Goudsche Courant, vrijdag 15 juni 1894

33ste Jaifirgiilif Vrijdag 15 Jtini 1804 No 637T Medeiiandscbe Stoomboot Hlaatschappij De Stoomschepen BA TA VIEB kapt J 8AÜEE en MOLL AND kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage rervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen loasen te Brewersquay de markt van Boter en Eaai te Londen e ftOüMHE NieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÉN worden geplaatst vaii t 1 fi regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gtoote letters worden bereJtend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des middf De uitgave dezer Courant geschiedt dag elyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzpnderlijke Nommers VIJF CENTEN Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier EAITTOOE m SCHRIJFBOEZEIT en verdere zijn steeds in voorraad by LANGE TIENDEWEG D 60 Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Dooimatige door de nieuwste uitviniiingon cip machinaal gebied rerbeterde fabricatie i J uitsluitend gebruik van fijne en tijn to giiin ibtuil8ii garandeeroi Icn verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao i im aanbevelenswaardig tUbriimiit miuwiccu if bcantwuoidunde aan den iolioud der resp i tikotten De J nma buiiaakle 37 Brevets uls IFoflcveraacler 44 Eere DlploKia s gouden enz Medailles x n bewijs van uitmuntend jn tibrikaat Ki eds 1874 schreef de Accadomio iwli inal io Paris Nou8 vouB déoemons uao nednilln d or pr ini re cla Re en oonslderaïlon dovotre exoellente fabrication de Ohocolat bonbons varloa eto eto Stollwerck s fibrikaat is verkrijgbaar bij il il Cünt eurs Baultetbakkers ouz enz leneraalvertegenwoordiger voor NederlandJnlins Mnttcnklodt Amsterdam Iv alversüatit 103 by verluUkiDgOD steeds meer rbeidvrs op de lijst plaatst en dere slechts de helft of dri Tierden ran dea tyd Unt werken Uaftrait is ta rerkUreo hoe Id plaats rao 4 verkstakeri dadel k aodera arbeiders Toorbaadan wareo en hoe de wanhopende eo rerliederiykte W nigto naar de wapenea greep zoodat hnt op Tele plaatsen tot bloedige gevechten kwam Amarikaoen Duitsclierfi ËngeUcIieu en zelfs lialisDeo allea meer ontwikkelde arb iders zgn reeds lang nit de steenkooidistricten Terdwenen ea Terrangen door Polen Kussen Bohemers Hongaren iowakeo die door Tal tche Toorspiegelen daarheen gelokt werden en werken Men dacht dat7 l idzaiiier zouden ign maar zy blgkea Teel gevaariyker De correspondent der Vosslsche Ztg c roegt hierby dat niet Toor alle mgndistncten deze donkere schets geldt Maar in andere takken Tan nyvurheid bestaan instellingen aar de t008tandf n eren erg zjjn hIb in enkele mijnen Liura FAmOLS voor Dames en Heeren A 7an OS A £ 73 73 Beurs van if nislerdani Vor kr 8 V lOO i islotkoera s 100 lOJl lOSVl 7V 781 78Vs l s JIV 64V 103V 6S 106V 60 87 4 lOOf 100 00 641 660 101 87 102 SlO 148 i U l 108 101 186 87 SS 100 108 17 183 104 45 60 186 ua s 6S1 69 96 101 140 1841 8 s 86 88 14 1081 761 110 lOJl 43 49 18 186 lÖÏ 107V 101 101 1141 118 78 l Vl B1 B 1041 exd 94V 467 601 18 JUNLKisuuHii Gert Ned W 8 i dito dito dito a dito dito dito a iHoiiu OU aosdl 188188 iTiJUl IniobrijfiDg ISSS Sl tDonum Obt in papior 1868 fi dito in zilver 1808 6 FomoiL Oblig mat tioliet Sdito dito SBmuilD übl Ooat ie Beria 5 I dllo OeooDi 1S80 4 ditobijBotlia 1889 4 dito bij Hope 18811 00 4 11 V IV Futova dito aand B Zwang Dombr dito aand 6 Ennic Cb AEOW Sp kap aand 6 Loaowo Bewast 8p Mij oblig 6 Orel Titebak dito oblig 5 ZnidWait dito aand dito dito oblig 4 iKIuxA Cont Fao 8p Hij obl 6 Ohio k North W pr O r aand dito dito Win St Feter obl 7 Draf er k Rio Gr Spm oert r a Illiooii Oeotral obl