Goudsche Courant, vrijdag 15 juni 1894

en zgn lüioo nn reeds ongeaebikiroor den handel Voor de pachters is de kans op wiost dan ook al weder rervtogen en voor hen die zieb graag aan deze hen lgke vrucht vergasten en wie is er die daarvan niet houdt staat t te vreezen dat de gelegenheid daartoe ook dit jaar weder van zeer korten daar zal zijn Met den hooibouw gaat t mede niet nanr wenscb bij reien ligt t gras reeds een 14 dagen tegen den grond zonder dat er gelegenheid was tot bewerken ware het niet zoo koud dan was er reeds reel bedorven c is terwgl de geldelgke toeattnd ran hat weeshuis zeer bloeiend genoemd mag worden Uit St Petersburg wordt aan de Frkf Ztg c gemeld Het bericht dat een baron Ungern Sternberg de djnamietaanslagen te Luik gepield had gaf den tairgken leden dier familie in de OoatzM provinciën aanleiding tot onderzoek Dit bracht aan t licht dat de bedoelde Ernst baron Ungern S tern berg sedert het begin van dit jaar Spanje niet heeft verlateo hg is hg bet Russische consulaat te Gibraltar Ook past het signalement door de Lniksche politie gegeven Tolstrekt niet op den weaenlgken baroo Ërast Er scbgnt das een valache baron te zgn wat te waarschgntgker wordt daar geruimen tgd geleden de legitimatiebewgzen van baron Ernst voo UngernSternberg werden gestolen Gisterenmiddag is te Anna Foolowna de boerderg bekend onder den naam van de Dubbele Plaats en bewoond door J C Geerligs en het gezin van den timmerman Dekker geheel in asch gelegd De inboedels van boven genoemden waren niet verzekerd en zgn gered Verbrand ign eene groote partg karwgzaad bouwgereedschappen enz voor het grootste gedeelte niït verzekerd Ken koloniaal die zgn handgeld te Haiderwgk had ontvangen en daarmee erg graag naar ego geboorteland België wilde terngkeeren zetfs donder Indië gezien te hebben gaf aau dit voornemen gevolg door met zgn zwager die vermoedelgk overgekomen was om hem iu de vlocht te helpeu er Tan door te gaan Ermeloo badden ze bereikt reeds waa de uniform verwisseld tegen de burgerkleeding loen even buiten het dorp een onbescheiden Teldwachter den wandelaars vroeg waar de reis heenging Toen de man der wet bemerkte welk vleesoh bg in de kuip bad werden beide Belgen aangehouden en ze zullen de gevolgen van deze desertie moeten dr en Te Ambt VolleohoTe had Maandag het volgend oDgelok plaats Toen de vrouw van H Mulder zich naar het achterhuis begaf om daar een of ander werk te verrichten vond zij haar kiod een knaapje van 4 jaar dat even te voreu nog bg haar had gespeeld in het touw van een schommel verward welk touw zoodanig om den hals was geslagen dat het leven reeds was uitgedoofd Té Enschede en in de aangrenzende gemeente Lonneker zgn weder eenige treurige mishandelingen en sogpartijen voorgekomen Zondagavond werd onder laatstgenoemde gemeente F M door J N erg mishandeld en dienzeffden avond H J V door H L eene diepe snede asn het hoofd toegebracht bg welke door het vele bloedverlies spoedige geneeskundige hulp moest aangewend worden wat eveneens het geval was op Maandagavoud te Enschede toen H U door G J N een paar ernstige wonden aan het hoofd werden to ebracht De marechaussees hebben deze zaken in behandeling genomen Te Kallenborg heeft de Gemeenteraad op voorstel van protectoren van bet Elisabeth Weeshuis besloten in bet vervolg in dat gesticht ook hall weezen waarvan de rader nog leeft niet omgekeerd op te nemen Men ia daartoe overgegaan hoofdzakelijk doordat het getfil v r leegiien op het oogenblik niet groot Zomerdleost 1894 95 eOUDA ilOTTSKDAM lO ti 11 01 IS ll 1 8 1 14 11 0 l Oi U O 1 1 11 1 1 U i 1 II l a 1 44 KOTTiaOA M 0 O D D 1 Da Maasbodai rermeldt bet gemcht dat de beer P J ran Dgk van MathfD Rae ontslag ui rragen als burgemeester van ticbiedam welke betrekking hg 28 jaren beeft Vjwrgenenen Da cooMrraiieTe Liberulc ferbaogt lich oftr é $ wbeariDg die ie zegt dst ia de aoti nTolatiouin pertij w ooMms en ontiteekt welriekenden ieiook roor den beer LohtnaD ter oomke tad zgn tot daivpr geToerde oppoiitie Hen ichrgft orer het Toorgenlleoe te Znidbroek alduB De heer Drentfa