Goudsche Courant, donderdag 21 juni 1894

Directe SiMiorweeverblDdlng met GOUDA Zomenileost 1894 95 AanKevasgeo 1 Nel TUd van Greenwicir 7 10 I 8 10 4 08 i OEN HAIO GOUDA H ga 6 48 7 80 7 48 8 88 46 lO li 11 18 li l6 1 88 8 16 8 46 8 48 4 18 4 48 6 17 7 8 06 8 SODDl DEM BtlS Q0k U 7 a0 40 0 7 10 4 H llU il 1 01 l i7S 8 8 88 4 48 8 87 8 8 7 18 ZaT M 7 4 8 81 ff 11 01 1 18 4 67 ff 11 Bl Kt 7 47 ff ff ff ff ff ff 11 ff ff M t ZMir 7 8t OI ff 11 10 ff ff l 4 ff ff ff 8 08 ff N d d l Oi ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff TmA 07 U ff ff ll fl ff l ff ff ff ff M ff l Sm 1 1 10 7 U i7 U 4 H l 1 4 1 87 68 4 8 8 18 8 68 41 7 48 10 18 11 8a 11 48 d 8 B 8 10 7 86 8 0 8 11 lO l 10 6 K 48 l iS 8 61 8 1 4 47 6 88 6 87 7 48 10 14 I0 8 Oud 6 80 64 ff ff ff ff 11 0 ff ff ff 7 7 8 10 87 ff WmL oaa ï ff 11 17 ff 8 4 a ii 6 04 6 48 8 a 07 8 66 lo aa UtoST ia 7 88 8 88 8 41 l 10 81 11 46 1 80 0 8 88 8 80 8 8 8 81 6 8 88 ll 10 68 11 10 OOUDiiH TI Dill 1 10 0 10 68 ja Uff 8 61ff 4 47ff 1 88 7 48 10 14 10 18 18 1 Iv 8 40 1 41 88 48 11 18 11 10 18 84 U 88 W7 11 81 I 1 44 ff ff ff 4 48 7 08 1 4 ff ff 7 11 ff ff 1 6 ff I ff 7 80 ff ll 8 04 ff ff ff ff ff ff 7J ff ff 8 0 ff 6 0 7 81 ff 10 Gnodl 807 I 8 18 88 10 1810 68 la OS 18 46 1 80 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 48 8 86 10 10 U T K K C H T G O U D A IUtnehl 88 7 60 6i 11 84 18 08 18 60 8 66 8 10 8 68 4 43 8 88 8 0 8 6010 84WMrdn 8 88 8 11 10 18 18 84 4 10 ff ff Il 10 81 üiidmitor 7 07 8 1 10 84 18 48 ff 4 84 l ffGoada 7 80 8 88 0 84 10 87 18 08 18 88 1 88 1 87 3 60 4 87 6 80 7 08 8 418 8811 07 IHSTIIDA M S O U D A ABitadam C 8 8 40 ll lOt 11 87 8 40 4 10 10 7 11 i 48 ABrtaidalaW 8 80 8 11 8 81 11 18 11 48 8 18 4 86 M T IO 10 00 7J0 8 04 10 44 18 11 IMI MO M Ml MS ILOO h t hnit no 68 op dan Springweg ene g nieabileer Toorkamer met iilaapkanier bsd gehaard Zaterdag 9 Joni berft by die met zgtien inboedel beeUande ni t e nie brandkaai een boekeokaat ecfaryitafel en drie peeloten kiflten betrokkan doch is onmiddeliyk weer ® g gP i ïeggeude dat hij Kgne Troow die sinds eeoigen tyd ia Antwerpen op kameri woont ging bezoeken Donderdag daaraanvolgende EOQ hg teragkeeren en opzendiog ven brieTen of tel rammen achtte fay oonm dig omdat zyne adminiatrattn koo in orde wae dat er niets driogeods was te rwwachten 9g in echter niet meer in de woning Terschenea Wel kwamen daar jl Zaterdag de lecretaria en de penningmeeater Tan den Bood die echter daar de braodkatt gefloten was zioh niet op de hoogte Tan den itand der Itai konden stellen Den Tolgeoden dag i er weder bezoek Tan eenige onbekende heeren geweest en in de lentel ran de kamer waarin de braadkaet itaat in beslag genomen Toinenbarg gedro zich by het haren ran de kamer soo welwillend en Triendelyk dst de Terbnarderi ook met bet oog op de ganitïge informaties die zy hadden ingewonnen syn aanbod om eene maand hour vooroit te betalen Tan de hand wezen Deze menschen heeft Tainanbni door zyne Tlncht thans groote schade en last Teroorzaakt SUten Gonaraal 2e Kamer Zitting Tan Dinedag 19 Juni In dfze zitting zyn de geloofsbrieren der nieaw gekozen leden Hermsknrk Donner De Lange en Van Karnebeek onderzochten goed gekeord zoodat deze heeren na eedsaflegging sitting namen Het onderzoek der geloofsbr ie ren rsn den heer Pynacker Hordyk tegen wiens rerkiezin bezwaarschriften cyn ingekomen was nog niet a eloopen De roorzitter deelt mede dat tegen heden 1 nre het sectie onderzoek aan de orde is gesteld door de centrale afdeeling roor de aanhangige ontwerpen waaronder de roorstellen ran de heeren Hartogh Pyttersen met dien rerstande dat in geen geral bet wetsontwerp betrekkelijk de Teiligheid in fabrieken en werkplaatsen Tö6r de rolgende week ia de afdeeiiiigen zal komen Voor het wetsroorstel Hartogh worden tot leden eener comminiie ran roorbe idiog door den Voorzitter benoemd de heeren Pynappel VtagoMi Borret Heemskerk en Rink De gisteren in Den Hai van wege de Holl My ran Landl onw gebooden byeeokonst ter bespreking ran de mnntqaaeitie is Tooral van belang geweest wegens bet rerschil van gevoelen dat daarby is gebleken Over da hoofdzaak waren allen het eens Voorstanders van den enkel gouden standaard lieten zich niet hooreo en zoo werd wederom