Goudsche Courant, donderdag 14 juni 1894

ste Jaargang Donderdag 14 Juni 1804 EoUandsclie Maatschappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken Jk S JAARLIJKSGHE BIJ GELEGENHEID DER TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda de VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot ƒ I 11 Loten voor 10 te bekomen bij BRL KMAN en Z en in het Café M w NieuwS en Advertentieblad Toor Gouda en Omstreken X K i u vK Jl f xu fcc ueKumen dij Zn Langde Tiendewetr D 60 fé HARMOIVIE Markt ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen Groote letters worden bereke d naar plaatsroilnte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De lJit ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco pei post 1 70 jlfaonderiijke Nommers V IJ F CENTEN Waarom word ik van mijn zenuwlijdeii niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat geoezins aanbrengende middolon toevallig ontdekt worden die in de faanden van een bekwaam geDeeaheet eea goed saccea hebben Waa niet Prieanttz de geleerde reatiirer eer waterkuur metliode wiena woonplaaU een bedevaartsoord foor do Hjdflnde men schheid geworden w den eenTOUihge boorP Hei ft niet een Zweedech majoor Thure Brand genaamd eeu middel t eo vroawenziaktea aan de haad gedaan flia het lancet der chirurgen reeds minder ooodiakelgk heeft gemaakt en tbaus gemeengoed tsq alle geueetheeren begint te worden P Ook op het geDicd ter beperking rao teiiowziekten begint er lichl te komen en ook hier is een weg geopend gewwden die op de eaDVoudigate en natuurlykate manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de s ert jaren ou randerd aangawende geneeskundige hulpmiddelen zoo aU bucoorb Bromium Yzer Araenioum enz geheel te verdringen Kr zyo Ie menscïmn die nooh ziek nooh gezond zijn en tooh klagen dat zq z oh in lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen het gerioiïBte niet reien kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordeln en 00 lioh zelvon en anderen tot last zqn zonder het te wiUon Vele worden geplaagd of door vreeseiike angit ot door droe geesligheid kunnen niet slapao en worden door benauwde droomen gekweld Dan zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn oongaBtie zwakheid vaa geheugen oonaizen en toevallen Ëindelyk Igden de ergaten onder hen aau verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftqd onder elk gefelaoht on eiken atand vindt zijn zenawziêk en min of meer de slachtofTers der leefwyze van onzen tyd Wie tot eene dezer oategoriën van lijders behoort en ingeltohlt weaaoht te worden over de wer king eener nieuwe methode adreaseere zich aan Amsterdam H CLEBAK Co Heiligeweg 42 i Botterdam F E van SAflfTEAl KOIFF Korte Hoofdateeg 1 Itrecht LOBBY £ POBTON Oudegraebt b de Oaard g F SS door wian een onderrichtend gesohriftje over Kenuwziekten en Beroerte Voorkoming en GsneziiiK gratia en franco verkrijgbaar gesteld wordt mMtr nMtmnio uhüa hg het noodnhalgh sc e M al 1911 oade argumeotoo tegen het plan te berde te bivDgen Volgeui hom il het laud niet io de gelegenheid gesteld zich categoriich en op zaiTerea grondatag over het idee der boine ralec nit te aprekeD Ook orer de looiale qnaeatie heeft lord Saliabary ge prokeD maar als man ran de tegenwoordige oppodtie die niet verplicht ia de kastaniei nit het raur te balen heeft hu nijseIgk Blieen ges dat het toch soo noodzakeIgk woi herrormingan