Goudsche Courant, zaterdag 23 juni 1894

No 0384 Zaterdag 33 Juni J804 Eollondsclie Maatscliappij vaa Land1 ouw 338te JfMftrgaDg Afdeeling GOUDA en Omstreken 60ÜMHE COHMT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 5 JAARLIJKSCHE BU 6ELE0ENHB1D DEB TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VRUE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a i Piijs per Lot ƒ 1 11 Loten voor 10 te bekomen bij H BRL lKM tN en Zn Lange Tiendeweg D 60 en in het Café HARMONIE Markt Mederlandscbe Stoomboot illaatschappij De StoomscbepeD BATAriBB kapt J 8ACEB enJ HOLLASD kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdeig en Zaterdag Voor Tracht of paesage Terroege men nch bg de Cargadoor der Haatachappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomichepen lonen te Brewersquay de markt van Boter en Kas te Londen De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst tui I 5 regels è 50 Centen iedeie r l meor 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teekenpapier Karton en Bordpapier Postpapier en Schrijfpapier EAHTOOE EN SCHEIJFBOEKEN en verdere zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDEWEG D 60 Abonneert V op Aet 8 KATHOLIEKE TUiVËKSNAGAZIJN un Zmt tnaK giipi fatrtog QflnUwr d DOgelakkiflt politieke beweging wftsrto Teel joiiken ch geleend bebben De kroon lelfe nr in fommige jonkerorganeu Mngevollen Verdedigt uir neening in coaeerrktisie bieden c Toegde by bnn toe niur lut de per oon Mn den rorat bniten owe gefchilleni Wegene vergevorderd Saiwoen worden de met VkKOBTiyO VJBBKOCHT L 7an OS Al £ 73 73 Beur van Amsterdam to JIINL lotkocra löiv 78 1 u i Tor kn 100 loiv PU n f W u Vi i ii ♦ ia 6 1041 611 84 ♦ t8 110 601 looV 100 o t41 to lOl a i loiv 1167 Vi lOt 101 167 104 ttmmum Oeri Ned W 8 i dito dito dito I dito di diu t l Hamii Obl Govidl lail lt Ituji InHfard iDg IIM Il t OoeraiTB Obl ie pepier 188S ft dito iniilferUtI t rawimth OUig met tieket 8 dllo dito Bieu übl Oom te Serie ft dlioOeeoDi 1110 4 ditobijRalbi lltSt ditobtjilopel8a 0 4 ditoioioud 1881 dito dito dilo 1881 8 Irimi Perpet lebnld 1881 t Tnuu Oepr Conr leen 1800 i See leeain MrieD im keniBK aerie C ElU An lllr lUe r obl 18 t ft tlixioo Obl Buil eeb 18t0 8 VnMDlu Obl i onbep 1881 Awniuul Oblinelieo 1881 8 Bonnou Siwl Imd 1888 S N S kb lltodelH und Amdab T b ll j Oertiloelee Dui UeetMbeppU dito Ank Hrpotkeekk pendbt 4 Oult Mi dar Vonteal eend i Qr Hjrpotheekb paudbr 4 KederleDdaohe beok aead Ned HMdalnieelwb dilo N W h Pu Hjrp b paedbr t Roti H palkaekb pandbr 4 Ulr Hjpolkeakb dilo 4 OoaTlKl Ueat Hoag benk eend Rnu Hjrpothaekbenk peedb 4 i Ahbuea Kquit hjrpotl peodb 8 66 O i 101 1081 1801 US j 104 4 01 18 V 14 M a Va 1041 las lotv IH a 4 101 U41 V t y 44 681 tl H l i Vi 7t UI lOt Va 60 It 181 lÖÏVa 107 101 101 114 8 y lotV aid J a O ia lieiv L 11 Pr Liae oort 8 Km Holl U 8poar MÜ eend H i lol Eipl 81 8p und Ked lod Bpoorwagm aend Hed Zuid Afrik Bpn eend 8 dito duo dltoltm dilo ft lTUJ 8poorwl 1887 81 A Kobl 8 6t Zuid lui Spom A U obl 8 PoLIM Weracbeu Weeoati iand 4 Bbil Or Buaa Bpw M j d 8 Balliaeke dilo aaod lit M a ♦ Vietove dito aend ft 1 Iweng Doabr dito aend ft Keiak 101 101 