Goudsche Courant, woensdag 20 juni 1894

Uoga gg steeds b j de keu van commissarissen letten op de belangen der sociëteit alleen moge de keuze zeide Mr Snel in zgne feestrede steeds eene wel doordachte en gelukkige zgn Is het werd mg gevraagd niet voorbarig een veertigjarig feeet te vieren dat men viert na een rilveren bruiloft een veertige in afwachting der gouden wien het niet velen gegeven wordt te beleven is begrgpelgk doch een 40jarig feeat bg eene vereeniging bg eene Sociëteit is ongewoon Is dat wantrouwen in haar voortbestaan in haar bloei Neen mgne heeren dnizendmaal neen maar wg hadden behoefte na de lange moeielijke 40 jaren even met U stil te staan en een blik te werpen op de vele gebeurtenissen die achter ons liggen Moge deze herinneringen Uwer genegenheid Uwe liefde tot de Sociëteit verhoogen en gy allen M H mede werken dat O G sjg eu biyve een sieraad onzer stad een getuigenis vau de goede geest barer burgerg haar sin tot eendracht en samenwerking Hier in O O zeide Mr Snel in zgn feestrede gaan met de meeste eendracht eu verdraagzaamheid leden van verschillende godsdienstige gezindheid en staatkundige denkwgze in de meeste vriendschap met elkander om troowens een geluk dat de geheele burgery onze goede stad Gouda geniet boven alle andere steden Doch M H laat ik eindigen en niet langer van Uw geduld veriangen Ik eindig das en denk aan de woorden waarmede Mr Snel in 1874 zijne feestrede sloot Laat ons trachten met al den ernst die in ons is de waardigheid van O G te verhoogen haar rustig voortbestaan te verzekeren haren toenemenden bloei te bevorderen opdat wg allen niet alleen bg het vieren van hare feesten maar ook by haar a s gouden jubilé kunnen instemmen met de wenschen waarmede gg n zelter gaarne vsreeoigt Leve en hloeie de Sociëteit O G En hiermede M H open ik de buitengewone Algemeene Vergadering PosterUen en Telegrapble Benoemd 16 Juni Tot brievangaarder P P Visser tel Veere I Verplaatst 16 Juni De klerk der posteryen en teleg aphie van do 2de kbwsn J Gutterswgk vau A sterdam telegraafhantoor naar bet ngpostei telegroafksnfbor van der Helststroat aldaar I i20 Juni De commies der poatergen van de 2 e klasse D J Hofsommer van Rozendaal uikr Amsterdam de commies der postergen vib de 3de klasse H G van der Weerd wfrkzaam op de bgkantoren Spiegelstraat en Oiertoom te Amsterdam naar Hellevoetsluis il Juli De klerk der postergen en telegtiphie van de 2de klasse J G Overbeek v s Gravenhage telegraafhantoor naar het b kantoor van Galeustraat aldaar de klerk dejf telegraphie van de 2de klasae C Togo va l Amsterdam naar s Gravenbage Ingetrokken De verplaatsing van de vrouwelgke klerk de postergen en telegraphie van de 2de klasse C A de Broekert van Woerden naar s Gravenbage van Galenstraat Verlof verleend voor 3 maanden wegens ziekte 1 Juli Aan den commies der postergan van de 3de klasse Jbr F B B Bosch te Apeldoorn BuUenlandsch Overzicht De Spaansche Senaat heeft met 127 tegen 72 stemmen eene motie van vertrouwen ie de regeering aangenomen Het Hongaarsche Huis van afgevaardigden heeft met groote meerderheid van stemmen het handelsverdrag met Rusland aangenomen Frankrgk schynt nog niet genoeg te hebben aan zgne tariefoorlogen met Italië Spanje en l Zwitserland Nu dreigt bet ook een handelsstrgd met OostenrgkHongarge te beginnen Oostenrgk weigtrt voor Frankrgk dezelfde uitzondering op zgn algemeen invoertarief voor wgn op vaten te maken ala voor Italil dat eene verlaging van 17 fl geniet Hierop werd door Frankrgk met het oog op den bijzonder voordeeligen wgnoogst aangedrongen De afgevaardigde voor Ikirdeaux Turrel heeft nu in de Fransche Kamer een maatregel van weerwraak voorgesteld volgens welke het hoogste tarief zon worden toegepast op alle invoerartikelen nit Oostenrgk en van de helangrgkste producten meel boot schapen paarden nog byzondero rechten zonden worden geheven Indien de Kamer dit voorstel aanneemt de maatregelen die ten opzichte va Zwitserland genomen werden maken dit nietonwaarschgnljjk zal de invoer nit Oostoorgk byoa onmogiiiyk worden In dat geval zal Oostenrgk tegenmaatregelen nemen o a naar uit de beraadalagingen in de Bongaarsehs Kamer van Afgevaardigden