Goudsche Courant, maandag 18 juni 1894

Hollandsclie IJzeren Spoorweg Maatscliappij 33s e Jaargang Maandag 18 Juni 1894 mmsm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 ö rafels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekmid Aaar plaatsruimte 1 Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 4 A De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prosper dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN eluerf ï i£n nd hem denr dagen cru dm dag mynar troonabestgging af lieb ik in n mijn büteo raadgerer gezien irieo ik met het Tobte Tertronwen alle politieke roornemana an baalniiea madedeelde en b elke gelegenheid irond ik in myn eer teQ nudgerer al e eigeoiobappen die hem ala trouw vriead krachtig iiaatiman en moedig rerdediger der bulgaanche aak en trouw onderdaan kaoaehetMn De Voret apraekt ign hartaiyka dankboarbeid uit Toor de dieniteo met voorbeeldelooa patriotiame door den minister beweaen Ondanks den wenscb der Hegeering dat geen betoogiogen gebonden souden worden komen Taal deputaties uit alle oorden das landaprina Ferdinand dankt betuigen en trouw beloren aan de nieuwe Hegeering Met Eumenié zgn de betrekkingen Tan Bttlgarge loa goed mogelgk Beide rolken babben deaelide belangen Ook met de Porte ia de Terstandhoudiog uitstekend De tiultan lou eens rerklaard hebbeu dat boewei Bulgar e is afgescheiden de greuaen van agn Ryk deielfda zgn gebleven en bovendien uu verdedigd worden door een leger van 150 000 roortreSeiyke Bulgaaraobe soldaten Het eeuige gevaar dat Bulgarga dueht is n geheime overeenkomst tusscben Oosteurgk aa Ëualand tot vardeeling van bet Balkanaohiateilattd f LINNEN FMOLS voor Dames en Heeren A van OS Az E 73 73 Beurs van Amslerdam H 14 JUNI Vor kn 89 4 Vi iv M s 84 141 It 807 V 100 In 80 841 880 IJir 87 108V i8y U7 04 10 101 is v 80V loov IM s 1781 183 1041 l 801 18 V 14 1 Vi 1041 slotkoers loof lOSl Vis i 801 ïtinnuini OerL Ned W 8 dito dito dito dito dito dito Ha a Obl Ooudl 18SI ai 4 iTtua IniehrUvioi 1881 81 6 Ooaran Obl ia papier 1811 i dito ia silver 1888 6 taBTDUi Oblig Bet tioket 8 diU dito 8 lltnuils Ubl Oost Se Serie tdito OsooDS 1880 4 ditobijSotbi l88a4 dito by Hope 188V S0 4 inv 87 041 101 140 1841 t 8V 86 881 K l 1087 7 i 110 io V 481 60 ia 186 IM ls 1071 loiy 114 118 i Ifastowa dito aaud 8 lirstas Dombr dito aand 6 Kirsk Ob Asow Sp kap sand 8 LosowoSswssl Bp Mg oblig 8 101 Orsl Vitebsk ilite oblig 6 UBVAiidWsst dito aaad t dite dito oblig 4 loiv Auiinu Osat Pao Sp Ug obl 6 IUo k North W pr 0 v aaad dito dito Wia St f eter obl 7 Denvar k Blo Gr Spm eert v s Illinois Oeetral obl in good Louiav fc NasbviUaCert v aaad Helioo N Spw Mg lehyp o A Hiss Kaoaas v 4 pot pref aaod N York Oauriofc West aaod dito Penns Ohio oblig 6 OrsgoD Calif le bvp in aoud 8 Bl Psul Minn k Aaoit obl 7 Go Pae Hoofdlijn oblig dito dito Liae Ooi la h p O 8 OsHUA Caa Soutb Cart v aaod VlH G Ballv k Nar la h d o O AflBiterd Omaibui Hg aaod Xotterd Tramweg Maats aaad Nbb Btad Amsterdam aand 8 Stad Botlenlam aaad BlLHl 8ladAntivenMnl887S s SmkI BrussJ 1888 Vj HOHS Tbeist Begullr Gesellsch 4 Omtihh StaataleeoiDg 1880 8 E t Oost B Cr 1880 3 S uni Sttd Madrid 8 1888 y NukML Hn Bpobl eert 8 Bnrgcrlttk Stand Hoordreolit GEBOREN 7 Juni coders J Vlot ea A Hofmans ADVERTENTIBN Bevallen van een Zoon A 11TEEW6HLEN SaviEBin Anuterdam 12 Juni 1804 Heden overleed na een langdurig en smarteiyk doch geduldig Igden na tgdig voorzien te zjjn van de H H Sacramenten der sterrenden myn diepbetreurden en onvergetelgken Echtgenoot en onzen innig geliefden Vader HENDBIKD8 COBNBUS JOHANN08 viS DU KIND in den ouderdom van