Goudsche Courant, donderdag 21 juni 1894

338te Jaargang No 6383 Vrydag 22 Juni 1804 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÉN worden geplaatst vau 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitg ve dezer Courant gfeschiedt d a g e 1 g k s met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs 1 er dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN 7 CosDacfinBois t X HK da Lllar Da COOSJlO fik SOU na de SoaiU AnoM mt loflc bet geheele lead oid ntreaoede hmsiUnlirliedcn ganttlg bekeiKt wordt geleverd In veisBaelde beroende Bos clion VKn 5 Idur Iniioud voorzien ven hetetteet v nDr F vul HAMRL aOOS CitslnlIeDd T rluUe Mr kU P H J V WANKÜM J MELKEBT Oosthav q GEVRAAGD Tegen JDLI eenc flinke DIËl STBODE Adres Turfmarkt 65 Wtgtiu vergevófOerd Bataoem rnatim i mttaCUKOBIISO rBBKOCHT L vu OS Az £ 73 73 Beurs vap Amslerdam 1 JUNI Tor kia 8 lOOVa i 78 V Vi iVi IV B1 e BJ 181 o 100 100 ao 41 SB 101 87 lojv l l 4 10 loiv 187 BI loof 1081 180 1831 104 SO 1 1 891 1 7 1 S loiiy 111 4 A mf 1381 184V 8B II 181 101 78 110 loa 40 iO 18 18B 1081 1071 1011 101 1141 luV 38 lO V alotkoen i iiV 84 188 4 HisaaUHS 0 t Ned W B i dilo dito dito I dUo dito dito VU HA au Obl aoodl ltlI 81 i llkSn Iiuohrg ing UM Sl B Oomiia Obl ID ptpior 18tl t dito inulTsr 1B68 Peanaii Oblig Bet ticket 8 dito dito 8 Bnura Ubl Oou la Seria i dito Oaoom 1180 4 ditoby Rolhi ISID 4 dttcbiJHopel8av 0 4 dito ia oud len 1888 dito dito dito 1884 t Imwi Perpel wliuld 1 81 4 Tnuu Oapr Coof Ia a 1880 4 Geo Ifleoicg aria O Oao laamoK Hria O SuiDAra Uir Bic r obl 1881 6 Hixioo Obl Buit Bcb 1880 8 VaNIlvlLjL Obi 4 oabep 1881 IMITIIDUI Obiiltatian 1881 8 i BamaSAH Blad iaan 1888 8l H N Kb HiDdaliT lacd jLmdib T b Mn Cartiictlan D iiUa tteh ppy dito Arak Hjpotbeekb paodbr 4 ODlt Ug dar Vontanl aand a Of Hireotbaakb paadbr 4 NadarlaDdicllc baok eaad Nad Haadeimaataeh dito K W liFBcH7p b paadbr I HcU Hjpotkeakb paadbr 4 Utr Hjpolbaakb dito 4 OOanila Ocat Hong back aand Ben HjpotbeckbaDk pacdb AMEaiKA Equit bypotli paadb 8 4 46 101 Haiir h a Fr liaa cart Nio Hoil U Spoorw My aand Uij tot Etpl r St Bp aand Kad lad Bpoorwagta aand Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dilo dito 1811 dito 8 Itu n 8poorwl 1887 88 A Kobl 8 ZoM Ital Bpwmy A H obl 8 Poun Waraehau Weaaaa aaDd 4 Inb Sr Baaa 8pw Hg aaod i Baliiieha dito aand laalowa dito aand 8 laraag Dombr dito aand 6 Karak Cb Aiow Sp kap aaod 8 toaowo SawaaL Sp m oWg i Onl Tttabak dito oblie B CaidWoat dito aand B dlla dito obli 4 101 11 18 AviaSiLGent Pac 8p Uij obi t OUo fc North W pr C r aand dito dito Win at Peter obl 7 Danrer k Rio Qr Bpm eert v a lilicoii Caatral obl ia goud i lüuiar tt NaabrilleCart r aand Mnioo N Bpw M lehyp o 8 Miia Eaaaaa 4 pot praf aand N Tork Ontario k Waak aand dito Penni Obio oblig 6 Dragon Oalif Ie h p in goud B 8t Paul Hinn k Manit obl 7 Cd Pac Hoofdlün oblig 8 dito dito Line Ooi Ie bjrp O B OiMADA Oan South Cert v aand Tbh o Kallw fc Nar Ie h d c O Aaulcrd Omnibua Mij aaad Bolterd Traniweg Maata aaod Nln Btad Amaterdam aaad 8 Stad Bottardam aand 8 Buan Btad Antirerpenl887 Biad Bruiael 1888 Hom Tbaiu Begnllr Oaaallich 4 Ooaraxa BtaaUleaning 