is gebleken dpor opheffing I van da letterkundige overeenkoisst met Frank AanRevaDgeo 1 Mei TUd van Greeowh Zomerdleost 1894 95 OOUDZ SOITIKDAH 11 08 11 18 18 58 1 84 1 05 1 18 f 1 1 11 88 18 88 l ll 1 44 KOTTIRDa M O O D D A 7 10 4 454 55 5 01 Mi 4 08 4 40 5 15 Riae eouDi MO ri io Uage5 487 07 4 88 4610 18 ri 88Ï8Tl6r88 il ï 451 48 4 15 4 41 6 17 7 8 08 IM 10 10 10 18 1 44 4 48 7 06 1 4 I Mi 10 80 1 58 5 7 60 10 86 8 04 10 41 I 8 0 V V 8 0 7 81 10 8 18 58 10 1610 58 18 08 18 45 8 80 8 46 8 16 4 13 4 48 5 M 6 47 7 48 8 86 10 10 lO MU T R £ C H T G O D D A Utreekt 6 88 7 60 6311 34 ll Ol 18 60 1 66 8 10 8 584 48 6 36 8 0 O 10 84 Woerden 6 58 6 11 10 16 18 34 4 16 t 11 10 51 AnatetdaaWp 5 50 8 15 65 11 15 11 48 M6 4J5 4 85 7 10 eaada IM 8 04 10 44 11 11 11 86 betering eiaehU onderbond was Een verboBiring in Januari 1679 waa mialukt Dit gebrek aaa deelneming miaachien ook de mindere sympathie voor het plan Ziedaai M H den toeatand zooala die bg ons 25Jarig feest beatood Qet bestuur verklaarde zich na die teleurstelling diligent in het hemman van planaen tot verbouwing toen apoed de nare tot ons kwam dat onze hooggecchte volgverige voorzitter mr P J Snel Gouda met der woon ging verUteu ZËd zond 29 Nor 80 zgn ontslag in M B Groot was dat verliea Het Bestuur bestond toen uit de henen mr P J Snel als vooizi er H Jager Secretaris A van Veen Penningmeester W G N de Keizer D G van Vreumiogea O A Bouter U J Beusekaufpj J C IJsaelstgn en mgn persoon als ooder voorzitter Levendig herinner ik mg de aangename leiding der vergaderingen die bg het deogdeIgke van behandeling van zaken de harmonie onderling niet schaadde Men ging gaarne ter Bestuursvergaderiog zg werden ten blgke daarvan zeer zelden verznimd Terecht benoemde het Bestnur de heer mr P J Bnei tot eerelid als blgk van w ardeeriog zguer verdiensten en van erkentelgkbeid voor dan gver in het behartigen der belangen vsn de So teit Volle sympathie had die beuoemin bg U M H en met een wirm ja oorverdoovend applaus werd de mededeeling daarvan in uwe vergadering van 29 Nov 1880 ontvangen en zgu naam als eere lid waardig ingescbreven □ aast die van onzen hooggeachten Burgemeester mr A A van Bergen IJzeadooro die steeds getoond had en bg de fefetviering in 1879 op znlk een duidelgke wgze bewees Ons Genoegen een goed hart toe te dragen en haar beataan en plannen steeds door financieele en moreele medewerking krachtig steunde Ik zie tot mijn groote vreugde ZËd tegenwoordig en is het M H teveel van U verlangd om in deze ore door een warm applaus hem nogmaals onzen dank te hreogen In Mei 1888 bg zgn aftreding als kapelmeester der Grenadiers en Jagers werd benoemd tot eere lid de heer J H Völlmar als erkentelgkbeid voor de diensten O G bewezen In diezelfde vergadering van 29 Nov 1880 moest U voorzien in de vacature ontetaan doordat de beer W G N de Keizer zgn ontslag genomen bad wegens vertrek naar Amsterdam Zeker spreek ik uit aller naam van hen die toen lid der Sociëteit waren en die met Z Ed in het Beatnur zaten dat wij zgn heengaan betreurden Op uitstekende wgze werd door de leden in heide vacaturea voorzien en ward gekozen in plaats van mr P J nel de heer W Begeer en in de vacatnre de Keizer de heer C IJsselstgn Ry het opnieuw samenstellen van zgn bureau koos het Beatnu mg tot voorzitter Gelakltiger keuze aerd gedaan door den heer H Jager de zoo verdienfteiyke secretoris tot onder voorzitter te benoemen en het werkzame secretariaat aan de jeugdige werkzame krachten toe ta vertrouwen van den heer J C IJselstgn Ja M H die heid keuzen waarbg het penningmeesterschap in zulke goede en ervaren handen bleef als van de beer Van Veen gaf mg den moed om di benoeming aan te nemen Door al die veranderihgen aag men voorloopig van het indienen van nieuwe bouwplannen af en besloot meil de financieele toestand te regelen De voorloopig opgenomen gelden f 5000 van besluit van 19 Mei 1879 waarvan inmiddels ƒ 1000 wijs afgelost in een 4000 leening te veranderen met een afloasing van 500 s laars en een leening groot ƒ 2000 af te loissen na afloop dier dsoi ja at dow in y lmiiluld tSB bet 40 jurig bwtun der Sociëteit Oiu Oeaoegen c werd door den Toorlitter den heer J M