Goudsche Courant, donderdag 14 juni 1894

Zomerdieost 1894 95 Aangevangen 1 Nel OODDA SOITKHDAU Directe Spoorwegverbinding met GülÜA ot 7 10 7 80 IS iS 11 88 KOTTKRDA B a Bl 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 M 10 1 01 t lt 11 O M Si gODOA OEN BIAS t 40 0 87 10 4 18 11 18 81 1 01 1 17 S 8 S 4 41 8 87 7 18 87 11 0 11 18 HageS 48 7 90 7 48 9 88 9 4810 1811 33 ll K 1 88 8 1 l 4 8 43 4 1B 4 41 17 7 8 08 M 10 10 1 44 1 4 1 8 8 04 1 09 Onuda 6 807 8 13 9 8 10 10 10 B8 18 08 18 4t 9 80 2 45 S K 4 18 4 48 10 47 7 41 8 88 10 10 10 38 B T E ï C H T G ODD I Utrecht 8 88 7 0 9 9 8 11 34 18 08 19 0 8 8 10 3 8 4 48 3 8 0 8 010 34 Woerden 8 8 11 10 18 18 34 4 K i ll 10 1 ündawiter 7 07 8 1 10 84 18 48 4 14 1 Oouda 7 80 8 38 8 84 10 87 18 00 19 1 18 8 87 8 0 4 37 8 7 08 8 41 S1 11 07 AMSTIKOA H O O U D A Aautcrdam C B 8 9 40 11 10 11 17 1 40 4 10 4 10 7 83 AnTstardam Wp O 8 18 11 11 11 41 1 8 4 18 4 88 7 8 7 10 1 04 10 44 11 1 11 8 MO 84 i M 1 81 I 1 11 18 9M 10 07 11 17 18 41 18 11 48 1 7 8 4 1 88 8 41 7 48 lO K 11 88 11 48 COIDADTKICHT Qrada S 8 10 7 8 8 0 8 81 10 1 10 18 48 1 88 1 8 18 4 47 18 8 7 7 4 8 S8 10 14 10 88 0 d w 10 4 11 0 1 87 87 7 8 10 87 Wowdvi 7 08 8 18 11 17 1 48 S U 04 48 8 81 8 07 S S 10 8 18 7 88 8 18 8 41 10 1 11 4S 1 10 8 08 3 88 8 0 80 8 81 8 88 8 11 10 8 11 10 O O U D A A USTIRDAH 40 8 11 10 08 10 18 1 S dt 4 47 18 7 48 10 14 7 1 8 10 10 11 1 1 S 40 8 41 11 18 8 14 IJH 11 10 11 14 1 11 J v ll O Badtnia Zondag jl facddao neb eenige Trienden en Tnvndinnen ODgerMr e a T ftigtal van den onlangs orerleden socialist Breaker op de Wastérbegraafplaats ta Amsterdam rereenigd om op zgc graf e ne oratie ta brengen door hat nitapreken van redeToeringen en het lingen ran eenige liederen De politia verhinderde dat huldebetoon en de lieden tnkkan By IcODinklgk besluifc fui 30 Mei IL ii gehandhaafd het besluit vaa Oedepoteerde Staten Tan Friesland ran 23 November 1893 waarby goedkeuring werd onthouden aan bet besluit ran den Raad der gemeente Opsttvrlaod d d 7 Nor te Toren tot het aangaan eener geldleeniog voor dnn aankoop van zoogenaamdun ondergrond ten einde door de ontginning en beboawing daarvan te gemoet te komen aan de werkloosheid In aanmerking nemende den financieelen toestand der gemeente wier begroottng niet dan met de grootste moeite sluitend is te makeUf overweegt bot kon besluit dat de bepaling dat de aflossing der teeniog nl gevonden worden uit gewone middelen niet als ben voldoend vertrouwbare en gegronde anwijung is te beschouwen aangezien r geen beschikbare middelen zyu terwgl de betaling der versohuldigde rente evenmin voldoende gewaarborgd wordt geaoht vermits zji afhankelyk zal zgn van allerlei niet ie voorziene omstandigheden De vraag of eene geldleening als de onderwerpflyke tot bet aankoopen van grond ten einde deze voor bouwland geschikt te maken in het welbegrepen belang der gemeente is kan niet wel bevestigend worden beantwoord daar tooh elke onderneming van dergelgken aard wisselvallig ii £ ene onderneming als de Raad beoogt kan ook daargelaten de daaraan verhouden risico niet geacht worden te strekken ter bevordering van een algemeen belang der gemeente of ter vervulling van eene aan de gemeentebesturen ter behartigiog opgedragen taak in welk geval eene dergelyke onderneming voor rekening der belastingschuldigen ware te rechtvaardigen Alzoo is het besluit van den Raad niet overeen te brengen met een deugdelgk beheer der gemeentel ke geldmiddelen noch gegrond op de bevordering van een algemeen belang der gemeente of ter vervulling van een by de wet opgedragen taak en mitadieo voor goedkeuring niet vatbaar De uitslag van de gisteren in hnitengewone itting van de Prov Staten van Zuid Holland gehouden verkiezing voor een lid ran de llmte Kamer in de plaata van mr J van Gennep die tot lid der Tweede Kamer gokozen is dat géktnen is de oud hoogleeraar mr R van Bomval Fanre met 60 van de 71 stemmen Da heer S van Vefzen kreeg 2 stemmen de heer F C t Hooft óéne stem 18 biljettsp waren in blanco Ds heer A J Le Gras r sseur en mededirecteur van het Rotterdamsobe tooneelgezel schap is Zondag I l dooreen beroerte getroffen m dtentengevoFge aan de linkerzyde