1880 8 K IL Ooat B Cr 1880 8 Bpumi Stad Madrid 8 1888 Var NlD Bei Hyp Spolil eert B 88 KantoDgerecbt te Gouda Zitting ran Woeaidag 13 Juni 1894 De volgende peraonen BJjn reroordeelil wegens Jachtwet orerlreding J A te Keeuwijk tot 2 X X dagen heobteoia K R tot 2 X ot X 2 dagen heoblenia E M tot 2 X 1 of 2 dagen bechtauii en H B allen teZerenhoiaan tot 2 X 0 60 of 2 X 1 1 K hechtenii D t V tot f 3 oi 2 dagen W P R rrygecproken co K allen te WaddiDg reen tot 2 X f 2 of 2 dagen heobteoia J A te Nicnarerkerk d IJnel Trjjgupmken Orertr Pror Kegl H H te Moordrecht Jot f 1 of 1 dag bech tenia W t H te Nienirerkerlc a d IJaaal tol 1 3 oi 1 dag beohtenia W t d M ta Hillegeraberg tot f 1 of 1 dag becbtenia Pol Orertr J d W lot f 1 of 1 daghecbteaie P t d 8 tot f 1 of 2 dagen hechtania on G H Z allen te Oooda tot Ü 50 of 1 dag C B en A S U Reeuwijk ieder tot f 1 of 2 dagan heobtania Strafwet J r d H eii J H te Nieuwerkerk a d Uaal tot f ito amen of 1 dag ieder W T ta Oouderak tnt f 1 of 2 dagen beeb iMiia 0 P tt Oodarkerk a d Uaal tot 2 X f 1 of 2 X 2 agen becbtenia Pol Veror A T £ te Waddiagtreen tot f 1 of 2 dagen becbtenia Strafwet C r E te Ooodcrak tot f 3 of 2 dagen becbtenia Dronkenocbap J T C Zwerrenda f 1 of 2 dagen A S Zwerrende 3 X H of SXïdageo B H le Moordrecht f 1 oi 2 dagen W V te Gonda f 1 of 2 dagen P de J te Gouda i 1 ol 2 dagen I L Zwervende 3 dagen bechtenia ADVERTENTIfiN AAWBESTEDPr r De Heer A TBIH lal op Maandag JuH 1894 in het Koffiehnia van den Bear A DAM aajibeêtedem Het verbouwen van perceel B ia aan de Dubbele Buurt te Gouda Inlichtingen cpD te bekomen aan bet Bnrean van den Architect B J NEDERHURST Jr alwaar tevena beatek en teekening van af Maandag 25 Joni ter inzage liggen Aauwg ziag ter plaatae Donderdag 28 Jnni 10 nnr t m Vertegenwoordigar geiocht voor de FLIJIHG WHEEL CYCLES Zeer voordeelige eondit ën Hoofd Agent voor Ned en Kol J E C SS WIJS Nieuwland 2 Rotterdam CMieuw Fijn Gebak SE OKT 55 cerLt zeutgetjes so Ctmt per O Onê te bekomen hg L M de Goederen Koek Kleingoed en Siroopwafelbakker KüRTK TIENDEWEQ D 18 TAMDAHTSEM J I NIeuweodUk 241 Eerste kuis v d Diiu AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ÜLTKEBEN iro n ta0 en Vrüdags na 9 iot 3 urtn Markt 154 Gouda 2 Onfeilbaar Middel TB6BN Iniluenza Hoest Borst en MELIANTHE Superior Borst Hooig Extraet Bekroond net Eere Diploma en Gooden Medaille GENT 1893 Gooden Medaille BÜLSWARD 1893 Eere Diploma en Gouden Medaille 1893 World i Hygienic Sxpoaition Cücago Sunengeateld nit de meest heilzame beatanddeelen ia aangenaam van smaak maagversterkend en zacht pargatief Oeneett onmMdeUük Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H IV vanSchaik Co Machinale Fabriek DB BONIGBLOEMt Bomatra straat 267 Den Haag Verkrigbaar by P H A WOLFF Drogiat Markt Omda Oovda Bnalperadruk vaa A Baoiuux k Soon IVederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen BATA VIBB kapt J BADER en HOLLASD kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage rervoege men zich bg de Cargadoors der Maatachappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen loosen te Brewersqnay de markt van Boter en Kaat te