Goudsche Courant, zaterdag 16 juni 1894

7 1 16 o M 8 4 7 8 8 4 s 7 48 8 6 IV 7 66 0 M 6 8 01 6 10 u 6 1 Ml t8 6 8 81 Aaogevaogeo 1 Mei TUd van Greenwlcli Zomerdlenst 1894 95 OODDS KOTTEKDAU Ulrecte SiMMrwegverblidlog net GOUÜA 6 60 6 08 8 10 17 8 6 8 9 60 8 48 7 10 7 80 KOTTIRDAH OOUDl 8 10 4 08 4 40 DIN HIAO 60DDA aHa s 6 48 7 907 48 88 46 10 1911 8819 16 1 88 9 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7c ODDl DEN HAAS Ookda 7 80 6 40 t O 7 10 4 It U 18 81 l Ol 1 87 8 8 8 66 4 46 6 97 6 6 7 18 Zev l 7 48 8 68 11 01 I IS 4 67 U Bl Kr 7 47 1 1 e SS 1 Z l eiW 7 8 01 11 10 l t 6 08 N d L d 8 08 V 1 8 t il 1 88 6 90 86 10 1 1 44 4 4 7 0 r sa I 1 4 H t 10 80 1 68 6 I 7 0 M 10 9 04 f 10 41 8 0 6 0 7 81 10 8 18 9 68 10 1610 68 19 0819 46 9 90 9 46 8 16 4 1 4 48 6 90 6 47 7 49 8 86 10 10 10 VTBKCBT GOUDA Utrecht 6 88 7 60 9 68 11 84 19 09 19 60 8 66 10 8 68 4 48 86 8 09 8 6010 84 Woerdea 8 68 6 11 10 16 ll84 4 1 ll 10 61 Uudewster 7 07 8 1 10 94 19 49 4 94 l Gouda 7 90 8 89 9 84 10 7 19 08 19 66 1 99 8 97 8 60 4 87 6 90 7 08 8 41 9 89 11 07 AaSTfRDAHOODDA 11 10 11 87 40 4 10 4 10 7 4 11 11 4 6 4 M 7 8 l l l M Ui ll Vowb 07 18 11 91 f 1 88 6 90 sa lu i eHaia 8 18 18 M 10 07 11 87 18 4 4 47 6 6 67 7 46 8 88 10 14 10 88 11 0 9 7 s 11 17 9 46 5 11 6 04 6 46 8 6 8 07 8 66 10 86 10 61 IL46 l 0 8 08 8 88 60 6 Ml 66 U8 lU0 6e 11 10 0UOA A 8T DAM 4 47 U 10 4 l 1 40 1 41 W 8 4 11 18 1 1 M W 11 6 86 6 10 7 66 8 0 8 81 10 1 10 66 I 48 8 9 618 18 8 60 64 6 6 7 08 8 18 1 7 86 8 88 8 41 10 66 It l l i4 Zy £ demi Moar BalgiC bmoAeu mogend ér we op letten dat zy geen fraakeD labbeIe H IwlTe franken of itnkken ran 20 centimea ttnaemen waarop stut Re d Italiac Alleen de Italiuasiche S lire itakken cjjn na 25 Jnli nog gangbaar Het dien datara ia dat niet meer het gersl Toor eantgenoemde itnkken noch die ran Vfetor Emaanel noch dia ran koning Umberto Mo t men nik een atak inwiiielen dan orlioi men er OBgeteer da helll op zoodat kelineri enz ia België er ongetwyfeld een peeulatie Tan lollen makan oiii die stukken aan rreemdeUngen ia de handen te itoppeo Onerrtta de eenig OTergebleren rermaarde matador c tan Berilla i too geachokt door d dood Tan ign beaten Triend en mededinger Eapartero dat hü bealoten heeft de arena giat meer te betreden Hg kan wat het geld betreft gemst gaan nntenieren want hg ii millionnair Inaliaet De Natnnr deelt bet rolgende merkwaardige feit mede dat te Bnenoi Ajrei jraargenomen werd Een apin had baar net geapannen tniiohen taree boomen op een afctand an 3 M Tan dkandor Terwgderd Aan het net had het dier Mn een draad een klein eteentje opgehangen De apin had deie inrichting bigkbaar bedacht hataü om het net geapannen te bonden betzg en het beter beetand te doen zjn tegen den wind toen men namelgk het iteentje weg IMm ontspande lich het net en werd door het linate koeltje bewogen De gewezen boalangistieche adrooaat Lagaerre Ml de historie Tan Lodewgk XVll oog eens eprakelrn R kreeg Terlof de kist optegraren welke in 1846 herkend werd als te beTBtten het stoSali ik orerschot ran den dauphin Men Tond de kiat op ket Toormahge kerk Hof Tan 8t Margnerite En wordt nu beweerd dat het gebeente afkomstig moet egn Tan een knaap die onder waa dan de ongelnkkige zoon nn Lodewyk XTI I gaerre zal wel reel beweging maken orer date ontdekking maar of het groote pnbliek hh ar roor interesseerea zal i de rraag In da Friesohe maden worden tegenwoordig bjj het maaien nog rele kieritseieren geronden Door Telen wordt dit beaohonwd als een aeker teaken roor een natten corner Baa Japansoke tertaling na Qoetha i Werther ToroahyDt tbans in een weekblad te Tokio Da teitalsr een Japansch schrgTer a nHm Proi Mari is rroeger in Duitacb h iid geweest om ZÜP oproeding te Toltooien Da beroemde roman die in het Japansch tWerther no Kauasbimi heet maakt grooteo E ng in het land ran dan Mikado De Tan het weekblad is rerdubbeld en lie ia op weg popalur te worden in Japan San guldaahoak dat de Rasaischa dames tarnden tot goMhenk roor da echtgenoot fiui dan President der Fran ohe Republiek is Piaadag plechtiglgk aan MeTroaw Carnot overhaadigd Het bera in een fraaiea met good ao aiUer gehorduunlen bsnd 26 bladen