Goudsche Courant, dinsdag 19 juni 1894

4 60 6 84 6 6 7 10 8 48 40 11 08 11 10 4 67 08 47 r 6 04 8 10 84 f 4r 6 11 8 17 10 01 ff r 1 6 80 6 48 8 88 7 80 08 10 10 11 80 11 80 1 46 f SO 8 60 8 48 4 80 4 46 8 81 7 07 8 10 41 1 88 f 4 66 f 7 17 r ipfO 8 0S 6 08 V 7 84 i 8 0 6 0 7 81 0 8 16 8 48 8 10 4 08 4 40 6 16 6 61 7 87 8J0 10 08 DIN R IIS GOBDA ZoDierdleost 1894 95 AaDKevaDgeo 1 Nel Tijd vao Greeowicb Directe SpoorwegverbiodlDg met GUlUA I 4 10 48 OODDI KOTTIÊDIH 10 86 18 08 18 18 18 68 1 84 11 08 1 06 11 0 1 18 11 18 1 1 11 88 18 88 18 88 1 88 1 44 KOTTIIDA H O O n D A J6 8 08 8 18 6 81 8 8 8 86 61 10 17 10 87 10 84 10 41 7 46 6 07 8 18 10 08 10 11 10 47 8711 0611 18 0 4 aOODA OEN Bits Ookda 7 80 8 40 0 87 10 4 18 11 18 81 1 01 1 87 8 8 8 66 4 46 6 87 6 6 7 18 Cn M 7 48 8 6 11 01 1 18 4 67 B1 KI 7 47 1 18 I 4 7 M 01 11 10 l S 6 08 N ÏX4 8 08 l St I Hdg 6 487 807 48 88 4 10 18 11 8818 161 88 8 16 8 46 8 4S4 16 4 4 6 17 7 8 06 8 10 10 Toolb 6 64 10 18 1 44 4 48 7 08 N d L d6 6 1 4 7 11 t Z Zagwe 08 10 80 1 68 6 7 80 M Bl Kr 0 14 10 88 8 04 Uf lLi ï 10 41 8 0 6 0 r 1 I Ootid 6 807 6 8 18 68 10 1810 68 18 0818 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 4 7 48 8 86 10 10 18 86 tl T B I C B T G O D D 1 Utnokt 88 7 60 6S 11 84 18 08 18 60 1 66 8 10 8 68 4 48 4 86 8 09 8 6010 S4WMriMl 68 8 11 10 1 18 84 4 18 ll 10 61 OidaHUr 7 07 8 1 10 84 18 48 4 84 f Ooudl 7 80 8 88 8 84 10 87 18 0818 68 1 8 8 7 8 60 4 87 80 7 08 8 41 11 07 AII8TEED1 M GOB D 1 AmrtOldui C 8 8 40i 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 7 88 ABUtwduiWp 8 60 8 16 I6 ll t6 11 48 8 66 4 86 4J6 7 BS 140 M V M lt 1 IMi U M MS M l ïil 10 Ó7 11 87 l 18 81 1 48 1 87 8 86 4 86 6 16 6 68 8 41 7 4 10 1611 8 11 48 6 88 8 10 7 66 8 0 6 81 10 1 10 66 18 48 8 88 8 618 18 4 47 6 88 6 67 7 46 f 88 10 14 10 88 6 60 8 64 11 0 8 87 6 87 7 6 10 87 6 6 7 08 8 18 11 17 8 46 8 11 6 04 6 48 8 818 07 8 6 10 86 18 7 88 8 88 8 41 10 61 11 46 1 80 8 08 8 88 8 60 6 8 8 81 8 68 8 88 8 11 10 68 11 10 G O C U 1 1 II8TIRD1M 8 40 8 81 10 08 10 66 18 11 8 81 4 47 6 88 7 46 10 14 Wd 7 8 10 10 66 18 1 1 8 40 6 48 t 86 48 11 18 OX 8 14 8J6 l 10 U 84 U8 8 68 8 8 60 l 11 88 Offlkmt de dttE r dagen T rm ld promoti t iuwtie ia de hoogere militoire kringen ichrgft ft Arnb Ct c n het volgende Naar oaaleiding ran oaze opmerkingen over de rertraging die de reeds Uog Terwtohie promotie bg het boofdwapen ondervindti deelt men one mede dat alweder gemis aan OTereenstemming toMchen de Kroon en den mioteter ran Oorlog de reden dier vertraging ii Niet ftlteen namelgk dat de R gentea ongenegen BchQnt en o L te recht den particulieren lacretaris te paiaeeren Toor den mnjoorirang maar ook wenicht H Si niet te treden in het voorstel waarbg den kolonel Booseboom van den generalen staf het bevel o er een infanterie regiment zal worden opge Uet ia zeer te betreuren dat daardoor de geheele promotie stilstaat Niet omdat wg van meening sgn dat het militaire raderwerk na plotseling van streek is want och onze minima atfteeliQkJMi kunnen gevoegelyk nog voor een tijdje door den naait lageren officier worden bestuurd maar wg betreuren dien stilstand vermits zooveel persooulgke belangen daaidoor worden genchaad vooral de subalterne officieren zgn het kind Tan de rekening Die zga het voor wie het lang niet onverschillig is of ze een dageerder of liter een iportje booger komen Juist in de lagere rangen van ons offloiereu korpa zgn de gevorderde diensten bg lange niet evenredig aan leeftijd en bezoldiging Meer in het bij onder bg het wapen der infanterie waar tegenwoordig zeer veel van de officieren gevergd wordt waar de bezoldiging lutttl en de opBohniving het traagst ia waar de eischen voor den hoofdofficiersrang veel hooger cgn dan die bg andere wapens en waar men allesbefaahtt verwend wordt door teel waardeering T D de Egde der autoriteiten noch van die Tftn bet publiek meer in het bgzonder hy hei wapen der infanterie is elke dag onnoodig wachtene bard nu grievend Wg doen ook andermaal een dringend beroep op de activiteit en niet minder op hetbillgkheidsgevoel van de militaire autoriteiten