landen Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier EANTOOR m SCHEIJFBOEEEN en verdere zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDEWEG D 60 ECHT mat rood latterm Ijtt vrooral op de jDberiahnstein DUUCTBUKDEK VICTORUtROII OBtRlAHHSTlW 1 1 Overal verkrijgbur iJ f r s JUaatHchappij tot üxptoitatw der Victoria Br n ffevpgfifftf te Rotterdam Zuidblaak 8 Verkrggbaar ia tBoofddepöt voor Gonda en Omstreken SLOTEMAKER en Coa per heele Flesch it 18 cents per halve Flesch a 13 cents Krnik ik 17 Krnik il 18 terwgl voor de ledige Flesscheo en Krniken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per halve Flesch 2 ccota Krnik 1 cent Krnik 1 cent Abonneert V op het flrma Wed P B U Gouda S KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kath Letterknndigen Msandelps verschgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectnur als BomanSf novellen Hiêtoriêche Verhalen Poixie AUerlel Baad sele Logogrief Ji 6u en en voor den Eser lagen prgs van 6a CESI per 3 maanden franco per posi 80 cent Goedlioopste muodsohrift van Nederland P 8TOKVI8 WATBBBED8 Ditetvaa sBosch FEANSCHB STOOMVEEVEEU Een ware Schat voor de ongelokki slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Betau s ELFBEWARI 1G HoUandsche uitgave met 27 afb Prns 2 gulden Ieder die aan do veraohnkkelgke gevolgen van do e onden Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duiiend van een nkeren dood Te verkrggen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postaegels en in eiken boekhandel in Bolland au Cliemisolie Wasscherij V4N H OPPE HELMER 19 Kruiskade Botterdam Qebreveteerd door Z H den Koning der Belgen BoofddepAt voor GOUDA de Heet A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoaderen Speciale inrichting voor bet stoomen van plncbe manlela veeran bont eoa BINNENLAND GOUDA 21 JiiDi 1894 Aan hei Bestnnr der afdeeling Goada van den Ned Bood ran Ood Ooderoffs ia door mevrouw Kooiiig ecbtgeooote ran den eereToonsitter der nftleeliog eene fraaie chr Btoleam sobildeiü in Igst aangeboden om te dienen als prgs voor de aanstaande BondBloierg in AugDstua a b ta Utrecht te honden In de te Waddinxreen op 20 Jani gebonden algemeene rei adering fan ons leesgezelschap wrrd de heer K t d Torren herkozen als voorzitter In de plaats van de heeren Mr I Molenaar en Pb t d Breggen diealBoommi sarissen aan da beurt ran aflredeo waren doc niet herkozen wenschten te worden traden op de heeren G van Oort Kroon en J C T d Torren Den bewonen van de Noordkade te Waddiuxreen is van gemeentewege opnieuw aanschrijving gedaan in zooverre se eigenaren tgn de straat laoga hunne woning in beleren toestaod te brengen Reeds meermalen werd door het gemeentebestaur e n dergelgk bevet geUaaUf zonder dat hieraan volg werd gegeven De betrokken personen echgoan ïoh niet rerplicht te gevoelen een pubiiekeo weg voor eigen rekening te onderbonden De onderwyzer J iUnlder op 10 Juni te Stolwijk benoemd is Maandagmorgen reeds in functie getreden en mei hem de benoemde onderwijzer met verplichte hoofdakte de heer J t Hart Gelukkig is thans de tgd van beproeving voor de late openbare school ten einde en kunnen nu alle krachten worden