Goudsche Courant, woensdag 20 juni 1894

No 6381 38ste Jaargaag Woensdag 80 Juni 1894 mimm amm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üilgBve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco pei post 1 70 AJzonderi jke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Vraagt een proef VBD de echte mm WIJN aanbevolen door de grootste geneesheeren van bet hois JEm St in Erdo BéDTS naby Tokay Rongarye Te bekomen bg C van VLIET MARKT 158 tihoiul TOOWl TWI ïï ttrj TOiDr P TUimjlffl R0Of Dluliltead TuUUtliurMf P H J T WANKOM J HELKKRT OoathaTen TOMlnhEMD Umt a Lordt badittea i uiden Met 129 tegen 120 atemmeD werd het TOorttel in tweede leBÏng rerworpeo De SpMDicbe mioiiter preaideBt SftgMta heeft in den Benut de uttoemitig vao het Daittcfa 3pftaDsche bandeliverdragkli kabinet qaaeitie gesteld Het kabmet treedt Am bij Terwerping an het erdrag a of de Cortex worden ootbondea De goede rud van maaracfaalk Martioez Gftinpo om dea nienwep luttan Ahd oel Aziz TU Marokko too spoedig mogelgk officieel te erfcennen ten einde zgn positie daardoor te rertterken it door de Mogendheden r opgffrolgd Wel zei gisterenavood in het Britsohe Lagerhuis de viceminister van Baitenlandwhe Zaken sir Kdward Orej dat tot de formeele erkenning nog niet definitief bealotan wu nuwr gelgktgdig werd uit Tanger geeeind dat de tertegeawoordiger der Mogendheden aldaar met nitsonderiog alleen van den Italiaanichen den nienwen soltan feitelijk erkend hadden eo heden wordt daaraan toegeToegd dat de gezanten ran Engeland Frankrgk eii RpaFJe aan Abd uel Aziz op last ran hnii Regeeringen officieel ergnnning hebheb aangevraagd om hem te liabat bun balde tf komen bewgzen ItaltS schgnt dus nog bezwaar te maken dooh nn de drie meest gAÏntereeaeerde mogendheden voorgaan zal Italië zoowel alt Doitscbland spoedig tolgen Wegens vergevorderd SaiMoen worden de met 0 l KOUTiyG VMBKOCHT A van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam U JUNL lolkoar I 8 Vl losv 8 V lOO Via ir 78 S a H ia IVia M a 961 U 104 1 84 V 1001 to 841 888 101 87 10 V il 7 187 4 ♦ 10 i 101 187 go BOl lOOf 108 18SV 1041 4B 01 lU u 14 88 i Vi 118 108 i l lllVu 88 101 140 184V 5 47 n 18 IS 101 l k IM 44 80 U 18B 1Ö8V 10 V 101 101 114 U 8 i 1041 81 Kmtum Ort Kad W 8 1 dik dito dito t dito dito dito 9 Koiiau Obl aoudl isailt iTiU IuMhrU Ing IHÏ II 8 OaMnn Obl lDp piorl tS t dito In tilnr 1S I t rnnsib Olilig net tiolut dito dim S BmuiiD Obl Ooat i Soria S dito dmn UaO 4 ditobgBothi l88 4 dito b j Hope USV IIO 4 lltoiilioiid lMi lSiS dit dito dito U84 B Hui Pnpot ukuld 18tl 4 tnKmi Oepr Oogr iMa IStO 4 Om lamiag Hrio D Ow iMoioK i EmoAn Bir Beo T obl ItBI 5 lluioo Obl Buit Bell 18 0 8 Vnusiu Obl 4 onbm 1881 AluruDUi ObliRttlen 1881 8 BoTTimSAIl Stad li D 1888 3 i Hin N kit HMdeUr und Aniidib T b Md Oertiflo t ii DwitMAfttMbappÜ dito Arab HTpolbaekb paodbr 4 OultMf 4 4SV O 14 V esv ii V 4 Uaiw h O Pr lian aart KlD Holl IJ Spoorw Mü aand M tol bpl T 8t Sp aand Nad Ind Spoorwegm aand Nad ZuidAMk Spm aand dito dito dito 18a 1 dito I IliUl 8poorwl 1887 9 ABobl 8Zold IUI Spwmü A H obl a I PolM Waraohau Waanaa aand 4 Bm Sr Buaa 8pir Mij aand I WiiaolM dito aand Ilalon dito aand I Iirang Doabr dito aand 1 Karak h A ow ap kap aand 5 Loaowo Sawaal 8p Mji oblin B Onl Vitabak dito oblig BZlidWaat dito aand 5 dito dito obHg 4 i V jLanBA C it Paa Sp Mij obl 8 Ohia k North W pr ü T amnd dito dito Win 8t Fatar obl 7 Daniar fc Bio Or Spm oa t T a Illinoii Cantral obl in oud 4 Louiaa k NaakfUlaCert aand lC ti N 8p r Hü lahyp o 8 K K Ooat B Cr 1880 8 inïUM Stad Madrid 8 1888 ▼ HUkBaL Hjp SpobI eert I ADVERTBNTlfiN DANKBETUIGIITG Au het Mgiiekkorpa der dd gchatterg en verdere belangatellenden die oni bigken