Goudsche Courant, zaterdag 16 juni 1894

Zaterdag 16 Juni J804 33ste Jaargftiig Bg dan nitgenr W KüPPXIBS te BaarUm a Tenchauan afi 1 van dan VyiUandaB Jaargang van het Novellen en Anekdoten Magazijn fieratfcepde iedere maand eene keurig ge$chreven boeiende NovéUe en tal van Anekdoten Snedige Gezegden enz Het NOVELLEN en ANEKDOTEN MAGAZUN berat nieti kwetsenda nieU wat in fltryd is met de goede zeden iets dat men niet altgd kan getuigen ran de Norellen en HamoristiBche literatnnr onxer dl en Het NOVELLEN en ANEKDOTEN MAGA UN schenkt eene nuttig aangename rerpoozing door zyne met zorg gtschreven NOVELLEN en stemt tot vroolgkheid door zgne geestige en ran humor tintelende Anekdoten Het NOVKLLEN en ANEKDOTËN MAGAZUN Tersohgnt róór den 15 i ran iedere maand in 32 pagina s royaal 80 post duidelgken druk Men abonneert zich voor een geheelen jaa ang waarvan twaalf aflereriugen een deel vormen Tite en omslag worden by de 12e aflevering gratit verstrekt De prys is uiterst goedkoop namelgk f 1 50 franco per post f 2 7 te Toldoen in hal aariykache termynen De inteekening geschiedt bjj den Boekhandel Postkantoren of bg deu Uitgever W De eerste aflevering bevat eene boeiende NOVELLE van de hand van den hee H J M VAN DEK Hbuvel getiteld JfAefde en JRouw Voorts Op de Vtiocipède enz enz HoUandsche Maatscliappij van Landbouw Afdeeling GOUDA en Omstreken 5 JAARLiJKSGHË BU GELEGENHEID DBR TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a g Prijs per Lot 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij A BRli KMAN en Zn Lange Tiendewe D 60 en in het Café HARMONIE Markt No 63T8 jVUUH J mmim comant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere reg l nie P 10 Centen Oroote letters worden berekendi tnaar plaatsruiitate Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midtH 3 mmmm mmmmmmummmaÊÊmmÊÊÊÉÊÊmtllim De üitgnve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Aizonderl jke Nommers VIJF CENTEN MUMbadwlM Zm ea aenig iwbanr ran Ibrokko tot i grootste wiiakziiambeid verpUcbt il Twee pantaencbepen en twee kroiaen zyn nut Tasgw geioadeu en de goateraeurgeae rul nn A ien heeft beiel ootrtngen onretiryid op zgn poat terag te keeren Frsnkrgk zal zicb niet in Marokko vealigeii Bcbryit de £ clair maar ook niemand andan al dit doen zouder Frankrgk s toe temming c Pe Dailj Mewi merkt op dat de dood van den Boltau het sein zal kannen wezen roor bnitenlandsctae of interaationale troabeleo Het 1011 gen akkelyk xgn onder de inlandacbe stam men de orde te hentellen Wat het meeet te Tteaten itaat ii dat lü die deze taak zullen ondernemen geschil zullen krygen vóór bet weik begonnen ie Engeland Frankrgk Spanje en Itali8 hebben alle belang bg de qnaaetie Bet grootate getaar ligt in den zwakken toestand lan Marokko een roortdorende rerxoeking voor hebzuchtige rreemdelingen LimN FA AS0L3 voor Dames en Heeren A van OS At £ 73 73 Beurs van Amsterdam IS JUNL Tor krs 8 V 1087 v 78 V Il l l m OOI slotkoers 80 10 78 01 08 1Ö4V 04 8 i 87 V 106 80 ni l 100 00 041 880 101 87 108 lli 187 04 M 101 180 18 04V Nmium Oeik Ned