Goudsche Courant, maandag 18 juni 1894

Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zomerdienst 1894 93 Ml ie SODDa OKN BSAB a7 10 4 li ll 18 111 011 17 a aa a ti 4 41 1 17 i ia 7 1s 11 01 1 18 4 17 a u t 1 18 ia 11 10 1 14 5 08 t il 1 58 e f 1 88 81 11 11 1 88 l iO a 10 10 10 07 11 17 11 41 li ll 1 48 1 57 8 55 4 11 1 16 5 55 41 7 41 10 1511 88 11 48 SOIDi VTklCHT 8 08 8 11 lO l 10 55 11 48 I ll Ml 8 18 4 47 5 18 5 57 7 48 8 88 10 1410 88 11 0 1 87 1 87 7 ia 10 17 11 17 8 418 11 1 04 5 45 SM 07 8 55 10 36 8 41 10 51 11 41 1 10 8 08 8 81 8 60 5 1 81 a a 8 18 ll 10 68 11 10 S O S U 1 A MHTEIDAH S ll 10 08 lO ai 11 11 I ll 4 47 I ll 7 45 10 14 1 10 a ii 11 10 u 4 1 11 Ml a MO 1 17 11 18 Sn MiteliaK itm t ra big mat eenfa p aJR TM Mn kalkMD sag jl Woensdag bgdm YMkoader K ta Bonrapaa onder Vliatbet lereoiliobt Da unit at tot een totTelTergroeid de lallen ontbraken niet eranminals een diepe isaagding op daa kop murnitmoeder nataar irg aeliar nn plan waa eenkam te doen gro n Jkmmer dat bet beeatweinige nren na de geboorte stierf het badandera in een rariteitaa theatar lekar eenechooaa toakonut gebad j jjl Het is hoogst moeilijk te berakènan orar boareel stemmen de minister Van Hooien zal kannen beaehikken Toor het ontwerp Kieswet dat wy Tan hem rerwacbtan Vooreerst omdat bet nog uiet in bgxonderbeden bekend is ten twaada omdat hoogstwaarschyolgk reel medestanders van Tak zo Hen accepteeren wat bon geboden wordt nn ty niet kannen rerkrggen wat zg wenschen En ten derde omdat bet nog altgd maar niet mogelgk is zekerheid te Tarkrggen orer de meaning an alle leden der Kamer De Bodegrafenscbe liberale candidaat Tan 10 April was róór Tak en tegen Tak al Baar men bet t liefst ran hem verlangde V6ÓT de herstemming ran 24 April zond bg briefes de wereld in die geBcbre eD waren met gebeimechrifi Ala men aan de liberale kiesrereeoiging om den slentel van het geheim TTOeg schreef en talegrapbeerde da secreUris ia hiëroglyphen Bindelgk ontving de heer Knijff een bezoek van eenige Katholieken en tgdens deze visite wnd uitgemaakt dat de beer Kngff Takkiaan waa Maar wat gebenrt nn Da radicale kiesvereeniging Algemeen Belang te Utrecht beeft voor de vergadering der 1 Liberale Unie op 16 dezer een motie ingediend waarin de wensoh wordt oitgesproken I dat de Unie de liberale partg zal leiden in I democratische richting Verder is bekend dat I bet bestuur der Unie vóór de verkiezingen van 10 April zich beslist beeft verklaard voor een kiesrecht aitbreiding Tak en dat er sprake is om een motie van afkeuring over der e houding in te dienen door eenige liberalen ia da vergadering van 16 Jnni Nn lezen wg heden het volgende berichtje In da ta Bodegraven gebonden veigadenng von de kieavereeniging Bnrgerplioht werd raet algemeene stemmen besloten aan den afgevaardigde ter algemeene vergadering der Liberale Uniet op te dragen te stemmen tegen de motie der kiesvereeniging Al eineHn Belang ta Utrecht en vóór cpd eventueele motie vanafkeuring van het beleid van het bestuur der Libarala Uniec in den verkieaingsstrgd lU ra wat i dat Da haar Kngff de candidaat van Bo le gravensod Burgerplicht beeft zich vóór Tak verklaard dat ia vóór bat bestuur der Libarale Unie en dus tegen de motie van i Algemeen Belang Is men nu in Bodegraven na de verkiezingen weder van opinie veranderd Of schreven Burgerplicht en Kngff voor 10 April iedereen geheim schrift op eigen boutje zoodat zgook elkander niet begrepen De heer Kngff moet noodzakelijk nog aeus een baiuek ontvangen I Tijd Dcwr d D ministar TBDbiDnenUDdtcheHkvn if de Tolgeode mlnive Mn de Ged Siateo der ondenoheideDe proTioeiën Terzonden V n het beitoDr dér VereenigiDg ran NederUndiohe patrooni Boai ontTiog ik een Ténoekechrift waarin oyne eaudaoht wordt t H A i M tM M i i lO I K Mt i tl M T H 7 M 7 T 4 I ti r itigd op het beitaan ran vele woningen tn de eente en meest onmiibare eiechen ran eene eenvoudige maar voldoende bebnising uiet beantwoorden en op de wennfaeiyfcbaid