verlamd De proevan van kunstmeststoffen welke vanw de afdeeling Aalsmeer en Omstreken t der HoUandsohe Maatschappg van landbouw ÏD don Oosteinder Poel polder toegepast zijn op bet land in gebruik hg den beer 0 van Doom laten sich op dit oogenblik aldas aanxien Op een akker kleigrond verleden herfst met tartre beaaaid staan de proef veld jes ieder 1 A groot waarby zwavelzure ammoniak gebmikt ia gunstig Superpfaosphaat kaïoiet eu kalk londer zwavelzure ammoniak onderscheidt iich weinig Op genoemden akker biykt dat r meer behoefte is aan stikstof dan aan mineralen Daarentegen is een stuk groot 2 H A gemengde zachte grond verleden herfst becaaid vact trrwp f n beoiefit nptt soperphospbaat a st i ti a 6 t ot SO 7 7 7 JM f fiouda lloordraoht KUnvarknk Oapdl Bouodaa i io ig i M i SS lottardaa hpdla mnwtrkatk Souda 7 1 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 11 10 11 11 Vtndt Onda a 2 v H 7 418 1 Bl Kr 7 47 I Ie W 7 8 01 N d L d OS Teorb 8 07 8 18 an aaparphoaphaat kaJtniei Dt aiand van t gewas van beide ie evenzeer gnnatig Op dezelfde soort van grond bezaaid met blauw maanzaad in dit voorjaar bemest met tuperphospbaat ia t verschil tegenover onbemest verrassend Van superphospbaatf aange wend by erwten en ook op weilanden is de werking goed zichtbaar 0p een stuk weiland van den beer C J Ifoleman Schinkelpolder zyn verleden herfst de meststoffen in perceeltjes ui ezaaid en du blykt t dat de zwavelzure ampioniak zeer gunstig gewerkt heeft terwyl de kali phosphaat tegenover t onbemeste weinig of geeu verschil oplevert Het scbyot dat de Belgische society anonyiae des ateliers de construction de Malioes aao wie de overkapping aan het station van de S S te Utrerbt is toegestaan aan hare verplichtingen niet kan voldoen Het werk voor f269 000 ruim pen ton goods lager dan de inschryving van zeer solide Nederlanders aangenomen moest reeds lang iqü opgeleverd maar is nog tang niet voltooid Ia de laatste weken is ook de betaling van het werkvolk achterwege gebleven en verlaat dit bet werk Of de borgen in staat zyn het werk te volvoeren zal nog moeten hlyken ü D Den 8 Februari van dit jaar ontving deheer K behanger op de Oudegracht te Utrecht van de directie der Algemeene Schuldiuvordert ngmsatschappy en handelsinformatiebureau hoofdkantoor Utrecht bericht dat eene pretentie wegens in 1890 aan hem geleverde gasornementen groot f 8 61 door genoemde directievoor de ramen van haar kantoor achter Twynstraat zou worden gehangen omdat hy ingebreke bleef die schuld te voldoen HieraanIS ook inderdaad gevolg gf even K die zichniet bewust was genoemd bedrag schuldig tezyn en er niet op gesteld was aan bet publiekals wanbetaler te worden bekend gemaakt heeft deswege den directeur dezer Schuldiovorderingmaatschappy O J Ph voor de rechtbank gedagvaard Op zyoe vordering dat dehandelingen van den gedaagde zouden wordenverklaard beleedigend voor hem te zyn eo datde gedaagde zou worden veroordeeld om aanhem tot vergoeding der schade en tut beteringvan het nadeel in eer en goeden naam geleden te betalen de som van f 1000 of zoodanigander bedrag als de rechtbank zal billyk oordeelen is onlangs door de rechtbank vonnisgeweten Daarby ia overwogen dat zoowel deinhoud der btiefkaart als de plaatsing taneischers naam op de openbare lyst voor netraam van gedangde s kantoor de eer en goedennaam van eischer als koopman aantasten vermits by daarby wordt voorgesteld als eenpersoon die zyoe schulden niet kan of wilbejbaleu dat die feiten voor den eischer vynbeleedigend en dat het middel van beleedigingmet opzet is gebezigd om den eischer tot be taling te nopen Daarby kan geen sprake syovan eenig rechtmatig ot geoorloofd inzicht by den gedaagde die by bet uitoefenen zynerbetrekking verplicht is zich te onthouden vandergelyke beleedigende middelen Dienavolgeosheelt de eischer recht op vergoedingder schadet n op betering van het nadeel in eer en goedenoaam geleden en veroordeelt de rechtbank dengedaagde hem tot dat doel de som van f 100 te betalen met bepaling dat van dit vonnisop kosten des gedaagden zullen worden aangeplakt een exemplaar aan het gemeentehoisen een exemplaar aan het gerechtsgebouw teUtrecht De gedaagde is