Goudsche Courant, woensdag 13 juni 1894

Directe SpoorwecverblDding met tiUUÜA Zunierdleost 1894 95 Aanffevaogeo 1 Nel TUd vao Greenwich j GODDi BOTTEEDAM M iM 10 41 la aa it aa ItOTTlBDA 9J6 10 t Oi 1 il i aa 85 7 46 8 07 SODDA DEN BAAS 8 87 10 4 la U 18 81 1 011 87 3 8 8 Ï6 4 46 6 87 6 6 7 18 87 11 06 11 18 10 0711 9718 4119 11 48 1 67 S 6 4 86 6 B 66 41 7 48 10 1611 88 11 48 GOrDAUIlIOHT 8 0 8 91 lO l 10 66 18 48 iM 618 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 10 88 U OB 9 87 6 87 7 6 10 97 11 17 8 4 8 11 04 4 8 86 8 07 8 6S 10 86 8 41 10 61 11 46 1 90 8 08 8 88 8 60 8 81 8 98 9 11 10 68 11 10 e O TJ A A II8TERDAU 1 8 81 10 08 10 66 la Uf 9 61 4 47 88 7 46 10 J4 9 10 10 18 1 Iv 8 40 8 4 86 9 48 11 18 9J H 10 18 84 1 18 4 8 80 9 87 11 98 D timnumunikwcfat B B fa Da Kroiibarg ondor Ambt Oeoticbem had het ongelnk by söna werkzaamlwdeD tegen een geladen geweer te stooteD dat hy ren te Toreu op de mD ali oj eht gebraikt b d Het echot g og af ea traf den ongelukkige in den boik JQ waa l ne onniddeUiJk een Igk Naar men Terneemt ii dezer dagen te 3t Janitean gearrwteerd sekeie V als veidacht Tan Aoord os 4e onlanp coder zoo zonderHoge omatandigbeden te Koitaart gem Honteniase orerledea oude Trouw De arreetatie ran V moet bet geTolg zyo Tan eene min of meer toerallige bekeDteuie IntnaK en zy vermeld dat bg de geboadeo lykiohoawiugt kort na het overlyden der TronWf geen aporen van geweld door den geneeaknndige zgn gecoastateerd Op het rangeerterrein der Slaataapoorwegen ti Ngmegen ia schipper Job Bronr wonende te Nederasaelt met het hoofd tusacbeu de buflbn van twee ballaatwagena geraakt wat agn dood tengevolge had Door den heer en mevrouw Boiaaevain is de JEnAie villa Rnstoord tuaschen dorp en atation De Bildt Utrecht met den bekoorlykeo tuin Itr beschikkiog gesteld van het kioderziekeolinia te Utrecht De directrice dezer iorichtiug bracht nu van de genoemde villa een faeratelnngaoord te maken waar de patientjaa uog beter uu eerder dan in het ziekeobuis in de tad zelf herstel kunnen vinden Hulp en steun is daartoe van welwillendea M vermc enden ingeroepen V rleden week beeft eene vlaacberasloep van Ostende een vlach gevaDgen zeeëngel genaamd Ohm visiohen zyo heel zeldzaam Uegevaugeoe Tieob ia 1 40 M lang Denzelfdeo tyd heeft men 19 jonge zeeëngeltjea gevangen dete fa in eenen bak gedaan waarvan men het Mewater dikwgia veniieowd heeft De groote ▼ bob ia met een koord vastgemaakt en alzoo k zee gelaten door het chip op sleeptouw gnomen en te Ostende aangebracht Men denkt dat dese visschen laag genoeg allen leven om ie in het aquarium te kunnen verbrengen Het H blad betoogt naar aanleiding vande iDterpellatie Fr r d Putte dat natonriyk niet veal lioht kon gegeven worden Omtrent de inner ke beweegredenen der vorige Reg konden de beereo Roëll v d Kaay en v Hontea bezwaarlyk van advies diepen terwyl de heer v Tienhoven hiertoe op dit oogenblik ook niel het meest aangewezen scheen V d Pntte s opmerking dat de heer Tak eandidaat voor de Kamer zich had behooren te mengen in den stryd toen een onhandig vriend ua de heer De Kanter een weinig eerfoXU verklarittg gi van zyn bonding was Mliobt niet onjuist doch in elk geval meer op hare plaata geweest aan de andere zyde van het Binnenhof ten overstaan van den heer Tak aelven waar een interpellatie voor den v nrm tot het tegenwoordig Kabinet gericht Ofvw het hoofd deser R ring been deu heer Hak kan bereiken Dfl Tyd evenzeer onbevredigd gebruikt deaelfde woorden Over de hoofden der tegenwflordi Miniatws heen f hoopt sg in de Tweede Kamer dan heer Tak te zien geïnterpelleerd Z stelt aich daarvan even belnogryke als vermakelyke dingen voor al gelooft z niet dat de gewoaen premier self voor deze overbrenging van de laak naar de Volksvertegenwoordiging dankbaar al ign iHet Gentmmc scheen wel ie wachten dat de Rag inliohtiogen zon gegeven hebben nu de beer v d Potte zoo kloek en Zeeuwach h d ges waar net op stond De Reg had immers rnimacboots den t jd tnbad om een a ti 41 a 4 a tt a oi SO 7 1 U 1 M 7 e 7 te Condt IlMidnakl MiMvnknk J Bottwdui i S IO i lt t l I Si Klmnrkwk ÜMndwki 