ruim 41 jaren Wed C T D KIND v n A Gbe H A V D KII O A ü V D KIND A J V D KIND Qoudtt 15 Juni 1894 ♦ Tot ooie diepe droefheid overleedbeden na een langdurig Igden in denouderdom van 38 jaren onze innig geliefde Echtgenoote Moeder Dochter enZuster PLOUA BLOE vah DAHnm Uit aller naam H BLOK BotUrdam 13 6 94 Eeniffe en eUgememt kenniêgtving Hgnen hartelgken dank aan den ZeerOel heer H J Da VOOGT voor zgn trouw bezoek gedurende de ziekte mijns Echtgenoots ondervonden Wed H O J V4K Dia KIND VA As Openliaar Onderwijs Toelitiog VAD Leerlingea op de Burgérsekolen De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de loschrUvtng van Leerlingen wier plaatsing men na het eindigen der zomervacantie in 1894 op boveugenoemde scholen verlangt zal geschieden op DINSDAG den 19ü JUNI 1894 des namiddags ten vgf uur Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Oommisaie De Seeretarie J H VAN DEE VOORT Qouia 6 Juni 1894 worden in verschillende plaatsen HOOFDAGENTEN gevraagd voor Paarden en Vee Verzekering Franco brieven aan de ürnu BOOMS ANTEN k Go Adm Assur en Expeditiekantoor Gravenstraat lo f n Haag tfOfJk PDIKE OUDE a t SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt NIGHTCAP Yerkrüfibur bjj M peete r8 Jz N B AU bewyt nm echtheid ia n n oaohet en kurk Btaed Toor I SCHIEDAW I UBD D den naam der Firm P HOPPB Advertentiën n alle Aintwia en BuUantamlteht Couranten warden dadaljjk opgeaoadan door het Advertentie Bureau van A BBINKMAN t OJS ta 6w4 Cioedkoope Reisgelegenheid A tooïin eaaQ erLteaa TT oor 30 a sigreix 1 ïftfftaSÖSOiïïfcHB ï ffeldig op alle lijnen bij de Maat schappij in exploitatie Prijs lsteKlasse 50 2de Klasse f 35 3è Klasse f 25 verkrijgbaar gedurende de maanden JULI en AUGUSTUS dagelijks aan alle stations Onbeperkte vrijheid tot reizen Voorwaarden met kaartje der spoorweglijnen enz tegen 3 centH verkrijgbaar aan alle stations en bestelkantoren Anuterdam Juni 1894 De Raad van Administratie Het gedelegeerd lid R VAN HASSELT fi 1 van den Vgftienden Bg den uilgever W KUPPEBS te Batrltm ia Jaargang van het Novellen en Anekdoten Magazijn Bevattende iedere maand eene keurig geêchreven boeiende Novelle en tal van Anekdoten Snedige Oexegden enz Het NOVELLEN en ANEKDOTEN MAGAZIJN bevat niets kwetsends niet wat in strgd ia met de goede zedeu iets dat men niet altgd kan getuigen van de Novellen en Humoristische literatuur onzer dagen Hot NOVELLEN en ANEKDOTEN MAGAZIJN schenkt eene nuttig aangename verpoozing door zijne mot zorg geichreten NOVELLEN en stemt tot vroolgkheid door zjjne geestige en van humor tintelende Anekdoten Het NOVELLEN en ANEKDOTEN MAGAZIJN vorsehgnt v Sr den l aa vw 4 maand in 32 pagina s ro al 8o post dnidelgken druk Men abonni eit zich voor een geheelen jaargang waarvan twaalf afleveringen een 4ad vormen Titel en omslag worden bg de 12e aflevering gratia verstrekt De prgs is uiterst goedkoop namelgk f 1 S0 franco per post f 1 7 S te voldoen in hal aariykscbe termgnen De inteekeaing geschiedt bg den Boekhandel Postkantoren of bg den Uitgever M De eerste aflevering bevat eene boeiende NOVELLE van de hand van den hee H J M VA Dg Bbovil getiteld Liefde en Bouw Voorts Op de Velocipede enz enz i w Onfeilbaar Uiddel Copae fin Bols 1 40 de Uier D OOOHAC ri BOI Borst en na de SoeiiU Anani me door Iwt Mhe 1 taail om ktrenieit hoedulfthaden gnniUs bsicBd wordt sóloTOid la vrrCpMId b u Bde BesBohen VKn 5 Uur bihond TOOrzlon v h heLttJift TMiDr l 1 VAUHAHBLROOI MELIANTHE firma Wed P B 14 Gouda P H J V WANKÜM J MELKERT Oosthaven Superior Borst Hooig Extract Bekroond met Een Diploma en Uouden Medaille GENT 1893 Ooudeu Medaille