Goudsche Courant, dinsdag 12 juni 1894

Directe Spoorwegverbinding met GUllÜA Zomerdieost 1804 95 AangevangeD 1 Nel TUd van Greenwich OOBDi ROTTEHDAB 7 10 BOTTERDA U e O D D A 1 10 17 11 0 11 10 10 17 10 84 10 41 10 47 1 48 8 10 4 08 4 40 SEN H i A S SOU DA Hig 48 7 80 7 488 88 8 4810 1811 8818 151 88 8 15 8 45 8 4ft4 15 4 48 5 17 7 10 18 U4 4 48 7 08 f 1 49 7 11 1 58 6 7 80 8 H 8 4 7 8 8 09 6 09 7 31 10 18 45 8 80 8 45 8 15 4 13 4 48 5 88 6 47 7 48 8 86 10 10 10 18 DTÏECHTGOUD Utrecht 8 88 7 60 9 9 5811 84 18 08 18 60 8 56 3 10 8 58 4 48 8 38 8 09 1 6010 34 Woentan 68 8 11 10 18 18 34 4 18 9 1110 1 Uudawalar 7 07 8 18 10 84 18 48 4 14 9 1 Goud 7 80 8 88 8 84 10 87 18 0811 85 1 88 8 87 8 50 4 87 6 80 7 08 8 41 SI 11 07 AHSTEKSA U B O V O 1 AmatCTdunCJ 8 1 40 11 10 11 17 1 40 4 10 4 10 7 31 1 41 AKalarduiWp 8 0 I IS I K ll K 11 41 1 1 4 11 4 11 7 10 10 00 Qmd 7je 8 04 1 4 1I M 11 1 MO I H MS Ml lUO echter cnlk een reuzenwerk dat vermoedelgk in het jaar 1894 de invoering niet plaats kan hebben De Gr8shdsnin vermeldt hiervan het volgende In de eerste plaats moest men alle afstanden tnsschen de stations onderling aitrekenen Sedert 1887 is men hiermede bezig en nog niet geheel gereed Daarna moet voor eiken afstand en voor iedere klasse alzonderlgk de vrachtprijs berekend worden £ r bestaan in het geheel ongeveer 1700 stations zoodat voor iedere klasse ongeveer 1 405 000 berekeningen dat U voor de drie klassen 5 335 000 berekeningen te maken zgo Verder moeten voor i der station gemiddeld 400 verschillende kaartjes gemaakt worden neemt men aan dat elk station van ieder dezer kaartjes gemiddeld 100 stnks verkrggt dan vormt dit roor één station 40 000 kaartjes of roor 1700 stations ongeveer 70 millioen kaartjes t Het drukken schiftftn en verzenden dezer kaartjes aan ieder station vereischt natuuriyk ook veel tjjd Biykt nit de hier gemelde feiten niet weer ten dnidelykstt boe enpractischenhoeonhondbaar het tegenwoordige stelsel der spoorwegkanr es is Op een klein gebied ralt dat nataurlgk minder in t oog miar toc ligt bet voor de hand hoeveel eenvoudiger het stelsel ia van kilometer kaarten het stelsel □ ametgk wi arbg men niet een kaartje van station tot station koopt maar slechts roor het aantal kilometers dat men wil reizen Dit stelsel is inderdaad uiterst eenvondig goedkoop en tevens zeer geriefelgk voor reizigers en spoorwegmaatschappgen Dan kunnen immers de kilometerkaarten overal in sigarenwinkels hotels enz te koop worden gesteld en met de tegenwoordige wgze van contrdie is het zeer goed bestaanbaar Naar wfl vernamen is de directie der Holl Spoorwegmg bezig dit stelsel voor harelgnen te laten bewerken Zal het inderdaad tot uitvoering komen H t ware een zeer groote verbetering roor het pnbliek en ook de maatschappgen zouden vermoedelgk weldra zich verheugen dat zg het ingevoerd hadden SiulioltriJrMi SiUtlninia 300 ponten 1 aeinmgton de heer P H Nge 284 raoiMi 2 HaittmoDdc de heer A SÖbolten 278 panten 3 EemiQgtoa de heer D H Nge 264 pantea 4 Reihingtonc Mej Tep Back 246 piJoteo 5 HammoDd de heer J B Schilborn 246 puatea 6 Crandall de heer W Remmers 227 panten 7 William c Mej Tippeni 227 panten zoodat de hoeren F H Njje en A Scholten bie in prys en premie Twkregen De Wedstryd werd door een groot pabiiek bggewoond Hat coDgree ran den Bond roor Maatschap peiyke belangen wordt dit jaar te Arnhem gebonden en wel op 13 14 en 15 Augnstns Oe Tolgende onderwerpen worden behandeld of ter behandeling aanberolen Eerfte afdeeling Deze afdeeling omrat allei wat op het gebied van handel en nüverheid wetenswaardig en nattig is en waardoor hnn bloei kan berorderd worden De inleidingen mogttk niet meer dan een half nar in beitag nemen 1 Certificaten van oorsprong S De Terantwoordeiykhetd ran spoorveg nMtsehappyen bg Kelfladiog rftn goederen In de zitting der Eerste Kamer rroeg de heer Pgnacker Hordgk jl Vrgdag overlegging ran het contract in 1843 met Lombok gesloten Dit geeft ons aanleiding tot de opmerking dat het contract sinds lang bekend is het staat rolledig afgedrukt iu het in 1883 