Goudsche Courant, maandag 11 juni 1894

Dinsdag IS Juni 1804 33ste Jèargaiig No 63 4 Waf fev ii t W n Jloht Bheumihok Lendeapünen iortom Anlier PaiiiExpeller togm Ptnennn tl ltóei ril Vat i et ietltltl w l r ii te wenden tegen fX± H l r P ifrExpeller If g moet diu steeds in ieder hoiageziD Junidin IPrti 60 oent 75 oent en 1 26 de aeioh Toortunden in da meeste Apotheken en ta f Ad Bichter i Co te BottenUm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks uet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 fianco peïpost ƒ 1 70 i Alzonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiu des midd BOTER m EIEEEN CADEAU FBESTELUEB OPENING Tao de Filiale der Maatschappö Tan N£DERLANDUOHË BOTERFABRIEKANTIN Korte Groenendaal f 192 Het groote succes dat ons elders ten d l riel deed ons besluiten ook hier ter stede een Filiaal te openen Door onzen grooten omzet kunnen wg behalve goede kwaliteiten op elk pond boter een half pond op elk half pond een ons Cadeau geTeu Omte Soteefing U 3 Sé aS 40 44 48 SU OS en 60 Cent per pond De kwaliteiten Tan 40 44 en 48 Cent worden byzonder aanberolen De kwaliteiten Tsn BH SS en 60 Oent zyn Termengd met fijne Deensche Boter Borendien geven wjj pp den OPENINGSDAG op elk pond Boter behalve een half pond 2 eieren i $ t k biU pond één ei Cadeau IDE IDUEijlSlOTTBl LET VOORAl OP AüRËS Te Gonda bfl A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON Apotheker Markt OPENBARE YERKOOPING om eoMant geld ten orentaan Tan den Notaris G C FOBTDI IN DROOGLKEVEB op DINSDAG 12 JONl 1894 dea mL morgens te O uren ten sterfhnize URiB Tan den Heer Dr A Rousuv aan de Oonwe wyk G no 217 te Oouda Tan een en netten eng oed onderhouden IIBilDll Ghlrorglcale INSTRUMENTEN EENIG BEWERKT GÜÜD EN ZILVER waaronder een antiek gooden REPETITIEHORLOGE juweelen RING enz Te bezichtigen Particulier Zondag 10 Jnni Tan 12 tot 4 nren Publiek Maandag 11 Jnni Tan O tot 12 en tan 2 tot 5 nren Bat BSSTÜCB Tan den PoUler SIMIS is Tooraauensop WOENSDAG 13 JUNI 1894 d HBBdi ten zes ure tan hui TanC Bizi Sfein bij Haasirecht in het openbaar te verpaehten De eerste snede van bet GSASGEWAS Tan den POLDERBOËZEU het RIETLAND m der Terachillende KADEN en DIJEEN in 19 p erew l ea ep eonditHn bQ de Terpachting Toor te leun Pima J WELTEE WIJDSTBAAT A 42 iZoiiier Corsetteii Orthepedische Corsetten i Kecbthouders Corsetten voor corpulente Dames Dames Blouses TANUAHTSEK I IIÏI i Li Ml NicDwendljk 241 Eerste huis r d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ÜLTEERBN Waenadag en Vrijdagê ran 9 tot A uren Markt 154 Oouda m r DS Wed M MOL Korte Tiendeweg I 3 is het goedkoopste adres Tan Nieuve parapluien en reparatie Uitslaan van ROKKEN EN LÏ IERS Dagelijksch versche BU P HOOFTM II Jz KLEIWEG 100 Phjstrekking 13 en 14 Jani 500 000 Mark als hoofdprjJB m het gelakkifftt geval biedt de nieuwBte groote GeldrerlotiDg dis door de Hooga BageerÏDg rea Hamburg goedgtkanrd en gevaarborgd ia De voordeeliga inrichting tsd bet meuwe plan bestaat daarin dut in den loop van aiecbta weinige maanden in 7 rerlotingen van 110 000 loten 6 400 prezen bedragende 10 452 425 Mark ter volledige beshaaing zullen komen daaronder zijn kapitale pryzen van erentuoel 600 000 Hark by uitoeinendheid echter SprüienaM 15000 26 prijken a M 10000 S 6 prijzen Èk M 6000 106 prijzen a M SOOO 2 8prüeenaM 8000 AprigzenaM l OO 766prgzen LM 1000 12S7prgzenBM 600 SS950prgzen a i 146 18991 prgcenaM800 20U 160 187 100 94 87 40 20 IpriJB a M 300 000 l prjja l M 200 000 priJB a M 100 000 prijzen a M 75 0001 pr s M 70 000 Ipnji aM 66 000 1 pry B a M 60 000 IprilB a I 66 