Noothoren Tan Ooor de Tolgende toeepnak gehooden U H Welkom geachte medeltdn op deze Terg dering üen feaitelijka iemmüi tal leker U avenala mjj bezielen nn wg bier te lameo ign gekomen ter herdenking ran het Teertig jarig beataan onzer Sociëteit Oni Genoegen € ia thana 40 jaar oud en gaan er over menig raeoechenleven stormen teleuntetliogen en beproevingen wy allen weten dat dia terenazorgea ook onze Sociëteit niet zgs geapaard gebleren Ik herinner mg lefendig het feeatpigk woord hier gesproken door onzen hooggfachten oudToorzitter Mr Snel bg het 25 jarig beilaan Toen waa daar allezins reden Toor Moeielijke jaren waren Toorbg en alles toonde aan dat sOne Genoegen bewezen had niet alleen reden van beataan te hebben doeh levenafatbaarheid en tevens kracht genoeg om aan alle eiaabau Tan de ladan in billijkheid gesteld te voldoen Werkeiyk geachte feestgenooten groot ia mg de verleiding hier eu daar grepen in die feest rede te doen en U aan te toonen de vele zorgen die het Bestnur van 1879 èn de beatnurden die hnn vooratgiugen aan onze Sociëteit hebben beaUed Doch dan zon ik van Uw geduld te veel vergen Ik heb echter de vr heid fienomen na bekomeD verlof ran ons hooggeacht perelid rar P J Snel zgn rede te doen drokken en neem ik de rrgheid ieder Uwer een eipl dier rede aan te bieden met beleefd verzoek die in een verloren oogenblik eens in te zien en zoo mogelgk te lezen Ik zal dan ook hopende dat Gg aan die nitnoodiging znlt voldoen niet terogtredeo in baachouwingen ran de eerste 25 jaar maar alleen voor eenige oogenblikken met U stil ataan in ila levenservaringen van de laatate 16 jaar Hoe was de toestand in den zomer van 1879 De leden eigenaar van haar gebouwen en terreinen in haar eigen thnia met meer afhankeliik van andere eigenaars Eén eensgezind bestuur hebbende datzooals uit de Algemeene Vergaderingen bleek de sympathie en de zoo onmishare steun der leden In 1879 is het grootste aanUl leden bereikt n l 899 Ik zeg het grootite aantal leden maar ik moest eigeolgk zeggen voor zoover bekend want de rekeningen vóór 1876 zgn siet in het archief Het ledental in 1876 was 769 in 1877 805 in 1878 858 Zeer heugelgke toestand voorwaar en leker gaf dat alle reden tot feestvieren doch ar waren ook krachtige aihaduwzgden Op de Sociëteit rustte een Igfrente ten behoeve van de weduwe van der Vlist van lOOO sjaars bovendien een schuld te betalen bg haar overlgden van 2000 Plus een schuld van db 500 ten TOordeete van de minderjarige dochter Maria van der Vlist plus renten nit te betalen hg haar meerderjarigheid Men had het voetpad in huur tegen 75 sjaars van wglen de heer Oudijk Er roitll een hypotheek op het gebouw van 21 000 met een rente van 5 van 1050 tan name ieder voor de helft van de heeren h J Rujigera an P van Hofwagen daze laatste helft van den heer van Bofwegen in 1881 overgenomen door mevr de wed van Goor Dan eene jaailgkscha afiosaing van een lotergleening voor de mnzieklent van 230 ftlamede voor het tooneel deoorotief van 220 En een leening voorloopig opgenomen van 500Ü kB aangegaan 19 Mei 1879 tot doening der aankoopaam oreidnehtkoatan ana enz Afloaaing per jaar lOOO Daarbg velen Uwer zullas ieh herinneren ao houten wrak gebouw dat dringend ver Directe Spoorwegverblodlog net 60UDA 748 t 7 8 7 48 7 85 8 88 8 41 8 4 8 80 01 1 8 10 5 1 5 88 5 81 MO SMida lleanlnakl Xiaawarkiik u u U lt 4e 10 48 10 15 Beltardam loltaidaB t 88 10 7 11 08 7 4T I 45 ll 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 7 85 Miaawarkark Haordraokt Mak Oo da 7 10 8 401 0 Zev U 7 48 8 11 BL Kr 7 47 l ZafW 7 88 01 K a I d 1 01 Toorb aHaga Oonda 5 85 6 10 7 55 8 0 Oudew 5 Woerdea 5 Utreehl 8 08 6 18 8 81 l l 6 85 7 45 8 07 8 18 10 08 10 11 gbUDi DEK BtAS 87 10 4 la U 18 81 1 01 1 87 8 8 8 15 4 46 1 87 5 5 7 18 87 11 05 11 18 4 11 01 1 18 4 57 6 11 1 18 V v t f 6 16 58 11 10 1 84 8 08 6 18 1 88 6 81 6 10 6 86 1 07 18 11 18 1 88 6 10 1 86 I 10 10 l ll 18 8 10 07 11 17 11 41 18 81 1 48 1 57 8 55 4 85 5 85 5 61 il 7148 10 1511 88 11 48 Ol Dl DTlICRT 85 6 10 7 55 1 0 8 81 10 1 10 56 18 46 1 88 t 51 8 18 4 47 6 M 1 51 7 45 1 88 10 14 10 1 50 6 64 11 0 8 87 8 87 7 5 10 17 10 10 14 11 11 11 18 5 7 088 18 11 17 I 458 U 5 