W 8 dito dite dito 8 dito dito dito t HoiiaAa OU QoudJ 1881 88 4 luui tMehrij iDg 18M 81 t Ooann Obl iap piorl8 8 t dito in riWer 1888 5 feMüCil Oblig met tieket S dilo dito 8 Bi t a UbL Ooet 8eii t diio Oeeogs 1880 4 dilabjjBotlll 1889 4 dito bij Hope 188 0 4 dito in goud leen 1888 4 dito dito dito 1884 I Irwn Fsipel sehold 1881 4 TviKin Oepr Ooor leea 1800 4 OedseDing serie D Qso leesiD lerle C S W Ani £w Bee obl 1808 6 Koioo Obl Buit Sob 1800 VlXUUH i Obl 4 oobep 1881 iHèrnuiuf Obligstien 1881 8Vi Bonmsui Sled leen 1888 KsD N Afr HsDdelir Bsud Anadsb Ttb lf Ceruloaten Dan MasiMibappi dito Amb Hypothatikb pandbr 4 Ott t Mij der Vorstflnl ssnd s Óf H potbeekb psudbr 4 Nederlsndsohe bank aaad Ned KsadsImuUeb dito K W k Pao Hyp b pandbR i lolt Hjrpotbiekb pandbr 4 Ulr Hrpotbeekb dito 4 OosTiKi Oost Hoog bsuk aand Kuil Uypotbeekbank osudb i 8V iHZaiu Equit bjrpolb paudb 5 41 A 80 10 lOOl i 170 1831 104 40 Mtiw L Q Fr Üeu oerl 8 Hm Holl U 8poor Mü asnd MSj tot Bipl T et 8pw and Nad lud Spoorwegm aand Med Zuid Afrik Spui asnd 8 dito dilo dito 1801 dito 8 ItUil Bpoorwl 1887 80 A £obl 8 ZutdIul Spvmij A H obl 8 oy a 14 68 PoLlll WsrMbau Weeueu aand 4 138 Bdsi Or Buss gp Hg aand 8 141 Baltiieks dito aaud 68 laatewa dito aaad t O Iwaog Donbr dilo aaod 5 104 Kaïsk CbJtsow Sp kap aaod i 1U tesowo Sawaat 8p U oblig t 10 UI 88 1011 140 184 8V 88 1 8 110 losy 48 40 1 18S lÖÏ 107 101 101 1147 118 aöv 107 Onl Vitebsk dito oUig i 67y taid Wsat dito ssnd t dito dito oblig 4 l 48 AiaauKS Oeiit Pso Sp Mü obl 8 Okia k Nortb W pr O t ssad dito dito WlD SL Fster oU 7 DsDTsr k Rio Ur Spm eert t s Illisoi Ceotrsl obl in goud 4 Louiar k Na hvüleOsrt v aand Ilezioo N 8pw Mij lehyp o 8 Mlas Ksuasa v 4 pot pref ssnd N ïork OaUrio fc West ssnd dito Psuaa Obio oblig 8 Oregon Gslif Ie hvp in goud 6 St Psol MiuD k Mssit oU 7 Un Pao HoofdliJD oblig 8 dito dilo Llno Col la byp O 5 Canaoa Cao Soutb Cert T aaud VsH C Rail k Nar Ie b d e O Amaterd Omnibaa My ssad Rotterd Trsoiweg Msata ssnd Nao Stsd AoiBtenlsin ssad 8 Stsd Rottonlam ssnd 3 BiMlI Stsd Anlirerpenl887 O Stsd Bruaagl 1886 lU 88 HoNO Tbeia Regullr Oeaetluh 4 OosTIMII Stsataleeuing 1860 6 K K Ooal B Cr 1880 S Sfsxjb Stsd Msdrid S 18 8 Viir Nan llni Hyp Spold oen HARB TBKHIOBIIN Qoada 14 Hui 1804 In natolgiog der boofdmarktan waren grsoeo ook bier seer willig ee werden belangrüke booge pryun besteed Tarwe Zeeuwwbe 6 i f 6 80 Mindere dito 70ii 8 00 Afwijkeoda ƒ 5 08 k S BO PoUei I U 4 ƒ 78 Boode souier ƒ 4 78 i 8 dito winter 5 18 i i iO Bogge Zeeuwaebe ƒ 6 i 6 40 Polder 4 60 4 78 Buitenlandube per 70 k ƒ 8 80 i 4 Oersti Winter 4 80 a 4 75 Zomer 3 80 k 4 80 eiieraUiaB t 78i 6 it Hsrer per heet i OO i 4 80 per 100 kilo 7 81i k 7 76 HenSeptasd laisndflob 10 86 s 10 60 BuitenUadKbe 6 l 6 46 Ksnarieaiad 7 S0 s 8 60 toolïasd k ƒ Erwten Mesting 6 76 k 6 niet kokende 1 Boonen Bruineboonen 60 i 18 WitteboooBQ k Duirenbooneu ƒ 6 86 k 6 76 PasrdeDbooDsn 6 k 6 60 Mai per 100 ilo Bonte Amenkaanaohf f 6 85 k 6 80 Cinfoaotine 6 76 a ƒ 6 86 VBiMsaxT Malkree goede aanroer Handel en E rijzeQ ring Vette rarkeoa goede aanroer andal msllg 10 il 81 et per hslf KO Biggen Toor Engeland goede aanvoer handel flaaw 17 s 18 ot per half KO Magere Biggen goede aanvoer hendel alug 0 46 i 1 60 per week Velt aebapen goede asnvoar handel vlug 18 k 88 Lammeren goede aanroer handel tlug 6i 18 Nuobtere kalveren goede aanvoer handel vlug J i l f 0 Fokkafveren 10 l f 16 Aangevoerd 168 partijen kaaa Handel vrüwel Ie ual ƒ 86 i 87 8o qual 88 k 84 Zwaardere 30 i ƒ NoordHol laadHbe 1 è 30 Boter red aanvoer handel vrijwel Oofboter 1 10 s 1 80 Weiboler 0 86 è 1 00 p Kilo Burgerlijke Stand GEBORBN ü Juni Johanna MariaTheresia en Maria Cornelia onders P den Hertog en C Carati Michiel Johannes Antoniu ludera M Hoadjik en H M van Leonwen 13 Hendrina ouders P C van der Horat en P Neef Tennis Jobannee ouders P P Barneveld en J van Witgenbnrg OVERLEDEN H Juni A Lokum 6 in UEHDWD 13 Juni P M Hornis en G Jne J Markus en G Franken D Begkeo en C J de Keiser F O Fortuin en A C G Taat BMUwlJk GEBOREN Margsretha ouders D Klerk en A Vi rwej Marinn onder B vsn BlJBvryk en M van der O raaf Catriena Maria ouders A van der Poow en J M Gooaen Antje oudere H van der Leon oo h Koster Adnanus oudere H Schouten en H Hoogf rdijk OVERLEDEN P van Dato A Za l W van Leeuwen GEHUWD j A van Ugk en A M Perdyk APVERTENTlfiN Voorapoadig bevallen van een Meisje M M SPARNAAIJ DlISTBLHOBBT Iv SLXlCt 13G GAENEEEINGEN I voor Costumes en Mantels IV Beste adres voor NaaislersFournitures 1 RotUrdam 13 Juni 1894 Wie zeker lyn wu de Echte E tel CaCaO te ontvangen tesamengMteld en na vele proBfnemingen in den handel gekomen oiider den naam des uitvinders Dr Michaelis Terrurdigd op de beete machines in het vrereldbénsmde étabblisaement van Qebr StoUw rck te Keulen locha Bikel Cacao in TierkmtaD boasen Det Eikul Cacao Is met melk gekookt Moe aangename gezonde drank voor dip geiqkidi gebruik een k 2 theele ieli Tin t pcedar toot een kop Chocolatq All geneeakncbtige iaak by genl na düoTkee elecjita met inter te gtfcroiken TerkrUgbaar bij de ToomttBHa H H ApotMksrs toi p t Kb K iBtrfbn i ifid tTÖM e 0 88 OencnuaTWtageowootdigar Tooe Beto land Jnnm Malisakltd Amaterdam fUimibim 1 Anker PaiB Expeller Waf is ds beste inwrivm te s Jioht JJ Kbeumstiek LeaaenpiJDen kortom tegen pqaen van t lerlei asid If gt is met betbIsUHIIttssntewendea tegen Hoofdpyn Verkoudheid $ moet dus steeds in ieder huisgeziu Eï AnkerPain Expeller Plii 50 oenl 75 oent en f 1 25 de aeooh Toorbsnden in de meeste Apotheken en bq T Ad Riehter li Co te Botteidim Anker Pain Expeller Te Gonds bj A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON Apotheker Markt Abonneert V op het KATHOLIEKE TUIVEHSMAGAZIJN onder Redactie der beate KathIjetterkundigen Maandelijks verschynen 48 pag groot formaat over 2 kotommen prachtige lectuur als Roman Novellen BMorisohe Verhalen Poëzie AUerlei Ba€id elë Logogrief Bebua en en voor den zeer lagen prvja van 6S CMNT per 3 maanden franco per pose 80 cent Goedkoopsie miuiDdsehrlft van Nederland P STOKVIS WATERREUS DiTOEVBa s Bosou VAN Blommestein s Inkt is proefondervindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELD0ORN HOI I ANO Vraagt een proef van de echte mm WIJN aanbevolen door de grootate geneesheeren van het huis Em Stein ErdoBéaye naby Tokay Hongarije Te bekomen bg C van VLIET MARKT 156 Gouds Snetpersdruk vsn A BaiNKlUN k 2oon e Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekkinff Onanie en geheime oitap ttingen is bet lieroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWAltlKG Hollandsche uitgave met 27 aib Pr s 2 gulden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte teenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegdls en in eiken boekhandel in flolland GEBR TERWINDT I B iei IS Waalsteenfabrlkanten JAARLIJKSCHË PBÜDUCTIS vaa 26 Millioen Stee en Fraaie Kleur Scherp gevormd j Vitmutitmde Kwaliteit Conourreerende Frezen Grootste Stoom waalsteenfabriek in 1 Nederland i VfcMgt Prtjxen en Monstera FBAITSCHE ST00MVEB7EBU KN Cheuiisclie WissolieriJ VAK H OPPE HEIMER 19 KruUkade Botterdam Oebiereteerd door Z M den Koning der Belgen Hooiddepdt voor GOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit voor hel stoomon en verven vanalle Heerenen Damesgarderobon alaook all Kindergoederen Speciale inrichting Aot het atooimn mk luchemantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden eni worden naar ds nieuwste en laatste methode geverid AUe goederen hetaS gestoomd of gentfd worden onsohadel k voor de geaondheid en olgens staal bewerkt BINNENLAND OOCDA 15 Jaui 1894 Als een bewjis dat onze itad op het gebied van staihonderg niet bij grootere plaatsen behoeft achter te staan moge dienen dat den Heer C de Goeg alhier bg het op gisteren Donderdag 14 Juoi gehouden Concours Hippique te Utrecht de eer te beurt viel bekroond te worden èn voor het 2 span èn voor bet 4 ipan Het orgel in de Ned Herv kerk ie Woubrngge dat in 1794 door jonkvr Vingerboed Tverd geechonken heeft weldra eene eeuw een sieraad van dit bedehuis nitgemaakt maar dat hei in deze 100 jaren door vader en zoon is bespeald geworden maakt dit feit dobbel tneldenswaardig Van 1794 1832 was als organist daaraan verbonden wglen de heer J Van Griethaiieo en van 1832 tot bedeu de Umt A Van Griethuizen te Woubri ge De Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappg zal abonnementskaarten voor 30 dagen uitgeven geldig op alle Ignen bg de Maatflchappg in exploitatie en die onbeperkte vrgheid tot reizen geven id w z mton kan binnen haren gi gheidsdnur zooveel tan de treinen gebrtiik maken als men verkiest Daardoor is eene goedkoope gelegenheid geopend om verschillende plaatsen des landa te bezoeken Voor verdere inlichtingen verwgzen wg naar achterstaande advertentie De directie der Kotterdamsche Diergaarde is er in geslaagd het merkwaardig drietal Orang Oetans dat gedurende eenige dagen in Artis te Amsterdam de algemeene bewondering wekte ook eenigen tgd in de Diergaarde te exposeeren Deze Orang Oetana zgn het eigendom van den lieer J C Prakke die ze zelf in het HoUandach Borneo gebied heeft gevangen en er dank de grootst mogelgke zorg eraan besteed in geslaagd