met aquarellen Tan Buuiaobe kunstenaressen rersierd M alle op het titelblad na orerdekt met handiMkaniogao Bat gaaohank is thana in het KunatmBsaum te Pargs roor ieder Ier beaichtiging gesteld Zaterdag a s zal da ond atrgdsr Hendrik higder te Ngmegen die aan den slag bg ffaterloo deelnam tgn lOlslen reijaardag fiaran Da oode man is roor agne jaren nog rrg kras n Da Burgemeester ran Waenan heeft een inaehrgTing geopend Toor de onrermogenden die Khada leden door den jongatan geweldigen hatrelslag Oaada Moatdioekt Xtaawarkark OapsUa ottaidaai Ooada Oadaw Weardaa Utiaekl eanda a iis io jt 10 08s 10 66 11 10 40 w 7 6 ojL i u SMltnla Niaawarkerk MeordMekt Da Tarootnakto aobada moat millioenen badragen Op 20 Jnli dee rorigen jaara remam de oommissaris ran politie te Hilrsranm de heer J W Tuinenbarg nit de bladen dat hg in dezelfde betrekking benoemd was te Wageningen zonder dat hg daarom rerzocht had Da benoeming zon al den eenten Angnstna ingaan zoodat hem lottel dagen restten om naar agne nienwe atandplaats te rarhuizen Hg meende Terongelgkt te zgn en rroeg den toanmaligen minister nu justitie om een particuliere audiëntie Deze werd hem echter niet rerleend maar op een gewone audienliedag had hg gelegenheid zgn belangen bg den minister Toor te staan Deia rerklaarde toen dat het te laat waa het besluit in te trekken ofschoon de heer T aantooade dat de OTerplastaing toot hem nadeeiig waa de Miuiater ried hem aan H M de Regentea intrekking Tan het besluit te Tenoekeo Aldus geschiedde en het gevolg aas dat zgn rerzoek ingewilligd werd doch dat hg toTena eerrol omslagen werd als commissaris te HilTersum Aldni rerhaalt in een deWr dagen reraohenen brochure de heer Tuinenbnrg hoe hg na 23 jaren dienst ambteloos burger is geworden Hg zet Toorta uiteen hoe er reeds geruimen tijd een zeer gespanaan rarbouding bestond tusschen hem en den burgemeestei Van Hilreraum den heer J £ C ijchook die hem onbeschoft zuu hebben behandeld Het waa zelfs zoOTer gekomen dat hg een klacht wegens ontwettige handelingen benoeming en berordering Tan agenten sondei Toordracht Tan den commitearis tegen den burgemeester had ingediend bg den minister van justitie mr Smidt en later bg den Commisanria in N HoUsnd en don miniater vau binn zaken den heer Tak Deze klacht werd in l anden des burgemeesters gesteld die er na een paar weken op antwoordde maar terwgl de heer Tuinenbarg faerhaaldelgk gerraagd had wat deze geantwoord heeft is hem elke inlichting op dit punt door den minister Smidt geweigerd De Burgemeester zou tgu voortgegaan onwettige daden te plegen waarvan de heer Tninenburg enkele voorbeelden noemt en terwgl deze te vergeefs getracht heeft te bewerken dat daaromtrent recht zou geschieden is hg op slinksche wgae op straat gezet Aldus luidt het verbaal Tan den heer Tninenburg die ten slotte zegt ahet oordeel te laten aan de pers en het publiek Had hg niet beter gedaan zich tot de Tweede Kam te wenden ¥ Da i konden inlichtingen worden gevraagd en zon men veruemsn waarom de vorige Regeeriug tegenover den heer T heeft gehandeld gelgk geschied is Nu de mededeeting enkel van ééne zgde komen ontbreken de noodige gege ens voor eenjuist oordeel Een treurig voorval heeft Woensdagavond in de Blankenstraat te Amsterdam plaats gehad Al sedert geruimrn tijd waa zekere Maaren van zgne vrouw gescheiden en deze woond hg hare moeder in Woensdagavond nu vervoegde de man zich nan het huis van aija gewezen schoonmoeder om zgne vrouw te spreki n en haar te bewegen met hem mede te gaan Zij had hier geen ooren naar en Msaren op de trap ataande haalde toen plotseling een geladen revolver nit den zak en loate drie achoten op haar Twee schoten troffen haar in den rag en een in t gezicht Op het knallen der achoten en het gekerm der vrouw kwamen de buren toesnellen en spoedig was er een heel oploopje voor de deur Wrldra was ook de politie ter plaatse dia den moordenaar arresteerde en naar het politiebureau op de Kattenburgergtacht overbracht Het wapen en de doos met patronen werden in beslag genomen De vronw werd per vigilanto naar het Binnengaathois vervaard waar gelukkig bleek dat de wonden niet levensgesaarlgk iraren Zq werd daar