rui deelnemiiiff hebben betoond met de ter marde beateUiog ran mgnen geliefden Echtgenoot betuigen de Wednwe Kinderen en Terder Familie hnnnen innigen dank Namena allen Wed H C J Ti DIE KIND TIX Al L BXALTO Architect te Moordrecht zal Dttinens zgn principaal op DINSDAG den 2 JUNI 1894 dea middaga ten 12 nre in het t herbonwen Pand bg enkele inachriJTing trachten aan te beatedeu Het gedeeltelijk amoveeren van een BODWIHANSWONINQ in bot BeUeraohe onder Stolw jk bewoond door A BAAS en het daarover aanbouwen van een KOESTAL benevens den bouw eener STEB NBN SOHUDB en van eenen HOOI BERQ Het beetek ia ran af 19 JUNI te roren tegen betaling aan 1 op fraco aanTniag Terkrggbaar bg de Boekhandelaan J tan BENTUM en ZOON te Oouda in immwM Homoeopatisch Arts Oeneeê Heel en Verlot mndige lal Tan MAANDAG 2 JULI a af to ConsuUeeren gn Spreekuren dageljjka behalVe Zondag ran 1 2 nor Likdoorns MéUkfuM éU HoomvlU ButdetU Wratten enz irorden in 7 k 8 dagen geheel TW wjjderd aonder de minate pgn te Teroonaken ook zelfa niet op de goioeligate hnid Pr a per Bacon met penseel 50 Cta Depot bg SCHOITEN Coiffenr Kiach de haadteekening Tan A van TÜIJLL jT j Onfeilbaar Uiddel TBOKN yueiiza lli esl Borst en KeebniioeiiiiigeD MELIANTHE Superior Borsl lloni Ëxtraot Bekroond met Eere Diploma en Gooden Medaille GENT 1893 Qondeu Medaille BOLSWAltD 1893 Bere Diploma en Gooden Medaille 1893 World 8 Hygienic Expoaition Clüeaffo Samengeateld nit de meeat heilzame beatanddeelen ia aangenaam van amaak maagTeraterkend en zacht pnrgalief Geneest onmiddeUiJk Kiadenn nemen het gaarne in Mag ia geen hniagezin ontbreken IMBLIANTBB ia het beate middel der ireield H N vanSchaik Go Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM Snmatra atraat 267 Dm Haag Verkrggbaar bg P H A WOLPF Drc giat Markt Oouda Ditalnitend roor Geabonneerden op ae G0DD8CHE COURANT naar het Franach Tan Xavier de Montépin 544 pag drnk ia aan het Bnrean deier Courant te Terkrjjgen tegen den apotprgi Tan 4W eenta De voorraad ia niet groot men profiteen dm na de gelegMihtM Eollondsclie Maatscliappij van Landliouw Afdeeling GOUDA en Omstreken 55 JAARLIJKSCHE BU QBLBOENHEID DBB TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s yrijg per Lot 1 11 Loten voor f 10 te bekomen bij 4 BRiniRM tN en Zn Lange Tiendewe£p D 60 en in het Café HARMONIE Markt Nederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomachepen BAT A VZEB kapt J SAUEB en HOLLAND kapt J 8MIDT vertrekken © Iken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of paasage rerroege men zich bg de Gargadoora der Maatachappü Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen Kraepelien en HolrrCs Quina LarocheQ u i£fAÏoGHE is de meest Krachtige en Versterkende KINA WIJN aanberolen door tal Tan binnen en baitenlandache genmaheeren Bekroond mei EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacona i flJ90 en t 1 Depot te Goada bg den Heer A E TEEFE Apothelcer voorlieen C TSUI Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist worden in Terachillende plaateen HOOFDAGENTEN geiraagd Toor Paarden en Vee Verzekering Franco brieren aan de firma BOOMS ANTEN jt Co Adm Aaanr en Expeditiekantoor GraTenatraat la den Haag Abonneert V op het Een ware Schat Toor de oogelnkkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime nitep tingen is het beroemde werk ZDr Retau s ËLFBEWARIMG HoUandsche nitgave met 27 afb Pros 2 galden Ieder die aan de versohrikkeiyke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyks duizend vaA een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrw ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland S KATHOLIEKE TIIVEKSMAGAZIJN onder Kedactie der beste Kath Letterknndigen Maandelgks Terachgnen 