Goudsche Courant, maandag 11 juni 1894

Directe SiworweitverblndiDg met GüUÜA Zomerdlenst 1894 95 Aangevaogeo 1 Mei TUd van Greenwich GOUDA SOTTXKDAU lO üt 11 08 18 18 18 B8 1 14 11 01 1 08 11 00 1 11 11 18 1 1 11 15 11 18 l 88 1 18 1 44 BOTTHDi M G O n D A a 4t a ti 10 17 ii o II 10 17 10 84 10 4110 47 I 3 10 4 08 4 40 DBK HAAO GOUDA iHsge 48 7 107 43 9 18 9 4810 11 11 8S11 1 1 88 1 16 1 46 3 48 4 1 4 41 6 17 7 8 06 1 38 1 44 4 48 7 0 1 49 f 7 11 1 8 7 10 9 1 1 04 7 18 f 1 09 6 09 7 81 10 Onnda 8 307 6 8 189 6810 1610 61 19 0318 46i 0 1 46 S K 4 18 4 48 6 10 6 47 7 41 8 86 10 10 10 88 O T H E C H T G O D D A I Utrecht 8 88 7 0 9 0 8 11 84 18 01 11 0 1 6 8 10 8 614 48 3 8 09 8 6010 84 Woerden 8 8 8 11 10 18 19 34 4 1 9 1110 61 Uudewiler 7 07 8 19 10 14 11 41 4 14 9 18 Oonda 7 10 8 38 9 34 10 87 11 00 18 1 11 8 17 8 60 4 87 6 10 7 08 8 419 8111 07 AHSTEBOA H O O U D A Amsterdam C 8 9 40 ll lOi 11 17 1 40s 4 10i 4 10 7 88 9 48 AKsterdamWp 6 60 8 16 9 66 ll K 11 41 1 11 4 16 4 88 7 0 10 00 Gouda 7J0 9 04 10 44 11 1I 11 6 MO i M il Ml lUO De Minister van Koloniën erkannnde de groote verantwoordelijkheid nam die ten volle op zich De h T Pynacker Horüyk antwoordende begreep niet waarom nu juist een expeditie noodig was masr hg zou de rede des ïlioistera aandacHig nalezen Zie iut mur in fti 1 tab Ou Prognun muur uitdrokketp Btaat dat bedoeld ii de grondtooo van ona rolkakaraltterf geljjk dit door Onnje geleid onder den inrloed der herrorming olutTeeki 1672 gn sternal ontving AIb ge dm twgfelt informeer dan sltgd nur dat OalnBistiBcb erby In het iHotel de Francei aan de Hoogstraat te Rotterdam is door een kelloer thans voort vlnohtig van een collega een bedrag van ongeveer f 80 ontvreemd uit e0n köfi r staande op diens etaapkamertje 8taten 0 n rm l Ie Kamer Zitting van Vrgdag 8 Junt De vierde en allerlaatste indaging by tromslag gelyk bet aangeplakte beveldcbritt luidt heeft in den Haag plaats gebod van den len luit Hogo Ksrel van Diepenbrugge jaatst De tribones waren orerrol ook Tele leden der Tweede Kamer waren aanwezig De heer Van Kyainga heeft ontalag genomen ali Kamerlid Hem werd hulde gebracht door den voorxitter all parlementairen neslor Daarna ioterpelleerde de heer Franeen ran de Patte over de jongste ontbiadiog der Tweede Kamer plaatselgk adjudant te Leiden die mge werd om voor den krygsraad te verse op 24 Juli a s des voormidd s te Wy vernemen dat wanneer genoemde tenant op dezen laatsten wettigen termy Verschynt hg zal moeten worden ver verklaard van zyn militairen rang en bet kooinkr k worden verbannen Mgd ij oen use Ibiniet Men iten De politie te Loosdrfrcht beeft proces v opgemaakt tegen een brillenkoopman av sterdam die tevens bandelde in geneesi len voor alle denkbare kwalen Hoe lichtgeloovig bet publiek ten plat oog 18 en lichtvaardige waar bet eei teere zaak geldt als de gezondheid bli nieuw by die gelegenhtjid KeO vol waardeloos vocht in smerig fle8ch e8 kans het opschrift vroeger gediend padd witte port pommade hdarnlie tam moodspoeliog en £ enr wed betaald mi tot drie gulden per flescb Op één wbrd voor ruim twintig golden vefkoch baal Acpidd lande zoo opimen bif voor twee Hg constateerde dat in afwyking met Troeger tha niet gepobliceerd is het rapport waarop de ontbinding is gegrond en de stokken tosschen Kroon en ministerie gewisseld tervgl het juist nu noodig was de neTelen op te klaren Thans kan b de ontbinding niet billgken Hy begrypt niet dat de vorige r earing het misTerstand niet heeft opgeheven tnssoben 8 en 9 Maart en niet duidelyk de onaannemeiykheid van het amendement beeft verklaard Hg neemt het Minister Tak zeer kwatyk dat hy niet alle stakken heeft gepoblioeerd In het belang van Land en Kabinet moeten de ftiten bekend worden en óók in bet belang van de zaiverbeid van den potitiekeu toestand daar na eon iactiegeest dreigt te ontstaan Oolanga is door een W ptropische vereeni ging in Engeland i lpetfljooderzoek ingesteld