Amuu Oelt Pee gp Mf obl Obto k North W pr ü aeed dilo dito Wie 81 Pater oU 7 Denver fc Rio ir 8pm eert T e llUnoia Oeolral obl io goud 4 Loolar k Naaknlla arl v eend Mailoo N Bpw Mi lah p o Iflaa Kanaea v 4 pol praf aaod M Yerk OaUrio It Weal aeed dito Panna Obio oblig Olegon Oelif Ie hvp in goud 8 BI Paal HluB k ileuil obl 7 Da Pao HooTdliln oblig 8 diu dllo LIdo Val U k p O 8 OeKADi Cao South Cort r aend Tm V Bellw k Nar la k d e O Anterd Omeibna Mij eend Sotlerd Tremwag UaeU aeed Nw Bted Analerdeni aend 8 Stad Holtardam aand t tUU Blad Antworpenl88 t a 8ud Hroaaal 1888 Hoxe Tkeiat Regulir Qeaallaob 4 OmmiV StaaUieening 1860 8 tv K K Ooal B d 1880 8 Sfaiui 8led Madrid I 1 I Var NiB Baa Hyp 8poM een 8 C H T IS N Ooni haAk TU B H I Jondtwil JuDi 16114 De aaovoar van granen waa heden niet groot en baaknd boofdukaiuk dU larwe die lol ruin Torige prüaen koopera rond Tarwe Zeeuwaeba 6 10 i 6 80 Minderedito 6 60 1 6 Afegkande 8 86 k 8 60 PoWer 8 t6 i e Roode aouier ƒ 4 78k 6 dilo inur 6 ti k 6 80 Rogge Zeeawaoha ƒ 8 10 i 6 80 Polder 4 80 i 4 71 Buitenleadaoke per 70 k 8 60 1 4 Oeral iWioler Zomer i i ObeTallier ƒ J 76i t8 Harer per beet t 60k 4 t0 per 100 kilo 7 86 i 7 76 HeeBepiaai loUndaob lO tft k 10 60 BuitenUndaehe 6 66 Kenerieaaad 7 60 1 8 60 Knohead 1 Rrwwn i Mealiiig f 6 76 k niet kokende t Booneni Bmineboonen 8 1 ƒ 11 80 Willeboonen k DuireBboooan 86 k 6 76 FaardaeboonaD 6 10 i 6 76 Meia per 100 Kilo lloole Amerikaanaebe f 6 16 k 6 40 CiaquaDtina 6 76 k 8 86 Tmuan MalkTee goede eenraer jieadel en E rfjien nl Vette Tukeae goede eeneoer Bodel redel 18 k tO et per kalf EO Biggen roor Eagelend weioig aenroer handel flauw 17 k 18 cl per half Kf Magera Biggee goede eeoroer lïeedel atug 0 88 k 1 60 per week Vatte acbapen goede aeoaoar bandel treag 14 k 16 l eeioiaren weioig eeerocr baodal rlug 7e 16 Keehlerekelrrren redel aeevoer handel Iraeg I i If Fokkalreren tl a U Aangeroerd 186 perl kaea Handel rry vlag 1 quel 16 l M te quel tl i tt Zwaardere 30 k Naord Hal laedaehe tt k 88 BpteTf red eaaroer hendel rlag Ooeboler 1 10 k 1 10 Weiboler 0 86 k 1 00 p Kilo ADVERTENTISN AAITBESTEDmi De Hear k THIU aal op Maandag 2 JuU 1894 io het Koffiehoij Tan den Beer A DAM aanbefteden Het varbou reQ van perceel B ia uu de Dubbele Bnort te Gouda Inlichtingen ign te bekomen aan bet BnrwB Tan den Architect H J NEDERBÜB8T Jr alwaar teeene beatek en teekening ran af Maandag 2i Jani ter iniage liggen Aanwjjziug ter plaatae Donderdag 28 Jani 10 nnr r m E W I70NEE11B0B1IE Bomoeopatiseli Arts Oeneeê Heel en Terlotkundtge lal Tan MAANDAO 2JCLIa a afta ConmiUeeren tgn Spraeknren dageljjki behalre Zondag ran 1 2 nar inwibring tegen Jioht LeDaeapyDen kortom la de Bkeumetiek tegwi pijnaa na el Wat AilierPaiiiExiwHBr Vat ia ael het hltl MM aan te wenden legen Ss tofcBT ün ExiiellBr fflt moet dna alaeda bi ieder holageibi gl ffl toliBr PilB ExiiBllBr Pl i 10 eaol 70 cent en 1 26 de teadi Toorkanden in de raeaate Apotheken eo b P Ad Blohlar t Oa te Botterdam Te Gouda bg A WOLFF Markt A H4b en DB LAAT en VAN SON Apotheker M rkt e PDIKE OUDE m SCHIEDAMMER Merkt NIGHTCAP GEÏÏEVEE Verkriiibaer bji M PEETER8 Jz N B Ala bewya