voorts in de kostenvan net gading veroordeeld U D Te Willemstad is een lidmaat der gereformeerde gemeente op wiens gedri niets valt aan te merken gecensureerd omdat hij in weerwil van alle zachte vermaningen blyft weigeren syne kindere van de openbare school af t nemen Het vonnis werd verleden Zondag door den predikaut van den kansel aan de gemeente bekend gemaakt 11 08 M lO ii 11 01 u o u u ll li 7 47 4 11 8 18 8 88 81 8 10 10 80 7 4 1 07 l ll 10 08 10 11 Onder Groesbrek is door den Staat een terrein aangekocht met het doel daarop eene krizerne voor eeoe brigade marechaussee te bonwen De stichting van bet Hofveld te Apeldoorn door den Chranjebond van Orde blykt meer en meer gewaardeerd te worden Het fonds van beheer ontving thans weder een gift van i 40 van een geacht ingezetene dier gemf nte De zoc enaamde pneumatische inktkokers die na ieder indoopen zich telkens weder hermetisch sluiten haddeu voor velen dat bezwaar dat zy vry kostbaar waren Thans wordt door de flrma Bhkman en Sartorius te Amsterdam een derge ylie inktkoker aaageboilen van zeer eeovoudigeu vorm maar daarom niet minder doelmatig en belangryk goedkooper Het aangekondigde kasteel in de lucht c op de tentoonstelling te Antwerpen blyft geen 1 chtkasteel in de gewone beteekenis De uitvoering vau het plan is alleen wat vertraagd door verschillende omstandigheden Tbaus zal bet weldra gereed zyn Men gaat reeds aan het opvullen met lacht van de gasdichte beschotten Zoo zullen weldra de tentoonatellingbezctökers gelegenheid hebben tot bovenaardsche koffiefauisgenietingen Men Bcbryft nit Wouw Met de oprichting eener co9perafieve stoomzuivelfabriek is bet alhier ernst geworden De fabriek ontworpen naar hot plan van den heer H Dalslra al een der grootste worden van ons land en ruim f 20 000 kosten Gisteren heeft de aaobestediug van het gebouw zonder levering van ste n plaats gehad Eeoigste insshryvers waren gebrs Verbraak te Wouw voor f 7489 aan wien het werk is gegund Uit 38 voorname veehouders tevens aaodeelbonders die de melk zullen leveren is een bestuur gekozen welke in bestaande inrichtingen de werkiug der machineriën van verschilleode fabrieken heeft nagegaan Na een grondig onderzoek is gebleken dat de machineriin geleverd door de firma wed J C Massee Zoon te Goes verreweg boven de anderen de voorkeur verdienden zoodat dan ook aan genoemde firma die eene specialiteit op dit gebied mag genoemd worden de geheele levering als minste inschryvers is opgedragen Niet minder dan een zestigtal fabrieken werden dan ook door haar reeds ingericht De fabriek die vlak naast het spoorwegstation WouwHeerle zal verryzeo moet 1 October in werking zyn Ten bewyze boe ongemotiveerd het gebruik van Belgischen steen in Nederland is tegenover het aitstekend fabrikaat van Waalsteen diene dat in Reusel bij de aanbesteding eener R K kerk was ingeschreven als volgt het hoogst in Belf ischeu steen gebouwd f 77 900 in Waalsteen 79 500 en het laagst in Belgischen steen 51 400 in Waalsteen f 52 100 Waar op zulk een belangryk bouwwerk enwaar zoovelen als gegadigden opkwamen zulkeen klein verschil in kosten bestaat zg iederNederlander aanbevolen om die ïodustrie inNederland te steunen en voortaan Nederl steente gebruiken Nym Ct Ëen visBcher te Genemuiden ving gisternacht in zyne netten een steur van 75 EG 3 8 84 6 03 10 M7 H 18 8 1 06 LH 1 1 1 88 1 44 4 UOOnSA 11 0 1 80 4 0 4 7 04 11 80 3 S0 8 48 1 4 8 08 8 09 8 1 18 40 8 48 18 08 3 10 4 08 DEN R A A 10 18 Voorb 4 N d L d 9 Z Zegwe 08 Bl Kr 8 14 Zav M l 10 80 10 38 10 41 Onder het werkvolk der firma Ter Horst Co te Rysdu hadden Maandagavond ongeregeldheden plaats Twee marechaussees raakten met eenige arbeiders handgemeen en moesten de sabel trekken om den troep uiteen te jagen By eenige personen zyn glasruiten ingeworpen De oorzaak van een en ander moet eene loouquaestie zyn Een groot gedeelte vn het personeel der sigarenfabriek van de firma Bergman Garselsen te Amsterdam heeft het werk gestaakt Aanleiding daartoe gaf het feit dat een deel der werklieden ooals bekend ii hunne kameraden wilden dwingen lid te worden hunner sociaaldemocratische vereeniging Hieinit volgde herhaaldelyk oneenigheid De Üsbrikant gaf