000 Spr zoDiLM 60 000 1 priJB s M 40 000 SprgzenèM 20 000 De aanstaande eerste prgatrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Qeldverloting is van ambtswege bepaald plaats te bebbon op den 13 en 14 JUNI e k en kost hiervoor 1 geheel orig lot aleobts M 6 of S 6Ül half g ff 8 1 76 1 kwart H o II II IVi 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per poBtwisael Atle eommissies worden onmiddelljjk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met het wapen van doD Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen B iedere beitelling wordt het vereiBohte officieele plan waaruit de verdeeling der pryzen op de versohiltende klassen als ook da betref fende inleggelden te vernemen is gratis bygevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de ofilcieete lijsten De uitbetaling der prezen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat eo kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bot getulc begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wy meermalen volgeus offioieele bewijzen da eerste Hoofdtreffers verkregen en onze BegunatigerB zelf uitbetaald o a Mark SSO 0OO 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat b j deze opdenheohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eena zeer werksame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeda ophanden zijnde trekking alle orders tea spoedigste roohlstreoka to zenden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers en Geld wis lelaars in HAMBUBO F SHiermede danken wg voor het veniouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deatnemini inviteerjn zullen wjj ook voor het vervolg bemoeid cijn door een stipte en reëele bedie ning de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Sociëteit 01¥S GEl OEGEl ZONDAG 17 JUNI 1894 TB GEVEN DOOB de Koninklijke Militaire Kapel van het Regiment Grenadiers en Jagers onder directie Tan den Heer W tak on LINDEN HH Leden AeMcn vr en toegang Mnti ee voor Dames SO Cent AAN FAS O rV DPB Vreemdelingen I OO per pernoon ZONDAG 24 JVNl 1894 HARMONIE CONCERT van het Corps Staf Muxlkanten van het 4e Begiment Infanterie onder directie Tan den Heer W tas EBP AATSrASQ r VVB Qroote Verlicliting van den tuin door den Heer M F OEHUUSEN Hof Illusionist te BOTTEBDAM Te Middernacht Buitengewoon Prachtig TT TJ TJ TZ TTvT E X IS TerTaardigd en af te steken door de b irma G I BDI8CH Kon Ned Pjrotechnische Fabriek te Utrecht H H Leden hebben VBIJEN TOEGANG Entije Toor Dames SO Cent Vreemdelingen f 1 00 per persoon JllaatsciiappU tot Exploitatie van Staatsspourwegen EZCDRSlfTREINEN Eiken DO DERDAG m van af 14 Juni 1894 tot nadere aankondi ög Goedkoope Reisgelegenheid vao den Haaü Kütterdam laas Gouda Amsterdam Wecspeipotrt en Utrecht naar Arnhem Velp de Steeg Dieren Brammen Zutfeo en By genoegzame deelname zullen voor deze excursie extra treinen loopen Tan DEN HAAG ROTTERDAM Maas en AMSTERDAM Weesperpoort uaar ARNHEM Vertrek DEN HAAG G 7 BOTTEBDAM Maas 7 03 GOUDA 7 AMSTERDAM Weesperpoort 7 7 UTRECHT 810 aankomst ARNHEM 9 01 en wel in aansluiting te Arnhem op trein BI Tan Arnhem tot Zutfen en op titin 9i Tan Arnhem tot Ngmegen Is echter het aantal uitgegeven biljetten te gering dan loopen dezeextratreinennM en heeft het vervoer tot Arnhem alsdan plaats met trein 31 en verder op dexelfde wgze T IC TJ 3 Z S Z S Vertrek ZUTFEN 8 80 trein 52 BRUMMEN 8 40 trein 52 DIEBEN 8 4 trein 52 DE 8TEE6 8 57 trein 52 VELP 9 0 tiein 58 NIJMEGEN 8 0 train 52 ABNHEM 9 trein 52 Bg genoegzame deelneming zullen TOor het vervoer van af ARNHEM extra ttwnen loopen vertrakkende van dit station achter train 52 Prys der speciale retourbilletten voor bovengenoemde stations alléén voor de aangegeven treinen geldig Ie KI 3 00 2e KI 2 00 3e KI f 1 Ö0 De speciale retourbilletten worden aan de 5 Stations van uitgifte verkocht den geheelen DINSDAG en des WOENSDAGS tot s middag s 12 uur voor de excursie op den daaropvolgenden DONDERDAG MT Alle uren zijn in Greenwich tijd Gevorderd Seizoen Tegen belangrijke lage prijzen worden alle MAITTELS m MODE ABTIEELEN van af heden aangeboden Gouda Bahlinann en Co ƒ O oda Saalpersdink vu A BuNnux h ïooii BINNENLAND OODDA 11 Jani 1894 Ia ons vorig nomtner zyn in bet berichige der FeestTieriug van de Sociëteit Oeis Genoegen een paar fonten geslopen Het diner van HH Leden op Maandag en het Einderbal op Donderdag vangen aan ten 5 nur Dinadi en Woemidag heeft er een Kolf Biljart en Eaart Concoars plaats We nemen ze gelegenheid te baat HH lieden aan te sporen om van hnn kant alles te doen opdat die volgende week een feestweek t y nitnemendbeid z Het Beatunr heeft voor afffiHBoling gezorgd aan de Leden nu om een prettigen geEelligen geest te doen faeerschen Als Beatoiinleden van den B E Volksbond zijn gisteren gekozen de hh H J van Roogen voorzitter 0 Tergeer J Steenland en A van Dtiin terwyt er eene herstemming moet plaats hebben tosschen P Hooings en H H Weck Over de nieowekiesvereeuiging in het district Bod rave in eene vergadering alhier tot stand gekomen achryft men aan de antirevolatio naire Nederlander dat men op de vergadering waar tot de oprichtiQg besloten verd tXfffstnmn van gevoelen was dat de tqaliehting en omschryving door De titandaard van het Program gegeven de vryheid en zelfstandi eid der candidaten belemmert Beatoten werd tot de oprichting van eene zelfstandige kiesvereeniging voor het district Bodegrave waarvoor een reglement werd vastgesteld en oit de nrschil lende gemeenten leden voor het iMataor werden gekooen Onder Langeroigeweide is een papegaai die in het wild vloog onder een net gevangen cLonre was zeker verdwaald of nit een kooi ontsnapt Ten nadeele van den landbouwer J Zwgnenburg te Lekkerkerk is een zeren schouw ter waarde van ongeveer f80 ontvreemd De Tweede Earner is tot hervatting harer werkzaambeden bgeengeroepen tegen Dinsdag 19 Juni des namvldags ten 3 uren Ter deelneming aan het vergel kend examen voor de betrekking van hoofd der nieuwe school no 1 d te Delft te honden 15 Juni a s hebben zich rnim 70 sollicitanten aangemeld FEVILLETOX Be lasitste eenei Famiüe Naar hei Franat i Na eenig a tjjd orardadbt te hebben vat te doen kiram Arthar tot het besluit dat het eenige middel om zjja fout te herMellen wis om ook naar bat betruate puk to paan waarheea de Poorter zidh ODgetffijfeld EOQ begeven langs eeti omweg De kans fan den boer daar te oatmoeteo was niet groot maar de jongv nsa had aieta te doen en dokter Bertrand was reedi te ver weg om hem nog te kanoea iokaleD De woordao van dea dokter hinderdaa Arthur gedueht e scheen hem rasdselaohtig toe ea t was oamogelijk er den zin van te vatten De heer Bertrand anders zoo openhartig weigarde ï zeer beslist in esnigerlei optioht een bepaidd oordeel uit te spreken t sjj omtrent de onsohmld van de Kuiter tzq omtrent dt deagd van de barones Hij onikeude niets maar bevestigde eveamÏD een enkel pont Deze hoading bracht het geloof vas Arthur aan de onsohuld van den bosohwaohter we eenigszins aan het wankelen en hoewel hy niet zou geduld hebben dat iemand twigfelde aan mevrouw van Hansweerd betrapte hij zich zelf OD de vra g of zy wel zoo reio zou sjjn als zg iich voordeed Maar Arthur was geen man om