in goud 4 Louiar k NaahviilaCert T aand Mexioo N Spv Mij leliyp o ft Miia Kanaaa r 4 pot pref aand N Tork Gatario k West aand dito Penns Obio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 St Paul Uian k lilanit obl 7 Cd Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col la byp O B Oanada Can 8outb Cert T aand Tin C Sallw k Nar Ie b d e O Amsterd Omnibus My aand Botteid Tramweg Maats aaad Nu Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand 8 Btui Stad Antirorpenl887 i i Slad Brussel 1886 S a HOHa Theias Begullr Gesellaoh 4 OosTlNR Staatsleening 1860 6 E K Oost B Cr 1880 8 Shkji Blad Madrid 8 1868 S8 s Var NiB B l Hyp Spohl oert 107 ADVERTENTieiW GTHNASIÜffl TB GOUDA Onratoren maken bekend dat het eerste TOBLATINQSBXAHEN in de eerste helft TU JnU 6 k l worden gehouden Aanmelding TÓór of op 80 Juni a 9 bg dw Beotor Dr A rif USBNDUK Sociëteit Ons Genoegen 40 JimMLEDi Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de INTEEKENINO tot deelname aan het Diner Toor H H Ledenop 18 r 7jr a a in borengenoemde Sociëteit blgft opengeiteld tot en met 15 JUNI a a Namens het Bestuur f F HERMAN Fz Secretaris Oouda 13 Jnni 1894 Hoofdagent gevraagd Toor de afdeeling Jaar Maand en Weekpremie der Haarlemsche BRANDVERZEKERING Mij BheTen met opgaaf Tan referentiën ain de Directie HEEG£R ft Co WestermarB 9 Amêterdam 2 a xlsrt 13G Glacé Handsehoenen 1 15 Uerk QARAKHE Heeren Glacé prima ƒ 1 50 Oarea f Zyden fils de pers haubscioenen EElSr WEESliIEISJE P O zag zich gaarne geplaatst in een betrekhing onTerschillig waar hetzg in een H0I8H0UDEN of als TWEEDE MEID bekend met Tafeldienen Linnen naaien Mazen Stoppen Wegens hnwelgk der tegenwoordige GErBAAGD eene nette Dienstbode P o ala MEID ALLEEN in klein gezin goed bnrgerpot knnnende koken en met de Waach omgaan Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres ö P KROLL Verlengde Kruiskade 165 Sotterdam Gew s 1894L Eerste Kwaliteit VttertBcuirdseh Giesetulatnêch PAAHDEITHOOI by groote en kleine partgen franco wal op keur 17 50 per 1000 pond Orders worden aangenomen door den A ent J GERRITSEN Lerering Juli Augustas of September naar Terkiezing 1ste snee CopacfinBois 1 1 40 de Liter Ds COGNAC FIN BOIS van da SocUU Anonvtne door hst geliMls laad om hsre KOeUe hoeaanlahsden gunstig bekend Tonlt geleverd la vurreaolds bemande flesschen vsn Liter Inhoad TOOrslen vsn liotstt t vanDr l K vaMHAMELROOS QltslHltend verkrUgbssr bU P H J T WANKÜM firma Wed P J UELKERT Oostharen B 14 Gouda f Sf FDIKE ODDB SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIOHTOAP VerkrÖKbaar bij M N B PEETERS Jz A 1b bewgs vsn echtheid ia oaohet en kurk steeda Toorzieo van den naam der Firms P HOPPE Soelparadruk ran A BusuuH k Zoon è Onfeilbaar Hiddel TBBE Influenza Hoest Borst en Kcelaandoeningcn MELIANTHE Superior Borst Honig Extract Bekroond met Eere Diploma en jouden Medaille GENT 1393 Gouden Medaille BÜLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Bjgienic Exposition Chicago Samengesteld uit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Oeneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der vrereld H van8chaik Go Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMi Sumatra straat 267 Den Haag VerkrSgbaar bg P H A WOLPP Drogist Markt Oouda VANUAHTSEIV iiiiiriiiiiin Nieuweadyk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ÜLTEEEEN Woe dag m Vrijdags ym 9 tot 3 uren Markt 154 Gouda i 11 Dordrecht STEEDS VOOBRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Kail Balken en prima Delen Oregon Pine Balhen en Delen geaoh en gepl Delen Plaathoui Ellens Juffers Kolders Sparren enz enz mimLAGM PBIJZMS FEMSCHE