benoemd notaris aldaar had in het logement Boining twee kamers gahnard De paarbank commiisie die daar vergaderde werd door den logemeothonder eene der twee kamers Tan den heer Dr sangewesen Toen na de bargemeester de heer S Talma Stbeeman daar arriveerde was de heer Dr met den heer Broins aan bet converseeren De bargemeester gelastte toen beiden te vertrekken wanneer dit gevraagd was zeide de heer Dr zou ik het gedaan hebbeo maar nu niet Daarop volgde een woordenstrgd en bandtosteIjjk beden Beiden hebben zich bg den officier van justitie te Winscbotea beklaagd Nd in zoorerre verheugt bet ont d t ge liike wierook oltt fOor dr Koffer werd gebrtod VAD cooMTTatieT sgde ootTUgen we dU ecre lieliti l Op een pant echter dient de Liberulc tfrechtgewezea Ze doet bet namely rovrkooieu aliof dr Knyper een mandaat Tobr de Tweede Kamer had aaogenomeD oitf van na voortaao zekere rol in de Kamer te gaan spelen liefufc die ran parlementairen leider Dtt na Tenoeken we haar te eorrigeerea Daidelgk ii in heel de pera meegedeeld dat dr Éaypti pertinent rerklaard beeft zich luiUlnitend roor behandeling Tan de Kiegwetc beaehikboar te ttellen waarin rattzelf ligc opgealf n dat hg zoo goed ala aan geen andere pnrlementaire werkuambeden zal deel Kranig hield een Purmer boertje zich in de Dirk van Haaseltsteeg te Amsterdam waar hem zgn geld en zgn horloge werden ontfutseld Hg merkte het spoedig ratte post in de straaldenr riep om de politie Het niemand nitofin totdat de politie er wu en kreeg zgu eigendom terug Vm iedere toeleg om in de Kamer als leider op te treden of ook maar zekere rol in de Kamer als zoodanig te willen speten is alioo geec sprake Die toeleg is uitgesloten In den nacht ran Zaterdi op Zondag is in de Marinehaven te Hellevoetsluis eenebaggermachiue van den aannemer De Waerd gezonken Van de twee daarop aanwezige pertronen heeft zich slechts een kunnen redden Deze heeft nog getracht zgn makker die in diepe rast lag te redden doch te Tergeefs Zondagmiddag is zgn Igk opgedregd en Dinsdag te Hellevoetalnis ter aarde besteld De overledeniA behoorde in den Haag tbuie en was gehuwd Naar men meent heeft de heer De Waerd agn personeel verzekerd t en ongelukken De gezonken baggermachine werd giiteren gelicht Dat fh Kuiper zich uititnitend roor de behandeling ran de Kieswet beechikbaar wilde itelleo werd het is Totkomen wiUir reeds Troeger medegedeeld Toeh aohtiia wg een dergelgke hondiug bg een man die de positie inneemt ran dr Kuyper niet Try ran bedenking De leden der Staten eQeraa zgn ki chtens bon ambt geroepen om alle roontellen bon door de Kegeeriog voorgelegd te onderzoeken n te beoordeelen en om zoo noodig zelf bet isHiaUei te nemen tot maatregelfn die zg in Lands belang achten Uit öt Anna Parochie Fr ncbrgft men De bh Schat en De Boer de beide kerkvoogden wier booding door den voorzitter inde jongste zitting ran den Uaad der gemeentein sake de bier bestaande klokkenquaestiewu afgekeurd hebben daarmede geen vredegehad £ enfl vergadering is belegd waarin beiden hunne hooding zouden verdedigen en tot bgwooing waarvan ook de bargemeester was uitgenoodigd Deze was echter niet verschenen In de druk bezochte vergadering welke nn Tan een zeer bn t socialistisch karakter was werd orer de houding van den burgemeeeter in deze zaak in vrg heftige bewoordingen vooral bg monde Tan den kerkvoogd Schat de staf gebroken en werd volstrekt geen waardfli ring gevonden Toor de strikt oopartgdige houding door het Dagelgkech Bestuur m deze zaak aangenomen Inmiddels is het oogerief de oorzaak ran de beweging der laatste dagen voorloopig we epomen De tegenstaoder van de beide kerkvoogden de heer C Ferwerda heeft Vrgdogaroud de opening van den toren en het luiden der l lok opnieuw gelast Thana neemt alles ook bet uurwerk weer zgn ouden gang Men verneemt dat de hb Scbat en Da Boer om dn burgerg niet te doen Igdea onder de bestaande quaestie Toornemens zgn zich vooreerst niet tegen dit optreden hunner tegenstanders te verzetten c Een willnkeurige beperking Tan den arbeid door en of meer leden ofiKhoon door de