dat de gemeentebeituren konden goedvinden sonder aanceling gebruik te maken van èonne bevoegdheid tot onbewoonbaarrerklaring van dergelijke woningen Ik heb de eer uw college te rerxoeken mfj Xaoidraakt Keaverkark Oapatta T ottaldaa 01 O IB il SI lotlartea Oapella Nieemrksik Moordradit Ooud Oouda 7 I0 0I 0 Üav U 7 4S Ml Bl Kr 7 47 Z Ze r 7 S 01 N da d 8 01 Voorb 07 U Hage I U ia M Gouda Amiteidaffl Wp 40 I WD f lt Aoutenlaa OX 1 14 SaellNia Qouda 5 11 a lO 7 ti Oude I tO a t4 Woerden I ia 7 01 I ll Utreekt t l8 7 11 8 11 hieromtrent te dienen van bericht en raad Inhet bgzooder zat ik gaarne vernemen of in devoornoemde gemeenten nwer provincie verordeningen tot oobe WOOD baar verklaring bestaan en £ 00 ja of aan de toepaasiug dier verordeningen beboorlgk de band wordt gehouden Ter toelichting van het laatete pont ere hetwensebelp h ï nw bericht eene opgave tevoegen van het aantal woningen over elk vande laatetverioopen tien jann onbewoonbaar verklaard j r Bg kon baal ii aan A ZonnevgUe gewezen ontvaiiger der directe belaatiogen te Delft met ingang ven I Mei 1894 een pensioen verleend van f 2444 Men meldt uit Amsterdam Omtrent het verbiflf van den heer Van Tajinenborg voorzitter van den fAlgemeenen Nedrl Politiebond Inateteiyk woonachtig te Hilversam verkeert men sedert eeoige draen in onzekerheid en spanning De heer van Tugoenbarg heeft de kas van den Bond inclosief de waarde papieren van hot wednwennn verzekeringsfoada van de bg dtn Bond aaogesloien polii ie beambteu over bet geheele lend onder tgae berusting Men heeft reden te vermoeden dat hg zich over Antwerpen □ aar Londen beeft begeven Gisternacht had in de Herderalian te s Grarenhage eene ernstige vecbtpartg plaste waarbji drie politieagenten deerlgk mishandeld werden Ëenen politiebeambte werd een ituk van den vinger gebeten hg moest zich in het ziekenhuia laten verbinden een ander werd zoo hevig tegen het onderlüf geschopt dat bg op hflt politieboreaa gekomen ioeeozakie en per rgtnig huiswaarts moest gebracht worden De belhamel werd door eene sterke politiemacht naar het commiasariaat overgebracht De voorstellingen in het circus Carre te Scbeveniagen zullen waarschglgk 28 dezer beginnen Door da politie te sGravenhage zgn aangehouden een paar knechts ia dienst bg een groot meabellabrikant aldaar en verdacht versohillende magazgnen winkelgoederen als tafulkleeden stukken tapgt enz te hebben ontvreemd en die ten eigen bate te hebben verkocht Men meldt uit den Haag Het Philharmoniscb Orkest deed gisteravond voor de tiende maal weder zguen intocht in het Scheveningache KurhauB en evenals voorheen werd bet met btfjken van gronte ingenomenheid begroet De zaal was eivol geen plekje onbezet keurige toiletten en onder de aanwezigen de élite uit de hoogste kringen mimstem en led n van het corps diplomaHqne De Knrhans directie had voor eeoe buiteoge vone versiering van het orkest met g oen en planten gexorgd terwgl in het midden de jaarcijfers 1885 1894 prgkten ter herinnering aan het feit dat de Berlgnsche kapel baar tiende jaar inwgdt Toen MauDstadt bet podiom betrad werd hg hartelgk to ejnicht en aan het einde van de Weberourerture toen het Nederlandsch volkslied had weerklonken staande aangehoord en mei handgeklap begroet werd den bekwamen kapelmeester een prachtige bloemenkrans ovei ereikt wat opnieuw de toejuichingen deed losbarsten zoodat het Volkslied moest worden herhaald door de kunstenaars leden van bet orkest dia thans mede van hunne zetels rezen Na elk nummer nieow applaus waarinfvoor geen gering deel de soloviolist Anton Witek deelde die een concert van Paganini uitvoerde Het wai eene veelbelovende inwgding 11 01 11 11 10 11 11 01 u oa 11 11 ii ti I 1 11 01 11 11 ii ai VOTTIHDA 1 11 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 87 U oa 11 18 41 7 11 7 47 7 M 1 07 1 18 10 0 10 11 lo een gebonden vergadering der anti rev kiesvereeniging cNederlnnd i n Oranje te Rotterdam zgn de twee volgende motiën aangenomen 1 De