STOOMVEEYEEn CliBiniselie VassoberU H OPPE HEIIllER 19 Kruiskade Botterdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven Tim alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eu warden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of gevmCi worden onschadeigk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbreidiag der fabrieken z n de prgzen 26 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverhaar ia 3 dagen ta verren goedann in ao wede BINNENLAND GOUDA 14 Juni 1894 Me A C Klem alhier is benoemd tot onderw zeres tgd aan de gemeenschappelgke school van Zoetermaer en Zegwaard Bg het gisteren plaats gehad hebbende Biljart Concours bg mejaffrouw de wed L Blanken te Haastrecht hebben deel genomen 20 personen De prgs van f 15 is behaald door A Badder van Nieuwerkerk de Ie premie van f 10 0 P Bakkers te Gouda de 2e premie vaU f 5 J Bezemer te Bergambacht De uitslag der verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdiatrict Eist is getal kiezers 3011 uitgebracht 2830atemmen geldig 2804 Daarvan verkregen de heeren mr W van Ba ton Btóenbnrg B K 1388 E D de Meester liberaal 1057 mr v d Velde antirevol 263 baron Van Lgoden entirevol 91 Herstemming alzoo tusachea de heeren Van Basten Batenburg en De Meester Bg de verkiezing op 10 April werden uitgebracht van de 3044 kieiers 2420 geldige stemmen Daarvan verkreeg mlf Van Basten Batonburg 1200 De Meester 732 en mr 6 baron Van Dedem 464 Bg de daarop gevolgde herstemming op 24 April verkregen de heeren Van Basten Batenburg en De Meester ieder 1361 stemmen Tot onderwijzer aan de Ie openb school te Stolwgk is benoemd da heer J Mulder va i Haarlem zgnde No 1 der voordracht Naar wg uit Moordrecht vernemen zat de pastoor de Zeer Eerw heer A J v d Drift de gemeente eerlang gaan verlaten Ongeveer zes en dertig jaren was Z Eerw hier onafgebroken werkzaam thans ziet bg zich echter genoodzaakt door meer en meer toeuemende gezichtsverzwakking ons vaarwel te zeggen Zal menigeen zgner parochianen een traan voelen opwellen bg het vertrek van den dierbaren herder ook de andere gezindten waarmede de goede veratandhonding in die reeks van jaren geen oogenblik is verbroken geweest znllen hem noode zien vertrekken Dat er eensgezindbeid bestond hiervan getuigen de biyiran van toegenegenheid die hem bg zgn zilveren feest maar vooral ook die welke hem bg zgn veertigjarig jobilenm van ver FEVILLETOX Be laatste ee Ler Familie Naar het Framoh 44 Met potlood sobreef jj eeaige woorden op ijn Qftamkurtje eo orerhaDdigde dit dea bediende met de opdracht bet onmiddellgk aan de barones ter hand te Btellen Daarop ferw derde hij iloh recht in E n aohik dat hy de eeratu was geweest die de blijde tijding aan de beide Eusters bracht H had niet het minste begrip Tan de gerolgen die dit bericht moeaf hebben Zander het te weten of het te willen was hij de mxt geweest die de lont ia het kroit stak XIV Budolf Tan Triohtroorde dia reeds door tal tbq porsoaen all dood was afgeschreren had zich nooit beter gnvoeld dan op hat oogenblik H j rolgde weder zijn aenroudigd levenswjjie te Fargs zooala h j steeds gewoon was zonder Teel onkosten te maken Keheel in oTereenstemming met zijn matig fortui Met zesdaizond gulden inkomen is mea te Parys niet rijk 1 brengt men ook zes maanden Tan brt jaar op hef land door Ja zoo iemand kan bijna arnr genoemd worden ala hij door geboorte en familiebetrekkingen Terpliobt is zich Teel in de wereld te vect onen Ea in dien toestai verkeerde Budolf want hi j ng bg enkfl om ipit ichatijjk jongcfaü HLm schillende zgden ten deel vielen Behalve een bekwaam herder znllen wg in den geaehten pastoor ook