terwgl wg de hoop uitdrukken dat toch eindeiyk eens die eeuwige harrewarrerg mogeophonden lian meldt uit Amsterdam dat op de 4 pctsobligatie IeeniDg van 150 000 voor de stichting Tan een overdekte bad en zwem inrichting aan den Heiligenweg slechts voor omstreeks 14 000 is ingeschreven Maar n meer wordt de tekerheid verkregen dat de heer van Tugneubarg indvrdaad voortvldoh il en de fondsen van den Algemeetteo Politiebond voor een groot deel misschien mlU geheel met hem verdwenen tgn men iprwikt van f 30 000 De papieren werden bewaard in eene brandkast met drie sloten en drie sleutels waarvan een in het bezit van den heer T zelven de beide andere onder berusting van twee politieambte naren te Harderwgk en Apeldoorn Het heette en de beide politie ambtenaren wisten ook niet beter of dit was inderdaad het geval dat de drie slentels op drie verschillende sloten pa ten soodat de kast slechts door de drie bedoalde personen gezamenlgk kon geopeud worden Het eobgnt nu echter dat de sloten eo aleutalfl volmaakt aan elkander gelgk warent aoodat de heer van T met zgnen éóaen sleutel de kast kon openen Waar d brandkast lelve op dit oogenblik ia weet men niei Eenigen tgd geleden werd eheeren v T s inboedel te Hilversum ver kocht en het scbgut dat daardoor de kast ledig in andere handen is geraakt Kr de leden ran bet hoofdbeatuur ver van elkander Verwijderd wonen en onderling overleg noodig zal zyn kan op dit oogenblik nat de opheldering der bestaande onzekerheid weinig voortgang worden gemaakt Mr D Bouthnisen op Vlietboven gemeente Dalfkgl heeft bg de politie aangifte gedaan 8 86 8 48 8 4 8 8 06 8 10 8 1 8 18 8 88 T T 8 7 8 7 48 7 86 van eene ontvreemdinsr vsn f 18 000 aan bank VMlilMkt T Mimirnktrk OmU Bottndui SmuU Oiidiw Womlw VlHfkl mimikark Mmndniikt papier ait de braodkatt Be ean oogenblik werd opengelaten terwgl de heer S in de kamer aanwezig was Naar bet D v N verneemt is dearchtt ct B te Amsterdam gisteren op last van den officier van justitie in hechtenis genomen wegens het afleggen van een valschen eed in een bnrgerlgke zaak Men meldt uit Amsterdam De Koningiu Regentee is bare eerste reis niet bgster voorspoedig begonnen Omstreeks halfelf vertrok zg met de acht ministers van de Bandelskade Wegens dit late vertrek vond zg de Hembrag geeloten zoodat er gestopt moest worden Toen geviel het dat de Regentes om Bcheepstermen te gebruiken uit baar roer liep en grond rook hetgeen in gewoon Nederiandsch wit zeggen dat zg min of meer dwars kwam te leggen en roet den neus in de modder zoOg Daar het bleek dat zg niet bg machte was om ricb met eigen krachten uit die positie los te werken werd daartoe de hnlp van een viertal ileepbooten ingeroepen terwijl bovendien twee lichters werden ontboden om zoo noodig de Begentea van een deel van hare belasüog te bevrgdeo Dit behoefte echter niet Tocb zat de Regentes zoo vaat dat de krsobt van een Simeon noodig was om haar weder vlot te krggen en deze Bimson een der Umnider sleepbooten slaagde daarin omstreeks 7 uur De ministers intossohen hadden de bevrgding der Regentes met algewacht en waren haar aan baar lot overladende met eene der sleepbooten naar Amsterdam teruggekeerd om van daar ait de residentie ta bereiken Te hatftieu werd de Regentes door de slaizen te Ymuiden geschut en weinige oogenblikken later koos zg bet ruime sop Het wielrgden komt meer en meer io zwang zoowel voor dames als voor heeren Overal ziet men tegenwoordig menschen van allerlei soort en leeftgd op vluge wielen voorbgvtiegen die DU nergens meer hekgk hebben als vroeger en h t is geen zeldzsamheid meer een gezin te vinden waar papa en mama met de kinderen gezamelgk gaan ivietien zooals zg vroeger gingen wandelen Ook aan de Hoven doet men mede Koning Leopold van Belgi3 is al siodtt gernimen tijd aan bet wielrg den en na gaan ook aan het Engelsche Hof de Princessen Moud en Victoria dochters van den Kroonprins zich oefenen in het bergden van velocipedes Zg beginnen met driewielers Te Letiuwardeu heelt de oommissaris van politie namens de Burgemeester dier gemeente ter kennis gebracht dat wegens de vele ge