berestkfd dat men hier te lande trrp wel met elkander eeos is dat internationaal bimetallisme een zegen zon zyn roor het maatschappelyk verkeer in bet algemeen B 81 8 10 Jl Gmd 40 AnMntei W 7 8 iilirilMi OJ 8 14 8mIMii De heer Rochussen heeft in een kearige inleid ugsrede met nadruk aangetoond dat de stoatwlieden door aan het zilrer bet karakter van universeel geld te ontnemen dat is ran geld dat oreral door ieder roor alles wordt aangenomen groote rerwarring en nadeelen hebben gesticht tonder de gevolgen te beseffen De heer Van den Berg betoogde dat een sobeidiog der wereld in beschaafde goadlanden en onbeschaafde silvcrlandeu niet tererwezenIjjken en bet samengaaa ran beide metalen roor het ereldrerkeer onmisbaar ia Beiden erenils de heeren Pierson en G M BoiaseTain achten dit noodig om op de geldmarkt en in den handel de vastheid te erlangen die vereischt wordt voor een gezonde ontwikkelling zonder Khokken en stoornis Niemand verzette zich dsn ook tegen de concinsie dat bet tot stand komen der internat ioun Ie bimetal liatische OTwrecnkomit in het belang is van landbouw handel en nyvrrfaeid wd 10 7 M I I IMordifokt ff 1 41 ff Il wirk k ff 7 l 4 ff Mk 7 4 ff bSm 7 81 Oi V lattmdaB 6 i Oi UpdU i i io a ia HlmwRkerk t t U 1 UoordiKkt Soad t i at Maar de spreken wam het volstrekt niet met elkander eens dat de sterke daling in de pryzeo is toe te schrijven aan het dnurder worden van bet goud en dat de achteruitgang waarover de landbouw klaagt zal verdwyoen als het tilrer in eere wordt hersteld De heer Rochussen nam die gerolgen als rrg wel raststaande aiu de neer Ven den Berg althans roor een goed gedeelte Daarent en rerklaarde de heer Pierson nog niet zoo overtoigd te zyn dat de schold der depressiei uitsluitend of grootendeels by de munt quaestie is te vinden en toonde nit een vergelyking der pryzen aan dat de daling lang niet zoo aanzienlijk is en dat ook de depressies niet altyd zoo omraof ryk zgn als veelal wordt beweerd Hg waarschuwde dan ook tegen voorbarige conclusies Hy rond daarin steun by den heer G M Bolsserain die opkwam tegen de woorden door bet bestuur der N H My ran Landbouw oorspronkelyk roorgedragsn en aariu een bimetallieke unie werd noodig geacht ora den landbonw roor algeheelen ondergang te behoeden Hy baalde ten bewyze dat dit overdreven is aan dat land in den Upolder dat op 3000 per hectare te staan kwam nog 4 pCt oplererde Daarom werden dan ook te recht oit de motie de aangehaalde woorden weggelaten en beeft de vergaring zich bepaald tot de rerklanng dat zy eec bimetallieke Uoie noodig acht in het bflaog Tan handel en ny verbeid en inzonderheid ook voor den landbouw Van groot gewicht is ook t geen de heer Van den Berg op den voorgrond stelde dat deze byeenkomst volstrekt ntel ten doet had propi inda te maken voor protectionisme watrmee het bimetallisme bepualdelyk in Daitecbland te kwader ure was verbonden De Holtandsche Maatschappy roor Landbonw is tegen beschermende rechten gekant ec staat in dit opzicht tegenorer een andere landbonwrereeniging hier te lande die roor protectionisme ijrert De byeenkomtt heeft dus het groote nnt gehad dat zy tot heldnrheid der begrippen beeft medegewerkt Het ia te hopen dat bet daarbij niet blyre maar dat ook gevolg worde gegeren aan hetgeen in de oproeping tot de rergaderiog mede als doel werd verkondigd het rormen van een Nederlandsch comité van deskundigen dat zich met de bnitenlaodiiobe rereenigtngen roor het bimetallisme in betrekking stelt Gisteren namiddag werd te s Grarenhi e in de Fredenkstraat een klein mei je bet dochtertje van een onderofficier door ds tram overreden Het kind was onmiddellyk dood Het bericht van het orerlyden der beruchte Leidsohe gtftmengster vrouw Van der Linden is onjuist De vrouw is op dit ot enblik nog volmaakt gezond in de gevangenis te Qorinchem Maandagmiddi is de 26 jarige K K te Sneek naar Leeuwarden gevankelyk overgebracht wegens poging tot moord op zyne moeder Drie weken geleden had hy reeds getracht deze te dooden maar werd daarin verhinderd door sgneo vader en zyue suater K is een zeer slecht sujet Als koloniaal maakte hy kennis met de klasse van discipline en korten tyd daarna 1 jaar geleden werd hy met een rood paspoort uit den dienst verwyderd De