eenen weldoener verhezen bg wien de armen nimmer te vergeefs aanklopten Aan de overwegen bg de rachtpoaten van A Scheffer en L van Tilburg te Moordrecht znllen wachterswoningen worden gebouwd Voor beide is het terrein reeds afgebakend Ër zal alzoo in eene reeds lang bestaan hebbende behoefte worden voorzien Maandag waren te Haastrecht 20 paarden aan de Ign De handel was niet zeer levendig zoodat de meeste naar hunne eigene stallen moesten terngkeeren Tot voorzitter van het burgerlgk armbestuur to Oudewater ia herbenoemd de heer J A Vriesman De vangst van zalm te Ammerstol was in de afgeloopen week zeer gering Ook kenmerkten zich de vorige weken door een zeer middelmatigen loop van zalm Voegt men hierbg de geringe vangst van elft dan kan men nagaan dat het er voor de groote zalmvisschergen niet zeer rooskleurig uitziet De handel is ook zeer gedrukt hetwelk dnidelgk bigkt uit den lagen prgs die zich bgna oltslaitend regelt naar dien der buitenlandsohe marktee Deze week was de prgs van I 0 95 tot f 1 10 per half kilo Te Hekendorp werd gisteren in de gehouden raadsvergadering besloten de jaarwedde der onderwgzeres aan de openbare school met f 50 te verhoogen en vast te stellen op i 550 benevens f 25 gratificatie wegena werkzaamheden tgdens ontstentenis van eenen onderwgzer verricht Vrgdag jl werd te Schoonhoven door eene zwervende vrouw komende uit de richting van IJseUtein de navolgende oplichterg gepleegd Zg vroeg aan verschillende personen pm kopjes ter leen ten einde daaruit Water uit de sloot te drinken Was zg die kopjes machtig dan vertrok zg sloop een herberg binnen en zette een kopje op de toonbank met de vraag dat kopje te vullen met jenever Zg dronk daarop het kopje ledig en zeide vul het nog eens mgu man staat buiten met den wageo die zal het betalen waarna zg stil veMween den herbergier latende wachten op den man die niet bestond Op din wgze is zg verscheidene kopjes meester geworden en bg wibt zich zooals wy reeds Tertelden uitmuntend heen te slaan door alle moeilgkheden lo de eerste plaats gaf h des zomers als hg de Fauuteubaeve bewoonde zoo goed alt oiela nit Boodat h dos winters bgtu orer zija geheele inkomen kon beschikken H was te Farüa lid van een uitmuntende sociëteit waar h tegen matigen prljseea goed middagmaal kon kragen eo aan buitensporigheden maakte hij zioh niet schuldig Hij speelde niet grof alleen nam h deel aan gezelschapsspel en en daarin zeer bedrarea zgnde won hg dikwijls Hij hidd goen igtuie geen bedienden en woonde netjes doch hbogst eenroudig Voor zgn bedieuing zor e de portier Zgn eenlge weelde was een lypaard dat in een haurstal stond eo des zomers nam hg het mede naar bniten waar het bgna nieta kostte Budolf bewees een trouwens wel bekende waarheid dat Far s een stad is waar een handig man uitmuntend kan teren Toor betrekkelijk weinig geld Na de afwezigheid ran een maand die zgn rrienden en zelfs zgn trouwen portier had doen gelooren dat hij dood was had Budolf met en zeker gevoel ran welbehagen zgn kamer opnieuw betrokken Den ochtend oa de wandeltog in net park waar wij hem ontmoetten rerltet hg zgn rertrekken niet maar bleef nutig in bet boekje ran den haard zitten hoewel t reeds drie nnr in den namiddag was Hg was te huia gebleren omdat h een bezoek rerwachtte Hg twijfelde er namelgk niet aan dat de goeie A rthur zioh gehaast zou hebben zijn wederopataoding nit den dooda mede te dealen aan de barQBaa M T aw nm HtuwMd wat nor ly wadiiv heeft bovendien heel wat jenever voor niet uitgedronken Deze sluwe vrouw werd alhier aangehouden en wegens oplichterg rerbaliseerd De vervening in den Prins Alexanderpolder te Kralingen