toen te kennen dat hy zyne fabriek zon sluiten indien niet binnen 14 dagen aan den wauordelykeu toestand een einde kwam Op deze aanz j iog hebben nu desociaal democratiiche werklieden terstond den arbeid J In de Israëlietenwyk te Arasterdam heerschen byoa huis aan huis de mazelen ook in de Jordaan is die ziekte nog al sterk verspreid zy is echter van een zeer f oedaardig karakter er sterven zeer weiu en aan De Doitsche Keizer Hendrik Hl was geen vriend van vegetariërs Die voor zyn tyd vrgziunige vorst liet toen hy iu 1052 te Goslar een ketterscho secte ontdekte die het eten van vleesch verwerpelyk vond al de leden dier seciB ophangen opdat die kettersche pest zich niet verder uitbreiden en anderen besmetten mocht j Aan den agent van politie Vogel te Delft il door de Maatschappij tot redding van drenkelingen d gro te zilveren medaille met een geldeljjke belooning tran f 10 toegekend wegens h t opwekken Tan het bewnstïyn by eene drenkelinge Aan de personen die hem daarbj behnlpiaam waren ia ereneena eene belooning van i 10 toegekend Bh den barbier en tapper K in deKp in t Jatstraat le Oroningen kwamen dezer dagen een paar zoogenaamde flesBohentrekkers De een hood den ander een zilreren horloge aan Toor ƒ 2 50 welk bod gretig werd aangenomen De trouw zeide dat Zfl voor het horloge ook wel n ryksdaalder had willen geren waarop de eerste met een lap stof roor den dag kwam Tan 5 el De man zei dat gaat weg voor f 50 Daar niemand die som wilde betalen Terlaagde hg zelf het bod tot i 20 werd gepresenteerd Neen dat gaat niet sprak de man Na Terwyderde hy zich qoasi om een kenois in de kazerne te bezoeken Dsar hy aldaar echter onbekend was gaf de Trouw den leerjongen mede Onderweg troffen ze den ander die thans f 22 50 bood maar nu wilde de koopman het niet meer Terkoopen üij de kazerne Traagde hfl naar iemand die er niet bekend was keerde onTsrriohterzake met den leerling terng en vertelde de rronw wat onderweg was Toorgerallen Nn vroeg hg £ 15 ter leen onder belofte dat hy het laken ion laten blijven dan kon de Trouw bg de tehuiskomst Tan haar man dezen het eena laten zien en hetdesEoodser ook Toor behouden De Trouw zag hierin geen kwaad en gaf de geTraagde f 15 Zy wacht nog op de terugkosist van den koopman Het goed was natuurlyk niets waard PosterUen en Telegraphle Benoemd 10 Juni Tot adsistent te Leiden J B van Beek thans brievenbesteller 16 Juni Tot klerk der posteryen en telegraphic Mej A J B Scholten te Nijmegen postkantoor Geplaatst 20 Juni De telegnfist J Overstryd en de klerk der telegraphie van de 2de klasse S M Hogerzyl beiden van Rotterdam te Vhur dingen tut 31 Oobober Verplaatst m 16 Juni De klerk der posteryen van do Iste klasse C A 8truick van Ngmegen ngar Oudeubosch de klerk der Telegraphie van de 2de klas e C P Vrolyk van het bykantoor van der HelatstraRt te Amsterdam naar Geldrop TUd van Greenwicb 11 10 8 40 8 47 8 B4 10 01 10 10 11 80 11 80 4 80 8 10 4 4 4 8 01 09 4 40 1 GOUDA 7 07 7 17 7 14 7 11 7 87 9 41 9 80 Ml 8 08 8J0 10 08 r 7 0 8 7 10 1 81 7 1 09 7 31 10 4 48 1 48 lO OO 11 M 1 de vroowalgke kle k m postergen en telegraphie van de 2da klasse H M C Bronner van Oaldrop naar Loenen de klerk der telegraphie Tan de 2de klaaae Or Cengn Tan het bgkantoor Tnlpplein te Amsterdam naar IJmniden 3 Juli De commies der postergen 3de klasse L A P Hoffmann Tan Groningen naar het spoorwegpostkantoor n 1 Amsterdam de commies der postergen 3de klasse H Tan der Baan van het spoorwegpostkantoor N 2 Amsterdam naar Oroningen Ingetrokken De Terplaatsing Tan den commies der telegraphie Tan de 1ste klasse J G Horsthuis ran Amsterdam naar Umniden Verlof Terleend TOor één jaar met inhouding van tractement en stilstand van anciënniteit 10 Jnni Aan de klerken der Postergen Tan de 2da klasse H Th Verkerk te Loenen en Tan de 1ste klasse L H Zaaijer te Oudenbosch T Eervol ontslagen op verzoek 7 Jnni De vroowelgke klerk der telegraphie Tan de 1ste klasse A M Bütke te Am Perdam h 1 Juli De brievengaarder J Dorrenhoom Sprang Ontslagen i Juni De brievengaarder J J Augevaare Jz te Voorhout van den toestand der Gemeente Gouda over 1893 Aan het Verslag van den toestand der Ge meente Gouda over 1893 ontleenen