48 pag groot formaat oTer 2 kolommen prachtige leotnur ala Jiomonii Novellen HUtorische Ferhaten Poèxie AUerlei Baad ael Logogriet Hebua en enx Toor den zeer lagen prga van 0S CENT per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste niuadschrift van Nederland P 8TOKVIS WATBRHEÖ8 ünoRTKa sBoacu FEMSCHE STOOMVEEVEEU Gkefliisclie WasseheriJ GRATIS bekomt elka leiaryan ditbUd bet niel allaan toot llakai maar ook roor aamideR heent balaiigriike aa aattlga boek D £ WUEM en IIECI Men aohrqTS eene bnafbaart aan Bichtar B Boekhandel ts Botterdam TiS H OPPE HEIMER J9 Kruiskade Botterdam GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt Toor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Cogaac fin Bois il de Utar Speoinliteit Toor het aioomen en Terren ran alle Heereo en Dame uderobenf alsook alle Kindei oederen Speciale iarichiiog roer het stoomen van piache mantels veeren bont ena Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieawite en laatste methode geverfd Srma Wed P B U Omtda Alle goederen hetag gestoomd of geverfd worden onsohsdeiyk voor de geaondheid en volgens staal bewerkt Ooada Soelpendnik vaa BamaxAM h Zoon BINNENLAND GOUDA 19 Joni 1894 By kon beelait is benoemd bg bet wapen der infanterie by sgn tegenwoordig korps tot leluit de 2e Ittit L F Dagmaer vao Twiat nn het 4e reg Toor eenige dagen is te dezer stede ontTreemd een kooi met leeawarik De kooi mot TOgel ia door de politie opgespoord Naar men verneemt is de heer C V Gerritien ernstig ongeateld Hg zal een tijdlang naar het bnitenland vertrekken zoodat hg TOOTMrst de zittingen van de Tweede Kamer A Tan den Amaterdamschen gemeenteraad niet Ml knnnen hgwouen De bekende 8ophia stichting teSchoTeninK n word gisteren weder geopend Ter Terlondiging ran deze bigde boodschap voor Boorete zwakke en zieke kinderen die genezing komen zoeken in de teebaden wapperde de nationale vlag Tan den gevel der inrichting die zoo ruimichoote aanapraak heeft op den ifceun van allen die den minder bedeelden kleinen j Ui goed bart toedragen Mogen vele giften beatnnr in ataat stellen aag velen zieku de gelegenheid tot beproeving van faeratel te openen I De groote nationale Yelddag van het Leger des Heils in Nederland zal dit jaar gebonden worden op Woensdag 8 Aogustns op het landgoed aNimmerdorc bg Amersfoort dat welwillend voor dit doel is afgestaan door fiaron fioetzelaer van Oosterhoat Er worden schikkingen gemaakt voor goedkoop spoorwegvervoer eitra trein voor goedkoope ververschingen enz De Generaal zal naar men verwacht weer zelf tegenwoordig zgn alsook een troepje Mauris van Nienw Zeeland Naar men thana nit goede bron verneemt ia eindelgk de tot standkoming van een nieowe wielerbaan nabg Scheveningen verzekerd Gommiaaarissen van de daarvoor opgerichte maat achappg znllen zgn de heeren jhr mr W Elont van Soeterwonde mr L Pelt H baron Miobiela van Verdnjnen E L graaf van Limburg Stirnm C Oebel J D Rnys Az en mr J J Barnet Lyon Commissarissen he ïben de beschikking verkregen over een terrein gelegen aan hrt FEVILLETO Dd ha f ste eener Fawlie Naar het Framck vHij it b joa oogeoblikkeljjlc teragKokeerd EHze heeft dea tqd niet gehad my eanige ophelderiog ta vragflD Zij i TorsUndig genoeg om geraden t hebben dat er een dud in dan toren sat oj loteo maar sy heeft aiets gezegd oooh aan mg noch éuH dokter Bertnmd nooh aan den officier van petitie Gn na de ontknooping van het treanpel heeft ig je toen niets gevraagd Geen woord Maar haar Ewjjgen verontnut mg leer dan haar vragen mij soude doen alt zij hat deed Eliza ia voor mij niet meer dezelfde als voOrhuen Het denkbeeld eener scheiding boezemt haar geen schrik ia Ik ben er zalfi zeker van dat 1 1 r naar varUngt mg te verlttan