kiesvereeniging N en O erkend bgKon besl opgekomen in wettig saamgeroepenvergadering dd 14 Jnni 1894 boven de StadsVleesohbal gehoord hebbende het vies vanden wegens Terirek naar elders afgetredenvoorzitter Ds P Biesterveld in zake de benoeming van een commissie lid van redactiebg het blad cDe Nederlander erkennende degegrondheid van bet daarin nitgeaproken betoog overwegende dat De Nederlanderc niet langer de uitdrukking is van hetgeen bovengenoemde kiesvereeniging bedoelt en bovendien de veranderde redactie van het blad betreurende besluit mitsdien als vereeniging te handelen volgens het advies van onzen gewaardeerden oud voorzitter Ds P Biestervald en dienovereenkomstig alle banden met De Nederlanderc te verbreken en verzoekt het secretariaat hiervan h h commissarissen vao genoemd blad in kennis te stellen 2 De kiesvereen N ft O ie Rotterdam inhare vei adering met groote mesrderheid vanstemmen aangenomen hebbende een motie vanafkeuring over de benoeming van den heerHavornin Lohman tot hoofdredacteur van hetorgaan besluit Or Euyper hiervan kennis tegeven en hem te verzekeren dat zg het vuilevertrouwen stelt io zgn leiding onzer partgen met dankbaarheid erkent het vele goededat God door hem aan ons Vaderland gewrochtbeeft keeren als in 1893 tMt ons bopen wo eindigt hg dat een oplossing gevonden wordt Welk e zal die oplossing kunnen agn Voor de baud ligt dat nogmaals een jaar uitstel worde verleend hoe scbadelgk dit ook zg voor heft onderwgs dat in orerlrarolkte klassen niet goed kan zgn Intosaohen nood breekt wet mnn ban bezwaarlijk desabaidie intrekken als vaststaat dat aan een der voorwaarden een voldoend getal onderwgzers over bet ge heele land niet kan worden voldaan omdat er niet gcuo onderwijzrrs zgn Die toestand mag zeker niet bestendigd worden Blgken de najaarsexamens niet in de leomte te kunnen voorzien zoodat in 1895 opnieuw nitstel moet worden verleend dan behoort de Begeering naar andere middelen om te zien Naar aanleiding van de hoogst willekeariga baitdelwgze der National Cyclists tJniunc die den beer J £ den te Birmingham hetrgbewgi als amateur weigerde schrgft De Kampioene Voor bet kantongerecht te Wageningen stond terecht de heer K J B te Ede houder van eene inrichting voor zenuwlgders Ingenetta aldaar Volgens proces verbaal van leden van bet geneeskundig staatstoezicht had hij een vrouwelgke krankzinnige opgenomen die op een kamer opgesloten jammerlgk gillende gevonden was Zy vertoonde alle verschgnselen van waanzin die zich uitte in neiging tot zelfmoord Zg is nu opgenomen in een gesticht in Den Haag De beklaagde liet het voorbomrn als zou Ingenetta een onderdeel zgn geweest van de stichting Edeoord en als zou hg gehandeld hebbeu op last van den directeur den heer Zerhst Du bekladde gaf geen kenniwan den burgmeeester van het verbigf van deze krankzinnige De ambtenaar van het O M eischte eene geldboete van f 100 Het is niet van algemeene bekendheid dat het bestuur van den Hollapdscheo Bond van bet bestuur van dec Engelscben Bond eene ofBcieele uitnoodiging heeft ontvangen om HoUandacbe rgders in N C U kampioenschappen te doen mededingen en zich omeieei te doen vertegenwoordigen De A N W B heeft aan het eerste deel van de uitnoodiging voldaan en de ofBcieele invitatie beantwoord door de mededinging van zgn besten rgder Jaap Eden Deze rgd r was voorzien van eeo bewgs dat hg amateur was Hij was dos de beste Hollandsche amateur en de oituoodiging werd dos beantwoord op eene wgze het gewicht van het sportevenement waai ig Holland is dus correct geweest en heeft getoond prgs te stellen op de goede internationale sportniauieren Maar wat deed Engeland Het weigerde het amateur chap van deu persoon die zgn invite was geworden en dat gecertificeerd was door den officieel uitgenoodigden Bond teacoepteeren Dit wat de goede spoitmaniereo betreft De heer Scbaepman toout in cHet Centrum uit het pas veracbeneo verslag over den toestand van het noderwgs in 1892 93 aan dat het gebrek