wy nog hei volgende Toezicht op levensmiddelen Vleesch en visch zyn in deze Gemeente aan keuring onderworpen Voor het vleesch zyo twee keurmeesters Sen vau hen is tevens belast met het keuren van de visch Er werden goedgekeurd in de Gemeente 1594 runderen 691 vette en 605 nuchtere kalveren 335 Bchspeu 1591 varkens 19 geiten en 202 paarden Afgekeurd werden 10 runderen 1 noebter kalf 1 aehaap 3 varkeoa en 4 paarden Bij invoer zyn goedgekeurd 18101 kilogram rnndvleesch 2926 kilogram kalfsvleescb 200 kih ram paarden vleesch eu 36819 kilogram spek terwyl atgekeurd werden by invoer 25 kilt ram spek en iu de Gemeente 35 kilogram ntndvleesch Voorts werden nog vier partijen zeevisch a ekeurd Van de gelegenheid om by de scheikundige sectie der Openbare GezondheidB CommisRie levensmiddelen en andere zaken te doen onderzoeken werd tweemaal gebruik gemaakt Drinkwater Uit de medeelingen ons door den heer Directeur der Gondsche Waterleidiug Maatscbappy verstrekt blykt dat by deu aauvang van het jaar het aantal abonnements contracten 1908 bedroeg met 2730 aangesloten percoelen terwyl verder voor 136 perceelen 122 metercontracten waren aang aan In den loop van het jaar werden 151 perceelen aan de Waterleiding verhouden waarvoor 97 nieuwe abonnements contracten werden gesloten Bovendien kwamen er 15 metercontracteu voor 15 perceelen by Op uit December waren derhalve aangeslo ten 2881 perceelen met 2005 abonnementscontracten en 151 perceelen met 137 metcroontracten De verkoop van water bracht f 33188 30J op terwyl de winst op dienst en binnenleidingen f 483 69 4 bedroeg Voor de exploitatie werd uitg even eene som van f 17417 07 Afgeschreven is voor een bedrag van f 3000 aan dividend werd voor de aandeelhouders bestemd eene som van f 13000 zijnde 5 pet van het maatschappelyk kapitaal Omvangryke weiken werden in 1893 niet uitgevoerd Het buiaennet der Waterleiding onderging eenige uitbreiding in de Korte Akkeren de Baanstraat en de Wyde Poort De hoedanigheid van het water gaf geene aanleiding tot het maken van aanmerkingen afwyking van de eischen hy de Concessievoorwaarden bepaald werd niet geconstateerd Evenals in 1892 werd in het atgeioopen jaar aan tien standpypen op verschillende punten in de Gemeente geplaatst drinkwater voor een ieder kosteloos beschikbaar gesteld De Gondsche Waterleidiug Maatscbappy ontving daarvoor van de Gemeente eene vergoeding van i 869 79 Door dezen maatr I genomen met het oog op het choleragevaar dat nog niet geweken was verviel de a ifte van kaarten aan befaoeftigen door het Bui erlyk Armbestuur Gezondheids Gommisaie Door Let vertrek van den heer H Enno van Gelder uit deze Gemeente bestond in de Commissie eene vaeature die vervuld werd door de benoeming van den heer L Borgersdyk De Commissie deed door tusschenkomst barer Kheikandige sectie gedurig onderzoek naar de hoedanigheid vsn hei water der Waterleiding waarian het resultaat maandelijks aan de plaatselyke bladen werd medegedeeld Dit jaar werd het steeds in voldoenden toestand bevonden Naar den toestand van sommige woningen werd meermalen onderzoek ingesteld dat eenmaal leidde tot een voorstel tot afkeuring vau eenigOt terwyl voor andere verbetering werd aanbevolen Gemeente Politie Het Politie peraoneel is samengesteld behalve den Oommisaaria nit een Inspecteur twee Hoofdagenten drie Agenten der le drie der 2e en acht der 3e klasse die beurtelings des nachts en over dag dienst doen By de vaststelling der Begrooting voor 1894 werden de tractementen der onderscheidene hoofd en andere politieagenten met f 50 verhoogd Op het Btadhuia waar het bureau van den Commissaris gevestigd is bevindt zich van s morgans 8 tot s avonds 10 uur de Agent van de Wacht terwyl de overige in dienst zynde Agenten na üSoop van hunne rondes verblyf houden in het Politie gebouw op den Groeneweg De namen van het Politie personeel zyn opgenomen in de lyst der Gemeente ambtenaren en bedienden § jEr werden opgemaakt 628 proceiaen verbaal terwyl vervolgd werden 672 personen wegens a Miadryven Als 1 tegen hoofden vanbevriende Staten 2 huisvredebreuk 26 geweldplegen tegeu goederen 8 weerspannigheid envereet 2 meineed 3 openbare schennis dereerbaarheid 3 