rei sslog van een klokluider I Des Zondags wordt te Hilversum voor de kerkgangers 3 maal de klok geluid s morgens om kwart voor zeven om kwart roor negen en s middags om kwatt roor twee De klokkelnider ontwaakte dien mor n tegen 5 uur en b on in de m ening dat bet 2 nar later was VtócJyk te luiden De gerolgen bieren niet nit li oa ii i 11 01 u oa ii i U it it ia i ai KOTTIRDA 11 01 il 10 17 10 I7 io a4 10 41 10 47 i 87 11 01 u ia 4 ff ff 7 t 7 47 7 4t 8 07 ia lO Oi 10 11 Kort dflatna vrn cheen de gemeentebraod de vrywilHge brandweer en kwamen ook eeni schutters opdagen allen nieuw erig roodliykende waar toch wel de brand mocht zyn Zooals van algemeene bekendheid is staan de militairen roor Indië bestemd of beter gezegd onze kolonialen c niet in ho aanzien by bet Nederlandsch publiek hetgeen zy helaas 1 maar al te dikwyls zoowel door hun gedrag als door hnn handelingen gedurende ban verlof aan zichzelf hebben te wyteo Hier te lande bestaat nu eenmaal tegen die categorie van militairen een rooroordeel dat hoewel dit dikwgts ten onrechte geschiedt niet spoedig overwooaeo kan worden Ten einde ook daarin medewerking te verleenen en te trachten de kolonialen meer in acbting te doen stygeo vindt de tegenwoordige commandant van faet Kol Werfdepot het een rereiscbte die militairen meer in het publiek te doen rerachyoen d w z buiten Harderwyk Behalre de gf wone 14 dagen rerlof welke zoowel aan de korporaals ala aan de soldaten ran dat depot na bun definitieve aanneming worden gegeven beeft geuoemde commandant bepaald dat aau zyn onderboorige militairen ook later vóór hnn vertrek naar Indië nog eens verlof kan worden rerleend indien zy sltbsns door byzonder goed gedrag zoowel gednrende hun gewoon verlof ala tydens bon verblijf in Harderwyk daarvoor in aanmerking kannen komen En om alles te voorkomen wat maar zweemt naar tooneelen van Inidrachtigheid dronkenschap enz die door de militairen ran bet Werfdepot mochten worden reroorzaakt heeft de commandant ran dat korps dezer dagen aan alle plaatselijke en garnizoeuHcommandauteo in ons tand een circalaire gericht waarin rerzocht wordt om aan alle militairen ran dat depot die zich gedurende hnn rerlof hoe gering ook misdragen huu rerlofpas te ontnemen en hen terstond naar Harderwyk terug te zenden waar zy dan borendien bun welrerdiendestraf niet zullen ontgaan By voorkomende gelegenheden wordt ook den bnrgemeestera in plaateen waargeen garnizoen ia rerzocht hun medewerking te rerleenen opdat borengenoemde militairen die zich aan die feiten schuldig maken zoo spoedig moget k naar de Daastbyzgodegarnizoenplaats worden opgezonden van waar zy dan door de militaire autoriteit op het Kol Werfdepot worden gedirigeerd Bovenvermelde bepalingen worden ieder militair van dat depot alvorens hy met verlof vertrekt bekend gemaakt zoodat elk banner door een en der tot goed gedrag wordt aangespoord Door dis maatregelen hoopt de commandant van bet Kol Werfdepot dat door de voor Indië beatemde militairen zelf meer leen zal worden gedaan aan den naam ran s koloniaal en dat deze daardoor ook meer in de acbting ran het pabliek zat stygen De politie te Maastricht heeft gearresteerd een man en een Vrouwspersoon verdacht ran Belgische en Duitsohe nikketmunt te hebben nsgemaakt en nitgegeren Op hunne kamer zyn in beslag genomen Tatsche stukken van tien centimes en tien pfennigen alsmede vormen gereedschappen en ingrediënten by de vervaardigiug der ralscfae munt gediend hebbende Door de Nieuwer Amstelsche politie z in in een perceel aan de Nicolaas Beetsstraat twee koffers in beslag genomen die toebehooren aan den Toortvluchtigen oud commissar is Van Tnynenburg De briefkaart viert baar zilveran feest Vyfen twintig jaren geleden werd zy ingevoerd Thans worden er jaarlyks onger 1 750 000 000 bezorgd in bet wereld post ver keer 8 84 8 8S 8 08 10 17 i ao a Bo 1 48 4 80 4 87 8 04 t U 8 0 18 18 1 08 l li 1 1 i ia u 1 44 4 g O u s 1 ll iO 1I 0 1 48 1 88 i Oi i Ot i li la oa 10 18 10 80 10 88 10 41 Toorb 6 84 N dL dt Bg Z Zag 0 ff BI Kr I4 Z H 8 1 Het plan van de invoering werd in 1865 door het tegouwoordige hoofd der Doitsche p08teryen Dr Stephan geopperd op een DuitschOostenryksch post congres De Amsterdamsehe re tbank beeft in saint Valsche