te Batavia uitgegeven werk lËenigen tgd onder de Ba iër8 door Jnlins Jacobs bl 247 Nu het ter sprake is gebracht komt het ons niet overbodig voor er een kort overzicht van te geven Art 1 De vorst van Lombok verklaart cdat eiland te zgn het eigendom van het Nederi Indisch Gouvernement Art 2 Hg belooft daarom het eiland geheel of gedeeltelgk nimmer aan eeoige blanke natie hoe ook geuaamd te zallen overgeven noch met dezelve eenige verbintenis te zullen aangaan Art 3 Hg zat om de drie jaren een ge zantsohap naar Batavia zenden om halde te bewgzen aau den Oourerneur Generaal Art 4 Wanneer het Gouvernemeot goedvindt een ambtenaar naar Lombok te zenden zat deze dezelfde roorrecbten genieten als de Lomboksche gezanten ten onzent n l onderbond ten koste ran hem wien het bezoek geldt en diens bgzotidere bescherming Art 5 Het kliprecht ik afgeschaft aan schipbreukeliugeu wordt alle mogelgke hulp en bijstand verleend omtrent de betaling van bergloon worden regelingen getrofifen Art 6 De vorst belooft dat aan den handel in het algemeen de gverigste bescher ming zal worden geschonken Art 7 Het Nederlandscb Indisch gonvernement verklaart dal zoolaug de vorsten van Lombok het vorenstaande getrouwelgk nakomen geeneriei poging door betselve zal woiv den aangewend om zich op dat eiland neder te zetten dan wel zich met het inwendig be staar aldaar te bemoeien welk bestuur inte Verdient de wijze waarop in Nederlandda inkomende rechten worden geheren teworden afgekeurd met bet oog op de belangenTan den handel Verdient het geen aanbeTeling boiteDlaadBche producten bg inroer to belasten naar het gewicht Siaatsfliploitaiie ran telephonen ge wenscht Wat moet er gedaan worden tot bestrgding der zoogenaamde flesschentrekkers ofswendel firma s Wgziging der zegelwet zoodat qnitantiéubeneden ƒ 50 vrijgesteld worden ran zegel Vrghandel protectie of reciprociteit In l ider de heer D £ Kalker Arnhem De concarrentie der gerangenissen enr§kswerkinrichtingen met de partiooliere ngTarbeid Crediet en het misbraik dat er ran ge Mkt wordt Inleider de heer H KolfichotenCitfahem k Ia hoerer is het geoorloofd dat amblenaren zaken doen door als beitnorsledeuTan Eigen Hulp op te treden Tweede afdeeling Deze afdeeling omrat inagitakkeo ran algemeen maatsohappelgk belang rooral die rakende den maatschappeIghen toestand der middenklaue en de middelen tot rerbetering Orer de waarde der aloohol indnstrie bleider de heer J J T Poederbach Arnhem Kannen de nadeelige gerolgen ran codperatiere rereenigingen door ooöperattere winkeliers bestreden worden Over prodnctiere werkrerscoaffing inleider de heer A Bloem Arnbem H t bestaan ran den middenstand noodnukelgk roor de orde iu de maataohappg inleider de heer G W Knte Den Haag Hnisrlgt een middel tot bevordering vanfolkswelvaart Wat kan door de patroons worden gedaan tot wering der werkloosheid AfsobafSng ran den suikeraocgns eenwaarachtig volksbelang inleider de heer Ü J Hoenders Arnhem Voor de algemeene vergadering van het eongras ign de volgende onderwerpen ingetonden Bestrgding der oneerlgke concarrentie Inleider mr H P de Wilde Arnhem Landnationalisatie het middel tot oplossing der sociale q aastie Inleider de beer J joffirl Deventer Werkstakingen en arbeidBcoutracten Inleider mr F G Ganneman Arnhem Aan bet congres zgn versohitlende feestelgkiheden verbonden 11 01 i n 7 7 S 7 é 7 In April van dit jaar zon in Rnsland een verlaagd tarief worden ingevoerd op de spoorivegen De bewkening der taiSeven verschafte 10 5 ll Oi ii oa 11 H 8 S6 SA a it Oi Saoda KMtdiMbt in itmrla ï 0 mU Sottudui ll M 10 7 11 1 7 l 01 II 11 Il M 10 10 BI Bottwdui OqwU mmnrkHlE HaatinM 7 4 8 07 8 l8 loi Ot 10 11 g 87 11 05 11 18 4 9 11 8 K II 81 8 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 eOODA DEN HAAS OovdA t lO 1 40 8 01 1 87 10 48 11 11 11 81 1 01 1 17 8 8 8 8 4 45 87 8 7 18 Zn M 7 41 l ll 11 01 1 18 4 7 8 8 lO lO 08 10 11 10 11 11 Toom a vf 40 w w M 8 11 18 Ml 10 87 11 17 11 41 11 111 411 7 8 4 85 l 8 8 41 7 48 10 15 ll SS 11 48 OI DA UTBICHT j 47 s jj I J7 7 4J 8 J8 10 14 10 88 5 87 