ingeBpanneOi om de schade ontstaan door gebrek aan voldoend personeeli zooveel mogelijk te heratellen Tot leden vaa het bestunr van het Dep Bodegraven der Maatechappg tot Not van t Algemeen sgn herkozen als voorzitter de heer Ds J L F De Megere Joh Cz als secretaris penningmeester de heer J A Van Gbesel Grothe terwgl in de plaats van wglen den heer Iz Van Dam werd gekozen als vicevoorzittor de heer G Dekker Mede in plaatf van den beer Van Dam werden gekozen tot commissaris der spaarbank de heer L Boer en tot commissaris der bewaarscbuol de beer Ds J L F De Megere Joh Cz FEVILLETOK De laatste eener Familie Naar M Tramek 49 Na Budolf met liefkoiiagen overiaden ta hebben teide zjj plotseling Nu geloof ik je Ja hebt gesworea AU je dien eed voTbrak zou God je straffen De loBlstfl der van Triobtvoordes keek eenigaidDS vrtend op tóen bij hoorde dat de wsdmre van den generaal ciok beriep op God om een overspelige tiefdo in besebermiag ta nemeo Hg bleef echter genoeg meoiter orer zieliulf om niet te glimluhen en nogmaals kvam hg met vaur in verzet tegen den tdkeni teragkaerendeil tngfel van zijn aehterdocbtigs min□ rea □ Stel je gerist ongeloovige dame antwoordde m vrooli k Ik ben altyd eea voorbeeld van een minnaar gewsaet Ik zal nut verandersD Myn vroaw tl beatsnd tegen den tjjd en alle mogel ke gebenrteBiisea Jo hebt vt reeds de proef van geBMBea SD 9t knn ons niets ergers overkomfo dan hetgeen wg in ilen laststen tijd doorleefd hebben Maar laat ons thans oens over meer verontntitende lakca spreken Daar buiten te Tnchtvoorde zweeft een iwaard boren oui geluk dat alecfats aan een draadje haagt Wat denk je te doen om dat gevaar te cutwiyken Ik had Frankrijk willen verlaten maar j bent et Vt m en daar ik js ab n n heer en meesterbe Een timmermanaknecbt nit Oudewater Zaterdagmorgen vroeg met twee maats op weg naar eene karrewei bg de wed Jh H te Hoenkoop ontdekte op den weg vlak nabij de Schelvenbrug een bankbiljet van veertig gulden Hg achtte die plaats al zeer ongeschikt om papieren geld ta bewaren vooral ook met t oog op eene nabgzgnde sloot In tvoorbggaan gaven de drie werklieden van dien vondst kennis aan den wethouder J B en s avonds bg t terugkeeren naar de stad vonden zg op dezelfde ongelukkige of gelukkige plek naar men t noemen wil den eigenaar van het verloren biljet het was de landbouwer C L te H die het den avond te voren verloren bad en geeo gedachte had gehad dat het door zolke eerlgke oogen zou zgu opgemerkt De verblgde eigenaar hoeft aan den timmermanspatroon voor da drie knechts eene dankgift ter band gesteld Bet hoofdbestuur van den Algemeenen NederlaudBchen Politiebond heeft ter uitrei king aan lie leden donateurs en beganstigera aangekocht de eerate oplaag groot SOOO ex van het boekwerkje at gezag der politie door Jac van Waning Burgemeester van Ouderkerk a d IJsel Gekozen tot lid vac den gemeenteraad te Zoetarmeer de heer G L J Bos bargenföester met 65 van de 73 geldig uitgebrachte stemmen De Tweede Kamer zal heden om balf vinr eene openbare vergadering houden waarin de commissie voor de geloofabrieveo van den baar J M Pgnacker Hordgk rapport zal uitbrengen De commissie vergadert om 10 