Goudsche Courant, vrijdag 22 juni 1894

AaBKevaogeo 1 Mei TUd van Greeowicii ZomerdteiiSt 1894 95 aoVDS IOTTIEDi H 7 10 4I 4 0 1 41 l ii O o U 0I 11 40 Ii $ M t lO 4 01 4 40 DIN HSS6 sovua sUags 1 417 10 7 4S II 4 10 1111 11 ll U l tl I U t 45 3 4 4 11 4 411 17 7 1 01 M 10 1 1 44 1 41 1 11 t oi 1 0 enuda 107 I 1 11 il 10 11 UTIICHTr fiO DDA ütraekl I ll 7 10 il 11 14 U O 11 10 l li 1 10 4 a H I O 1 10 10 14 Woerden il t ll 10 1 11 14 4 11 ll 10 11 UuSslsler 7 07 I ll 10 14 11 4 i 4 14 l Oouds 7 10 I II 1 I4 10 17 11 04 li ii 1 11 M7 1 10 4 17 I M 7 01 t 41 11 07 AMBTKIDAM SOnDA AautcrdsmCJ l s 40s 11 10 11 17 1 40s 4 10 4 10 7 11 AieslanlsmWB 1 1 1 11 l ii 11 11 11 41 Mi Mi 441 7 10 TJ ItM IMl IMi M M Ml M CsMnt op laait ia nrmaaddgka rerblyfpluU nn T wu gnricbt Nu whUr batft m n vtrmoedoii op aan gftnich udere pluta in Ba wHrium T neda ia i ii deiM jun Mofl raii oideniWBk m wasr ook ijjae t geD aordig6 reiagnellis die io lUst i tgn gemia uin keonts ran Traemde tolan MO t Tullea efanmiQ eaae onbekcnda la Wur na hat oaitarwgld vmmta tu niwt ragelan tot opaporiog uitarat irawenaeht moet aehyaen ia bet wel een wtioig zanderliag d t de juatitie tich eerit Uogdarig beeft beiig gehoodsn met de rnag of deze aask bebaodald raoeat worden door dn offleier na jutitie te Amaterdam dan wel door dieoa Ambtgenoot t Utracbt Mat bet oog op eane aaarraga tot nilletariag door het boiteoland ia da aanklacht tbana gegrond op tTeiduiataring aabaidiair diefitel met braak Nog wordt medegedeeld Van bat ferdwgnan ran den voormaligen praaidenfc ran den Algemeenen NederlandMbao Politiebond sgn dope geworden rnim 300 p litiaambtenaren ran den laagaten rang die aich in afdeeliog C hadden laten intcbrgren roor eene nitkeenng in aa ran f 100 bg oterlgdao ahfmede dagenen die isieh in bet peatioenfonda an da weduwen ea weeiaiikat habbaa laten inacbrgTen Sr doen tich tbaoi 2 gerallan tan orerlydan roor maar de weduwen en weeien waehtan op eene uitkaeriog poot f 500 De wedowen eiacben natoorlgk uitbetaling Er beeraebt eene algemeene paniek onder de leden tan den Hond oter de wgu waarop ag Kijn bedrogen geworden Uien 3 k 4tal jaren terug gingao er al ttemmao op tegen de groote uitgaTen die bet booldbealnur maakte bg jaarrergaderingen eaa doch nooit werd er aao gedacht dat all Bilgaten oor rgtoertjea die hel hoofdbeatunr na atoop der algemeeoa rergaderingen maakte ik de baan werden betaald Tan dan armen MtribooarendeD politieambtenaar Uit bet Tanlag tan den penningmeaeter orer kal afgeloopeo boekjaar 18 3 bleek dat er nim 4000 waa ontnngen maar ook dat er laiffl 8000 waa nitgagatan o a au boek arkan raim 400 En ter tgda raa oadacea aog flet lalaria gaat ran af Maandag 2 of 16 JoH a i ia De Naderlaadaeba Natonr en Uagariaaboterbandel te VHertogenboaeb c gat Wirtm t Ci Ea nog op eene andere plaaM trr igda De boter wordt renoodan roor da eerate maal Zaterdag 30 Juni 0 Xatardag 14 Juli a H rtagenboecb Wukhm k Co Orar bal takend adriae ran den beer J C Fabiai loipeclear bij bat lager oaderwga aan bet gemeeotebeetanr ran Müidelburg inlake de kweitie of het hoofd der Khool al dan niet tereoi helaet moet zyn met hetonderwge in een aite klaaae icbrijft bet Volksblad f orgaan ran Tolkaooderwga Uw aohigft aan bet D r N i In bat cNienwa ran dan Dag lu men deiar dafan da rolgende adrartentie 12 Gulden ulwia Wedawan Tan den fataoeulgkan kleinbargeratand worden betrekkingen aangeboden in alle gemeenten Tan Nederland tegen f 12 rr week Uet itorUn Tan f 25 ala waarborg achter Tereiacbte rr br lett W 756 Boekh Tkn Wed J I Mti aBo sh W ternaman daaromtrent bet rolgende Het laat aiab bogrgpan dat menigeen hierop hI wbrgren of gaaohnTen beait Zg d dit raada deden ontTingaa dan een haetognfaard wbryTan houdende o a medodaaliBg dat met 1 of 16 Juli in Boeeb wordt opgariobt en geopoad aan Naderlandaohe Bataat an margarinabotarbandel die in alle gameaataa Taa Nederland agenteaaen wil aao Whm tl an een raat lalarie Tan 7 50 per aak en proTiiia Tan dan lerkoop of 12 per wak oader protiiie Voorie eene heiobrgTing op welke wiju de kalar langa da hniaan moat roodgarant wor M Bat geld ran da Tarkoohta boter moet dagalgka par