7 5 10 87 BL Kr 7 47 Z Zmw 7JI8 01 K a IU 1 01 Tooib 1 07 Il Ooada 5 86 8 10 7 l 8 08 8 11 10 11 10 55 11 48 1 18 8 18 1 OBdnr 5 0 8 4 11 09 8 87 Wawdia 8 7 08 8 18 11 17 8 46 8 11 04 6 45 8 85 8 07 8 65 10 85 Ulmbt 18 7 18 8 18 8 418 10 1 ll 4 1 80 8 08 8 81 3 0 89 8 81 8 8 88 8 11 10 68 11 10 G OU U A A HST EB DAM i 5 88 6 8i 7 45 10 14 9 48 11 18 8 10 8 7 11 11 Ocilda 40 8 81a 10 08 10 55 ll llt 61 4 47 Aattodw Wp f ll I lO 10 18 18 I 8 40 4 hmimitm Ci 8 1 Ml 11 10 18 14 U8 8 18 Bidtnbu gendeel bg 4etM geheel aan den vont dea lands wordt overgelaten Een vreeselgk gevat te s Bosch Het was jl Zondag een mooie Zond Een van die weinige dagen in ons aan verandering van temperatnar Igdend landje welke men niet moet laten voorbijgaan onder met volle teugen te genieteu van het fraaie natuurschoon en de gezondmakende natuurlueht Ieder in de bunrt stond dan ook verwonderd dat de beer X en zgne echtgenoote op het Hinthamereinde die wel met ander weer Zondags er op uit trokken den geheelen dag niet te zien waren En de verwondering slo tot rerbazing orer toen men s namiddags tegen rgf uur een doktersrgtnig róór bet huis zag slilhonden Daarna nog één Een minuut later nog één Drie doktorea in consult De buurrrouwen staken de hoofden bg elkaar Men raadde men giste men besloot dat het wel niet anders kon wezen of een vreeselgk drama had da r achter die zoo gezellige reusterruiten plaats gevonden achter die ramen waar de bloemen rroolgk stonden te bloeien iu hare potten alsof er nog niets dan getak in da kamer achter hare sierlgke kleorrolle blaadjes en groene twggjes rerscholeo I Maar hemeltje lief Nog een dnkter een die te roet kwam aandraven met het zweet stroomend over zgn vol gelaat Nn was het besluit genomen Heeft men niet bet recht een buis binnen te dringen al brandlucht naar buiten openbaart dat het geheele huis iu de asch kan worden gelegd en men zou Igdelgk toeschouwer moeten blijven bg zoo een ongeluk als dit Wat ie er te doen men moest het weten en drie buurvrouwen draaiden rrgpostig de kruk ran de deur om en liepen de gang in Zg bieren eensklaps staan zg zagen door de kier van de deur de vier doktoren De een zat in een stoel bet hoofd ondersteunend met de hand De tweede stond met een bedenkelgk gelaat róór zich te staren De derde dito Oe vierde sprak Maar lieste jufirouw er moet een oorzaak z n zoo iets kan maar niet van zelf komen De juffrouw die haar echtgenoot met beide handen vasthield antwoordde met bevende lippen Och meneer de dokter zie hem toch eens hg is niet meer te herkennen Hemel daar begint het weer maar bedaar toch Jan bedaar toch och dokterlief wat kan het toch zgn Een der doktoren zei plechtig en beslist Het is een merkwaardig een my onverklaarbaar geval I Groote God 1 zuchtte de juffrouw haar man om den hals vallend die m t het hoofd op de tafel Isg de baren Ia wanorde bet schuim op den mond De dokter die vlak voor den patient aat met het hoofd in de handen vroeg eensklaps oprgzend alt zgn stoel Hoor eens moeder zeg obb oprecht Is er iets hgzouders gebeurd Heeft meneer zich soms o verspau oen Och neon meneer antwoordde de juffrouw schreiend och neen meneer hg is hedenmorgen gezond als een visch opgestaan is naar de kerk geweest en heeft toen alleen geprobeerd zgn biljet van dehedrgfs belastiug in te vnlleu Alle doctoren in koor D t is bet dan is de man stapelgek geworden 03 8 10 17 e i 4 60 4 7 B 04 11 80 li ts i ot I IS 1 1 l t 1 44 4 10 1 80 i lO 8 41 1 4 l i oa 1 00 I K 11 08 11 40 Voorb 5 64 N d L d5 68 Z ZegirS 8 Bl Kr 14 Z T H 1 Goud 807 6 10 80 10 88 10 41 1 18 9 58 10 1 10 58 18 C De Kerk Ct bevat het besluit van het provinciaal kerklMstuur vau Gelderland waarbij ds Faure te Hhedeu als predikant bg de Ned Herv kerk ontslagen zal worden indien hg met binnen deo termgn in hooger beroep gaat of met er enriiiit zijner dwaling al inog zgne betrekking tot de zoogesMmde Apostolische kerk verbreke of zelf het emeritaat asnrrage Uit de taatsie woorden blijkt wat tot het ontslag van ds Fsure aanleiding aal geven Het prov kerkbestuur meent dat da Faure s