verbonden en kon nog s avonda Hbld huiswaarts keeren 10 48 18 18 1I H UI 10 66 11 0 11 0 11 16 11 M li 88 ll 8 10 7 M Ml 10 17 s 10 87 10 84 10 41 7 46 8 01 8 1 10 08 10 11 10 47 87 11 06 11 18 4 6 10 10 Tan alle kanten komen berichten van namaak en vervalsching van pc tzegels Het Boelgaarache strafportzegel vau 5 atol kleingetand wordt aldaar in een grof getande herschapen die duurder wordt betaald Het gewone 5 pf zegel vau Duitschland wordt hings cbemischen weg in bruin veranderd Voortreffelijk nagemaakt zgu de 10 pesetas van Spanje 1874 beeld der gerechtigheid het papier is echter vuil blauwachtig in plaats van wit Doitscbe zegels Ie en 2e uitgave komen voor met verkeerd gedrukt wapen het schgnt dat men het witte relief door vocht verwgdert en daarna een nienw omgekeerd wapen in de zegels drukt De bruine Griek ia een zeldzaam zegel terwgl de proefdrukken gemakkelgker te krggen zgn men heelt deze nu van afatempelingen voorzien en als echte zegels aan de markt gebracht Ook onder de Tnrkscbe strafporto s met opdruk Impriméc zgn vervalsohingen de namaak draagt een vetteren opdruk dan de werkeljjke zegels Op een veiling van postzegels te Londen is voor een Cadada 12 et zwart f600 betaald De veroeniging van bierbottelaara te Amsterdam hield gisterenavond eene vergadering Enkele nieuwe leden waren toegetreden Aan de orde was een voorstel om aau de brouwers een scbrgven te richten met verzoek niet meer san particulieren te leveren Het voorstel werd aangehouden totdat de veroeniging krachtiger zal zgn Het definitief bestuur werd samengesteld uit de volgende heeren M P Boom voorzitter W van Embden 2e secretaria 6 A Spgker secretaria A van der Zee Dzn penningmeester en A J F Ros commissaris Met een woord van dank aan het voorloopig bestuur sloot de voorzitter de vergadering De onderwgzer P te Medemblik is door den Baad ontslagei wegeiu onzedelgke handelingen met BchoolkinderennHg is te Alkmaar in preventieve hechtenis Een gedeelte van de werklooze sigarenmakersder fabriek van den heer J van Schuppen Bz te Venendaal heeft toegegeven zj zullen voor het lidmaatschap van den Bond der sigarenmakers en tabaksbewerkers bedanken en zgn daaromweer tot de fabriek toegelaten De verdereopen plaateen zgn aangevuld zoodat alles weerden ouden gang gaat Te Steenbergen is gisteren een tweede geval van hondsdolheid voorgekomen Het dolle dier is dnodgesahoten en door den veearts voor nader onderzoek naar de veeartaeogachool te Dtrecht gezonden Uit Freiburg in Baden wordt gemeld dat er den 12n dezer in het Schwarzwald weder veel aneeuw is gevallen en dat tot ii het Todtnauer dal de landstreek in een winterlandschap waa herschapen Te gelgker tgd wordt nit Bern onder dagteekening van 13 dezer melding gemaakt van sneeuw in Zwitserland In het kanton Schwyz is zooveel sneeuw gevallen dat het vee in de weide daardoor gebrek Igdt In den Waadtlandschen Jura ligt te Le Lien de sneeuw een decimeter dik op de daken en geeft alles in bet rond een wintergezicht In het kanton Appenzell ligt een sneeuwkleed over eene ruime uitgeatrekthsid Uit Interiaken is bericht ontvangen dat er op den Beateuberg den Abendberg en de Schuijnige Platte veel sneeuw ligt 6 84 4 60 4 67 6 04 6 11 6 90 1 84 18 68 1 06 1 18 1 1 1 8 1 44 4 10 8 80 11 60 1 46 1 66 8 08 SkO 8 11 18 40 11 08 Toorb 6 64 N dL d6 6 Z Zegw 08 Bl Kr 6 14 Zav lLi l Ooads 6 807 6 Amsterdam 0 8 9 40 AmsIsrdamWp 6 60 16 Saoda 7J0 04 1 4 Tegen een Rotteidammer die aan een lelegrsfist op een publiek telegraafkantoor had toegevoegd mgnheer n ia een ploert heelt het 0 M bg de rechtbank te Rotterdam f 50 boete geSiacht waaruit men mag opmaken dat de ambtenaar geen aanleiding had gegeven tot booe worden In aan Indische Omtrek vaa Jack in Dl Loc leeat men het volgende beschrijving tan het leven eener dame op een koffialüd in ontginning 0m de heeren eenige pas in vrij ontredderden staat aangekomen beroekers niet te geneeren blgkbaar bleef zgn vronw zoolang onzichtbaar Wij verdwenen in de kamers wMr ons droge kleeren werden aangeboden die we dankbaar aantrokken de zes traditio nee Ie haartjea ouder den ueus waf dan met eene keurig borstellje opgestreken en hoewel ds kleeren ons