04 5 45 6 8 8 07 6 56 10 85 1 18 7 i8 8 8 41 10 51 11 45 1 80 8 018 81 8 60 5 6 81 6 16 8 88 ll 10 58 11 7 45 8 41 I 4 47 8 81 10 Oonda 6 40 Amsterdam Wp 7 68 Awtardaa OJ 8 14 SiMlInin S o D U 1 i HSTtRDAU 10 08s 10 85 18 11 8 5Ia 10 16 II IO 1 40 10 11 10 11 84 US 1 15 Was het de onhoodbare toestand of hat onbepaald uitstellen der verboawiog de heer Dam die 24 November 1879 opnieuw voor 5 jaren mei ingang van 1 Mei 1880 het hnifet enz had ingehnnrd voor 1600 s jaara kwam met bet aanbod het pand op de Markt vroeger bewoond door Mr P J Snel A no 53 nu bewoond door den heer G Houtmnn op zgn koeten aan te koopen en den leden van Ons Genoegen aan te bieden tot binnen Sociëteit zonder eenige verhoogiog of vergoeding van huur Dat aanbod werd hoe erkentelgk het Bestuur ook wu voor de groote financiaole offers die de heer Dam zich daarvoor zou opleggen op ons advies door ü afgestemd met welk besluit ik mg toen en nu nog volkomen homogeen verklaar De heer H J Bensekamp nam in het najaar van 1883 zgn ontslag Wg verloren een gv érig commiasaris in ZËd doch meende om verschillende redenen geen poging te mogen doen tot blyven herbenoemd in de vergadering van 26 Nov 1883 nam ZEd die benoeming aan doch kwam daarop later terog In da vaigadariug van 19 Mei 1884 veriiet tot ons aller leedwezen de h er D G van Vreumingen ons bestuur Te vergeefs trachten wg dit nieuw verlies te voorkomen zgn besloit stood onherroepelgk vast Wg verloren in hem een zeer verdienstelgk en gverig commissaris In zgn plaats werd gekozen de heer P J Bellaart en in plaats van den heer H J Beosekamp de heer F W Cording fn diezeltde vergadering zagen wg ons verplicht U ter aflossing der meergenoemde schold aan mej Maria van der Vlist toen groot 536 31 en ter vernieuwing der vloer der zaal Kunstmin en ter aflossiog van het saldo der leening van 19 Mei 1879 groot 2000 en de leening van 29 Nor 1880 groot 2000 één leeoing aan te gaan van 5200 5 met een jaarlgksche aflossing van ƒ 500 In de zomer van 1884 waren de plannen ter Terbouwing zoo ernstig in overweging dat wg besloten u voor te stellen het pachtcnntract van den heer Dam dat afliep 1 Mei 1885 met 1 jaar te verlengen en aldus tegen een pachtsom van 1600 te doen eindigen 1 Mei 1886 De plannen der verbouwing kwamen in Uwe vergndsriug van 9 Februari 1885 in behandeling De voorstellen van het Bestuur werden den leden medegedeeld Het betrof het bou ven van een nieuw Sooieteitalokaal namelgk de Biljart LeesSpeel en KoUzaal geheel opnieuw daar te stelten stevig op paa fundeering voorzien aan de toinzgde van een soliede en sterlgk veranda Een kasteleinswoning het gemis daarvan was steeds een groot bezwaar bg verhoriug een nieuwe kelder keuken benevens een groote herstelling aan de zaal Kunstmin o a aan het dak en aanbrengen eener zoldering boven het plafond Het maken van de nieuwe vloer eener kolfbann het aanschaffen van gaekronen en gasornamenten waterleiding enz enz en de aankoop van het overpad van den beer G A Ondgk voor 2000 en tekens zou worden sigelost de 1 hypotheek op de Sociëteit bedragende f 21 000 en de bestaande geldleening van 5200 De bouw werd geschat circa 30 000 te bedragen In al deze uitgaven werd voorgesteld te voorzien door het sloiten van een hypotheek leening groot 42 000 bg de Z H Hypotheekbank te Rotterdam annniteita rente en afloaaiug liedragende 56 64 per mille waardoor deze leening in 40 jaar in hoofdsom tevens is afgelost Ën in de daarboven te kort komende 23 000 door een geldleening h 5o met een jaarlgksche aflossing van 500 Deze voorstellen mochten na een zeer geanimeerd en grondig debat m Uwe vergadering van 9 Fe 8 84 6 56 6 08 6 10 6 17 6 16 4 80 4 67 5 04 5 11 5 10 3 51 8 48 11 50 11 80 1 46 1 55 8 08 8 0 8 15 1 48 8 10 DEM Voorb 5 54 N dL d5 5l Z Zegw6 06 Bl Kr 6 14 Zev M 6 18 Onwia 6 307 5 4 10 bruari 1885 worden akagenomaD jnet bi na algemeene stemmen Bg de aanbesteding bleek de minste inacbrüviog te zijn van de Wed F v Beers te Botterdam h 24983 76 aan wien het gegund werd De verbouwing onkosten bedroegen in bet geheel 30582 75 De aankoop van het pad aflosaiDg royeering en vernieuwing der hypotheek met sdvissen 25372 66 Het daarstellen eener nieuwe