tot itand te brengen zonder overigens te zeggen welke die herrormingen zijn zonden en hoe men ze zon kannen doorroeren Orispi heeft het nog niet cóóver gebracht als Weokerlé alhoewel het haast zeker is dat hg weer premier wordt Ben Combinatie met Zanardelli mislukte Bieze had te veel noten op zgn zaug De ood Tonrzitter der Kamer stelde zoovele voorwaarden dat Orispi ze niet kon inwilligen Behalve de intrekking der flnancieele voorstallen en het aftreden van den minister van financiën Sonnino verlangde Zaoardelli ook de uitvaardiging eener algemeene amnestie voor de veroordeelde onruststokers op SieiliS en de intrekking van den staat van bel Idaar waarvan de premier niet weten wil 3e Men zegt dat Grispi bet er nu maar op w en zal om met bet oude Kabinet weer voor de Kamer te komen Natuurlek zal dan echter zgn program veranderd moeten worden Men zegt dat hy en Sonnino zullen afzien van de verboogiog der grondbelasting en dat ze ook het bekendi voorstel tot het benoemen oener commissie van 18 leden voor het opstellen vau een bazoinigings ontwerp laten varen Daardntegen zonden ze bun verzoek om een onbeperkte Tolmacht tot het uitvoeren der flnancieele hervormingen handhaven De Figaroff blgft voortgaan den spot in dr Tcn met de zucht tot interpelleeren die de FranKhe Kamerleden bezielt Thans bevat het blad een wetsontwerp waarin wordt voorgeateld dat ieder lid der Kamer die een intarpellatia wü houden vooraf aan het bureau der Kamermoet deponeeren het kostende bedrag van den verloren tyd die waarsohyniyk met de interpellatie gemoeid is Daar dietyd het rgk op 25 francs per Kamerlid komt te staan stort de ioterpellant eeo bedrag van 25 maal 584 francs of L4600 francs Wordt z n interpellatie onuoodig geoordeeld en de motie door bem voorgesteld ver orpen dan valt de storting aan de schatkist toe in het aadere geval krggt de afgevaardigde z jn waarborgsom terug Ikkichhnoin wilks ostaae chadb op hinder iiuiinkn vauookzaken BCBGJSMEESTBa eo WÜTaOUDERS v a GOUDA Qalat OU Art 6 eo 7 dn W t rsn den 2d Juni 1875 Stui bli df No 95 Brwgeii tor slgemaene kennis dat op de HeoMtuie tor Tiiie is gelegd een Terzoek met bgltgen ran A W ran Bsrkel om Tergiioning tot oprichting eeoer bakkerij in het perceel gel n aan de Zeagfitraat Wgk G No 3 Kadaator Sectie G No 2376 Dat op Dinidag den 26 Juni 1894 dea namiddags ten 1 are op bet Raadhuis gelegenheid ia om bezwaren tegen de gevraagde Tergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen töor dien dag op de Secretarie der Qemeanto ran de ter zake ingekomen Schrittaren kan worden kennis genomen Oonda 12 Jnni 1894 Bttrgemeester en Wethouders voornoemd H W Q KONING l B De Serretaris BROUWER KENNIBQEVINQ Da BURG£M£Ë8T£R van Ooada brengt by dese ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer ProTincialen Inspecteur der Directe Belastingen ena to Rotterdam op den 8 Juni 1894 is executoir verklaard het Kohier fan het Fatontrecht over bet dienstjaar 1898 4 No 9 Dat voormeld KOHIER ter iuvotdpriog ia geatold in handen van den Heer Ontvaugitr dat ieder die daarop voorkomt verplicht is BQuen aaofliag op den by de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyn van DRUE MAANDEN binnen welken de reclames behooren to worden ingediend GOUDA den 12 Jnni 1894 De Burgemi eetor voornoemd H W G KONING B Burgerlltka Stand OEBORKN 8 Juni Maria Johanna ouders F Swanenbnrg eo J J de Jong