Goudsche Courant, woensdag 20 juni 1894

IVo 6382 Donderdftg 21 Juni 1804 33ste Jaargang GOÜMHE COHANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dez r Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Aizonderlyke Nómmers VUF CENTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Genten iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Een ware Schat TOor de ongelnkki e iliichtoSen der ZelfbevlebkiDg Onanie en geheime oitapattittgen is ngt beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWyiRli G HoUandscbe uitere met 27 afb Pr s 2 rolden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van desa onden d lydt moet het lesen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyka daiaend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magaun te Leipcig Neumarkt 34 franco tegen iiuending van het bedrag ook in poBtxagels en in eiken boekhandel in floUaod Laga hteit bg tgn rerhoor erkend aurchiit to ego Hg wm naar Rome gekomen om Crüpi to dooden en bg beeft verklaard bet to betreoren dat hg daarin niet gralaagd u Ia den laaliton tgd had de politie rencbeidene ongeteekende brieTen ontvangen waarin aangeduid werd dat er een aanilag ion plaati hebben tegen den miniitor Er werd dientongetolge een bgtonder toezicht uitgeoefend door pohtiedienaren in bnrgerkleeding Wegene vergevorderd Saitoen worden de U aVkKOBXlSG VBBKOCai A van os Az E 73 73 Beurs van Amsterdami 1 jum lotkoert 100 101 Vor kn 8 V lOOU lOJii 781 l4 i i 4V 98 1041 811 ♦ io6 801 100 90 t4l 888 1017 87 10 187 4 101 187 99 0 lOOf losv 1801 1831 4 104 ♦ 80 is v ir 691 ir 1 88 lOlT 1881 1841 wij 44 881 II loiV 78 110 108 411 80 II 188 1081 107 1011 Rnnura Gert Ned W B dito dito dito 8 Hto dito dito gy 70 IV HeiiaA Obl Ooudl Ud tt 4 IfUia Inaebrufiog 1861 81 Ooenxa Obl ia papier 18 t 5 dUo lntilTerl8t8 i feaTcaAL Ublig met ticket 8 dito dito 8 SmuilD übl Ooit Ie Serie t dito Seeoai 1880 4 ditobyBothi l8t 4 dito bij Hope 183ll 0 4 dito in loud laaB 1888 dito dito dito 1884 5 TAlUi Perpet lohuM 1881 4 Tvaitl Oepr Conr leen 1890 4 Geo leeuing aerte D Gee leeoin aerie O lenAra Blp Beo r obl 18 i tluioo Obl Buit Sob 1800 8 VnKDBU übl 4 oebep 1881 Lmraaoikii Obligatien 1881 8Vi Somaiuic Stelt leee 1888 8 f XlD N Afr Hacdelsr taod Arendib Teb Hii Oirtitralen SuiUutiekipplI dito Ank Hniotbeekb paadkr 4 ObII dir Vorttaal aaad e Qr Ujraolbeekb paadbr 4 Nederlaaaiebe baak aoad Ked Haadelmaateob dito N W k Fee H p b paadbr 8 Bott Hjrpotknkb puidbr 4 Vtr Hnotheekb dito 4 Ooenaa Oeet Honi baak aand Bdu Ujtpotbeekbank peodb 4 t AüsaiKA Kaait bypotb paadb 6 Maiw U O Pr iieo eert 6 Nao Holl IJ Bpoorw Mg aend Uij tot Kipl T 8t Sp eend Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zoid Afrik Spai land 8 4 45 80V 14IV dito dito dito 1801 dito 6 IlaLia 8poar l 1887 8 A Eobl 8 Zaïd ltal Spwmu A H obL 8 PouH Wirubtu Weaaea aDd 4 Ixa Qr Eau ap H j aaad 8 Baltiiebe dito aaad 6J 4 Vaitowa dito aand 8 Iwang DoBbr dito aaad 8 Kanli Ok Aiow4p kaB aaa4 8 Loaowo Sewut gp ul oblig 8 Orel Vitebik dito oblig 8 ZaidWeet dita aaad 8 dito dito oblig 4 V 18 lOl l U4 118 iHUKi Oaat Pee Sp UiJ obl 8 Okie fc North W pr O T iaad dile dito Wla St Peter obl T Deneer k Kio Or Spm eert jjl t lUinsii Central obl in goud 4 Loaiif fc N hTUIeOert T aand Ueiioo N Bpw M leh p o 8 MIaa Kaaiai r 4j ot pref aand N Tork OnUrIo fc Weit und dito Fenai Obio oblig 8 Oregon