Goudsche Courant, dinsdag 19 juni 1894

IVo 6380 33ste JaargaD Dinsdag 10 Juni 1804 WDStM mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De IJitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere reg l meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte j Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Firma J WELTER WIJD3TRAAT A 42 Alag azijn van Corsetten GECONFECTIONEERD en TRICOT Agentuur bg de Firma Wed BOSMAl teGouda Wed M MOL Korte Tieadeweg i 3 is het goedkoopste adres ran Nieuwe parapluien en reparatie Uitslaan van I10KEE EM LUIERS St JANSKKRK OKGËLBESPELIKG DOOt den Eeer J B B Spaaaderman op DINSDAG 19 JDNI 18S4 del n unidd g 2 anr iip Programnu i 10 Ot teveat dienande toeganggbewga verkrggbur bg da Ba kb iidel an J tik BBNTUM ZOON en by den Koater wmm De INHCHRUVING ran miSÜWB LBERUNGBN Toor het Schooljuir 1894 1895 heaft plaata op Zaterdagr 30 Juni e k dai nuniddagi 3 4 uren in hat Hohoolgaboaw Hat Earata Toelatingaaxaman woidt 12 18 an 14 JULI ta 9 nran a morgana ld u gaaeman Vi DiruUur Dr W JUUU8 Oouda 16 Joni 1894 SCHOOL 7oor Cb Mai Ond Lange Oroenendaal BUT BBSTDDR tu boresganoamda inrichting haaft da ear made ta daakn dtt da gawone n tan hahoara dar School ul plasti hebban in da weak u 18 t JUNI a BET BESTUUR M Da NoUrit Mr I MOLENAAR Muy t WaddiiunUH ia roomamana om BMBana tgn prinoipalan bg Veiling an Afalag op WUKNSDAOEN 4 an U JULI 1894 talkanadea roorm tan H ure in bet Kotffihuia Tu D tad Nuuu un hat dorp ta Wadduvnun puNMe e verkoopen Hat laar gnnatig gelegen in den beaten itaal Tan ondarhoad Tarkeerend Wijk A Noi 104 aan het Dorp te Waddinxveen ingericht an aadert tal Tan jaren met anocèawordenda gabrnikt tot BROODBAKKERIJ mat WINKEL en WOONHUIS niaawen Staanan SCHUUR ERF POORT en TUINGROND tar kad grooUa Tan 2 Aran 92o A Varhoard tegen 4 82 p ir tot 1 Sept 1894 AanTaarding ondar gaataaddoaning dier bsnr bg de toawgiing Ta lian Maandag an Dinidag T6ór Veiling an Ablag Tan 10 3 nra en op da Veiling an Varkoopdagan ran 9 11 are aT m BBTAALDAG 13 AUGUSTUS 1894 Nadere infonnatiSn gaaft ganoamda Notaria MOLENAAR I wiaawxaaiipaaannp iwa T Openbare VerkoopiDg om oonti t geld te C3 OT73D A OTarstaan Tan den Notaria 0 C FORTÜIJN DROOGLEBVBR fffSSDAG 19 JÜNl 1894 en wel Daa aorgaiH tao 9 are aan hel hoii Wik B Nr 64 aaa de Turfmarkt Tan LEDIKANTEN HATRASSGN BEUpBN an BBDUB60BD an eanige MEUBILAIRE GOEDEREN Daarna aan het hui W k K Sr S2 aan ée Peparstraat lan Mahoniahoutan en andere ataande n draag are MBÜBBLEN Bedden en Beddegoad Koper Blik Qlaa Aardewerk ens Te bezichtigen daaga TÓór de Terkooping Tan 9 tot 12 en Tan 2 tot 5 ure da SaalpfMttL mX llia U Ml l XWM Zt t Toorai op de ECHT rin ii f Winlriin mr met TOoAb lettara J berlahnstein ai tiCTEUKOCKVICT0RIABROM OBCItUHIIISmN Overal ï t £C£NlE l3 verkrijgbaar JUoatnn mppij tot JixjiloUutie der Victoria Bron f fiv isfifid to Jtottprftnm Znidblaak 8 Varkrggbaw in t HoofddepAt Toor Gonda en Omitreken SLOTEMAKER en Co per heele Fleach ik 18 canta per halre Fleach a 13 centa Kraik k 17 Knik 13 terwgl TOor de ledige Fleaachen en Kmiken wordt Tergoed per heele Fleach 8 cesta per baWe Fleach 2 centa Kraik 1 cent Kraik 1 cent Bg den nitgeTer W KüPPBBS te HatrUa ia Terachenan afl 1 Tau den Vgftienden Jaargang Tan het Novellen en Anekdoten Magazijn BcTattende iedere maand eene keurig geschreven boeiende Novelle en tal Tan Anekdoten Snedige Oeuegden enz Bat NOVELLEN en ANEKDOTEN HAOAiiUN bcTat niets kwetaenda nieU wat in atrgd