ren echtheid ia OHohel en kurk ateeda rooraien ran den naam der Finbe P HOPPE Stollwerck ti Hart Cacao NeeteO aiwll 4 he ate Ikeekreaiia iabalte Qvz Caca Vocrdaeligl HaH Oaoao ia lljntta P Mder 7aeao In hart vnm tapentd Speedig op1o baar1i4 i I Hjiie geer dêticieaae anaak nteeds itelijkmatigheld daa dtmaka Ie Mikkae beteee é 29 Caeaa bartea = 41 oeat I Cttt nrt 1 8 tnt = I l r ttifc Varkryjbaar b H H ronSimir Banfcetbdikan pna Batroa Eipedltla I Juliua Mattenklodt Amatenlaai Kalveratrasl lüb Een ware Schat Toor de ongulakkige ilnchtoffera der Zelfberlekkinff Onanie en geheime niUpnttingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARIi G HollBDdsohe aitgare u t 27 ftfb Prga 2 tfaldeu Ieder die aan de rersobrikkelgke gevolgen tui deze ondea d tgdt moet bet lexen de oprechte leenng die het geeft redt jurtyks doitend van een sekeren dood Te verkrygen bg hetVerbige Magazin te Leipzig Neumarkt 34t franco t n inzendmg van het bedrag ook in pottzegols en in eiken boekhandel in Holland PEANSCHE STOOMVEEVEEU IN Cbemlscbe WassoherIJ H OPPE HEIMER 19 KruUkadm BaUerdam OebreTeteeid door Z M den Koning der Belgen Hooiddepdt roor QOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor bet itoomen en Terren na alle Ueeren en D ieigarderoben alsook alle Kiodergoederen Bpeciale inrichting roor bet etoomttDi ran plaobemantels veeren bont enx Oord nen tafelkleeden enz worden naar de nienwate en laatste methode gererfd Alle goederen hetzg gestoomd of gererfd worden onsphadelgk roor de gesondheid en rolgens staal bewerkt rut iunuurvindelijk de BESTE volkomen ONSCHADELIJK APEIDOORNHOLIAND Saelpmdr rj OoQda A Binuuii k Zoon TANUAHTSen 1 1BLIÏÏ i Li llïï Nieuw eadijk 241 Eerste buis v d Oim AMSTERDAM Tandarts Lion Blits TE C0N8ÜLTEEBEN Woentdagem CrUdagê ito 9 iiA 3 vrmt Markt 1S4 Gouda i ii i GEBRe TERWINOT r Waalsteenfabrlkanteo I JAARLUKSCBE PBÜDDOTUS raa j 26 Uillioen Steenén Fraaie Klenr Scherp geTortod j Vitmuntmdt KwaUteiL Concurreerende FrUaen Grootate Stoomwaalateenfabrielt ia i Nederland i rraagt Praten en Montteri onder Redaotie der beate KathLetterkoDdigeo Maaadelyka rerachgaen 48 pag groot formaat oeer 2 kolommeit prachtige leotanr ala üffmoiM NoveUen HitlerUehe Verhalen Poieie Aaerlet Baaa eto Logogrief Sebue en en root den leer lagen prga Tan 00 CBSI per 3 maanden franco per poel 80 cent Goedkoopste mauidsekrlft lu Noderlud P 8T0KVI8 WATKREK0S Onainx BINNENLAND OODOA 22 Jani 1894 Giateren waa het Toor de kleinen een waar ieeat in One Genoegen waarren dan ook door reien een dankbaar en gned gebruik werd gemaakt De heer Okhuijzen geaesisteerd door de beereo Qonsaen en Van Staveren formeerde allereerst een aardige optocht hield hen rerrolgene eeoigen tyd met goochelen bezig waarna de jongelui een dansje maakten De pietlige opgewekte gezichteo der kleinen toonden ten duidelgkste aan dat men lich amneeerde Waar dan ook de onderen dezer dagtn rolop kunnen genieten waa het ran het Beatnur goed geaien de jeogd niet te vergeten Na afloop ran hei Kinderfeeat bleven veel groote menechen nog een tgdje bgeen om het Toorbeeld hou door de kinderen in den vooravond gegeven te volgen Een uitvoeriger veralag