Dat apreekt tooh van ulf ala zg Arthur huwt fik zon niet langer met haar kunnen laven dat ia zeker Maar eer er taaiohen mg en haar aprake waa van dit huwelijk heeft zg mg haar plan medegedeeld om een kleine bezitting te koopen in de btturt van Triohtvoorde en zich daar met der woon te veatigao Je hebt gelijk dat ia zeer sondarling Welke lotaom trekt ge uU dit vooraemen en alt de koelhé4 welke 1 je toont r Dat ay ar vaa overtoigd ii dat ik avi miooptar begiu van den tweeden toegangsweg naar den watertoren naby Scheveuiogen De aandeelen ad f 00 geven recht op vrgen toegang tot de baan en ayn bgna reeds allen geplaatst AU directeur zal waarschynlgk optreden de heer F J M Rademaker broeder van den bekenden wielryder Hoogetwaarscbgnlyk zal nog deze week te Utrecht of te Amaterdam eeoe baitengowone algemeene vergadering van dea Algenieeuen Nederlandechen Politiebond worden belegd tet bespreking van deo toestand van den Bond nn de voorzitter de heer van Taynenborg en de effecten waarin het weduwen en pensioenfonds wae belegd verdwenen moeten worden geacht Deae vergadering heeft hoofdzakelgk ten doel te onderzoeken over welke sommen de Bond nog kan beschikken aangezien hiervan het voortbeitaan van den Bond zal moeten afhangaa Reeds is gebleken dat da vermiste som tnsechea 20 en 30 duizend galden bedraagt en dat de laatste controle dar brandkast in Augustus 1893 plaats vond De te Autwerpen door haren echtgenoot verlaten vroaw van Van Tu neuburg is reeds door den officier van justitie gehoord die met voortvarendheid de opaporing van den verdwenene ter hand heelt genomen Zatenlagavond hield het bestnar der ZuidHollandsche afdeeling van den Boud te tGra venhi e eene vei adering teneinde van gedachten te wisselen over den toestand waarin de Boud door den voortvlnchtigen president van den Bond J W van Tujjtienburg is gebracht Het bestunr besloot twee afgevaardigden te benoemen om een nanwkearig onderzoek in te stellen omtrent den stand der fondsen die geadministreerd werden door deo president Het voorloopig ing teld onderzoek heeft treurige resultaten opgeleverd Het is gebleken dat de heer Van Tuynenburg zyne plannen om met de kas op den loop te gaau reeds lang te voren had beraamd De beatani vei adering door hem bel d lo Mei had hg tot 20 dezer doen veroohuiveu Hy had opgegeven zich metterwoon van Hilversam naar Utrecht te hebben verplaatst Het beetunr der afdeeling Zuid Holland zal zooveel mogeiyk trachten in de regaling vau het beheer der fioaociën van den Bond enz eene verbetering te brengen in overleg met het hoofdbestuur Omtrent de te Zutphen aangebonden per heb Misachten gelooft zij zelfs wel dat die mmnaar mijn echtgenoot vermoord heeft Kn daarom is eg er wellïoht ook zoo op gesteld om De Kuiter ta verdedigen Maar zy vermoedt niet dat jg die minnaar bent Ala zq t wiat Du zou z je niet verteld hebben dat zg liefde voor mg gevoelde Dat zei ik je zooa en reeds Maar de toestand zal eenigszuia veranderea ala z hoort dat ik springlevend ben fZg ia verloofd met Arthar Met hun tweaën zullen zij beproeven de Kuiter te redden Wg kunuea t niet vnhlDderen Maar van die zijde dreigt een gevaar waaraan ik mg met wenaob bloot te stellen Voor ik je terug gevonden had waa ik bestoten Frankrijk te verlaten Ik deelde mijn voornamen aan Elize mede die er rolatnkt niet verbaaad over was en er zelfs mede instemde Je ziet dat ik volkomen bereid ben ja te volgen Wg wllen te zamea vluchten hoe eer hoe beter irVlachianl Ik hoop toch niet dat je tin ernst meent Toor den dood van je echtgenoot heb je mij hetaelfde voorgesteld en ik weigerde Thana zoa t nog vrg wat gekker s n Men zou ona bosohaldigen hem vermoord te hebben Integandael w i moeten den storm voorbij