ontucht plegen met minderjarigen I dierenmishandeling 1 verlating vanhulpbehoevenden 14 beleediging 1 tegen hetleven gericht 23 mishandeling 1 lichamelykletsel 50 diefetal 7 stroopery 1 afpersing enafdreiging 3 verduistering 5 bedrog 1 benadeeliog Il vernieling 1 ambtsmi idryf b Overtredingen Als 4 straatschenderyen 12 nalaten van voorzorgsmaatregelentegen het aanrichten van schade 14 burengerucht 17 bedelarij 10 opgeven van valschennaam l opkoopen van mihtaire kleediogstukken 3 als uitdrager oiet houden van een register 268 dronkenschap 10 loopen over gronden die beplant of bepoot ztjo 10 scheepvaart overtredingeo 7 overtredingen der arbeidswet 5 der Boterwet 2 der Drankwet 3 der Geneeskundige wet 1 der wet op handels enfabriekwerken 9 der wet op de Jacht enVisachery 2 der bepalingen op Ryksbrnggenen Wateren 2 Spoorwegovertredingen 4 overtredingen der IJkwet 1 der Vopelwet 1 derWapenwet 93 der Verordening van Politie 14 der Verordening op de tapperyen 7 vandie op het keuren van vleesch et vischj 2 vaudie op de bordeelen 1 van die op de stachteryen Kr weiden aangehouden 34 gesignaleerde personen 17 minderjarigen terwyl assistentie werd verleend in 77 gevalleu £ r werden 5 vermoedelijke zelfmoorden gepleegd Nachtverblyf aan de nachtwacht werd verstrekt aan 35 personen idem met voeding aan 243 voeding zouder nachtverblyf aan 151 en nachtverblyf en voeding in logementen aan 6 personen Vrije overtocht werd verleend aan 21 passanten Aao het Politiebureau werden gedeponeerd 247 gevonden voorwerpen Brandweer Be Brandweer bleef op denzelfden voet ingericht Van de negen brandkranen waarvoorby de vaststelling der Begrooting gelden zyn uitgetrokken zijn er acht geplaatst als twee in de Boelekade een in de Vogelenzang twee op de Markt een in de Eeizerstraat een op den Kleiweg en een in de Molenwerf De negende voor het Proveniershuis ia voorhanden Er werden aangeschaft twee nieuwe zuigbuizen met koppelingen en wel eene van 2 50 M en eene van 2 M Voor de brandblnschmiddelen benevens het onderhoud der brandspuit huisjes is iu dit jaar uitg even aan materialen f 1133 09 en aan arbeidsloon f 153 40 Aan het personeel der Brandweer werd voor bewezen diensten uitbetaald een bedrag van f 959 30 BaitenlaDdsch Overzicht Volgens de Romeinache dagbladen is het waarschyuHlk dat heden aan de kabioetscrisii een einde zal komen Sonoino thans minister van financiën zon minister der schatkist worden Bozelli zou van het departement van landbouw naar dat van fiinanciën overgaan en een nieuwe minister van landbouw benoemd worden De overige ministers zonden hnnne portefeuilles behouden Iu de zitting gisteren door de Hongaarsche Kamer van afgevaardigden gehouden zeide de ministerpresideut Het kabinet was a etreden omdat de Kroon weigerde machtiging te verleenen tot de eventueele benoeming van pairs ten einde de aanneming van het wetsontwerp op het burgerlijk huwelyk door de magnatentafel ta venekeren De re ring is thans gemachtigd tot de verklaring dat de Kroon eenstemmig denkt mei het kabinet betreffende de politieke noodzakelykheid van hervorming der bepalingen op hei bnrgerlyk hnwelyk De r eering hoopt dat de magnaten tafel zich hierby zal neder Het programma van het kabinet heeft geenerlei verandering ondergaan Een Antwerpsch ochtendblad meldt dat ingevolge het gisteren door de linkerzyde genomen besluit waarby de Antwerpsche afgevaardigden zich aansloten de regeering het besluit genomen heeft het wetsontwerp betteöende de ontheffing van bakengelden en de heffing van invoerrechten op sommige landbouwproducten in te trekken De Belgische Kamer door de censns kiezers gekozen heeft haar taak afgedaan en zal nu haar politiek leven eindigen om plaats te maken voor een Kamer volgens de nieuwe kieswet gekozen Deze kieswet is door het meervoudig stemrecht en het ontbreken der proportioneele vertegenwoordiging waarschijnlyk slechts een voorloopige wet die na het byeenkomen der nieuwe Kamer wel spoedig zal vervangen worden Het voornaamste verschil tusschen de nienwe BelgÏBohe kieswet en de meeste der thans bestaande wetten is wel dat er het meervoudig kiesrecht en de verplichting tot kiezen in opgenomen is De kiezer die zouder