een eeomaal opgevat ptao te laten varen ec hij beiloot rechtstreeks op sye doel U te gaan zonder zioh r af te vrvBD wat ds dokter uit Dinan duhU Men schrift alt Scheveningen By de aanstaande opening d r baden zal bet publiek eene verandering vinden die aan vele bezoekers ten goede zat komen De directie die steeds zooveel mogeiyk met de eischen des tyds en de wetenschap rekening wil houden heeft namelgk naast de binnenbaden eenige keurige vertrekken in gereedheid doen brengen waar onder mediioh toezicht van den baddokter de massage de Zweedsche heilgjmnastiek en alles wat tot dien tak behoort door de heeren Milo ft Veenman zat worden nitgeoefend Het is te hopen dat de gverige bemoeiingen van de directie van het Zeebad met succes mogen worden bekroond en dat de nieuw iarichting zich in een drnk bezoek van tanden stadgenooten zat mogen verheugen Er mag hierby wel eens op worden gewezen dat de Uaagsche familiën die voor versterking hanner gezondheid aaar het buitenland trekken de goedkoopere gelegenheid daartoe kannen vinden in de onmiddellyke nabyheid hunner stad de badplaats Sofaereningen Door den minister van Binaenl Zaken isaan N Ëxattu op zijn verzoek eervol ontslagverleend met 1 Juli ata buitengewoon opzichter belast met het toezicht op het makender gebouwen nz ten dienste van de stoomverwarmiag en elektrische installatie ii dePolytechnische Schoot Het Handelsblad c schryft over den overleden oudminister van financiën dr Agnites Vrolik Hy behoorde tot het geslacht dat aantnee voortrefifelyke geleerden het leven heeft geschonken Zyn vader was dr G Vrolik die reeds vóór zyne promotie tot hoogleeraar in de plantkunde aan het Athenaeum te Amsterdam werd voorgedragen en in 1859 op beogen leeftyd overleed Zya broeder dr Willem Vrolik was van 1831 63 hoogleeraar in de ontleedkunde enz aan dezelfde inrichting Dr L Vrolik was een uitstekend financier en werd na Ud van het Muntcollege te zyn geweest een jaar na de Aprilbeweging in 1854 belast met het departement van financiën Vier jaren heeft hy dat ambt bekleed en in dien tjjd o a de afschaffing v d den accyns op het gemaal dus op het brood en van het tonnegeld voor zeeschepen tot stand gebracht Toen de muntquaestie ook hier te lande voorziening eischte was dr Vrolik een der adviseurs van de regeering die de invoering van den gonden standaard voorstelde en de schorsing der zilveraanmnnting Hy vertegen Aan het park gekomen begon hy het m alle richtingen ta daorkraisen geen kleinigheid daar het zeer groot is ea door tal ran kruiswegen doorenedeD wordt Des zomers is bet vol dames en kinderen dan iemand te zoekeu zou een onbegonnen werk a n Maar das winters is ter niet druk en hoewel t mooi weer was zag meo toch aleohta enkele wandelaars Thans kwam het er itechts op aan goed oit te kjjken maar het was de vraag of de Poorter zou komra en dan zou het nog aen toeval tyn hem te treffen want het park had drie logangeD Ia plaats van sioh voor een daarvan alk schildwacht op te stetlea aohtte Arthur t verstandiger in het park te blijven In de groote laaa die het gebeele park doorsnydt ontmoette hij niemand maai aan het einde er van ligt een hooge brug over een beek en daar men van hieruit bet gezicht heeft over tal van paden besloot hij daar post te vatten De plaats was nitmuntend gekosen Aobter hem aan den oever vaa eea v ver verheft zidi een kunatmatige bouwval welke den indruk moet geven van een ouden Griekschen tempel Die plek is vochtig en wordt weinig bezocht Men komt er zelfs in den zomer sloohta zelden Toch wandelde er thans een heer op en neer met de beide handea ia de zakken