BOLSWABD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World s Hjgienic Exposition Chicago VANUAIITSEn I i m II m mi Nienwendijk 241 Eerste kiis v d Dtn AMSTERDAM Samengesteld uit de meest heilzame besfcanddeelen is aangeuaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Geneest on iiddelH k Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE ia het beste middel der wereld H van Schaik Co Machinale Fabriek DE B0NI6BL0EM Bumatra straat 267 Ven Haag Verkrggbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Oouda Tandarts Lion Blitz TE C0N80LTEEBBN Woenêdags en Vrijdotgs van tot 3 ran Markt M Gouda Ditalnitend voor Oee onneerden op ae G00D8CHE OODEANT tfSHK 44 GRATIS bekomt die laser van dit blad hst niet alle voor llsksa misT ook voorasroadsa hoogst belasgrl ks astlHiab k naar het Fransch van Xavier de Montépin Hen ohrqre eene briefkMit un lUohtèi i BoeUumde te wwvwv Rotterdam awaw 544 pag druk ia aan het Bureau dezer Courant te verkrggen tegen den spotprgs van 40 cetlfc De voorraad is niet groot men profiteere dus van de gelegenheid Oouda Snatporsdrak van A BBDmuK k looii i No 6379 IP BINNENLAND QODDA 16 Juni 1894 Donderdag had in het café De Bomeinc de aanbesteding plaats van bet doon vau eenige herstellingen aan de waterkeering van den Folder Bloemendaal langs de rivier de Gouwe Ingeschreven werd door B J Nederhorst voor f 1 15 W Bokhoven voor f 1880 i C Jongenburger voor f 1825 de wed T van den Berg voor f 1782 H de Jong voor f 1674 T de Waard voor f 1574 en W A Verbrngge voor t 1548 Dinadag 19 Juni s nam 2 uur heeft erin de Gtoote of St Janskerk wederom eene or f bespeliug plaats te geven door den heer H B Spaanderman Zg die bg de vorige uitvoering tegenwoordig waren zullen het met ons eens zgu dat er toen waar kunstgenot was te smaken De aitvaering op Dinsdag a s belooft echter de voorgaande verre te overtrefien daar zg speciaal gawgd aal zgn aan de herdenking van den shig lig Waterloo op 18 Juni 1815 No 2 van het programma De slag hg Waterloo van Wilnu zal ongetwgfeld alle tas h eortoa in ntaa brsngn omdat vooral daarin het fraaie orgel zoo tot zijn recht zal komen Mmi verznime deze gelegenheid dus niet Het programma luidt Wilhelmna van Nassonwe vAdrianosVBlaiia8 Oude wgs De slag bg Waterloo Wilms I a Marsch Het optrekken der verbondan legers onder Wellington en Blücher b De Franschen onder Napoleon trekken op IL B Wellin n geeft bevel tot den aanvat b Blflcher geeft bevel Kanonschot e Trompetters I blazen alarm Tamboers ilaaa alarm in a De slag b De prins vah Oranje ia verwond e Het Nederlandsohe leger wreekt zich daarover op den vHand IV a Marsch Generaal Bdlow rukt vanter agde op b Bdlow valt de franschen aan de slag is algemeen o Do Franechen worden geslagen j trompetters blazen victoria d Do FranochJn vlachten en worden vervolgd V Het gekerm I der gekwetsten FEVILLETOX De laatste eenei Fanulie Naar hit Tranacli 46 De muur is hol nnl den roet tot im den top Toorheen htd die loodrechte gang twee aitgangen én un den voet weHc men diohtgemetseld heeft en een vftn boren welke nog t ia Klimmend all een soboorateenTeger ben ik gekomen op het inintige dek van den tjoren dat je wel kent De reet beteekende nieu In het dak Is een raAmpje of een lucbtgat dat meestal openstaat erenals thans het geral Was De khti op is tot daar opgeroeid Die halpraardige klimop welke mg too dikwyis als trap gediend heeft otu verrolgens door het renner in e kamer te khmpien ffDese keer Werd die boom dus je redder En ik die gelo e dst je erloren waart I O als ik t eeui geweten had fffe zalt ver begrqpen dat ik mij onderweg niet ophield Twintig