geldige reden zyn stem niet uitbrengt wordt met geldboete en by recidive zelfs mei verlies van het kiesrecht gestraft De verkiezingen zullen niet meer uitsluitend in de hoofdplaats van het district worden gehouden doch in alle gemeenten als deze meer dan 200 inwoners hebbeo Het kiesrecht wordt toegekend aan alle Belgen die 25 jaar oud zgn De kiezers worsen verdeeld in drie klassen zy die onder geen andere voorwaarden dan het verblyf van minstens een jaar in dezelfde gemeente ééne stem hebben en zy die op den leeli d van 35 jareu als vader van een gezin als bezitter van een zeker vermogen of tengevolge van hun betrekking of behaalde bewyzen van bekwaamheid twee of drie stemmen mogen uitbrengen Dit is de gewichtigste verandering die in het oude stelsel is aangebracht Door de opnemiog van dit meervoudig kiesrecht is de wez zeer gecompliceerd geworden daar tal van bepalingen moesten gemaakt worden met het oog op de toekenning van dit kiesrecht en de uitvoering ervan door het samenstellen van byzondere kiezerslysten door hei invoeren van dubbele en driedubbele stembiljetten en Tloor het vastatellen van een voorschrift betreffende hei openen der atembrle ea De nieuwe verkiezingen zullen in Ootober plaats hebben indien dan blyken mocht dat de kieswet het maakwerk der clerioale protectionisten ia zou het wel eens kunnen gebeuren dat de toestand in België zeer ingewikkeld werd Iu de politieke kringen houdt men daar reeds thans rekening mede Beernaert die getoond heefd werkelyk een vooruitziend staataman te zyn heeft getracht het proportion eele kiesrecht iu ie voeren tegen den zin zyner partygenooten in de Kamer om een dam op te werpen voor de overheersching der indnstrieele steden door de agrariërs Doch de clencale doctrinairen en de gematigde liberalen hebben dit niet willen begrypen en daardoor zullen zy de verantwoordelykheid dragen voor hetgeen er m België kan gebeuren Uit Madrid wordt gemeld dat de pers en huogge plaatste bewindslieden maarschalk Martinez CampoB o a naar aanleiding van des sultans dood voor verknikkeliugen in Marokko vreezen De dood van den sultan woidt beurtelings aan moeraskoorts dysenterie en vergiftiging toegeschreven De sultan die tot het laatste zyn volle bewusizyu hield bestemde op zyn sterfbed den jeugdigen Abdoelaziz zynen lieveliugszoon geboren uit eene Gireiusische moeder tot synen opvolger Deze is dan ook als sultan uitgeroepen De oudste zoon des sultans zal zich echter vermotdelyk niet daarby nederleggen Vier broeders van den sultan zullen waarschyntijk ook lastige mededingers blykeu Intusschen blijft alles rustig De gtoote mogendheden hebben niettemin besloten naar de Marokkaausche wateren schepen te zendeu De Londensche bladen drukken hunoe bevrediging uit over het einde van de werkstaking van huurkoetsiers verkregen door den minister van binnenlandsche zaken op den grondslag van een cinimum pnoht van 10 shilling da B in den winter en 16 shilling daags in deu zomer door de koetsiers voor eerste klasse ryiuigen aan de eigenaars der cabs te betalen Deze regeling geldt tot 1 April 1895 Nadat de afgevaardigden van beide partyen deze schikking in eene vergadering van cab eigenaars bekrachtigd hadden aangenomen ie besloten dat het werk weder hervat zal worden Eenige bladen twyfelen echter of het vergelyk gehandhaafd zal kunneu worden aangezien de uitdrukking eerste klasse ryiuigen voor verschillende uitlegging vatbaar is Naar de Times uit Kaapstad verneemt heeft het hooggerechtshof te Pretoria in het geding over de Trauvaalsche krygswei een arrest gewezen waarby verboden wordt de per sonen die beweerden niet dienstplichtig ta x n tot den krygsdienst te dwingen Vorst Ferdinand van Balgarye heeft gisteren namiddag Stamhoeloff ten gehoore ontvangen De volksmenigte by het paleis saamgekomen riep weg met Stamhoeloff De politie had intusschen maatregelen geqomen om Stamhoeloff tegen eiken aanval te beveiligen De gemf entelyke verkiezingen zyn op 26 Juni a s Iwpaald Men gelooft dat de verldeiingan voor de Sobranje weldra zallen volgen Depntatiëu uit de provinciën zyn ie Sofia aangekomen om hei nieuwe kabinet geluk ie wenschen De onivangsi der leden van de Heilige Orthodoxe