Tallen van pokziekte elders voorkomende ter gelegenheid van de aanstaande kermis geen vergunning tot nitoefeoing van de kermisbevea zal worden verleend aan van elders komenden die niet zoowel voor ziob als voor alle leden van hun gezin en allen die in hun dienst zgn bet bewgs overleggen dat ag de natuorigke pokken hebben gehad of dat zg ingeënt zgn Door de Belgische rgkspolitie is onlangs een te Ësschen wonend man io arrest genomen die op een marktdag te Roxeadaal uit wrok het paard van zgn buurman den buik had opeogasoedeii terwgl het beest in don stal van den koffiehuishouder B aldaar uitrustte Hoewel bet feit op Nederlandsch grongebied had plaats gehad heeft de zaak dese week toch voor de Antwerpsohe rechtbank gediend en is de bedrgver deaer lage daad tot 1 jaar gevangenisstraf en aobadeloosstelling varoordaeld 11 06 7 47 I 10 7 86 8 11 8 18 8 88 8 81 8 88 8 68 De dwaasheden der étiquette zgn weer met een nieuw staaltje vermeerderd De koning van Roemenië ontving dezer dagen een brief van den koning der Belgen mededeelende dat prinses Joiephina van Beluië gehuwd is Zooalt man weet was de koning van Roemenië zalf b dit howelgk tegenwoordig Een ingezetene ran Beetstenwaag heeft onzen bekenden landgenoot den kunstenaar Pier Panditr Tan Drachten afkomstig te Rome bezocht Aan haro mededeelingeo is het Tolgende ontleend Voor eeoigen tgd werd Pander opnieuw door eene ziekte in den mggegraat aangetast die hem bedlegerig maakte De geneesheer sag den toestand ernstig in Tooral omdat bij ook te Amsterdam aan dezelfde ontsteking gleden had Tgdeos zgne ziekte aldaar was bg met zooveel toewgding door eene liefdezaater verpleegd dat bg nn verlangde dat de genees heer pogingeu zon aanwenden om die zuster weer tot zgoe verpleegster te maken De geneesbeer voldeed aan dit verlangen va de pleegzuster was dadelgk bereid naar flome te gaan en lioh met zgoe verpl ng te bolasten De patiënt is thans in zooverre heriteld dat hg in een toestel gezeten wpee met zgn kunsteuearswerk een aaurang heeft kunnen nemen De bezoekster ait Beetsterzwaag voad Pander reeds zoo goed gevorderd dat hg haar op hare rgtoertjes kon vergezellen en inrichtingen van kunst en smaak bezoeken Gisterenmiddag werd te Amsterdam een Doitschar die aan het centraal station in hechtenis genomen was naar het boofdbarean van politie geleid Op den O Z Achterburgwal bg de Hoogstraat ontliep de arrestant zgn geleider en sprong te water Daar hg niet zwemmen kon zonk hg onmiddellijk Een militair die in de nabgbeid was aproag den drenkeling na maar kou tot zgn redding niet veel doen daar bg zelf in de modder bleef steken Toen sprong een werkman in het water en aan de n mocht het gelukken met behulp van de omstanders beide drenkelingen behonden aan wal te brengen De arrestant was echter bewusteloos zoodat hg onmiddellgk naar het Qastbuis vervoerd werd £ en heer die getroffen was door het kloek gedrag van den soldaat en den werkman gaf elk hunner tien galden De vergadering der Liberale Unie van Zaterdag gaf een zeer onverkwibkelgke voortzetting van den heftigen strgd die in maart en April tgdeos de rerkieziugen is gevoerd De afgevaardigden van een deel der kieavereenigiugen hebben zich zelfs erg boos gemaakt en een goed derde deel is ten slotte heengegaan nadat de groote meerderheid de houding van het bestuur had goedgekeurd Men mag daarom vragen ia er nog een Liberale Unie De vereenigiug bestaat zeker nog maar waar zoo weinig geneigdheid bij een deel der leden is gebleken om de verzoenende hand te reiken schgnt afscheiding van de meer conservatieve elementen onvermgdelgk Wg zouden het betrearen als het reeds nu op groote schaal daartoe kwam Niet omdat wg bgeen willen houden wat niet meer bgeenbehoort Maar omdat naar onze overtuiging er veel misverstand bestaat dat mettertijd wel uit den weg kan worden geruimd Men had dunkt ons bebooren af te wachten hoede kies recht voorstel en van de nieuwe Regeeriog er uitzien Verschillen die in hoofdzaak dat is wat den comvang der uitbreidingbetreft weinig van die der vorige Regeering dan ocbtt o wg het den pUcht der meer vooruitstrereude