morgen De heer W Lot ia heden als bnrgemeesn na Ibaaalnii geinstalleerd R NU De liberale Kamerleden fractie Borgesins hielden eene clobvergadering waarin de Lom expeditie ter sprake kwam De oonolnsie der oommissie van onderzoek der geloofsbriereiT strekt tot toelating vanden ben Pgnacker l Hordgk ala lid der Tweede Kamer Dinsdag woidt deie eonelusie in de Kamerlitting behandeld Oialann hield het hoofdbestnur van den Algemeensn Nederlandscben Politiebond eene vergadering te Harderw k a de plaate van den voortvinchtigen president werd tot tgdelgken voorzitter gekozen de heer F A Boombergen en tot tydeiyken secretaris de heer H S Bleeker hoofd inspecteur van politie te Groningen Over den toestand van den Bond werd van gedachten gewisseld Daar het voor liet tegenwoordige hoofdbestnnr onmogel k is gebleken langer zgne fnnctiëu waar te nemen is bepaald dat het op de a s algemeene buitengewone vergadering die in het begin van Juli te Utreoht gehooden zal worden collectief ontslag zal aanbieden De hoop is nog niet opgegeven dat het mogelgk zal wezen den Bond te doen voortbaataan FEVtLLETODl e laatste eener Familie Nmr iet Frmntck 60 f Ja behoeft oiat in Ao woning van Da Baitar te xoeken De politie hoeft het hois ran de Tliering tot don kelder doen doonoekea yja mair ik Termoed dat men de peraonea uit de otBgeTing van De Raitar niet onderiooht heeft Hy eefde alleen met lijn oude moeder dia lam la ea een bgna idioot kind Hg had geen rriendan osder df boeren en met de bedieoden ran het kasteel hield hij gebn omgang Ik ken Dtemaod aan irien h dat piüner sou hebben kunnen toerertrouven In bet onderhond dat ik met hem had beeft hg gfBegd dat t Kun moeder niet waa omdat xij t zon hebben knnnen lozas Ha I ziedaar een aanwqüug Hg heett das het pamCT aan iemand gegeren die niet kon lesen Nu in d n omtrek ran Triehtroorde zgn er gaDoeg dia nooit een letter schrift onder de oogen hebben gehftd Haar ik aal lo en en ook rieden Hü keeft mij belooM het papier t mg te geren n ion took gedaan hebben ala by niet onrerwaeht gearreateerd waa Dan herhaal ik je dat hg niets zal leggen umlang hy niet reroonleeld u Ala t ongelnkkigerwyze looTer komt aal bg mooi praten hebben wil hg je b a httldigen Men aal kam niet gelooren want ik ui voor ior n dtt ktt Twrloekta paplar vinif De justitie die zich met een onderzoek bezighoudt heeft geen beiwaar gevonden om de boeken behoorende tot de administratie der fondeen te doen oveigaan in handen van dan tydelgken president Door de directie der Nederlandsche Gist en Spiritnsbbriek en der Nederl Oliefabriek te Delft zal op de tentoonstelling te Antwerpen worden geëxposeerd eene miniatuur afbeelding van het gebouw De Gemeenschap van de woningen in het Agueta Park de bad inrichting alles gemeobileerd De kleine huisjes zijn vervaardigd door het vaste personeel der f riek en de timmerlieden Kigeman eo Luker en allee maakt den indruk dat flinke ambachtslieden er hunne beste krachten aan hebben besteed De welbekende Stoomververy en Chemische Wesscherg van Oebn Palthe te Almeloo heeft eene belangryke vergrootiug ondergaan hoofdzakelijk om door ruimere inrichting de aflevering der goederen te