Wilhalm Henerikus ouders H de Vries en W S Tan Leeuwen 9 Jobi nnea Genirdus onden W O v d Bosch en S C M van Dam 10 Pieter ouders P de Knegt en A CKKbott Thomas ouders D L D kx hoorn en C Verhoef 11 Comalis Benilrikns onders D de Weger en K van dar Spelt OVERLEDEN 10 Jnni C J Hamerslag 23 j 10 m H Bol 16 m 11 C Swanenbnrg 47 j 10 m M J Donkar hni vr van P van Vliet 65 j KUNHEN FmSOLS voor Dames en Heeren A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam II JÜNI Vor krz 891 100 los 971 781 l 8 e 81 IV 9B BV 108 62 841 ♦ 27 106 60 877 100 lOOl 90 641 860 1017 87 1081 208 148 9711 102li 101 186 98 62 80 1007 102 1781 188 1041 4BV 60 1861 148 A 6Su 6911 164 188 108 1111 66 10lA 140 188 8 88 22 141 102 V 110 48 49 12 18B 108 ViVL 1 1V I01 1141 m 88 107 slotkoers 8 s lOO losv 7 Vi 781 641 97 NiDiiUNS Cert Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito SV HOKOU Obl Ooudl 1881 88 4 iTALil Innhru iDg 1862 81 i Ooenm Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 ft FelTDOil Oblig met ticket S dito dito S Bdsusd ÜU Coat Se Serie i dilo Oeooni 1880 4 dito bij Bathi 18811 4 dito bij Hope 188 0 4 dito in oud leen 1888 dito dito dito 1884 t Smhji Ferpet ichuM 1881 4 Tuauu Qepr Conv leen 1890 4 Geo leeuing aerie B Geo leeniiiff serie C ZnioAni Blr Bec v obl 189 S Uixioo Obl Buit Sch 1890 6 VlHizoiu Obl 4 onbep 1881 AlUTlaDlll Obligatiau 1861 81 RoTTlaDul Bted leen 1886 3 KiD N Afr Hacdelsr und Arendab Teb Mjj Oertibuten Dwiüaataohsppi dito Amh Hypotheekb psedbr 4 Calt Mü dfr Toratenl sand s Gr Hynolheekb paudbr 4 NfederlandBohe baok asad Ned Handelmaataob dito N Vr k Pao H p b psndbr S Bott Hypotheekb psndbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTSKa Oost Hong bank aand EusL Hypotheekbank paedb i l A MXaiu Equit hypoth psadb I 1791 Maiw L G Pr lien oert 6 NlD HoU U Spoorw Mij zand Ity tot Expl V 8t gpv aand Ned lod Spoorvegm zand Ned Zuid Arrik Spm zzod 6 dito dito dito 1891 dito i IlAUI 8poorwl 1887 89 A Eobl S Boy 142 63 691 Zaid Itzl Spwmij A H obl 8 FoLlN Wtraobzu Weenea zaDd 4 EüZL Or Buas 8pir Mi zznd B Baltiaobe dito zznd 102 67 9B Fzztowa dito zznd K Iwzag Dombr dito zand 6 Karzk Ch ABOw Sp kap zzDd 6 Loaowo Sewzzt 8p Mji oblig 8 Orel Vitebsk dito oblig S ZoidWeat dito azud B dito dito oblig 4 8 aaiXA Cent Pzo 8p Kij obl 6 Chie fc North W pr O v zznd dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Bio Gr Spm oert v z lUiDoie Ceatrzl obl in goud 4 Louiar k NaahvüleCert v aand Mexico N Spw Mg lehyp o 6 Mlaa Kznaaa v 4 pot pref zand N TorkOnlzrio i West aand dito Peons Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie hyp in goud 6 8t Faal Minn k Mznit obl 7 Uo Fzo Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 6 CkTHkOL Czn SoutbCert v zznd TSM C BzUw k Nzv Ie h d c O Amzterd Omnibus Mij zznd Rotteid Tramwflg Mzzts zznd Nin Stzd Amaterdzm zznd 8 Stzd Botterdam zznd 8 BlLOU Stzd Antirerpenl887 i l Slzd Brunei 1886 S a UONO Theiat Begullr Oeaellioh 4 OosTiNR Stazulsening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Sruua Stzd Mzdrid S 1868 Var Nan Bes Hyp SpobI oert 6 AOVERTENTIËN VOOttTZETTL G DIK Openhare Verkooping VAM DIM It BOEDEL van wglen Dr A BOMEIJN op Donderdag 14 Junt 1894 des namiddags te 2 uren G C FOBTÜUN DBOOGLEEVER Notaria Gouda SnelpUKlmk van A BiiHUUK k Zoon TANUAIITatKN f i llïï II 11 liïl NIeuwendijk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ÜLTEEREN