fractie mede te gaan en kan eenscheuring worden vermeden Dat werd door den voorzitter naar ona dunkt ook bedoeld toen bg namens het bestuur in zgn openiagarede verklaarde cdat men aan de tegenwoordige regeering de gelegenheid behoort te laten hare denkbeelden aangaande het kiesrecht in wütsToorstelieo te belichamen 11 60 18 40 18 08 Eerst als dat geschied is zal dunkt ons de tgd daar zgn om te beslissen of de liberale party in haar geheel kan blgven dan wel zich moet splitsen Het ware daarom wgier geweeat den strifd die in de Unie gevoerd is niet nit te lokken door het stellen van motiën ter go dkeariag van welke richting ook Nn zulke motiën echter eenmaal gesteld werden verheogeu wg ons dat de meerderheid en een vrg belangrgke meerderheid het bestonr in het gelgk heeft gesteld Dat geen algemeene vergadering vóór 10 April is gebonden blgven wg aflteuren de onmogelgkheid er van is dookt ons ni voldoende aangetoond Maar dat het bestnur in cgn manifest de belofte ran het verkiezingsprogram van 1891 en de uitspraken van latere vergaderingen heeft gehandhaafd was niet anders dan zgn plicht en tevens de plicht der liberale partg Het zal nu de vraag zgn wat de kiesTer eenigingen doen welker afgevaardigden ge meent hebben door bet verlaten der vergadering Ie moeten protesteeren tegen het oordeel der meerderheid Wg vertrounen dit er velen onder haar zollen zgn die geen heil maar een groot kwaad zien in afscheiding voordat de onmogelgkheid van verder aamengaan zonneklaar is gebleken Van sommigen ia dit nu reeds duidelgk maar zeker met bg allen Afwachtei wat de Regeering zal voorstellen is een veel wgzer bonding Want als die voorstellen in meer democratischen geest uitvallen dan den katholieken en de rechterzgde der antirevolutionairen lief is zal de Regeering den steun van nagenoeg de geheele liberale party behoeven om te z eviereu Men make zich daarom niet nu reeds het samengaan met de andere deelen der liberale partg onmogelijk of althans moeilgk Hand In eene buitengewone aamenkomst van dia kenen der Ned Hervormde gemeente te sGra veobage ia met algemeene stemmen da volgende motie aangenomen Diakenen van de Nederd Hervormde g meente te VGravenbage in buitengewone samenkomst bgeen op Maandag 1 IJunikennia genomen hebbende van de motie van den Bgzonderen Kerkeraad aangenomen in vga vergadering van 7 Juni 1894 betuigen hunne volle instemming met de daarin uitgesproken verontwaardiging over de onwaardige bejegening waaraan de heer dr Gheel Gildemeester predikant bg da Ned Herv gemeente aldaar in deo laatsten tgd blootstaat betreoren bet diep dat genoemde predikant het voorwerp ia geworden van een onderzoek naar aanleiding van omtrent hem verspreide geruchten en bieden genoemden herder en leeraar de verzekering aan van hunne onvfTzwakte achting voor zgn persoon eo waardeering van sgn arbeid Personeel en bedrgfsbelasting Dat de schatkist een buitenkansje zou hebben door het vervallen der voordracht van het per ueel gelgk De Stand beweerde wordt door het H blad weerlegd De opoffering welke Minister Pierson door de schatkist wilde doen brengen met de verlaging bij het personeel voor de kleine aanslagen zon worden vergoed door eeue verzwaring der Buceeosiebelasting Waren de voorstellen aangenomen de schatkist zou er niet minder door hebben ontvangen want de nalatenschap pen die op anderen dan de rechte Ign overgaan zouden het veriies van het personeel hebben goedgemaakt Het buitenkansje komt dus niet aan de sehatkibt ten goede naaar aan een aantal erfgenamen en l atariasen Ml 1 0 Ook voor een verlaging van t personeel ala noodwet is eon aequivalant noodig vooral nu de vermt ensbelasting 18 ton minder opbracht dan geraamd werd Zon die noodwet echter met het aeqaivalent mt de successierechten nog niet voor dit jaar kannen tot stand komen nu de tegenwoordige Regeertng de geheele personeele belasting in eens wil herzien waarmee neg wel eeuige tgd gemoeid zal zgn Het Htndbl c boopt dat de Raf eering daarOTer a week in de Tweede Kamei worde getaterpelleerd Licht ia noodig Onder dit opicbrift dringt het Hblad ten sterkste aan op