Oallf Ie brp in goud 8 81 Paul Minn fc Hinit obl 7 Un Pao iloordliln oblig 8 dito dito Lino Col Ie bjtp O t OiKADi Can aoutb Cert r aand Tin G Ballw fc Ker Ie h d e O Amiterd Omnibui Mij aand Sotterd Tr mvreg Maatt aand Km Stad Amaterdaffl aand 8 Stad Bottenlam aand 8 Biun Stad Antwerpenl887 8 i Siad Bruioal 1888 i l Hom Tkein Segullr Oeiellich 4 OoeraviU Staateleening 1860 8 K C Ooit B Cr 1880 8 Sruin Stad Madrid 8 1888 Tar NlD Bei Hjp SpobI eert 8 SS 107 BargsrlUka Stand GEBORBN 15 Juni Oeertrnida Johanna oudere P Klerka en A Dekken 16 Hendrik Dirk ondere C r d Berg en H t Dam Jwomina Maria Barbera Johanna Oriatina mdtra G Mul en J M ran Uend 17 BorarduH Johannes ouders W Chardet en G J T Vrgman 18 Thomas oudet A J Nghuis en A Louwerier Rendrikna Frederik ouden O W Knit en E Venema Hendrik Jan onder H Eyasen en G Snneck OVERLEDEN 18 Juni A Palsgnal S5j B Zwaanereld 69 j B Koetiier 2 m 17 D Mederboif huisvr van G Krnan 87 Beveniiaiien OEBOREN Dirk ouders B Duirerman en U Janssen Margaretba Adriaua ouders J P Baatinck en P Verhoef GEHUWD C Boer en W Kameetman AÏIVERTEirnCN Berallen ran een Zoon A UTBRHSHLBN BaoniBin Aauitniam 12 Jnni 18M Voor de rele bewgten ran deelneming ontvangen bg het orertgden onzer geliefde Doehtor Zotter en Behawdznstor Herronw 8Ü8ANNA MARIA GHRISTINA tak d HOEVE geb Coiuwuii betuigen wg onzen innigen donk Wed J COLLBWUN BiKiciL TA Wijs Wed P TAK E88BN I I ColLlWUII A N HOOQKNBOOM GOUIWIJK D HOOGENBOOM Gz C S M COLLEWUN Voor de reelruldige bewgaen van rriendschap en waardeering die ons bii ons Zilverfeest ton deel vielen bnngen wg onzen rersehnldigden en hartolgken dank J TA o PAVOOBDT en Eobtgeuooto Gouda 19 Jnni 1894 WOBIT BEVSAABB Toor een jongeling ond 13 jaar KOST M mwomm bg een getrouwden LEBRAAB aan de H B 8 to Oouda Condities en Referanties worden ingewacht onder lettor Q Adres Boekhandelaar M ta MB BEEK to i Oravmhagt KUIME met of zonder PENSION to BUÜE Te bevragen bureau dezer Courant JIRYRI Oordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen gesch en gepl Delen Plaathout Ellens Jofièn Kolders Sparren anz enz m i OB PBiJZBSmÊmm GEBR TERWINDT Waalsteonfabrikanten f Q IS JAARLIJK8CHB PRODUCTIE van § 26 Millioen Steenen g Fraaie Kleur Scherp gevormd C i munl nd Kaatittit tg Conourreerende FrUien Oroototo Stoomwaalsteenfabriek in hj Nederland Q Vraagt Prijzen en Monster M L EXALTO Architect to Moordrecht lal namens zgn principaal op DINSDAG den 26 JUNI 1894 des middags ton 12 ure in het to herboawen Pand bg enkele inachrgving trachten aan to besteden Het gedeelteltjlc amoveeran van een BOaWMANSWONINO in het BeiJersohe onder Stolwljk bewoond door A BAAS en het daarover aanbouwen van een KOESTAL beiAveni den bouw eener STEENEN 80HÜDR en van eenen HOOIBESO Het bestak u van af 19 JUNI to Toren tegen betaling Tao l op franco aanrraag verkrggbaar bg de Boekhandelaars J tah BSNTUM en ZOON to Omub Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier EANTOOE EU SCHEIJFBOEEEN en verdere zijn steeds in voorraad bij LANGE TiKNDEWEQ D 60 Waaxom word ik van mijn senuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet saldeD dst geoeziDg Banbrengaade middelen toeTsIlif ontdekt worden d in de binden van een bekwum geneetbeer een goed sacoea hebben Was niet Prtesnttz de geleerde vettiger eer waterkuur metbode viem oonplaiti een bedevaartsoord voor da lijdende roanscbheid