over de vraag of de nar iitocbt vooV het Apt onder de vrouwen toebWmt Het resnltaatj dezer enquête is niet vferblydend allen ie ondervraagd werden geestülyk n Rechters directeuren van gevangenissen burgemeesters van groote en kleii e stoden gaven jeen b vatigend antwoord op de vraag Vad Noord naar Zuid eu van Ooat naar West leggen de vrouwen in Eng laad een bartstochtelyke speeiwoedè aan den dag De speelzucbt treedt in allerlei vormen op en vordert baar offers zelfs in zulke kringen waar men twi itig jaar geleden er nog volstrekt niet mede bekelnd was De aanzieolyke dames stellen zich niet mesr tevreden met bet verli van eenige gninjes by het pokerspel maar specoleeren reeds met de publieke gelden en wedden by de races de arbeidsters verpanden de kleeren barer mannen en brengen de ontvangen som hg den bookmaker Ondanks het voorbeeld van huisbondelyke spaarzaamheid dat koningin Victoria aan al haar onderdanen van het manuelyk of vrouwelyk geslacht heeft gegeven sohynt het wel of Engeland een enkel groot speelhol ia geworden ten gebraike van het vroowelyk deel der bevolking Wanneer men deze klachten der zedepreêkers van onzen t d hoort zou men gaan gelooven dat de hartstocht voor bet spel uitsluitend negentiende eeuwsch fin de siècle en totaal onbekend was in vroegere tyden De kronieken over de restauratie der Stuarts bewyzen echrer gelyk Labardie Legrave onlangs in den Figaro aantoonde bet tegendeel De dames aan bet hof van Karel II wa en verwoede speelsters Lady Gastlemaine won in een nacht 15 000 pd st en kort ditaropj toen de fortuin keerde verloor zy 25 0U0 pd Deze waaghals van een speelster zette niet minder dan lOiX 2000 pd op éen kaart Warm werd de stryd als de scboonen die bet hart van den levenslustigen koning zochten te winnen met elkander speelden Eens won de hertogin van Mazariu 2000 pd van Nelly Gwyn die van de straat was weggehaald om Opheldering is ook noodig om toenadering te weeg te brengen by de partyen Het onweder moet eerst van de lucht dan kan toenadering mogelyk worden De Regeering moet ook niet te bezorgd zyn voor kiesrecbt Qitbreiding en niet uit vrees voor bet radicalisme vallen in hwden nn het oonsarvatisme Hy vraagt ten slotte inpending aan de Kamer zood r eenige restrictie en dus met rryheid van dranken d i openbaaricaking van alle besoheiden die tot toelichting der ontbinding van de Tweede Kamer kunnen dienen Minister Roëll verklaarde namens d regeering bereid te cyn ten ernstigste te overwegen in hoever zy bevorderen kan dat aao den wouMh van den beer Van de Putte om over legging van stokken door haar kan worden ToUaan De heer Van da Potte berastte voorloopig in dit antwoord Nadat de interpellatie V d Putte was afgeloopen interpelleerde de heer Pynacker Hordyk over het gerucht omtrent een voorgenomen militaire expeditie naar Lombok Is dit gerucht waar Zoo neen ia bet waarschyalyk of althans mogolyk dat tot die zending zal worden overgegaan met het oog op den onlangs ingetreden Oostmoutsnn Welke omstandighedan kanpen zoodanige expeditie noodzakelyk maken Verdur vraagt hg of voldoende rekening gehouden is met het contract van 1843 met den vont van Lombok en of er voldoende troepenmacht beechikbaar is ook met bet oog op Atjjeh en Taraiang De Minister van Koloniën verzekerde dat t dit oogenblik geen expeditie naar Lombok ia gezonden Wel heeft de Raad ran Ned Indië bggewoond door de commandanten der zee en Undmaobt eo voorgezeten door den QonverneoTOenera t den resident van Bali en Lombok naar Lombok gezonden om bet bestnor mede te deelen de grieven van bet ndische gouvernement eiseben te stellen en by niet inwilliging onmiddellyk een expeditie te zenden die inmiddels wordt voorbereid Aanleidibg is genomen nit het gevaar voor hongersnood dat een groot deel der bevolking bedreigt de terzydestelliog van onze soovereiniteit eu de weigering tot aanneming van een brief van den Gouv Qeneraal Sen belangrgke en voldoeude troepenmacht