is ze gezond naar Europa te vervoeren Bet grootste exemplaar is een reus in zgn soort het is o groot als een volwassen mensch en heeft arqen van een meter lang Ook een der kleinere exemplaren is in zgn soort merkwaardig In lïornen zgn nl twee soorten van Oraug oetans waarvan cfó eene de Simia morio hoogst moeilgk te vangen is Geen enkel museum kan zich dan ook op het bezit van zulk een exemplaar beroemen Deze dieren znllen van af Zaterdag 16 lot FEVILLETOX De laatste eener Familie Naêr het Frantek 0e hennneriDg aan dat ontvettende uur het laatats dat zy ta aa en hadden doorgebraoht ontwaakte bg beiden ia betEelfde oogenbiik en dat was voldoende om tal van vragen op hun lippen te brangen jtEd thana vroeg Kudoli moet je mij eens rertallen wal er op bet kasteel voorviel oa onae pk tselinge aoheidiogr i Maar viel de ichaldiga vrouw hem ia oe rede waar heb jy tooh die heele masDd gesetaD Waarom hab je ng geen enkel toeken van leven gegeven Daarop moet je niy voor alles antwoordan kik kon je niet sohr ven antwoordde Badolf Ik waa bang dat mijn brirtT in lerkaerde handeo zo koman Ia da eersta dagen wiat ik niet dat je echtgenoot vermoord was en ik daobt dat hg je bewaakte Toen ik eenigen tyd later uit de couranten vernam wat er gebeurd was laa ik tegelijkertüd dat er een onderzoek geopeod waa Toen heb ik mij dood gehouden uit vrees je in opspraak te brengen Yao het oogenblik otA die lul van de justitie hnn nana in de aaak steken wordt de niterste voorlichtigheid noodiaketök Als ik je geschreven had sou ik natnurlijk eene toespeling gemaakt hebban op ons afontnur En om ons beiden in een eeer moeilgken toeatand te brengen zou t voldoende geveeat sqn als mgn bri f biy oogelak in onbevoegde en met Zondag 24 Juni in de leeszaal van het societeitagebouuw geëxposeerd worden terwgl w ens de groote zeldzaamheid de diergaarde güiarende die dagen ook voor een ieder 50 cents entree zal worden toegankelgk gesteld Gisteren is te BÓitp ans tïftttr het huis van bewaring aan de Korte Hoogstraat overgebracht een Dnitmher als onderfoaas te Charlois werkzaam Die man had fan zgnen patroon eene Ëugetache volmacht groot f 46 45 gekregen om op een kantoor alhier te ootvangeo doch dat kantoor gesloten indende en bet geld noodig hebbende wist hg e n particulier ie bewegen hem do op de volmacht aangedoide eom te verstrekken tegen afgifte daarvan Met dien particulier naar Charlois teragkeerende ontvreemde hg dezen in eene tapperg aan den Dordrechtschen straatweg het stak en wist daarna op dezelfde volmacht bg een ander voeder 21 voorschot te krggeu Met dezen sprak hg daarop af Woensdag uaar het aangeduide kantoor te gaan om hat geld te ontvangen waaraan hg nieti voldeed Door den bedrogene werd toen eeoe aangifte hg de politie gedaan hetgeen ten gevolge heeft gehad dat deze Doitscher op de Korte Hoogstraat aangebonden en naar het politie bureau in de Witte de Withsiraat is gebracht De vereenigde vergadering van het hoogheemraadschap Rgnland te Leiden beeft tot secretaris daarvan benoemd Mr H P Berdenis van Berlekom commies chef van