bankbiljetten orerw ende dat de getuigenis ran Geertje Zylstra wed Lnigens en Louis Jordan noodzakelyk was zoodat hrt getuigenverhoor by gebrek aan deze getuigen niet rolledig kan worden geacht gelast dat bet onderzoek hervat zal worden op Donderdag 21 Juni s morgens om 10 nur t i einde daarna de einduitspraak te kunnen gevm Inmiddels acht de rechtbank geena termen om den lOden bekladde Löaehka langer in hechtenis te honden en gelastte zyne roorloopige in rry heidstelling Men zal sich herinneren dat de koopman Loois Jordan wonende aldaar tydens het onderzoek toerallig in Berlyn was Hy bad een der valsche biljetten ran 100 in Suisse in betaling gekrtgen van Sinnige en deze beweerde dat by niet wist dat het biljet ralsch was en toen hy dat te weten kwam onmiddellyk den heer Jordan zocht te spreken en hem zelfa tel rapheerde De wed Lnigens was houdster der tapperij waarin de bekladden Eeese en Löscbke een biljet hadden a even terwyl zy daarby aanwezig was Het verhoor van Donderdag a s zal naar te verwachten is nu slechts over de beide genoemde getuigen beoevens over de beklaagden Sinnige Eeese en Lfischke loopen Een talryk pabliek was aanwezig op de gereserveerde en de pnblieke tribune natuurtyk in de rerwachtiug dat men eeo einduitspraak zon hooren In eene herberg eren bniten Maastricht hebben Vrydag j l twee kwartjesvinders Belgen eenen Duitwber by het kaartspel eene som van 400 mark weten af te winnen Toen de marecbaossee ter plaatse reracbeen hadden de daders reeds de vlucht over de grenzen genomen Zaterdagavond had te Leiden het rondventen ran aocialistische bladen erenals op eenige voorafgaande Zaterdagen een overgroote menigte volks verzameld op Haarlemmerstraat en omliggende buurten Door hst aanheffiMi van volksliederen en andere raderlandaohe zangen scheen de massa getnigenis te willen afle n dat by de rolksklasse hier ter stede tot dnsverre geen zeer vruchtlwre akker roor het socialisme te beploegen valt De orde werd niet noemenswaardig geetoord Na afloop der vreedzame demonstratiSa op het terrein der verspreid ing van de socialiatisehe geschriften begaf bet volk in grooten getale zich naar den Nieuwen Byn en brachten aldaar den bnrgemeester roor diens woning eene ovatie waarby door het aanheffen ran raderlandscbe liederen opnieuw uiting werd gegeven aan den geest ran orde en welgezind heid die der Leidsche burgery roortdurend en oonitwiscbbaar schynt te bezielen By de neringdoende bewoners ran Haarlem merstraat en omstreken circuleert een adres waarby den gemeenteraad wordt rerzochtmaatregelen te treffen ten einde aan adressauten de rottige uitoefening van bas bedryfte rerzekeren die door opstootjes op Zaterd avnnd in den laataten tyd rry ernst eatoornis ondervindt en waardoor dien winkeliersniet onbelangryke schade wordt berokkend LC £ en lezer van bet H blade scbrpt kta dat blad Maandag 11 Jnni werd te £ nkbuizen eene vrouw wier man zich in de gevangenis te Alkmaar bevindt met hare vier jonge kinderen door den huisbaas op straat gezet Sedert dien dag houdt dit ongelukkig gezin verblyf onder den blooten hemel ter prooi aan weer en wind s Avonds te tien nor wordt hnn de deur der gemeentegevangen is geopend als verblyf voor den nacht en des morgens worden se weer daaruit verdreven om by hnn armoedig huisraad op straat te gaan zitten a 49 40 47 84 10 01 10 10 11 10 iijo u ao 7 S0 Het algemeen armbttstour trekt aiohdezaak 8 81 4 48 4 88 8 01 8 0 8 11 8 10 7 07 7 17 7 U 7 M 7 S7 41 J0 8 8 MO 10 0 10 88 10 10 niat un mui lagt hat da politie moet duiToor zoigen Da politie Ia t lich ar niet mede ia want Tolgau haar ia dmt da taak ran het armba tDni nwdat het feitalgk een wadstrjd is taascben politie en armbaatonr wie het taogat dit droevig tooneei aal knnuen aanzien zonder halp ie Terflohaffen En 100 iele komt roor in een week waarin handen vol geld roor alterlei dwaasheden wordt weggegooid want hei ia Enkhaizer kermia Trenrig coniraat De Inchtreiiiger Lattemann ia Zondagavond ta Creveld jammerlgk verongeloki Hg ateeg nit de Central Halle op met ean dame Fraolein Panlna Toen de balon op een aaomerkelgke hoogte gekomen was daalde de dame met een valscherm neer en zg kwam behonden op de vaste grond Maar Liittemann s poging om de baloa tot een val