poatwiael worden oTergao aakt ent eaa Bepaald Tarmakalgk ia het een ea ander tt laiaa Sn aan bat alot rindan we Wanneer u genegen igt op bier boTengenoemde Toorwaarden bg ooi in betrekking te komen en all agentaa onie belangen waar te aamen aie ik en au komt bet er op aan de toaaaading Tan dm borgtocht alaook aw kriaf roor dan 28n ran deae maand tegemoet wanraa n direct korren ena anllan worden loaaawndeii Veel tuUen wg omtrent dit adriaf niet leggen Alleen di dat wg nauwelijka woorden weten te vinden om om diep leedwezen en onze groote Terbazing uit te drukken orer zulk een adrtee ran een man die na den minister an bionenlandaoke laken de hoogste plaats inneemt in het Nederlandsebe scbooltooziobt üns Uadweien vooral hierorer dat bet plicbtsTSrznim Tan enkele hoofden Tan schoten hem een voldoende motief schgnt om ran de werkzaamheid der hoofden ran scholen in bet algemeen een oaricataur te maken eene gnerende miskenning roor tal rsn rerdienstel ks hoofden ran Kholeo die hunne taak beter en ernstiger opratten dan het niet deekundig publiek nit het adries ran den inspeclaur noodzakelgkerwgra afleiden moeti onze rerhazing omdat bet binden ran een hoofd aan eene klasse niet op flnancieele maar zelfs op paedagogiscbe gronden wordt sangepiezen en met allen eerbied zg bet gezegd maar terug houden mogen wg het niet op de Incbthartigste wgie gesproken wordt orer bel orerlaten raa de klasse aan een kwrekeling zonder toezicht órer de onwettigheid krachtens art 8 titt b zullen wg nr g maar niet eens spreken som bet hoofd der achool zootang en zooreel ran tgn klaaae rrg te maken dat hg kunne onderzoeken en bentellen of den weg aanmjzeo De spaiieering is ran ons en geenssini buitensporig mag dankt ons de nsdruk op dese woordjes heetan als men bedenkt dat die taak aan bet hoofd der School tan minste in rgf klassen wordt opgelegd £ n de districtsschoulopzieuer èn de arrondissemeotsschoolopzieoer èn de oouimis ie ran toezicht op het lager onderwgs te Middelburg hebben zicb niet bg de zieuswgze ran dan inspecteur asngesloten met groote ingenomenheid oonstateeren wg dit feit Toch beeft de gsmeenteraad sub met bet adries rereeni d wel is waar slechts roor twee scbplen bg wiju ran proef cUaar en we eindigen roor bat oogenbiik met woorden gerloeid uit da pan ran een man die reeds róor bgna twintig jaren zich op het gebied van het lager sehoolweaea aan eerroUen naam rerwierf en ook den lesen ran het Volksblad ran nabg bekend is proefnemingen ofschoon raak aantierelenswaanlig Vtuir de aitkomsten er ran naar stellige feiten kannen worden beoordeeld zgn geraarlgk wanneer zooala hier oodanige uiterlgk waamoambare feiten oiteraard ontbraken moeten Zg zgn alsdan niet gereohtraardigd aoolsng niet orertoigend ia aangetoond wnarom er batare op ign ininat sren goed resultaten ran mogen worden rerrracht Zg leiden allicht iot blarende toeaUndea die boe rarkeard ook nilent moeilgksgn op ta beflaa s In de roorharen dar Koninginnaaluis ta Vraeawgk ligt tbaaa een raattuig dat zich door eane buitengewone grootte onderscheidt Hf t herat een inhoud ran 1526 tdaoen ia 89 M lang an 11 M breed Het ia geladen met petrolenmratan en draagt dak naam ran Petmlea X f De geaagrowder de heer Aleiaoter Wilson kwam er mede yan Mainti mat bailamming naar Amsterdam Dlnete SpoorwegverUDdlog net GOUÜA K Oi 10 11 ll U 11 0 U K IIJI MO t M t ti 7 U 7 4 7 H Mi 4 4 LH 01 I t io 1 1 M I U 0I M 1 4 UooidraaU Kaawarkaik M 1 U 0 I IMi lt U OTTIIBI 11 10 11 10 17 10 4 10 41 10 47 I iMtardaa a e oi u Il e i 7 M 7 47 maawatkaik Moardiaokt 7 41 1 07 1 11 IO Ot 10 11 aODDl DIN BIAS Ookda 7 I0I 4O0 0 7 10 4 ll U 1 1 1 01 l 7 M 1 114 41 I t7i i 7 1t 8711 0111 1 11 u M Ml it 11 01 u io 1 i ia 1 14 i u 1 M tar M 7 41 1 H BI Kr 7 47 t I w 7 i i OI N Ö d t 01 Toffb 1 07 0 11 It M 1 i iO Ml 10 10 sHaga ït i ii 10 07 lÜÏ 11 41 It il IM 1 17 l ii slil Mi i ii Ml f U 10 11 ll U 11 4 OOI DlUTIICHT 00 Oonila Oudew Woerden Vmekt Ooida i li 10 7 11 I O t ll lO I lO li li 4l l l I il l li 4 47 I M 1 17 7 4i 1 1110 1410 I IO tu U O 1 17 1 17 7 1 10 17 7 011 1 11 17 1 411 11 1 04 i a 1 111 07 Ml 10 11 11 7 11 1 U 1 41 10 11 11 41 I IO I OI 1 11 M I M