gasleiding met aanschaffing van kroonen en waterleiding 2051 94 De architect en opzichtkoiten 1566 16 Alsmede aan onvoorziene nitgaven o a een tegemoetkoming san den kastelein A Dam wegens gemis van woning enz 200 drukwerk o a van bestekken met teekening reiskosten enz 746 72 Te zamen bedragende 6U32U 22 pina da aflossing der bestaande leening a 520O Voorwaar M H zeer aaozienlgke en groote sommen en het bestuur stelde zicli toen reeds voor dat niettegenstaande een verhooging der pachtsom te verwachten was dat een axtra Iragen den leden zoo m leten worden op In de vergadering van 30 November 1885 werden behandeld de nieuwe voorwaardaa der verpachting der beffetteo enz en naar aanleiding der inscbrgving daarvan werd het kaste leioschap opgedragen aan den heer G van Reedt Dortland voor 5 jaar tegen een pachtsom van 2200 per jaar ingaande 1 Mai 1886 tot 30 April 1891 Volgens art 1 dier voorwaarden had bat Bestuur het recht deze pucbt op aanvrage te verlengen met 5 jaar zoodat deze pacht tbaos zal eindigen 30 April 1896 Behoef ik U te herinneren hoe plotseling de heer G van Reedt Dortland 9 Januari 1893 overleed en ontrukt werd aan zyn Echtgenoote en kinderen zoodat thans zgn weduwe volgens gezegde voorwaarde de pacht voortzet 19 December 1885 worden de nietws lokalen in gebruik gesteld in een vergadering waarin èn door de leden èn door het beatour hulde werd gebracht aan den architect en den aannemer In Uwe vergadering van 31 Mei 1886 werd op vooretel van het Bestuur wgl de lasten met circa 1630 waren verhoogd daartegen slecht een verhoogiog van pachtsom van ƒ 600 dus f 1000 tekort besloten tot extra hoof delgken omslag der leden van ƒ 1 Dit besluit werd genomen voor drie jaar ea het is mij aangenaan aU byzonderheid U te vermelden dat hoewel het besluit werd genomen op 31 Mei 1886 ingaande 1 Mei t voren niet een der leden weigerachtig bleef dena extra bgdrage te betalen Wel oen bewgs dat de verbonwing de aympatuie wegdroeg I 26 November werd deze extra bgdrage verlengd met drie jaren ingaande 1 Mei 1889 dus eindigend 30 April 1892 Kort daarop overfeed Mej de Wed van der Vlist daardoor verviel wel de jaarlgksche uitkeering van ƒ 1000 maar moesten wg voorzien in eene uitkeering van 2000 in eens In eene vergadering van 25 Maart 1889 werd besloten tot aangaan eener geldleening van 5000 £ u wel ter bestrgding van een tekort garaamd op Mei 1889 op circa 2200 nitkeering erven van der Vlist 2000 en herztelling van het tooneeldecoratief ii 700 Vooral deze laatste uitgave was hoog noodig Gedurende de vele jaren had het ernstig door het gebruik geleden en was eene herstelling en hernienwing op vele punten hoogst noodzakalgk Onze hooggeachte stadgenoot de heer G J Steens Zgnen had zich bereid verklaard deze leeniug in t geheel te nemen tegen een rento van 4i hoofdsom of gedeelten iB 10 jaren niet zonden worden afgelost 40 47 54 10 01 10 10 7 80 08 IIM 8 1 4 80 7 07 7 17 7 14 7 11 7 87 11 41 IMO 1U A M Ml Mt Door deze nieuwe lasten waren wg niet alleen genoodzaakt in eene vergadering van 30 November 1891 opnienw U voor te stellen de extra bijdrage der ledeo van 1 beeteo dioaa m wd vu 1 Hai 1892 tol 30 April 1895 doch ook M H het leden tal zeer iraa achteruitgegaan In 1879 849 in 1886 860 leden in 1891 760 leden Voorwaar een tiaurig egfer een aohternitgaan in ontvangsten van meer dan 700 a 900 Tot mgo leedweezen moet ik nu reeds opmerken dat het ledental daarna nog is gedaald In 1892 782 In 1893 735 En nu zgn uitgegeven op 1 Mei 1894 ± 757 De volgende wisselingen hadden in het ho tanr plaata De heer F W Gording had bedankt in diana plaata werd 6 Juni 1887 gekozen de hwr F Berman Jr Tot ons groot leedwezen bedankte in het voorjaar van 1891 onze uitstekende en vnlgverige secretaris de heer J G IJsaelstgn wagens vertrek nit de gemeente Noode zagen wg hem heengaan 15 jaar lang had hg het commiasieschap vervuld en vooral in de drukke en werkzame betrekking van Secretaris vele diensten bewezen Het ia genoeg U zgn naam te noemen om te herinneren welke kracht wg in nem verloren In zgn plaats werd benoemd 25 Mei 1891 de heer C G van der Post en bg besluit der bestuursvergadering was de heer F Herman Jr bereid de