scherm te maken mislokte De luchtreiziger en da balon vielen samen doiaelingwekkend snel En juist toen Lattemann die zgn l gewoordigheid van geest gehouden had en zich stevig vast hield den menschen op straat toeriep Maak ruimte Ik spring naar beneden sloeg de balon nog eens om Lattemann viel op de ateeuen en waa onmidbigk dood Het ongeluk heeft groote onstelteuis veroorzaakt Men dringt er op aan dat zulke gevaarlgke vertooningen verboden mogen worden VEE SXi A O van den toestand der Gemeente Gouda over 1893 Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Gouda orer 1893 ontleenen wy nog het volgende Herhaling Zondag Werk en Bewaarscholen Zondag of werkscholen zooals de wet die bedoelt worden in de Gemeente niet aangetroffen Zooals hiervoor reeds is gezegd wordt in twee lokalen herhal ingsooderwys gegeven en wordt de school voor volwassenen opgericht door bet Departement Gouda t der Maatschappy tot Nut van t Algemeen van Gemeentewege voortgezet Er zyn verder in deze Gemeente twee Openbare Bewaarscholen door de Gemeente opgericht en in stand gebonden eene Byz Bewaarschool van de BoomschKitholieke Inrichting van Liefdadigheid en eenè Byzondere Bewaarschool van mej 8chuUz£meia £ en mej Hoogendoorn Daar het getal leerlingen der 2e Openbare Bewaarschool steeds grooter werd moest er vermeerdering van personeel plaats hebbeu Dit geschiedde door de aanstelling ran de kweekeling Ë A Kluit De kweekeling der Ie Openbare Bewaarschool G S J van Scbonnenbnrg verliet deze school en werd vervangen door de adspirantkweeketing der 2e Openbare Bewaarschool mej H J Kolster Het onderwyxend personeel van de Bewaarscholen bestond RaofdoDdcnrij Hslpondtrirtj KwMkelingflD iBnuwn EtrtMeu cd tiilpitBn opdeopenb nit 2 4 7 op de byz nit 2 5 2 Het getal der leerlingen bedrog uit December UuuwL VrMwtl Totul Iwrl op de openb scholen 220 175 395 op de byz scholen 155 147 302 Te zamen 376 322 697 In het vorige jaarwaa het toUal 366 338 704 Van de 395 leerlingen op de Openbare Bewaarsobolen genoten 322 kosteloos onderwys Voor 73 leerlingen werd schoolgeld betaald bedragende roor ieder 10 cent per week Op de Byzondere Bewaarachool ran de B K InriohtÜA ran Liefdadigheid ontringen 185 van de 280 gratis aderwgs Inrichtingen tot opleiding ran onderwyzers en onderwyzeressen a De Ï ks Normaallesaan Da cnrsas begon OD 1 April 1893 met 56 leerlingen waarran 23 mannelyke en 33 rronweiyke Gedurende den cursus verlieten 15 leerlingen de lessen waarvan 9 de acte van onderwyzer of onderwyzeroB verkregen 1 aan de kweeksebool te Haarlem werd geplaatst 2 door vertrek uit de Gemeente aan eene andere Nornwalschool hunne lessen voortzetten 1 overleed ea 2 door gebrek aan geschiktheid eene andere bestemming gingen volgen De plaats van den beer Schriek bleef na zgn dood onvervuld De lessen werden verdeeld over de heeren Gonda van Gittert en Kropman b De Inrichting tot opleiding van Bewaarsohoolboaderesseni Direotenr de heer J Qonda begon bare lessen op 1 October met 8 leerlingen Hun ouderdom was respectievelyk 21 2 19 17 16 2 en 15 2 Jaren Twee leerlingen vertieten de Khool omdat ig eene andere loopbaan koxen I lessen werden gw Ui gegeven volgens de bepalingen van het I lement 5 nren per week 3 door den Directeur en 2 door m M VisserSchotel Verzuimen behalre zeer enkele door ongesteldheid kwamen niet roor en het gedrag der leerlingen liet niets te wenscheu orer Neemt men in aanmerking zegt de Commissie ran Toezicht dat de leeftyd en ook de mate ran ontwikkeling der meisjes zeer niteenloopend zyn en dat het daarom dringend noodzakelyk zou wezen de teerlingen althans voor eenige vakken in ten minste twee afdeelingen te rerdeelen dan behoefl er zeker nijet nogmaals op ewezeu te worden dat de 5 uren bepaald onvoldoende zyn Met het oog op al die ongnnstigH omstandigheden mogen toch de rorderiogen der leerlingen tamelyk berredigend genoemd worden Eene leerling mej A Hoogendoorn verwierf de acte van Bewaarschool houderes Scholen volgens de Wet tot regeling ran het Middelbaar Onderwys De beer H J Nederhorst tot lid der Commissie van Toezicht benoemd bedankte roor die benoeming In zyne plaats werd de heer J W Molyn gekozen terwyl ter rer aogiog ran den beer H Ënoo ran Gelder de heer L Bnrgersdyk werd