Ml iM II ll ODD a A MSTIIDAM 40 1 11 lO Ots 10 11 11 IK l ils 4 47 i il 7 41 10 14 Wa T M M l lt 11 1 1 1 40 Mi Mi 1 41 11 11 X £ 1 14 Ml D IO IM4 UI 1 M t t M M7 II JliMlIniB Wg ontriagan ran bat Ned Bgbelgenoolaeb tilal en proef blad ran zgn jongste nitgare in BraillO Scbrift waarbg we tiet Tolgende opmerk Bet Bra ile cbrifl aitgarondaa door den Fnnscbman Lonis Brsille waarin dit £ rsngelie Tan Jqbannest is gedrukt tiestaat nit letters door ponten gerormd die ia bet papier ingedrukt en door de blinden met de ringen g ezeo worden De met klemtoonteeken i wordt roorgeateld door nerensiaande groepeering Alle andere letters de leesteekens egfen en mosieknoten worden gerormd door 1 tot 5 ponten ran bet zeatal weg te laten Dit schrift heeft meer en meer andere bliodenechriften erdrongen wgl bet reel gemakkelijker raak binnen eenige dagen aangeleerd en ook door de blindeo zelregeacbreren geprikt kan worden zoodat zg met elkander en bonne ziende rerwauten met hen kunnen correspondeeren De bekende Braille bibliotbeek te sGraren bage Directeur de beer G J Kolfi Sundaatrsat 34 lelt reeds een duizendUI deelen die de blinden tegen geringe rergoediog iu bruikleen kunnen outrangen Het Nederlandscb Ughelgenoolacbap na beeft de gelegenheid geopend een Sjangelie in blindenscbrift in eigendom te rerkrggen het werd daartoe in staat gesteld door de firma Joh Suacbed l Zonen te Haarlem die het boek drukte op een wgze welke alle aandacht en Iwwonderiag rerdient Immen werd tot biertoe het Braille óf alecbts og ééne zgde ran het papier gedrukt öf aan de twee zgden maar zoo dat de regels ran de róórzgde tuaschen die ran de keerzgdegeplitatst worden na langdurige jiroefnemingen waarbg tsllouze bezwaren moeeten orerwonnen worden is genoemde firma er in geslaagd eene drukmethode te riuden waarbg de regels der röóp en keerzgde ran bet papier in elkander ralleo zooals een blik op bet proelblad dnidelgk maakt Zoodoende wordt reel minder papier rereischt hetgeen prga en omrang der boeken aanmerkelgk doet rermindereo De druk mag soowel op zichzelf als in rergelgking met hetgeen elden is geleverd bgzonder dnidelgk heeten en bet papier beeft de anders kwalgk te Tereenigen maar hier ouootbeerlgke eigenschappen rsn bardheid en taaiheid Door dit altia is een resultaat rarkregen dat naar bet oordeel ran deskundigen alles in de schaduw stelt wat in het Buitenland ten deze werd bereikt Dit Erangelie is in heel linnen liaod voor 3 te bekomen aan het Magazijn van bet Nederlandscb figbelgenootscbap Heerengracht 366 Amsterdam waar tevens aan onvermogenden de weg wordt gewezen om bet hoek tegen vermiiderden prgs of kosteloos te ontvangen Bg elk exemplaar wordt een zeer doelmatifre baadleidiog tot het aanleeren van het Brailleacbrift gevoegd gratis rentrekt door bet Instituat tot onderwgs van blinden in de Voasiuastraat aldaar Te Hilrenum ia een kind op den openbaren weg aangehouden en ran sgn roornaamite kleediogatiikken beroofd naar ihen rermoedt door een grooteu jongen dien de politie op bet spoor tracht te komen Een deputatie ran loyaU ondardanan kwam onlangB den koning rad Servië bedanken voor sgne schooue daad het afschaffen van de gronjlwet £ r werd een nationale rerrerscbiug roorgadiend waarbg tepeltjee ta paa kwamen Bg sulka rgke menschen als de Obrenoritchen zgn dia natuurlijk ran goud Toen de deputatie die beatond uit dow de politie gebuurde kerels weg was waren de lepeltjea ook weg Maar de trouwe aanhangen ran den rorst moesten dia aonreoin later teruggeren 1 14 4 10 4 17 1 04 i ll i iO 1 01 l li 1 1 I M 1 10 17 CM 1 44 4 10 1 4 H a O D D 1 ll iO liJO i ao I IO 10 11 Veorb 1 14 HJL dS 1 Z Ze wl Ot Bl Kr l4 Zev M l 10 10 lO M 10 41 Door den graaf Von Sobaeaberg was eene preaaie Tan 100 mark uitgeloofd aan hem die bet Igk ran oen vermoorden jacbtoptiener Hommen te Vlodrop zoude rinden Deze premie is nu nitgekaard aao den bmdboawar Tm Helden nit Herkenboaeb Onder den naam sLana Medicinaal KinaStout is door da H B H Una t Zoen da bekende bierbronwen ran da Sioombierfaroawerg Bet Hart te Haarlem in den laatsten tgd een Medicinaal Kina Stout in den handel gebracht dat door ben onder ioezicbt ran den beer