functie van secretaris op zich te nemen Wij verheugden ons in zgne bereidwilligheid deze werkzame betrekking op zich te nemen en telkens M H waardeeren wg het te zien en te ondervinden hoe uitstekend ZEd zich van zgne drukke werkzaamheden kwgt Trouwens ieder die de heer Herman kent en het voorrecht heeft te zien boe Z£d met algeheele toewgding de op zich genomen taak vervuld kan beseffen hoe zeer wg het waardeeren hem de betrekking van Secretaris te zien bekloeden In uwe buitengewone vergadering van drie Februari 1890 verklaarde Uwe vergadering zich iiereld aan de Gemeente af te staan de sloot die aan de Boelekade zgde langs de Sociëteit liep en de eigendom der halve kade mits de Gemeente op hare kosten riooleerde dempte eu de Sociëteit van een net alsluitingshekwerk voonog l e demping der sloot was onverragdelgk geworden door de uitwasemingen enz nadat het andere gedeelte der sloot was gerioleerd Toch vond zg bij velen tegenstand om reden van welstand en men vreesde voor onvrgheid als de terreinen der Sorieteit onmiddellgfi zouden grenzen aan de Boelekade Doch thana zal iedereen erkennen dat door de riüleering en het plaatsen van het sierlgke hek de Sociëteit in haar uiterlgk niet alleen zeer is verfraaid doch men tevens verlost ii van eenen zeer onaangenaam riekende scheidinga sloot De laatste groote verbetering had plaats toen eene vergadering 15 Juli j I tot aankoop van het stuk bouwgrond gelegen tusschen het overpad en de woning van den heer C Koogman bealoot De heer C Koogmau waa genegen dat af te staan voor een som van ƒ 1800 die daarop ala hypotheek mocht gevestigd blgven tegen een rente van 3 pGt en een jaarlgksche aflossing van f too Het bestaande overpad aangekocht van den heer Oudijk had een breedte van 5 meter dit van 7 meter dus te zomen 12 meter De overdrachbikosteu het maken van trottoirs en het begrinten van het pad circa bedragende f 800 werd uit de gewone rekening over het dienstjaar 1893 1894 betaald Ziedaar M H ü de lotgevallen gescheUt gedurende de laatste 15 jaren Vele zgn da veranderingen en gemat mag ik zeggen even zoovele verbeteringen De Sociëteit O G thans gevaatigd in haar eigen soliede steenen lokalen allezins modern ruim e sierlgk ingericht De uitgaven die vele zyn vooral door de zware laaten van schulddelging en renten zijn behoorlijk gedekt door de contribution der leden verhoogd met de extra bgdrage en de pachtsom der Bu ei n Op de Sociëteit rusten thana de volgende aehnlden Hypotbeak Lseniag 1886 van de ZnidHol landaohe Hypotheekbank groot f 42 000 een annuïteit leening tegiu 56 64 rente per mille Dus per jaar enten f 2378 98 aflosbaar in 40 jaar of 80i jaarlgkache termgnen Hiervan zyn 16yaarlgksche termgnen afgelost en bedraagt thans in hoofdsom f 37 777 82 Leening 1885 groot f 23 000 5 pCt waarvan elk jaar f 5C0 wordt afgelost Hiervan ia na 9 maal afgelost dus f 4500 De hoofdsom bedraagt nu f 18 500 renterende nu f925 Leening 1889 groot f 5000 4i pCt deze leening mag niet afgelost worden voor 1899 geheal ganomen door den heer G J Steens Zgnen renterende f 225 Leening 1893 aan de heer C Koogman koopson pad f 1800 renterende 3i ipOt elk jaar f 100 minstens af loann Dat waren M H allemaal gegronde redenen die het bestnur vrgheid gaven tot eenfaeatviering té besluiten bg gelegenheid van 1 bat 40 lirtaan Zekar matig waren de vervlogen jaren niet Ik laa onlangs dat in bet naburige Engebuid een brochure was verschenen getiteld de ett van de tegenwoordige Liberale regeering in de jaren 18921894 Ala men de brochure opensloeg waa bet geheel wit papier alleen op de laatste pagina stond onderaan Bg het ter perse gaan dezer brochure vernemen wy dat het paard van de Minister president Lord Roseberry de eerste prgs op de Derby wedrennen beeft gewonnen Hoe men denkt over èn ingenomen öf ontstemd is over de daden en handelingen van het Bestuur dat in 1876 werd gekozen een dergelijke brochure evenwel zal over hen niet ter perse kunnen gaan Van dat bestuur in 1876 gekozen zitten thans nog aan de bestuurstafel de heeren H Jager die vete jaren en dat in zeer moeielgke werkzame tgden Secretaris was ea ver boven mgn lof met zyn bekende accuratesae en werkzaamheid het ambt