kunnen bespoedigen De fabrieken beslaan nu een oppervlakte van ruim 7000 Q Meter en verschaflfen werk aan ruim 400 werklieden Het Christelgk Nationaal Zendingsfeest zal op Woensdag 4 JoM s Middaohtan worden gehouden Mor verschillende statlona d r staatsepoorwegen zullen speciale retourkaarten der drie klassen naar de halte Middaebteiallee geldig op 4 Juli op de feest en eitratreinen welke dien dag zullen loopen worden afgegeven Te Bnnde L zgn in den nacht van Dinsdag op Woensdag de schoren stallingen en bggebouwen van bet klooster aldaar door brand vernield Deze brand wordt toegeschreven aan kwaadwilligheid Men had n l aaneenige Duitsche laodlooperenachtverbtyf geweigerd waarop deze onder bedreiging sïich hebben verwgderd Evenals thans van stroopapier kan gesproken worden zal wellicht ook spoedig spiake sgn van tnrfmolmkarton Uit Drente tocb wordt tegenwoordig tnrfstrooisel overgebracht naar de fabrieken van den heer Scholten te Sappemeer om te beproeven of nit die stof ook papier kan vervaardigd worden Gelokt de proef dan is dit niet van belang ontbloot vooral voor de iurfstrooisel brieken die daar het getal voortdurend toeneemt al scherper beginnen te concurreeren tigd wordt Heb je thana eeoig rertroairon in mg dan ia het eerste wat je moet doen aan Klize mede te deelen dat ik nog leef Arthur zal er natuurlijk niet mede waehten haar het bigde bericht aan te koadigSD en ag mag niet kaaaen rermoeden dat ik getracht hebt de waarheid roor haar verborgen te honden Je hebt er reel belang bg om het eerst ts komen met die Igdiog Ik zie er zelfs niet het minste betwaar in dat tg door jou rerneemt wat mgn plannen zgn en dat ik naar Breta e ga om daar werkzaam te zgn roor baar besohermeliDg lu den laatigen toestand waarin wg rerkoeron moeten wg met open kaart ap en Dat is bat eenïge middel om het spel te winnen fJa hebt gelijk en borendieo ben ik benieuwd om te zien hoe KÜze de tgdiog ran de opstanding uit deo doode opneemt Als tg nu eeni rerklaart dat zg je nog bemint en nooit een ander eohtgenoot wU hebben dan jou Wal dan P Welnu dan herinner jo er haar eenroudig aan dat zy haar woord rerpand beeft aan Arthur Erzee Ik geef j zelfs het reobt baar te zqigaa dat ik haar niet bemin Genoeg 1 Thans geloof ik Je yDat ia wel gelukkig rJa Kndolf ik ben wantrouwen omdat tk loaraeh ben Maar thans ben ik gerust gesteld Ik sal pant roor pnnt allea doen wat je gezegd hebt ea dan zal t one indalijk met ons tweeen wet gftInkkeo al de moeiljjkbeden t orerwinnen Eendracht maakt macht besloot Eudolf zgn rreeaelgka minnares omhelzend De rerzoening waa rolnaakt en het onderhoad Midigda looda hat bagonnan vaa Muüom mat Ben dame in Den Haag doordrongen vaa het denkbeeld dat de ontginning der heide aan honderdduizenden werk en brood kanwachdtai roept haar made snateren op om met haai een kwart gnlden vereeniging op te rieht l ten einde dit nuttige werk te helpen bevorderen Zg wenscht er eene nationale zaak van te maken en er de meest mogelgka oitgebreidbeid aan te geven De ontvangen gelden zullen aan de bevoegde personen worden overgemaakt AdrM Heideontginnmg bsrael van Het Vaderland Dan Haag De werkzaamheden op de fabriek