slecht passen want oozegaatheer woog ciica honderd kilo en was een hoofd grooter dan wg vonden we ons toch behaagigk in een droog pakean en dronken met genoegen een coguacje voor de natte voeten als elkomstdronk Als alles van een dakje was gegaan waa het zeker niet leien zoo opgewekt toegegaan als nu Do heeren hadden als b t ware een avontuur gehad en dat stemde opwekkend en gaf stof tot een opgeruimd gesprek £ n toen onze gastvrouw te voorscbgn was gekomen eenvoudig maar keurig netjes gekleed in saivng en labaja en de heeren aan haar waren voorgesteld toen begon het langzamerhand zeer vrooljjk ta worden Nu moet ik erkennen dat die dame ook een bgzondere tact had om een gezelschap als het onze prettig te ontvangen Dit is een gave zou ik haast zeggen Zg was een volbloed Europeesche met een prettig gezicht aangename spraak en zeer voorkomend Eu toeh ook met een weinig sans gêne zoo noodig in de binnenlanden waar men door regen en wind visites maakt en niet tiré kan aiju Ik heb telkens als ik er kom meer eerbied voor haar want het eischt meer dan gewone toewgdiug en wilskracht om als welopgevoede vrouw uit een Hollandsohe omgeving in een Indische wildernis vergeplaatsti daar den moed niet te verliezen het hoofd omhoog te houden den man die altgd werkt en zwaar werkt weer altgd lachend tegemoet te treden hem zijn moeilijk bestaan te helpen verlichten dan ais er kinderen zgn die op ta voeden en te verzorgen en bgna altgd alleen aonder eeniga toespraak dan een paar domme bedienden Eere wien eere toekomt en de hoed afvooff die kranige figuren die zonder zich ta verdiepen in het onbereikbare met haar gaven woekeren om den geliefden man te helpCB slagen in zgu soms zeer moeilgken arbeid en hem te doen vergeten dat hg alleen is en in de wildernis zijn beate jaren sljjt voor ean wellicht onzekere toekomst Het leven van die dames is aaer zeer moeilgk hoeveel moeite is er dikwgls niet au veabondaa om het perceel ta varUtan langs die ongebaande wegeu uren gaaus Eu dan blgven zg zonder morren thuia zien aleuhs nu en dan een vriend van den man of een chef wellicht maar er zgn er die in een heel jaar geen andere dame hebben ontmoet En toch zgu ZIJ vrooljjk en opgeruimd en zooals onze gastvrouw dikwjjls de ziel van het gesprek Wjj badden dos een allerprettigsten dag De tafel was natuurigk perfect onze gasir heer en g stvronw werden daarover gecomplimenteerd toen wg na afloop in de voorga lerg koffie dronkea en onze jonge Rotterdammer die hem in keurige woorden daarover een compliment bad gemaakt en min of meer ook zgn verwondering had te kennen gegeven kreeg heel laconiek ten antwoord ja ja natje en je droogje mag hier waarachtig wel goed wezen dat mag je er wel van hebben dunkt me wat zegt u er van dat laatste tot mg gericht Ik beaamde het ten volle Die hard moet werken mag ook wel goed ekn en een goed glas wgo ia goed roor da roode bloedbolletjes Aan de weduwe van den onder Herkenbosch vermoorden jachtopziener Hommen is door den graaf van Schaesberg in wiens dienst hjj was een levenslang pensioen toegekend van f400 en vrge woning U Oi 11 10 40 g 47 64 10 01 10 10 IIJO 11 80 t i 4 46 4 66 6 08 6 0 6 16 6 81 l 7 07 7 17 7 94 7 11 7 87 41 80 8 6 6t 8J 10 00 8 06 10 10 Aaa een particiilier achrgven van 16 Hei uit Boseland bg Chicago ontleenen wj het volgende Ik ben tegenwoordig trouw bg mgn vrouw thuia Ir is verleden week Vrgdag eens werkstaking uitgebroken aan da fabrieken van Pullmann 4300 meoschen zgn daardoor zonder werk en Onder die velen ben ook ik Er werd in den laatsten tgd slecht geld verdiend aan de fabriek Dit begon den meesten te vervelen Velen verdienden slechts de helft van wat ze in het begin van 93 maakteu Eerst werd er met de compagnie gehandeld over verhooging van loon maar toen dat zich niet wou schikken was het besluit spoedig genomen Vrgdagmorgen ging alles vredig naar het werk niemand dacht voor dien dag aan strike Om 10 uur wierp het volk werkende in de afdeeling waar de goederenwagons gemaakt worden hnnne gereedschappen er heen en om 11 uur was de gebeele fabriek 100 goed als leeg Het volk is zeer kalm en bedaard Groote giften komen er in om het volk te helpen een van 2500 