Goudsche Courant, zaterdag 23 juni 1894

T M a ii I Ot 1 40 1 U 1 41 s 7 1 1 4 s s 7 4 I M 7 11 01 IJM l 1 I Oi Ml i ie 11 1 1 11 f i ia 1 i aa 7 46 Directe Spoorwegverblodlng met GOUDA ZoBJertleiüst J894 95 AanKevaogco 1 Mei Tüd vao Greeowlcl IMI ilOTTIII A 7 10 1 41 a lO 4 01 4 40 DtH Hsse eODDA Us S 6 48 7 80 7 48 0 88 4 10 1811 8811 16 1 88 1 16 8 46 8 43 4 16 4 4 6 17 7 aOIIJDA DIN BilS Qot da 7 aOa 40 0 a7 10 4 11 11 11 111 011 17 3 8 1 16 4 46 6 17 6 1 7 11 lav U 7 411 61 s 11 01 l ia 4 67 11 s Bl Kr 7 47 VS l l t Ï A W 7 IS 0I 11 10 1 14 6 08 8 6I N d £ d l O l l SI Toorb 1 07 a ia u ii 1 18 6 80 r a lo n tHan a ll 18 l 10 07 11 17 11 4118 11 1 4 1 67 8 ♦ ♦ SO l Dal TIll6HT Oonds 6 10 7 11 8 0 a ll 10 1 10 16 11 41 8 88 8 61 l ia 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 1410 88 Oildew 6 60 8 64 11 0 8 87 6 87 Weardea 6 6 7 0aa l 11 17 1 46 8 11 6 04 6 46 161 07 8 68 10 6 Ulioehl 8 11 7 18 8 88 8 41 10 61 11 46 1 10 8 08 8 88 8 60 6 8 81 6 8 88 11 10 6111 10 SOVUS JllillTIKDSM Oeada 8 40 8 81 10 0 10 66 18 Hs 61s 4 47s IJl H AntterdaH Wp 7 6 l 10 11 U 1 1 1 40 1 46 II MI U l Amslardaa ai 8 14 Ml 11 10 1I M UI Ml MO MT 11 11 s Bnaltiaia 1 4 M 1 1 68 4 ¥ 6 7 80 1 11 1 04 § 7 8 10 jjr j o 731 10 emids 8 30r 6 8 13 68 10 1810 68 11 03 18 46 8 80 8 46 8 16 4 13 4 43 6 80 6 47 7 48 8 36 10 10 O T E K C B T G O B D 1 I Utrecht 38 7 60 63 11 34 18 08 18 60 1 66 3 10 3 68 4 43 8 SB 8 0 8 6010 34 Woerdsn 68 8 11 lO la 18 84 4 1 f 1110 61 Oiide ater 7 07 8 1 10 84 18 48 4 84 l Gouds 7 80 8 38 S4 10 87 ll Oa 18 66 1 18 8 87 3 60 4 37 6 80 7 08 8 41 88 11 07 AMaTIIDAHaOCDl ABistcrdaaiC 8 8 1 40 ll lOs 11 87 l 40s 4 10s j 7 88 ABSiwlsaiWp 6 60 8 11 I6 11 11 11 41 Ml 4JI 4jHWJ IJ M l M U 1I IMI MO M l 0l tl gMM Q iUMaL U tuut Zittiiig nn Doodardig 21 Janl ZooftU wg rerwichtieo do commistie roor i gelooffbrinra no itn haer Pgiiuker Bordgk M MDiUinaig in bur dfiM om dien bMr li lid dei Kamer toe te bteo I beechoowiQgea ia dit npport o er de Hugwhe Terkieting igo eeliter ftn wfeel belang dat sg wel nrdienen tan den miniater nn binnenl taken i worden medenedeeld looala da eommiaiie dan ook Tooratelt Over deie coocluaiün lal a Dinadag worden berudalugd Het ii mogelgk dat er nog eenige diacoaaie kamt docb de toelating Tan den heer Hordgk ach nt rerukerd Van een belaogrgk politiek debat achiJDt Toorloopig niet te sullen komen Uit althaoH waa de indruk naar aanleiding ran de eeoTondige interpellatie door den heer Virnlj Verbrogge giateren tot da Ilegeering gericht Deia Rotterdsmacbe afgeTaardigde wilde gaaroe ran de Ilegeering Torneraen of de in de Kerite Kamer naar aanleiding der interpellatie van den baar Franaen van de Putte toegelegde ematige overweging reedi tot een reanltaat bad geleid of de regaeriog reeda kon mededeelen of da atnkken betreffende de ontbinding meden worden overgelegd Mocht dit bet geval ia dan aon de Tweede Kamer ook gaarne dtie aan de Berate Kamer overgelegde beecbeiden in haar beait hebben Volgena den heer Vimijr lag eeoe diacuaaie voor het oogenblik allerminat in de bedoeling Da Kamer ion tevreden ign indien men de takken alaekta had ten einde ar gehrnik van ta kannen maken bg de beraadalagingen over het adiea van antwoord op de troonrede in Haptamber a a oj hg de algemeeoe beraadslagingen over de Staatabegrooting voor 1895 Daar niemand van de leden tegenover dese sienawijte heeft aangedrongen op dadelgke offieieele overlegging van de bedoelde inlichtingen die daardoor terstond de gelegenheid tot diacuaaie lou openitellen ligt de gevolgtrekking voor de hand dat de Tweede Kamer met een politiek debat geen haaat aal maken en sieh