nar tot vastatelting van bare conclusie Ter verbetering diene dat niet de heer Veegens doch de beer Smeenge benoemd ia tot lid der commissie van voorbereiding voor het voorstelHartogh tot wgziging der oorgeIgke rechtsvordering waano hg leeds vóór de ontbinding der Kamer zitting bad Naar wg vernemen hebben de overwegingen van het ministerie naar aanleiding van de interpellatie in de Eerste Kamer geleid tot het besluit om aan de Staten Generaal stukken over te leggen in zake de jongste politieke gebeorteniBsen Het vragen van inlichtingen hieromtrent in de Tweede Kamer zal hiervan afhangen of die bescheiden al dan niet voor openbaarheid bestemd zgn cbouw zal ik je geboorzamen Ueloof mg vooral twee maunen zgn te rreasan Ua Buiter en f £ o dokter Bertrsnd f Waarom die dokter Omdat h mau weet dan wjj kunnen varmosdea en bovendien ia ky mij volstrekt niat genegm yBo dan is er ook nog ja saster tegenover wie jii ja zeer onvoorzichtige woorden hebt laten ontvallan Mga zuster zal niet spreken ivNeen maar zij zal haDdelea ea dat is missohien nog gevaarlgker Wat is er aan te doen F ffNieti Hat eenige is dat ook ik vaa mijn kant handelend optreed Wat wil je dan doun Iki zal bajproeven hel brielje weder ia banden ta kr gen dat zoo gevaarlijk kan worden Da Ruiter heen t niet meer in zijn bezit daaromtrent valt niot te twgfelen Voor men iemand in de gevangenis set wordt hg goed onderzocht en men had dst snippertje papier moeten vinden Hfj hraft t das ergens verborgen foor b gearresteerd werd Of hg heeft t iemand toevertaroawd Juist en DO komt t maar aan op het vinden van de plaats waar het verborgen is of den persoon die het in z n bezit heeft Dat is t waarmede ik mg zal bezigbonden Je gaat das onr boiteu F naar de Facantenhoeve Ja waarom niet Het is volkomen natuarlgk dat ik na eea reis vaa eea maand asoige dagen baitan ga doorbrengea eer ik m j voor goed io De Over Betnwsche kiesvereaniging Vrgheid en Ordec heeft voor de a s herstemming voor een lid der Tweede Kamer weder candida t gesteld dan heer £ D de Meester te Beteren Alle geoorloofde middelen znllen worden aangewend om diens verkiezing te btvorderen De strgd van de volgende week aal zoo meldt men zoo hevig zgn als nimmer in bet district Ëlst werd gevoerd Was hot aantal thuisblgvers bg de l404 stembus reeds klein thans zal dit waartchguIgk tot hechts enkele zieken en gebrakkigen worden beperkt De officier van justitie ta Middelburg verBoekt de Midd Ct haar bericht omtrent het te Qoes ingesteld onderzoek naar de onlangs door den beer Van Deth aldaar gehouden voordracht over Neerbotoh en waarbg deze zich beleedigaad zon hebben nitge laten over den opcier van justitie te Arnhem jhr mr Nahags in zooverre te verbeteren dat dit ondo oek niet is geschied naar aanleiding van e ie klacht of verzoek tot vervolging afkomstig van voornoemden officier van justttia ta Arnhem Twee vroegere huishoudsters van ds De Jong predikant bg de Ned Herv gemeente te Wildervank en de slager E buurman van dSii domine bebbeu eene aanklacht wegen laster tegen dien predikant ingediend Thans heeft ds De Jong zgnerzyds eene klacht ingediend tegen dan slager E hem beschuldigende dat hg