Jfoensdagn en f rijdaga van 9 tot uren Markt 154 Gouda wie zeker zijn wu de Echte Eikel CfiCftO te ontrangen tesiuiiengesteld eo na vele prcefhemingen in dijn handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Miobaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldl roemde étabblisaement van Oebra Stollwerck te Keulen elsche J F n2ie 2aeUV Cikel eacao in vierkanten bossen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor da geiyksch gebruik een ü 2 theelepdi mi t poeder voor een kop Cliooolat A3 geneeskrachtige drank b gvval van oiarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar b de Toonuinute E S Apothekers enz t Kg Vt Ko ptttfbn ee f UO o 0 90 cro 35 OeneraalTUtageBwoordiger voor Nederland Jolius MattenMtdt Amsterdam Katverstraat 108 Waf m inttr viii tegen Jiolit iWTuvin Bhflomatiek Lmoenpgnen kortom tegsn pÖQen vin al hrieiaral Vit is mei het Inli mat aan te wenden tegen =£ gAnfcer Paio Expeller Ylt l ia ie ter hnisgeiin Ez Aater Painlxpelliir FlÜs to oent 7S cent en f 1 26 de aesoh Toornanden in de meeste Apotheben en bu F Ad Hiahter t Co te Botterdam Te Gouda bj A WüLKF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON Apotheker Markt ADVERTEN TIEJV in allei n n en BuUenlandêche CourfUtten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Buraan van A BBINKUAN ZOON te Onda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoSfers dor Zelfbevlekking Onanie en geheime nitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARIKG Hollandsche uitgave met 27 afb Prna 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeljke gevolgen van deze ondeugd IJdt moet het lezen de oprechte leemig die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrjgen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen mzending van het bednu ook in postzegels en in elköi bmhandel in Holland Abonneert V op het S KATHOLIEKE TÜIVEIISMAGAZUN onder Redactie der beste Kath Letterkundigen Maandelijks verschflnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Bomana Novellen Hïatorigche Verhalen Poëzie AUerlei Saadsela Logogrlef Bebus en en voor den zeer lagen prjs van 6a CESI per 3 maanden franco per pos 80 cent Goedkoopsie mundscbrirt van Nederland P ST0KVIS WATBBBEÜ8 üiTGsvaa s BoiOR FEANSCHE ST00M7EE7EEU Iir Ghemiscte WasscheriJ V4K H OPPË HËIi lER 19 Kruiskade Botterdam OobieTeteerd door Z M den Kootóg der Belgen flooWdepftfc voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiieit voor het stoomen en Tarrea tu alle Heeren en D mesgai eroben alsook alleKindergoederen w Speciale inrichting voor het atoomen Tan pIocbe maDtela veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de DÏenwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfi worden onschadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbnidiag der Atbrieken i prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen ala nienw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen iu eene ireek BINNENLAND G UDA 13 Juni 1894 Morgenavond zal op de Markt in de tent het eerste Voll Concert plaats hebben Het Frogramtne tad Tentoonstel Uag der afdeeling Qoud en Om treken bg gelegenheid der Algemeeoei Tergaderiag der Maatacbapp van Landbouw alhier ie aldoa DINSDAG 10 JULI 1894 Opening der tentoonstelling van voortbrengsetea en iverkttiigen te 12 nnr in tegenvoordigheid ran Genoodigden en Leden der Maatschappy Matinee