eene bespreking der Ontbinding in de Tweede Kamer Het ware naar on meening egt het blad het r gelmatig8t wanneer de Regeering loo spoedig mogelgk uog foor de Kamer b eeuknmt de officieete stukken betreffende de ontbinding in de iSUats Ct en door toezending aan beide Kamers openbaar maakte Daaraan zon zich dan geleidelijk aanslaiien de mededeeling welke de interne beweegredenen waren Het H blad ziet daarin een middel ter Ternwning Een ernstig waardig debat over de ontbinding en hare oorzaken ook over de fouten die begaan zgn en niet van éeoe zgde alleen kan leiden tol wegneming ran veel misTerstand Het kan tot voorbereiding strekken ran een bereeniging wellicht op enkele uitzonderingen rechts en links na ran de niteengevallen deelen die onderling nog genoeg aantrekkingskracht bezitten om weder oprecht samen te kunnen gaan ook bg de regeling Tan het kiesrecht Zaterdag werden aan het bijkantoor der Ned bank te Meppel gelden ter wisseling aangeboden waaronder zich wederom een ralsche rijksdaalder berond die iets kleiner en 3 gram lichter dan een echte was Dit is de tweede keer dat aan genoemd kantoor binnen weinige dagen een valsche rgksdaalder is aangeboden De heer Carl Von Balzberg chef der Salinen te Isoht wordt voorgedragen voor den prgs van f 10 000 door het Ned Indisch Gonvernement uitgeloofd voor de beantwoording eener prgevraag over het meest geschikte verpakkingsmiddel voor het zont Er waren 188 antwoorden ingekomen lien least in de Maasbode Ia antwoord op verschillende vragen door de diocesane overheid van Freibnrg in Baden gedaan heeft de Congregatie van het H Officie bedist I Wanneer geloovigen die geen lid dervrgmetselarij zgn niet op grond van ma onnieke princiepen miar zelfs nit andere overwegingen de verbranding van bnu Igk ua hunnen dood hebben voorgeschreven is het nietgeoorloofd hun de H Sacramenten der stervenden toe te dienen tenzg zg bjj de tot hente richten vermaningen van de lykverbrandingafzien II Het is niet geoorloofd voor de zielemst T B geloovigen wier lijken builen hunneschold verbrand zgn in het openbaar Missente lezen dit mag alleen privatim ge chieden UI Het is verboden door opdracht of raad mede te werken tot Igkverbranding Wal Katholieke beambten van crematoria betreft kan alleen materiëele medewerking geduld worden mits de verbranding geen nitdrukkelgke ma nnieke betooging zg noch iets bevat wat Is eene verwerping der Katholieke leer of als rkenning der vrgmetselarg te beschouwen is IV De kerketgke plechtigheden moeten geweigerd worden aan hen wier Igken krachtens eigen beschikking worden verbrand Geldt het Igken verbrand volgens den wil Tan andaren dan kunnen de riten en gebeden in bet sterfhuis of in de kerk nooit echter op de begraafplaats gebonden worden en dan alleen wanneer geen ergernis gewekt wordt deze wordt weggenomen door bekendmaking dat het Nerbrandeo niet volgens eigen wil van den overledene geschiedt In geval van twgfel is de beslissing aan den diocesanen herder De paus heeft deze beslissing goedgekeurd n bekrachtigd Wanhopig Eorgi teren trachtte een in lompen gehuld man van de Pont do Change te Fargs te water te springen Tot twee maal toe wilde hg aich over de leuning werpen en begon een ware worsteling met een agent en een werkman die deze wanhopige daad wilden verhinderen Ten laatste slaagde men er in hem naar een politiepost te brengen Hg zeide schoenmaker te tgn en hoewel hg geen hemd aan het Igf had tot een eerzame familie te Laon te behooren Sedert langen t jd zonder werk was hg tot ellende gedoemd en leefde 40 dagen van afval van bieten De brigadier van den post troostte den ongelukkige deed hem beloven van zgn noodlottig voornemen af te zien en stelde hem een bon voor werk ter hand van den toestand der Gemeente Gouda over 1893 Aan het Verslag vu den toestand der Gesaeente Gonda over 1893 ontleenen wg nog het volgende Op het einda van bet jaar bewcbtrn 97 kinderen nit naburige Gemeentea de verschillende openbare scholen alhier In het jaar 1892 bedroeg hnn aantal 90 Ër gingen 3 schipperskinderen school De toelating der leerlingen is aldus geregeld op de