ia met de goede zedeu iets dat men niet altgd kan getuigen Tan de Norellen en Hnmoriatiache literatnnr onzer dagen Het NOVELLEN au ANEKDOTEN MAGAZIJN schenkt eene nuttig aangename recpoozing door zjine met zorg geichreven NOVELtEN en atemt tot Troolgkheid door zgne geeatiga en Tan hnmor tintelende Anekdoten Het NOVELLEN en ANEKDOTEN MAGAZIJN Terachgnt TÓór den 15en Tan iedere maand in 32 pagina a rojasl 8a post duidelgken drnk Man abonni rt zich TOor een gahealen jaargang waarran twaalf afleTeringen een deel Tormon Tital en omalag worden bg de 12e afleTering graUa rerstrekt De prga ia nitarst goedkoop namelgk 1 Ö0 franco per post f 1 7S te Toldoen in halfjaarlgkaohe termgnen De inteekening geschiedt bg den Boekhandel Postkantoren of bg deu Uitgerer m g De aarsta aflevering herat eene boeiende NOVELLE ran de hand ran den hee B J M Ti D B Biurii getiteldt Liefde en Bouu Voorts Op de Velocipede enz enz opliïaËlËBMi tan orarataan ran den Notaria G C FORTUlJN DROOGLEEVBR CORSETTEN DAMBS BLOUSEN DAMES ROKKEN TRICüT TAILLES KUËZELAARS Kinderjurkjes Kinderpakje Kinderhoeden op MAANDAG 25 JUNI 1894 das Toormiddags ten all nien in het Koffiehnis HARMONlEc aan da Markt ran ZMDOEKEN No 1 Een op aanganaman atand gelegen goed onderbonden en Tan Tela gemakken Toortian H ataanda en liggende aan den Kattenaingel wgk Q No 88 te Qouda op den kadastralenlegger dier gemeente roorkomende in SectieA No 2 62 groot 2 aren 5 centiaren Ta aanraardan 1 AUGUSTUS 1894 K N K EEN HUIS EN EEF im AVrNK£L C op het Waaserf aan den Groenenweg te Qouda wgk L No 123 kadastraal bekend in Sectie 0 No 2442 groot 21 centiaren Terstond ta aanraardan KII KI IJkl itnnni Kvi klj 1II I III Svi AI llll l Ta bazichtigan da laatste 3 werkdagen róór dan dag der railing ran des morgens 10 tot das namiddags 2 uran en op den rerkoopdag Tan 9 tot 11 aren Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUlJN DROOGIJIKVBR roornoamd iÏTLÊiiËöüwm Een JONGMENBCH zag zich gaarne verplaatlt Er tal meer op een goede behandeling gelet worden dan op hoog salaris Br fr lett IJ bg den boekh J HEEK te f Wflt baste iawrSrinf legea Jiibt TTwa Bheuoahek Leoasapqtun kottom Êis AnliBrPaiii Expeller Vat lamatlietlllllHnilaiiitewendenl eil Isl Anker PaiiiIxpelter Wflt ateeds in ieder baugectn W a 60 oant 76 oent ea f 1 25 4e lesoh Toorfaaodeo in de meeata Apottieken en hu F Ad Riotter t Co te Botterdam Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON Apotheker Markt IMieuw Fijn Gebak S E OIST 55 ceaat KEIUGETJES so Cent per 5 On te bekomen b3 L M de Goederen Koek Kleingoed en Siroopwafelbakker KORTE TIBNDEWEG D 18 J EERLIJN Nieuwerkerk IK Hoeden Bloemen en Veeren e Hoek Gouwe Haven belast zich tevens met het 6ARNEEREN van MES KAPSELS PARAPLUIES EN EN TOUT CAS Toor Heeren Dames en Kinderen Mat Zgda Sanalle aa Gloria stof Zie de prgzen in de Oitstalkaa Bepareeren en Overtrekken J aiLEIN Lange Tiendeweg D 61 Dames Attenties f pl H Groote Opruiming ran een Party MOOIE LICHTE STOFFEN dubbel breed roor 20 cent per el Bnzonder geschikt roor KERMIS COSTÜÜMS 4 de FISALB OITVMBKOOP bij I S REISER Korte Mewtj tanuahtskh f III2 1 i fflin Nieuw endijk 241 Eerste huis v d Dam A MSTERDA M Tandarts Lion Blits TE CONSÜLTEEREN Woetisdagaea Früdap ran 9 tot 5 urmt Markt 154 Gouda PDIKS ODDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIQHTOAP Verkrijgbur bq M PEETER8 Jz N B Al bewfl riu echtheid is IcrHIFBAMf j I ouniEuwm i neo ran den naam der Firma Boezelaars in alle soorten