geworden ta den eenvoudige boor Uerift ni t een Kweedsob majoor Thare Brand gunaamd een middel tegen vrouwenciekten asn de band gedaan die het lancet der cbirargen reeds minder noodsakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle goneesheeren begint te worden F Ook op het geDied ter beperking van leunwziekten begint er licht ta komen en ook hier is een wag geopend gewtrden die op de eeovondigste eo nitnarl kste manier resultaten oplevert welke wel in staat z jn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium ïzer Arsenicum eae geheel ta verdringen Ér zijn vele menacbun die noch aiek nooh gezond zgn en tooh klagen dat zij xiob in liohaam en ciel alles behalve wel gevoelen bet geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordela en eoo zich zalven en andaren tot last z ii zonder bet te wiliau Vele worden geplaagd of door vreeaayke angst of diior droefgeestigheid kunneu niet slapen eo worden door benauwde droomen gekweld Dan v jn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn oongestie zwakheid van geheugen oorsuizeo en toevallen Ëindeljjk lijden de ergatea onder beu aau verlamming vitusdans en vaUende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftyd onder elk geslacht en eiken stand vindt zyn zenuwziek eil min of meer de slaohtoffera der leefwyze van onzen tijd Wie tot eene dezer oategorieo van laders behoort en ingdlieht wensoht te woideo orer de mur king eener nieawa metbode adreseeere zich aan Amstenbun N CLEBASi £ € o HeUigeweg 42 Rotterdam F E vul SANTEN KOLr F Korte Hoofdsteeg 1 Urecht LOBBY Jt PORTON Oudegraoht bji de Qaardbrug F SS door wien een onderriobtend geecbriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Qaneüng gratis eo franco verkrggbaar gesteld wordt GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao BcBlmaÜf door de nieuwste uitTiDdingegi op niactiinaal gorjiud rei beterd fabricatie ea uitaluitend gebruik van fijno en fijnüto gruiidbtoffon garamtperoi leu verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Oacao oen aanbevelenswaardig fabrikaat auuwteurg bcantwaordondo aan den inhoud der rèsp Ktikotten Do t irma behaalde 27 Brevets als HoflcToraiicler 44 Ëere Diploma s gouden enz Medailles een bewgs van uitmuntend fijn fabrikïut lieüds 1874 Bchrettf de Accademio national do Paris NouB vouB dóoemona uue llednfllA d or premiere elnnne en consideration do▼otro exoellente fftbrioatlon do Ohooolat bonbons vanos eto etc Stollwerck ft fabrikaat is verkrijgbaar bij H il Cunliseurs Banketbukkers onz nü Generaalvertcgenwoordiger voor Nederlaud Jidins JHattenklodt Amsterdam Kaiverstrant 103 Wnt imte inwijhiiiff tegen Jicht Itm Bhenmatiek Lendenpijnen kortom 9Pm Puike oude m SCHIEDAMMER GENEVEE yi$K ia mat het bMti HKn aan te wenden tegen ijg Aiifcer Paia Expeiier ioffJi Merk NIGHTOAP If moet dna ateeda in leder huisgezin S AnterPaiii Expeller Verkrijgbaar bil PEETERS Jz F i l 60 oent 7S oent en 1 25 de Cescti Tooluuidaii in de meeste Apotheken en by f Ad BieUsr t Co I Bottetdim A ls bewya van echtheid Is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPB FEANSCHE ST00HVEE7EBU Ckemiscke WasseheriJ TAM H OPPE HEIMER 19 KruUkade Botterdam Qebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hooiddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Aï Speeialiteit Toor het itoomen en reiren Tan alle Heerenen Dameagarderoben