1 18 1 18 L84 1 88 1 88 11 01 11 10 11 18 GouU 7 80 8 40 a OO Z r U 7 48 8 8 BlKi 7 47 Z v 7 8 01 N dIU 8 08 Toüb 7 8 18 Hag 8 18 a ia 8 8 Owda i a6 aj0 7 6 B 40 7 81 Aiulirdwi OA 8 14 8a Itnlii A it du WK Oitdew 6 60 4 W4min 6 60 7 08 8 18 Utnekt 8 1B 7 88 8 88 afdoend antwoord gereed te maken Dan licy het heeft zoo niet mogen z JQ Ue ioterpellatie was niets dan een vertoon ing het groote wa terhoofd van een heel klein kindje dat spoedig volgde en door den Minister Roëll te voor cbyn werd gebracht met de handigheid tin bootKchbeid van een volmaakt diplomaat Het blad meent te mogen voorspellen dat er verder wat er ook worde overgelegd niet veel zaaks Toor den dag zal komen Datzelfde meent ook DeTelegr De omzichtige hooding des heeren Roëll doet vermoeden zegt zy dst de interpellatie bestemd is om geen verder gevolg te hebben woarby niemand iets verliezen zat De gronden voor de ontbinding toch liggen voor de hand en de fineaeea do juiate verhouding tuaiohen de ministers onderling betreifende boort men toch niet Het blad karakteriseerde voorts de woorden van den heer v d Putte zelven als gesproken met de omfllocbtigbeid van een ond man en de gewichtigheid van een oud Mioiater c Senigermate doelt hierop ook De Stand c als zy zegt in het midden te willen laten of de kracht die de 72 jarige veteraan nog aan zyne woorden kou byzettun geëvenredigd was nan bet klemmende van zyn betoog Wat de interpellatie zelve betreft zy liep op niets uit De heer Roel is een veel te voorzichtig mau om zich diep in dit Tcspennet te steken Alles liep dood op de hoffelykheid van Mr RrtëU en den onlust bij de Kamer om r zich mee in te laten De rechtbank te Roermond heeft notaris De Brnyn aldaar benoemd tot bewindvoerder in den boedel van den sedert 24 Mei verdwenen 76 jarigea oudgnffier Bchreurs Een gerucht wil dat bet passief zetf groot moet zyn zoodat miaschiea verscheidene arme lieden die hup spaarpenningeo aai den man toevertrouwden geruïneerd zijn In een der lokalen van de Nieuwe Koninkl Harmonie teTilbut alwaar de Flobert club hare oefeningen houdt beeft een roodborstje zich genesteld en een viertal eieren uitgebroed Niettegenstaande in dat lokaal uren achtereen geschoten wordt dragende beide vogels onverpoosd Toedoel aan voor hun kroost Dit is dus nog iets anders dan het onlangs vermelde nestje in een sohooUokaal Ia een rapport overgelegd aan de Academie van Geneeskunde te Parys verhaalt Dr d Arsonval een geval van een werkman die scbynbaar gedood door een electrischen stroom door kunstmatige ademhaling wry viqgeo van de toog enz weder levend gemaakt werdf hoewel by eerst drie kwartier nadat hem bat ongeluk was overkomen in behandeling werd geiv men Volgens hem moet iemand die door een electrischen stroom getroffen is op dezelfde manier behandeld worden als een drenkeling Nog steeds geschieden in Rasland in verband met de onlangs ondekte samenzwering eiken dag tal van nieuwe arrestatien Zoo heeft men Maandag te St Petersburg vyftigdoozen met dynamiet en tal van bommen ontdekt op een stoomboot die met kolen geladen was By de doorzoeking van het huis van barones Marikoff moet men een lyat gevonden hebben met de namen van Russische dames die nihilisten zyn In het geheel zyn in de laatste dagen ongeveer 20 personen in hechtenis genomen 10 6 11 01 11 00 11 11 ll iS 11 08 la ia Il Oi 7 4r 8 0 46 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 8 18 10 08 10 11 4 67 08 80 4t a u 8 1 a 18 8 81 a aa 8 68 10 10 Een vrouwelijke stodeot in de medicynen die s nuchts door de politie uit haar bed gelicht en half gekleed weggeleid werd sprong van een brug ia de Newa en verdronk Alle koks van het Keizerlyke Hof hebben eensklaps bon ontslag gekregen dtiat men vreest dat er pogingen imtigewfnd worden om de keizerlyke tatiiiÜe ip vergiftigen De 17 Febmari ia oit New York een gezelBchap Amerikanen vertrokken dat een reis van 162 dagen door Earopa zal maken waarin alle lanAi i van Zuid en Midden Europa Griekeland Rameme Montenegro en Rusland uitgezonderd bezocht zullen worden Een byzondere train de lQxe met slaapwagens een eetwagen een rooksalon enz