Venreg Apotbiier te Tiel bereid wordt Om rarachillende rsdtnen rerdient dit Stoat de voorkeor boren de meest gebmikelgke Kinaboudende dranken In de eente plaats omdat het gehalte aaa Kina alcaloiden in het genoemde stout rsal grooler is dan in de zoogenaamde Kina La rocbe ten anden wgl de smaak resd aangenamer is dan rsn de meeste Kina houdende wgoen rerrolgena omdat bet een krachtig stout ia waarin da beatanddeelen der Kinabaat zijn opgenomen en last not least omdat da prgs reel billgker is dan die der gebrnikelgka Kina wgnen Deze zeer in het oog springende roordealen mskan bet Medicinaal Kina Stout tot eena werkelgke aanwinst roor onze artsen aebat Het is na eenmaal zoo en bet onder oenrasthenie gebokt gaande msoschengeslacbt helpt wellicht een bandje mee daaraan maar erenals teo tgde ran Hufeland die aonder opium geen geneeabeer wilde zgu kunnen da tegenwoordige het baast ook niet zonder Kinapreparaten bg hunne patiënten stellen Echter bet langdurig gebruik ea zalks dient toch wel wil mea als tonifieeerend middel ran welke Kina bereiding ook eenige afdoende werking zien onderriodt zoorele bezwaren ran den kant van het gobemelta bg den een en niet bet minst uit een finantieet oogpunt bg den ander dat da met de beate roornemena aangevangene geoeeawgze si heel spoedig in den steek gelaten wordt ofschoon men met het kkgen orer das ewig Web ond Ach niet moede wordt den geneesheer Isstig te Tsllen Wordt nu der praktijk een middel aasgeboden waardoor rele der genoeude bezwaren uit den weg geruimd worden dan is dat een waarlgk niet te miskennen roordeel De galante recepteerkunst in baar streren om geneesmiddelen welke npden danrgebraikt moeten worden in aangenamen rorm den zieken aan te bieden heeft ook hier weder baar beat gedaan en Wg twgfelen geenszins of Lans Medicinaal Kiaa Stout zal door manigeen als eene welkome gove besoboowd worden die om de borengeaoemde beswaren er tegen op ziet zich ran de kostbare feu minder aaagenaam smakende kinawijnen te bedienen Dbor een risscber ran Tencbelling is in de Meep Zuiderzee een baai ran ruim 7 roet gerangen nelke drie jongen bad Bg de minste beweging kruipen de diertjes oogereer Ééc voet lang in eene bUas die de mnefar tuBSchen de acbter buikvinnen heeft en dadeIgk nitrekt als de jongen er in zgn Vsrleden week werd een veel grooter baai op dezelfde hoogte gerangen welke dertien lerende jangen in de bun wierp Gisteren middag is te Amsterdam bg rech terlgk berel op reraoek ran de tegenwoordige eigenaren die over hun bois wanacbtea te beacbikken wat niet tot den Artisaehonwbnrg behoorde op straat gezet Decon stoeleu kostuams gordynen lagen in eene tiersllige wsnorde in de Plantage Aan nieuwsgierigheid geen gebrek Een ran de populainte leden ran het Jrooger gezelschap riep ik ben onschuldig ik heb een alibi I Een ander mompelde apottend metf de berinnering aan eena gezoogen coupletten de Artiaacbouwbarg gaat nooit verlona Is Thana is de scbonwbnrg gesloten aa alle deuren ran hangsloten roorzien 4 1 40 47 14 10 01 10 10 lUO 0 UM IIM 7 41 U Ml 4 4i 4 ii i O i OO i li 7 07 7 17 7 4 7 J1 7 17 M 10 M i il 4 41 7 7 11 7J 711 il 1 i i O M ItM De onttroonde di lie Kreeft en Bnderman zal nu wel aan pmcedeeren doch daarmee bljjreB ig toch da oattroonda kaanehen ran dan Artisacboawbnrg Welk een einde ran een loo glantrgk eabooprol begin Amat Ct Op een ezameo aebrgit bet Onderwga weid aan een candidaat onderwgzer uit Amsterdam gesegd Msak eena eao zin waarin het woord berouw roorkomt De stakker dacht een ootTHnblik en zeide Gisteren is mgn tante naar het berouw gabracbti Phonetisch joist gaf hg de Amsterdamscbe uitspraak ran bet woord bnreau rreer Perr iel orer het Kanaal Een Fnnscbman de beer Georges Pinkert uitrinder ran het waterrgwiel zat 37 dezer het waagstuk ondernemen van een tochtje op tgn machine ran kaap Gris Nez nabg Calais naar Folkesetone in da nabgheid Tan Dorer Hg denkt er 4 nur orer te doen Eea rgwiel gelgk den heer Pinkert roor dan overtocht zat dienen was verleden jaar aan bet strand te Scbeveningen te zien het leent zich zoowel voor uitstapjes te water aU ta bmd Oiatannmorgea is te Vreeswgk geschut de stoomboot Mrtta