van 8 Teldbataljons en v f schepen zaUeo gezonden worden Sr blyft troepenmacht op Java voor andere donteipdeo 40 1M 7M 7 M 7 M 7 te a ii a 4S l 4t 8 6 1 0i 1 10 1 19 B M Qonda Moordreoht Nleuwerkark Oapall Botterdam M ia 11 o 7 16 7 47 t oi 11 11 6 8i Botterdam Oapelle Nieawerkerk Ueordreeht Ooada J 4S 8 07 8 18 10 08 10 11 S 80DDA DEN BSAt 4 7 6 01 Qobda 7 80 8 40 9 09 9 87 10 49 11 11 19 11 1 01 1 17 8 19 8 6 4 46 6 87 69 7 18 9 37 U 0 11 18 9 11 8 18 81 e 81 8 88 1 18 1 18 1 14 1 88 1 88 ll to 2SV I1 7 418 1 Bl Kr 7 47 Z Ze w 7 S9 01 N d Ld 8 01 10 10 Yooib 8 07 9 18 1111 1 88 6 10 sHail 8 119 18 9 8910 0711 1711 41 11 611 48 1 67 8 66 4 16 6 16 6 66 41 7 48 10 1 11 8811 48 Ooada 6 8 10 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 11 48 1 18 9 618 18 4 47 6 18 6 67 7 46 8 88 10 1410 88 Oudew 60 64 11 09 1 87 B 7 69 10 17 WaardMi 6 9 7 08 8 Ï1 11 17 1 46 8 11 J o o A f inUttMkt U 7 18 8 18 8 41 9 10 61 11 46 l SO 8 08 8 81 8 60 6 19 11 6 68 8 18 9 11 10 68 11 10 OOÜDAiMSTÏBDiH I 10 14 11 18 11 18 Oonda 40 AmitH Vp ftT OA 8 14 f Bnellnin 8 11 9 10 10 0 10 66 U Ut l l 4 47 18 7 46 10 6 11 19 1 8 40 46 8 9 41 H W 11 84 1 18 88 7 da miBnarei van den koning te worden en 8000 pd van de hertogin van Portsmouth die haar verlies beter kon dragen Dit tydverdryf aan het hof van den Engelsohen sultan waa echter kinderspel in vergelyk met hetgeen by de koninklyke speelpartyen te Marly en Versailles gebeurde Den loen Januari 1679 schreef graaf Kebenae aan den markies Feoqnièrea Het spel van Madame De Montespau heeft nu zulk een hoogte bereikt dat een verlies van 100 000 daalders 5 frcs iets gewoons is Kerstd verloor zy 700 000 daalders zy zette daarna op drie koart 150 000 pistolen Louis d or en won ze Van nog grootere sommen maakt de markies van Trichbteao in eeni brief van 6 Maart 1679 gewag Hy scbryft Maandag nacht verloor $ Iedame de Montespan 400 000 pistolen aan de bank doch zg heeft ze teruggewonnen Bonyn die de bank hield wilde zich terogtrekken doch de dame merkjle hem op dat z ook nog de andere lOO OOOy pistolen wilde terugwinnen die zjfc van voorhedn nog schuldig was eo sy won z ook werkelykc Neemt meAf in aanmerking de hoogere waarde die béaljgeld twee eeuwen geleden had dan komen ons de sommeo nog ontzetlender vOor die de velkwiatende maitresse vanLodewyk XIV in éen Jiacht verspeelde I De speelzucbt dateert iii Frankrgk eöbter van nog vfo eren tgij eds beklaagde LodeWtjk de Heilke zich tijdeml de kftfistxlchten ovm zyn brottatirs die hartstochlelijkè spelers j t i 0 I Mti A 18 de verlokking op geitaakielyln Jffj te veel g eld te verkregen groot geweesp voeg daarbij de prikkeleode spanni g oe voortdurende emotie eü het aan trek kei yjtüe Vaó Aeé stryd met het geheimzinnige onbe ekenDare toeval Op de vrouw werft dit allee ofen sterk eo misschien tank z j hiar sensitievere natuur nog Aterker dan op den man lïyv én hartstocht van bet spel ho tit alle eerfaiWH voor fatsoen en betere gevoelei op Waneer men zich een juiste Voorstellii g van J et araaijcer der vroQw wil makendTzoo m entljde BchljfyTer van dit artikel dat iJg aao Apu Iwiteotapdsch blad ontleenen moét med £ ar iig leettafel giideslaan Dfit de vrdpjw iacbtoffer wordt van den hartstopht Ijah il is ten deele ook een gevolg yan haqir ling Terwyl men den jongeu man iudat hy alleen door werkent vlyt en gedrag zyn fortuin kan maken wordt jonge meisje er van haar vroegste jeugd gewezen om baar levensgeluk toch alleen i in een ryk huwelyk te zien dat ia de eerste aanwyzing op een loterybriefje Niets is leugettacbtiger dan deze wyze van doeu maar de overtuiging dat oen grillige macht over het levensgeluk der menscben als met dobbalsteenen beschikt idt vau zelve tot het bygeloaf dat bet spel de natuurlykate hulde aan deze godheid van bet toeval is Op de beors spelen de dames zelden wyl het geen uitlokkende plaats voor haar is Vrouwen die spelen en wier vermogen dit ook toelaat beproeven liever