die gedurende achttien jaren aan een groot aantal ngf ere handen werk verschafte raakt ten einde Millioenen turven meerendeels van goede qualiteit worden gedurende dat tgdvak uit den drooggelegden bodem gestoken en verkocht De nog voorhanden zgnde voorraad van 3 it 4 miltioen turven zal waarschgnlgk spoedig zjJD verkocht De afgeveende gronden worden grootendeelt tot bouwland gebruikt Het algemeen bestuur der ZoidsrzeeVereeni ging zal op 28 Jnni a s te Amsterdam vergaderen ter bespreking van den toeatand dar Vereeniging en van hetgeen door haar in den tegenwoor£gen stand der zaak a i behooren te worden gedaan Naar De Bmidentiebodat met aakerheid verneemt zal tegen de verkiezing van den heer J M Pgnacker Hordijk tot lid van de Tweede Kamer een bezwaarschrift worden ingediend In de algemeene vergadering van de af ea IftTg Rotterdam van den cNed B K Voln bond ia ten gevolge van eene wgziging van bat hoisbondeigk reglement tot een conflict gekomen tuasoben het bestour en den geestaIgken adviseur Het bestour wilde art 26 lezen de gelden het eigendom van den Bond wordende moeten zooveel mogelgk op solide wgze belegd worden Deze lezing lokte veel bestrgding nit en het bestuur nam daarop de woorden zooveel mogelgkv terug Daarop diende de geeatelgke adviseur het voorstel in te lezen Worden op solide wgze onder goedkeuring van den bisschoppelgken adviseur belegd Dit voorstel werd met bgna algemeene stemmen aangenomen Na er voorts op aangedrongen te hebben dat de vergaderingen steeds te half elt zouden worden gesloten verklaarde de geeatelgke adviseur ten slotte dat voortaan geen enkel reglement of besluit meer geldig zal zgn zonder zgne goedkeuring De voorzitter en de secretaris de heeren Ratte en Brogns namen daarop onmiddellgk hun ontslag als bestuurslid De Holl Spoorweg Maatschappg zal te beginnen 22 Juni eiken Vrgdag in de maanden Juni Juli en Augustus een excursietrein werd nooit bij haar minuaar geweest Beiden eren roonsiohtig hadden elkander de gelofte gedaan er Toor te wakon nooit orerTalten te worden en hoawal than vaal kostte zagen ig ar ran af alkandar ü Farija ta oatmoetec Des zomers op het kastaal stelden zij zich sohadeloos Daar as de generaal Teel minder op zijn hoede en liet bg zgu vrouw geheel aan haar lot orer Hierin geleek hg rolkomen op alle bedrogen eohtgenooteo dia allgd garaar zien daar waar het niet is Thans was Bfarianne rrg geheel rrg In de eerste dagen na den rlood ran den generaal had de wereld op haar gelet maar thans bemoeide niemand zioh meer met eene rrouw die sedert haar weduwanstaat in de diepste droefheid zeer stil leefde zonder de kwaadsprekende wereld den minsten aanstoot ta geren De rerdwijning ran Budolf had roor Marianne de gunstige zijde gehad dat z daardoor de gelagenheid miste om zich in opspraak te brengen en thans na eeu gedwongen sclieidmg ran oen maand kon zg opnieuw de liefdesbetrekking aanknoopeu met haar minnaar dian zg reeds beweend had Budolf rekende dan ook op haar komst Sedert de ramp waren al zijn gedachten al zgn handelingen slechts gew d aao het doel om roor lieh en zgn minnares een bl rond geluk te rerwerren oen geluk dat in de toekomst door niets reraloord zou kunnen worden Ën dit oogenblik waa gekomen Den rorigec dag het kaartje ontrangende ran Arthur dat haar da gelukkige gabaurtanis meldde was Marianne ran gelnk bgna bezwijmd Maar man sterft uiet ran blijdschap an zjj had ziob zelfs in coorerra wetan ta behaersolüa dat aj zioh wel gewacht had aan Wa te rartü dat dt haar van Triahtroorde nof laten loopen met Ie 2e en 8e klasaen ntfharen stations Dm Haag Delft Schiedam Rotterdam D P en Beurs Dordrecht en Uo