kapitein J Verbeij metean 300 tal pleizierreizigen van Goriochem naar Utrecht s Avonds 8 ure is dezelfde boot hier weer terug doorgekomen De boot was keorig met verschillende vlaggen renierd De mnaiak lokte rele ingeseteusn nit hunne woning Bg bet door de politie met reet zorg roortgoMtta onderzoek nnor de goederen afkomstig raa den diefstal bg een groot meubelfabrikant te sGrerenb ge blgkt dat er veel meer is gestolen dan oanvaokelgk vermoed werd Er moe voor eeo bedrag van rnim f 1200 zgn ontvreemd waaronder zeer kostbare stukken stof en tafelkleeden ter handelswaarde van f 30 en f 40 waarran sommige roor een paar galden lijn opgakodhl Oisterenarond brachten enkele partggenooten ta Middelborg gerolgd door eene groole meavgU nieuwsgiengen ea roorafgegaan door uea roods rlag welke echter niet ontplooid werd eene oratie aan den socialist J K ran der Veer die beden naar de gerangeuis zal worde overgebracht Voor zgne woning in la Hoqge GortaSraat werden enkele socialistische liederen gezongen en deelde h mede wsurom bg in den kerker wordt opgesloten Na afloop daier toeapraak ging de inmiddela ateeda aangroeiende menigte luid aocialiatische liederen ringende door enkele straten der stad tot op het Koorkerkbof wnar de stoet ontbonden werd De politie volgdeden stoet niet hetgeen ook niet noodig waa daar er nieta bijzondere ia roorgerollen De tVlissiagscbe Ct deelt mede dat de llldl SpoorwegMg ran 1 Mei af den maatregel beeft genomen de doorgaande wagens uit Hollaod naar Zeeland af te schaffen en naar men baar mededeelde beeft noch de Maatschappg Zeeland noch de Ned Begeering de macht dian msatragel te doen intrekken Op aan adrea met dringend rerzoek de doorgaande wagens waaraan men sedert zoorele javeo gewoon waa wederom in de trainen te brengen werd afwijzend beschikt Het ia het dnidelgk streren zegt de V1 t daZeeowsche Ign td benadeelen ten bate der Ign Hoek ran Holland Sn ran data oononnentia wordt bet publiek bat slachtoSer I T Een giwezan HbaaphtKlar ta Hilrannm die èn om zgn misvormd lichaam èn ook om zgne luioden bekwaamheid niet werken kan rerdiaat den kost roor zich en zgne 4 kind eren door wekalgks bg eenige klanten te bedelen ea gooiet ook ondantaod ran het t K Armbestuur aidaar Verleden week moest hg naar Laren om tegenwoordigte zgn bg de tenardebe lling ran een orerleden bloedrerwant Bg renocbt een buuirronw om tgdena zgne afwesigbeid op zgne kinderen te letten IJg tiaar rertoef in zgne woning meende deze rronw uit enkele gegevena te bespeuren dat er geld in buis moest sgn Natuurlgk kon zg dit niet renirggei en dit hsd ten gevolge dat door dan pastoor met twee leden van het Armbaatngr te zgnen huize een onderzoek werd gedaan an men vond aldaar niet minder dan 634 25 alleen aan zilrei eld het kopergeld iraa hun te talrijk om ta telleo Men rermoedt na dat da man nog wel maar zal be n Toen daier dagen eene dienstbode ta sOra ranhaga in hare betrekking ia de Malakkaatraat kwam rond zg haren meeater eeo gepensionneerd officier dood onder aan de trap met sea koofdwonda Een geldkistje hg is sgne nabgheid De eehtgenoote ran den orerledane rertoefde roor bental ran gaiondbaid bniten de itad Eea toooeelkneoht ta Parga die getuige waa ran een geschil tosschen twee actrices kreeg een lachbui die maar niet tot bedaren was te brongen Eindelgk zakte hg ineen een bersencongestie had een einde aan zgn leren gemaakt ran den toeatand der Gemeente Gouda over 1893 Aan bet Verslsg ran den toestand der Gemeente Gonda orer 1893 ontleenen wg nog bet rolgende H B 8 De leerl waren aldns orer de kl rerdeeld Voor bet rolledig onderwgs 17 mannelgke leerlingen in de Ie 18 in da 2e 10 in de 3e 11 in de 4e en 4 in de 5c klasse en roor enkele rekken 1 in de 2e 1 in de 3e 2 in de 4e en 2 in de 5e klasse Van de rronwoIgke leerlingen waren 3 roor het rolledig onderwgs in de Ie klasse en 1 in de 2e rerder roor enkele rakken 5 in de 2e 2 in ds 3e en 2 in de 4e klasse Het onderwgs bad onafgebroken regelmatig plaats tot den 30o Maart op welken datum de Paaacbracantie aanring om op den lOn April berrat te worden In den loop ran het schooljaar 1892 93 rerlieten 12 leerlingen de school of wegens