haar geluk by de roulette dan dat zy de tusachenkomet van een wiasal ent inroepen Grooter aantrekkelykheid voor de aan den hartstocht van het spel verslaafde vrouw is het terrein der wedrennen en vooral iu Engeland vindt men geen enkelen salon waarin de Sweepstakera geen opgang maken Wanneer zeven of acht Eugelschen byeeu zyn vermaken zy zich met dit nationaal tydvrrdryf Zy stellen het programma der wedrennen en ieder zet dezelfde Bom op een paard dat haar is aangewezen is het resultaat van de gehouden race bekend dan ontvangt de winnende alles wat ingezet 18 De vrouwen uit de arbeidersklassen wenden zich tot den bookmaker en het is geen fabeltje dat zy de kleeren van den man en het hnisroad in de bank vau leening brengen om zich geld voor de wedrennen te ve schaffen zooala de Napolitaanache vrouwen honger hjden om de kosten vjor het loterybriefje te vinden 84 4 B0 4 67 6 04 6 11 6 80 6 6 6 08 0 10 17 1 a i 2 0 8 48 1 46 1 6 1 01 1 09 1 16 11 08 Toorb 6 4 N dL d6 9 Z Zegw 08 Bl Er 6 14 Zev M 0 19 10 18 10 80 10 88 10 41 Langen tyd was in Engeland het wbistspel overheerschend thans is het vprikffing door het pokerspel dat dnhbel de vooricenr verdieql wyl het den geest minder inspant en meer afwisseling geeft daarentegen warkt bat ook nadeeliger Overal in het Vereenigd Koninkryk vindt men tal Tan kleine dameskianajes die eiken namiddag een spelpoker bpelen Bnkele dezer onvermoeide speelsters ayn goede aoinige huisvrouwen die uit de kaarten een toegifje op haar hoishoudgeld of haar speldegeld hopen te trekken maar de meesten dezer vrouwen gn lai in haar huwelyk en haar huiahoudea ontevreden en zoeken in het spel verstrooiing en troost In de plaats van de aftredende bestuursleden van sommmige afdeelingeu van den sociaaldemocratischen bond in de oostelgke helft der provincie Groningen worden eene nieuwe benoemd omdat de leden nietflanger onder een bestuur wenscbten te staan Tan den towtaod der II Gemeente Gouda over 1893 Aan het Verslag van dea toeatand der GemeenM Gouda ovw 1893 ontleenen wü non het Tolgonde C Werken niet aan de Gemeente behoorvnde ToWdeie werken behooren de wegen toetP ilonji tanggen en sluizen die door het Rjk pi BT ffn WaddingSTcen watersohappaii otlpartio li en worden ooderhondon Zg TerkSren iiin go d ii toestand Voirjjiet beboorigk onderhond randenlweg tl Botterdam t t aa de HpflMBjpordl zorg gedragen door eene Comini eie lt de Gemeentebesturen van Mooidrecht NieoHt IJMk Oapolle en JCraliugen Gotada l iHfi JMrl ik yUü i I bg I I M D De Hoff a ia S iohti te i Dé Volkagaarkenken Verilag der Commissie i 0ntlee tndezi Inrichtingen het I enJe ruik was over het afgeioopea jur = jjer dr in 1892 daar er 19 89 Jporti is mJMer werden afgeleverd De Coïiimissie me dit verschil evenals in het iJorige jaar W ook thans te moeten tooschrjvenaan de Ifcre prgïen van verschillende voedingsmiddelen en ZH viidt de beWttigingdaarvan in het minder verbruik vanUO 299 portie aardappelen een voedingsmiddiM waarvan vooral de arbeidersstand gebruikl maakt Het geheele verbruik bedroeg 61 iM porties of gemiddeld 167 per dag tegen 221 in 1892 e i 1 u Afgehaald werden 29 617 porties of getaiddeW 81 per dag tegen 125 in 1892 Het gebruik in de zaal wa ook iets minder doch het verschil niet zoo groot als bj de afgehaalde porties Verbruikt werden 26 420J porties of gemiddeld 72 per dag tegen 60 in 1892 Voor bet personeel waren in het geheel noodig 5094 portie tegen 5686 in 1892 Het grootste aantal porties op één dag geleverd bedroeg 571 en het kleinste 105 In de zaal bedroeg het grootste aantal 419 en het kleinste 22 terwgl het grootste aantal afgehaalde porties 159 en het kleinste 39 bedroeg Van het ontbyt wordt zeer weinig gebraik gemaakt waarin geene vrranderiig komt In het afgeloopen jaar werden in het geheel genomen 302 ontbjten tegen 305 in 1892 Als men nu weet dat daarvan alleen in de maand Augustus 73 werden genomen dan zal men begrypen dat het overige