van den beer B Bergman Carels te Amsterdam nllen a s Maandag hervat worden De Amsterdamsche rechtbank deed gisteren nitapraak in de bekende zaak van de kleine steentjes vóór het paleis op den Dam De rechtbank nam de ten laate gelegde feiten als wettig en overtuigend bewezen aan en oordeelde wjjders dat de schildwacht voor de hoofdwacht order en consignes heeft de voorbygangers die de kleine steentjes betreden desnoods met geweld daarvan te verwgdaren fn bg verztt in de hoofdwacht in bewaring te stellen tot overlevering der weerapannigan aan de poUtie Op grond echter van de verkhtring van den als getuig gehoordm phHtaelijkea commandant dat deze orden niet stenneh op een wettelgk voorschrift maar door hem commandant zgn gegeven en door hem kunnen worden ingetrokken heeft de rechtbank beslist dat de aan beklaagde ten laste gelegde feiten hoewel wettig eo overtuigend bewezen niet strafbaar zgn Beklaagde is op dezen grond vrijgesproken van de aanklacht van verzet tegen on mishandeling van bedienende beambten in de rechtmatige nitoefening hnnner functie Naar men nit Wogeningen meldt zgn de sigareofabrikanten nit den omtrek uitgenoodigd tot het bijwonen eener vergadering van fabrikanten io De Koning van Denemarken t t Bbenen en zulks naar aanleiding van de vele werkstakingen onder sigaren ntakari in dan laatsten tijd In de omstreken van Boinen Dr worden de slaagen in de heide zoo menigvuldig aangetroffen dat het geen zeldzaamheid m by een wandeling van een half nor er een twintig op te merken Dooreen arh der werden dezer dagen zeventien eieren gevonden nieuwe hoop rerruld rukte zich los uit de arnten van baar minnaar en ging terug naar haar woning waar Klïze haar waohtt XVI Utffottw van Hanaweerd had een r tnig geaomea om spoediger te huis ie zgn Zg ging regelrecht naar de kleine zitkamer waar Klite zich steeds berond Zg rond het metije roor den haard zittende zooali gewoonlgk eo niet opgewekter dan den rongen dag De schuldige rrouw had werkelgk wel tot inkeer mogen komen bg het aaoschouweo ran dit kalme hoiaelgke tooneel oa haar uitstapje in het land ran da verboden rrnoht Zg had bet joogp meisje kunnen benijden dat met geweld een hopelooze liefde onderdrukkend besloten waa een eerlijk braaf man t huwen Maar de baronaa dacht er met aan om dergelgke karakters te bewonderen De knost der onthouding behoorde niet tot baar deugden an bad aleohta een geroel ran minachting roor het kalme bezadigde rerttand harer znster Zg dacht aan niela WoMI dan aan de proef waaraan s op raad T n B lolf ran Triehtroorde haar zuster moest onderwitr en zg maakte dadelgk een aanrang mal da wttroering yls Arthur er niet geweest tgdens nyn afwezigheid K rroeg ig rik geloof t niet utwoordde Elite tonder da oogpn op te slaan Als bg vt geweest waa wn h gerraagd hebben je te zien Ik was alUeii du zoa ik hMa niet mtramta Noor het U D e verneeranen dw Weaner bUden wonlt b eatigd gn er Muigaatyd leden aear ernstige pogingmia hat werkgesteld om professor A von Jüaabbetg taUtrecht voor dan leeietoel van wyieo aijngroeten leermeester Billroth t winnen O lukkig voor Utrecht hebben die pogingen nieitot het la Weenen gewenschte