rerandering rmn hunne beetemming of wegens rertrek naar elders Vgf nieuwe leerlingen werden gedurende desen cnraus ran elden in de 2e 4e of 5e klasse opgenomen Bg het sluiten ó r lessen aan het einde ran den cnraus waren nog aanwezig 69 leerlingen waaronder 9 rroowelgke Op den lln en 12n Juli werden de orarganga examena gebonden Hierbg werden uit de Ie naar de 2e klasse berorderd onvoorwaardelgk 14 en roorwaardelgk 1 leerling ran de 2e naar de 3e onroorwaardelgk 16 en roorwaardelgk 3 van de 3e naar de 4e onroorwaardelgk 4 en roorwaardelgk 2 ran da 4e naar de 5e onroorwaordelgk 9 en roorwaardelgk 2 Van de 47 nieuw ingeschrevenen namen 43 deel aan het toelatings axamen Hiervan sUagdan 28 Aan bat eindexamen der Hoogere Burgerscholen in Zuid Holland namen 5 leerlingen met goed gevolg deel De beslonming der geslaagden is als volgt C L rsn Deutekom roortgezette stadie roor toelating tof de Militaire School te Haarlem H Dorlos studeert in de ffiedicgnen te Utrecht C H Julius studeert in de electro techniek te Lnik H A Termeolan wgdt licb aan dan bandd M te Vereeoigde Staten ran Noord Amerika en J C Valette studeert U Delft san ds Inrichting roor OoatIndische Ambtenaren Den 4o en 5n September hadden de here mena en bet 2e toelatiogs examen plaats Twee candiduten rroegen toelating tot het rolledig onderwgs Ie klaaae Slechts een hunner werd toegelaten De eenige candidaat roor bet rolledig onderwgs der 3e klasse werd afgewezen Drie candidaten welke examen aflegden roor de 4e en aubsidiair roor de 3e klasse werden tot laatstgenoemde toegelaten roor het rolledig onderwgs maar maakten daarran geen gebruik De herexamens liepen roor alle 13 teerlingen gunstig af Ds nieuwe conus ring daarop aan met 91 leerlingen waaronder 20 rroowelgke namalgk 26 in de Ie klasse waaronder 6 roor enkele leaaen 21 in de 2e klasse waaronder 3 roor enkele leseen 22 in de 3e klasse waaronder 6 roor enkele lessen 8 in de 4e klasse waaronder 3 roor enkele lessen en 14 in de 5 klaan iraaronder 2 roor enkele leesen Op hal einde ran hat jaar werd de school bezocht door 90 leerlingen Het aantal leerling B Toor gymnastiek bedroeg 61 et onderwgs werd sUesn door msnnelgke iMrlingen gerolgd In 4 afdeelingen werd bet onderwgs in de gymnastiek gegeren De leerlingen nit de 4e en 5e klaaae werden gecombioeerd en rormden alzoo ééne afdeeling Omtrent het schoolgeld dat f 30 per jaar bedraagt is nog te xermelden dat aan 5 leerlingen en Vel 4 mannelgke en 1 rrouweIgke rrgstelliog ran de betaling daarrao werd rerleend en omtrent bet onderwgzend personeel dat aan den Leeraar T G G Valette ten gerolge ran zgne rerkiezing tot lid ren de Tweede Kamer door Zgne Excellentie den Minister ran B Z een jaar rerlof werd rerleend terwgl de tgdetgke waarneming zgner leasen werd opgedrsgen aan den heer F Leriticus privaat docent te Amsterdam Wegens langdurige ongesteldheid ran Mr J Fortugu Droogleerer werd bet onderwgs io boekhouden tot Kentmis waargenomen door den heer L Droogleerer Fortngn te Rotterdam en dat in de staatswetenschappen tgdelgk opgedragen aan den heer Mr W H M Boen Leeraar aan het Gymnaoinm te a Gmvenbage De Oemaente draagt jaarlgks in de kosten der Hoogere Burgerschool f 6970 bg Vardsre scholen van bgzonderen aard en strekking Deze ign la Da OymiiMtiakichool aan da Spiering I straat iraarop de leerlingen der Hoogere Borgerscbool en der Openbare Lagen Scholen waaraan geen gymnastiek lokaal rerbonden is benerens de kweekelingan dar BgkaNormaal school onderwgs outrangen De Onderwijzen H J Steenbergen en H Ouderkerk geren in dit lokaal ook priraatleasan 2e De Zwemscbool aan de Hootmansgracht roor een ieder tegen betaling en gedurende enkele uren per dag ook roor niet betalanden toegankelijk De oitgaren roor deae school waaromtrent reeds hst een en ander is medegadeald baliepen orer 1893 f 941 87i terwijl de ontr hebben bedragen f 1038 15 3e De Huiarlgtacbool opgericht en in eland gebonden door de Plaatselijke Vereeniging tot berorderiog ran het Onderwüa en bel a boolbezoek De Gemeente rerleent ten brboere dezer achool welker leiding toerertrouwd is aan den inderwgzer J ran Kempen en die in betafgeloopen jaar door 25 