VOOR Dames Meisjes en Kinderen P HOPPE BINNENLAND G0T3DA 18 Jani 1894 t e feesten in xOns Genoegen Kgn gisteren geopend met een Concert gegeven door de Kon Militaire Kapel van het Beg Grenadiers en Jf re Bg een feeat hoort muziek en t it daarom een gelnkkig idee van hei Bestuur gewent sorg te dragen dat de drie korpsen die ons EOO menigmaal op iets degel ka vergastten sich ook deze week doen hooren Het keurkorps het eerst en het was een roorreoht dat het weder gisteren zoo bg nitItek schoon was Dat zalk een concert groote kosten meebregt weten allen en dat het Bestaar daardoor een Ibge enlree voor Dames en Kinderen moet heffen smlen de meeste leden niet kwalgk nemen Voor een halve gulden laat men zgn dame niet gaarne thais en dat het aantal kinderen bg zoo n gel enheid minder groot is is eer toe te juichen dan af te keuren Wg hebben gisteren genoten en het talrgke nibliek eveneens getuigen de stilte en de andachi waarmede de verschillende nummers werden gevolgd Twee arrangementen van den br Duokier en drie van den heer v d Linden daarenboven van bpide heeren ieder nog een compositie dat moest een genotvoUen i tmd werden Wy achten ons onbevoegd een zoo heeriyk ipel aan critiek te onderwerpen stukken van snike meesters op een vyze vertolkt als waartoe alleen de Kon Kapel in staat is staan boven onze critiek Toch neemt bet niet w dat juist de arrangementen van den deer Van der Linden 008 het meeste genot schonken Deze kapel en met baar den tatentvollen directenr staan hig de leden van Ons Genoden hoog aangeschreven de stormachtige toejuichingen by DO 8 waren er een sprekend bewys van We hopen dezen zomer nog eenige malen van die kapel te profiteeren Zaterdag waren we in de legenbeid de prezen en premiëu te bewonderen uitgeloofd by hrt billard kolf en kaart concoars £ en geheele tafel was bedekt met de fraaiste en doelmatigste voorwerpen naar het bezit waarvan ieder lid moet watertanden Geen wonder dus als het aantal medespelers ia elke categorie buitengewoon groot zal zijn Hedenmiddag te 2 uur had eene Aigemeene Buitengewone Vergadering voor Üeeren Leden plaats waarin de voorzitter de heer J M Noothoven van Goor de geEchiedenis van de laatste 15 jaren berdacbt waarop wg morgen meer in het brfcde zullen terngkomen FEUILLETON Be laatste eener Paoülie Naur het Fniuck 47 Ik kon DÏet vermOBden dat je een middel hadt gevonden om te ootkomea Twintig malen heb ik op het puat gestaan om genade te vragen aan dien beoL Ik wüde hem toeroepm dood mij oa spaar mijn minnaar Ala tic een mes bezeten had eou ik t hem in het hart gestooton hebben maar ik bezat geen wapea an liet m D oogen aU een krankEÏnniga doer de kamer dwalen waar hij brieven schreef na op üa gemak ontbeten te hebben Het venster atond open Ik lag de Baiter door het park loepen en hij keek mij aan Zjjn oogeo saiden mg dat hij mg beminda Wat rro ik er naar of ik rerloren wu als tk jou sleohta kon redden P Uet een potlood schreef ik iets op een stukje papier n wienp t na baitsn Hjj raapte bet op lu het in maakta xich uit de voeten vSn wat stond op dat papier P irSleohts twee woorden Dood hem I Ik wist dat h mjj begreep Ua zoo de man behoeft dat briefje das Bleohta te tooneo om je op de bank der beükaldigden te brengen 1 Want hjj heeft t je zeker niet teruggegeven P Neen ik geloof dat h j t aan iemand toevertfxinwd he Dat is DOg erger Maar ga voort met je bitoht De heer Spit vroeg na afloop van deze rede het woord bracht in de eerste plaats hulde aan die