bekleedde Thans sedert 1880 onder vooizilter waardeeren wg in ZEd en ik in het bgzonder een onmisbaar werkkracht en ik ben overtuigd O G kan en mag nog vele diensten van hem rerwachlen Naast hem alt onze verdienstelgke heer van Veen gedurende al die 18 jaren penningmeester M H voorwaar ik die door mgne betrekking weet wat een omvangrijke arbeid het penningmeesterschap geeft die weet de moeieIgkhedeu ja de zorgen om geen somberder woord te gebruiken daaraan in die jaren verbonden kan hem niet genoeg erkentelijk zijn Naast die beide heeren de heer G A Bonter Onze Bonter De naam behoef ik slechts te noemen om U in herinnering te brengen de onvermoeide man waar het er op aan komt de belangen der Sociëteit O G te behartigen De oudste in jaren van onze bestuursleden doch de jeugdigste in ijver plichtsvervulling ja M H ook de eenige van ons die eenmaal in dienst der Sociëteit zgn bloed vergoot Met de heeren H Jager A van Veen en G A Bonter ben ik de 4de die edert 1876 de eer had uw vertrouwen te genieten en als commissaris fungeerde Zooala ik ü herinner werden de tegenwoordige commissarissen verkozen in 1880 de heeren W Begeer en O IJsselstgn in 1884 de heer P J Bellaari in 1887 de heer F Herman Jr in 1891 de heer C G van der Post Een oprecht woord van dank en hulde hen allen gebracht voor het vele dat ieder hunner gedurendjQ langer of korter tyd ten dienste der Sociëteit heeft verricht Mogen zg allen nog vele jaren uw vertrouwen genieten en de eervolle doch dikwgls zeer lastige betrokking van Commissaris vervollen Volgens de laatste reglements wgziging was er een Commissie gekozen belast met de keuze der couranten tgdschriften enz die in de Sociëteit ter lezing zullen zgn De Commissie bestaat uit tien heeren Van de heeren die in 1878 daartoe gekozen werden zitten nog in de rommissia de heeren O G van Vreumingen voorzitter H Jager G A Bouter 8 Posthumus H J W Huber en P W van der Ede van der Pais Ook zou daarin nog zitting hebben de heer J G Jnrgens doch ZEd heeft als lid der Sociëteit bedankt voor den aanvang van bet nu loopende dienstjaar In 1878 werden ook gekozen de heeren W G N de Kegzer en J J van Bentnm Dgxshoorn die na langer of korter tgd bedankten alsmede de heer A Brinkmao die kort voor zgn overiyden heenging wegens hoogen ouderdom De heer P C Schriek gekozen in een dezer vacatnre overleed In plaats dezer heeren werden door U gekozen de heeren J Gouda H Straver en J C Götte Erkentelgk M H zijn wg zeker deze heeren waarvan zes gedurende 16 jaren deze betrekking vervulden Het beheer der leestafel is in hunne handen gaed vertrouwd I Moge zg nog vele jaren lust gevoelen deze betrekking te bekleeden En thans M H gewezen op het groote voorrecht dat wy nog vyf laden hebbeua die van de oprichting af Lid van O G zgn geweest Het zgn de heeren P Qoedewaagen W Kromhont Sr G Langeraar J Schouten en G Straver Moge deze waardige nestors nog vele jaren gespaard worden en trouwe leden blgven van O G Moge het hun alle gegeven worden in goede gezondheid bet gooden feest der Sociëteit bg te wonen Dat wen8cben wg hen van ganscber harte toe Ik spreek daar van het gouden bmi Ja M H naar mgne overtuiging kunnen wg met vertrouwen dat feest te gemoet gaan Moge de liefde tot de Sociëteit en de syqipathie voor de Sociëteit even wakker blgven onder de laden Eendracht maakt macht en al moge er meeningsverschillen heerschen dat toch altgd het belang der Sociëteit haar voortbestaan haar bloei het handhaven van haar goeden naam van haar eer de richtsnoer van uwe beslnitan s j rgk wat voor d Fnnsche aohrgver een zeer aanzienigk veriiaa jiou beieekenen Sinds 1891 verminderde de invoer nit Frankrgk in O Hongarge van f 40 000 000 tot f25 000 000 de nitvoer naar Frankrgk van f33 000 000 tot 22 000 000 Do nitvoer van rankrgk bestaat meest nit weeldeartikslen terwyi daarentegen bijna uitsluitend artikelen van algemeene behoefse worden ingevoerd De protectionisten zanden dus de levensmiddelen te Pargs alweer duurder maken Na een crisis die tien dagen geduurd heeft is de heer Crispi met ongeveer hetaalfde kabinet opniaaw voor de kamer opgetreden schgnfaaar ia er nieta gewijzigd dan aen kleinigheid in de verdeeling der