aan een voldoend getal onderwgzers niet is afgecon en Men zal zich herinneren dat de vorige Regeeriug voor deu tgd van één jaar den termyn heeft verlengd welke op 1 Jan 1894 was verstreken voor de bgzondere scholen die iri bet bezit zgn van rijkssubsidie doch niet het alsdan vereischt getal onderwgzeni zouden hebben Uit de cgfers van het jaarverslag blgkt nu dat ook aan vele openbare scholen ondanks alle moeite door gemeentebesturen in het werk gesteld nog onderscbeideue plaatsen te vervullen zgn £ r waren op 1 Jan 1893 157 openbare scholen met meer dan 40 leerlingen waar het hoofd zonder eenigeu bijstand was en dit getal was nc 21 meer dan een jaar te voren De minister Tak verwachtte toen hg in Dec 93 het uitstel deed verleeoeo dat de akte examens in het midden van 1894 320 onderwgzers zouden beschikbaar laten voor 332 openstaande plaatsen De heer Scbaepman wgst er na op dat daarbg enkel was rekening gehouden met de behoefte van het cbgzonder onderwgs Nn btijkt dat er voor de copenbare scholen bovendien nog een honderdtal noodig zgn Zgn slotsom is dus dat de onderwgzeruood blgft bestaan en wg in 1894 bg het eind des aftH in een soortgelgken toestand luUen ver Ën uu het dieper gaande fonds van de zaak do eigenlijke basis Door de handelwgze van da N 0 U is aan het licht gekomen dat da Engelscbe Bond niet het recbt van aelfr ring van de verschillende landen in zake de amateorsqnaestie erkent Niet de Bonden der onderscheiden landen zgn dua meer heer en meester binnen hun eigen landgrenzen maar een clubje van eenige Engeliche heeren heeft in allerhoogste instantie te besliasen over het amateurschap der buitenlanders Dit eigeuHuokelgk beslissen van deEngetsche heereo wie in ons land al dan met amatenr zou wezen acht de Kamp onduldbaar Het blad slaat thans voor dat Nederland en tevens de andere landen die van de N O ü eeue xelfde behandeling ondervonden of gevaar loopeu is ondervinden en dit doen zij alle Engeland kort en goed vragen of het als amatenr etkennea wil wie alflKW danigvaB bevoegde zgde in eigen land arkend wordt en weigert het dit ook de Engelsche amateurs uiet all zoodanig op de wedatrgdeu toetelaten Het berdenkingsfeest van de toetreding vaft Groningen tot de Unie van Utrecht in 1594 zal op twee verschillende dagen gevierd worden eerst op den eigenlgken gedenkdag 23 Juli en daarna tegelgk met het lustrum der Academie op 19 September Op den eersten dag zal het carillon van den Martioitoreo de melodieën weei feven van de meest bekende en gelielde volksliederen dier dagen Des morgens en des avonds volksconcerten op de Groote Markt en de Viscbmarkt Vervolgens eene groote militaire taptoe door da stad terwgl het aan andere vermakeIgkheden niet zal ontbreken Het groote feest zal 19 September volgen met een bistorisch allegoriscben optocht voorstellende de zegenrijke gevolgen der reductie in zake handel en ngvarheid landbonw volksontwikkeling en verkeer Be studenten sullen Aaogevangeo 1 Mei TUd van Greenwich 11 18 i oe 1 11 i it 1 18 1 U Mi 4 0 4 57 5 04 S U i lO 5 6a a oi 10 17 7 10 8 41 40 a 47 1 54 10 01 10 10 11 08 11 10 1 44 8 4i 7 80 U S o D D A U B0 11 80 lUO U M a SO 1 50 1 41 1 45 1 55 8 01 i oa 1 15 4 45 4 15 5 01 5 0 5 11 7 07 7 17 7 14 7 11 Ï a7 1 10 J0 a aa aio lo óa 11 08 11 40 8 10 8 48 4 08 4 40 SOUUA 5 51 DIN H AA 6 Hag 6 48 7 S0 7 488 88 4 10 1811 8111 16 1 88 8 16 8 45 8 48 4 16 4 4 8 17 7 8 01 8 88 10 10 10 18 Toerb 1 64 N dL d6 6 Z Zegw 08 Bl Kr 8 14 Zev H a l 4 48 7 0 7 11 7 80 7 7 81 10 80 10 88 10 41 I 5 0 10 1 44 1 4 1 68 8 04 Onuda 8 807 5 8 18 8 18 10 1810 68 18 0818 46 8 80 8 46 8 15 4 18 4 48 6 80 5 47 7 48 8 81 10 10 10 18II T K E C H T G O D D t Utrecht 8 88 7 60 6111 84 18 08 18 60 8 55 8 10 8 614 48 88 8 0 8 6010 84 Woerden 6 68 8 11 lO la 18 84 4 1 I U 10 61 üudoK ler 7 07 8 1 10 14 11 48 4 14 ll Gouda 7 80 8 8 8 84 10 87 18 0 18 65 1 8 8 17 8 50 4 87 5 80 7 08 8 41 t 8l 11 01 AHSTBIDA M S O D D A f 41 10 M Amttrrdui 0 8 8 1 40 11 10 11 87 1 