in hare tegenwoordige bgeenkomit wel aal bepalen tot da behandeling van weteontwarpen van eenvondigen of apoedeiacben aard Üp de geatelde vragen heeft de miniater Bo ll antwoord dat de inlichtingon reeda in het basil waren van de Eerata Kamer met de bavoagdbeid er het gehrnik van ta maken dat 1 $ wenaebalgk acht Door de politie sgo nit een café met dameahadlaning aan de Raamatraat in Don Haag 8 minderjarige meisjes gehaald Zg ign naar da onderlgko woning gebracht Ben hunuer behoorde in Dordrecht thuia 1 da baida aodaren in Den Haag Andormtal ia door da politie te Haarlem io Wlag gauman eene valioha gulden voerende do baoTtenia vaa Koning Willem UI en het jaartal 1865 bigkbaar haataande uit loo l Hen vermoedt dat da vele aldaar in omloop ignde valaeba guldeas sgn uitgegeven door de twee aangehouden valaohe munlora uit Amsterdam Naar aanleiding van bet bariobt nit Sukhaiaan omtrent de vroiw die door haren buiebaaa op atraat gesol mot vier jonge kinderen daa daags onder den blooten hemel doe nachts in de gemeentegevangenis verbigf houdt diene het volgende Het varwyt dat het algem armbeetnnr sieh da taak niet aantrekt is geenesins vardiaol Raads gedurende vele aken word door dat boatnur de huiihuur betaald Da woning werd eoblsr verkocht en aan de vrouw de hnnr opgetagd Tot heden haeit niemand haar eene andere woning willen verhuren ofachoon het a emeen armbottuur steeds bereid ii da huurpenningen ta betalen u Naai Bon verneemt woidon er pogingen gedaan om do reeda too goriefrlijko rn gole KiMmfkftkt OapeUe BoUacdaa Bottaidaai Oapdlo Kloawerkerk Moordnokt Oooda gvnbaid aar an vaa Dniiadiland mat da sDaKhgaogningev no 21o en 24d der Staataspoorwegon nog te veraangenamen door den reingers dier troiaao de geiegenbeid te geven bg de douaueatatioas in den trein la Ugven on daa gevisiteerd te worden Aaa do Nederlsnducbe en Doitache rage ringen tal door de betrokken spoorwegmaatscbappgea bot verzoek worden gedaaa om evenals thans reeds het geval is bij eenige otpreetreinon tuuohen Dnitacbland en Franlcrgk de tolbeambten goooemde treinen te laten viiiteoren terwgl de reitigera daann kunnen bigven en hot uitstappen aan de grenastiitions hierdoor niet moor uoodig ia Wanneer de treinen in vertraging Kgn souden dan de donaneambtenaren instappen on oodor het ryden viaiteeren en wel ili trein 24o van Zevonaar naar Arnhem en in trein 21 o van Kmmerik naar Wetel Wanneer deze pogingen net gooden nitalag worden bekroond sal men nog meer de voorkeur er aan psten voor eene reiif naar Duitachland tich ta bedienen van da tHarmonie treinen c De Reeidentiebodecschrglt naar aanleiding van de beswaren gereten togen de verkiosing van don beer Pijnacker Hordgk Ie sOravon hage bot volgende De geeetverwanten van den heer Pgnècker Hordgk meten seor breed nit een beelissing der Kamer bg oen te vroegtijdige sluiting van het stembureau te Montfoori In verband hiermede wenschen wg hun aan een andere beelissing te herinneren welke a i lia oosu vsn meer beteekenie is Uji de vorkieting voor twee leden van den gemeenteraad op 18 April 1876 werd hier te s Uravenhage het stembureau in pisata van te vier ure te vgf ure gealoten en waa dil alaitingaiiur ook abusievolgk op de oproopingsbiljetten vermeld geweeet Do meerderheid der commissie in wier banden de geloofabrieven der beide leden worden geeteld adviseerde tot toelating op grond dat de kieswet nergena spreekt van nietigheid wegana overtreding lürtr voorschriften Bjj de diacuaaie beriep een der voorstanders van de toelating der beide leden tich op den geest dor wet die wil dat san de kieters de ruimst mogolgke gelegenheid tal worden gogeveo