beide Kostelooze Scholen tweemalen sjaars met 1 April en 1 October en wel voor kinderen die den leeftgd Tan 5 jaren en 10 maanden hebben bereikt op de Tussehenscbool om de acht maanden terwgl de kinderen niet jonger mogen igu dan 5 jaren en 9 maanden op de Burgerscholen behalve de 2e Bnrgerschool voor meisjes ééns per jaar namelgk na het einde der zomervacantie voor kinderen die 6 jaren oud zgn of in het jaar der toelating dien leeftgd bereiken en op de 2e Burgerschool voor meisjes die alleen toegankelgk is voor kinderen welke in het jaar der toelating den leeftgd van 12 jaren bereiken eveneens ééns par jaar namelgk in de maand Augustus Volgens devregeling der schooltijden kunnen de leerlingen op Dinsdag in de moigenuren en des namiddags tot half 3 nor van de godsdienstleeraren godsdienstonderwijs ontvangen Op de 2e Burgerschool voor Meisjes is do Woensdagnamiddag voor het godsdienstonderwgs aangewezen Het schoolgeld bedraagt op de Tussehenscbool f 0 10 per week op de Ie Burgerschool voor jongens en op de Ie Burgerschool voor meisjes f 1 50 per maand op de 2e Burgerschool voor jongens f 50 per jaar en op de 2e Burgerschool voor meisjes f 40 per jaar Voor leerlingen die elkander in den Iwüden graad van bloedverwantachap bestaan wordt het schoolgeld verminderd met wanneer twee en met too er meer gelgktgdig eenofmeer lagere scholen der Gemeente bezoeken Kinderen van onvermogende ouders kunnen om niet op de Bnigerscholen worden toegehtten en kinderen van minreimogenden tegen betaling op de Ie Burgerscholen van f 0 80 per maand op de 2e Burgerschool voor jongens van f4 en op de 2e Burgerschool voor meisjes vsn f 3 per drie maanden Behalve op de Kostelooze Schoten genoten zeven leerlingen kosteloos onderwgs op de Burgerscholen De beide Kostelooze Scholen en de Tussehenscbool zgn in het bezit van schoolbibliotheken waarvan steeds een gverig gebmik wordt gemaakt Do toelage die de Gemeente jaariyks voor elke school beschikbaar stelt bedraagt 30 gulden Het aantel boeken is sedert het vofige jaar weder toegenomen en bedraagt voor de Ie Kostelooze School 470 voor de 2e 410 en voor de Tosschenschool 366 De examens en prjjsnitdeelingen aan de beide Kostelooze Scholen werden wegens het groot aantel afwezigen ten gevolge van de mazelen tot het begin van ket volgende jaar uitgesteld Daar het uitreiken van prgzan bg verschillende hoofden vooral der Burgerscholen weinig sympathie vond werd besloten die op de genoemde scholen af te schaffen en alleen te bestendigen aan de Kostelooze Scholen de Tussehenscbool en de Avondschool voor jongens In de Bchoollokalen werden geeue veranderingen van eenig belang aangebracht Zg verkeeren evenals de leermiddelen in bevredigendeo staat Het besluit tet wgziging der inrichting Tan de 2e Burgerschool voor meisjes werd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd waarna de plannen tot verbouwing werden vastgesteld en goedgekeurd om die met bet jaar 1894 ten uitvoer te leggen De kosten van bet Lager Onderwjjs bedroegen voor zoover zg konden wurden opgegeven eene som vau f 65212 95J Zg bestenden uit Jaarwedden der onderwgzers ƒ 51457 54 300 2112 31J 540 67 Vergoeding aan onderwgzers aan het hoofd van schol n staande wegens gemis van vrge woning Toelagen en bgdragen tot opleiding van onderwgzers Kosten van het Herhalings onderwijs NihU 2825 59 1414 19J 3015 70 2500 60 289 17i 360 58 90 154 61 151 98 10962 25 Kosten van het stichten van schoollokalen en onderwgzere woningen Kosten van het instandhoudenvan schoollokalen en onderwgzerswoningen Kosten van het aanschaffenen onderhouden van schoolmenbelen Kosten van het aanschaffen eo onderhouden der schoolboeken leermiddelen en scboolbehoeften Kosten van verlichting on verwarming en vsn het schoonhoaden der schoollokalen Kosten van bet plaatselgkschooltoezicht Kosten der vergel eiamenv Kosten van de schoolbiblioth Kosten van bel en eerebigken i Uitgaven van allerlei aard Aan Schoolgelden ward ontT Bgzondore Scholen Men telt in deze Gemeente vier bgiondere scholen eene dagschool voor meisjes van de KoomechJ Katholieke Inrichting van LieNadigheid