40 4 10 4 10 T M Aulerdan Wp I lO 8 11 1 15 11 11 11 41 I II Ml 441 T M Oeada 740 8 04 1 4 11 11 IMa M I M Mt Ml daarin aana geheel selfetandiga litgebreida en chitterande groep vormen vooratellenda de opkomat en den bloai der Hoogescliool Te Nflmegen heeft rieh no definitief een oommiseie gevormd om bfi de opening van het nieave etation een groot feeat te geven Het plan van het feeat omvat optocht rolkaepelen musieknitvoeringen illaminatie vunrwerk enz Omtrent den datnm der opening is te Nijmegen nog niets officieel bekend Een correspondent van de Riviera c deelt een henchelgke bericht mede voor spelen van beroep die behoefte hebben aan hooge Incht Ze sullen voortaan te Moote Carlo konnen dobbelen aan de roulette en trente et qnarante c in zeelucht berglaoht of in een mengsel van de twee In den afgeloopen winter is de spoorweg geepend van Moute Carlo naar la Turbie het hooge voorgebergte boven Monte Carlo waarover de beroemde weg van de Corniche gaat Aldaar wordt thans een aaccorsale gebouwd Tan het speelhois omlaag dat te klein is geworden voor de spelers ofschoon in een reeks zalen een veertien of zestien groote speeltafels veel plaats geven aan bet groene kleed Deze andere maatschappij gaat coocorreeren en heeft voor drie millioen franken grond gekocht halverwag tnsaehan Monte Carlo en la Turbie Sr enllen dus weldra drie gelegenheden zgn om zich in een half uur te verreken of te verarmen in hat paradgs aan de Middellandsche Zee VBK SLA C3 van den toestand der Gemeente Gouda over 1893 Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Gouda over 1893 ontleenen wg nog hei volgende De mutatie in het personeel der onderwijzen en onderwgzereeMn was grooter dan gewoonlgk In plaats van den heer P G Schriek van wiens overlgden wij in ons vorig verslag melding maakten werd tot Hoofd der Tosschenschool benoemd de heer G N Kruisheer onderwgzer aan de Ie Burgerschool foor jongens Hg aanvaardde deze betrekking deu In April De onderwgzer aan de Ie Eostelooze School G D Heg werd benoemd tot Hoofd eener lagere school te Krimpen aan deu IJsel In yne plaats kwam de heer A Lootama De heer J Griffioen kon ten gevolge eener langdurige ziekte gedurende geruimen tgd geen onderwgs geven Op zgn verzoek werd hem tegen het einde van t jaar eervol ontslag verleend terwgl hg tgaelgk vervangen werd door mej C W Schinkel Mej M S van Egk werd benoemd tot onderwgieres in de nuttige handwerken aan de 2e Kostelooze School in plaats van mej B van der Elegn die in het vorige jaar op haar verzoek eervol werd ontslagen Mej J P Burgersdgk in het vorige jaar benoemd tot onderwgzeres aan de Tusscbenschool aanvaardde hare betrekking met I Januari 1893 Mej A Stegl werd benoemd tot onderwijzeres te Rotterdam en mej H 6 Burgersdgk ging naar de Ie Burgerschool voor Meisjes over ter vervanging van mej J Groot die naar Rotterdam vertrok In de plaats van deze beiden werden benoemd m C A Schriek en mej J A Kramers Ter vervanging van mej £ Verhoef in het vorige jaar overleden werd mej M W Kruis heer als onderwgzeres in de nuttige handwerken aangesteld In plaats van den tot Hoofd der TnsschenBchool gekozen heer G N Kruisheer werd aan de Ie Burgerschool voor Jongens tot onderwgzer benoemd de heer J W H Stappers Aan den onderwgzer der 2e Burgerschool voor Jongens J P van der Klegn werd eeiTol ontslag verleend wegens zgn vertrek naar Nederl Indië Hg werd vervangen door den heer P van Rgk In plaats van m W J Molgn aan wie op haar verzoek eervol ontslag was verleend als onderwgzeiês aan de 2e Burgerschool voor Meisjes werd tgdelgk benoemd mej A T van der Wonde Ter vervanging van deze werd als tijdelgk oaderwgzerea door B en W aangesteld mej C M W Bos De heer J D ümeis verkreeg op zgn verzoek eervol ontslag als onderwgzer aan de HerhalingsBchooI voor Jongens in zgne plaats werd benoemd de onderwgzer M 6 Emeis Aan de nieuwe Herhalingsschool voor Meisjes werd tot Hoofd benoemd de heer B P van Gittert en tot onderwgzeressen eerst mej G