benoemd In de Gemeente zyn twee scholen a De Burger Arondschool By den aanrnng van het jaar 1893 werd de BurgerAvondschool bezocht door 95 leerlingen waarvan 86 voor het volledig onderwys en 9 voor enkele klassen die verdeeld waren als volgt Ie klasse 49 2e 20 3e 14 4e 6 en 5e 6 Tusschen I Jaonari en bet einde ran den cnrsus 1892 93 verlieten 3 leerlingen de school 1 wegens reranderiug van woonplaats X wegens verandering van beroep en 1 wegens andere avondbezigheid zoodat de cnrsos eindigde met 92 leerlingen Aan het einde ran Maart hadden de volgende bevorderingen plaats Van de Ie klasse tot de 2e 30 leerlingen van de 2e tot de 3e 17 Aan 8 leerlingen der 3e klasse werd het getuigschrift na afgelegd eindexamen uitgereikt Van de 4e klasse gingen tot de 5e over 5 leerlingen Wegens getrouw schoolbezoek werden nitgereikt 54 pryzen w ena gemaakte vorderingen 22 aanmoedigingspryzen By den aanvang ran den cnrsus 1893 94 meldden zich 40 nieuwe leerlingen voor de Ie klasse aan Na het toelatings examen werden 27 aangenomen en 13 afgewezen Van de leerlingen uit den Torigea cursus werden 76 ingescbreven en borendien voor de Ie klasse een leerling die in den cursus 1893 94 de schoot had bezocht De bevolking bedroeg dus in September 104 teerlingen die orer de verschillende klasEen verdeeld waren als rolgt Ie klasse 41 2e klasse 26 Se klasse 19 4e klasse 8 en 5e klasse 10 Van de 16 leerlingen ran den rorigen cursus die niet zyn teruggekeerd behoorden 5 tot de Ie klasse 7 tot de 2e 3 tot de 3e en 1 tot de 5e klasse r Sedert den aanvang van den cnrsus hebben rie leerliugen de schoot verlaten 1 uit de Ie klasse en 1 uit de 2e klasse wegens andere verplichte werkzaambeden en 1 nit de 3e klasse wegens gebrek aan belungstelling in het onderwys zoodat aan het einde ran December het geheel aantal teertingen 101 bedraagt Door ongesteldheid ran dan Leeraar in de staathnishoodkunde en bet boekhouden werd sedert Ueptember in genoemde vakken geen onderwys gej ven In het onderwyzend personeel kwam geene verandering omtrent den toestand der lokalen meubelen eu leermiddelen zijn geene byzonderheden te vermelden De uitgaven roor de school hebben bedragen f 5941 23 Aan schoolgeld werd ontvangen f 121 Het schoolgeld bedraagt voor eiken leerling f 3 Toor meer nit een gezin roor ieder f 2 Zy die geen schoolgeld knnuen betalen worden kosteloos toegelaten Van 41 werd geen schoolgeld gerorderd b De Ryks Hoogere Burgerschool By den aanrang ran bet jaar 1893 werd de Hoogere Burgerschool bezocht door 66 mannelyke en 13 vrouwelyke leerlingen Hierran volgden 64 loertingeo waaronder 4 rronweiyke bet volledig onderwijs terwyl 15 teerlingen en hieronder 9 vronwelyke gebruik maakten van het onderwys in enkele lessen Brieven uit Twenthe Minvermogenden worden al meer en meer ran betaling der betastingen rerschoond en de laatstelyk ingevoerde vermogen en bedryfbetaatittg gepaard aan de afschaffing der zeepaccyns met groote vermindering van die op zout geven daarvan alweder het meest doorslaand bewys en we mogen met recht verwadhten dat op het gebied der belastingen nog velo wenschte verbeteringen worden ontworpen en in praktyk znllen komen De militaire dioastpliobt wettig geregeld Door loting worden nog in enkele Staten ungewezen zij die den moeielyksten aller bnrgerplichten moeten verruilen doch in verrew de meeste Staten zijn thans allen zonder onderscheid verplicht de wapenen te dragen De l rs daardoor echt nationaal bezield met echt Taderlandslievenden geest blakende van liefde voor den geboort rond De Nederlandsche jongelingschap fier als zy algemeen is moest niet willen dat een ander die plaats voor hen vervulde maar zelf die eervolle taak volbrengen Voor bevorderingen by het leger is de gelegenheid roor allen zelfs tot in de hoogste rangen opteklimmen Zoo ergens dan is bet hier eene onomstootelyke waarheid dat slechts gelet wordt op getrouwe plichtsbetrachting bekwaamheid nauwgezetheid en echt militairen geest om tot berordering in aanmerking te komen Men rindt er kosteloos gelegenheid tot het aanleeren ran vete nuttige wetenschappen zelft de betaling voor geleiding aan de militaire Akademie bedraagt niet veel meer dan een matig kortgeld De militaire overheid vaderlyk gehecht aan hunne