Mnsicale te geven door het Muziekcorps der dienstdoende Schntter te Gouda o der leiding van den 2e Lnit KapelmeeBter J G Arentx Sectie Vergadering des avonde te Zeven nur iu de Zaal Nnt en Vermaak c der sociëteit Réaniet op de Oosthaven ter befaandeling van yWintefLandboQWcarsnsseac in te leiden door den heer F B Löhnis te s Grarenhage De Tabercoloae onder het Rnndvee in te leiden door den heer M J Hengeveld G Jz te Haarlem en de Rykalandbouw proefvelden in te leiden door den heer F van Hoek te s Hertocenbosch WOENSDAG 11 JULI 1894 Tentoonstelling van voortbrengselen en werktuigen ten 10 uur Algemeene Vergadering der Mftatsohapp in de saai Nut en Vermaakt te 11 nnr Gemeenschappelgke Moaltyd van dé leden der Maatachappy ia de Sooieteit 0n8 Genoegen des namiddags te 6 aar Des avonds te 8 unr Concert op de Markt te geven door het Muziekcorps der dienstdoende Schnttery te Gouda onder leiding van den 2e Init kapelmeester J G Arentx DONDfiKDAG 12 JÜU 1894 TentoonsteÜing van Hengsten Stieren Koeien Schapen Varkens Ploipjgedierte Voortbrengselen en Werktuigen te 10 uur Voorbrengen van Paarden en Vee in den ring s nam 1 nnr Matinee Mnsicale op het Tentoon stel lidgsTerrein te geven door het Muziekcorps van het 3e Beg Huzaren onder leiding van den heer M L Waasdyk te 1 unr Harddraverg voor paarden van zessen klaar onder den man uitgeschreven door de Harddraverg Vereeniging Eendracht maakt Macht te Gonda te 2 nur Des avonds 77 nor volks concert op de Markt te geven door het Muziekcorps van het 3e Raiment Huzaren onder leiding van den heer M L Waasdgk FEVILLETO Be laatste eener FamiUe Naar het FranêcA Ik begin 1 t ook te geloovea en miiBobien heb ik ook ileobt verstaan Ala de man die de dokter voor je poohter hield plan had zicb oaor dit park te doen i dea had ik hem in bet half uaf dat ik bier roaddwaal moeten zien Spijt dat ik hier gekonen ben heb ik niet omdat ik jou ontmoette Ik had geen oogenbtik bet plan op een winterdag ia het patk te goan wandelen moor kwam er op toen ik meende dat bij er Elch heen begaf rDm je bent hem gevolgd f nik erken het en vind nu dat ik reoht dom gehandeld heb AU ik geweten had dat je nog ia leven waart nra ik de dwaasheid niet begaan hebben In plaats voq heni te volgen zou ik mg reohiitreeks tot jou gewend hebben met de vraag watje VOO dien man denkt jrik weet niet anders dan goed van hem Hij had de ïasantenhoere reeds gepacht tydeus het Ibtsu van myn vader Hy spaarde een oardigen duit over en had mg kunnen rerlatea om onafhankelijk te leren maar ia het ongeluk u hg mg trouw gebleven Hij behartigt nga belangen en doet dienst bg mij als lijfkneeht Ik stel het volste vertrouwen in hen en hg verdient het Je acht hem daa aiet in staat een valache getuigeais af ts liggen Groot concert in de Sociëteit Ons Genoegen te geven door het Stafmuziekcorps van het 5e Regiment Infanteirie onder leiding van den heer G K G van Aken aanvang 7 nar Na afloop bal champêtre VRIJDAG 13 JULI 1894 Tentoonstelling van Voortbrengselen en Werktuigen te 10 nnr Des namiddags te 2 uor Ringrgderg op de Markt ConcOTt op de Markt s avonds te 8 uor te geven door het Muziekcorps van de dienstdoende Schutterg te Gouda onder leiding van den 2e Init kapelmeester J G Arentz Te 10 nnr groot schitterend Vuurwerk van de firma G J Ruysch te Utrecht Zaterdag 14 JuU afgifte der ingezonden voorwerpen van 9 tot 12 nur Maandag 16 Juli openbare