niet Tan beteekenis is Aan de verstrekking van een onthyt zjjn niet veel bezwaren Terbonden anders zou de Commissie reeds hebben Toorgesteld daarmede te eindigen 11 01 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 10 7 80 11 10 11 80 7 0 8 10 7 17 7 14 7 117 87 4 46 4 6 6 01 1 09 6 16 8 10 9 41 9 60 8 80 10 0 6 61 10 10 Hoewel alles vermindering aantoont kan men het finantieel resultaat toch niet in dezelfde mate ongunstix noemen Op de begrootipg was een anbsidie uitgetiokkan van f 1100 en daarvan ia slechts opgenomen een bedrag Tan f 770 08 Dit bedrag zou nog minder geweest z n wanneer niet groote nitgaTen moesten worden gedaan voor gewoon onderhoud der gebouwen zoodat hg soppletoire begrooting rerhooging Tan den daartoe betrekkelgken post moest aangevraagd worden ÜTer da leraobillende leverancier isde Commissie zeer tevreden Da Beer H W G Koning 4ie aan het einde Tan het jaar als lid der Commissie moest aftreden werd herbenoemd en tiet rich die benoeming welgevallen De kenkenmeester en keokenmeesteres hebben steeds met yver de belangen behartigd enzorgden dat de spijzen uitmuntend werdengereed gemaakt en alles ordeijk toiteing Ookhet verdere personeel gat aan de Commissiereden tot tevredenheid i b Het poffmana Gestichti Heereo Regenten geWagen met lof van dengrer an de geschiktheid waarmede de Directrice hèt bestuur Toart J De gezondheidstoestand in het Gesticht is over bet algemeen zeer voldoende Men had echter den dood te betreuren van eene der inwonende dames Mejuffrouw ten Brummeler Andriesf die na eene koi tstondige ongeateldlieid OTerlecïd Belahgr ke verbeteringen ondergingen Ajm kamers aai de achterzyde van het gebouw dooi b t aanbrei gen van dubbele ramenj I 1 Ii het vorige jaar werd reeds medege enld J dat eel w t by de inrichting van bet Ges iohv iwerd aangeschaft later tegenviel Het laal ziok aanzien dat op den dour voor oodorhDodf eni aanschaffen van meobilair een booger cglerzal moeten geraamd Worden lamiddels hebbei Regent zich genoodzaakt gezien een gedeelte vanjillet limeublement onder h pden te latOn nemëtf i Èet waterverbruik is bü voortduring zeeraauzieolyk en kostbaar j Over het dienatpersoneel was men tevreden In het Collegie van Regenten kwam geene Tert ndering Het aftredend lid Dr F H G tan Iteraon werd herbenoemd Baltenlandsdi Overzicht In het Engelaobe Lagerhuis verklaarde sir iidward Orey dp vice minister vau bnitenlandsche zaken dat Duitschlapd zich tot het BritBche kabinet had gewend ten einde de zekerheid te veckrügai dat bat tuasohen ËDgelaud en den souverein van den Ooogostaat gesloten verdrag met name wat de gemeeuscbap met het Tangan ikameer beti eft geen verandering brengt in de bestaande grenabepalingen noch de rechten aantast bij de Gougo conventie van 1885 aan Duitsohland gewaarborgd Op beide pusten a n nit Londen en Brusselde stelligste verzekering aan Duitscbland gegeven I Van Turksob sgde is geenerlei opmerking gemaakt De zitting der Fransche Earner waarin de taatkunde der regeeriug ten opzichte van Afrika brbandeld werd schijut verwonderlijk kalm te z n geweest De regeering gnf trouwens volkomen bevrediging aan de mterpellanten dia uit ipmken hoe diep Fraukryk gegriefd en verontrust is door het verdrag dat Engeland met den souverein van den Congostaat beeft gesloten Frankrgk zeide de nieuwe minister van buiten land sche zaken Hanotaux beschouwt het verdrag als van nnl en geener waarde Ook Turkse en Duitscbland hebben hunne rechten voorbehouden Sen motie van orde werd aangenomen vraarin de Kamer haar vertronwen uitsprak in de staatkunde der r eering Opgewonden is nog de taal van sommige bladen De Martin verklaart dat het doel der Britsebe politiek is Frankrgk uit te slaiteu van alle gemeenschap met de handelswegen tuasohen het buitenland en het Oosten en om al Frankiijka mededingers die daarby willen helpen te begunstigen De Engelschen hebben volgens het blad alle eistihen van koning Leopold ingewilligd