onderboorigen t Hart klopt by allen warm voor elkaar tot in lengte van dagen en tang na t verlaten ran t leger zyn en blyren ze meestal trouwe kameraden too goed is algemeen de verhouding tussoben meerdere en minderen Onze jongens wordeu in het leger meer zelfstandig zy worden bezield met een groote mate ran zetfvertroawen zy genieten er eene opleiding die goeden moed en nobele karakters vormt Bnrgerlyke ambten eveneens to okelyk voor alten die zich zulks door gOMl gedrag yver en bekwaamheid weten waardig te maken treden in zijn vak w en en wateringen algemeen beschikbaar en goed onderbonden £ en net vac spoorwegen maakt het de ongefortuneerden mogetyk naar alle gewenschte oorden min kostbaar ta reizen waar spoorwegen ontbreken zyn tramwegen aangelegd en worden aitgebreid Dnizende stoombooten doorklieven de wateren waardoor ook de aan en afvoer ran producten rergemakkélykt en de productie ran den prys der eerste lerenabehoeften dus getemperd wordt welk laatste vooral grootelyks ten roordeele komt van do mlngegoedan Zoo danken wy steeds tang en voortdurend goedkoop tarwebrood aan de ruime aanvoer ran tarwe uit Noord Amerika en andere orerzeesche gewesten De stoom zoowel te water als te tand maakt de vele hulpmiddelen die deze eeuw ons heeft verschaft zoo heilzaam voor het menscbdom dat zelfs de bekwaamste penvoerder ni y maehte is hierover geno lof te vermelden Hen die bet tegendeel beweren wenscbte ik wel eens verplaatst te zien in eene maatecbappy waarin dat alles ontbrak Wanneer ze dan dat altes nagingen dan aanschouwden hoe t menscbdom zich voortsleepte geiyk in de onde tyden geloof ik wel zy spoedig met de snelle beweegmiddelen zich zonden vtrzoenen Bepalen we ons bij Nederland dan weten wy dat in die oude tyden een reis van Rotterdam naar Middelburg soms acht dagen vereisohte met al de ongeriefelykheden aan zoodanige reii verbonden en nu per spoor drie per stoomboot zes uren Gezegend zy den nieuwen dageraad met alle de vernuftige vindingen door zooveel vlyt en talent tot stand gebracht en voltooid Hoe menige nederige jongen hoe menig eenvoudig werkman heeft niet zyn fortuin nevens eenen eenig historiscb grooten naam verworven door die menigte nuttige vindingen dezer eeuw hoe menigte eervolle namen zgn geboekstaafd om met eerbied en bewondering door alle verdere geslachten te worden vereerd I Zoo was de stoom Watt de locomotief Stephenson de naaimachine Howe de electriciteit Edison en velerlei meer oortogvoeren naast reVolntie wel de grootste kanker van bet menscbdom ook in deze aangelegenheid is men met groote schreden voorni egaan Hoe schadelyk de belaas bestaande gewapende vrede OOK moge zyn in de constitutiën der beschaafde Staten is de willekeur der machthebbenden gebreideld doordien de volksvertegenwoordiging de benoodigde gelden de ziel van den Oorlog moeten roteeren en dus ook kunnen weigeren B Baiteolaodsch Overzicht De Italiaansche bladen wydeu lange artikelen aan den aanslag op Crispi en spreken hnnne sympathie nit roor den minister president Sommigen dringen aan op nog strenger maatregelen tegen de anarchisten opdat zulke voorvallen roor t vervolg onmogelyk gemaakt word n De dader van den aanslag is een bekend anarchist die herhaaldetyk uit Spanje en Frankryk over de grenzen is gezet Voor den rechter van inii rnotie sprak hy zyn leedwezen nit dat de aanslag mislukt is Paolo Lega op nieuw door den rechterran instructie onderrraagd beeft TerkiMZrd dat hg als anarchist ran niemand last heeft oUlFranffen om don minister Crispi te dooden Ook i § hy met niemand in orerleg getreden Persoonlyk had hg ook niets t n den minister Nooit had fag hem rroeger gezien Maar hij heeft hem willen dooden omdat er in het arms Italië om hem Ueden van honger sterven De PaIl Hall Gftzetlec zegt wel te veel als zy bevfeert dat ItaliS gered is door de domheid van den anarchist die den annslag op Crispi pleegde den derdan aan welken de Italiaansche staatsman blootstond Toch moet ontwgfelbaar het gavolg eene verbetering ran Crispi s populariteit zyn De aanslag heeft hem tot den held van den dag gemaakt en ran beteekenis waren de telegrammen van graaf Caprivi waarin gezegd werd dat Crispi s leven zoo kostbaar is voor den voorspoed van ItaliS en den vrede van