minuten na de komst ran je echt genoot stond ik in het Urk In de achadnw ran den muur oop ik naar bet rerrallen gedeelte dat je wel kent en ran d ar ging ik regelrecht naar de Fazantenhoare Omsireeks half twee kwam ik er aan H d pachter de Poorter sliep natunrlqk Ik heb hem niet gewelt Onderweg had ik nadenkeiideoTar bet gebeurde een bc sluit genomen Stil sloffp ik naar mijn kamoij en opende inijn schrijftafel wiiMq ik T9U ooTMniDDe nu taadigheden steeds VI a Do EogeUchen zingen lOodsare the khingc b De Nederlaaders Wilfaelmaa Ton NasBonwec c Do Praiaen Der König rief nnd Alle Alie kamen f d Algemeene rreagde wegena de behaalde overwinmng 3 a Nan Danket Alle Gott fttr die Orgel genatzt von Ktanz Liszt b Are Verum Mozart 4 Variatiën orer Seht er kommt mit Freie gekrOnt uit Handera yJudasMacabaasc J V Muller 5 Fantasie orer de Nederl volksliederen cWilh van Nassauwen Wg leven rrg wB leven bigt M H v t £ nigs Wien Neerlandfich bIoed Odeo TToegere stadgenoot de heer W van Limboi h thans ontvanger der directe belastingen te HeinkeoBzand isals zoodanig benoemd te Beneden c a Gisteren werd een man nit Teenbnizen aangebracht meer dood dan lerend hy i in het Gasthais opgenomen Gisteren werd een minderjarig meisje nit Groningen dat zich aan prostitutie overgaf door de politie aaogehooden Als een byzonderheid kan gemeld worden dat de rroaw van M alhier bevallen b van 3 welgeschapen dochters Gisterenavond had eene leden vergadering plaats v n de HoLl Maatschappy van Landbouw afd Gonda en omstreken waarin de panten an beschrijriDg voor de Algemeene Vergadering op U Jali alhier te houden met eenige kleine opmerkingen werden vastgesteld Tot afgevaardigde naar de meeting over Bimétallisme te s Hage op Maandag wed gekozen de neer D Rogter Tot afgevaardigden ter Algemeene Vergadering werden gekozen de heeren J Bree rt Lz en J M Noothoven van Goor tot plaatsvervangende leden de heeren Hooftman Both Verweg en Rayter Tot Bestuurslid werd gekozen de heer D Verweij te Gonderak met 29 stemmen en tot candidaat voor lid van het hoofdbestuur de heer J C van der Torren te Waddiniveen met 34 stemmen eeuige honderden guldens heb H en Na eenige kleinigheden bijeengepakt te hebben wandelde ik op mijn gemak naar Dinan waar ik aankwam voor het aanbreken ran den dag Je weet dat ik een uitmuntend wandelsar ben Vandaar nam ik de eerste stoomboot aaar Siat Halo te tien uur zat ik op een groote Engelsohe kanaalboot die eiken Dinsdag naar Southampton rertrekt Den arond ran den rijgenden dag berend ik mij te Londen Ik beb verstandig gedaan om heen te gaau Als ik in Bretagne gebleren was had ik wellicht in een hoogst moeilijken toestand kunnen komen terwijl thans niemand zich met mij bezig heeft gebondM Toen ik vertrok kon ik natuirUjk niet roorzien dat je echtgenoot den rolgenden dag rermoord zou worden en ik wilde bom eens e n kool storen H moest in het geloof blijren dat ik in den toren ran honger gestorreo was zieh rerheugen ran mij ontslagen te E n en dan ton ik hem op zekeren dag rersohrikkelijk het land opjagen door m op het kasteel te rertoocen en hem een beleefdheidsbezoek te brengen Dat zou roldoeude geweest zijn om hem roor goed te genezen ran zyn kwade rermoedena De zaak is geheel anders geloopen en spijten doet t mj niet omdat de hinderpaal welke ons acheidde thans niet meer bestaat Maar ik moet alles welen wat omtrent dien moord bekend is ten einde daarnaar m n houding te kunnen bepalen Men beschuldigt dien boschwBchter od heeft hem gearresteerd Is hij t die de misdaad gepleegd heeft P Ik twijfel er geen oogenbUk aan vGoedl Maar waarom beeft hjj den generaal