resultaat geleid en biyft do oitstekende algemeen bemind hoogleeraar ook thans wadat voor onaa uoivarsiteit bdiouden I ti Prof Dr B W Middendorp la Oroniann bedt een opoa brief gariobt oaa Prof Dr A P Fokker Prof Dr Nolen Prof Dr Tb 3 Mac Gillavrjr Prof Dr D £ aiagubeek van Heukelom en Dr M ütranb Ditsöhrüvoa voert als notto da stalling cWara tnhnkalbaeiUen beataan niet en de loogenaamde ta berkelbaoülea agn niet de oorzaak der tober culoaa De scfargver noodigt de heerm andermaal nit met bewyzen hunne beweringoa to staven maar inziende dat ag bg hun stilzwygen zuUen volbarden doet hy thans e n beroep op de medewerking van de RegMring Mocht ook hare tasscheokomst daartoe onvoldoende biyken dan verwacht da Heer Middendorp toch van den Minister Van Houten dat deze het vraagstuk omtrent de baoillair oorzaak der tuberculose zal onderwerpen ann een oommiaaie beslaande uit alle hooglwraran tan onzont in de aiakteknnde ziektoknndig ontleedkunde en bacteriologie Deze commiaaie zou dan de uitkomsten van haar onderzoek met overlegging van praeparatan enz binnen 3 maanden kunnen onderwerpen aan da overweging van de Natuurkundige aMeriing der Kon Academie van WetenKbappen welke haar oordeel dan in een gedrdkt venfog zon kunnen uitspreken Dan zegt da sct ver aal bigken wie onzer bevoq d is op grond van eigen arbeid aan oordeel nit to spraken ovet het vraagstuk Te Delfzyi heeft zieb em vannooddgk geval van hondsdolheid voorgedaan Op laat van daa Borgemeeater ia het dim afgemaakt eo bet Igk ter onderzoek aan den distrielavaeorta opgaaondan D Hoorniche gecondensnrde melkbbriek Hornai heeft op de Voedingstentoonstelling te Weenen de hoogste onders eiding bahaalX Te Brussel verwierf ag onlangs evuieens het eernliploma Kn waarom niet I Zgt ge dan niet rerloofd V Verloofd zoorer is t nog niet prerelde freal fiartu Artbnr gelooft hst en h ia rolkoiMn ganohÜgd hat U gaUwiran na kat apia dat g patüM maf heil geroerd hebt Ben je soma ntds ran oordeal velrandard P Neen Ik heb niet den minsten weerzin om hem te huwen maar haast is er niet b j Niet Hen minaten wearzin maar ook niet bet minste pleitier naar t m toeaoh nt Ik weet niet wat t antwoorden en ik rerbaaa mg dat je er op aandringt mgn garoalen orer ham nadar te leuren kranen Hrt la mg onmogelijk bet nader te omsahriJTen Onie neef verdient bemind te worden Haar jij bemint hem niet Is dat het gthcinr Ik riod dat het nnr om met elkaodar tatrovvM nog niet geslagen heeft Ik heb t hem reada ia jou tegenwoordigheid gezegd en hy haaft er in bamat n eenigen tijd te vaohten Hij beeft lalfs het zonderling hoiidgenootachap dat je hem roorgestald hebt aanvaard en hij Is bereid om met ja naar bniten te gaan teneinda den man die door de geheele wereld beaohnldigd wordt mijn echtgenoot rermoord u hebben uil da banden der justitie t redden boewei een dergaljjk kamoraadaohap bgna in strgd is met het fataoao ÏCaarIk waarschuw je rooraf dat je aan het einde vaa dia ondernomibg verplicht zult zijn hem te huwMala ja amiige waarde beoht aan je goeden laaa Be wereld gedoogt met dat een jong meisje gedurende OMige maanden het lud doortrekt met een man i b 1 ia dit man Uu naat FórA nrmlfi