laten trekken in andere woorden het proeea van dien bosohwaohter afwachten Ik acht het verreweg het verstandigst gemeene zaak ta maken met hen die hem verdedigen Ik zou wel willen dal hg zich nit de voeten maakte m ar daarop is niet veel kaus Laat ons alles doen wat mogelijk ia om hem ng ta doen spreken Je zegt dit mgn pachter hem beschuldigt nietwaar Je pachter beeft hem het schot zien lotseo jiKom koot H etf U t Bist i j aueat t f sonen die zich onledig hielden met denitgütevan valsch geld verneemt men nader datsg de valsche guldens self hebben vervaardigden dat ten huize van een der verdachten door de politie te Amsterdam eeoige voorwerpen gediend hebbende om het misdryf te plegenagn gevonden Z G c Woensdagmiddag zooden twee schepen in het kanaal van Zuid Beveland elkaar passeeren De 26jarige knecht Simon Raymakers uit Raamsdorikveer varende op het achip Aeolus schip er v Alphen voorzag dat beide schepen elkaar zouden raken Om de averg te voorkomen liep hij haastig om den knrkezak doch gleed uit waardoor hg zelf tussohen de vaartnigen bekneld geraakte Hevig gekneusd aau den baik werd hg uit zgn benarden toestand verlost Donderdag is hg met het genoemde vaartuig naar Hansweert vervoerd alwaar hg onder behandeling is gesteld van den heer Eolff van Oosterwyk arts te Kruiningen Zgn toestand is zeer bedenkelgk Gisteren kwamen te Rosendaal eenige Engelsche heeren met het plan de tentoonstelÜBg te Antwerpen te bezoeken Daar zg eene poos moesten wachten op den aansluitenden trein gangen zy even een kgkje nemen m het dorp Veor eenen rinkel sagen zg eenige paren klompen uitgestald en dit schoeisel leheenhenaaD te trekken Zg kochten ieder een paar trokken die aan en aldus geschoeid namen zg in een eerste klaase rgtuig plaats om da reis naar de Scbeldestad voort te zetten Architecture meldt dat baron Van Znylen wanneer de herbonw van het kasteel DeHaer voleindigd zal zyn een boekwerk over deo gebeelen bouw het licht wil doen zien Reeds is er verleden jaar met veel luxe een gedenkboek van een soort van iowydiogefeesteiykheid uitgegeven dat boek had echter geane beteekenis voor de arohiteoteur De afdeeliug s6ra venhage der Maatsch tot bevordering der bouwkunst zal deo 27iten van deze maand een b soek aan De Haerc brengen en tevens aan de R K kerk te Vleuten en het nienwe universiteitsgebouw te Utrechi 7a r man uit Ylissingen meldt znllen er pogingen aangewend worden om HH MM de Koninginnen te bewegen de plechtige heronthulling van het standbneld van De Rnyter met hare hare tegenwoordigheid te vereeren zien te hebben en ala ik met hem geaproken heb zal hg wel wat minder vaat op zgn stuk aiaan Ik zal hier te Parga een advokaat voor Ue Boiter nemen die zgn zaak zal bepleiten en wel vrgaproak zal uitlekken Eenmaal vrij bestuit er vmr De Kuiter geen enkele reden meer om je in opspraak te brengen en wi j zonden ona met hem kunnen verstaan 0Ïk betwijfel het Ik bood bem reeds geld om hem over te haten naar het buitenland te gaan maar hg weigerde Hy zal wel handelbaarder sga als bij nfeU meer te vreezen heeft en ala jg t hem vraagt zal hjj wel zoo goed z n Ie verdwenen Dan gaat allea van een leien dakje Je zuster trouwt met haar Arthur en rËn ik P vroeg Mariaane haar minnaar bg de hand vattend Ja zult gedurende eanigen tijd er in moeten beroston geen rerandering te brengen In onze tegen woordige verhouding Wg zullen elkander hier ia t geheim zien en jg ontvangt mg opeolgk bg joa aan huis ala een vriend van je neef dia weldra je zwager zal ign Dit ta voor ons eea proel aar dat eohter zeer snel voorbg zal ign Na dien tyd zal niemand er üak over verbazen dat ik je hand vraag die je mg dan natuurlg k sohenkt jfDus dan tronw je mg f Ik zou je morgsB