Goudsche Courant, woensdag 13 juni 1894

Woensdag 13 Juni 1804 33ste Jaargang No 6375 MMé mimm m m NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 6 regels k 60 Centen iedere regel mMt 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mid De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 26 firanco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen geach en gepl Delen Flaathout Ellens Juffers Kolders Sparren enz enz WÊmZ iGM FBUzmytmm JAARLIJK8CHE PRODÜCTIK rtu 26 Uillioea Steeneu g Fraaie Klenr Scherp geronnd S uitmuntende Kwaliteit bj Concurreerende Frjjsen Qrootste Stoomvraalsteenfabriek in Nederland Vraagt Prijxen en Monster t Vraagt eeo proet van de echte Tomsswur aanbevolea door de grootste geneesbeeren T n het buis Sim Stein Erdo B oye nabg Tokay Hongarye Te bekomen bg C van VLIET MARKT 156 FDIKE OODB SCHIEDAMMER Verkrügtnar biji PEETER8 Ji Als bewijs vaa echtheid is osohet ea kurk steeds roorsien vsn den naam der Firma P HOPPE ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buiteniandeehe Ctoii ranten worden dadeiyk opgeaonden door het AdTertentie Bnrean yua A BBWKMAN k ZOON te ehmda pngEen wotéi io de oficiMle twricbiea tao Toli tcMgectemd Den eÏKeDlüken stoot Toor dfl itrikfl gai erenvel het truckaysteeo dat op soo brutale vyza wordt toegepastt ali mea ia BaropA niet kent In plaats ran haar geid ontTangen de arbeid bons TOor de waren die se ia de Trock Stores moeten koopen en die daur 40 60 meer kosten dan in andere winkels Daarb komt nog het stelsel om op allerlei wijse kortiagea aan de arbeiders op te leggen terw l eindelgk de m n erkers die gewooniyk in huizen der mynmiiatsehappyen wonen en zich eigeolyk geheel in de macht honner werkgevers bevinden dikwerf nog gedwongen worden een be wgs te ondeiteekeoen waarb zg such Ter binden zich by geen arbeiders vereeniging aan te sloiten Qroote ontevredenheid wekt het nog bovendien by d Amerikaansche mgnwwkers dat zoo vele goedkoopere vreemde arbeidwtkraohten aan het werk worden gesteld Zoovele oomken voor eene bestaan er alzoo TM de thans uitgebroken werkstaking BUNNEN FABA301S voor Dames en Heeren A van OS At £ 73 73 Beurs van Amsterdam JDKI Tor kra lotkoers 89 A 897 101 101 lOSVs 102 97 781 V 791 78 i V IV 81 641 96 61 96 108U 68 841 87V 106 60 37 100 100 89 641 660 101 87 1081 808 1 V exd lO l 7 loiv l86 s 8 u 801 101 1097 179 17 183 1041 46 601 1881 1361 l l 148 68 6S 70 8 104 188 10811 UI lil O s A 140 1887 9 s 86 88 ♦ loav 7 i lloV losV 48 49 19 188 lOS i 1077 100 101 Vb lOlV 114 mi 39 3 A 107 tUammm Ont Ned W 8 f dito dito dito 8 dito dito dito S t BOXUI Obl Ooudl 1881 88 t ITALII IntoliriJTiD 1868 81 8 OoariNB Obl iopapior 1868 8 dito in lilnr 1868 t 9mm9iit Oblig DMt tiolcat 8 dito dito 8 a Ulll Ooit Sa Saria 8 dlio Omou 1880 t dltobiJBotbl 1889 4 dito bij Hops 18S 0 dito in goud leen 1888 8 dito dito dito 1884 8 InuHl Parpet nhuld 1881 4 Trauu Geiir OaDr Imo 1810 i Gao leaning aariaD Gaa ieenioK lerie C ImoilMjlM Beo T abl 1898 6 Itnn Obl Buit 8ob 1880 6 VBmuciLA Obl 4 onbep 1861 kMtmnLtt OUigBtien 1861 8 i BomUAH Sted lean 1886 8 i Kip N Afr Uandeler aand Araodtb T b H Certifioaten DaitMuteobappu dito JUnh Hjpotheekb paodbr 4 Oalt fi dei Vontenl aand er H nothaakb paadbr 4 Hadafiaiwaeha bank aand Nad Haiidaliautwib dito K W k Pno Hyp b pandbr 8 ijistt Urpotbaakb pandbr 4 7 Vtr Hnotliaakb dito 4 Ooann Ooet Hong