weinige burgers van Gouda die voor veertig jaren het initiatief namen waardoor de Sociëteit tot stand kwam dankte de verschiU lende bestaren voor hetgeen zg hadden gedaan in het belang dor Sociëteit en bood namens vele leden het Bestuur een Bt ffeiyk hlgk van waardeering aan bestaande in een geheel nieuw ameublement waarbg eene oorkonde was gevoegd die den vervaardiger alle eer aandeed De heer Noothoven vhu Goor nam onder dankbetuiging bet cadeau in ontvangst en hoopte dat die eendracht steeds moge blyve bestaan De beer Valette voorzitter van de vrgzinnige kiesvereeniging vroeg het woord en beschouwde het als een plicht van het bestnnr van genoemde kiesvereeniging om op dezen dag het bestuur der Sociëteit Ons Genoegen c te complimeateeren en bood een cadeau aan hetwelk niet door zgn waarde maar wel door het symbool waaronder ieder Nederlander van wilke gezindheid dan ook zich scharen zou dit symbool was de buste onzer jeugdige Koningin Tm voorzitter was zeer getroffen door dit biyk en zou gaarne dit cadeau ia ontvangst nemen overtuigd als by was dat ons land nog gelukkig onder de regeering van Oranje is Voorts deelde hg mede dat van den Edel Aohtb Heer Mr A A van Bergen IJzendoorn een brief was ingekomen en tevens ter herdenking van dezen dag een cadeau werd sangeboden nl een pendule met coupei bet was hem aangenaam ook dit cadeau te aanvaarden daar dit weder een bewys ia dat onze geachte BoT emeester de sociëteit een warmhart toedraagt De heer van Bnnren dankte namens de Goudsohe pers voor de welwillendheid waarmede het bestunr die steeds bevoorrechte en bracht een woord van hulde aan den voorzitter waarmede die steeds de vergadering wist te leiden Ook deze spr werd dank gebracht voor het gesprokene waarna een glas wgn als feeatdronk werd aangeboden op bet welzyn der Sociëteit 0n8 Genoegen Daarna ving do Matinee Musicale aan waarran velen geen gebruik maakten wegens hetslechte weder Hedenmoi en werd het Igk van den hier H C J van der Kind grafwaarts gebracht Gedurende 24 jaar maakte de overledene deel uit van het muziekkorps der d d Schutterg alhier geen wonder dan ook dat zyoe makkers de laatste eer aan hem bewezen en aan zyn graf een tweetal treurmarschen ten gehoore brachten Hoa laat is de generaal TermoordP Het begou te scheroeroD Omitroaka drie aur heb ik De Kuiter het briefje toegeworpen vDe Ruiter heeft geen tijd verloren om het bevel dat je ham gegerro hebt ten uitvoer te brengen TLa nu hoc je dat bij geen gebruik zal maken vaa het wapen dat hij tegen je heeft Hjj beawoer t mq en ik ben er zeker van dat hg zga eed zal houden ifWerkelgk I Dat is reeds veel maar als hij je bosohuldigde zou dat tevens een zalfbeichuldiging zgn Hij zal wellicht zwggen zoolang hg hoop kan koastaran vrggssproken te worden Maar als hg veroordeeld wordt xat hjj iprekao om igu hoofd te redden Ik erken dat wg moetan wensohen dat men hem vrgspreakt Als ik hem kan helpen om zich uit dis moeielgkheid ta redden zal ik gaarne voor hem werken iJe weet zeker niet dat het je paohter is die hem besohuldigt ffik weet t Arthur Ërzee heeft t mij gisteren gezegd toen ik hem ontmoette en vertelde mg bovendien eea zeer aardig sprookje Hg bewaart dat De Poorter in Parga is dokter Bertrand heeft hem herkend en gaf ja neef den raad hem te volgen hetgeen hij werkalgk heeft gedaan Waarmede bemoeit die zeeman zioh tochP Hg heeft mij aangekondi d plan te hebben zich te Triohtvoorde te vestigen en een onderzoek in te stellen enkel met het doel