staat den reizigers ten dienste Evenals by een vorige rondreis io 1892 zullen de Amerikanen ook dit jaar ona land bezoeken en te Amsterdam s Gravenh e en Rotterdam vertoeven Te Amsterdam zullen zy op 21 Juni aankomen Zaterda vond vertrekken de gasten naar e Orsvenbage waar zy deu Zondag doorbrengen Een uitstapje naar Scheveningen zal een aangename gelegenheid bieden met de bekoorlykheden van deze Holtandsche badplaats kennis te maken Moand wordt de reis voortgezet naar Rotterdam Een aantal rytuïgeu zullen de Amerikanen naar de voornaamste bezienswaardigheden brengen Dinsdagmorgen vertrekken de heeren naar Antwerpen voor een bezoek van twee dagen gedurende welke ook de tentoonstelling bezichtigd zal worden Na een verblyf van denzelfden tijd te Brussel gaan de reizigers verder naar Parys Li den zomer zal een ander reisgezelschap van Amerikanen Noord en Midden Europa bezoeken Het zal den 26en Jnni nit NewYork vertrekken en eveneens een bezoek aan ons land brengen o a aan Amsterdam VGravenbage en Rotterdam die in twee jaren tyda mdor da belastingen te verhoogen door een zning beheer de schnlden wist te delgen en een batig saldo wist te verkrygen van 132 232 fra Bovendien werd een laening groot 1 029 718 fra gesloten welk geld zal dienen tot het uitvoeren van zeer noodzakelyke openbare werken Eene vergel bing tasseben Britaoh Guyana en onze Weat Indiache benttingen valt steeds ten nadeele van Nederland uit De eoonomiache toestand van de Engelache kolonie is oneindig veel beter dan de Nederlandsche niettegenataande verschillende omstandigheden in ons voordeel zjjn Een electrisch middagmaal gaf onlangs de Franklin Experimental Ciubc te New York ter gelegenheid van den eersten verjaardag harer stichting De feestzaal waa oatuurlyk electrÏBch verlicht de bedieniug geschiedde door middel van een kleinen electrischen spoorweg en de gerechten waren door middel van electriciteit gekookt Aan het einde der tafel stond een den beroemden Benjamin Franklin voorstelienden autpmaat die de gaaten pbonographiscb begroette en na eenigen tyd eene krachtige tafelrede uitsprak Gedurende den msaltyd het een in een zyvertrek geplaatst mnziekinatrument talryke stukken hooren die voor vyf jaar op de Parysche tentoonstelling in een phonograaf ingezonden of gespeeld waren Na afloop van bet feest bedekte een ware bloemenregen de tafel De bloemen die aan yzeren staaQes bevestigd waren werden gedurende den maaltijd door een magneet in de lucht vas ehouden en men behoefde slechts den electrischen stroom at te breken om de bloemen te doen vallen Toen de gasten de tafel verlieten liet een phonograaf een triomfmarsch hooren die voor de eerste maal op de tentooostelliiig te Chicago gespeeld is Eene verklaring van dit verschijnsel geeft de heer H J Bool in de Vr en desTyds t Hy zegt daarin De hoofdzaak is hierin gelden dat het Nederlaudsch element te Suriname nog in zoo geringe mate aanwezig is Het is deze omatandigbeid die geheel uit het oog wordt verloren door hen die gelyk de beer Pyttersen aan Suriname meer politieke zelfatandigheid wonschen tu geven By vraagt byv waarom in Snriname niet nitvoerbaar zou zyn want in Britsch Gujana nitvoerbaar bleek en daar goed werkt Doch dia vnag kan alecbts bevreemding wekken BritschGuyana toch bezit een sterk overheeracbend element van pur sang Eogelschen die in alle takken van bestuur in handel uyverheid en grooten landbonw alle plaatsen bezetten zoodat bet creolen element geheel in hen opgaat Daar vindt men dus juiat het tegenoveigsstelde van t geen men in Suriname aantreft Dat sterk vertegenwoordigd Engelsch element is de oorzaak van den bloei van Britsch Gnyana liaat in Suriname het Nederlaudsch element ook zoo vertegenwoordigd zyn en ook daar zal uitvoerbaar blyken en goed werken wat in Demerara uitvoerbanr bleek en goed vrerkt Maar zoo lang t Nederlandach element aldaar niet overheeracbend is zal het een politieke fout zyn Suriname meer itaatknndige zelfstandigheid te geven Dit zon er slechts toe leiden om de kolonie meer en meer van het moederland te vervreemden en van Snrinamete maken of een republiek van