alsook lUle Kindergoederen Speciale inrichting roor het atoomen Tan pluche mantels reenn bont en Ooada Sselpendnk sa k mtKOu k o BINNENJiAND OOUDA 20 Jnni 1894 Zondag 29 Jnli zal in de stedelijke zweminrichting alhier eene bnishondelgke gecostnmeerde zwemweditrgd plaats hebben nitgeBchreren door de Qoadsche zwemolub AFDKEUNG A I Snelzwemmen Vo lr jongens beneden den leeftyd ran 16 jaar Ue kosteloos ran de iarichting gebruik maken Lengte der Baan 80 Mater 1 keerpunt Prys Luxe artikel en Diploma Ie Premie i 2e IL SneUwemmen Voor Leden Tan de Goodflche Zwamcinb Lengte der Baan 80 Mater 1 keerpont Pr a Zitveren Medaille en Diploma 1 Premie Bronzen i JÏL Snelzwemmen VOnr jongens benedan dan laeftyd ran 14 jaar Leden der Ooudsohe Zwemduh en Abonnés Taa de Zweminricbtiog Lengte dar baan 40 Meter Prgs Luxe artikel en Diploma ie Premie 2e AFDEBLIN B Sa weasBea op dan mg Voor Leden der Qondsche Zwemolub en Abounds ran de Zwaminriehtiug Lengte der Baan 40 Meter Prjjs Lnu Artikel eil Diploma Premie AFDEEUNG C Zwemmen in t kortst aantal slagen Voor Leden der Goudscbe Zwémclub en Abonnee TM de Zweminrichting Lengte der baan 40 Meter Prga Lnie artikel en Diploma Premie AFDEELING D Blazen grgpen Voor jongens benedan den leeftyd Tan 14 jaar Leden der Gondsche Zwemolob en Abonnés van de Zweminricbtiog Prgs Lgxe artikel Preiaie AFDEELLVG E Dniken Voor Leden der Goodscfae Zwamolob en Abonaaa ran de Zweminrichting Prjjs Luxe artikel en Diploma Premie AFDEELING F Geoostnmeerde Tobbenwedstrgd Voor Leden der Gondiche Zwemcinb en Abonnés ran de Zweminrichting Lengte dar Baan 40 Meter FEVILLETOX De laatste eener Familie iVieor het Tranach Sn toen j udolf awaeg hanuua de barones ma m iteheel veranderde flam vol bitterheid Zij heeft je bemind Je aolt da middden vei weten te ibden om vederom haar liefde te winnen t Hangt sleohU van jou af om baar eohigenoot te iden Badolf ran Triebtroorde waa snel gevat e gewoaalgk behoefde hij niet naar woordm te zoeken maar thani bad b geen antwoord gereed BlijkWar wu by niet verdaobt geweest op het rampapoedig nieuws dat mevrouw van Hansweerd hem mededeelde in hetfdfde oogenblik dat hy zijn belangelooabeid bepleitte Hij bevond mob in den toeOaad van een raiter die een oogenblik zgn vanwioht dreigt te verliezen omdat zgn paard een mieatap heeft gemaakt maar by beratelde zioh in dea tadel en uide iaohend f Prachtig bedaobtl dat ia een proef Je wilt weten of ik je bemio ter wUle van je zelven Ik heb nooit geweten dat je soo wantrouwend wu Hoe kort tjjn aaneting ook geweeet wai Marianne gevoelde er zieh door gekwetst en dat antwoord was volstrekt niet geeohikt om baar Tolkomen genet te rik b rb d dat Bjja eohtgeooot o j ooterU httft henun c a enataa tocm Aia je er Prys Luxe artikel Voor het aardigste Costoum Prgs Luxe artikel De beer J P de Voogs is by de orergaogsexamens aan de Polytechnische school te Delft geslaagd roor B art 64 wet M 0 GisterensTond omstreeks 6 unr was een 5 jarig meisje in de Nieuwe Haven te water geraakt Sen knaapje daar in de nabijheid merkte het dryTanda en reeds in zinkende ataat rerkeerende meisje op dia da moeder er opmerkzaam op maakte doch welke door de schrik varlamd niet8 tot raddiug der kleine Tcrmooht te doen De haar 8 dia zich gekleed te water begaf mocht het genoegen smaken da kleine op bet droge te brengen en Tan een wissen dood te redden Heden omstreeks half