dollar zelfs spreekt men dat een andere groote carren fabrikant 175 000 dollara heeft toegezegd Mnn zal ala met vereenigde krachten trachten Pollmann te dwingen om toe te geven Vele van die corren die by Pullmaun gemaakt worden verhuurt hg aan da juaatscbappijeo van spoorwegen Die carren zgn zeer doelmatig ingericht Overdag zyn het gewone paasagierawagena s nachts worden ze in slaapwagens herschapen Deze wagens brengen Pntlmann veel geld op Een reiakaartje voor zoo n slaapwagen kost ongeveer de helft meer dan iu een gewonen waggon Het verschil dier prgzen is grootendeels winst voor da comp PuUmann Nu is Amerika vol van vereenigingen en bonden en vele van deze stellen zich ook ten doel om in bet belang van den werkman te Btrgden l gen het kapitaal Van de 4300 werk takers hebben zich reeds 3500 aangesloten aan den Spoorwegbond en wanneer nu Pnltmann niet wil toegeven dan willen de apoorweg macbiniaten zgn carren niet meer trekken achter hunne locomotieven Dat zou voor de Pollmann oomp eene zeer groote schade zgn maar daardoor zou de werkstaking ta Roseland nog wel eens grootere afmetingen knnnen aannemen üialCren heeft zicb te Lonneker eene 28jarige vrouw met haar kind een tweejarig meisje verdronken Door de anarchistengroep Volharding te Sappemeer zal a s Zondag eene protestvergaderiog worden gehouden tegen het ontslagDgkstra Als woordvoerders zuHen optreden Dgkatrii en Lnitjes Het overlgden van den ond Minister Dr A Vrolik geeft den Heer W van Beuoiugeu te Uti t aanleiding tot de navolgende herinnering in de N Rntt Ct De overledene ia niet alleen een groot financier geweest maar ook een zeer bekwaam wis eh natuurkundige die aan de Utrechtsche hoogeschool na de verdediging zguer dissertatie De calore telluris infra auperfioiem augescente bevorderd werd tot Matheseoa Magister et Philosophioe Doctor De promotie van Vrolik had aldaar in de Domkerk plaats op de meest eervolle wgze au wel zes dagan na de verdediging zgoer academische verhandeling Zg had plaata 14 Juni 1636 More majornm bg gelegengheid der luiaterrgke feestviering van het 200 jarig bestaan der genoemde hoogeschool De doctorandi die toen more majorum op Toorvaderigke wgze met de kap zgu geprompveerd waren de volgende F P T van Emechut en E Fabius in de geneeskunde J A G van Heusde in de letterkunde A G G ënerman med doet en A Vrolik in de wia n nataurknnde t J H Scholten phil tbeor mag litt bnm doet en J J Snouck Hnrgronje in do godgeloerdhaid en W F Scholteo tot Gansoren in de rechtsgeleerdheid Aan I ieder dezer jonge doctoren werd door zgn pn motor uitgereikt een door Utrechtsche jonkvrohwen prachtig vervaardigde kap daarbg een gooden ring een geschenk van curatoren hem aan den vinger geatoken terwgl hg werd omhangen met een gouden eerepenniog aan een zilverenkoord dat een geschenk was der tadalijlte legeering Het zal nn juist B8 jaar geleden zgn dat die plechtigheid hier plaats had In die week VOO 13 18 Juni waa Utrecht in een feeatdos getooid zooals later nooit meer is gezien Hoe weinigen zgn er nog over die toen mede hebben feest gevierd en getuigen waren Tan de promotie met de kap diei acht doctorandi Onder die aeht ook Vrolik die eenige dagen na zgne promotie ala voorzitter der commissie Toor de feestviering nit de studenten de woordvoerder was bjj het brengen eener serenade Mn de woningen der jonkvrouwen die de Teraehillende isenlteitsbaoieres hadden gebordnnrd en bg gelegenheid van het feest aan de atndenien Iiadden gescbonken En nn onlangs Vrolik ook gestorven Sic tnuiaii gloria msBdi t San ond gast maakt ona opmerkzaam op dealgemeen gebruikte verkeerde spelling van dennaam der apeir die dezer dagen in ArtiscfeAmsterdafa tentoon zgu gesteld en waardooreen taalkènner een averechtsch denkbeeld krggtvan hetgehn er te zien is De tentoongesteldezeldzame diereu heeten Orang oetan boachmensch J Orang oetang beteekend iemand diegeld aoluildig ia Om deze laatste merkwaardigheid t aanschonwen behoeft men zeker nietnaar Artiac te gaan Haarl Ct VBK SIJ A C3 van den toefltaod der Gemeente Gouda over 1893 Aan het Verslag van deo toestand der Gemeente Gouda oTer 1895 ontleeoen wy nog hel volgende Vereeniging tot 0€ feQing in