malatten of eenantboratie van enkele familiSn Wat Suriname noodig heeft is Nedtolandaoh kapitaal en vooral Nederlandsche maünen van uitstekend gehalte die uitgezonden worden voor betrekkingen van den staatsdienst of er zich gaan vestigen voor zaken van handel landbouw en nyverbeid Eerst daarna aal ei van grootere autonomie op politiek terrein sprake kunnen zyn De burgers van Perpignan zullen zegt de TempB waarscbyulyk niet de minste neiging gevot len den repablikeinseben gemeenteraad welke zij in 1892 gekozen hebben opliienw te vervangen door een socialiatiachen Zooals men zich herinneren zal is Perpignan een tiental jaren bestaurd door een aocialistischen gemeenteraad die by de aanvaarding van zyn ambt in de gemeentekas een batig saldo van 129 000 fr vond De gemeenteraad gaf feesten en bals liet muziek wedairyden houden richtte feestmalen aikn nam den schouwburg in exploitatie liet prachtige decors en een corps de ballet uit Farya komen benteldo sigaren eieren punch tooneelkybers en dergelyke de onbetaalde rekeningen daarvan werden later gevonden op kosten der gemeentekas in het kort wist zo verkwistend om te gaan met de penningen der belastingschuldigen dat niet alleen bet batig saldo zeer spoedig verdween maar bovendien de stad 600 000 fra schuld had en de ambtenaren niet betaald konden worden De opbrengst det accynzen was door alecht toezicht verminderd hoogst noodzakelyke en zeer nuttige werken werden niet uitgevoerd wegens gebrek aan geld Io 1892 gingen deu kiezers de oogenopen Met een overweldigende meerderheid ko7en zvi toen een republikeinBcbeo gemeeuteraad De uitslag van den wielerwedstryd te Birmingham waar de Engelache kampioenachappen verreden werden ia een teleurstelling geweest voor de Engelschen omdat nu wecireen buitenlander bet kampioenschap verwierf en een teleurstelling voor onze wielrydera omdat die buitenlander niet was een Nederlander Zooals men weet was aller hoop gevestigd op Jaap Eden die al bytyds naar Birmingham gegaan was om zich eenige di n op de hun te oefenen Eeu dag vóór den wedstryd had Eden tw wyl by aan het traineeren was bet ongeluk te vallen maar deze val had geen ernatige gevolgen want Zaterdag den grooten dag verscheen by friscb en wel aan de atari Er waren voor den amateora wedstryd om het kampioenschap orer éen Engelsche myl niet miuder dan 52 deelnemers waaronder de volgende buitenlanders Uit Nederland Eden en Scheltema Beduin uit DuitschUnd Lehr uit Denemarken Petersen nit Noorwegen Henie uit België Cbenau uit Ooatenryk liourion uit Afrika Broadbridge uit Amerika Neleon nit Ierland Neill De voornaamste Engelschen waren Osborne Stroud Osmond Wataon en Brown Een tairyk en belangstellend pnbliek was o ekomen om daaeu belangwekkeoden wed atryd by te wonen Aan Jaap Edsn werd een groote kans toegekeiftd Men begrypt dos de teleurstel ling van de 6 84 6 68 8 08 8 10 8 17 a aa 60 8 48 7 10 11 08 40 47 64 10 01 10 10 1S C8 1 06 l li l l l aa 4 60 4 87 6 04 6 11 80 1 44 7 80 11 80 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 H n o u D A 11 60 IMO 6 48 8 10 6 81 1 46 1 66 9 08 8 0 8 16 4 46 4 66 6 08 6 0 6 16 41 8 0 8 8 8 10 08 18 40 6 61 I 3 10 4 08 4 40 BBN HAAG GODUA U gat 48 7 807 48 98 9 4810 1911 8818 16 1 88 8 16 8 46 8 48 4 16 4 49 6 17 7 8 06 8 8 10 10 7 06 7 U 7 90 7 86 7 81 1 44 1 4 1 68 8 04 1 0 10 30 10 38 10 41 Vootb 6 64 N iiL d6 6 Z Zmwa 08 Bl Kr a l4 Z T H 6 1 6 0 10 Oonda 807 8 13 9 8 10 1810 68 19 0819 46 9 90 9 46 8 16 4 13 4 48 80 6 47 7 48 8 36 10 10 10 88 B T B B O H T G O O D A IUtndht 8 83 7 60 S 11 84 18 08 19 60 9 6 3 10 8 69 4 48 30 8 0 6010 84 Woeidan 68 8 11 10 10 19 84 4 16 9 1110 1 üuda l 7 07 8 1 10 94 19 49 i 4 94 9 1 Oondi 7 90 8 38 0 84 10 87 19 08 19 1 88 8 97 3 60 4 37 B 9 7 08 8 419 3911 07 AMSTBKDA H 6 O U D A Aiulndull 0 8 8 t 9 40a 11 10 11 97 9 0i 4 10a 4 10 7 88 46 AvataiduiWp 8 80 8 18 9 ll l 11 48 4 9 4 8 7 0 10 00 IM 1 04 10 44 U l M 8 MO 90 81 Ml ILW toeachaniren tMB de jar weigerde Eden het rgbewga ala amiUear te geven op t oogenblik d t hg op de baan kwam om in igne afdeeling er waren er tien mee te rgden Tegen deze weigering