om de onsohuld van De Kuiter te bewgzen Wat dnirel hoe komt hg toch aan dien ontgdigen ijver P ffEUze heeft hem daartoe aaogHet Je Koster I Zjj stalt das ook belang in Ds Eaitsr ZooalS onze lezers zich herinneren heeft enigen tgd geleden de paraoon van J Mulder werkzaam aan de Garenapinnery alhier door den beet van een houd zyn band zoo bezeerd dat hy lyn gewone werk siet meer kan verrichten De directie van genoemde fabriek heeft nn het loffelyk besluit genomen om aan genoemden pertoon die haai jaren trouw gediend heeft een pensioen van 6 gulden per week toe te kennen Door den knecht van den heer Oosterling werd deser dagen mim 200 galden belasting betaald m erendeels uit galdenstnkken bestaande by het aftellen werd door den knecht een galdenstuk ontdekt dat wat klank en kleur betrof deed vermoeden dat het niet echt was hy hield dat stuk terug en vertoonde het aan den klerk van den Ontvanger die het in beslag nam ea naar de politie bracht By de te Nieuwediep door de Directie der Marine gebonden aanbesteding voor de levering van benoodigdheden was de Goudsche Machinale Garenapinnery minste inschryvet voor perc 62 garen tegen t 722 50 en voor perc 68 vlaggelynen t en f 517 50 Blykens het koortje door de Holl Spoorwegmaatschappy uitgaven zyn de nienwe aboiltiementBbiljetten voor 30 dagen gedurende Jnli en Augustus geldig op de volgende lyoen Amsterdam Kotterdam over Hiartem Leiden enz met de zytakken Haarlem Zandvoort Haag Scbeveningen SchiedomHoek v Holland Haarlem Den Helder nut zytok IJmniden Amsterdam Leeuwarden over Stavoren en de zylyaen Zaaadam Uitgeest HoornMedera blik AmsterdamAmersfoort met zyïyn Hilversum Ütrecht Rotterdam over Gouda en Utrecht Amersfoort AmersfoortKesteren en verder Arnhem Nijmegen en Kleef Rotterdam over Dordrecht Kesteren naar Arnhem en Kleef Rotterdam Ksachen Amersfoort over Apeldoorn en Deventer nsor Baltbergen en over Zutphen naar Wintersw met de zylynen Apeldoorn Hattem ApeldoornDieren Ru o rioo Hengelo en Ruurloo DoetinchemZevenaar Dit net is dus van Gouda nit ook bereikbaar daarop vestigen wy de aandacht onzer stadgenooten Wie aan de administratie vaa de Holl IJzeren Spoorwegmsatscfaappg zyn photographiscb beeld zendt met 50 35 of 25 gulden kan van den zomer 30 dagen achtereen Ja en ik zal je ens oen groot nieuws meedeeleuArthur ia dol verliefd op haar Werkelijk I fGisteren heeft hg haar in mijn tegenwoordigheid ten huwelgk gevraagd Zij heeft niet neen gezegd Tww l Uariaane dit zeide keek v Eodotf strak aan yHet is een paar dat nitmuntend bij elkander zou komen zei hg zonder btgk te geven van de minste ontroering XV Uet gelaat van mevrouw Van Hanswoerd helderde op v tSohiJDt hernam zg dat t je volstrekt niet soa hinderen als dit huwelijk tot stand kwam jtVolstrekt niet Waarom zeg je dat P Omdat gg den rorigen winter het hof maakte aan Blize IkP Zg self heeft t mg gezegd Zg verzekert dat je haar op het laalsto bal eea liefi verklaring gedaan hebt ifDe jongo meUjes uit den tegenwoordige tgd hebben bepaald al ts veel verbeelding I Ik heb baar missohien een paar vleierijen gezegd in den grond echter niets andera dan gewone beleefdheden Hat is niet mfjn schuld als zg ze ia ernst heeftopgenomen als een liefdesverklaring Ik daoht dat ng te verstandig was om zioh too ta vergiaaen ffZij heeft zish vergist omdat zg je bemiadeP Ach kom loop heen t Sedert langen tgd bemint eg je in t geheim Ba sondsr hlikkeo of blozen beeft s j maardade ODB vaderland doorreiien in n hanv apVMI