bank aand Buil Hypotbaakbank oandb 4 AxiBIU Kaait hypotb pandb 8 Iluir L G Pr tieo oert 8 Nn UoU U 8poor r Hij aand Iii lot Bipl T 8t Spv aand Nad Ind Bpoorwagm aand Nad Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1691 dito 8 ItiI ll 8poorwl 1887 89 A Bobl 8 Znid Iul 8p mü A H obl 8 roUHC Wtnekau Waaaan aand 4 Bsbi Of Bua gpw M j aand I Baliiaafca dita aand TaatoTt dito aand 6 ïwang Doinbr dito aand 8 AmuXA Cant Paa 8p Hij obl 8 Okio k North W pr O t uuid Üto dito Win St Pater obl 7 Vmnr k Bio Gr Spm oert T a JUinoii Oaotral obl in goud 4 Iioniir fc KaakrilIaCert T aand Maxioo N Spv Hij lehyp o Miaa Kanna t 4 pot praf aand N Iork Ontario k Weet aand 4Ho Panaa Ohio oblig 6 QnroQ Calif Ie b rp in goud 8 8t Paul Mina kManit obl 7 ün Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie bjrp 0 8 OiNADA Can South Cert r aand TlH O Ballir k NaT Ie h d o O Asstard Omnibiu Mjj aand Boltard Tramweg MaaU aand Nw Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand 8 Stun Stad AntirerlMnlB87 SVi Slad Brussel 1886 8 s Kom Tbeisa Begullr Oesellieh 4 OosTim Staatsleaning 1880 8 K K Ooat B Cr 1880S SfAiuiu Stad Madrid 8 1868 Tar Nu Bw Hyp Spolil oert 8 ADVERTENTISN HELKSTAKD Xer overname aangeboden de ruim eenenttrintiK jaren welbeklante MELKKAAK Troeger door W OOMS in de Vogelenzang ts Gouda gedreren thana door TEUNIii DE HOOP uitgeoefend die dezeWe egena ivakte igner onders weder Tsn de hand iril doen Te bevragen b den eigenur in de Vogelenzang te Qouda Cognac fin Boh 1 1 40 ds Liter ss cooaAc Fur sou na ds Soeiiti Anont me door hst shMli land koMsnlgbeden gi wordt geleverd I bemsnds fleHehsn sn 5 Liter tnlioild Tooixlen v n het tt Ht vsaDr P V VUIHAHBLEOOS ütUinltend Terltrijcbear bU P H J ï WANKÜM firma Wed P J UELKEBT Oostharen B U Oouda Abonneert V op het KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJN onder Redactie der best KathLetterkundigen Maandeiyks Terschijnen 48 pag grout formaat over 2 kolommen pracbtige lectuur als Romans Sovellen Hittorlsehe Verhalen Poè is AUerlet Baad sels Ziogogrle Mebus en en voor den zeer lagen prga ran 6S CMJST per 8 maanden franco per poel 80 cent Goedkoopste maaadsohrifi vao Nederland P STOKVIS WATERREUS CJiTGSvua a Boscu Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekkinff Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIWa Bollandsche uitgaTe met 27 aib Prgs 2 golden Ieder die aan de verschrikkelyke gerolgen vau deze ondeugd lydt moet het leien de opteohte leermg die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te rerkrggen bj hetVerIngs Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland PEANSCHE STOOMVEEYEEU XH Ghemisohe WassokerIJ TAN H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Botterdam Coping kopin Gebrereteerd door Z M den der Belgen Boofddepdt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en rerren tui alle Heeren en Damesgarderolnn alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoomen van pluobe mantels Teeren bont enz Gordgnen talelkleeden enz worden naar de nienwete en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschsdelgk voor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt W s uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week VAN BlOMMESTEIN S INKT olkomen ONSCHADELIJK APriDOCRNHOUAND Oouda SaelperMlrak tu A Bboiuuii fc Zoon Hollanclsche Maatschiippij vsa Landljoiiw Afdeeling