lidmaatschap van de Apostolische kerk onveree igbaar is met zgn herderlgk amU in de Ned Herv kerk Het argnment ven da Faure dat de Apostolische kerk eene kerk zou zgn boven de kerkgenootschappen eene kerk dus waartoe men kan Inhooren zooder aan zyne verplichtingen t euover het eigen kerkgenootschap te kort te komen werd afgewezen omdat door de konioklgke goedkeuring op hare statuten de Apostolische kerk stelling heeft genomen naast de andere kerkgeoootechappen en bovendien het karakter van eene afzonderIgke kerk te zgn genoegzaam bhjkt uit den eigen eeredienst en de eigen priesterachap De stier Tauraa die op de wereldtentooDstelling te Antwerpen met den eeraten prgs van geheel Nederland werd bekroond is afkomstig van S de Jong te Scfaitlaard in Friesland 3g is geboren 28 Apnl 1893 verscheidene malen hier te lande bekroond en in Sept 1893 verkocht aau baron Leven de Loë bg Maastricht Elisée Reclus de beroemde Fmnsche awdrgkskandige en bekende anarebiet die nu zgun leziogen te Brussel geëindigd heeft is als professor verbonden aan de nieuwe vrge universiteit te Brussel welke 1 Oct a s geopend wordt In de vergadering van dames T rbonden aan de Zondag acbolen in rrgziunigen geest te houden op Donderdag 14 Juni a 8 in de kerk der Doopsgezinden te Deventer onder presidium ran den heer Jo de Vries nit Haarlem komen o ra de rolgende punten ter behandeling roor lo Wat doet de Zondagsschool reeds op sociaal gebied en wat zou ze nog meer kunnen doeu Iu te leiden door mej J A Kosters ran Ngm eu 2o Bgbelache wonderrerhalen op onze Zondagsschool In te leiden door mej J F D Mossel ran Amsterdam 3o Is het noodzakelgk op onze Zondf sscholen het rraagpuut van sterken drank opzettelgk tot een onderwerp van beopreking te maken In te leiden door mej E G Knappert van Leiden 5o De rrijzinnige Zondagsschool in orthodoxe omgeving In te leiden door eene da ie nit Rotterdam De losse arbeiders de klgntrekkers zgn nit de Friesche lage venen weer huiswaarts gekeerd daar de werkzaamheden in het reen zgn afgeloopen Zg moeten nu naar ander werk rondzien dat echter moeilgk te vinden zal zgn des te moeilgker nu het weer zoo slecht werkt voor den hooioogst Ontelbare faoopen half droog gras staan in de hooilanden dag aan dag valt er regen en de qualiteit wordt er minder door Tal van boeren hebben reeds hunne maaiers aangezegd hun werk niet te verrolgen en liever bet gros te laten staan dau bet te laten verregenen en verscbimuielen Vindt in den hooitgd bgoa ieder arbeideriu den Frieschea grasboek werk nu zgn demeesten door de boereu tgdelgk zonder werkgesteld ü D g 40 0 47 4 10 01 10 10 11 10 IIM 11 W Te Wemeldinge Zeeland is thans in aanbouw een bewaarplaats roor appels en peren Het is een gebouw van twee verdiepingen met dikke muren waartoe het zonlicht alleen toegang heefl door kleine cirkelvormige vensters die door gelgkrormige luiken kunnen gesloten worden en duor de dikte der muren ruimte genoeg laten om ze op te vuUen met stoffen welke het binnendringen der koude verhinderen Alzoo meent men genoemde frnitsoorten iangor fdau andera te kannen 4 4 4 l 01 18 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 l 8 41 8 08 8 88 10 10 btreilign t g i dan Khadelgken infloed rai t tmI licht ea strenge koode la Zeeland sch nt dit nog bet eenige geboair Tan dien aard te z JD Niet de ooieTaarsdieTen die het tbani erhinderen dat de ooieTaare op de bonwmansvoning ran den heer Jac Alderliefste te Foortagsl hun eieren nitbroeïleQ andere ooievaara waarscbijDiyk de kinderen van de Troeger daar gevestigde dieren hebben hen Tan het neat afgerochtan eieren nest kortom alles rernield Qet TerdreTen ouderpaar beeft zich nu eei nest gemaakt op de openbare school de tgd om echter jongen voort te brengen zal te laat 4 M De pluk der aardbeziën belooft in de omstreken van Breda bgzooder groot te zgn Üemarkt is reeds begonnen zg wordt op dewerkdagen tweemaal des Zondags eenmaalgehouden eu de hoveniers van Prinsenh e Qiuneken Teteringen £ tten Leor en Bgsbergen komen des moi ens v6ör dag en dauw endes namiddags te 4 uur om daar