rinchem naar Nijmegen Groesbeek en Kleef tegen zeer lage prgzen Aan iederen reizigerwordt een gids voor de bestemminsplaats uit g ikt I Aan hM holdablgk door werkliedenovMMiigingen aao den oad ininiatw Tak vow ago hondmg in zake het kieareeht aan te Uedta zal Patrimonium niet meedoen In teStandaard wordt da reden ala volgt med gedeeld Nooit ion men in de tsgen ons overstaand kringen ar aan gedaoht hebben om aan e nantirevolutionairen staatsman een bewgs vanpersoonlijke hulde te brengen en allerminst deminister Tak van Poortvliet aal er aan hauvan agn hooid aan denken dat d warkliedMiuit de antirevolutioniure ktiagen palmen ia izgn lanwarkraos sullen vlechten Wg waardeerden en waardeeren nog agnmoed en doortaatendheid w danken hwadat hg een stoot aan da aaak gat die dool geen oonservatine rMwtie mwr is te niet Mdoen V l iMaar inmiddaii blgven y ria anttreiAm lutioaairen op ons eigen atandpont staan M kunnen w alaoo nimmer in koor meezingw mot mannen anderen geestca n 1 Teiwgl d melkboer v M in de Nianw Kamp te Utrecht Maandagmorgen met zgn gt zin zat te ontbgten stootte een der haisgenooten bg ongeluk tegen de tafel tengevolge waarvan een daarop staande pot met kokende koffie omviel en een ia een kinderatoel zittend kindje den inhoud over het Igf kreeg De ongelukkige kleine bekwam hierdoor zeer ernstige brandwonden zoodat er niet veel hoop op herstel schgnt te bestaan Toen in de vorige week een psbr leden der Gedeputeerde Staten van Friesland het eiland Ameland bezochten om in loco kennis tv nemen van den bodem met het oog op inpoldenng en bedgking trok de buitengewoon groote nitgestrektheid van de gemeenschappelgk beweide gronden de aandacht van een der heeren Dezejusg aan een eilander die hem geleidde ot mjf Ameland zoo socialistisch gezind was olft het antwoord luidde Ne i socialisten hebban we hier niet maar als se wilden zien tol welke slechte uitkomsten hunne theorietn leiden dan moesten ze hier komen Menigeen gaat s avonds rosten met de bede op de lippen Och mochtendi grottden maar verdeeld worden dan zooden a honderd maal meer winst kunnen opleveren leefde en zg slaohts op den rolgendan oobtaid wachtte om zioh in zgn armen te gaan werpen Z wilde niet dat haar bedienden zouden bemerken dat dei aroads uitging voor da eerste numl sadwt zg ta Pargs was £ b bovendien gaf Arthvfr in zgn met potlood gesohreren madedeeliBg geen enkela bgzonderheid Hg had niets andera gesohreren dan Budolf ran Triobtvoorda is teruggekeerd Ik heb hem zooeven ontmoet Als zji onmiddellgk naar bat haar wel bekende huis was gegaan zou Blarianne kans geloopen bebbeo niemand te vinden Zij kende de gewoonten ran Budolf Zij wist dat bg omstreeks twaalf unK op zgn kamer ontbeet en daarna bleef hg staphta korten tgd te huis om een sigaar te rooken Omstreekfl twee uur ging zQ uit aan baar znstar Bogende dat zy aangelokt door het fraaie waar eau waadaling ging maken Zg nam fats verder een rgtuig an tiot zioh naar de woning ran dan heer Van Trichtvoorda rijden Hg opende persoonlij da denr toen zg schelde Hg wachtte haar dat was ook duidelgk daaraan te baBBei kan dat zg geen tgd verloren om elkander vragao te stellen of ophelderingen te garen In plaats vu gdela woorden ta wisselen garen zg zioh weldra gehaat orer aan de zalige vergetelheid van mionenden In de overmaat ran galnk rorgatan zg weldra het laad ran het verledene en de onzekeihuid ran da toekomst Maar hoe baftig het minnavuur ook brandde aan alle bartitocht komt een einde en ten slotte zaien zjj tegenover alkander hand in hand oog in oog zooals wij hen ontmoetten op het kastaal in die Troea ken ueht toen de ganamal hau ovetriel