trekking der Loterg te 10 uur op het Raadhuis Eene groote massa menschen ongeveer een 2000 tal waren hedenmorgen op de Algemeene Begraafplaats te zamen gekomen zoowel belangstellenden als nieuwsgierigen om de begrafenis plechtigheid te zien van Mej C J Hamerslag die Maandagavond aan de pokken was overleden en bg leven aangesloten bg het Leger dea Heils Eene depntatie van het Leger met het vaandel haalde de familie van het sterfhuis daar het lyk op de begraafplaats reeds aanwezig waa De baar werd gedragen door vrouweIgke soldaten die voor deze gelegenheid getooid waren met een witte bandelier Bg aankomst werd een gezang aangeheven en zoo naar de groeve gemarcheerd waar een tal van volgera en volgstera van bet Leger zich hadden opgesteld Toen de kist up de groeve was geplaatit en daarin gelaten voerden het woord de kapiteins Veeustra en de Groot de luitenant Nugtere en de soldaat Hamersl g die verschillende aanspraken en gebeden hielden welke telkens werden afgewisseld door gezang zoowel door het geheele corps als door enkelen Nog werd door de luitenante Govaerts een Solo gezongen waarna de Kapitein Lokhorst een gebed uitsprak Velen verlieten diep geroerd de begraafplaats getroffen door de eenvoudige plechtigheid die had plaats gebad In de maand Juli zal er eene rgkskeuring van merriën met veulenti worden gehouden onder het toezicht der afdeeling Zuid Holland van het Nederlaudsche Paarden stamboek Alhier heeft dit plaats op Woensdag 11 Juli V m 11 nar Voor deze keuringen worden de volgende gelden beschikbaar gesteld 7 prgzen van f 100 voor merriën beneden de 7 jaar 38 Wis en zeker met £ n ik oeg er aan toe dat hg voor soorer mg bekend niet de minste reden beeft om dien boachwaohter van den heer Van Uaosweerd te batent Het i $ mogetijk dat ik deser dagen persoonigk naar de Fazantenboeve ga Dan zsl ik hem eens goed aan den tand voelen en ik beloof je een trouw verslag van ons gesprek AI babbelend hadden de heeren eioh een heel eind verwgdetd van den vijver Arthur begreep zeer goed dat Badolf niett wilde dat de vr6uw die bg verwachtte bem in gesprek aantrof met een onbekende Hudolf wendde nerhoaldïlgk het hoofd om ongetwgfeld om te zien of zij nog niet gekomen woa Thana stonden zg voor een van de hoofdingangen van het park Plotseling viel de blik van Arthur op een huurrijtuig in de breede oprglaan en voor het raampje zag hg het gelaat van den man die bem aangewezen was door dokter Bertraud Daar is hij F riep de jonge man den arm van Rudolf krachtig drukkende j vWief mijn paohterP Ja doer ginds in dat rgtuig Eudolf keek in de aangewezen richting maar de man bad ign hoofd teruggetrokken en het rgtuig reed door Ik heb den tijd niet gehad hem te zien maar ik sou I toch veronderstellen dat hg ons gezien moet hebben nietwaar f vroeg yan Triohtvoorda O daaraan valt niet te twgfelen ffDon ia het Se Poorter ook niet want deze zou uitgestapt zgn als hg mij herkend had Maar om zekerheid te krggen is t best wat je kunt doen het rijtuig na te draven solde RÓdolf lachend Hat is geea hardlooper die er voorloopt Tom nu prjiaaa van f 50 voor merriën onverschillig van welken leeftgd De mededingende merriën moeten zgn ingeBohctvsn in het N P S Insehrgving in het K P S afdeeling ZaidBolland zat worden gehouden in da gemeente 0 denxelfdsu datnm vóór de premiekenring J IJ 33 jaar scheepsjager alhier had ïioh gisteren voor dè Rott Rechtb te