Europa en van prius Bismarck die sprak van den aanslag tegen u en t n Italië c Crispi ie in Italië niet bemind maar hy is de krachtigste en inderdaad een onontbeerlgk staatsman By iedere politieken storm woi t hg geroepen als de eenige loods die bet roer hanteeren kan De eenheid van ItaliS c dreigt in de laatste jaren een leeg woord te worden By het zoeken naar middelen tegen den geldnood is een verwonderlyke tweedracht aan den dag gekomen in zoowel als buiten faet parlement De heer Crispi moet thans zyn ministerie wysigwi Een nienwe crisis zon groote gevaren opleveren en de oplossing der financieele quaestie onbeperkt doen verdagen De algemeene veroutwaanliging over den aanslag helpt rrellieht die ramp voorkomen t Is reeds hy herhaling gezegd dat in Frankryk de geheele politiek bebeersobt wordt door de aanstaande Presidentakense DetLibie Parolee is daarom op het denkbeeld gekomen deze groote qnaestie airast eens aan een soort ran referendum of plebiscit ta onderwerpen op kleine schaal Van de by het btad ingekomen stemhrie es syn er reeds 18515 geopend en wel met het volgende merkwaardige reeoltaat Uitgebracht werden op prins Victor Napoleon 11 508 stemmen op den graaf vaa Parys 1461 op den oud minister Flourens 1101 op den heer C imir Périer 374 Constans 264 Carnot 262 Dupny 214 Cavatgnac 163 ChallemelLaoour 108 prins UoUnd Bonaparte 148 enz Een volksatemmiog was dit onderzoek natuurlyk alechts ten deele Toch ia bet van beteekenis dat betrekkelyk zulk oen groote meerderheid van stemmen op prini Victor Napoleon werd ait bmohi De a Fignvoc schrgft dit entel toe aan een bü de onefbondeltjke wisselingen van het parlementain stelsel meer en meer gevoelde behoefte MUi gezag tot bescherming der vrgbeid aan wat hy noemt nn sentiment d antorité Door de Pregressistiacbe Vereenigiog te Brussel waren tot afgeraardigden naar bet aanstaande progressisten congres dat hst toekomstig rerktezingfi programma der party zal vaststellen benoemd de heeren Paol Janson en Emile Feroo Beiden hebben dit mai uU van de hand gewezen Uit een schryven vu den beer Feron aan den secretaris der Prögressistische Vereeniging te Brussel bigkt om welke redenen In de vergadering waarin beide godalegeacden roor het congres waren benoemd werd de rolgende motie aangenomen De vergadering is ran oordeel dat de af Bchaffing van bet meervoudig stemreoht in welken vorm ook een eisch moet zyn van het progressistisch programma by de aanstaande verkiezingen en dat bet congres de quaeatia der verkiezingsalliantie ter beslissing moet laten aan de partygenooten van elk arrondissement Wat het arrondissement Brussel betreft verklaart zy zich voor bet democratisch bondgenootschap met da arbeidersparty met uitsluiting van de Liberale Liga De heer Feron bu ofiwhoon zich verklarend ten gnnste aan een stemrecht onafhankelyk van elk pririlege van fortuin of diploma beschouwt het als een eisch der rechtvaardigheid dat een dubbele etem wordt toeg Ewd aan de hoofden van gezinneui tot zelfs de armsten Eerst op dsn dag dat de vrouwen zelve bet kiesrecht verkrygen zou hy ophouden de dubbele stem die in pUats van de politieke gelykheid te schenden deze ten volle erkent te verdedigen Een nienwe herziening van art 47 der grondwet acht de beer ï ron als plateforme voor de verkiezingen in October a niet ge wensofat wyl het land zioh in de eerste pUati heeft bevig te bonden met sociale vraagstukken Wat het tweede pont der motie bereft ook hiermede kan de beer Feron zich niet rereenigen Hoewel hy het bondgenooteohap met de democratische abeidersparty wil acht hy ereazeer de medewerking der gematigde Ubo ralen aan deze alliantie wensohelyk Ofschoon in de kolendistricten van de Vereenigde Staten de arbeid aan verscheiden plaatsen hervat is en men de werkstaking feitelyk roor gebroken houdt blyft het hier en daar nog spannen Met bet kolengebrek zal het thans spoedig gedsan zyn rooral nn de kolendelren in de Pittsburg en Clearfielddistricten en aangeboden schikking hebl en aangenomen Maandi zal in de meeste mgnen bet werk berrat worden In het Westen van Pennsylrania en onder de coke arbeiders gist hat nog Menv vreest zelfs een heinieawd aitbreVo u ifta fifsisten hoewel in haar geheel de werMtakinf ge8iDdJgd woidt beeofaMffd