en te gelyk zichBelven bevoordeeld De Indepeodanee Beige € geeft eenige cyfers betreffende bet oienvra kieaerscorps dat door de na aangeaomen kieswet in België in bet leven wordt geroepen Het aantal kiezers voor de Kamer in het geheele land bedraagt 1 356 629 waarvan 857 057 sfecfats ééne stem hebben maar die in het geheel dank z bet meervoudig stemrecht 2 067 665 stemmen kannen uitbrebgeu De ki ersoorps telt 206 897 kiezers van 25 tot 30 iai n Daarvan hebben 194 324 één stem en 2 573 twee of drie atemmen Voor den Senaat zyn er 1 149 732 kiexers waarvan 662 735 met ééne stem Het geheele aantal steaoiben bedraagt 1842 344 Kr is in de laatste di n nog al veel gesproken over de verbonding tusicben Rusland en het Yaticaan £ en poosje geleden reeda werd officietis gemeld dat er een Bunsische gezant bg den paus zou aangesteld worden en nit het officieele besluit dat Dinsdag versoheen blykt inderdaadi hoe de onderhandelingen beiderzgds tot bet gewenschte doel bebben geleid Het Journal de St Pétersbourgc is met de benoeming van een gezant by den paus zeer ingenomeu Zy ia meent de redactie een teeken van goede behartiging der zaken een waarborg voor den vrede Het herstel der diplomatieke betrekking is aan t helder doorzicht en aan den verzoenenden geest van paus Leo XIII te danken het blad betwyfeltdui ook niet of het zal een heilzamen invloed op de Hoomache bevolking in Rusland uitoefeneu terwyl het tevens de loyale gevoelens van geeatelykheid eu geloovigen zal versterken waartoe de paus in zyn encycliek aan de Foolsohe bisschoppen do leden der kerk opwekt Op dat laatste vooral komt het aan voor Rnsland Ook de Novoje Yremja betoogt om dezelfde reden hoe wenacbelyk voor Rusland eene goede verstandhouding met den paus is Czaar Nicolaas was er van overtuigd maar door de vyandige houding van Pias IX tydens den Poolschen opstand werden in 1863 de betrekkingen afgebroken Leo XIII daareotogen achtte het in stryd met de belangen der kerk dat bisschoppen zich met de politiek bemoeien De cindép teekent by bet feit der benoeming van den heer Iwolski het volgende aan De officieele relaties tusachen het czarenryk en het Yaticaan zyn dus uu hersteld Dit is een belangwekkende gebeurtenis niet atleeli voor den luwendigen toestand van Rusland maar ook met betrekking tot de algemeene politiek De talryke Roomschen in het land vooral in de Poolache provinciën waar ze zo gehecht zyn aan hun gpodsdienst zullen er nauwer door verbdnden rden aan de regeering des Keizere Men weet dat de Roomacbè geestelykheid altijd de ziel was van den opistand in Pplen Maar in zijn laatste encycliek heeft Leo de Poolacbe geestelijkheid nog eens formeel uilgenoodigd om onder de leden der ikerk gevoelens van eerbied eu liefde voor den souverein aan te kwee ken Alhoewel het PooU sobe patriotisme aicb niet overgeeft maar zich alleen aan den toestand onderwerpt wyl het die4 toch niet kan veranderen zal het berate der beGrekkmgen met het Yaticaan niet nalaten den toestand veel te verbeteren De pogingen om de geschillen in bet kolenbedrgf in Noord An ierika by te leggen doren voort Morgeii cal et in Illinois een groote conferentie van mijnwerkers worden gebonden Misschien dat die wat oplevert elders schynt er nog niet veel uitzicht op een vei elyk te zyn Duizenden werkatakers nit de myoen iu Ohio hebben de spoorlynen en de spoorwegstations bezet en verfaioderén alle kol en vervoer Bet spoorwegpersoneel doet vergeefache pogingen om het voortduren van den geregelden dienst te bewerken Oe vreugde over een beëindiging van den stryd in Cripplecreek Colorado biykt voorbarig geweest te zyn de mynwerkers hebben wederom een verstrekt kamp op Bullhill betrokken bewerende dat de uitvoering van alle termen vao het vergelyk oumogelyk is daar niet alle eigenaars van mynen zyn toegetreden De politie bereidt zich voor om Bullhill aan te tasten INGEZONDEN Vrijland en de Vrijlandbeweging Den paar stukken in dit blad