de lie afdeeling ter provinciale griffie van Zuid Holland en wel met algemeene stemmen Mr J Bool secretaris der gemeente Deventer die mede op het tweetal stond had zich ternggétrokkeo Als eene bgzonderheid wordt gemeld dat aan het strand te Scheveningen bezuiden het waterververacbiogakanaal een zeedier is aangespoeld van 3 meter lengte dat naai men vermoedt een haai zou zgn Gelukkig was dit bigkbaar ait den koers geraakte zeéhionater niet meer levend maar het tnoet eerst korten tgd geleden gestorren zgn Te Amstelveen zal dezer dagen een doofstom meisje in het howelijk treden met een even ongelakkig natuurgenoot te Amsterdam De wederzgdscbe genegenheid dagtaekeut van beider vroeger verbigf in het doofstommen iusiituut te Groningen Ml was I handen was gekomen Ik heb dadelgk begrepen dat het ia ons beider belang waa eenigen tijd te ver dwijaen Dat is t wat ik gedaan heb ea berouw heb ik or niet over want daardoor zija wg tbaat in een alleraangenaamsten toestand Niemand ag xa j ia den nacht van Sint Uubertus het kasteel binnen gaan of het verlaten Niemand heeft geweten of t h vermoed dat ik je minoaar was en geen sterveling kan er zich dus over verbazen dat je mij bg je aaa huis ontvangt Voor hen die m vragen wat ik heb uitgevoerd sedert dea dood van den beer van Hausweerd heb ik een antwoord ge reed en ik behoef er zelfs niet om te liegen Ik ben naar Sohotlaod gegaan b eea ËDgelaoben vriend die de waarheid zou kuanen bevestigen ats men t waagde te twyfeten aan mgn waarheidsliefde Is dat waarP Wel werketgk waarP Wat twijfel jij aan mij F Denk je missobUn dat ik verborgen heb gezeten bij een vrouw F Je weet we dat Ik Dooil iemand andere bemind heb dan jou en dat ik je aog meer bemin sedert ja zooveel geleden hebt ir Vergeef mg Budolfl Ik waa gek om aan ja te twijfelen Maar je begrjjpt saker wel hoe diep ongelukkig ik was I En dan ja weet t wel tk ben altgd vreaselgk jaloaradi geweest Ed ik dan 1 zaide Kndolf glirolaehend gïk beu t nog Als ik ooit een medeminnaar kreeg dan yZwijg I riep de ba one hem den mond aluitend met een zoon f O ik hoop en verwacht dat t nooit gebeuren zal maar ik waarschuw je vooraf dat ik zal waken laat ons thans eene ernstig praten Je hebt mij niet geantwoord op mlJn vraag mt ar gebeurd Zaterdag wordt te Rotterdam op het graf qu den musions Alex Hegblom een gedenksteen onthuld Een navolger van Jaok tba Ripper ia te Bille aangehouden Hg vermoordde eene VTOuv die op bet veld vrerkte en verminkte bat Igk Daarna beproefde bg een aanslag op eene Vrednwe wier doohterljje om holp riep Hg nam toen de vlocht nadat bij aan vrouw en kind doodelgke bglslsgen had toegebracht Waarscbjjniyk ia hg ook de dader van vroegere vronwenmoorden in die buurt In de omitrakan van Eloiendaal N Br tiin de grasverpachtingen in vollen gang De maden en vanen die eene oppervjakte van honderden hektaren haakun en üieh tot Steenhargen en Gastel nitetrekken zullen niet zooveel hooi opbrengen als men verwachtte Bg de publieke verpachtingen wetke dageIgks gehouden worden wordt volgens berekenbg f 24 k f 28 per 1000 K