aan rial het 5 jarig zoontje Tan J Kastelijn in het water ran de Karnemelksloot doch werd onmiddellyk gered door T Tan Dam die zich aldaar in de onmiddellyk nabghaid berond Het kind had geen letsel bekomen De nieuwbenoemde ie luit L F Dujmaer Tan Twist blyft in garnizoen by het 4e rag infanterie alhier Mej Wernick la Zoetermeer heeft om gezondheidsredenen eerrol ontslag aangerraagd als onderwgzeres aldaar Gisterennamiddag hebben dykgraafen hoogheemraden van Schieland in het gemeentelandshnia te Botterdam in het openbaar aanbesteed ie het uitToeren Tan eenig baggerwerk in de Boezems het ophoogen Tan hat terrain ter weerszijden van het Kralingsche verlaat en bjj de Molenwerven benevens het leveren van grintiand Hiervoor waren ingekomen de volgende biljetten J H RoUooa te Gapelle d IJsel voor 798 T Mndde te Lekkerkerk voor 872 D Bioere voor 998 en G de Jong voor 1005 beiden te Krimpen a d IJsel A Dubbeldam te Dordrecht voor Uil D Kruit te Kralingen voor 1249 en P M Bot te Sliedrecbt voor f 125U 2o het doen van eenige herstellingen aan Schieland s hoogen zeedijk in drie perceelen Ie perceel Terschillende herstellingen aan de aardewerken laagste inschrgver T van Herk te Nieuwerkerk a d IJsel 1593 hoogste inacbryver J G Swets te Hardiniveld 4170 aan twijfelt ondervraaf dan slechts je vnend Arthur Hij was gisteren bij my toen dokter Bertrand mg die aangename tijding bracht vAl weer die dokter I Het aobynt dat ik dien vent overal op mqn weg noet ontmoeten Budolf bronda die woorden tuisoben aïja tanden en zonder op dien uitroep van baar minnaar aobt te slaan ging de baronea voort Wat ik je zeg kan je gelooven en antwoord mjj nu zonder omwegen Tracht je er niet af te maken met praa es Zeg my niet tooals op dien avond van S nt Habertai dat wjj gdukkiger anllen zyn te biyveo looali wy zijn Ik ben gees koopwaar Erken liever d ja er ntat op geateld bent om my te trouwen omdat ik met ryker beu dan jy Dan weet ik ten minste wat je waard beet en dan is all uit tnsschen ons De aanval waa zoo rechtstreeks dat het vergeeliehe moeite zou geweest sya eene poging aan te wenden om den slag af te wmden Badolf was in den hoek gedreven en kon niet aan een antwoord ontkomen en wat hy in zyn hart ook moobt denken de beleefdheid eischte dal by met kracht opkwam tegen de veronderstelling iijner minnares In een dergelijk geval is een weig aring een beleediging welke een edelman een vronw nooit aandoet zelfs al bemint hy haar niet meer en de vroegere eigenaar van Triohtvoorde achtte ziebietf Ie goed opgevoed om eene vroav op die wjjze voor het hoofd te stoeten Lieve BCarianaa soide h j op een toon alsof hij innig ontroerd wae tja verondeiatellin tn bedroeven my Ik wist niet dat je my in staat achtte lot sootnI Uafbaid Qeloof je dan dM aU ik eu nottv 2e perceel harstellingen van steenglooiiogen i laagste inschriJTer H de Man te Ammeratol f 890 hoogste insohryrer T Tan Berk te Niauwerkerk a d IJ 971 i 3e perceel herstellingeu aan de dykmnren laagste inscbryver P C Oudenaarde te Oapelle a d IJ 1275 hoogste inschrgrer C Zaana Hi te Ammeratol 1740 Het gaeran rgnschip Liberal groot 500 last gebouwd roor rekening ran den heer C A Gapitain te Rotterdam werd gisteren met goed gerolg te water gelaten ran de werf sNgrerheidf ran de heereu C Tan dar Gieeaen Zonen te Krimpen a d IJsel terwijl aldaar de kiel werd gelegd roor een dergelijk schip