hunne aardbezidn te koop aan te bieden De markt wordtgehouden in de oumiddeligke nabgheid derstad hg het Duitenhuis aan den weg naarPrinsenhage B 0 In de Staatsgevangenis te Auburn New York is weder een misdadiger door middel van electrioiteit ter dood gebracht Het was een beruchte dief Lurins Wilson die met zgn broeder een ent der geheime politie die hem gevangen kwam nemen vermoordde De electrocntie c gaf gelukkig niet als eenige van de vroegere aanleiding tot martelingen van don veroordeelde Wilson werd spoedig gedood door den electriscben stroom welke niet langer dan een minuut duurde Om wanhopig ta worden 1 Een Amsterdammer die aan de grens der wanhoop c staat schrgft Neen dat is niet meer nit te houden 1 Een paar weken geleden telkens stembiljetten en nu gaat er waarachtig geen dag roorbg zonder een belastingbiljet Dit is nu de rgfde jle Gemeeutelgke Inkomsten belaating lang niet malsch 2e Hondenbelasting Wel niet hoog maar er dient bezuinigd te worden Arme Azor I je dagen zgn geteld 3e Straatgeld 4e Belasting op Bedrgfs en andere Inkomsten Twee biljetten tegelgk t Is om van te doizelen 5e Yermogenslffiiasting 6e Personeele belasting En ik meen dat die verminderd zou worden Neen t biljet is precies als voren c Belasting op deuren en vensters haarsfceden en dienstboden Met 4 kinderen is de meid vrg wg hebbeu er drie ik kgk mgn vrouw eens aan ja maar dat zou toch nog duurder uitkomen en voor dit jaar geeft t toch ook nieti Men metdt nit Haatlem In de Dinsdag te Kampen gebonden vergadering der Vereeniging van Overgsehch recht ea geschiedenisc heeft mr NanningaUitterdijk med edeeld dat een jong Duitscher die de opschriften der klokken in onze St Bavokerk wilde onderzoeken door den koster der kerk niet op den toren werd toegelaten uit vrees TOor de aanslagen van die anarchisten De heer Uitterdijk zon goed gedaan hebben met eerst eens te onderzoeken of de jonge Dnitscher wel waarheid sprak voordat bg dit medededde want dan zou hem zgn gebleken dat de heer De Hoogh de koster den vrager heeft verwezen naar den eenigen pwaoon die toestemming mag geven tot het beklimmen ras den toren den gemeente architect die dit bgna nooit weigert en wel zoo beleefd is steeds iemand mede te geven om inlichtingen te verschaffen en op te passen dat er door vreemdelingen niet zooals wel eens is geschied roekeloos met lucifers op de zolders wordt omgegaan Voor Boarchiaten zgn wg hier heuach zoo benauwd niet maar wg hebben onze schoone St Havo te lief om haar door onvoorzichtig held in asch te zien leggen Een kok te Frankrgk had aangenomen in tien minuten een kip te slachten te plakken te braden en voorgesneden op tafel te brengen Hg heeft de weddenschap glansrgk gewonnen In 5 minaten 6Vi Hcouden wa t bontje gereed Aan de machinist D Figge van de HoUandBohe Spoor bekend wegens zgn manmoedig gedrag bij den spoorwegbrand te Barendreoht ia hg Koninklgk Besluit de gonden eere medailte verleend verbonden aan de Orde van Oranje Nassau Aan bet mindere postpersoneel dat bg het apoorwegongeval zoo kranig optrad zullen gratificaties worden uitgereikt Terwgl de scheepvaart en goedorenlossing te Xer Neuzen voor het oogenblik eenige drukte gaf ontstond er verschil wegens het loon tnsschen een werkgever en de arbeiders Deve liet toen de werklieden uit Oent komen ten einde hen aan de foskade te Ter Neuzen werkzaam te stellen Zg kwamen Vrgdagmiddag aldaar aan maar vertrokken weder toen zg vernamen dat er nog werkvolk diaponibel was Alles liep ordelgk af waartoe het kalme optreden der politie veel bgdroeg Bg een hevig onweder in de omstreken van Tourn is Woensdagochtend de bliksem in een jongensschool te Jooé lèz Tours geslagen De hoofdonderwijzer op dat oogenblik aan het schrijven werd zeer onzacht tegen zgne tafel f ealingerd maar kwam met den schrik vrg De hulponderwgzer en de leerliugeo die zich in een ander lokaal horenden waren bgna 10 minuten als verstomd van schrik van den toestand der Gemeente Gouda over 1893 Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Gouda over 1893 ontleenen wij nog het