g geboden Uit Rozendaal N Br wordt geschreven iHet getal vreemde kooplieden voor vette Varkens voor de Duitsche ezport slachtergen wordt met den dag grooter Uit de meeste onzer omliggende gemeenten komen zg opdagen ef onze stallen hesoeken soodat het wel te verklaren is waarom tot 40 en 41 cents per kilogram levend geboden wordt Ook de prgzen der vette kalveren hier in massa s voor de export Slaohtergen gemest beginnen eene stgging te ondervinden Zg beloopen tot 60 a 64 cent per kilogrsm Nog nooit is de uitsUg der eindexamens aan de Militaire Academie te Breda zoo slecht geweest als dit jaar niet minder dan 5 officieren der eerste afdeeting krggsichool en 8 cadetten van het hoogste studiejaar zullen dan cursns opnieuw moeten volgen Op de Antwerpsche tentoonstelling heeft de Koningin der Belgen een paar Zeenwscho boerinnetjes aangesproken die zich voor het Koninklyk gezelschap niet gauw genoeg hadden kunnen verwgderen en dns geheel alleen voor een vitrien bleven staan De Koningin en vooral prinses Clementine bewonderden hsre eigenaardige kleederdracht en spraken haar aan Een verslaggever van het sHandelabl r Antw s vroeg later aan de vrouwen Wat heeft de Koningin n gezegd moeder 1 Zg vroeR wesr wij vandnsn waren meneer ia nadat je mg in die torenkamer hadt doen verdwyaen Ik heb eerst geluisterd aan de deur en boorde dat je echtgenoot het voornemen had in je kamer te overnaobten en voor het vuur te blijven zitten Ik raadde natuurlijk zgn plan om mg te belegeren en dea noods door den honger te dwingen mg te vertooneo Je hebt dus ook de hamerslagen gehoord van da werklieden die op zgn bevel een plaat lood tegen de deur spijkerden om t verhinderen dat er iemand in of uit konP Noen Ua nu b ijp ik wat hg ia het aohild voerde Hg wilde mg dus inmetselen in dat gat en mg laten omkomen van booger F Juist fDan was hg nijdiger ea ook lafier dan ik vermoedde Zeker hij heeft zün lot verdiend Maar zeg mij eena heeft men die looden plaat verwijderd na ket geweerschot dat hem doodde itlk zou ha losgebroken hebben als ik alleen geweest waa maar dokter Bertrand overftel mg De hear Van Hansweerd bad bem ntt Dinan ontboden onder voorwendsel dat ik nek waa Hg kwam juist in het oogenblik toan mgn eehtgenoot neerviel en hg waa t die t eant den dood vaststelde Vervolgens versaheen da burgemeeater de haar MIntae Vermoedde hg dat er met die deur iets niet in den haak vaaF Het is mogel k want hg liet d looden plaat oogenblik kelgk wegnemen Ia jou tegenwoordigheid F v a ik was er b maar je begrgpt meer dood dan levend Je moot wel zeer verbaaad geweest zgn toen je bemerkte dat de kamer lod vu Zoo f En ï Kn toen wg het zegden antwoordde da koningin O nat is een schoon land dlv ben ik ook reeds gewee En kondet gg de koningin goed T rsU a f Zeker wel Zg spreekt goed HoUandach Te Dordrecht is Dinsdagnamiddag in 4 werkplaats van den schilder J W A Derka aan den Draai door eene onbekende oorsaak een brandend benzinelampje ontploft hetgeen een geweldigen knal en een groote vlam veroorzaakte tengevolge waarvan de schilder en diens twee