gelezen hebbende deden my zeer veel genoegen niettegenstaande er groote onwaarheden in geschreven werden Daar ik de jongste berichten omtrent die beweging heb wilde ik eenige mededeelingen geven daar bet wel de moeite waard ia de aandacht er op ta vestigen Dr Wilhelm de leider schryft dan dat de leden der voor expeditie den Ie April behouden te Lamoe OoHt Afrika contscheept werden terwyl het getal deelnemers met twee vermeerderd was geworden De eerste ia de heer Waltber Lemppenan die op reis naar Duitsch OofltAfrika aan boord de Vrylanders leerde kennen en zich aanaloot hy den tocht De tweede een jonge arts die t k op het schip was doch eerst het idéé bestreed doch later met vuur het ging verdedigen Dat de paazoekers expeditie zoo worden zo dan genoemd niet stilzitten bewyst dat ze te Lamoe een hotel hebben gebouwd in Arabische styl Dit hdtel is het voorloopig station voor de later aankomende kolonisten Hoewel xLamoec aan de lage kost ligt moet het niet ongezond zyn En verders de expeditie houdt zich nu bezig om onderzoekingen te doen waar zy zich het gesohikst kunnen nederzetten om bet plan van dr Tbeodor Hertska te verwezenlyken Onder de brieven die dr Wilhelm scfaryft bevindt zich een relaas vait zoo u onderzoekingstocbtje Hy schryft Wy gingen dan van Lamoe c per dban naar Kipini aan de Ori verder per Wapahomoboot naar Kan en door het Beledronikanaal in de Tana naar dea mond en denzelfden weg weder terug De dhanvaart naar Kipiki was nu juist geen pleziertochtje de stank van het haaivet waarmee het vaartuig waterdicht was gemaakt is oarerdragelyk doch de schoone landstreek vergoedt echter veel De Ori oevers zyn geheel begroeid met mangroveboomen die b ebbe op stelten Igkente ataaa luchtwortels Hier en daar steekteen riviarpaard Kipoko snuivend denbreedenkop boven water In faet woud leven degondkleurige wevervogel de ysvogel en veleandere prachtige vogels en viervoeters Yantyd tot tyd spiedt een nieuwsgierige aap naarde vreemde reizigers op bet water Langzamerhand verandert het oevertooneel en ontelbare palmen van allerlei soort vormen kleine bosschen ui Wy atevecen het Beledrooikanaal in dat zich met groote moeite in honderden kronkelingen door het hooge ep dichte riet wringt We zyn in t laatst van de drooge tyd over 6 7 weken is deze streek een groote zee en kan zelfs onze Tana4 eigen stoomboot bier passeeren In geval bet niet gelakt baar behouden over de rivterbank te brengen zntlen we het daa ook langs deze weg moeten beproeven Het kanaal wordt smaller en smaller zoodat de padzoekera uit de boot stappen te voet naar de Tana en verder naar de mond marcheeren waar de hernchte banken in oogeuscbouw werden genomen Er valt nog veel meer te scbryren omtrent die tocht doch de plaatsruimte laat dat niet toe Dr Wilhtlm schryft nog aangaande de slaverny in bet zwarte werelddeel doch hierover later Dankzeggende voor de plaatsruimte Teeken ik my S LimnMOLs voor Dames en Heeren A van OS Al E 73 73 Beurs van Amsterdam Vor kn lotkoer 8 7 lOoi 8 V 101 m i 108 8 ll 78 78 V 7811 w 811 801 84V 7 tv ïsvl 108 104 61 8 V 7 H 108 s lOOV 1001 8 V til 80 101 87 102V au8V s 108l 977 101 189 8 Vl 99 601 80 108 108 1791 183 1041 6 601 50 1S6V 1 V 681 71 vul 10 183 108 lUV 108 101 UO 188 8 46 861 1 i Vi 108 761 110 481 4 18 186 108 107 101 101 101 114ll 118 391 8 Vi 107 A 8 JUNI NM nLA HD Gert Nad W 8 8 dito dito dito 8 dito dito dito 3 t aoNQAB Obl Goudl 1881 88 4 tjojb InBohr nDg 1862 81 S OoSTiNB Obl inpapior 1888 6 dito in zilver 18S6 6 PoBTCQiL Oblig met tioket S dito dito 8 EcsLiND Ubl Oost Sa Serie dito OeooDS 1880 4 ditobiJBotha 1889 4 dito bü Hope 1889 90 4 dito in goud leea 1888 6 dito dito dito 1884 6 Sl K Perpei tohuld 1881 4 TOKKiiJ Oepr CoDv Isen 1890 4 Geo leeuÏDg lerie D Gec leemD hHs C ZtnDAfa KF Beo v obl 1892 B Afixioo Obl Buit Sob 1890 6 Vbnbzuhla Obl 4 onbep 1881 AUBTBRDAH Obligstieo 1861 S i EoTTaanijc Sted leen 1886 8 t NxD N Afr Ha deliv aand Arendsb