den Wapenhandel De Weerbaarheids Vereeniging Burgerplicht telde aan het einde tah het jaar 82 gewone leden 23 b anstigers 2 eereleden en 1 lid van verdienste Het bestnar dai uit 7 personen besiaat bleef nit dezelfde leden samengesteld daar de heeren A van Reedt Dortland en C C J Tan Mierop herbenoemd werden tiet Schietterrein aan den Rotterdamschen dgk werd tweemaal per week des Zondags van s morgens 10 aar af en des Donderdags namiddag Tan 4 nnr af ter beschikking voor de schietoefeningen gesteld Het Gymnastieklokaal wordt gebruikt voor de oefeningen in de behandeling Tan het geweer recrafrfloschool of het schieten naar de schijf met flobertpatronen Ter tegemoetkoming in de kosten ran roar licht enz ontTaogt de vereeniging jaarlyki f 50 uit de Gemeentekas De schietoefeDiagen ten getale van 40 werden door een groot aantal ieden bygewoond Verschoten worden 8007 patronen waarvan 2847 door de leden werden aangemaakt De uitkomsten der schietoefeningen waren zeer gunstig De oefeningen werden op Zondag 10 September met een huishoudeiyken achietwedstryd bealoten KERKELIJKE ZAKEN Ër zyn hier de volgende kerkelyke gemeenten eene Nederl an dioh Hervormde met 2 kerkgebouwen en 4 predikanten eene Evan gel iach Luthersche met 1 kerkgebouw en 1 predikant eene Remonstrantscb GoreformeBrde met 1 kerkgebouw en 1 predikant eene Gereformeerde ontstaan uit de vereenigiug Tan de Christelyk Gereformeerds en de Nederlandsch Gereformeerde doleerende gemeenten met 2 kerkgebouwen A en B en 2 predikanten eene Oud Gereformeerde met 1 kerkgebouw en 1 leeraar twee Roomsch Katholieke Parochiën die van O L V Hemelvaart en die van 8t Joseph met 2 kerkgebouwen en 6 geesteiyken eene Oud Roomsohe of van de BiaschoppeIgke Elerezy met 1 kerkgebouw en 1 geestelyke eene Israëlietische met 1 kerkgebouw en 1 leeraar De gebouwen voor den eeredienst hestemd werden voor eoover ona bekend is naar eisch onderhouden Uitgaven voor de openbare eeredienaten KracKCena overeenkomst ontvangt de Bt JaoskeiiE jaarlgka eene som Tan f 2400 van de Gemeente als achadeloosstelüog voor het gemis van b rafenisrecbten Makingen en schenkingen voor godsdienstige doeleinden krachtens machtiging aanvaard Makingen en schenkingen voor godsdienstige doeleinden kwamen niet ter onzer kennis ONDERWIJS KUNHTEN EN WETEN Scholen voor lager onderwas De Commissie van Toezicht op het Lager Ouderwga bleef samengesteld als in het vorige jaar De toestand van het Lager Onderwas is in onze Gemeente zeer bevredigend De hoofden der scholen zoowel als de onderwyzers en onderwflaeresseu kweten zich met nauwgezetheid van hndne verplichtingen Openbare Scholen De Gemeente heeft zeven openbare scholen De Eerste Kostelooze School in de Patersteeg Hoofd de heer J Gonda De Tweede Koateloozo School op de Nieuwe Haven Hoofd de heer S Poathumu De Tueachenachool in de Keizerstraat Hoofd de beer G N Kruisheer De Ëente Burgerschool voor Jongens aan den GroeuBweg Hoofd de heer H J W Huber De Tweede Bargernchool voor Jongens in de Lange Groeneudaalf Hoofd de heer R Leopold De Eerste Burgeraohool voor Meisjea op de Nieuwe Haven Hoofd de heer B P fan Cittert Jr De Tweede Buigersehool voor Meisjea op de Turfmarkt Hoofd mej M L J Bender Op al deu aoholen wordt ondennla gegeven I in de vakken vermeld onder de letters a j van art 2 der Onderwyawet en bovendien op de beide Kostelooze Scholen en de TuiBchenscbool in de nuttige handwerken het bandteekenen en de gymnastiek lett k q ea s op de Eerste Burgerschool voor Jongens in de beginselen der Franache taal die der algemeene geschiedenis en dis der wiskunde het bandteekenen en de gymnastiek 1 tt 1 o P q en s op de Tweede Burgerschool voor Jongens in de beginselen der Franache Hoogduitscbe en Ëngelsche taal die der algemeene geschiedenis en die der wiskonde het bandteekenen en de gymnastiek lett 1 m n o p q en s op de Eerste Burgerschool voor Meiajei in de nuttige handwerken de beginselen der Franache taal en die der algemeene geschie denis het bandteekenen en de gymnastiek lett k 1 o q en s op de Tweede Burgerschool voor Meisjes in de nuttige handwerken de beginselen der Fransche Hoogduitscbe eu Ëngelsche taal en der algemeene geschiedenis