Synode door vorst Ferdinand v as voora egaan door een artikel in de Peterburgsohe Swjet het orgaan van den opperprocunior der Heilige Synode Pobedonoszeff Daarin wordt er op gewezen dat de Bulgaarsohe geestelykheid met den exarch eu den metropolitaan Gregor aan hei hoofd bepaald rnssophiel is en tevens geneigd de erkenning van vorit Ferdinand door Rnsland kraehtig te ondersteunen Hieruit volgt Bègt de Swjet dat als vorst Ferdinand werkelyk den wensch koestert zyn land in een normalen toestand ie brengen hy den eenigen weg betreden heeft die naar dit doel en naar zyn erkenning door island kan leiden En zelfs al zou hy niet erkend worden dan zou hy daar by nog niets verliezen want zyn positie zal ateeds vaster en zekerder worden daar hy thans steunen kan op de sympathie der Bulgaren En al zou hy Bnlgarye ook moeten verlaten hy kan dat met eere doen als weldoener van het land waaraan hy zichzelf heeft opgeofferd Men ziet dat de Swjet met al de sohynbare welwillendheid die uit dit artikel spreekt tooh de mogslykheid voorziet dat vorst Ferdinand Bulgarye zal moeten verlaten 1 De werkstaking in de Amerikaansohe steenkootdisiricten omvat 14 staten in 2 gebieden Van omstreeks 200 000 mynwerkers in de Ver Staten hebben 180 000 het werk gestaakt De steenkoolvoorraat schreef een correspondent der Voss Ztg c op 28 Mei uit Washington ia misschien nog genoeg voor eene week eu reeds hebben enkele spoorwegen de steenkool die zy moesten vervoeren ten eigen bate verbruikt Hongersnood heersoht in vele districten en duizenden mannen vrouwen en kinderen zyn zonder dak daar de maatschappijen meestal eigenaar zyn van de arbeidswnniugen en de werkatakers daar uitgezet hebben Het is een treurig tafereel dat deze ohryver geeft van de toestanden in de mgnen Men verwondert zich misschien dat de werkatakers een loon van f 1 50 per dag te bug noemden Maar in hyna alle myndistrioten wordt mu soort van woekerstelsel gedreven waarvan da grondslag is dat iedere cent dien de arbeider verdient weder in de kas der Maatschappy terecht moet komen Men tracht door opzyn kwade hartstochten te werken hem door scholden aan den grond ie binden In Pennsylvanië en andere staten bestaan wetten tegen dat stelsel dooh ze helpen niets De Maatschappij of de eigenaars der mijnen bezitten arbeiderswoningen kosthuizen voor ongehuwden en een groeten winkel waar allea wat de arbeider noodig heeft te krygen is De huur de vergoeding voor kost eu inwoning en de pryzen in de winkels der maatschappy zyn 25 50 en meer pCi hooger dau in open markt voor een nit dunne planken gebouwd huisje van drie vertrekken wordt f 20 per maand gevraagd voor een katoenen hemd dat overal f 1 80 kost wordt den arbeider f 4 80 opgeschreven Niemand behoeft in deze winkels te koopen of in de huizen der Maatachappy ie wonen Maar wie hei niet doei wordt ontslagen Wie begint moei zich een uitrusting aanschaffen welke ruim f 70 kost een derde meer dan men in andere winkels voor betere werktuigen betaalt De Maaiiobappy levert niets behalve den wagen en de arbeider moei men bovendien nog een helper betalen alsmede de kosten van olie kruit het slypen der werktuigen enz Hei is bewezen dat in vele mynen stelselmatig valsch gewogen wordt terwyl al wat de steenkool ie veel aan lei bevat wordt afgetrokken Er worden geen byzonder ontwikkelde arbeiders gebruikt maar slechts een paar opzichters die alleen moeten toezien dat de Maatschappy geen schade lydi Veel kruit wordt zoodoende verspild en tegen ongelukken zyn zeer weinig waarborgen De redacteur van een mynblad antwoordde op de vraag waarom niet alle ongelukken werden medegedeeld Ja dan zooden wy hier alle d en een paar kolommen kunnen vullen mei de gekwetsten evenala in oorlogstijd Sommige maatschappyen verdienen 50 pot op elk vaatje kruit dat zy aan de arbeiders verkoopen Uit dit alles ziet men dat de arbeider nn den dag waarop hy aan bet werk gaat de schuldenaar wordt van de Maatsohappy zonder dat het hem mogelyk is die schold ooit af ie betalen Geld ziet hy byna nooit behalve wanneer men hem een dollar voorschot geeft om naar de kroegen te gaan Daarby komt dai men om beveiligd te ign é Wi II 5 i tfl n f ïftWMïfpwsjn tirw W rr