w gwagoni Het biljet ii een TcgpH Oft ti de Ijjnen der Maatachappg i Ondara die iongelai in de Tacantia am f M lier willen doen vinden hier ban gading i Voor bet werkvolk aan de itoom oliealageig van de firma Verloop te Oudewater is het zeker niet onaangenaam dat daar nog Rooveel werk ia loodat het wel Augnatui kan warden eer de werkiaambeden tgn afgeloopen Een der werklieden zekere B ii echter in de trearige Doodiakelökheid deie te moeten anxien londer aan de werkiaamhedan deel te kannen nemeit De gveriga en oppaiaende werkman ü eteedt trouw ign plicht beeft gedaan ligt nl reedt twaalf weken met een iek been Qalnkkig voor hem stelt de firma Verloop prga opdegelgke fiinke werklieden en toont dit ooknu weer door B gedaiend agiw ii kt eaagroot gedeelte van het weaklaaa i ta betalen r Vrijdagavond 11 hield da Afdeeliag Oade water en Omatreken van de Huil Maattohappg van Landbouw onder voonittarachap van dan heer A C van Aelst eene veigadering in t hotel Doelen Tot afgevaardigden voor de Aigemeene Vergadering de volgende week te Gooda te houden werden benoemd de bearen L B van den Bargh an J Boer Jr Verder werd na eene aeer levendige diaoaaaie baalotaa tot het honden van een tentoonatelling met verloting in bet volgend jaar en het Beatunr opgedragen daarvoor voorloopiga maatregelen te nemen In eene volgende vergadering snllen die maatregelen worden besproken en de noodige commissiën worden benoemd De Voonitter van de Tweede Kamer is voornemens aan de centrale ofdeeling voor te stellen Woenadag 20 Juni ten elf ore in de afdeelingen ta ondersoekea de ingekomen wetaontwerpen ten getale van 23 onder welke voorstel van den heer Hartogh tot wgxiging van het wetboek van burgerlgke techlavord ring bepalingen omtrent verveningen nitvoe ring van art 191 der grondwet beveiliging van arbeiders in fabridien ea werkplaatsen en voorta de ipoedvereiachende wetsontwerpen welke nog in den loop deiser week moohtea inkomen Een telegram uit Batavia aan het N T d D mededeelende dat tot de expeditie ia besloten na afwgzing van bet ultimainn door Lombok meldt nog dat da expeditie iti baUljona sul tellen en den 2en Jnli vertreki Igk het huwelgksaaiizook van haar neef aanvsard P riep van Trichtvoordo lu een tuiden lach uitbarstend Zg heeft t aanvaard omdat sg je dood waoat Arthnr geloofde took En heb je nog niet aan je zniter medendeM dst ik mij ia den bwlea walstaad vsrkeugr Neen ik wilde je sien eer ik tkiai vertelde Dan heb je ook gedacht dat ik werkelijk aaoloiding hsd gegeven un het meiiye om üoh die dwaasheid in het hoofd te bslso Missohien wel Welnu I ttsl je dan gsruat Myn hart is veroverd ea hst is niet groot geooeg om er voor twee vrouwea in hetzelfde our liefde op te kannen ashouden Ea bovendiea als het meisje voor mi j ia tiefdevuur ontstoken ia geweest waaraan ik meea te mogen tw felen zal dat atroovnurtje wel spoedig geblosobt zijn want ik heb niets gedaan om het aaa te keren In elk geval iMwijst het feit voor mg voelt seer afdoende dat e nk minste vermoeden heeft gekoesterd oma verhouding Neen gelukkig niet en tooh heeft zg tend Qs dien noodlottigen nacht moeten l dat er eea treurs l bg mg werd afgMpeeid Zg trad binosa terwijl mija echtgeaoot oMJ bewaskte Ik was het hoofd kwgt ea heb de onvoorziohtigheid gehad haar te verzoekou mij te helpm om iemand te redden Wat in tegenwoordigheid vaa je eohtganoaftVT Hij was even uit de kamer geweest om affalt velen te gevea aaa de werklieden die de dear dicht gespijkerd hebben