leMer der wet niet rerboden kan seker niet orereenkomstig haren geest genoemd worden Of zou het b r van een gezonde wetsopratting geUiigpo indien dr Kuyper door den Toonitter of door rgn medeleden der Kamer tot lid eentr belangrgke commissie tot Toorzitter of rapporteur eener afdeeting bg een gewichtig onderzoek benoemd weigerde die taak te aaoTaardeo op grond van de mededeelingt door hem aan de anti reTolatiooaire kiaiera gedaan dat hg zich alleen voor de behandeling der Kieswet beechikbaar stelde Bovendien komt het ons voor dat niemand die ftii partg leider wil optreden buiten deKamer zich mag schuilhooden bg het parleuntaira debat als hg eenmaal tot lid derS tenGenersal gekozen ii Doet hg dittocb dan laadt hg noodsakelgkerwgze een schgo opzieb niet gunstig Toor dè levenskracht zgnerbeginselen Tgd De Haagsche correspondent der Zwolsche Crt zegt omtrent de bedrgfsbelasting Men schrgft uit de Alblasserwaard en de Vgfheerenlanden dd 12 Juni Het natte gure weder der laatste dagen oefeat een allernadeeligsten invloed op het kersengewas uit Was ze onlangs toen devrucht nog groen wai bg massa afgewaaid door stormwinden thans haagen de vro e soorten die binnen enkele dugen tot plukken geschikt zouden ziJn grootendeels ffencheurd aan t hout Te beweren dat de aanslagbiljetten roor de bedrgfsbelasting met loobtig hart worden aanvaard zon niettemin bezgden de waarheid zgn Nog minder om de aderlating als om de Tragen Wat kost je paraplu werd tot nu toe al een tameïgk onbescheiden Traag geoordeeld maar nu is het Watkost iPc Waar hebje m gekocht Heb je m betaald WiiffTan Verkoop je ook paraplu s Dat zoo n ootranger geen kleur krggt I Hoe heet je wat doe je wat ben je wat heb je wat Terdien je wat Terdiende je verleden jaar heb je soms beeren zooja hoèT eI en enz Komaan er dient geantwoord Ik sou niet wetea boe i oo n biljet anderf in te richten De eerste keer is het wat vreemd maar dat zal wel wennen Ik heb er alvast door leerd mg te denken in de itemming van eene dame die haar Talies met toiletbehoeften Toor den douanebeambte uitstalt Directe SpoorwegverblDdlog met GUUÜA 1 tt I 7 1M 7 Omit Moordneht Kimvwkwk M 8 U 0i i lO 1 1 1 10 S IB 1 04 t M fO M ll Oi Buttonlui 4I ll 10 17 10 T 10 14 10 41 10 47 I I Oi g i 11 91 7 B 7 47 lotUfdui ChiMll Hieawwkark Uomimkt 07 11 1 t ll 10 0 10 11 aODDt DEN 4 67 6 08 e K d 7 0 40 0 7 10 4 W irÜ ïlToi r 7 66 i 45 6 7M 7 1 7 U O U U 4 11 1 8 91 9 1 19 1 11 l 4 1 1 1 9 t8 10 10 Xn U 7 4 1 6 B1 KI 7 47 I II w 7 6 9 01 N dL l 0 Voorh 07 l 6 iO ll l Ocnd Oudaw Womin Utnokl Oo dt AwUidMi Han 8 1 O l 1 7 ll 7 1 41 6 60 8 64 5 5 7 08 8 1 t I 8 18 7 8 8 8 41 11 0 8 7 6 87 7 8 10 87 11 17 1 46 ll 5 04 6 48 S Sr 8 07 8 69 10 86 tO tl 11 46 1 10 8 08 8 8 3 80 5 1 8 8 8 88 11 10 68 11 10 8 1 1 J 4 Wn T l afc 8 14 SMlInU e O U U A i HHTtKDAM ia 6 10 t6 1I 1I S 61f 4 47 i I 7 48 10 14 M 11 1 l 40 B 4 4 11 18 11 10 1 84 U Mi M M 11 De minister ran Oorlog weigert aaar het Hbl f vernam de kapitein de Btnitir particnlier secretaris Tan H M die do 1 ibut op de rangjgst voor bevordering tot qujoOHrf daartoe Toor te dragen op grond van het Totom der Tweede Kamer Tan 21 December 1892 amendementTan Kerkwgk betraffende een aoortgelgk geval ke wgze Het Dbl verklaart dat als dit gemchtwaarheid bevat de minister door het besluit het prestige der Kroon op bedenketgke wjjzezoo benadeelen noemt het eeu bostiele i vgandige daad jegeus H M ener zelfs al bg aan Wanneer een ministerie Toerl ekomen lu den strjjd tasscheu radicalisme en antiradica lisme waarbij het loatste overwinnaar bleef Toor het prestige der Kroon niet beter zorgde dan een radicaal bewind dan sou de rrsi blgkens rgzen Waartoe nut ons de renuideriog En dat alles om een titalairen rang Want de heeren van bet Hbl dat ia de ministerieele daad iets kleingeeetigi ziet en van bet Dbl dat er een radicide hostiliteit in rindt vergeten één ding nl dat t volstrekt oonoodig is dat Hr Ms particuliere secretaris een officiersrang heeft hetzg dan dien ran kapitein of van majoor en dat de eenvoudigste en rationedste oplossing deze zou