorganger Ds P Broekhaizfn eindigde des avond zjjn arbeid met eene rede over Hand 17 33 Ongetwyfeld was de heer D G Kraag van Nieuw t ekkerland de tolk Tan allen die gewoon zgn in de Zondagsschool op te gaan toen hg zgn scheidenden vriend de liefde van den God Jakobs toeweuschte Toor zgn nieuwen werkkring en de vergadering de gelegenheid gaf om zelve zich uit te spreken door te zingen van Psalm 134 3 Door de R W V De Sperwer is tegen 1 Juli a B een 50 E M wegwedstrgd nitigcscbreTen te houdea in den Prins Alezander polder te Eralingen open TOor alle bondsleden in Nederland woonachtig en van rghewgzen voorzien De prezen zullen in medailles bestaan Te Berg Ambaoht is men met het winnen Tan het voorhooi druk bezig Over de kwantiteit valt niet te klagen terwijl de kwaliteit ook belooft goed te zyn De kaasprgzen rgzen langzamerhand voor puilte kwaliteit wordt reeds f31 50 per 50 kilogram besteed Rotterdaïhsche Sohonwbarg Loten Door de Commissie tot beheei Tan Rotterdamsche Schouw borg loten is JcenuifigegeveD van eene voorgenomen regeling omtrent de oude Schouwburgloten welke hierop neer komt dat premiëtt en aflossingen met ÖO o van het oude plan zullen betaald worden en dat de sedert 1 December 1891 achterstallig gebleven trekkingen allen gelgktydig op 1 December 1894 op den vermelden grondslag gehouden worden De vennootschap geeft eene premieleening uit ten bedrage van nominaal t 589650 verdeeld in 393100 obligatië n elk groot f 1 50 De obligatiën worden bg uitloting h pari afgelost en deelen zoolang zy niet ter aflossing ztjn uitgelost in alle te honden ptemietrek Voor de aflossiogs en premietrekkingen wordt het plan behouden dat voor de premienobligatien is vastgesteld met dien verstande dat alle daarin vermelde bedragen worden verminderd tot de helft Voor elke ingeleverde premieH bligatie van de voormaliga vereeniging f2 50 wordt eene nieuwe obligatie a f 1 50 der hlervoren bedoelde premieleening van de naamlooze veunootschf ni ereikt tegen bgpassing eener matige vergoeding als bydrage in de kosten uit de voeten Arthur wist niets betera te doen dan den man te blgven vervolgen maar hij besloot toob raar den raad van dokter Bertrand te luietereu en mot de grootste voorzichtigheid te werk te gaan Hij begon er smaak in te krijgau en meende dat dit een tehoone gelegenheid was om zijn talent van speurhond eens op de proef te stellen voor lig naar Triiihtvoorde ging om deo werkelgken moordenaar op te sporen en de onBOhuld van Elize s besohermeling te bewgzen De pachter van de fazantenhoere stond nog steeds voor het aanplakbord niet wetende welken weg hg zou kiezen Arthur had allen tijd om hem van verre op te nemen De boef gekleed ala een bui ermanDfltje scheen zich niet op zgn gemak te voelen io de kleeren die bij met gewoon was te dragen en noch zijn houding nooh ziJD gelaat had hg kunnen veranderen De ineengedrongen gest te de breede schouders het vierkante gezicht met roode bakkebaardjea paste meer voor een zeeman dan voor een boer Hg merkte den officier van marine niet die langzaam naderde maar klampte een werkman aan waarsohgnlgk om den w te vragen Arthur den stap veranellende hoorde het antwoord Den weg naar bet park MonoauxF dan moet je deze straat maar afloopen tot het einde en dan rechtsaf slaan Als je doorloopt kom je vanzelf aan het hek van het park De boer bedankte en ging in de aangewezen richting op weg juiat toen de heer Brzee hem bereikte Arthur meende het natunrl kst te doen om vooruit te loopen daar de Poorter dan nooit zou kunnen bemerken dat bg gevolgd werd De jonge man zeide tot siok ulveo i Ik lal mg nu n