me es onderwgzeressen en twee kweekelingen Hoofd mej A H van dar Bom eene Boorasch Katholieke Parochiale dagschool voor jongens met vijf onderwgzets en vier kweekelingen Hoofd de heer J Q Kropman eene dagschool der Vereeniging voor Christelgk Nationaal Onderwgs voor jongens en meisjee met drie onderwgzers een kweekeling en eene onderwgzeres uiteluitead voor de handwerken Hoofd de heer J van de Putte eene dagschool der Vereeniging tot oprichting en insteodhonding van vrge scholen op Gereformeerden Grondslag voor jongens en meisjes met drie onderwgzera een kweekeling en eene onderwgzerea uitelnitend voor de handwerken Hoofd de heer J van der Laan Op deze scholen werd onderwgs gegeven in de vakken vermeld onder de letters a i van art 2 der Wet op het Lager Onderwgs en bovendien op de eerstgenoemde in de beginselen der Fransche taal en in de nuttige en fraaie l tndwerken op de tweede in de beginselen der Fransche en Hoogdoitsche talen op de derde in de nuttige handwerken voor meisjes en op de laatatgemelde school in de nuttige handwerken de vrge en ordeoefeningen der gymnastiek de beginselen der vormleer de Bgbelsche geschiedenis en de begiuaalen der Kerkgeschiedenis Het aantal leerlingen op de bovengenoemde scholen bedroeg 1 la 1 April 1 Iill 1 Oet 981 992 1019 1025 In 1892 waren deze cijfers 898 903 955 990 Het getel kinderen die de bijzondere school bezoeken is in dit jaar niet onbelangrgk teegenomen Ër bevonden zich 75 buiten leerlingen op deze scholen tegen 74 in 1892 Het getel schipperskinderen die hier school gingen bedroeg 2 Op de beide Katholieke scholen ontvingen op het laatej van het jaar 306 kinderen kosteloos onderwgs tegen 289 in bet jaar te voren Door de Gemeente werd san geene der ligzondere scholen subsidie verleend Asn de school der R K Inriohting van Liefdadigheid werd mej J F Tielens vervangen door mej E W van der Hoeven In de plaats van de kweekelinge O M A Zitwiug kwam mej A Staal De onderwijzer der E K Jongensschool J J Dalmejer werd niet verrangen Aangesteld werd de kweekeling C W J Natzgl die de onderwgzers acte verwierf Aan de School voor Christelgk Nationaal Onderwgs werden de onderwgzera J Noordbof en K van den Berg vervangen door den onderwgzer D J Dragt en den kweekeling J A van der Brugge die de onderwgsers acte verkreeg In plaate van dezen werd P C den Ouden als kweekeling aangesteld In het personeel der Vrge school op Gereformeerden grondslage kwam geene andere verandering dan dat de onderwgzer K Floor vertrok die niet voor het einde van het jaar werd vervangen Lgst vsn brieva geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Mei 1894 en terug te verkrggen door tusschenkomst van het postkantoor te Gouda Verzonden van GOUDA H Wildenburg Alien a U H Biarma Amsterdam M Priusenberg s Grarenbage W J IJstek Botterdam A Tan Bergen Waddingsveen J Polak Amsterdam W D Koster sGraven hage H Goedhart Kralingen A Thoen Rotterdam Verzonden van BENTHUIZEN L C Meger Amsterdam Verzonden van HAASTRECHT J 8 Holden Eist W van Bek Utrecht Verzonden van ZEVENHUIZEN N Volters Oodbegerland A Binaeweg Trosno GOUDA den 18 Jnni 1894 De directenr van het Postkantoor V0R8TER BDltenlaDdsch Overzicht Btgkens telegrafisch bericht nit Rome is er Zaterdag namiddag 16 dezer een aanslag op het leven van Crispi gepleegd Op bet oogenblik dat hij vergezeld van zgn secretaris Pinelli naar de Kamer van afgevaardigden reed heeft een jong man die sedert een paar uren langs de straat had roodgaloopen waar Grispi moest passeeren een revolTerscbot op hem gelost Crispi en ook da secretuis werden niet getroffen ofschoon de kogel letterlgk door het rgtnig is heengegaan Pinelli sprong dadelgk er nit m onderwgl hebben een paar politieagenten in bnrgerkleeding den dader gegrepen Hg sebünt ma ongerear 25 jarigen leeftgd te agn Toen hij gearresteerd wu wilde eene Tolksmenigte hem te Igf en begroette met levendige toejuiching Crispi dia den koeteier bevel gaf om naar de Kamer door te rgden Crispi Terhaalde het voorgevallen aan den voonitter die daarop bg de opening der Tergadering nit naam van het Parlement Igne verontwaardiging