waarachgnlgk op grond Tan het fait dat Eden Tan de Nederl commiasie Toor amatenrabewga sleehta een aroorloopigc rgbewijs gekregen had protesteerde het publiek zoo heftig dat de jnry eindelgk Toor het geroep ran laat hem rgden l zwichtte en Sden toeliet Dit geschiedde echter alleen om het pabliek terreden te atelleu zoodat Eden zonder rijbewga startte en dns zooals de term Inidt voor spek en hoonen c meereed In zgn afdeeling kwam Eden als n 1 aan met een Toet lengte voor Henny welke laatste als dfl winnaer bescbonwd werd omdat de jarjr Eden disqaalificeerde In den beslissingsrit won Peterson de Deen bet Imnpioensohap Eden was tweede maar moest daar bg gedisqnalificeerd werd den tweeden prga afetaan aan Betta die derde aankwam Osborne was Tierde In den wedatrgd Toor amatenrs om het kampioenschap orer vgf Engelsche mglen behaalde Green den eersten prgs en Watson den tweeden De wedstrgd Toor beroepsrgders afstand 1 Eng mgl werd gawonnen door Harris Het telegram meldt niet of Eden ook hierin medemd m a w of hg thans officieel de gelederen der amateors verlaten heeft om voort ui alg beroepsrüder nit te komen N T d Df Men meldt nit Werkendam O ohoon wg niet kunnen zeggen dat de pokken hier epidemisch heerschen is de toe stand toch alles behalve roosklearig Sedert het eerate ziektegeval zich hier voordeed zgn 15 personen door de ziekte aangetast en daarvan zgn tot op dit oogenblik niet minder dan 11 overleden ofschoon er alle mogelgke zorg aan werd besteed Bijna allen hadden pokken Tan de kwaadaardigste soort zoodat de Igken een ofzichtelijken aanblik aanboden en er thans bgna niemand meer te rinden is die zich met het afleggen wil belasten In het begin lieten de gezonden zich niet weerhouden bjj kieken in en uit te toepen thans wordt ew huis waar een poklgder ligt door ieder gemeden De plaataelgke autoriteiten doen wat z kunnen om de ziekte te bestrgdeo Dagelgks is gelegenheid tot kostelooze vaccinatie TOor minvermogenden de geneesheer doet wat mo Igk is tot ontamettiog i eddegoed enz van da Igdera wordt onteigend en verbrand en toch woekert de ziekte langzaam voort Yrgdag overleed de eerste volwassen persoon C J Uoarman de president der werklieden vere niging Eendracht c eene Vereenigiog die hier aitmnntand werkt eu door alle gegoede ingezetenen gesteund wordt Het overlijden Tan dan Toorzitter is voor deze Vereeniging een groot verlies Bisnuuok heeft naar men bericht na zgne verzoening met Keizer Wilhelm in zgn gedenkschriften liet hoofstuk over zijn ontslag eeu verzachtende omwerking laten ondergaan Uet boek eindigde eerst met het aannemen van hst ontslag maar er zal na een harmonischer alot aan komen De gedenkschriften zullen gelgk men weet tta Bismarck s dood gedrukt worden en wel niet het eerst in boekvorm maar in de cHam burger Naohrichtea tot dank voor diensten door dut bl d aan den ond kanselier be Blan bl oeft nooit te niezen als men niet wil Men wHjve n l zoodra men eene prikkeling io den neus voelt en eene nens nitbarsting te dachten ia met den wgsvinger het voorste deel Tan het zgvlak van den neus in het gleufje achter den zoogenaamden neusvleugel Na eene fichte wrgviog van twee of drie seconden is de neiging tot niezen voorbg Sene kloeke Ze awsche dienende in een linis op de Eeiieragracht bg de Hartenstraat ie Amsterdam ontdekte dezer dagen in de meterkast in de gang een manskerel die zich daarin had verstopt met weinig goede bedoelingen Zg was Tolatrakt niet verveerd maar heild hem vast totdat de politie den indringer meenam PosterlJeD en Telegraphle Het ia eenige malen voorgekomen dat geadresseerden van pakketten de frankeerz els Tin adreekaarten verwyderden en weigerden terog te geven Waar zich in het vervolg dergelyk geval mocht voordoen kan de Directeur van het postkantoor of de brieve agaarder zieh voor gemachtigd honden de pakketten eerat dan te doen uitreiken nadat de adreakaart ongeschonden is teruggegeven Benoemd 1 Jnni Tot klerk der Posieryen en Telegraphie van de 2e klasse B Korff te Lobit Mej A S Offerhaus te Amstordam Telegraafkantoor M y W E M Klerk te Amsterdam Telegraafkantoor S C van Schaiok