zgn dat de heer de Ranita zeide Aangezien ik secretaris van H M beo kan ik in bet leger niet dienen en vraag ik dus eervol ontsl of althans nonactivitffilt We kunnen waarlgk niet inzien wat daartegen zou zgn en wat er bostiel8c tegenover H M in ligt zulk eene voor de hand lig gende oplossing van den toestand it tp lokken Ëiscbte de minister dat de beer da Rauitz eens voor eenige weken actieren djewt zou gaun doen om dan weer ten hove te worden gedetacheerd ja dat zou ongepaste plagerg kunnen heeten Maar te vergen dat iemand die aanspraak maakt op militaire promotie dan ook effectief militairen Nenst doet daarin kunnen we wsarlgk niets verkeerds zien Men weet dat we hetzelfde gevoelen ookzgn toegedaan ten aanzien ran ofBcierenKamerieden H C Men meldt uit Schoonebeek aan de Gr C Jl Vrgdag werden in een stuk groenland van den heer B Wilms aldaar op pi m een kwartier afstands van ons dorp door zgn meier A Ellen en diens buurman D Guigies gevonden eenige oudheden bestaande uit twee priemen twee messen zeer verschillenden van grootte een spies of speer een geschonden vooi ons onkenbaar voorwerp en twee ringen die op eene plaat a open waren en waarvan de eene bg bet grareo stuk gestooten en do andere later gebroken werd Al deze voorwerpen met uitzondering van de ringen natunrigk zijn van stelen voorzien geweest waarvan nog sporen aanwezig waren lagen ongeveer een meter van elkander op het zand onder een halven meter dikke veeolaag of derrie zien er guaf uit zgn van brons vervaardigd en dagteekenen zeker nitdenGermaansch Heiden schen tyd Maant ag j l werd een jongmeoeoh arbeider aan de werken van den Nieuwen Maasmond Heusdeo uitgebracht en naar s Ëtertogen botch getransporteerd De persoon in quaestie was stevig geboeid en daags te voren ingerekend Naar men verneemt was er bg zgne arrestatie r i sprake geweest van eeoig verzet en ook het vervoer bleek ons van dien aard niets Toch had de geboeide naar wg vern mw geen andere rekening met de justitie te Tereffenen dan da straf hem opgelegd door de rechtbank te Middelburg nelk college hem wegens beleediging tot eene gehlboete Tan ncht gulden subsidiair acht dagen techteuig van GrecDWldi Aangevasgeo 1 Mei TUd 7 10 4 60 4 57 04 11 5 S0 40 47 S4 10 01 10 10 11 10 5 5 oa 10 17 5 4 7J0 ll 0 9 10 t il 9 90 IO Ó a o 1 45 1 65 0 S Ot 15 7 07 7 17 7 t4 7 1 7 97 4 46 4 56 6 01 5 0 6 15 11 40 1 08 5 61 9 10 4 08 4 40 DEN HlAO OOUUlu 1 4 UhT 5 497 807 498 88 g 4 10 1 ll SSli l5 1 88 8 15 8 45 8 43 4 16 4 4 6 1 7 8 06 i 10 10 4 48 10 18 10 80 10 88 10 41 7 08 7 11 7 J0 7 7 81 1 44 1 4 1 68 1 04 a Toorb 5 64 N dL d5 58 Z Zi w 08 Bl Kr 8 14 Z M 8 I 6 0 10 Onoda 8 907 5 9 19 8 68 10 1010 68 18 0818 461 80 8 46 S 15 4 19 4 48 6 80 6 47 7 48 8 85 10 10 CTKICHT 80UDA Utracht 8 88 7 60 8 5811 84 18 08 18 60 8 55 9 10 9 58 4 49 8 89 8 09 8 6010 94 WoenJen 8 69 8 11 10 16 18 84 4 18 H 14 61 hidew tor7 07 8 1 10 84 18 48 4 14 l Oonda 7 10 8 88 84 10 97 18 0818 56 1 88 9 87 8 60 4 97 5 80 7 08 8 418 3911 07 AHSTKlDAU eOVDA 45 10 00 1U imaloiduiOA 8 40t 11 10a 11 87 8 40i 4 10 4 10 7 88 lutardamWa t i0 8 15 i5 ll i 11 4 1 8 4 ti 4 86 7 80 i IJf o I0 44 1 1 U il M M VU M nroordMlde nur unleidigg wumn hg het Politieblad gesignaleerd stond Over hetalgemeen kan gezegd worden dal de politiehier in den omtrek het tot eene gewoonte heeftom ieder die op laat der justitie moet aangehouden worden zouder te vragen of men meteen gevaarlek sajat dan wel met een simpelOTertnder te doen heeft met de braceletten fetooien Eene gewoonte die o i zeer Telt afte keuren D t N Ia bet gebruik ran koffie al dan niet boTorderlgk or do spiJsTertering Na zorgTuldig ingestelde onderzoekingen geeft dr von Bloreom een der meest bekende geneesfaeereu te Berign als zgne mening te kennen dat niets nadeeliger voor de spysTertering is dan het gebrnik van koffie die eeoigen tyd achtereen gekookt is geworden terwgl een eenvoudig opgietsel spgirertering vergemakkelgkt De jaarvergadering van de Weeschinrichting te Neerboach is om bgzoodere redenen uitgesteld en thans bepaald op half Juli De bgeenkomst