werkzaamheden Sonnino is van financiën naar de schatkist overgegaan da minister van landbouw Boselli heeft de portefeuille van flnanciSn overgenomen en er treedt een nieuwe miniater van landbouw op Maar da verandering die in het regeeringtprogramma heeft plaats gehad is veel belangrgker en deze maakt het nieuwe ministerie tot een geheel ander dan het afgetreden kabinet Het feit is dat Orispi wsl een bee e luchthartig een crisis heeft begonnen en dat hg dit niet sou gedaan hebben als hg had geweten hoe moeiiyk het was er een einde aan te maken Hy wilde uu eens een s nd ministère vormen met alle partülaidera er in van Rudini via Zanardelli tot Cavalotti Hat zon een heele aardigheid geweest zyn als alle groepen in een opwelling van patriotisme zich onder zgn leiding vereenigd hadden om de Snancieele hervormingen door ts voenn Natuuriyk sou hy daarbg zgn programma op den voorgrond hebben geplaatst en dit met hebnlp der anderen en trots den tegenstand der kamer tot wet verheven hebben Doch hg vergat dat da partgleiden zich daartoe niet zooden leenen het program der oommiaaie tegenover dat der regeering zouden biyvea verdedigen en bun overtuiging niet voor ean ministerssetel zooden prijs geven Het bleek dan ook spoedig dat geen der heeren daartoe te vinden was Allen stelden den eisoh dat de bezuinigingen ook lot de departementen van oorlog en marine zouden worden uitgestrekt en wgl Crispi noch dese noch de andere eischen der partgleiders wilde inwilligen weiden de onderhandelingen afgebroken Toen begon Criapi met Brin te onderhandelen die tot de invloedrgksta ladan dar Piamonteesche groep behoort Brin waa voor herstel zyner gezondheid in het Noorden en antwoordde Crispi dat hg tot zgn leedwezen niet te Rome kon komen en geen plan had in het kabinet te treden Ten einde toch aen conferentie te kunnen hebben verzooht Crispi deu koning om Brin te ontbieden en aan dit kouinklgk bevel moest Brin geboorzamen Bg kwam te Rome had in het Quirinaal aan conferentie met den koning en Criapi doch zonder resnltaat Gaarne beloofde bg ds hervormingen van Crispi te zullen steunen doch zyn zwakke gezondheid belette hem in bet kabinet op te treden Toen alle onderhandelingen tot geen reaoltaat geleid hadden kwam het denkbeeld weder boven bg Crispi de ksmer te ontbinden en een beroep op het land te doen Dat hü dit aan den koning verzocht heeft is zeker avennis het duidelijk is dat de koning tot dezen stap niet wilde overgaan In de kame ittiog verklaarde Crispi met ds bem eigen brutale openhartigheid dat hg een vooratel in dien gaeat bad gedaan doch dat de toekomst der kamer alleen afhangt van den koning irien uitsluitend het recht toekomt het tydstip voor een beroep op bet laad te bepalen De koning achtte dit tijdstip no niet gekomen ea met eerbied en onderwerping wachten wg de beslissing der kroon af Na al deze wederwaardigheden waa het voor Crispi niet wel doeniyk met betzelfde kabinet en met hetzelfde programma voor de kamar op te treden als vóór de crisis Daarom werden in beide vemnderingen aangebracht Met zgn programma komt het nieuwe kabinet de Kamer halverwege te gemast nienws bezuinigingen worden in bet vooraitzicbt gesteld zelfs op de koeten voor het legen in de belastingvoorstellen zijn ook enkele wyzigingen gebracht En opnienw verzoekt Crispi om een wapenstilstand waartegen hg zich volgena de Opinionec verbindt de kamar nog niet nav huis te zenden Betzelfde blad meldt Dok dat de thans voorgestelde wyzigingen geen delging maar slechts vermindering vsn het deficit tengevolge zullen hebben De persoon die een pistool heeft gelost op den ministerpresident Crispi heet Paolo Lega en is 25 jaar oud Bg moet in 1892 ziohopgehooden hebben te Marseille maar werd toen als anarchist Frankrgk uitgezet Eene indrukwekkende manifestatie had er Zaterdagavond te tien ure voor de woning van Crispi plaata De menigte liet herhaaldelgk kreten ten gunste van den minister hooren Deze verscheen op het balcon gaf danaanwazigen zgn dank te kennen voor honne daal neming en verzocht hun vervolgens rustig nik een te gaan Bg voortduring ontvangt Crispi nit d provinciën telegrammen van galukwanscbiiig wegens bat ontsnappen aan bet gavaar