te Anuterdam Telegraafkantoor B J barooease van Dedem van Driesberg te Rotterdam Telegraafkantoor J R de Jong te Amsterdam Telegraafkantoor 1 Jnli Tot telegrafist De klerk der Telegraphie van de 2e klasse W C G Pyuk te s Gravenbage de klerk der Posteryen en Telegraphie van de 2de klasse J M Pons te Rotterdam de klerk der Telegraphie van de 2e klasse A den Haan te a Gravenbage Noordeinde de klerk der Telegraphie van de Ie klasse A P Kooy te Amsterdam de vroowelyke klerk der Telegraphie van de 2e klasse M Bruyniog te Rotterdam de vroowelyke klerk der Telegraphie van de 2e klaaae W M Moesman te Rotterdam de klerk der Telegraphie van de Ie klasse A Ilsen te Amsterdam de klerk der Telegraphie van de Ie klasse J J 0 van der Maaa te Amsterdam de klerk der Telegraphie van de 26 klasse K T L Peltzer te Bokatel de klerk der Telegraphie van de 2e klasse G Mudde te Rotterdam de klerk der Telegraphie van de 2e klaaae B A Breij te Rotterdam Belast 1 Juni De commies der Tel raphie van de 3e klasse T Kuiper te Amsterdam met het beheer van bet tydelyk post en telegraafkantoor te Wyk aan Zee Geplaatst 1 Juni de vroowelyke klerk der Telegraphie van de 2e klasse W H Hoekwater van Rotterdam te Nymegen tot 30 September 16 Juni De commies der Postcryen van de 3e klasse C F S van der Ven thans met verlof te Maastricht Verplaatst 1 Juni De tot commies der Poateryen 4e klasse benoemde surnumerairs J F J Buning van Wildervank naar Venloo en W H F Vogel vui Breda naar Dordrecht De vroowelyke klerk der Telegraphie van de 2e klasse W M van Rosmalen van Rotterdam naar het bykaotoor Fluweelen Borgwal te a Graven hage 16 Juni De soraumerair der Posteryen H de Jong van Loenen naar Krommenie 1 Juli De vrouwelyke klerk der Poateryen en Telegraphie van de 2e klasse C A de Broekert van Woerden naar het bijkantoor van Galenstraat te s Graveohage De vrouwelyke klerk der Posteryen van de 2e klasse E F Booi van het bykantoor van Galenstraat naar dat iu het Noordeinde te s Gravenhage De tot telegrafist benoemde klerken der Telegraphie van de 2e klasse W 0 G Pytak van a Gravenhage naftr Amsterdam A den Haan van het bykantoor Noordeinde te a Gravenhage naar Amsterdam de tot telegrafist benoemde klerk der Poateryen en Telegraphie van de 2e klasse L C C van Hove van Amsterdam naar s Gravonbage Ingetrokken De verploatsiog van de vrouwelyke klerk der Posteryen en Telegrapüie van de 2e klasse J Schnrink van Steenwyk naar Lobit Eervol ontslagen op verzoek 1 Jnni De vrouwelyke klerk der Telegraphie van de Ie klasse E A Wildeboer te Amsterdam de klerk der Poateryen en Tel praphie van de 2e klasse P J Blok te Rotterdam postkantoor Overleden 24 Mei De commies der Telegraphie van de Ie klasse C M Grullemans teAmaterdam van den toestand der Gemeente Gouda over 1893 Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Gouda over 1893 ontleenen wy nog het volgende Ziekenhuis De volgende tabel geeft een onrerzioht van het getal verpleegden in het Ziekenhuis of St CathBcina agthuia H Tr Gul Op 1 Jan 1893 waren inbehandeling 7 6 13 In den loop ven het jaMrwerden opgenomen 55 dS 87 Totaal der verpleegden 62 38 100 B da U Vr Owl Ontslagen werden Als hersteld 33 20 53 Op eigen verl 336 Overleden zyn 16 8 24 52 31 83 Zoodat op den laataten December in behandeling waren 10 7 17 Van de 100 zieken werden 54 geneeskundig en 46 heelkundig behandeld Van de 24 overledenen behoorden P19 tot de geneeskundige en 5 tot de heelknndige afdeeling Van de 17 patiënten die aan het einde van het jaar zioh in het Ziekenhuis bevonden werden 6 mannen en 8 vrouwen geneesknndig en 4 mannen en 4 vrouwen heelkundig behandeld Nog werden tgdelyk ogenomen 3 krankzinnigen namelyk 1 man en 2 vrouwen die vervolgens naar een krankzinnigengesticht werden overgebracht met nitxondering van ééne der vronwen die in de ouderlijke woning werd verzo Tan de kraaminrichting wexd geen gebruik gemaakt In de barak voor beamettelyke ziekten werden twee perionen van het mannelgk geslacht verple d die lydende waren ajin cholera ieder slechta voor één dag Het aantal verpleegden ten laste vanhet Gesticht bedroeg 5684 voor