s nachts ten einde een bezoek aan dominé s huishoudster in de pastorie te brengen door het gootgat naar binnen kruipt De politie heeft deze klacht niet willen aannemen Te Nibbixwonfi N H zgn Zondagmiddag j t bg gelegenheid van de kermis hoogst ernstige ongeregeldheden voorgevallen Een dertigtal soldaten uit Hoorn hebben zich aldaar op argelgka wgza gedragen en het anders zoo rustige dorp in rep en roer gebracht De veldwachter Bakker was tegen de woestelingen niet opgewassen en werd hg zga streven om de orde ta handhaven met eana bajonet deerlgk aan het hoofd verwond Eene patrouille per tel ram uit Hooni gereqnireerd verscheen t acht uur en nam de muitern die ten slotte door de verontwaardigde burgarg reeds tot haïten de grens der gemeente verdreven waren in arrest Dat het er duchtig is toeg aan bigkt nit het feit dat een zestal militairen met belangrgke kwetsuren in het hospitaal zgn opgenomen Pargi vcktig Het zal een uitmuntend middel z n om den mond te sluiten van alle babbelaars die over mjJD afwezigheid gekletst hebben Beter dan iemand anders ken ik het kasteel de omstreken en al dfl boeren nit dea omtrek Ik kan mijn onderzoek installsn aoader dat het lomaods opmerkzaamheid trekt Ik zal ook naar Dinan gaaa en als ik dokter Bertraad ontmoet ssl ik er w J achter komen wat hg in zgn schild voert Ën als je mgn zuster ia de baart van Triohtvoorde ontmoet P Welnu du sal ik haar groeten en daarmede uit Ja gelooft toch niat voor haar verborgen te kunnen houden dat ik leef Ben Je na oog altgd jaloarsehF Als zij naar Triohtroorde gaat ui zg toch niet alleen zijn Arthur Ërzee mI haar vergezellen Onder ons gezegd vind ik dat niei erg netjes maar zij gaan toch trouwen Ja en ik ou wel wtllen dat t morgen was Ik wensch t evenzeer als j haastte Kudolf zich uit te roepen want hg sag weder een wolk op het gelaat van mevrouw Ven Hanawaerd en wenschte baar vooral omtrent xgn plannen ten opzichte harer snater gerust te stsUen lic eet van middag met Erzee H zal mg wellicht spreken over cgn aanstaand huwetgk an ik zal hem aanmoedigen zich zooveel mogelgk te haasten Ën bg dezelfde gelegenheid zal ik hem een paar woorden zeggen omtrent het nitatapJB dat ik op bet oog heb en waar ja zeker niets tegen zult hebben Ik vind t goed maar ik zou met je mada wiUaa gaan Ha dat ton wat moois wmdeo Neeo merrouw daarmede zoodw wjj oas iM jk üi ds vingers aoy Men bericht nader nit BoermoAd dak d wethouder Schrenrs ond griffler van het kan tongerecbt aldaar die sedert eenige weken spoorloos verdwenen is zich niet ta BadapMt bevindt en daar ook niet geweest ie De N B Crt vemeemt dat nedi ip het jaar 1892 door dea secretaris van den Politiebond den heer F A Boorabergen eommiesaria van politie te Hardarwgk was aangedrongen om het kapitaal dat onder Tninea f burg s berusting was op het Grootboek te plaatsen Dit voorstel bad Tuinenburg zeer ontstemd en dat het geene meerderheid in het bestnnr gevonden heeft is oorzaak geweert dat de heer Boornbergen aich niet meer aan het geldelgk beheer liat gelegen liggen nuuur de controle daarover aan anderen overliet Tweemalen zgn de secretaris en de peaningmeestar van den Bond op geheel onverwacht