hunne stam uit te brengen Daarom kon aan de zaak niet dat gewicht gehecht worden sals voor het geval dat de atombua oen uur t vroeg ware goeloton en kieters alzoo belet waren geworden hnnstembrielje iu te leverea En dit geval hebbon wg hier £ n ign geleerde medestander mr Do Pinto die ook vóór do toelating was beweerde dat de eenige vraag ia of door de Uwuking van de vet iemands rechten ol belangen verkort of benadeeld sgn Zoo ja dan is de vorkieting vsn onwaarde Hg meend echter dat men dostgds aan de kiesers m r recht had f egeven dan tg bevoegd waren te vorderen udien dit too is dan ign hi door de te late opening minder rechten gegeven en ago dus de kieters van het bureau Sijhelpkade in hun rechten verkort of benadeeld Kinde gk wu in dat geval voor de verschilleade voonlandera der toelating het sterkste argument dat de omstandigheden voor alU kiesers van Den Haag galgk waren geweest hetgeen bier ook al aiot hel geval is De raad beeloot op deto gronden met 20 tegen 12 stemmen tot toelating der beide leden tegen het advies van o Ii do boeren Mouton Polak Daniala Hanio Wave Van Genus msar Oedopniaerde Staten vereanigden tich met die beslissing niet Zg meenden dat de tgdsbepniing als gebiedende ip dese moeet warden aangemerkt t eu het andera van den voorsitter van hot ttemhureau ton afhangen dienaangaande naar welgevallen boalissen Verder lieten tg o a do volgende overwegingen volgen GVD t 1I U U 1I 10 11 11 01 u oa 11 11 11 4 1 1 11 01 lOJT 10 14 10 41 10 47 1 41 Ml I io u a ia 10 01 a 07 a a7 11 0111 11 dat voor den aanvang of na den afioop der in ri 41 der kieewet goeteldo tormgoen niemand behoudens de nittondering vermeld in art 51 laotete lid aan bot irark der vorkieting tal deelnomen dat alzoo in casu waar tooals nit de op dst oogenblik opengeataide gelegenheid tot iolevoriog van atambriafjes bg gebrake van bewgs van het tegendeel behoort te worden opgemaakt en hetgeen ook niet wordt betwist tot vgf ure des namiddags kiezers aan de vorkieting hebben deelgenomen daardoor is gehandeld in strgd met de uitdmkkoIgke bepaling van de art 41 on 51 der kieswet dat in art 66 der kieawet door den wetgever bet beginsel is gohnidigd dat de verkietiug dan uiettg ia wanneer een onregelmatigheid heeft plaats geliad die op de stemming invloed heeft gehsd of heett knnneo hebben dat bet aantal dergenen welke op Dinsdag na vier uren en dus in strgd met dt bepaling van art 51 jnncto 41 der kieawet aan de verkiezing hebben deelgenomen dsargelaten of dit op wettige wgte te coustateereo ware geweeet in bet ouderwerpelgk geval niet is geconstateerd dat echter do niogelgkheid bestaat dat bet aantal van dezen zóó groot is geweest dat bonne deelname aan de verkiezing van invloed is geweest op den nitalag der stemming in dier voege dat indien na 4 uur geen kiezers meer tot de inlevering hunner atembrieQea waren toegelaten een of meerdere personen de volstrekte meerderheid der alsdan nitgobrachte stemmen zoodon hebben verkregen Mutatis matandis geldt dit allea ook van de verkiezing te VOravenfaage De te late opening heeft van invloed kunnen tgn Het getal dergeuen die door de in strgd met de wet te late opening in de nitoefening van hun kiesrecht ziin verhinderd is niet te couatatoeren en waa niet te constatceren hei is schtor mogelgk en telis waaracbgnigk bj een verachil van drie stemmen dat ban aaml 700 groot is geweest dat hunne niet deelname aan de verkiezing van invloed op den uitslag is geweest Het is misschien niet van belang ontbloot ta consisteeron dat dostgds griffier dor Staten was mr J RSell en dus do tegenwoordige minister president do vermoedeiyke steller is der