vu Groos en later ook mej G A Schriek Atn den Cnrsus voor Volwassenen werd tot In onderwgzer aangesteld de heer CKmijten tot 2n onderwgzer de heer J Visser In plaats van mej C W Schinkel die de Mte Tan onderwijzeres verkreeg en daarna tijdel ab onderwgzeres aan de Ie Kostelooze School werd benoemd werd mej A H I NianMiu M kweekalinge aangesteldi De kweekelbg dar 2e Eoaieloois School K F J Mugs overleed Diens pUats isnogniet vervuld De kweekeling der Tnaachenschool L Groeneweg die naar elders vertrok werd vervangen door mej H Oostenrgk De kweekelinge W M Boogaerdt die de school verliet werd vervangen door de kweekelinge E P J Sishriek De kweekeling J O Matze aan de Ie Burgerschool voor Jongens ontving de ondeiwgzersacte was daarna eenigen tgd aan die school als tgdelgk onderwgzer werkzaam totdat hg eene aanstelling ontving te Zoetermeer In zgne plaats kwam de kweekeling J Visser De kweekelingen der Ie Burgerschool voor Meisjes H J Kolater C D van Schouwenburg eu M J Posthumus werden ontslagen De eerstgenoemde werd kweekelinge aan de Ie Bewaarschool de beide anderen onderwgzeres respectievelgk te Amsterdam en te Woubrugge Hare plaatsen werden vervuld door mej C M Vis en E Cats Mej C A Schriek verwierf de acte van onderwgzeres en werd aangesteld aan de Tusschenschool Mej E P J Schriek verwisselde de 2e Burgerschool Toor Meisjes met de Tnsschenschool in het belang harer practische vorming Over den ijver en de loewgding der onderwgzers en onderwgzeressen konden de verschil lende Hoofden der Scholen niets dan goeds melden De volgende onderwgzers verkregen de hierna te noemen akten De onderwgzer der Tosschenschool C Kmgt de Hoofdonderwgzersacte evenals de onderwgzers der 2e Kostelooze School W J Huber en M W van der Hoeven De kweekeling der Ie Burgerschool voor Jongens H L Posthomns verwierf de acte voor de rrge en ordeoefeningen der Gymnastiek Het aantal leerlingen op de Openbare Scholen bedroeg op 1 Jia 1 Apvll 1 JiU 1 Oct Op de Ie Kostelooze School 43é 470 441 488 Op de 2e Kostelooze School 421 448 437 465 Op de Tosschenschool 419 386 435 417 Op de Ie Burgerschool voor jongens 206 201 196 216 Op de 2e Burgerschool voor jongens 62 60 68 62 Op de Ie Bnrgerschool voor meisjes 165 157 160 191 Op de 2e Bnrgerschool voor meisjes 64 60 58 62 Te zamen 1771 1782 1785 1900 In 1892 warsn deze getallen 1766 1827 1735 1831 Het getal leerlingen op de openbare scholen de herhalingsschool daaronder met begrepen overtrof aan het einde van het jaar dat van het jaar te voren met ruim een vgftigtal Baltenlandscli Overziciit Het ontwerp tot hervorming van bet B ks financiewezen in Dnitschland is ingetrokken Maar dat het voorgoed opgeheven ia werd in welingelichte kringen steeds betwyfeld en de Nat Lib Corr deelt thans officieus mede dat het plan in de volgende zitting van den Rijksdag wellicht gewgzigd weder te voorschgn zal komen Tot uitvoering daarvan moeten de inkomsten des Ryks vermeerderd worden en daartoe zal de regeering in de eerste plaats vastbonden aan de tabaksbelasting Zonder twyfel merkt de Vosiiache Zeitnng op zullen de ofBcieoze bladen van den minister van fiu ancien nn wel spoedig beschaamd bekennen dat ook de wgobelastin in den een of anderen vorm uoodzakelp zal zyn Aan de linkerz de van de Belgische Kamer heeft de minister van binnenlandsche zaken de heer de Burlet gisteren eeoe schitterende hulde gebracht merkt de lDdépendsnce op Btj de behandeling der begrooting van binnenlandsche zaken in den Senaat heeft de minister gisteren de gelegenheid gezocht om aan zyne ergernis lucht tegevenover doRéformec zonder het blad evenwel te noemen welke bet zirichten der regeering voor de werkstaking der linkerzyde en der afgevaardigden van Antwerpen genoemd heeft de capitulatie van het Kabinet £ r is daarvan geen sch n of schaduw volgens den minister de Borlet t enover de werkstaking der linkerzyde heeft het ministerie van den nood eene deugd gemaakt Waariyk schitterender hulde zou er niet aan de