het handteekeneBt de gymnastiek en de fraaie handwerken lett k 1 m n o q s en t Ook bestond hier eenb Openbare Kosteloote Avondschoul voor Jongons en Meisjes waarop herbaüngs onderwya wevd gegeven in de vakken a i van Art a der genoemde Wei Deze school werd ïn overeenstemmiog met een voorstel der Plaataeljjln CommiMie van aebooltoezicht gesplit i eene voor Jongens en eene voor Meinjea Op de Jongensschool die gevestigd bleef in het gebouw der Ie Kostelooze School wordt by voortduring onderwijs gage ven in do boreogenoemde vakken terwyl op de Meisjesschool die werd overgebracht naar de lokalen der Ie Bnigersohool voor Meisjei behalve in lezen schryven rekenen en de Nederlandscbe taal vooral degelyk onderwys werd gegeven in de nuttige handwerken Ingeschreven werden voor deze school 85 leertingen waarvan 10 niet werden geplaatsteu l bleek niet te kunnen lezen of schrgvea welke laatste gaplaatst werd op den hierna tevermelden Cursus voor VolwaMenen Hetgatalgroeide in de laatste week n tot 96 aau waarna besloten werd geen nieuwe leerlingenmeer aan te nemen De school moest by ditgroote getal in 3 in plaats van in 2 afdeelingen worden ingedeeld Door het Bestuur van het Departement Gouda der Maatschappy tot Nut van t Algemeen werd een adres aan den Gemeenteraad gericht om den door dit Departement opgerichten Cursus voor onderwys in lezen en Bchryven aan volwassanen In het vervolg voor rekening der Gemeente voort te zetten Nadat de Commissie van Toezicht had verklaard dat genoemde Cursus in eene werkeiyke behoefte voorziet besloot de Raad vanwege de Gemeente in den winter dezes jaara eenen Curaua voor volwassenen te organiseeren Deze werd den 16n October geopend Het onderwya bepaalde zich tot lezen en chry ven Daaraan namen 88 personen verdeeld over twee klassen deel Het onderwys in het bandteekenen wordt op zes openbare scholen door den beer J J Bertelman gegeven en op de 2e Kostelooze School door den heer M den Oudaten onderwyzer aan die school Het ooderwya in de gymnastiek is aan de Ie Burgerschool voor Jongens de TuaachenBohool ea de 2e Kostelooze School aan den heer H J Steenbergen opgedn en en dat aan de 2e Burgerschool voor Jongens de beide Burgerscholen voor Meisjes en de Ie Kostelooze School aan den heer H Ouderkerk Het onderwys in de handwerken voor meisjes werd gegeven op de Eerste Kostelooze School door twee onderwyzereesen der school en twee uitsluitend daarvoor aangestelde onderwyzereaien op de Tweede Kostelooze School door drie onderwyzereasen der school en twee onderwyzereesen uitsluitend voor de handwerken op de Tasacbensohool door drie onderwyzeressen der school en twee uitsluitend daarvoor aangewezen ondeiw zereiaen op de Eerste Burgerschool voor Meisjes door drie onderwyzeressen der school en eene uitalnitend daarvoor benoemde onderw res en op de Tweede Buigersehool voor Mei ijea I door da onderwijzereaaen der school tSBSBSSBBCSSSBBSaSSSBSaSSSS m mS Bnitenlandscb Overzicht In de zitting welke giateren door het üngelsche Lagerbnis werd gebonden verklaarde sir Edward Orey vice minister van buitenlandsche zaken dat de door Frankrgk ingediende vertoogen tegen de Congo overeenkomst niet zgn onderworpen aan de onderteekenaara van het Bcriynache verdrag Dnitacbland heeft protect aangetaekend tegen de overeenkomst dit proteat heeft echter Heen betrekking op bet recht van Conga tot afstaod van grondgebied omschreven in art 3 van het Berlgnsche verdrag Dnitschland meent dat zgne bekrachtiging in dit geval een ver eischte ia Tnrkiie haaft niet tegen da ovetaaokomat gaaproftataard allaan heeft da Tnrkiaha ga zant mondeling verklaard dat Wadalol steeds door de Porte zal worden besckoawd ala een intagraerd daal van de bezittiogen in Egypte De Engelache baiatting van Wadelaï brengt daarin vojgena i s Porta gaan verandering hoegenaamd Het proteat van de Duitaabe regeering togen de overeankomat tnaachen Engriand an dan GangoaUwt heeft te Landen no indrak gemaakt Dnitschland wil Engeland wel tot vriend maar niet tot bnnr hebben en dit zou bat door t verdrag an koning Leopold worden Onvoorwaardelgk moet de toeatand verandenn schrgft da Vosb Ztg shetzg door de conferentie of door