GOUDA en Omstreken n JAARLIJKSCHE ÜU QELEOENHEID DER TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot ƒ 1 11 Loten voor f 10 te bekomen bij A BRI KüAni en Zn Lange Tiendeweg D 60 en in het Café HARMONIE Markt ECHT mat j od 7ettai XiSt vooral op de jDberiahnstein M Overal verkrijgbaar OIReCTEUK DIK VICTOKIABROH OBUtlAHHSTail Maatschappij tot Exploitatie dm VictoHa Sron gevestigd te Kotterdam ZnidbloMk 8 Fzijstrekking 13 en 14 Juni 500 000 Mark ala hoofdprijs in het gelukkiRat geval biedt de nieuwste groota Oeldverloting die door de Hoogs EegeeriBg van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De Toordeeliga iarichting vas het nieuwe plan bestaat daarin dat ia den loop van slechts weinitce niaandea in 7 verlotingen van 110 000 loten 6B 400 prezen bedragende 10 452 425 Mark ter volledige bealissing zullen komen daarond r zija kapitale prezen van eventueel 500 000 Hark by uitnemendheid echter GEBR TERWINDT WaalsteenfabrikanteD lpr 8 a M 800 000 S pryzen a M 15000 I prijs a M 200 000 26 pryzen a M 10000 l prijs a M 100 000 56 prezen a M 6000 SpryzenaM 75 000 lOÖpryzenaM 30001 prys aM 70 000 868 prezen a M 2000 Ipnjs M 65 000 fl prgEen a M 1500 i I 1 prys aM 60 000 756pryzea M 1000 1 prijs bM 65 000 1237pryzeaaM 500 SprijxenaM 50 000 38950 pryzen a f 148 1 prÜB M 40 000 18991 pryzanaM300 200 SpryzenaM 20 000 150 127 100 94 67 40 20 De aflnatnande eerste prijatrekking dezer groote door den Slaat gewaarborgde QeldverlotiQg ia van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 13 en 14 JJJNI e k en kost hiervoor l geheel orig lot slechts M 6 of S 6U 1 half n w M fr S 1 75 1 kwart H H IVi 90 tegen ioEending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle oommissies worden onmiddellijk met de grootste Borgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met bet wapen van den 3taat voornene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte offi cieele plan waaruit de verdeelicg der prgzen op de verschtllende klassen als ook de betreffende inluggfllden te Ternemen is gratis bygeTOflgd en zenden wij aan onze Beftunstigera onaangevraagd na elke trekking de offioieele lijsten De uitbetaling dar prytea geschiedt steeils prompt onder waarborg van den Staat en kan door direota toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in aila grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Sf GENEYER Merkt NIGHTOAP Ons debiet ia steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlyke prijzen hebben w j meermaten volgeus offioieele bewycen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onae Begunstigers telf uitbetaald o b Mark 8 U 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz M N B Het is te voorzien dat bij deze op den beohtaten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkaame deelneming bepaald kan worden gerekend men golieve derhalve wegens de reeda ophandoa Eynde trekking alle orders ten spoedigste reohtstreeka te aaoden aan KAÜFMANN SIMON Bankier en Geldwisielaars in HAHBURO P S Hiermede danken wij voor bet veruouwen ons tot hierto gesohonken en daar wy by het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteerjn luUen wy ook voor het vervolg bemoeid zyn door een attpte en reeele bedie ning de tevredenheid vao onze geëerde Begunstigere te verwerven BINNENLAND GOUDA 12 Jani 1894 Hedenmorgen werd ten bareele van den Garnizoens CommandaQt