linkerzyde knnnen worden gebracht dan dat zy door hare eendracht en haar beslist optreden de regeering tot deugdzaamheid gedwongen en haar genoodzaakt heeft trouw te blyven aan haar eigen uitlegging der grondwet Trouwens de regeering moest zich wel op genade of ongenade overgeven want er was hoegenaamd geen kans voor bet ministerie om te kunnen voortwerken Het zon de algemeene werkstaking geworden zyn zegt de Réiorme De afgevaardigden van St Nicolaas vryhandel zind hadden verklaard niet meer te zullen komen die van Kortryk ontevreden met het ontwerp da Smet de Naeyeii vraren na eene woordenwisseling met den minister de Bnrlet geëindigd met eene loortge lyke verklaring En de afgevaardigden van Yparen welk arrondissement door de belasting op de boter gernïneerd zon zyn zouden denzelfden weg inslaan Ën daar op het oogenblik bovendien 4 afgevaardigden ziek of buitenslands zgn is het duidelyk dat de regeering nooit het oyfer van de helft der leden plns één zou hebben knnnen byeenbrengen hetwelk noodig is zal de Kamur een wettig besluit nemen De regeeriug moest dus wel capitnleeren Er wordt in de boitenlandsche pers wesr heel wat geschreven over de vorstelyke reisplannen die beraamd worden en grootendeels ook wel tot een uitvoering zullen komen Keizer Wilhelm maakt zich weder gereed om zyn krachten te verfrisschen in dezenuwitillende Incht van het hooge Noordan Maar ook nog andere monarchen of vorsten in spe staan op het punt hun land te verlaten en bezoeken aan bevriende hoven af t leggen Hoewel het oogenblik niet zeer gunstig Bchynt voor de af wezigheid van koning Alexander gaat de jonge Servische sonverein toch eenige dagen genieten aan de boorden van den veelbezongen Bosphprus Constantiuopel heet het doel van zyn reii Reeds den ISen komt te Salonika een schitterend militair gezantschap van den Bultan aan om Alexander op het gala jacht Sultaniek naar Gonstantinopel te voeren Hetverblyf des konings aldaar wordt op rier tot vyf dagen berekend De geruchten dat hy op zijn terugreis uit Constan tin Opel ook Athene Rome Parys Berlyn en Weenen zou bezoeken en dat deze reis met hnwelykaplannen in verband staat worden nn officieus tegengesproken Natnurlyk zal Milan zyn zoon vervangen gedurende diens afwezigheid t blyft trouwens hetzelfde of zyn zoon er is of niet Hy speelt toch den baas en zou ook wel de opduikende ministerieele crisis willen bezweren als by dat maai kon en mocht De tot de liberale party behoorende ministers die van justitie van bnitenlandscbe zaken en van koophandel verlangen grootere concessies voor hun party dan die hun reeds geschonken zyn by de benoemingen van ambtenaren maar hier wil de regeering niet aan De laatste dagen heelt zelfs het officieel orgaan der liberale party heftige aanvallen tegen het gouvernement gericht over deze zaak Van zyn vrienden moet men het maar hebben I Als nu ook de liberalen het huidige tyrannieke systeem moede worden ligt het spoedig voor den grond Aan het einde dezer week vertrekt de Russische kroonprins naar Engeland De reis zal geheel over zee worden gedaan in het Keizerlyk yacht de Poolater Hoewel bet nog niet officieel vast staat kan men toch met vry groote zekerheid melden dat de Kroonprins vergezeld zal worden door zijn oom den Grootvorst Paul jongateu broeder van den Czaar En dit brengt men weer in verband raet huwelyksplanneo van Grootvorst Paul met een der Prinsessen van de Britscfae Kouinklyke familie Ook het reisplan van de Perzischen Shahis thans vastgesteld maar komt vooreerst nog niet in uitvoering In het begin van September wordt de Sbah te Petersburg verwacht waar hy twee weken denkt te vertoeven LOTING TOOB DB SCHUTTERIJ AFEONDIQINQ BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien Art 10 der Wet T n 11 Apnl 1827 Staatsblad n 17 brengen ter kennis T n de belanghebbenden dat de Loting voor de Schntterg zal plaats hebben in het Raadhuis dezer Gemeente op Maandag den 25n Jnni aanstxande des voormiddags ten tien ure voor de