over de daad niteprak en Crispi toewenschte nog lang voor bat Taderland behouden te blijven Voor da ovatie waarmede Crispi door de vergadering werd begroet betuigde deze ignen dank onder verzekering dat die uiting onuitwiatbaar io ign hart gegrift aal blgven en dat noch bedreigingen noch beleedigingen hem ooit zgn plicht zullen doen vergeten De Koning en de prins van Napels hebban om acht nnr een bezoek aan Crispi gebracht Diep bewogen omheladen de voratelgke personen den minister De Koning zeide dat de smarten die Crispi nu Igdt de wranga vrnotaten zgn van zgne groote toewgding aan het vaderland en aan s lands instellingen Z M voegde hieraan toe dat de aanslag op hem en de verdere personen van zgn Huis danzaliden indruk had gemaakt als indien hg tegen een hunner was gericht geweest De menigte juichte den Koning en den Prins toe en riep weg met den moOrdenwr leTt Crispi De Fransche Kamer is nog bezig aan de syndicatenwet Hard schiet dat niet op Vrijdag werd met 188 tegen 177 stemmen san amendement aangenomen waarby bepaald wordt dat alleen de gewesen vrerUiedra di een nienw beroep sitoefcaen bT hetbeigiers aga geworden als lid van hun TakTsreeniging kunnen worden aangenomen Men kan nit dit amendemant zian dat de toeleg ia de wet thans aoo te maken dat de Senaat ajjn bezwaren laat Taren Gemakkelgk zal dit niet zgn Man zou zoo zeggen dat de Kamer agn tgd wel beter kon besteden en men zeer geschikt met die zaak had kunnen wachten tet de Ministerpresident Dopuy aan zijn beloften Toldeed bet vereenigingswezen in zijn geheel te regalen De begrooting ligt er nog en daar komen de heeren als gewoonlijk niet vaal verder mee Het gaat een slakkengang sa men weet nog niet wat er van terecht zal komen De een wil dit de ander dat Velen nemen niet eens de moeite veel over de cgfers te denken en behelpen zich met de slagwoorden geen nieuwe leening geen nieuwe belastingen Het tekort op de Iwgrooting wordt geschat op 75 millioen en de Ministers kunnen niet meer dan 30 millioen vinden ter bezniniging De end Minister van Koophandel Jules Roche beeft echter uitgerekend dat het tekort niet 75 millioen bedraagt maar 116 millioen En dan heeft men een stel nienwe Ministers die jong zgn naam willen maken groote werken doan vooral op koloniaal gebied eti dat kost schatten van geld In sommige brieven uit Parga wordt dan ook gewaagd van een aakera politiaka neerslachtigheid ds opgewondenheid in da groote koloniale Kamerzitting is wel wat snel gevolgd door een niet onbedenkelijke reactie Er komt hg dat men meer en meer begint op te zien tegen de PresidenUverkiezing Het mandaat van Carnot loopt af 3 December en de verkiezing van zgn opvolger moet minstens een maand vroeger geschieden Om het zekere voor bet onzekere te nemen spreekt men van hslf October Sommigen achten t niet onmogelgk dat Carnot tot t eind bigft niet omdat men zooveel van hem houdt maar omdat het zoo moeilgk is een ander voor hem te vinden waarover de partgen t eens kunnen worden Carnot zou op deze wgze herbenoemd worden op dezelfde wgze als hg benoemd ia Dat in zulke dagen de gedachte aan de monarchie weer levendig wordt spreekt vanzelf Markwaardig is Tooral de terugkeer van de herininneiingen aan de Napoleons zoowel door de uitgave van vele geschriften als door andere dingen Zoo vond men weer twee immortellenkransen aan den voet van de Vendome inil De een droeg het opschrift Bonaparte 14 Juni 1800 slag bg Marengo da ander I Napoleon 14 Jnni 1807 slag bg Friedland Vrgdag ia door het Engalsehe Hoogerhaia in tweede lezing over het voorstel geatamd om het huwelijk met een znster der orerleden Trouw Toor zoorerre het niet binnen de Anglicaansobe kerk gesloten wordt geldig te Terklaren Het Lagerhuis heeft sedert 1835 oen alle bovenbedoelde huwelgken ongeldig werden verklaard ten minste elf maal voorstellen aangenomen om ze weder toe te staan Doch het Hoogerbnis heeft er nooit van willen weten ofschoon sinds tel van jaren in de koloniën Victoria Het blad hoopte daarom dat het Hoogerbnis aan dezan toestand een eind zon maken en deze sachoone gelegenheid niet laten mmmmmmmsmt