zal worden geopend met eeu feestrede ran ds Kautzman te Dioxperloo Mededeeling zal worden gedaan van de reorganisatiën die zullen worden uitgevoerd en nu reeds iu voorbereiding zgn In Haarlem s omstreken is men met de bloemfaoUenoogst begonuen Het gevaa der tulpen laat zich goed aanzien Dat der hyacinten kou wel eens mindsr gunstig zijn door het koude en natte weer De handelanra die in het buitenland voor lage prgsan hebben verkocht zonden veel schade Igden De voorgenomen feestelgka inhaling der winners van de Gouden Sereme ille op het ke gelconcours te Nguiegeo gehouden de leden der Bossche club Steeds beter op Maandag jl welke blijde iucomstec met muziek van het 2e reg inf en fakkeloplocht zon gepaard gaan is door den burgemeester van s Hertogenboeah om nog onbekende redenen verboden en alzoo niet doorgegaan Ook is door het gemeentebestuur geweigerd om iomIs door de militaire autoriteit waa bepaald van tijd tot tgd groote militaire taptoe te doen honden o het marktplein voQr hiïl raadhuis in de Zuid AfrikaauBche Republiek schgut de vrouw van het hoofd van den Staat niet zDOals in menig Europeesch land een model van elegantie en tooogeefater der mode te zgn Een Transvaslsch blad althans verhaalt dat Merrouw Kruger haar eerste reis per spoor van Pretoria naar de Eerste Fabrieken heeft gedaan en meldt er als een opmerkelgke bgzouderheid bg dat de lieve onde dame nog al naar de mode gekleed waa Het congres der Unie hoeft 57B0 dollars beaehikbaar gesteld ten behoeve van de nagelaten betrekkingen der bemanning van de reddingsboot der Amsterdam omgekomen bg een poging tot redding der equipage van de Maggie Wills en van den eenig overgebleven matroos dier bemanning H v d Wilt Omtrent de aanleiding tot eene werkstaking op de sigarenfabriek vau Bergman Carels te Amsterdam luidt de lezing van den kant van het personeel gelgk wg die in Recht voor Allen Tinden als volgt Aan de sigarenfabriek van de firma Bergman Carels te Amsterdam hebben gisterenmorgen de 90 sigarenmakers het werk er hg neergelegd Wat waa er de reden toe I sigarenmakers hadden de vorige week de volgende grieven tegen bun patroon ingebracht lo Te zuinig dekbladwerkeu c 2o Te min betaald arbeidsloon voor tehuis avond werk 3o Afschaffing van t hgscheni pakbuiswerk De laatate eisch werd direct ingewilligd De patroon verklaarde de eerste klacht voor ongegrond Er werd genoeg dekblad gegeven Den tweeden eisch kou hg niet inwilligen hg kon die sigaren goedkooper zelf koopen Zooals wg reeds meedeelden toonden de sigarenmakers aan dat er inderdaad wel te weinig dekblad verstrekt werd Het gevolg was dat twee peraonan gedaan kregen maar toen alleu op 7 na daarop het verk er bg neerlegden mochten de twee wederom aan t werk Nn waren tot hiertoe alle sigarenmakers op 14 na lid van den Ned Sigarenmakersbond Door het verloop van zaken traden van deze 14 er nog 11 toe Thans beweerde de patroon dat deze menschen gedwongen waren hetgeen door de sigarenmakers werd ontkend Eèn der 3 die niet toetraden is lastig geTallan op straat door sigarenmakers niet behoorend tot het personeel van Bergman Carels omdat hg was blgven zitten Naar aanleiding van dit laatste feit en omdat Bergman Carels meende dat de quaestie Tan het dekblad verwerken nog niet was opgeloat dreigde fabrikant m t sluiting der fabriek over 14 dagen Daarop stelde Dinsdagmorgen de commiHie nit de sigireimakers hem roor de mag of hg hg zijn bealnit bleef Toea daanp bereatigend werd geantwoord hebben alle sigarenmakers thana zonder uitzondering den arbeid neergelegd ran den toestand der Gemeente Gouda over 1893 Aan het VersUg van den toestand der Gemeente Gouda over 1893 ontltenen wg nog het volgende Branden en rampen Den 8n Februari des nachts ten een uur vond een nitslaande brand plaats in een broodbakkerg op de Nieuwe Haveo Wgk N No 169 toebehooreude aan en bewoond door J N van Schaik De brand is beperkt tot ds bakkerg terwijl echter de woning ved waterschade heeft geleden Den 29n Maart brak des morgens om zes nor brand uit in een perceel in de Aaltje Bsksteeg Wgk C No 210 