geciteerde overwegingen Eindelijk tg vermeld dst in de titling vsn 20 Mei de Baad met 1 tegen 12 atemmen besloot zich bg de beslissing van Oed Staten neer te leggen Ken oommunistische kolonie door populisten uit Kansas gesticht in den Mexicaanaohen Staat Sinalva heeft nu opgehonden te bestaan Eerst ging er alles goed Men leefde er vreedtaaro en gelukkig in gemeenschap van goederen Maar verschillende qnaesties gaven aanleiding tot allerlei geharrewar totdat nu eindelgk de onderneming maar opgeheven word De victorie of toogonaamde Seqnah wagen deed in het Qinneken atooda dienst bg feesteIgke gelofjonheden en zou ook de scbottera der koninklgke Dandboogschutterg Willem III onder de tiuspreuk Vlgt en Volharding ronddragen in het feostelgke venierde Etten ter gelegenheid van het groote concours op 22 Juli a s Doch bet zal niet too tgn De Seqaah wagen die overal in den landeroemrgke zegetocbten heeft medegemaakt zalweldra de werkplaata van den rgtuigiabrikantverlaten als Igkwagen Onlangs is melding gemaakt van een bewoging om den nieoweunotaria doordeRegeering te Beek in Limburg aangoateld te bojrootten omdat hg Prnteatant ia TTIi ii ia 1 01 I IS 1 1 l ll M BOOOl lUO 11 10 LM 1 14 i M oa 10 17 4 10 4 17 1 04 1 11 l iO i 4i i ao s to 1 44 4 10 1 41 l li I Ot 1 0 l ll 11 01 11 40 10 18 10 10 lO M 10 41 Toorb 1 64 N d L d6 6 Z Zegwl 08 Bl Kr 14 Zev M l In do Limb Aank wordt nu opgemerkt dat men zeker liever had gezien datoaderoen overwegend katholieke bevolkiog een katholiek benoemd wao Maar cnu eena de keua ia gevalleu op iemand die Ijimbnrger van geboorte van een achtenawaardige familie van een onbeaproken gedrag gefortuneerd die volgaas anciënniteit recht had om benoemd te wor den hem ta vergniten an da meoMkas op te hitaen om hem ala t ware uit te hongeren omdat bg Protestant is dat ia baasden alle eritwk s Da achrgvar is overtuigd dat evenals hg het overgrooto gedeelte van Limburg t Katholieken tegen znlk een toeleg protesteert Zg bonden zich aan t geen steeds is gezegd wanneer Katholieken omdat tg dst waroa werden uitgesloten van openbare ambtan dat het geloof geen reden van nitslaiting mag tgn Hij herinnert aan het geval van seen outer eerw geeatelgken die toen hem door oen zgner gasten gevraagd werd waar hg die lekkere kaas vaui had en bg don naam van den leverancier noemde waarop de gast ham de opmerking maakte dat deze Protestant was ten antwoord gaf Dat heb ik aan de kaaa nooit geproefd c Zaterdag morgen had ie Amsterdam da executoriale verkoop plaats van dan inboedel van een voormalig depdhoudor der broodfabriek de Haan aao de de Witteakade wogaaa niet betaling van oen achuld van f 40 De Bociaal demokraat A M Reene was er bg tegenwoordig Hg hield een toespraak waarin hg o a zeide dat eenige loonslaven der fabriek de Haan zonden trachten d n inboedel in te koopon Men mooet oohtat solidair zyn ea niet booger dan 1 cent voor elk voorwerp bieden Ondertusscben was een detachement van 12 agenten en oen inspecteur binnengekomen hetwelk met luid hoera werd begroot waarop Reene verklaarde dat ook zg loonslaven agn en men hen niet in de maling moest nomen Een kost een chiffonnière een lamp ea een fornuis brachten elk ééu cent op het totaal bedrag van don verkoop van 19 voorwerpen waa 19 centen In bet Aquarium c te Londen ia thanaeoa rgtnig tentoonstelling te zien Eene verzameling is daar bgeeogebracht die in men opzicht eenig mag genoemd worden on tevens vol veracbeidenhoid is Men vindt er ook curiositeiten in tuig terwgl alle soorten van voertuigen die sedert de invoering daarvan beslaan hebhen vertegenwoordigd zgn Hel gilde der rijtoigmakors zendt een fraaie