verantwoorden op de aanklacht dat hg den 11 Mei te Gouda moedwillig den scheepsjager J Enst eenige sl en tegen het hoofd zou hebben toegebracht Srnst had een gemeentepont van Gotiwealais naar Gonda gejaagd waarin bekl die dit vroeger deed aanleiding vond om boos te worden en Ernst twee gevoelige slagen toe te brengen daarby hem toevoegende je blgft voortaan van m n vracht aft De bekladde beweerde d i hem door Ernst het brood nit den modd was genomen met een ilogenachtig woord en sprak van een mes waarmede h zou gedreigd zgn Het 0 M reqnireerde 4 weken gevangenisstraf Uitspraak in deze zaken Dinsdag 19 Jtioi De papegaai die dezer d n onder een net gevangen werd is door den eigenaar een ingezetene dezer gemeente terug bekomen In de Maandag te Bodegrave gehouden vergadering van de kiesvereeniging Burgerplicht werd met algemeene ateramen besloten aaa den afgevaardigde ter algemeene vergadering der Liberale Unie op te dragen te stemmen tegen de motie der kiesvereeniging Algemeen Belangt te Utrecht zooals die motie door mr Van Gilae is bekend gemaakt en voor eene efentueele motie van afkeuring van het beleid van het bestuur der Liberale Unie in den verkiezinfjpstrijd Op de heeren mr Tydeman en mr Crena de JoQgh zal voor de vacaturen door hun bedanken ontstaan worden gestemd als zg weder afgevaardigden der Unie zgn De vergadering sprak zicb zeer ondubbelzinnig uit tegen een sturen i i democratische richting De dagorde voor de wederbgeenkomst der Tweede Kamer op Dinsdag 19 dezer vermeldt alleen Regeling van werkzaamheden Door den rgksveld wachter en den gemeenteveldwachter van Lekkerkerk egn gevankelgk naar Rotterdam getransporteerd en in voorloopig arreit gesteld A dfn B van Nieuw eens dat je goede beeoen bobt Je hebt gelgk mg voor den gek te houden antwoordde Arthur met een hartelijlcea lach Na ik boop maar dat ik je met al dat gebabbel ever iets dat niet de minste beteekeais baöf met al te erg verveeld heb Het is de schuld van den dokter die mg het hoofd warm beeft gemaakt Hoe t mogelgk is geweest dat b een burgermannetje nit een der voorsteden aanzag voor een Bretonsehen boer IS mg bepaald een raadsel Maar laat ons er niet meer over spreken Ga naar den vgver terng en vergeef mg je zoo lang opgehouden te houden Uet kwaad is niet onherstelbaar omdat de persoon die ik verwacht nog niet gekomen is Ik heb een oogje In het zeil gehoaden Ik heb t wel gezien Maar thans zal t niet lang meer duren voor zg zich vertoont en t ia on noodig dat zij mg ziet Ik maak me uit de voeten en ga regelrecht naar mevrouw Van Haosweerd Om haar te vertellen dat je mg gezien hebt F Zeker Ik zou t mg nooit vergeven als ik voor haar zulk een gelukkige ontmoeting verzweeg O ik zou persoootgk zeer spoedig aan haar mgn opwachting zijn gaan maken maar t is mij goed dat gg haar mijn opstanding uit den doode gaat vwtellen Alleen zal ja mij verplichten haar niet te vertellen met wolk doel ik in het park rondwaadelde fVoor wien houd je mg BndolfF Wees er van verzekerd dat je geheimen mij heilig zijn Maar zeg mg nog eren wanneer zie ik je terugF Morgen in de olub omstreeks zes nar AU jo er Inst in hebt kom dan bij ng eten Vandaag ben ik niet vr en ik viaag je met mg moi en aan mijn woning te komen opzoeken Ik ben er niét den Lekkerland en J H vaa Lekkerkerk verdaeïti van heling van goederen Uit Utrecht wordt san de Stand Mrd hei volgende gemeld Naar wg