trouwen ala tmogrigk waa Maar de wet verbiedt het Waarom twgfel je aan mijn oprechtheid f fOmdat alle mannen baatzoohtig en ondankbaar zg n Ik heb voor jou mgn goeden naam op het spel gesM en mgn leven gewaagd Je vindt tnn seer goed deseUde varhonding tnseehee ons ta later Naar men veraeemt zal de heer mr N O Pierson die toen hg minister werd nit de redactie van De Economist trad thana weder als mederedacteur van dat tydaohrift optraden Het gewestelgk bestunr van Znid HolUnd en Zeeland van het Nederlandsch Gymnastiekverbond heeflt in overleg met de oommiaaie voor gymnastiek nit het personeel der Nederlandsche Giaten Spnritusfabriek ta Delft eenen turndag uit eschreven tegen Zondag 24 dezer in het Agnatapark De vereeniging Sparta biedt den deelnemers een iportlan De hoer Ortt officier nn jnititia te Am aterdam veraoekt de opsporing van den tbtdweneu gewezen politie oommisaariaTainenbarg In het proces tegen Mevr Joniaax te Antwerpen die beschuldigd wordt van hei vergiftigen van drie harer bloedverwanten heeft men nu ontdekt dat door verteheidane apothekers morphine aan die dame il geleverd op valsche recepten geteekend met de namen Tnn bekende geneesknbdigeo Sidonie Marohal de minnares Tan den anarchist die aich voor Baron Ungem Stern berg uitgaf maar die Jahotkowsky heeten moet heeft thans uit spyt omdat hy haat bedroog en geen Baron ia aan de politie ver soheidene mededeeliugen gedaan DaamitblSkt dat de lang gezochte man verleden week te Antwerpen was Sidonie Marohal ontving den Un Juni nog een brief Tan hem nit de Soheldestad Dr Benson het slachtofSar van den Tedbesproken moordaanslag te Laik is sooveel mogelgk hersteld maar zgn oogen zgn onherstelbaar verloren 0it Rgssen is Zaterdagmiddag het detachement huzaren weer naar zgn garnizoen ternggekeerd De rost is gelnkkig niet meer gestoord geworden Alleen loopt net gerncht dat eene party tarf in het veen toebeooore de aan een der fabrieksbazen geheel vernield is De marechaussees blgven voorloopig nog Te Zntfen heeft doof gasontiUMpinf bgna een dsoevig ongeluk plaats gehad De heer H en zgn echtgenoote beiden reeds bejaard werden s morgeoi in bewnsteloosen toestand op ban bed gevonden torwjjl de kamer Toi gaa waa Hun toestand welke aanvankalgk het eifit deed vreezen ia thans redelgk voortbestaan tot ze ja de keel aithaagt erwyi zy mg reeda laag walgt Maar wie staat er mjj voor 10 dat de opoffering van mgn zyde ten slotte niet op myn nadeel zal nitloopen Wie verzekert my dot je op den dag ala ik je oaa ja bekrfte herinser niet zalt zeggen = Als ik haar trouwde zou zy my bedriegen seoals rif bur eeraten eéhteenoot beidro gen heeft Je kent uy wel sleeht en werkeiyk ik begrgp je Biet Een maand geleden op den noodlottigm avond verwest je mg dat ik je niet benfnde omdat ik weigarde met je te vldoHteo Thaee wil je my niet gelooven als ik bezwew Je te snilen huwen Maar begrgp je dan niet dat de droom van mQn geheele leven in vervulling zal komen als wy voor altgd vereenigd zgn Denlc je werkelgk dat ik myn geluk niet met beide handen zal aangrifpen thans na je vry beat t Ik zon kannen weifelen omdat ge bet ftfftuin geërfd hebt vaa den generaal terwyi ik zoo arm b ala ds mieren maar ik hoop datje mg niet de beleedlging salt aandoen te gelooven dat ik je om geld trouw uNeen zeide Marianne langzaam en niemand sol je beschuldigen een hnweiyk te slaltoo uit winstbejag want mgn fortnin is naaweiyks gelgk aan het nwr De beer Van Hoosweerd bad mg bfj testament alles vermaakt Dit testament beeft by echter herroepen op den dog van zyn dood Ik bedt nieto andera don de som die hy by bet buweiyk als bruidiobat op mgn hoofd heeft vastgesteld Myn sBiter is er emuBa van bet f hedie verssogea n ordi wris ifc