volgende MEDISCHE EN 6EMKENTE P0LITIE a Medische Politie Toestanden welke invloed kunnen uitoefenen op de Volksgezondheid De reinheid dar straten laat zelden te wenBchen over De urinoirs worden v c Gemeentewege zoo zindelijk niogelyk gebonden Veischeidene zgn met zeren schottingen omgeven De riolen verkeeren in goeden toestand ofschoon bet niet te ontkennen ralt dat in sommige het vuil zich nog al eens ophoopt ten gevolge van het geringe verval dat daaraan kan worden gegeven waarom zg dan moeten worden nitgeboggerd Het ophalen van de vuilnis met het uitbaggeren van grachten en andere wateren en het Bchooumaken van straatkolken en urinoirs is aanbesteed voor f 190 per jaar In de openbare scholen zgn over het algemeen de privaten en orinoirs zoodanig ingericht dat zg geene onaangename lucht verspreiden Omtrent de bijzondere scholen hebben wg daarover ook geene klachten vernomen De sproeiwageo doet bg droog warm weder veel dienst De slaapsteden of kleine logementen worden meestal zindelijk gebonden Nd en dan worden overeenkomstig de bepalingen der Bouwverordening woningen die scbadelgk voor de openbare gezondheid zgn op onzen last ontruimd Do dikwjjls plaats hebbende schuttingen waterinlatingen en spniingen zijn zeer bevorderlijk aan den zuiveren toestand der grachten Oe slooten en andere watereu aan particulieren toebehooreude moeten door dezen worden schoongehouden Op sommige plaatsen ontmoet dit veel bezwaar zoodat tgdens het voorkomen van Gholeragevallen de Gemeente zich gedeeltelgk met die taak beeft moeten belasten De haard en kolenasch wordt van Gemeentewege aan de hnizeu der ingezetenen opgehaald De hoeveelheid bedroeg aan haardasch 3485 RL en aan kolenasch 34574 HL Hiervan werd aan particulieren verkocht voor f 823 22 terwgl de asch door de Gemeente gebruikt voor ophooging van straten wegen en plantsoenen op eene waarde van f 444 09 wordt geschat De kosten van het ophalen met inbegrip der uitgaven voor bet onderhoud van de gereedschappen en de asch schuren beliepen eene som van f 3919 08i Zweminrichting De Stedelgke Zweminrichting werd druk bezocht thans ook door vrouwen voor wie dit jaar voor het eerst de toegang gedurende eenige nren per dag werd opengesteld Het personeel werd vermeerderd en bestaat thans nit een zwemmeester een assistent eene badvronw en een badknecht Hnn dienst was zoodanigd geregeld dat op de drukste nren steeds drie personen aanwezig waren Het bad werd den 20u Mei geopend alleen voor mannen en een week later toen de hierna te noemen kranjang schntting gereed was ook voor vrouwen Het was toegankelgk tegen betaling voor mannen van s morgeni 6 nur tot 7i en van lOi tot zonsondergang voor vrouwen van s morgens 8 tot 10 nur kosteloos van 12 tot 2 uur alleen voor mannen Er werden voor mannen afgegeven 179 abonnementskaarten en 1467 badbriefjes Er waren 65 vrouwelijke abonnés terwgl 254 badbriefjes werden afgegeven De iwemmeeater was ook steeds in functie op die ann dat het bad open gesteld werd voor vroowen van welke sommigen ook onderricht in bet zwemmen ontvingen Enkele meisJM wirea Wi het einde nn bet smoaB I reeds in staat zich in bet diepe baaain to b geven Op de kostelooze uren was steeds bet bezoek zeer groot Gemiddeld maakten 250 personen per dag hiervan gebruik Op warme dagen klom dit getal wel tot omstreeks 500 Ook s namiddags van 4 tot 5 unr wai het buitengewoon druk Aan de inrichting werden dit jaar vale verI beteringen aangebracht Er werd een flinke I bergplaats gemaakt voor zwemcostumes het I verbigf voor den zwemmeester werd geheel ternienwd eene nieuwe kranjang schntting werd opgericht terwijl eene ieuwe klok werd geplaatst Het getal kleedkamertjes was op ver na niet toereikend voor het groote aantal datdaarvan gebruik wenschte te maken en ook de kleederbergplaata voor kosteloos zwemmenden hieek te klein Daarom werd beslaten er 20 nieuwe kamertjes hy te bouwen en de genoemde bergplaats te vergrooten Met het oog op Cboleragevaar werd de zwemscbool vroeger dan gewoonigk gesloten en wel op den 2n September In den gesloten tijd werd niet