groot 560 last te bouwen roor rekening Tan den heer Nic Urmetzer te Neuendorf bij Coblenz Voor de Martba Sticbting eene inrichting voor onverzorgde kinderen te Alfen a d Kgn is van D J v d V ontvanganf 500 Verder werd nog ontvangen 6 giften ieder van f 100 en een groot aantal giften van minder bedrog De officier van justitie bg de rechtbank te Arnhem heeft tegen den den Heer G van Dath eene vervolging doen iDstelleo omdat 4eae in ajne redo nitgasproken Woensdag 20 Mei jl in de Prins van Oranje te Goes gezegd heeft dat genoemde officier de bewnsstokken van Van Deth contra dan heer Van t Lindenhoot in deu doofpot had gestopt hü had daarmede getoond de grootste lafaard te zgn dia in Nederland te vinden ia zoo iemand diende opgesloten te worden in een kraakzinnigengeatioht enz Verschillende hoorders zullen als getuigen moeten optreden M 0 Aan verschillende brieven bnaeen te Utrecht vindt man een tot het publiek gericht verzoek aangeplakt om zonder noodzakeiykbeid geen brieven enz op Zaterdagavond in de bussen te werpen daar dit den dieoat der bestellers op Zondag zwaarder maakt Bg W J Tbieme Cie te Zntphan zal spoedig versohyneB eene Hollandache bewerking door Dr B C Goodsmit van la Un du monde c het nieuwste praohtwerk van Camille Flammarion De uitvoering vau dit hoogst belangrgke boek zal buitengewoon fraai zijn geïllustreerd met de origineele gravures Het diploma A voor de zuivere toepassing van bet Correapnndentieschrift eo vartrouwd mtit geld had willen zotikeo tk rr geen bad kunnen vinden f Sedert jaren leef ik voor niemand dan voor jou Ik heb al mijn vrienden laten loopeo om mfj op te aluiten in Bretagne 0a je my daarvan nu een rerw t naken P ffNeeN maar ik beweer dat ja airt bet recht hebt mij te bescbuldigen een jaohtmaker te i n op een groote bruidaobat Toen ik liefde voor ie opvatte wist ik niet dat Van Hanaweerd je yn geboete fortuin by teatament had vermaakt en toen ik het nit je eigen mond vernam den avond voor iBn dood kou ik niet voorzien dat bij dienielfden dag vermoord Etra worden Vandaag in hetzelfde oogenblik uu ik verneem dat hy je onterfd heeft doé je ray ewi beleedigende vraag en zonder my den tyd te laten om te antwoorden maak je je driftig ff Welnu antwoord dan I Ben je altyd nog genegen my te huwen P Heer dan ooit Je bent weduwe aedart dan 4den November In September van bet komende jaar als de door de wet verelsobte tien maanden vetloopen zyn wordt je gravin van Triohtvoorde als je ten minste lelve met veranderd bent van inzicht Dit werd op tulk een flinkea toon gezegd dat de baronet hem om den hala vloog ffVargeef ny kwaad van je gedacht te hebben prevelde zy zijn gelaat met kussen beilekkend Het waa niet de eerste maal dat s met Rndolf f ilotseling overging van woede in vreugde van beaedigingen in liefkoomngeo Verbintenissen al de kimne kunnen met beataan zonder eeuwige twisten $ aar die stormen werden spoedig vergeten en Marianne achtte zich zoo gelukkig dal t weimg scheelde of ijj bad MD Bad mdagtdeeld dat Sllie alsUiid beid met het systeem Stolaa Wéry werd heden verstrekt aan Mej C Bugsar onderwijzeres Botterdam Mej E F C Croiaet a b s Gravenhage en aan de heeren J H Kok Boekhandelaar Kampen D K Kuipers Handelsagent Rotterdam J Pgper Sergeant der Inf Arnhem A Riedijk Kantoorbediende Vlaardingen H W Ring Verslaggever Barneveld J H van der Schalk s b Kampen M A Sehenk