toebehooreude aan L Brouwer en bewoond door J Bouwman De bovenwoning brandde geheel nit en het grootste gedeelte tan het meubilair ging verloren In den nacht van 3 op 4 Juni te ruim twaalf uur had een begin van brsnd plaats in eeu logement in de Kuiperstraal Wgk K No 108 toebehooreude aan Mej A van Zutphen en bewoond door B Boelens Bg bet blusschen bediende men zich ook van water uit de iu het perceel aanwezige waterleiding Straatverlichting De slraatverlichting geschiedt door middel van gas dat door de Stedelgke Gasfabriek geleverd wordt tegen deu prijs van 4 i cent per M Het aantal straatlantaarns bedroeg 323 waarvan 195 dagelijks van zonsondergang tot zonsopgang en de overige 128 van zonsondergang tot middernacht branddeu eene regeling in 1892 voorloopig bg wgze van proef ingevoerd welke goed schgnt te voldoen Onder dit getal zgn niet begrepen de laotaarns aan de Mallegatsluis en de Boode Brug welke Rgkswerken van Staatswege worden verlioht Voor de straatverlichting werd in het afgeloopen jaar eene hoeveelheid van 201238 M verbruikt De uitgaaf beliep met inbegrip vau hetgeen aan looneu der lantaarnopstekers alsmede aan onderhoud der lantaarns en aan fittings is uitbetaald eene som van f 11985 35 De fabriek onderging eene belangrgke uitbreiding hoofdzakelgk als gevolg van het toegenomen gasdebiet Vooreerst werd op het terrein der fabriek eene mrichting tot bereiding van zwavelzuur ammooiakzout gemaakt waartoe men genoodzaakt was over te gaan daar de prgs van het ammoniakwater aanmerkelijk was gedaald Vervolgens werd better rein der fabriek vergroot door een gedeelte TBu het voormalige Proveniershuis en eeu gedeelte van den tuin van bet BestedelingenhuiFi daarbg te trekken waardoor ruimte werd verkregen voor de oprichting van eenen vierden gashouder met eenen brnikbaren inhoud van 2500 M een werk dat nog vóór het einde van het jaar voltooid weid Eindelijk werd op een terrein aan de Vest in de oomiddelgke nabgbeid vau de fabriek eene gzeren loods of bergplaats gebouwd In de machinekamer werd eeu teruglooprégulateur geplaatst ter verranging van het oude toestel dat geheel verteerd was De 2 en 3 baisleiding in den Kleiweg verbindende den 6n zinker bg de Kleiwegabrug met het centrum der stad werd vervangen door eene 4 buis Door de Kruidenierstraat werd van de Kaam naar de Vest eene 2 en en 3 buialeiding gelegd De lichtsterkte van het gas was bevredigend Het middencgfer naar Giroud s Vérificateur was volgens de waarnemiogeu op de fabriek over hel geheele jaar gerekend U6 7 overeenkomende met 17 38 standaardkaarsen Het specifiek gewicht bedroeg volgens het Luxweegtoestel gemiddeld 0 466 Nadere bgzonderheden omtrent de exploitatie der fabriek over 1893 orden in het Verslag van de Commissie van beheer vermeld Persoonlgke diensten waartoe de inwoners ter handhaving van de openbare orde in het algemeen belang mochten zgn opgeroepen Tot het verrichten van de hier bedoelde diensten werden de inwoners piet opgeroepen NATIONALE MILITIE EN SCHUTTERIJ a Nationale Militie Het aandeel dezer Gemeente in de lichting van 1893 bedroeg 46 man Het getal ingeschrerenen roor de Nationale Militie was 190 Daarvan werden 96 om verschillende redenen vrggesteld en 94 voor den dienst geschikt bevonden Drie lotelingen werden na hunne inlgving afgekeurd en moesten door hoogere nummers vervangen worden Bg de Militie te land zgn ingelgfdt Lotelingen 35 Nummerverwisselaars Plaatsvervangers 8 Bji de Zeemilitie lotelingen 3 46 Te nauD b Sobntterg De dienstdoende Schutterg beitaat uit drie Compagniën De werkelgke sterkte waa 686 manschappen Actief 343 Keaerre 293 De volgens de Wet gevorderde actieve sterkte der Schutterij i 296 De eerste ban telde Officieren 4 Onderofficieren 6 Korporaals 6 Tamboers I a i Actieve 178 Reserve 184 Te zamen 379 In den loop van het jaar werd hg besluiten vau Hare Migesteit de Koningin Regentes d d 9 Januari 1893 No 11 en 30 Juni 1893 No 21 op het daartoe door hen gedaan verzoek achtereenvolgens eervol ontslag verleend aan den Iu Luitenant J van Ngmegeu Scbouegevel en den Officier van gezondheid 