vermoord Zeker niet om ssq aangenaam te zqn Uy haat n als de pesk i In de Dinsdag te Amsterdam gehonden algemeene vergadering van aandeelhouders der Maatschappy tgt exploitatie van ataatsspoorw en werd goedgekeurd de ontwerpovereenkomst met den Staat en de Krimpenervaard spoorweg moatschappy omtrent de exploitatie van den locaalspoorweg Gouda Schoonhoven Men Bohrgft uit Schoonhoven dd 12 Joni Dat het niet overbodig was dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier heden een lezing liet houden over de bedryfs en inkom stenbelasting bleek hier hedenavond De 2e voorzitter der Kamer opende de ver gsdering en begon met te zeggen dat vele specialiteiten waren aangezocht om deze lezing te houden doch allen verhinderd waren te komen en dat zü toen op aannden van den heer inspecteur te Gouda besloten waren om onzen stadgenoot den heer H G Geelhoed secretaris der gemeente uit te noodigeb daar het hem gebleken was dat deze hter veel todie van de zaak gemaakt bad Welnn de Kamer gaf hieraan gevolg en zoo trad de beer Geelhoed ginteren hier op voor een zeer tolr ke vergadering Hy begon met den toestand van s lands financiën na te gaan gedurende 1813 tot heden om zoodoende te gerakm op het punt in quaestie nl de bedryts en inkomstenbelasting Pont voor punt of liever vraag vomr vraag zooals die op de beschryvingsbiljetten voorkomen werd door hem behandeld Voorzeker zullen wg moeten erkenueUj dat de wyze 4 waarop de heer Geelhoed de zaak uitlade zeer eenvoudig was Toen sprekw de vragen behandeld had alléén van biljet A bestond er gelegenheid om van gedachten te wisselen en vr entedoen waarran door velen gebruik werd gemaakt De beer Altena oudrykeontvanger bracht in warme bewoordingen hulde aan den oud ministar Piersen £ en daverend applaus volgde op zgn woorden Wegens het vergevorderde uur werd de vergadering verdaagd tot Vrydag a s De heer Geelhoed zal dan biljet B behandelen Voor eenige weken heeft men te Waddingsveen een depot voor klein vuurwerk gekregen Niet te gelooven is het hoeveel centen deze a£bire den jongens aan vnetzoekers zerenklappers knalboonen enz kost De politie beeft er bovendien s avodds vooral des Zondags het genoegen van de sissende klappende en knallende jeugd na te zetten teneinde het dikwyls gevaarlgk spelletije te doen eindigen ffHg heeft hem rermoord omdst h rertiefd is op mg antwoordde merroaw ran Uansweerd ns eren geaarzeld te hebben Verliefd op jou F riep de heez Van Trichtroorde Hij een bediende I Dat is wat al te kras Maar nu ik m wel bedenk herinner ik mfj dat ja my hetzelfde reeds rerteld hebt roor de ramp fik sprak ran dien man in het oogenblik toen mijn man hetvoorplein opreed mompelde Marianne ivJa ja nu herinner ik t mg zeer goed Ik had je juist verteld dat die knaap mij een rorige maal geriau had ea ik vermoedde dat hg nüj bespion neerde Je vergiste je niet Luister sleehts Hfj heeft ontdekt dat jg mgn minnaar was en weet wat in den nacht ran St Hubertusdag op bet kasteel roorrièl Niet alles want hg meent dat js dood bent Hg rertelde mij dat je ongetwgfeld een poging hadt aangewend om door de pat aan den voet ran den toren te ontrluehten e dat je dasrb den dood hadt moeten rinden 1 3e hebt hem dna gezien na den moord 0p den dag ran de begrafenis Ik heb z moeder die ziek is eu vlak bij bet kasteel woont een bezoek gebracht HU was daar en dorst mg een onderhoud rragen onder rier oogen Ik heb er in toegestemd hem aan te hooren Bn heeft hij erkend den generaal rermoord te hebben F ffNeeu Hij bezwoer mg onschuldig te zgn Maar bji verklaarde mg te beminnen eu kon zijn vreugde ran jou ontslaan te sijn niet rerbergen