tgdstip bjj den president t Bilveranm gekomen om zyne kas na te lien De eerst maal vonden zg hem niet tehuis maar later hg hnnoe tweede komst ontmoetten zg hem en vonden de kas geheel ia orda Tninenbui moet echter over dit bigk van wantroawea bg zgne medebestuurders woedend geweest agn Het moet thans ook gebleken zgn dat Tuinmburg reeds vroeger een bedrag van f3000 van het kasgeld zou hebben ontvreemd welk bedr door sgnen broeder is aangezaiverd Men verwondert er zich over dat niemand op het denkbeeld is gekomen in den laatsten tgd Tuinenburg wat meer nauwkeurig gade ta slaan daar hg openlgk inde Hilversnmeebe bladen zgne schuldeiichers opriep den verkoop zgner meubelen aankondigde enz Uit Amsterdam schrgft men ons Nu van andere zgde gewaagd is van eene reisgezellin van den voortvincbtigen voorzitter van den Algemeenen Nederlandsehen politiebond Tninenbarg is er geen bezwaar meer mede te deelen dat de b doelde jonge dame reeds vóór eenigen tgd te Hilversum in het gezin van T de betrekking van gezelscbaps juffrouw vervulde doch toen hg toeval eene ongewAQsehte verhouding aan het licht kwam door de vroaw des hnizea ontslagen werd Kort daarna had het vertrek naar Antwarpea plaats Tuinenburg had zgne vrouw in den waan gebracht dat hg di r gemakkeIgker dan in Nederland opnieuw een politiecommiasariaat zou kannen machtig worden Het schgnt dat hg de meerbedoelde jonge dame heeft ttitgenoodigd zich mede naar Antwerpen te begeven om daarna met hem verder te rijzen Zijne vrouw keerde alleen nit Antwerpen naar Amsterdam terag Man weet reeds dat de aandacht de jnstitie dea I Als ja op hst kasteel je intrek oam zon het algemeea de aandacht trekken Het is zeer gelskkig dat het publiek zich sedert den dood van dan generaal niet met js bemoeid beeft Als de BoTtar ter oore komt dat je omstreeks denzaUdsn tgd als ik taraggakeard ben U hfj in slaat om alles ta zeggen Ik zal myn voorzorgen nemen opdat b ar niet aohtar komt dat ik nog tot da levenden behoor Haar het best sou zijn dat hg sioh uit de voeten maakte en als de goeds Arthur mij daarin behulpzaam wh zgn ben ik hem eeuwig dankbaar Wanneer denk je te vertrekken viel de barones hem in de rede Zoo spoedig mogetgk Ëent moet ik weten wal de planneu t n van Ërzee Die koor ik bedanavond Morgen tegen vier uur breng ik u oen betoek een deftig roawbezoek natuurlek Zooveel te beter alsuw zuster er bg tegeowoordig ia Ik zal wel duidelijk laten merken dat ik er nooit een oogenblik aan gedacht heb haar te huwen Overmorgen ontmoeten wij elkander bier an dan zullen w gssamenlijk ons plan opmaken Ik zal bet alleeo tenuitvoer brengen Jij bl ft te Pargs terwijl ik doorhet land trek Maar ik zal ja op de hoogte houden van al mgn atsppen wsnt thans kunnen wj elkander zonder gevaar Bohrgven Ik heb gelukkig niets met de Tsohtszaak te maken evaamin als ju Ala daraehter van instructie er jou in had wUlaa betrekkea zoa t reeds geschied zgn Ik hoop selb dat men je da pijnigke taak zal besparsa on ala getaige voor da reohtbaok te versohgnea t Is onnoodigomjs ta kerbalaa dat het werkelgke doel van mijo reis is ie handschrift ta bepaohtigea ten einde kat ia venOetigen tTorH m9ol0d