2e klaase Dr J H Bakker Niemejer terwgl bg dezelfde besluiten werden benoemd tot Iu Luitenant de 2e Luitenant J J A Montgn tot Officier van gezondheid 2e klaase de In Loitenant H J de Voogt Arts tot In Luitenant de 2e Luitenaut J J Prina en tot 2e Luitenant de schutters Mr M M Schim van dar Loeff en A DorUaud Aan de sterkte ontbreekt thans nog een 2e Loitenant waarin niet was te voorzien omdat onder de leden der Schutterg zich niemand bevond die voor dien rang in aanmerking kon komen De zomeroefeningen werden voor zooveel het weder dit toeliet op de daarvoor aangewezen dagen gehouden Er werd dan tegelgkertgd door de daartoe aangewezen Onderofficieren en Schutters schgfgesohoten Bovendien oefenden de officieren zich daarin iederen Woensdag bet Kader lederen Zondagmorgen en op den vrgen Maandag zg die om de eene of andere reden van de 14 daagsche oefening waren vrggesteld De resultaten hiervan waren in groote mate bevredigend Gedurende de wintermaanden wetd door den Majoor Commandant met de Officieren om de 14 dagen theorie gehouden in het laatst vau het jaar door de ongesteldheid van Z H E Gestr een enkele maal door den fuugeerenden In Lnitenaut Adjudant den In Luitenant der Infanterie H J Iwes Deze In Luitenant hield met het Kader wekelgks theoretische en practische oefeningen waaraan door vele leden van het Kader bijna geregeld werd deel genomen De vrgwillige winteroefeningen roor de schutters der nieuwe lichting die nog ni t gediend hadden verheugden zich weder in groote belangstelling De gnnstige resultaten daarvan bleken opnieuw bö de zomeroefeningen De kleeding enz werd over het algemeen goed scboongehouden en verwaarloozing kwam niet voor De kleeding en de instrumenten van de muzikanten zgn in goeden staat en worden met zorg onderhouden De Majoor is over het muziekcorps tevreden dat zeer ingenomen is met de toetsge van f 200 die haar voor bet geven ran volksconcerten werd toegestaan Er haddeu zeven concerten plaats die goed hebben voldaan Het was den Majoor Commandant aangenaam ons te kunnen mededeelen dat bg over den goeden geest de orde en de tucht die bg de Schutterij hebben geheerscht zeer tevreden is BDitenlandsch Overzicht In de Fransche Kamer heeft nog geen nieuwe interpellatie plaats gehad misschien nit vrees voor het beperkingsvoorstet van den afgevaardigde Flaudin De commissie heeft dit voorstel met een kleine wgziging goedgekeurd En wordt nu bepaald dat de vergaderingen van Maandag Dinsdag en Zaterdag uitsluitend aau wetgevenden arbeid zullen gewgd worden tenzü de Kamer een interpellatie spoedvereiachend verklaren mocht Voor gewone interpellatiën blgven behalve de Donderdag de vrge dagen Woensdag en Vrgdag over ingeval de Kamer goed mocht vinden baargewone vacaotie op die dagen er aan te geven Of het helpen zal moet de tjjd leeren In de Figaro verklaart de heer Ernest Daudat dat het KabineF Casimir Perier ailleen gevallen is omdat het trachtte de Regeering weder het gezag te geven over de prefecten thana oogendienaars van de Afgevaardigden hunner departementen Dat kan wel zgn want sindi lang is de klacht over het toenemende demoraliaeeren van het land door A evaardigden groot en daarvoor krggen die heeren toch hon traktement niet Orer de wonderlijke politiek ran het protectionistische Belgiselie ministerie dat te elfder ure met het ontwerp op de ruur baken en invo rrechteo voor dan dag kwam nog het volgende Bet mudut dot Etmar alttdlgda 12 Jnni n eeni roor eakala weken wd dit ontimp ingediend terwgl de clencale Kamermeerderheid een bealnit nam waarin rerklaard werd dat het in deze zitting moest worden a adaan De linkengde weigerde hg een ongrondwet tige Toortzettiug der zitting daaraan deel te nemen en gistenn moeat de minister preaident De Burlet in de Kamer verklaren dat de regeeriug het ontwerp zoowel als dat op den Congospoorweg en verdere voordrachten introk vDoor herhaalde stemmingen leide de minister heeft de Kamer gisteren den iransch uitgedrukt om over de wetsvoorstellen op maren baakrechten te beraadslagen en reeds Ind de bespreking een aanrang