betalende en 22 niet betalende leerlingen bezocht werd een anbsidie ran f 100 sjaara Het gedrag en de grer der leerlingen garenwaderom reden tot terredeobeid reren m derlessen kwam bijna niet roor Lattjnscbe scholen Ojmnasia en Athanaaa Het Gymnaaium Bet aantal leerlingen bedroeg op 1 Januari 48 te weten 10 in de eente Hinde tweede 7 in de derde 6 in de rierde 6 in de rgfde en 8 in de teada klasse San leerling der 5e klasse rolgde niet het rolledig onderwijs maar slechts enkele leesen Vóór bet einde ran den cunus rerlieten drie leerlingen da school tsrwgl de acht leerlingen ran de hoogsts klaaao met gunstigen oitsisg bet eindexamen bedoeld in Art 11 der Wet op het Hooger Ouderwjjs aflegden Dit examen bad pUuU op 19 20 en 21 Juni ten orerstaan ran de Begeeringsgecom mitteerdan Dr J Woltjer Hoogleeraar aan de Vrge Uuirersiteit te Amsterdam en de Uoogleenureu Dr P L Muller en J C Kloijver van de Rgks Univeniteit te Leiden als gevolg waarvan het getuigschrift A werd uitgereikt aan J J Cramer H Hoeufit J J van de Poll K F Sparnaag H F F Borwater Stennekes 0 O N de Vooijs en A O Wientjes en het getuigschrift B aan N L van Woerden Van de overige 36 leerlingen die bet volledig onderwgs gevolgd badden namen 35 deel aan bat overgaoga eiamen dat op 11 12 en 13 Juli werd gebonden Van dezen warden 87 onder wie 2 na herexamen tot eane hoogere klasse bevorderd terwgl 1 leerling ran de rgfde 1 ran de derde 1 ran de tweede en 5 leerlingen ran de eente klasse niet orargingen Tot het afleggen van admiasie examen dat den 13n en 14n Juli en 5n en 6n 3ept mber werd afgenomen meldden zicb 21 aspiranten roor rerscbillende klaaaen aan ran welke werden toegelaten 8 tot de eerate 1 tot de tweede 1 tol de derde 1 tot de rierde 1 tol de rgfde eo 1 tot de zesde klasse Acht aspiranten werden afgeweten Van de toegelatcnen lieten 12 zich als leerlingen insebrijren terwijl 3 rfn da borenbedoelda 36 leerlingen na da groote of lomerracantie niet terugkwamen Een rao dezen rertrok om rooreien ran het bcwgs van orargaog ran de 4e naar de 5e klaqas roor Arts te gaan studeeren BuUeolaodsch Overzicht In de euryoliek welke binnenkort zal rerschgnen heriooert de Psus aan de betoogingen hg zgn jubilea Verder zegt Z H dat zgn hart met weemoed is rerruld ten opzichte rsn de rolkeren die aan de roomscb kstbolieks kerk zijn ontrallen Hg erkent dat de oosterlingen tegenwoordig beter gestemd zijn egenorer de katholieken en noodigt hen uit zich geheel bg bet Katholicisme aao te sluiten onder belofte dftt bon ritus en roorrecbten culten gehandhaafd blijven Hij somt de gevallen op van de Protestanten die tot de moederkerk zgn teruggekeerd ea wekt de anderea op dit TOorbaald te rotgao Hg bereelt deo Katboliaken aaa li te onderwerpen aaa de Kerk die de wetten moet nitraardigen io da aogelegenbedeo welke onder bare jurisdictie ralleo zooder aaa iemsod onderworpen te zgn De Kerk sluit rolgaame rerdragen met de bargelgke machtso Z H brandmerkt de rrijmetselarü en rekent op de godsdienstige eeodracht om de rampen rui deo oorlog te tieiwereo want de rrede ran Europa bealaat meer ia scbijokdao io warkalgkheid Vsrder herinnert de Paus aab de sociale quaestie en zegt dst de rrjjbeid der rolkeren in rerhouding moet staan tot de macht der regeeringen welke ook de regeeriogarorm zg om te roorkomeo dat hel einde dezer eeuw gelgkenia toone met het einde der ronge eeuw Heden zallea de Hongaarsche Magnaten bet wetaontwerp op het bargertgk huwelgkin behandeling nemen Of het er koman zal Da kanaen zgn nog niet rael ia hft roordeel ran bet ontwerp rsranderd en da waanchijolijkbaid dst het lat worden rerworpea ia BOg niet miadar groot gawordeo Toeh worden nog alle pogingen aangerrend om da halsstarrige Magnaten er me4 te raraooien en misschien is Weckerlé wel zóó gelukkig dat bg ign zin krijgt het zal echter in alle garu wd een atuirer op zgn kant zijn Io afwachÜDg rao da baaliaaiog dar Magnalen heeft hst VoUshnis de wetsootwarpaa tot nitroering ran de mnntherrorming tarband genoman Man herinnert zicb dat die ootwerpea ia Oostenrijk reeds door da b Me huizen ran dan Ryksraad zijn aaagaaaoMn ao dat men zich gerleid had gelgktgd ia Bongarüe