van zgn overjas waarvan hij den kraag had opgetet Hy liep op en neer langs den vijver aU een man die het koud heeft en ongeduldig wordt tfDat is een aouiter die naar t sabyut op iemand wacht zeide Arthur bij zicbtelven Waarom sou t de Poorter niet zijn dien hij hoopt te ontmoetenP Ik heb veel lust hem eens onder den neus te gaan kpoB 01 t sian of ik h kfn t Is nift eig woordigde later met den heer N G Pierson ons land ter internationale mantoonferentie te rarys De beweging ten ganste van herstel der panselyka missie door den Zonavenhond op toaw gezet zal gestaakt worden De voorzitter van den Bond heeft daarvan keanis gegeven aan de aangesloten broederschappen Ën dit geschiedt z hy o a op advies van de Roomsche Eamerleden die thans het ODgenblik niet geschikt achten om voor dit belang in de Kamer op te komen Maar ook is van eerbiedwaardige zyde en dat zelfb ia het belang der Zonavenzaak aan den voorzitter opgedragen oocl p da zaak niet onderhanden te nemen dewyl de be a ling van de wyze van den tyd van het middel waarop en waarmede deze teedere aangel enheid dient tot een gelukkig einde gebracht te vrorden volgens het oordeel van bevoegde personen moet orei elaten worden aan het beleid de voorzichtigheid en kennis van die personen welke meer onmiddellyk door de goddehjke Voorzienigheid belast zyn om onze godsdienstige en internationale belangen by den Heiligen Stoel voor te staan en te behartigen Op de kas van den ka tein kwartiermeester vau het escadron ordonnancen te Amersfoort is een aanslt gepleegd De daarin aanweiige gelden bedr nde f 12 werden gestolen Kort te voren had de kvrftrtiermeester er een bedrag ïan f 400 uit nomen en elders geborgen Men meent den dader een hazoar op het apoor te zyn In de 3e Weteringdwarsstraat te Amsterdam is Zaterdag opnieuw bg een verkoop by executie door eenige socialisten het middel in practyk gebracht om zich tegen belacbelyk tï e pryzRQ elk stak voor 1 cent van het geveilde te verzekeren ten einde dat weer aan den geëxecuteerde terug te geven Het scbynt dat in zulke gevallen de rest van het publiek wordt weggedrongen of in weerwil van 25 man politie die aanwezig waren niet durft bieden Door J Barger onteigen predikant te Harlingen thans in hechtenis is appèl aangeteekend tegen het vonnis van de rechtbank te Leeuwarden waarby hy wegens moord gepield op mej E Mirande te Harlingen in den avond van 6 Maart jl is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf waaracfaijnlyk maar toch niet onmogelijk I oader er lang over na te denken stapte onze vriend van z ja verheven standplaats en wandelde zonder gerucht te maken naar den vyver Hjj zorgde er voor den waudetaar te gemoot te loopen Het gevolg hiervan was dat de beide mannen plotseling van aangezioht tot aangezicht tegenover elkander stonden Büdea bleven st aa lua i WatI Zijt gij het F riep Arthur zonder in de eerste oogenblilÉkeD woorden te kannen vinden om aan z n verbazing lucht te geven yWat ben ik gelukkig je te ziea I Ik kan m o oogen naawelijks gelooveu Men had mij gezegd dat g dood waart If Vergeef me mynheer antwoordde de wandelaar op koelen toon ilc ken u niet en begrqp niet wat ge bedoelt vZou ik my vergissen prevelde de tee offioier den man dien hy zoo onverwacht aangeklampt had vaa het hoofd tot de voeten opnemend Maar om den drommel niet liet hij er dadelyk op volgen ik vergis me niet U is wel degeiyk Budolf van Triohtvoorde ffZeker dat is coo maar ik herhaal u niet te weten wien ik de eer heb te ontmoeten En my was t oobokend dat de reis naar China mij zoo veranderd bad dat een myner oude vrienden mq zelfs