alhier herbesteed de levering Tan de benoodigde aardappelen voor de troepen in deze gemeente Twee iuschrgTingübiljetten kwamen lu en wel van J Hoebeek roor i 2 88 per HL ran 66 KG en G Kooy oor f 2 47V per HL Tan 65 KG De wed Smit won op het B C hoQo op de Raam een doof blind ondmenscb die tevens ook niet kan loopen heeft Tan H M de Koningin Eagentes f 25 ontTangen Zondag hield de afdeeling Zuid Holland van den Algemeenen Nederlandecben Politie bond alhier eene algemeene Tergadering Van het correspondentBchap Sliedrecht was een BchryTsn iugekomeo Toorstellende het handboek Gerechtelgke en admioiatratieTe S olitie Tan H Terwoerte omgewerkte dmk oor G L Tan den Helm burgemeester Tan Batenburg gratis ann de leden rond te zenden Dit Tooratel werd met algemeene stemmen Terworpen omdat Tele politie ambtenaren dit werk reeda in hun bezit hebben Mede werd Terworpen een Toorstel van de afdeeting NoordHolland om te steunen dnt de Bond gratis aan de leden verspreidt het boekje betreffende het intreden der woningen Een Tooratel vaa de afdaling Noord Holland om een eigen orgaan op te richten werd mede verworpen wgl er bladen genoeg zgo die de belangen der politieambtenaren weduwen en weezen bespreken Van diezelfde afdeeling was ingekomen een Toorstel om pogingen bg den minister van justitie aan te wenden dat ook aan de rgkspolitie vergunning moge worden Terleend tot het dragen Tan de dienstmedaille nitgsreikt door den Bond De Torige minister mr Smidt had dit Terboden Dit Toorstel werd aangenomen Daarna kwam het voorstel ter tafel betreffende het stichten Tan een pensioenfonds voor weduwen en weezen Tan politieambtenaren De president lichtte dit voorstel toe en bracht het bezwarende in het midden Tan de politieambtenaren om toe te treden in de afdeeling A Premiën Wednwenkasc in het reglement TOor de fondsen tbu den Algemeenen Nederlandschen Politiebond Met het oog daar op zeide spreker heeft het bestnur dezer afdeeling gemeend zelf pogingen te moeten doen tot oprichting van een weduwen en weezenfonds voor de politie ambtenaren FEVILLETOH De laatste eener Fasülie fJVaar iet Fransch De fotneeaheer ait Dinan Hebt gij hem gesproken Ik ontmoette hem heden ooMeud by mga nicht en heb zoo even afsoheid van hem genomen II De mensoben houden werltelijk to veel van iprookjes en laten iemaitd nooit met rast Wat weerga is dati Omdat ik er nu eans pleizier ia hab op reis te gaan zonder er van Ie spreken maakt de wereld er zioh een genoegen van om te fertellen dat ik dood bes Het ii al te gelei t Is waar I Het bewast eohter ook dat gfj vrienden hebt die belang in a stelleo Maar eiod goed al goed ty verontrustten zich onaoodig daar gg springlevend t t Ik ban zeer verlangend me vrouw van Hansweiml en haar zuiter gerust te etelleo Komaan laat ons men gaan Dat zal een bljjdaohap ziJD men zal a ontvangen ala een uit dea doode herrezsne Neon dank je wel ik heb geen laai haar aohrik aau te jagen Én dan nog maar dat blijft tuesohen ons ik kan m niet van hier verwgderen lic waoht iemand Jou Buoepert zeker een dame ffDenk er vaa wat ge wilt mijn waarde Arthur Na dan weet ik t wel Met haar heb js zeker BsdoreDde die qwrnd sen nitilspje gemaakt Thaoa Het reglement werd toen artikelsgewgze besproken en hoadt in hoofdzaak het volgende in Tot het wednwen en weezenlonds kunnen alleen toetreden politie ambtenaren in actieven dienat die den leeftyd