diplomatieke onderbandelingane De Timee betrenrt bet zeer dat Ooitsoh land bezwaren maakt en poogt deze toe ta schrgven aan de aanvallen op de Dnitache regeering door de Biamarckparcg die eene vriendschappelgke staatknnde tegenover Engeland bestrijdt Het Cityhlad ontkent dat Engeland de Dnilachers opzettelgk wilde kwetsen Hoe ongeaohikt de gedragalgn van lordKimberley moge sgn scbnjft het blad of in hoeverre hg te kort moge zgn geachoten alia omstandigheden en voorwaarden in aanmerking te nemen het Dnitsche volk zal aan dit land groot onrecht doen indien bat een oagenbUk gelooft dat wg opzettelijk getraobt habhas het de loef af te steken Crispi deelde gisteren in de lUliaanacheKamer mede dat de kobinataorisis is opgelMtes dat de miniatarraad het volgand finonaiealprogramma heeft vaatgeateld De regaeringziet af lo van het 2 10 op de grondbalasting 2d van bet zegelen der endossemanten vanwissels 3o van de belasting op da inkomsten In het daardoor ontstaande tekort van 23 miltioen zal worden voorzien door baaQinigingan en door wgziging der wet op denalcohol Onder handhaving der hazninigingen van 45 millioen op 21 Febrnari door Sonuino aamgekoudigd verbindt da Regaering zich am nog 20 millioen op den dienst 1895 6 ta hezninigingeu Crispi voegde er bg dat da Eamar zonder te wachten op de vroeger voorgestalda benoeming eener commissie van 18 leden voor het onderzoek van herrormingan in destaatabegrootisg de diaensaie over de flnoneiaela maatregelen kan hervatten De Kamer heeft in overeanatammin rntt de Begeering de benoeming der commisme van 18 leden tot Nov a a nitgeateld en besloten aanstaanden Dinsdag een aanvang te maken met de behandeling der finanoieele voorstellen Men spreekt er van dat de verstandboading tnsschen Crispi en den Koning niet beter schgnt te worden De premier wenscfat wal sgemaen overleg maar hg weigert agna nancieale plannen te laten varen en ataat hoogstena eenige geringe wgzigingen toe Mocht het Kabinet dus met eenige portefenille wisaelingan maar overigens onveranderd zich waar aan da Kamer vertoonen en mocht de Kamer hetgeen te verwachten is hare goedkeuring aan het financieel program ontbonden dan wenscbt Crispi ontbinding En daar wil de Koning niet aani De prefecten der provinciën hebben ongnnstige rapport n nitgebracht Sana ontbinding zon waarscbgnigk een grootan aanwas der democratische socialistische en dericale groepen ten gevolge hebben en mag dus van het standpont der Kroon bezien eai garawpv Igke stap heeten Het onde Kabinet aan giateren indaKonar optreden mat Boselli voor financiën Sonnino Bcbatkiat Ma liani landbouw Maar de geheele vergadering die twee nren dnnrde ward gewgd aan de nagedachtania van Niootara die eergiatereu morgen geatorven is Crispi agn onde partggenoot Imbriani Cavalotti Micali en anderen vermeldden de politiake en militaire daden van dezen patriot en daarna werd de de vergadering ten teeken van rouw geslotea In baron Giovanni Nicotera die op bgna 66 jarigen onderdom overleed is een der belden nit den strgd om ItaliS s eenheid haangegaan Ala 20 jarig stndant verwisselde hg de wetboeken voor het geweer en sloot zich aan hg de opstandelingen in Calabrie Maar dan eens weid hg gewond en in de eipaditie van Mazzini tegen de Napolitaansche Bonrbons gevangen genomen en ter dood veroordeeld Deze straf werd in levenslangen arbeid op de galeien veranderd Drie jaren lang onderging hg die atraf tot da revointie van 1860 ham bevrgdde Nicotera maakte als adjudant van Garibaldi in 1866 diens veldtocht naar Tirol mede Ala staatsman behoorde hg aanvankelgk tot da uiterste linkerzgde doch langzamerhamd werd bg meer opportunist Hg werd in 1876 minister in het Kabinet Depretis eu werkte sadart mede tot behoud en ontwikkeling van h t rjjk dat hg mede had halpen stichten Stamboelof de Bismarck van Bnigarge moge al om wettige politieke redenen van het mi nisterpresidentschap verdrongen zgn zgn dictatoriaal optreden bad hem impopniair en I bg velen zelfs gehaat gemaakt terwgl vooral I RusUnd tijdens czgns bestuur nooit tot eenige I toenadering zon te bewegen zgn geweest I geenszins verbeurde hg nog het vertrouwen I van zgn vorst Mgn lieve Steven Stomboalofi