kleine kinderen die in de wadeplaats speelden alsmede de boofdagant rao politie P A Zegers die toevallig daar tar oontrolearing in verband tot de Arbeidswet Tartoefde hevige brsndwonden in het aangvücltt kregen Een geneeahaet waa spoedig auwf zig en verleende hulp op wiens last dé politi beambte per vigslanthniswaarta wanlgsonuibL Brand is er niet ontstaan doek da knal was zóo hevig dat niet tlleen in h t banadan n K ook in het bovenhuis bgna alle roitaa aga gesprongen Te Middelbeers N Br is ZondagaTond 4 halfacht een luchtballon met twee reizigaigi neergekomen Zg waren des namiddags 4 uren te Antwerpen opgestegen en hadden dns da reis In 3 nnr wllnaoht om en abtand iMk 14 uren Na hnn ballon ingepakt en op een kar 0 laden te hebben heaven zg lich nkkr Avaf donk om van daar per tram naar Antwaï terug te keeren De Stand maakt zich ot tolk Tal ja menschen die klagen over dubbel betalen daar toch de bedrgfsbelasting is goedgekeurd op beding dat er van bet Personeel af zon gaan Waarom zoo vraagt mans aagt De Stand skon niet na reeds bg noodwet bepaald dat b v voor dit jaar op de biljettan die in hoofdsom zeker bedrag niet ta boven gingen zeker percentage aa worden afgatmkken een percentage dat men desnoods progres sief kon nemen Er werd dan nog m niata voornilgeloopen op de wgaiging die in het Personeel zal worden aangebracbt De belaating als zoodanig bleef inhaargeheel Allaan maar er zon voor de kleine borgerg ditmaid althans zooveel in eens afgaan als men ongeveer gissen kon dat de later te regelen vermindering zon bedragen of wil men cooveel als de bnrgerg thans te veel betaalt indien ia dn Bedrijlsbelasting èn onveranderd Personeel moet voldoen Ik waa doodeiyk ontateld en viel in iwiyn Maar toen je weder tot je lelve gekemea w heb je hoop ik tooh aan niemaod gez d waaroNl je zoo hevig ontroerd waa F Zeker met Maar ik moet ook rkennn hd nUmaad er mg naar gevraagd heefU 2 loofdm dat mgn krachten uitgeput waren na zulk een op eenstapeling van schokken rDat is gelukkig En jg mjjne Mariaaae wat heb jy gedacht van die wnuderbaarl ke rerdwijninf F Niata Ik ben een uur buiten kenaia gebleven en toen ik bg mgn zinnen kwam meende ik eerat een benauwden droom gehad ta hebben Later bestond ar voor my alle reden om aan te uanMtt dal je omgekomen waart b j een poging om te ontvlnchten Je hebt dua geraden dat de torwtkaoMr ai ui ug moaat hebben Dat ii werkelijk het $ nA en ik kende hem sinds mgn geboorte Een weg uitgehakt in da dikte van dan muur Zti bobben hem niet gevonden en zullen ben aiwt viMeo En toch is daartoe voldooade on een van de gemetaelda ateenan te verplaataen maar mea moet weten welke en zij gelgken allen op elkander Jg bent niat de eenige die bat geheim kent IXe weg was een soort van geheime uitgang uitkomende aan den voet van den toren Daar was een opening welke men ongeveer v jaren geledeif dicht gemetseld heeft Ik daobt dat je je n dt put gewaagd hadt en Neen neen ik heb er wel voor opge t ti fi dia moellijkhaid te brengen In plaats van ia da pnt te dalen ben ik naar boven gekUuterd iw di jirÉit f A