van 65 jaren nog niet hebben bereikt Voorta zal er moeten worden gestort tot 800 2 pet van 800 tot 1400 V pet en daarenboven 3 pet van hanue traktementen De uitkeering by overladen zal niet booger mogen beloopen daojaarlyks 600 komt ook de weduwe te overlijden dan zal bet penaioen overgaan op de mindeijarige kinderen totdat zg hoD 106 levenajaar zullen z n ingetreden Na diacusaiën werd het concept reglement met algemeene stemmen aangenomen Het zal ter beoordeel ing met de memorie van toeHcbtmg aan het hoofdbeatnur worden opgezonden ter bespreking in de jaarvergadering van den bond die volgens het besiait vaa de vergadering in heb vorige jaar te Rotterdam zal worden gehouden Na afloop daarvan werd door een lid het woord gevra d en wel naar aanlaiding van het verslag van den penningmeester over het boekjaar 1892 1893 waarin wordt vermeld dat in dat egdvak ruim 4400 waa ontvangen en dat de uitgaven badden belonpeu niet minder dan ƒ 3000 zoodat er eeo saldo overschoen van ruim 1200 Op eraofaillende posten van de nit aven werd aanmerking gemaakt waarbg ten slotte het bestuor der Zuidhollaodsche afdeeling werd verzocht het hoofdbestuur aan te sporen tot meer zuinigheid bg de huishoDdelgke nitgaven en niet de uitgaren gelgken tred te doen houden met de jaarlgka Termeerderende inkomsten Tot afgevaardigden naar de n s jaarvergadering werden gekozen de heeren J Aaltsa en H F Tan Rosmalen en tot hunne plaatsvervangers de heeren v Nugteren en Van Rem pen De volgende algemeene Tergadering Tan de Zuidhollandscbe afdeeling zat te Dordrecht gehouden worden Zaterdag werd te Krimpen a d IJael van de scbeepsbonwwerf van mej de wed Van Dugvendgk met goed gevolg een zeer fraai paviijoenschip te water gelaten groot pl m öOln t en gebouwd voor rekening van den heer C M Teekens te Delfshaven Daarna is de kiel gelegd voor een dergelgk schip groot ongeveer 80 laat te houwen voor rekening van schipper J Stonthart te Ouderkerk a d IJael Gisterennacht werd te IJselstein ingebroken vat ik waarom go niemand iets van je hebt doen hooren tflk heb mij niet verborgen Ik was op reis Nu ja laat ons er maa niet verder over spreken w kennen dat Nu onaardig is t niet want ia het leven is er toch maar niets b ter dan de iiefde Al het overige beduidt mets Maar op het oogenblik ben ik je zeker lastig ea ik zal afsoheid nemen Ik ga naar mgn aïcht en zal haar uw aaastaand bezoek aankondigen fZeker niet mign vriend ja moet nog wat blijven Ik ben hier wel een sur ta vroeg en w hebben nu den t d om wat ta babbelen Je hebt zeker vaa den treungeq dood van den ouden baron gehoord nJa zeker I Jongen jongen wat trof my dat berioht Zelden heeft een ongeval mij meer gesohokt FiU mg dan I Ik had de Fazantenboeve juist dsD vürigen dag verlaten eu las de vreeselyke geBohiedeniB in de couranten Maar van al hetgeen er gebeurd ia na dien eersten dag weet ik bitter weinig Hoe heeft mevrouw Van Hansweeid aloh gehouden onder dan slag F ifZii is diep bedroefd en rindt t niet aaugeaaam dat er proken wordt over dqn dood van haar echtgenoot Ook haar zuster heaft veel verdriet over het geval en wat haar nog meer smart is dat men van de misdaad een man beschuldigt waarin zij belang stelt evenals ik Een bosohwacbter dis onder deo generaal gedieid heeft bjj de kurassiers Piet de Buiter je zult hem buiten ongetw feld dikwijls ontmoet hebben Waarsobynlyk wel maar ik herinner