rekening der verpleegden of andere paiticalieren die voor ben betaalden a van inw dezer Gem k 1 pei dag 249 b 2 50 I c T and 2 50 87 d gepeosionneerde militairen gerekend naar het gagementsbedrag f 200 sjaars 34 e van verpleegden in het Beatedelingenhoia alhier 198 Te zamen 6203 Het getal verpleegd en was dus iets grooter dan in het vorige jaar het getal verpleegden iets kleiner Voor de patiënten der geneeskundige afdeeling werden 1459 en voor dip der beelknudige afdeeling 682 recepten gereed gemaakt De kosten van die gene i niddelen kannen niet afzonderlyk worden 0 gegeven zy zyn begrepen onder die van de S ds Apotheek In den loop van het jaar werden 64 baden genomen door mannen en 5 door vrouwen Aan het Ziekenhuis zyn verbonden een Geneesheer en een Heelmeester die ieder eeu traktement genieten van i 500 sjaars Hnn is tevens opgedragen de behandeling der zieken in de Godshuizen en ook in de Inrichting tot wering van bedelary ala die daar verlangd wordt De eerstgenoemde betrekkiug werd op 1 Januari aanvaard door den heer H J de Voogt die tot dien tyd als Gemeente Arts was werkzaam geweest Het CoUegie van Regenten had bet verlies te betreuren van den heer j C Knaap die door veranduring van woonplaats zyn ontslag als lid van dat Collegie moest nemen Zyne plaats werd vervuld door de benoeming van den heer G Prince Geneeskundige dienst by armen verpleegd in hunne woningen Volgens de bestaande Verordening ia de geneeskundige behandeling der armen in hunne woningen aan drie Gemeente Artsen opgedrf en die ieder in hunne wyk de praktijk in haren geheelen omvang uitoefenen Thans is een van hen met den dienst van twee wyken belast Voor iedere wyk genieten de Artsen een salaris van f 700 sjaars Aan de Gemeente Artsen is niet alleen opgedragen het bezoeken der armen aan hunne woningen maar zij zyn tevens dagelijks des morgens te 9 uur op het Gaathnia voor de Stadspatiënten te spreken In de gewone verloskundige hulp wordt voorzien door vier Stads Vroedvrouwen die ieder een salaris genieten van f 250 s jaara Het personeel waaraan de armen praktyk is opgedragen onderging in den loop van het jaar eene wijziging Ten gevolge van de benoeming van den heer H J de Voogt tot Geneesheer van het Ziekenbois kwam eene plaats als Gemeente Arts vacant Daartoe werd benoemd de heer P de Boer tot dusver practiaeerend Arts te Scbi eo Op de Stads Apotheek werden ten behoeve van 1983 armen 14177 recepten gereed gemaakt waaronder 3493 voor personen die zich in het Gasthuis en de Gestichten bevonden In bet vorige jaar bedroeg het geheele geUl 13693 De kosten der geneesmiddelen beliepen f 1206 05 Koepok inenting De koepok inenting wordt zooveel raogelyk bororderd Viermaal in het jaar werd op het Stadhuis zitting gebonden tot het vaccioeeren rechtstreeks van het kalf welke kunstbewsrking ieder inwoner dezer Gemeente kosteloos kan onderaan Het getal inentingen en herinentiogen bedcoeg volgens de by ona ingekomen opgaven 618 In 1892 was dit 953 in 1891 469 in 1890 566 en in 1889 475 Toezicht op de prostitutie In ona vorig verslag deelden wy mede dat de Minister vao Binnenlandsche Zaken bedenking had tegen sommige bepalingen dtf Verordening regelende het toezicht op de hnizen van ontucht en de publieke vrouwen en dat om eene vernietiging te voorkomen daarnit zouden moeten vervallen de bepalingen betrekkelyk de verplichte ondertekening van de inschrijving der publieke vronwen en alle welke betrekking hebben op hare verplichte keuring en de daaraan verbonden gevolgen die in stryd worden geacht met de Wet als beperkende de peraoonlyke vnyhetd Uwe vergadering blwf in het belang der optabare gezondheid bezmwr maken da bapalingen in te trekken waarvan het gevolg WW dat bg Koninkigk Besluit van 21 Januari het eerste lid van art 4 het derde lid ran art 7 het derde en vierde lid van art 12 en het eerate lid van art 13 werden vernietigd Sedert dien jd komen geene publieke rroawen meer ter keuring in het Gasthuis an werden game daarin o nomen f BDltenlaDdsch Overzicht De heer Sainctelette las gisteren in do Belgische Kamer van Vert enwoordigara oit naam der linkerzyde