genomen Toen werden de rerklaringen der linkenyd afgelegd De plicht ran het gouvernement in tegenwoordighud ran deze aangekondigde deaertie was het onderzoeken der gevolgen ran dazabeslissing bij welke zich die der afgevaardl den van Antwerpen heeft gevoegd Het gouvernement heeft begrepen dat die voorwaarden van morgen aif alh bamislaging onmogeiyk was Wg ondargaan de garolgen nn ds bwHssingen door de tegenstanders van het voorftel op vuur baak en invoerrechten genomen Het onderzoek van deze ontwerpen an vaq dat der Goagooonventie alsmede van da b inn tengewone begrooting onmogelijk wordenda zoo bijft ons alleen over ze aan de nieuwe Kamer te onderwerpen In de nieuwe Kamer zullen dns de ontwerpen terngkeeren maar er is kaoa dat daaa minder protectionistisch gezind lal agn dank ig het uitgebreid stemrecht De koning van Hongarge doet wal wat hjj kan om de aanneming der wet op het bargfV Igk huwelijk door het Maguatenbnia te beVor deren Zondag ontbood hg de graven Chak ai8 eu Geza üzaparj twee der verbittarate tegenstanders van de wet op andilntie ea antwo nd4 op het verzoek der beide Magnaten om hun houding te mogen verdedigen dat hg op aiemand s overtuiging invloed wilde uitoefenen maar dat naar zgn meeniog bg de voortgezette oppositie van bet Magoatenhuia tegen de wet het einde der moailgkhaden niet te orer ien was en dat dit noodlottig zon kunnen wezen voor Hongarge De oppositie nit het Magnatenhnis hield lam dag een bijeenkomst waarin beeloten werd wet bg de tweede behandeling te verwerpen Uit het feit evenwel dat de vorat primaat van Hongarge kardinaal Vuazary na bfj den koning eene audiëntie te hebben aanga vraagd die hem echter geweigerd wei4 vertrokken is en dat enkele nltra oonaervatiev Magnaten den Katholiekendag te Tapolnan niet hebbeu bggewoond leidt men in Hongarge af dat de tegenstand van het Magnatenhais gebroken is En dit ion niet te verwonderen zgn nu de koning zich losmakend uit zgn neutrale houding beslist voor de aanneming der wet partij gekozen In het gereconstrueerde Hongaarscho kabinet nemen zooals wg reeds mededeelden als nieuwe leden zitting de heeren baren Lorant Efitvöa en graaf Julins Andrauy Baron Lorant Eötvös is een nieuweling op politiek gebied hg is de zoon van den als dichter en staatsman beroemd geworden baron Joseph Eötv5s die in 1848 als eerste minister van eeredieust in Hongarge optrad Op raad van sjjn vader atodeerde baron Lorant EötvSa zonder zich met de politiek bezig te honden te Berign te Koningabergea en te Heidelberg in laatstgenoemde plaata promoveerde bg curn laude tot doctor in de philosopbie Na zgn terugkeer in Hongarge werd hg tot professor in de physica aan de Hoogeacbool te Budapest benoemd voor eenige jaren werd hg tot preaideot der Academie van Wetenschappen gekozen en hg de laatate hervorming van het Magnatenhnis ward hg tot levenslang lid van dit Hoogerhuis benoemd Hg is eeu zwager van den Oostenrijkschen minister van financiën dr Von Plener beiden zgn gehuwd met dochters van den oud miniater vau Justitie Balthasar Howarth Hg tr 6dt thans als minister van onderwga en eeredieust op Graaf Julius Andrasay de nienwe minister a latere ia paa 34 jaren oud Zjjn grootste verdienste is de zoon zijns radere ia zjjn Sinds 1892 is Ug als staatssaoretaria aan het ministerie van binnenlandsche zaken werkzaam Gedurende het ministerschap zijns vaders was graaf Julins in diplomatieke betrekkingen te Coustantinopel eu te Berign een gezien en gaarne ontvangen gast Na zgn terugkeer werd hij lid van de Kamer van afgevaardigden waar hg als spreker geen lauweren behaalde doch zich deed kennen als een vniig voorstander der liberale beginselen en als verdediger der kerkeljjk politieke wetten van het kabinet Wekerle Tnsschen aanhangers en tegenstandera van prins Abdul Aziz dia door de soldaten tot opvolger van den overleden sultan van Marokko werd uitgeroepen zgn reeds geveohtan geleverd Te Pargs wordt de dood ran den sultai van Marokko ala een zeer ernstige gebeurtenis beschouwd Het sJonrnal des Dibate merkt op dat Ftukrgk aU anta moguidhaid un de