t mü niet dadelijk Weet men wat de redea is waarom hy tjJQ mseater vexmoorddeff in de herberg De Strik Door het uitsngden eenar ruit verkregen de dief of dieven toegang tot de gelagkaraer alwaar de Ump door hen is opgestoken en een en ander werd doorzocht Gelukkig Toor den kastelein had hg de geldUdo in het buffet waarin zich de niet gerioge ontrangsten van den Zondag beTonden badden vóór het naar bed gaan geledigd en den inbond eldera geborgen De dieven moesten nn onvorrichter zake aftrekken en hebben niets medegenomen dan een paar karaffen met eterken drank Dank zg den gver van de rgka en gemeentepolitie ia men den vermoedelgken dader op het spoor en hoopt hem weldra achter slot en grendel te hebben Uit Vulpera wordt bericht De gezopdheidstoestand van Hare Maj teiten ia uitstekend Het weder was tot heden Drachtig en zeer warm Dagelgks maken Hare Majeateiten waodelingeu nare Majesteit de Koningin Regentes gebroikt de baden te TarAsp en drinkt het water nit de Luzins Qnelle De anti revolutionnaire kinvereeniging Nederland en Oraajec te Renkom heeft voorde Tarkiezing van een lid der Tweede Kamer in hak itoofdkieadiatrict Elet tot can didaat gesteld den heer Mr H A van de Velde ond Ud der Tweede Kamer te Loosduinen Thans heeft ook de kiesvereeniging Nederland en Oranje te Wageningen district Ëlst tot candidaat gesteld Mr H A van de Velde burgemeester van Loosduinen De Hollandiche IJzeren Spoorwegmaatsohappg heeft aan de braudweer van Heerjansdam eene gratificatie groot f 50 verleend ala bigk van waard ering voor de goede dieoaten door baar aan genoemde Maatschappg bewezen bg gelegenheid van den plaats gehad hebbenden brand veroorzaakt door de botsing van de twee treinen nabg bet station Barendreobt op 1 Mei 1 1 De Hooge Raad heeft gister verworpen het cassatieberoep van G van Gelder jager A van Berknm kuiper J G de Bie en P de Bie boterwerkera allen te Oach door het gerechtshof te s Hertogenhoach veroordeeld de eerste wegens moord op den wachtmeester der marechaussee Hookman tot levenaUnge gevangenisstraf de tweede derde en vierde wegens medeplichtigheid aan dat misdrgf resp tot 10 15 en 15 jaar gevangenisatraf vFreule Bartan is overtuigd dat hij niet schuldig is en ik ben t met baar eens Ik heb zelfs het voornemen om persoonlijk naar Triohtvoorde te gaan ten einde voor dien joagen te werkeu M n nicht KItze beeft mij verzocht alles aan te wenden om hem te redden Nu ik je toch ontmoet heb kan Je my van zeer veel nut zya door my inlichtingen ta verstrekken omtrent de mensoheu dia ik daarginds zal ontmoeten Gy kent de luidjea beter dan ik en ik zal je op de hoogte stellen vaa betgeeu ik doe want ik hoop dat wy elkander iu de toekomst dikwyls zullen ontmoeten Dat hoop ik ook Ik ga myo oade kamer weder beurekken Wy zullen elkander waa rsohynlgk dagoi lyka in de sociëteit ontmoeten Dat is afgesproken £ n als ik van myn uitstapje naar Triohtvoorde terugkeer zie ik je zeker ook wel bij mevrouw Vao Haosweerd Wanneer denk je dan te vertrekken ifDaar weet ik nog niets van Dat hangt af van mijn nicht Klize Bartan Ik heb m geheel te harer beschikking gesteld Maar ongetwyfeid eal t niet lang duran want die arme De Buiter moet reeds ia den aanvang van de volgende maand teraohtstaan Wij liebbea dus geeo t d te verliezen als we iets voor hem willen doen Dan zou ik my maar wat haasten tfMaar dat is waar ook uu w er toch