Scholier Wiaringemard A C Smit Kantoorbediende Kampen J A Vos Kantoorbediende Wieringerwaard Diploma B tot het geven van Onderwgi in de Stenographic volgens het stelsel sStolie Wérjs aan de heeren J Bock Procureni klerk Groningen G Smelik Vlaardingen ea en 0 F H fackermano Officier der Genie Tan het M 0 1 Leger Orer de proefacnriften van 4 Cudidaiea Toor diploma A en een Toor diploiu Bmoait alwgzend worden beschikt De Tweede Kamer aal waarsahijiiljjk twee of drie weken bijeen blgven De Knite Kamer zon Jan tegen 10 Joh worden saamgeroepen tot afdoening van da door de andere Kamer inmiddels aangenomen wetaontwerpao Het hoofdbestuur van dan AlgeaeaMM Nederlandschen Politiebond ia ter vergadering bgeeugeroepen tegen beden ta Haidarwgk oaa te betaadalagen over den toeatand waarin de voormalige president Tuinanborg den Bond beeft gebracht Er zal zoo spoedig mogeijk eene algenaene vergadering worden belegd en wel te Utrecht Het hoofdbestuur dat in een moeilijk parket is gebracht lal naar wj vernemen ui die vergadering collectief ontslag aanbieden Het zal in de algemeene rergadering worden ganterpelleerd over de wgze waarop eenige leden van den Bond Tninenburg hebhen gehandhaafd in weerwil van de grieven harhaaldelgk tegen hem ingebracht in door de minderheid van het boofdbeatnur én door aenigeleden dia over Tuinenburg s larenswjjte niet gnnstig dachten De algemeene vergaderingen van den Bond hadden meestal plaats in die streken des lands waar T wist de meerderheid te vinden voor xüne voorstellen Het beatnnr der ZuidboUandschs afdaeling van den Bond stelt onvermoeide pogingen in het werk om den Bond voor eene ontbinding te behoeden In deze week zal het weder eene vergadering honden Omtrent den voortvinohtigen Tninenbarg president van den Nederlandschen Politiebond verneemt het U D dat hg te Utrecht in bad gedaan van de erfenis van den generaaL Even nadenkend besloot zQ eohter dit niet tedoen In de eerste plaata sou Kltxe terug knnneakomen op haar besluit en bovendien achtte zy t beter um nog een weinig op de proef ta atollen Belovende ayn minnares ta aullen huwen bad Budolf welHobt toegegeven san de opwelling van een oogenblik waarover bfj later berouw zon hebben Om zich te overtuigen van de standvastigheid sjjner gevoelens wu t veel beter gebruik te maken van het uitatel waartoe de wet hen noodzaakte K na tien maandJen zjjn liefde niet verminderd ne lou z j z o trouw kunnen beloonea met de mededeeüog dat KJj erfde tegen den wil van den genenuU dooi de goedbetd barer tuater Mavronv van Hanaweerd daobt er niet aan dtt bet nKioUJlk zon vallen dtt goed nieawa zoolang t verbergen Z droomde alMhts fan het nog ver rer wydevde goluk bur lot voor eeuwig met dat tmt baar minnaar te vwreeni en en in atilte verheogda zg er zieb over den vorigen dag de varlofing van Kliu doorgezet te hebben die haar woord niet meer kon terugnemen boeveel berouw zg er ook van zou bigben als zij Rudolf van Triohtvoorde terug zag Het wu noödukelyk dat ly hem ontmoette want er waa afgesproken dat de beer van Triohtvooirde dikwüla in de woning van mevrouw van Hanaweerd zon komen waar men hem kon ontvangiM als aan goed vriend Arthur Ënee die nteta kwaads vermoedde zou natunrlyk met nalaten aan lyo meid t ta vertellen dat de heer van Triebtvoorde nog tot de levenden behoorde Marianne overdaobt datallet in minAr i don noodig ia on het te achrBrea