dan omwenden rS 1 De Directeur der Kathreinei a M I koffi fabrieken die ter gelegenheid an het CongiMte Bome rertoefde ie de eer ten daalgeT llw door den Fana in andiëntie te orden OBdr t Tangen J Z H deelde den Direetanr bg deae gmmt genheid mede dat hq elf dagelgke Uale boa met byzondere Toorliefde drinkt De Kathreiner s Malz koffle Fabriek Ie Mlaan Tiel dan ook reeda de eer ten deal est den Pana alamede voor de Booge Oeeateiykbfid in Bome eene zending Kneipp Mali koffie toi mogen leveren vl De nitalag der examena in Boekhoodea Ut Uandelaeorrespondentie nor de praktqk ita wege de Vereeniging van Leeraren in hetBoekboaden Ie Amaterdam op 28 29 en 80 Mei j l aldaar gebonden ia aldus Boekhonden 57 candidaten Ofcalaagd de heeren J O Beaancon W Clazie P a awp H H wHart P £ C Henke K L Kéa A H J Kroon A Met F J MOIler H Petroa O J B Rombonta J A Tan SeTeater B WajjTan Amaterdam O Lamberte Tan Utrecht ö J Nederpelt Tan Schiedam G de Boon enmej J A Steens Tan Leiden J D StanmianTan Koog a d Zaan en J Tan den Borg TanAlkmaar Handelacorreapondentie in de En gelaebe taal 3 eandidaten Gaalaagd de beeraaL Bngel Tan Weatiaan en D Viaaer TaaZaandgk in de Franache taal 2 candidaten gealaagd de heer D Yiaaer Tan Zaandjjk Voor de Hoogduitache taal Trerd 1 oandidMli afigeweaen De Standaard geeft de Tolgende TarklatiW Tan bet woord anti rerolntionnair Het ia een naam die wel zegt wat ga wM rilt maar waarin niet ia uitgesproken wat ga wel Trilt Preciea een naam ala Protestant De Proteatant pro Rteert tegen Rome en zoo ook proteateert d anti reTolntioanair tegab de beginaelen ia 1789 te Parga geproclameerd Maar erenala ge nn by een Protestant altaoanavragen moet Cloed ge zgt Proteatant maar no Terder agt ge Gereformeerd ofLntberach of Baptiatf loo moet ge ook hieruarragen Qoed gg zgt antireTolotionaair maar nu Terder zgt ga üalTiniat of ran daroomsohe of Intersohe of panthelitischa hagh Beien c i De PauB ia anti reTolutionnair goed s maar op zgn Boomacb Von Stabl was lanti reTolntionnair maar op zgn Duitflch Schelling was anti rerolntionBair maai zgn CalTinistiach om te zien of bg volgt en bg kan mjj niet ontlo i pen daar ik weet waar hg heengaat Arthur vergat dat een zekere oefening ooodlgjlf voor de taak welke bg vrijwillig op zich gtaonua had en weldra werd t hem duidelp dat de gOiÜI wil alleen nog geeu uitmuntend reohereheur uit een zeeofficier maakt De eente maal toen hg omkeek bemerkte h tot zgn sohrik dat de boer in plaats van hem te volgen wijdbeens met de banden in de zakken midden op de atrsat was blijven staan t Heeft er veel vaa of bg al oohterdoobt koestert prevelde onze vriend Zou hg mg missobien berkend hebben want hij heeft mg te Triohtvoorde dikwgta genoeg gezien F Dat is mogelijk Zooeven kwam t mij voor alsof ik dat onaangenanu gesioht reeds ergens ontmoet had Zeker er valt niet aan te twijfelen ook bg heeft mij herkend £ en leeg rijtuig kwam voorbij De Poorter riep den koetsier toe atil te staan en stapte In na etn adres opgegeven te hebben dat de heer fotee niet koa verstaan daar de afstand veel te groot waa ffTeldra verdween het rijtuig uit zgn gezicht den paehter van de Pazaatenhoeve en diens geheim madevoereade Alle duivels hi beeft mg dus toch verlakt bromde de verloofde vui freiile Bartan tnasdm n tanden Dat heb ik prachtig aangelegd t is de moeite waard Maar t komt er bij atol van rekening ook geen drommel op aan Wat zou die kerel m hebben kunnen vertellen En toeh apUt t me want ik had wel eena willen weten wat hg in dat park ging zoeken U had zeker een doel want een boer gaat voor zyn plehde niet inefn tuin raudeten