over sprekon moet ik je eens vragen of je weet dat de meest bezwarende getuige voor hem uw pachter van de Fazantenhoeve is een zekere do Poorter Hoe zou ik t kunnen weten Ik ben dezen ochtend eerst in stad gekomeo en vertrok den dag voor de misdaad Tgdens mijn afwadgheid heb ik Voor het examen van apotheken bedieQdat dat onder vooraitterschap van den genaeskondigen adjunct inspectenr dr Post te Arnbnii zal worden a enomen hebben zich 126 oau didafen aangemeld Den 2en Juli zal met het afDemea nm dit examen worden aangevangen Door de poUtie te VGravsnhagd ia e i 13 jarig meiege uit da Hekkelaan aangahoodMi dat van kleine kinderen de knopjea ait de ooren nam en die verkocht of beleende Niett enstaande het gare weder nuuiktan gisteren eenigen van de gel nheid der ope ning van de zeebaden te Soheveningen gebruik Ësn 70 jarige Hi enaar was weder namner één hg ii ainde een 25 tal jareb iteedi dt eerste bitder Uit Schiedam wordt gemeld dat de ontslagen gemeenteontTonger aldaar in êxnük ia gesteld Zekere W B een 11 jarige knaap te Sd n is door den gemeente en onbeBoldigden r sveldwaohter I G Klippel op heelefdaad betrapt terwgl hg de ipaarbank in eene def optmbore eohol B openbrak ar geld nit haalde Sinds lang werd er geld vermiBi ed daarom had de politie zich in het lokai doen opsluiten De Amat Ct t verneemt dat hei wwt borgkapitaal van f 50 000 voor de obligatieleening ten behoeve van een overdekte bad en zweminrichting op den Heiligenweg te Amsterdam ia volteekend zoodat deze inrichting nu hoogstwaarachgnlgk wel tot stond zal komen Iemand ait Boermond die met eenige per aonen onder Horat een ongeoorloofde dr acht hield heeft hg ongeluk een wildatooper in de rechterheup geacfaoten Deae verkeert in lerenagevoar De dader heeft de vlaoht genomen Uit Renkam meldt men dat de eigenaar van het zoo schoon gelegen laiidgoed de Sonnenbei te Oosterbeek voornemens moet zgo de vrije wandeling roor het publiek te sluiten Niet alleen Toor de ingezetenen maar ook voor de logéa die in de zomermaanden aldaar ver blgf houden ia het te hopen dat bg op besiait zal terugkomen geen bnefwisseling gehouden met dien man di nauwelijks kan sohrijren Maar ik verklaar ja niet te begrypen hoe hy er toe komt zioh met dese zaak ia te latcA Da FauDtenhoave Ugt ver van het kasteel en de Poorter verlaat de bosnler hoogst zsidaa Uy is op het oogeublik bier ia de stad Dat ia aiet mogelgk Ik ban hem zooeven t en gakomen Kent ga hem dan Netn maar dokter Bsrtraad heeft k n mg gewezen De dokter moet zioh bepaald vergist hebban De Poorter ia uooit te Parijs geweest sn zal er ftUt komea bIb ik bem oiet ontbi Waa het onmogelijke eens waar en vertoefdo hy hier aouder n n toestemmiug dan sou ik hem toch reeda ootmoei hebben Hy weet waar ik woon Hij tal je niet te hais getroffen hebben ep tracht je te viudaa Aan aso werkman hoorde ik hem den weg vragen aaar dit park Ach loop heen De Poorter heeft io i ja hesie leven oog nooit vau dit park hooren sprekSQ De portier zal hem wellicht gezegd hebben waar gy ta Tiaden waart Mijn portier Maar beate vriend denk je dan dat ik dien mau in vertrouweu neem en hem vertel waar ik een vriendin ontmoet Je hebt gelyk M q varoadantelling ia al te dwaas ea boreudlen kan het m j a heel weinig Bohelea wat die Poorter bier komt uitvoereD Maar ik verzeker je dat hij t oamogel jk koD tyd Bertiaod moei siflh vergift hebban r r e