eene verklaring voor houdende dat de linkerzyde besloten heeft na 12 dezer niet meer te zetelen behalve voor de behandeling der kieswet De Grondwet zeide hy verbiedt na 12 dezer sitting ie honden De heer Ferron van de uiterste linkerayde sloot zich by deze verklaring aan De heer Woeste van de reohterzyde kwam nadrukkelyk t n dit besluit op en noemda het een groote fout De minister van binnenl zaken seida dat ondanks het besluit der linkerzyde de Kamer hare zittingen zal voortzetten De Kamer heeft heden nog geen basioit genomen ten opzichte van de interpellatiaJanson over het Gongo inoident De overwinning van den Hongaarseheii mi nisterpresident Wekerle is volkomen 24ü ministerie keert in zyn geheel terug en de heer Szilagyi blyft minister van justitie Koning Frans Joaef heelt een groot offer gebrachtt doch dit is hem door de liberale clob mogelyk gemaakt De vorige week nam deze club te Pest een motie aan die door de reactiounairen werd uitgelegd alsof de party het recht der kroon de ministers vry te benoemen beperken wilde Dit wekte groot misnoegen aan het hof Zatardag nam de party in een nieuwe conferentie een besluit waarin tegen dia uitlegging varset werd aangeteekend Dit bealnit maakte op den koning een zeergunstigen indruk en nit e jen beweging gafhy toe dat Sylagyi minister bleef hoewel Wa kerle er niet verder op aandrong h Veel verder is men intusscben nog nlai Dit alles verhelpt niets aan het verzet van da Magnaten kamer tegen het vryzinnige wetsvoorstel op het borgerlyk hnwelyk De oppositie beweert dat de meerderheid bg de tweede indiening zelfs aanmerkelyk grooter cal sgn en dat de hofambtenaran ook de tweede maal tegen de regeering zullen stemmen De regaariug staat echter sterker want heeft Tolaaobt te verklaren dat de kroon de aanDemiog vaa het ontwerp weoachl en zal het desnoods een derde maal voorstellen Sir Edward Grey vice minister van boitenlandsche zaken zeide in bet Engelsche I gerhuia dat Frankryk het atrengste voorbehoud heeft gemaakt ten opzichte van de overeenkomst tusschen Engelacd en den Congostaat welke aan die mogendheid onvereaoigbaar voorkomt zoowel met de schikkingen tnssohen haar en den Congostaat getroffen als met de internationale verhouding van zekere hrndea in het bekken van den Boven Ngl Engeland heeft van die verklaring nota gt nomen zonder over de gronden van het voorbehoud in discussie te treden Evenwel hsdFb het zich bereid verklaard onderhandelingen met Frankryk aan te kooopen ten einde te geraken tot een algemeeoe herziening van alle Afrikaavsche vraagpunten welke tnasehen beide staten aanhangig zgn teo einde de waderzydsche betrekkingen wat Afrika betreft op beteren voet te brengen De werkstaking der hnnrkostsiers te Londen is geëindigd door tosschenkomat van den heer Asqnith minister van binnenlandsche zaksn Aan de meeste eischen der koetsiers is toegegeven De Schotsche mynwerkers hebben beden aan de patroons te kennen gegeven ütt zg op 24 dezer den arbeid zullen staken Deze werkstaking zal 70 000 man omvatten Na lord Rosebery te Birmingham en na den heer Chamberlain te Bradford heeft ook lord Salisbury eene politieke redevoering willen houden Het was aan een onionistisob banket in St James HaU te Londen De spreker b on met de tegenwoordige regeering en inzonderheid sir William Harooort aan te vallen wiens b oting hy ala vluchtig en opperf lakkig veroordeelde Onder voorwendsel van de vermogenden meer te belasten zou de kanselier der schatkist de belangen hebben geschaad van een groot aantal menschen die het geenszins te breed hebben By de voorgestelde regeling der successiereohten zon hy verder de koloniale belangen nit het oog hebben verloren Ook de landbouw zon door den minister zgn opgeofferd Maar zoo ging lord Salisbury voort een begrooting is slechts iets tydelyks en kan door een betere b ooting gevolgd worden andere r eeringszaken daarentegen zyn van blgvenden aard en de fouten by de regeling daarvan gemaakt kunnen niet het volgende jaar worden w genomen Hier werd natoutlgk Bbme rulec bedoeld Lord Salisbury verzekerde dat de geestdrift voor Home mlec al Itau bat