niet meer zou berkenaen Het ii waar dat ik thans dijn baard heb laten staan maar kyk mij eeus goed oao Herinnert ge a aiet dat ge vier jaar gsladea on eve r ia uw sooietait een of üar Zaterdagnamiddag omstreeks 2 aur ontspoorde de machine van de stoomtram dw N H Trammaatsobappg lya Am terdam £data naby Buiksloot De machine kantelda doeh de machinist kon zich m tyds redden dk or r af te springen Door de politie te Haariem is is beslag genomen een valsche gulden voerende de boeltlinis van Koning Willem II en het jaartal 1 6 Ijlykbaar bestaande uit lood Uit Venendaal wordt gesohreven D i gi renmakers in de Aibrielc van den heer J rahScfanppen Hz zyn zooals gemeld is op ééana atten ontslagen omdat zij hnn lidmaatMlMlpvan den Bond van sigarenmakers en tabakliMwarkers niet wijlden opzeggen Thans bawalEtè zy voortdurend de fabriek om vreemde arbt ders te waarscfaawen hunne plaatsea niet iate nemen en zooveel tnogelgk er op te Itttoaof fabrikanten van elders den heer V n ScAt p pen van sigaren romrzien alsook ofdeMtaiMucter fabricatie verzendt Door de 8tenogr Ver Stolie Wérft di S Juni hare Jaarvergadering btelil in da bevta zaal van het Hötel dn Passage te BotteréuB werd tevens een Tentoonstelling gehondeaTM Stenogr boekwerken schryfmaohines te Daar aan irard en Goncoorssehrgven vvriMndan toot Stenographie naar het systeam Stolae Wérf en een Wedstryd op schryfmachints Hst r sultaat van den Stenographie Wedati kan eerst later worden medegedeeld dat van daa Wedstryd op de schrijfmacfaine laten vry hier volgen Aan de Wedstryd namen deal t drie Ssmingtons twee Hammonds een Crowlall oen William en een fiar Look De Wedstryd had plaats in twMMtmotifin en wel Dietaatschryven en Snelsohr ran By de beroordeeling van baide eategoriën stelde de Commitsie ischen aan zaiverbeid van letter daidelykheid van hat gaheet da ondardeelen en cniverheid van taal De uitslag was als volgt Diotaatschryven Muümam 200 panten 1 Hammond c de beer A Seboltm 1 3 ponten 2 Remington de heer D H Niki 171 punten 3 s mingtonc de beer F H Nye 163 punten 4 Bemingtonf liaj A ïw Back 127 punten 5 Hammondc de heer J a Bchalbom 123 pnnten 6 kCrandall heer W Remmers 116 punten 7 WiUian Mej Tippens 103 punten 8 Bar Loekc de heer D Pons 87 pnnten zoodat de heer A Schotten en D H Nye met hunne machines den len en 2en prys verwiervem der morioe voorgesteld hebt F ffWat I Koudt gy zga Srwe Arthur Ërzee frAoh waarde vriend daizeadmaleo vraag ik v veroutscholdlging Ik was er üoo weinig op TO rt bereid a hier te entnoeten Om de waarheid te zeggen geloofde ik dat je tfËen graf in de golven gevondea hadtP vroeg de offioier lachend ffNeen dat niet moor wel meende ik dat je ia het hartje van ladié tat Wat ben Uc gelakkig je terug te zien riep de heer Van Trichtvoorde de beide handen van Arthur hartelyk drukkead vSiods waaneer ben je te ParysF Sedert gisteren Dat heldert my op ifaarom uw portier toea ik my gisteren aan uw wouiog v voed e antwoofdileft dat hy sedert en maand geeu nieuws van i ontr vaugen had Eu hy du t leker doi ik dood wSa NatuurUjk en hy was niet de eealge Ook Hgn nichten waren er vast vaa overtuigd Z l hebbea je beweend myu lAarde Mevrouw Van Haaaweerd en freule Birtaa syo werkelyk al te goed Ik bed nieqwsfierig on te hooren boe zy op de gedachte gdEomen qjn dat ik de reis naar de aadere wereld aanvaard zou hebben loader afscheid van haar te nemen zy wisten dat gy de FazUtehhoevè plotading verlaten hadt en sedert dat tyditi bod niensand n tornggeziea Boiten geloofde bmu ook algeneea dat u eau oageluk overkomen was dokter Bertrand was er rut van otertulgd