daarmede gersad ta komau Toaa krram daar echter de quaestie rao het Bargeriyk hnwslgk tuaschen gerolgd door de hdmide ministsrieale crisis aiidoor da parlanaataiH machine aan bet stoolan raakte ea niet roort kon draaien Thans echter beeft wat da moatberrormiag betreft het Volkahaia da roornaamsta wataontwerpan reeds aangenomen en hoopt man bet geheel spoedig achter den rug te liebbaM Als nn de Magnaten maarniet meereas spraak in bet wiel steken Vandaag bondt da liberale paitj in Sngalaod een groote wapanacboBwing ta Leads de conferentie der National Libaral FadaratioB Dit IS de grootste bond ran libaralaa en radicalen in bet Var Koniakrijk Hjj telt doizanden tedea Met deze conferentie begint de strijd tagaa bet Hoogerbuia die de liberale partij lot rarkieziugsrraagstuk wil maksB Drie aoliaa znllen roorgeateld worden In da aerala wordl rerklaard dat de beroagdbaid dia bat Boogarhuis thana haeft tot het rerminken ea rar werpen ran wetsrooretellen die door de gakooan rertegenwoordigera des rolks in het Lagtrhaia zyn aangenomen stelselmstig gebraikt ia om berrorming te beetrgden deewege OBsaraanigbaar is met bet recht op rry aalfbaataar door het rolk ea daarom moet opboodan ta kaataaa Ten tweede wordl ran da ragoaring gaüacht dat ig eeo ontwerp aal indtnaa tot alscbalflug ran het recht ran raio ran hal Hoogerbuia Als een door bet lAgerbnis aaaganoman wetaoatwerp door bat Iloorarhaia raraBdard of rerworpen wordt zat bet Huis dar Gapieantan dit ontwerp met of zonder deae ToraadariBg opnieuw kunnen bekraebtigeB ao daarna aal bat behoudens konioktyka goadkanriag wat worden De derde motie bahabl da nnuiwriiv dat da regeering op den bestiatn staan dar libsrale partg kan rekeoeo roor alle stappen tot nitroering ran deae groots oonrtitationaale berrorming Het lydt geen t yfel of daia Toontoltan zullen op de conferentie die geheel onafbankelgk van de rageering is nitgaachrevsn aao C omen worden Afgeaehaft ia hal HoogarI daarmede niet I Doch aaa eerste stap wordt gedaan naar aaa herrormiBg dia alia partgen noodsakelgk achten Steeds maar ingewikkeld wordt de moeiiykheid waarover reeds sir Itohert Psel peinsde londer een oplossing te rinden Sir William Hareonrt dia na Ghidstoaa s aftreding nog leider ran bot bugarbnis waa gebleren zal nu peer worden aa das naar bet Hoogerbuis rerplaatat worden Bet mioistsrie Rosebery zat daar zeker aj sterker door worden In aansluiting op bet bericht der Hamborg Corroep dat er rooroitticht bestond op eeaa orereenstemming tasacben Engeland en Duitsehland omtrent art 93 ran bet BntaofaKoDgu leescb trsctaat zegt bet Berliner TageblaU rao sgoed ingelichte zgde te hebbeo reroo men dat eene orereenatemmjng niét enkel dat artikel maar ook alle bepalingen ran dA rerdrag batrefTende reeds in den allereentan tyd kan worden tegemoet geaien De Badeosche Kamer ran a eraardigdan haeft beslnit genomen op de drie roorstellen ran kerkelgk politieke strekking Het earsts tot rrge toeUtiog raogeeatelijka orden en daarmede gelgk te stellen congregratien is mst 32 tegen 30 stemmen rerworpep Hst tweede ophoog ran het rerbod op het houden ran geaateiyka miaaün ia mal 84 tegen 27 atammaa aangeaoman Hat darde wgti ging in da eischeo omtrent watenscbappelgke opleiding ran geesteiyken als roorwaardan tol toelating io eenig kerkelijk ambt ia met 82 tegen 31 atemmeo rerworpen Op eeo rergadering rao den Praisiscban tandsdal een loogeuaamden Adelatag it real aensatie gewekt door een werkwoardiga toespraak rao hertog Gdntber ran Sleeswi kHot atein broeder der Duitscbe Keizerin Hg erkende de groote moeitiikheden waarin da Pruisische lan iigenaren gedurende de taaiste jaren rerkeeren maar vermaande toch den conserratieren adel tot gedold en woarscbuwda tegen rervreemding vso de Kroon Geen staatabulp maar eigen krachtsinspanning moet da agrarün redden Hg vroeg of roor de Prnisische aristocratie niet de tgd gekomeo is om oude rooroordoeteo tegen het deeloemeo aao handel eo agrerheid sf te werpen Het kan nietongeweaacfat zQo zeide bg roor dq jongere zonen en zelfs roor de erfgenamen ran landeigenaan om in haodal en b rüfkaaniata garen waarmede ly bon goaderan rardar rarbetareo kao