Ttb My Certifioatea Dtiti Maatsohappy dito Arob Hypotbeekb paodbr 4 Cult Mq der Yorsteol aand s Gr Hyaotbeekb paudbr 4 Nederlandsohe baak aaad Nad Handelmaatioh dito N W b Pac Hyp b pandbr 6 Botl Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTBNB Ooat HoQg baak aand EosL Hypotheekbank pandb i Ahsbika Ëquit bypotb paodb fi Maiw L G Pr lieD eert 6 Nbd HolLU Spoorw Mjj aand Mg tot Sxpl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aaad Ned Zuid Afrik Spm aaad 6 dito dito dito 1891 dito 6 TALiB Spoorwl 1887 8 A Bobl S Znid Itat Spwmlj A H obl 8 Polen Warsobau Weenen aaiid 4 BüSL Gr Buu Spv My aaad B Baltisobe dito aaad Pastova dito aand 6 Iwaag Dombr dito aand 6 Kank Ch Azow Sp kap aand 6 XoBowo Sewaat Sp Mü oblig Orel Vitebsk dito oblig 5 Zuid Weit dito aaad 5 dito dito oblig 4 iuiaiKJL OeQt Pao Sp Bl obl 6 Ohio fc North W pr O v aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver Eio Gr Spm oert v a lUinoifl Geatral obl in goud 4 Louiflv b NathriUfiCert v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 MisB Kansas v 4 pot pref aand N ïork Ontario fc West aaod dito Pennt Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie favp in goud 6 St Paul Mina k Manit obl 7 Ud Pko Hoofdliin oblig 6 dito dito Lino Col Ie byp O 6 CiNADi Can 8outh Cert v aand Tin o BaUw fc Nav Ie h d e O Amsterd Omnibus M aand Botterd Tramweg Maats aand Nao Stad Amsterdam aaad 8 Btsd Botterdam aand 8 BiLon StadAntwarpenl867 27 Sud Brussel 1886 S i HoNG Theisb Begultr GesellBcb 4 OosTiNR Staataieaning 18S0 5 K K Oost B Cr 1880 8 SFiJfn Stad Madnd S 1868 Var Nii BeB ij Spolil eert 6 Ineichtikoin wilks oetau ohadv i Hraon XtHNni VIBOOUAXaH BURGEMEESTER eo WETaO0DKHSv n ÖODDA i Galet op art 8 der W t ao den 2ii Jani 1875 StaBtaWad No 95 J Doeo te weten Dtt zg Terganntog hebben rerleend liar Den heer G J D Areoda en ign rechtverkrygenden tot het uitbreiden zgneramederg met stoomkracht in het perceel gelegen tan den Katteuungel geteekuid Q no 97 kadaster sectie A No 3074 Den heer C van Leenwen en agnarechcverkrggenden tot het oprichten eenerkuiperg in het perceel gelegen in de Zak gen teekend L No 300 kadaster sectie C No 1287 Qonda 9 Jnni 1894 è Burgemeester en Wethouders voornoemdt H W G KONING l B De Secretaris BRODWKR Burgerlijke Stand GEBOREN 6 Jani Heiltje ouders A d Hoog eo J Vergeer Adriana ouders J C Kremp en F van Hattem 7 Hendricna Hnbertus ouders J Mulder en A J Schralen Jansje Francina ouders P Lispelt en J F Laffen OVERLEDEN 7 Jnni W NieMld 88j 8 Zorg 12 m ONDERTROUWD 8 Juni J Sluiter 2 j en J van der Snoek te Oudshoorn 21 j J J Heg te Moordrecht 24 j en G Tander Tooreo 19 j Uaaatreobti GEBOREN Magdalena ouders J fan der Hoek en M Steenbergen OVERLEDEN A Kompeer oud 26 j GETROUWD Th Oosterling en P uU den Nieuwendgk AD VERTENTIfiN Voor de rele bewgien ran dMnemiag onderTonden bg het OTerlgden onaer geliefdeEchtgenoote en Moeder betuigen wï oneen harteiyken dank t i O a STEENMKUKB e ö J STBBNMEUIIR B P H 8TSKNUSUKII Tend 9 Jnni 1894 Mbt DANKBETUIGING De Ottdergeteekende kan niat nalaten in 1 openbaar sgne htdde en tUimk te brengea aan den WelEd ZeerQel Heer Dr LEVKOAQ alhier TOor de bekwame en lorgroldige behandeling bg de beTalUng igner Echtgenoote ondervonden J E U EHBEL Qouda 9 Jnni 1894 Eotterdamsclie Sckouwburg Houders van borengenoemde Loten wordep uitgenoodigd die roor 23 JUNI aanstaande in te leveren tan kantore van de firma Wed KNOX DOBTLAND te 6ouda tm verwisseling in Loten der op te richten nieuwe Vennootschap E B TLEESGIEOÜWESS Een JONGMENSCH zag zich gaarne cerplaalst Br zal meer op een goede behandeling gelet worden dan op hoog salaris Br fr lett IJ bg den boekh J HEEK te BÜMTêutn h V 4 PARAPLÜIES EN ENTOUT CAS voor Heeren Dames en Kinderen Met Zgde Sanelle en Qloria stof Zie de prgzen in de UitstaUcas Bepareeren en Owrirekken IV 2i ets HAJSDSIGAABl Menig cidre voor Gouda a LOIÜS £ iSSCllOp Mbbele Baart J QILEIN Lange Tiendeveg D 61