vernemen heeft de Roonuche Curie een rondschrgven gericht aan de roomBohe bladen wa rbg de redaction worden wuafl maand de persoonlijke hatelnkheden en aanvallen naar aanleiding van het kieirecht te staken Zelfs zgn voor sommige bladen geeitelnke adviseurs benoemd oojpeker te zgn dat niets wordt gedrukt dat dePgeloofageDoot belee digen kan De bedeeling met dezen maatregel ia niet invloed nit te oefenen op de politieke overtuiging der redaction maar alleen den hnisvrede te her tell n De heer Den Brengom de Haai bett ii nl d der coöperatieve broodbakkerg en verbnükavereeniging De Hoop ts s Gravenhage de bekendeniet socialistische werklieden coöperatie beeft thans definitief aanzegging gekregen dat hg afs loodanig ontslag moet nemen in het belang van den telegraafdienst waarbg h werkzaam is Aanleiding tot deze zaak heeft gegeven de klaobt van twee kmidenïen die van oordeel waren dat de heer De Bbaa by het or niseeren ren een kraideoiennrinkel waarmede het bestanr bezig is an hetinriaan van waren miibmik kan m en van beroepi geheimen waarvan hg als telegrafist kMrnis krggt en dat op die wgze het rtronwen in de tel raaf bg het publiek zon verewakken Het hoofdbestoar van postergen en telegraphie schgnt dus dit inzicht te deelen Vad Maandag 11 dezer den dur waarop het 40 jaar geleden wps dat dr Nicolaas Beets zgn intreerede als predikant bg de Ned herv gem te Utrecht hield hebben de hh Lietzeon Schnmaker photografen hem aangeboden en ook bg de hh Lentz en De Haan koosthandelaars Oudkerkbof verkr baar gesteld een nienw portret kniebeeld in platiaadrnk salonformaat De grgze dichter ia daaropvoorgesteld bg een sohrgftafel staande in beschouwing van een portret ran H M Koningin Wilhelmina U D Dr Bahler is jl Yrgdag voor den rechtercommissaris te Groningen geweest waar hg de schriftelgke bescheiden waarop bij zgne bewering had gegrond dat dr Gheel GUdemeeiter niet was van onbesproken gedrag ovei cgd heeft I 1 wmmmmmBamÊÊBÊs m ma mm geheelen dag Na de afwezigheid van een maand heb ik tal van zaken in ürde te brengen Bat begrip ik t t Blgft dus a sproken dat wg morgea samen eten Na eea hiutelgken haaddrak nanea de beids vrieodéb afscheid De heer Van Triobtvoorde stapte op zgn gemak weder naar den vijver waar hg volgens zgn zeggen eeo vrouw moest ontmoeten en Arthur Ërzee haastte zich naar de woning zgner nicht Arthur waa iu de wolken van biydsohap een goed vriend teruggevonden ttf hebben maar hg pruttelde over de lichtvaaHigheid van dokter Bertrand Hg vroeg zich zelfs af of de dokter wdl werkelgk belang stelde in De Buiter Hg twgfehle bgna evenzeer aan zgn oprechtheid ala aan z a herkenninfiBvermogen en was vaat overtuigd dat Eudolf van Triohtvoorde een veel beter bondgenoot waa dan de goede Bertrand De beachermeling van zijn nicht ËlUa moest gered wwden dat atond vost en zgn voornaamste bondgenoot in den aanstaanden atr d zou die goede Budolf zgn Arthur zou zeker heel andm gedacht hebben indien hg geweten had dat de jonge man du hem zooveel vertrouwen inboezemde de minnaar was van mevrouw Vaa Hsnswend Maar ocie wakkere vriend kwam regelrecht uit China en had niet bet minste vermoeden van betgesn er op het kasteel gebeurd was in den tijd toen hg op zee rondzwalkte Hg achtte tonooodig peraoonlijk aan zgnoiahls mede te deelen dat hun buormaa zioh ia uitaMw4 teaden welstand bevond ren Nliii W § wB iïprw ii P S fi fig ji iS WÊ immm mm