gezwommen De ontv bedroegen over 1893 f 1038 15 De heer J F C W Adels die als lid der Commissie aan de beurt van aftreding was werd herkozen Heerschonde Ziekten Met uitzondering van de beide laatste maanden was de algemeene gezondheidstoestand onzer Gemeente zeer gunstig het ziektecüfer was doorgaans vrg laag en de sterfte in de eerste tien maanden genng In de maanden November en December deden zich vele gevallen van mazelen voor die weldra bgna epidemisch heerscbten en door de daarbg optredeode naziekten de sterfte onder kinderen zeer deed toenemen Tegeljjker tgd vertoonden zich ele gevallen van influenza waaronder verscheidene met doodelgken afloop echter niet in die mate als in de laatst voorafgaande jaren In den zomer en herfst kwamen ook nog sporadische gevallen van Cholera asiatica met doodelijken afloop voor Er werden krachtige maatregelen ter bestrijding van deze ziekte genomen waaraan slechts 4 personen stierven Begraafplaatsen Op de Algemeene Begraafplaats werden 351 I Igken ter aarde besteld waarvan 333 op de I afdeeling voor Protestanten en 18 op die voor Katholieken en wel in eigen graven 19I hunrgraven Ie klasse 8 2e 28 3e 294 kosteloos 2 Op de begraafplaats voor RoomschKatbo lieken werden 167 en op die voor Israëlieten 4 Igken begraven Bulteolandscli Overzicht De Pol Corr c ontvangt uit Budapest het bericht dat Weckerle den keizer mededeelin I beeft gedaan van de door do liberale partg genomen resolutie en dat de keizer Weo kerie zal belasten met de vorming van een kabinet waarvan hoogst waarsctignigk Bzilagyi deel zal uitmaken Naar meu omtrent de kabinetscrisis iu Italië verzekert weigert Zanardelli deel uit te maken ran de ministerieele combinatie omdat Crispi zou hebben te kennen gegeren dat hg Sonuino in het kabinet wil behouden Volgens gerucht zou het Kabinet zich weder in de Kamer vertoonen onder mededeeling dat de Koning weigert het ontslag aan te nemen Het Kabinet zou afzien in de eerste plaats van de voorgebtolde grondbelasting en in de tweede plaats van de door Crispi gevraagde benoeming eener commissie raa achttien leden welke voorstellen zon doen betreffende de noodig geachte hervormingen in de Staatshuisbouding De Engelschen houden zich zeer verwonderd over de ontevredenheid in Frankrgk wegens het Oongoverdrag De Standard begrgptnietFrankrgk sgrieven Het zon niet beleefd wezen de bezwaren die te goeder trouw aan de quai d Orsaj geopperd worden niet aan te hooren maar het maakt de Engelschen ongeduldig zich te hooren beschuldigen van roo ucfat en slechte bedoelingen en wel door een volk dat bgna zonder voorwendsel groote streken heeft ingeIgfd in Tunis op Madagascar en in Siam I Ook de Times c acht de gegrondheid ran Frankrijk s eischen nit de beraadsl ngan in de Kamer niet gebleken Engeland had beweert het Cityblad meer dan een andere mogendheid recht streken in beslag te nemen die nooit door een andere mogendheid waren bezet Het land is niet geroofd maar atechts in pacht genomenc Engeland wil intnaschen I volstrekt geen inbreuk maken op de rechten van Frankrijk en daarom moesten de Franscfaen hunne grieven wat doid gker bekend maken Dit erkent ook de jegens Frankrgk meestal gunstiger gestemde Daily News De rechten van Frankrgk moeten niet alleen in Afrika f maar in de geheele wereld geërbiedigd worden Haar bg het debat in Fransohe Kamer ign reeds bezette landen verward met geweaten die alleen op de kaart zgn aangegeven ea de Fransehe Kamer heeft in t geheel geen rekening gehouden met de bescherming die de verdragen aan de belangen der Franechen verzekeren Bovendien heeft ook koning Leopold geen grond afgestaan maar slechte overgedragen Een vriendaohappelgke overeenkomet acht bet blad zeer gewensoht Met het oog op de a s Presidentskeuse in Frankrijk stelt Magnard hoofd redacteur van den Figaro zich de vraag of de Fransehe Republiek het welbesohoowd niet evengoed als Zwitserland zonder President zon kunnen stellen Feitelgk zegt Magnard dient zoo n president eigenigk tot niets Hg kiest de ministers maar hg kiest ze op goed geluk want hg kan