De hemel gare dat hg er in gesUagd was zich te redden I De reldwaohters anesteerdeu hem een oogenblik Bene famamoadv te Waddlogateen UfjfiÊfi d er dagen de onvoorsichtigheid eene oog bgna gloeiende strykbont p ateeaen vkttx der keuken te leggOB Tarwöi z de bo l opbergt komt kaar aofatgsnoot faianaa dia niets kwaads vermoedend het ding opneemt om het ter zyde te leggen Bl m I wat beduidt dat na al t rel van myn pooton af De echtelyke vreugde vru dien avond 1 zins gestoord I Aanstaanden Dinsdag viert te Haastr ekt eene inwoonster der gemeente mei L F EUbatau haar 95sten verjaardag ID baar jeugd was zy vaschvrouw en marketenster by het eerste bataillon in nterie en nOm als zoodanig deel an den tiendaagsohen reldtocht Zij is nog zeer levenalostig en neemt iteads trouw hare godadieostpliohten waar Woensdag werd door het bestunr van den polder de Broekveidaa en Vettenbroek onder Reeawyk publiek verhuurd het grasgewas van vier peroeelen land in dien polder De uiialag is dat van de peroeelen 1 en 2 in combinatie pachter ia geworden voor f 124 A Kool en van de peroeelen 3 en 4 voor f 128 A de Groot beiden U Refuwyk Da verhuring of verpachting betrof de lita snede van het gra ewas Sedert de oprichting 4 r kaonaorkt heerteht te Oudewater des Vrydags eene gezellige be dryvigheid daar in de laatste w en de ssarkl met ruim eeu honderdtal kaoawageni bezat was Zoowel voor den faandd ab voor den boerenstand ware het evenwel te wensehen dat de pryzm niet zoo gedrukt waren en meer in evenredigheid kwamen met de paoht der landeryen of omgekeerd I en toch by de markten in den omtrek vergeleken is hier op de markt redelyke offcrek van kaas Daarby heeft sedert het b n der kaasmarkt de in naam bestaande weekmarkt desVr dags meer t aanzien van een echten marktdag gekregen groote collecties planten en bloemen uitstallingen van kaaavaten en ander bontwerk touwwerk enz vinden by grooter aantal marktbe oekerS nog al koopos en geven het stadje op dien dag een levendig aanzien Doch niettegenstaande al dat opgenoemde moois blyven de vele alhier gevestigde kaashandelaren bewaren dat idle toestanden bestaan uit een licht en sohadnwzyde en üon de toekomst zal zulks leerea door de opgerichte markt voor den kaashandel ia dit plaatsje eerder terug don vooruitgang i nadat ik vHtrokken was fKu weet hg dat ik in je ksmer was echtgenoot te huis kwam Ja ik bqa er zeker van dat hij je Uags het klimop naar boren heeft zien kTaulsren vDan E D wg orergeleverd aan de genade ran dien knaap Hij zal spreken al was t alleen naar om de rermoedeas die hsm beswsrw op een ander te sohuiven vNeen Hg zal zwijgen trOmdat h hoopt dat ge hem zalt beloonen roor zijn Btütwijgen Maar hij bezit een geheim dal ons in het verderf kan storten Als bg zegt dat ik je minnaar was ben ik t dien men rau deu oioord sïd beschuldigen Je Zult geen moeit hebben om te bew n dat je op see waart toen de misdaad geplee werd Maar ik ik heb alles te vreesen Hóetoo F tfLuisterI fis noodig dat je alles weet Na mij gehoord te hebben loio je n vsrowdeelen maar ook raad geren Ziehier wat ik gedaan heb Ha bet ontvettend nur waarin wij orefrallen werden heeft mgn echtgenoot m j niet neer misten In miju tegenwoormgheid deed hq de deur ran de torenkamer dichtspijkeren en bij deelde a j mede in den eersten tgd geen plan te hebbau mijn rertrekken te rerlalen en dat k er acht of reortien dagen zou rerbl ren hls t noodig was Het was je doodronuis dat bij mg op die wijze aankondigde En bjj zou mg dwingen daar te blijven I b die looden plaat wearochter jü een langzamen dood aoudt vinden in al de kwoUwgen raa den honger m 4 2fflS