ingeschrevenen van dezen jare of geboren in 1869 en ten elf nre voor de ingeschrevenen van vorige jaren of geboren in 1860 tot en met 1868 ingesloten wordende zg in hun belang aangemaand om op de hierboven gemelde plaats en op den bepaalden tgd in persoon tegenwoordig te zgn of ingeval zg door ziekte of eenig ander wettig beletsel hierin verhinderd worden een ander met hunne belangen of omstandigheden bekend in hunne plaata te doen verschijnen Voorts worden de ingeschrevenen verwittigd dat de Alphabetische Naamlgst voor hen ter inzage ligt op de plaatselijke Secretarie van Maandag den 18n tot en metVrgdagdeo 22n Jnni 1894 des voormiddag van tien tot twaalf nren GOUDA den 15 Jnni 1894 Burgemeester en Wethouders Toomoemd H W G KONING l B De Secretaris BROUWER ButseTlUk Btand GEBOREN 13 Jnni Arnoldas ouden A Moleveld en M M van Tok Afaarten ouden E Hanbroak w J Rtt s 14 iMta ouden J J Broer en E de Jong Johannes Oarardns ooden K van Groningw wT Uee OVERLÏDBNs 15 Jnni H 0 vm dm Kind 41 j ONDERTROUWD 16 Jnni A F 0 Nolie 32 j en M de Waal 87 j L Nieuwwhngsen 22 j en M J Zgleman 22 j A Brugstens 59 j en 0 J van Ingen 39 j UMMreohts GEBOREN Oornelis ouden C Lekkerkec en T de Ruiter Wegons vergevorderd Saitoen worden de met ÜO UKOMXiyQ FXBKOCMI L van OS Ai E 73 73 Beurs van Amslerdam 16 JUNI or krs slolkMts lOO Vi y s io v 7 7 7 79 78 Vt IV I Vu 1 84 6 1 i i 4 104 a i ♦ l y Ii Vs 104 w 80V 7V 100 m lOOl i 0 841 88B 101 87 losy nVi 187V4 M 4 108 ft loiV 18 V r 98 mi 100 lom 183 io4y 4 K 457 601 186 MV l l ujv ill J 184 108 ll s inV Vli 68V 96 loiv 140 184V 98 V 46 86V 18 M 14 io V uoV w lOi w 44 60 1 186 1Ö8 107 i i A m loiv 114 118 88V 107V NaniaiAm Oert Ned W 8 dito dito dito I dito dito dito HoNSAa Obl Ooudl lSll 88 Itaui lawbrgviDg 186S 81 5 OosTiNa Obl ia papier 18t8 t dito in lilvei 1888 t PounoAL Oblig met ticket 8 dito dito 8 BusLANn Ubl Oost is Serie B dito Oseons 1880 4 dit bijBotks l88t4 dito by Hope 188 90 4 dito ia goud leea 1888 t dito dito dito 1884 t Sfaihi Pstpet schuld 1881 4 Tnaiail Gepr Conv Isen 1880 4 Qso leeoiog erie D Qee lesniag serie U 2nnAra aar Bto v eU 18gi i MaUGO Obl Buit Boh 1880 6 VlHlzciLA Obl 4 onbep 1881 ikHsTnoAH ObUgatisa 1881 8 i SoTTnDAH Stad leen 1888 S i NlD N Afr HandeUv sand Arendib Tab Mii Certitoatsn Dui Msatsehappij dito Anh Hvpothsekb paedbr 4 Onlt Hif derVonlsnl aand s Qr Hytnthsskb paadbr 4 NederlandBohe bsoK uad Nsd Hsnaelmsstsoh dlta N W k P O Hyp b paadbr I Bott Hypotbeekb paadbr 4 Utr Hypotbaekb dito 4 OosTaNB Oest Honr baaksaad Bm Hypotbaekbaak pandb 4 i Ahziuka Squit hypotli pandb B Maiw L 6 Pr Lion eert NzD HoU U Spooriv Mg sand l Mij tot Eipl V St Spw sand Ned Ind Bpoorwegm saud Nsd Zuid Afrik Spm sand 8 dito dito ditol8tl dito i iTALli Spoorwl 1887 88 A Eobl 8 Znid llsl Spirmij k H obl 8 PoLBK Wsrsohsu Weenea saDd 4 BusL Or Buis Bpw Uy aand i Baltisobe dito sand Vastova dito saud I IwsDE Dombr dito aand B Kank Ch Aio Bp kap aand S LoKwo Bewut 8p ui oblIg t Oral VileUk dito oblig B SSaU West dito aanl B dito dito oblig 4 ItMBBiBA Cent Fae 8p Kij obl 8 Ohio k North W pr 0 v saad dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver k Blo Gr Spm eert v a Illinois Oeatral obl in goud 4 Louiiv Ie NaibvilleGert v ssod Meiioo N Bpw Hq lehyp o 8 Miss Kansas r 4 pot pret sand N York Ontario h Weit tand dito Fenni Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goad B Bt Ftul Muo fc Msnit obl 7 Uo Fao Hoofdlnn oblig 8 dito dito Lino Col lo hyp 0 B CiHAOA Can Bouth Cert v aand Tin C Ballw k Nav le b d e Oj Amsterd Omnibas Mif sand Botterd Trsmweg Uaata aand Nis Btad Amsterdam aand 8 Btad Botterdam aand 8 Biun Btad Antwerpeale87 iVll Btad Brnssel 1888 i J Hoxo Tboi Begullr Oesellioh 4 OosTaXB BtaatlleoniDg 1880 B K K Oo t B Cr 1880 8 Briwa Btad Msdnd S 1888 V r NBn Bei Hyp Bpobleerl B APVERTENTICN Voonpoedig bevallen Tw een Zoon H TAX DIN BBKO TAH DaH Omida IS Jani 1894 HT 3i cts HANDSIOAAR Bmtig adres voor Oouda Lom Bisschop itafeM ii wt