de aanwgzingen omtrent de samenstelling der Kamer welke de stemming hem gesft die de ministerieele crisis veroorzaakt heeft niet als juist beschouwen Hg beeft niet het recht van veto en kan geen tweede beraadslaging vragen of de Kamer ontbinden zonder beschuldigd te worden een staatsgreep te onderneman De heer Magnard gaat de handelingen der verschillende preiiF denten na en komt tot de tvertuigiag dat de instelling het land geen enkelen dienst beweaen heeft Verder doet hg uitkomen dat de President nog openigk nog in het geheim eenigen invloed kan of mag uitoefenen dat hg zich slechts Irapaalt tot eenige ontvangsten en het land vertegenwoordigt Het preaidentsabap zegt de schrgver is een overblijfsel van het koningschap en heeft juist daarom geen recht van bestaan Als wg vorsten willen hebben wg er veel die beschikbaar zgn In Bulgarge is men nogal ingenomen met de nieuwe regeeriog De ministers QneshoJff en Natchowitch zgn zeer kundig in finaucieele zaken en de eerste minister Stoiloff heeft in de laatste jaren wel niet aan de staatkunde gedaan maar zgn ervaring in de politiek dagteekent reeds van de zelfstandig verklaring ran het vorstendom bg het verdrag van Berlgn in 1878 Hg wordt als de bekwaamste staatsman in Bulgarge beschouwd De vraag ia of de heer Stoiloff het krachtige politietjbwind dat Stambnioff voerde zal kunnen voortzetten De boeren zü altgd gereed oproer te maken tegen de belMtinggaarders en zgn daarmede reeds dadetgk begonnen toen zg vernamen dat Stambulofif den degen had afgegespt In vele plaatsen zgn wanordetgkheden gepleegd en belestinggaarders mishandeld en het zal geen gemakkelgke taak zgn een eind te maken aan dfl gisting die in vete districten onmiddellgk na de kabinetsverandering ontstaan is De Swoboda maakt het programma der liberale partg openbaar De partg zal de politiek volgen van het Drievoudig verbond ea er op aandringen dat een verbond worde gesloten met Turkge RumeniS en andere feanataten Zg zal voortgaan met pogingen in bet werk te stelfen om Ferdinand ala wettig vorst van Bnlgarge te doen erkennen Steeds verontrustender Iniden de berichten over de werkstaking der mgnarbeiders in de Vereenigde Staten De grève strekt zich uit over 11 staten en territoriSn het ernstig schgnt de toestand iu Indiana Tllinoia ea Colorado vooral in het gebied van Cripple Creek Colorado vinden betreurenswaardige gewelddaden plaats Drie maanden geleden verzetten de arbeiders aldaar zich tegen den werkdag van 9 uur en zg veriangden 3 doll roor een werkdag van 8 uur of een dienovereenkomstige betaling voor 9 aren De werkgevers weigerden dieu eisch in te willigen en sloten de mgnen Toen zg na eenigtiu tgd echter als proef in de Independence mgn door niet nuiooisten wilden laten werken vernielden een 1200 werkstakers waarran 400 met geweren en 800 met revol vera waren gewapend alle gebouwen aan de mgn Zg hielden 50 personen waaronder een der directeuren een predikant en een onderwgzer als ggzebiars gevangen Er worden thana toebereidselen gemaakt voor een formeelen aanval op de werkstakers wat tot bloedige tooneelen kan leiden In Indiania beproeren de greristen spoortreinen te doen ontsporen en bruggen te vernielen De gouverneur heeft verschmdene compagnieën der militie opgeroepen om de rust te herstellen Ook in Ohio en West Virginia steken de werkstakers bouten gebouwen ec bruten in brand en blgkt bet vnnr niet voldoende dan wordt gegrepen naar het dynamiet In 1892 bedroeg het getal mgnwerkera ia de Unie 341 000 waarvan thans een 180 000 het werk moeten hebben gestaakt Ia het zelfde jaar werd de steen kolenproductie in de Vereenigde Staten op 179Vi millioen ton ter waarde van 207V millioen dollars geschat zoodat zg bgna de hoogte van Engelanda productie 186 millioen tonnen bereikte De werkstaking is uitgebroken wegensloonaveriaging en wegens het in de NoordAmeri kaansche mgnen bgna algemeen geldende trucksysteem waarnaast dan nog het kortingstelsel in vollen bloei staat Dat de loonen der mgnwerkers in de laatste jaren steeds verslaagd zgn tengevolge van het dalen der