verzameling in van tebildetjen alle soorten van staataie koetaen voorstellende die bg Earopeeache natiën in gebruik zgn Men vindt er ook het ezelwagentje waarin Koningin Victoria toen zg nog een kind was in den tain van Kensington palace rondreed de prachtige slede die do Hertog van Cobnrg aan Prinses Louise daags voor haar vertrek naar Canada ten geschenke gaf een zadel dat de Hertog van Wellington gebruikte en het ataatsiopaardotnig dat de natie hem ten geschenke gaf £ r tgn kortom rgtoigen van allo soorten da oude sedans uit de di n van Koningin Anna zoowel als de laatste Ameriksanscbe shriekboards c Zy die in de rgtoig industrie belang siolloa kunnen hier voel vinden dat hen belang tolinboezemen De Franache schryfsler mad De Oasptrin i Zaterdag io hare woning bg Genere overleden Zg waa batig mot het voorbereiden van oen nieuwe uitgaaf voor haar werk over sHot hnwelgk nit een obristelgk oogpnut boscbonwdc dat het eerst in 1842 vaneheaD toen de dood haar overviel Tot hare andere werken behooren cHoritona Prochaines Horizons Celestes lea Tristesseaa Humtinea ent alsmede een paar dicbtbnndela voor eenige maanden verschenen Edelweiss en El Sonador s tl 1 40 U OI 1 47 s 1 14 s 10 01 s ia 10 10 UJO 4 41 l ll 7 07 4 H 7 17 I OI f 7 14 1 0 7 11 l ll 6 11 7 17 7 10 11 10 11 10 8 10 Al MO M tin n U a ot ai 10 10 ll M 1 M lUO Gehoele ladingen afgekeurde kleadiog en eqnipementatukkon van het Nederlandacha legerworden over Rotterdam naar fingeland vertondon Bg de verkoopingen doorhol R jkgdiouden koopeo handelaars die op om te met een goede winül v r te ilueti ann Engolsche haadelliaiism £ u als railmiddel nwr Afrika aitroereii In de bianonluidai syn die kleurige pai esbg de dorpdioofden Bear in krek Het u dnsgeaimini uuderling ali een Alrikarnuger eeoieoaen zwarten natanrf noot ia bat moawreatTan een groene jager of in den rood getrestenwapenrok van eea Hollaodschen hn ur aantreftal ü het BÏrawRte SDoQe er dan ook lang at iM b De fCanur ran Koophandel te Utrecht hield gisternamiddag eene rergadering waarin de Toonittar de opening ran handeUbeara en fmithal herdacht en er met ingenomenheid gewag Tan maakte dat fan de handelsbenrs meer gebruik gemaakt werd dan men rerwacht had Het aantal Terhnorde tafeli is het dubbele Tan het aanvaokeiyk geraamde getal nt 80 aoudiU men reede eenige moeite beeft allen een goede plaata te ren Ook ean de fmithal bltikt reeds Teel gebruik gt maakt te worden In benrs en bal werden reeds goede Bakm gadaao Het adrei Tan de Kamer Tan Koophandel ta Snaek in sake de rerboogde inTOwrechten in Be besloot men niet te ondersteunen omdat bet daartoe strekkende wetsontwerp in VttkfpS Toorloopig Tan de baan is en er in België Mli een krachtig Terzet zich tegen openbaart Ofschoon men geen groote verwachting heeft Tan het plan Tan den heer De Gharro om in de Haadelsbeura een markt te Tostigen Tau ialaodsche tabak dewgl de handel grooiendau in banden i van enkele groote opkoopers die buitenlaudsche regiën voorzien en de planters daarvan atbankeiyic z n zal men toch bigken van belangstfllliog geten door da heeren De Vos en Bolk af te vaardige naar de op 28 Juni te houden vergadering te dier zake In behandeling kwaoi het rapport eener commissie bestaande uit de heeren Reneker Begeer en Tan Dieren Bgvoets over de veiligheidswet Overeenkomstig het rapport dier oommiseie eeniguina gewyzigd naar aanleiding der diecuasiën beeloot de Kamer een adres te richten aan de Tweede Kamer om aan te dringen op de volgende wgzigingen In art 2 wensebt men de beperking der toapassetükheid van de wet op werkplaatsen en iabrieken waar miabtena 20 werkU den of mat kracbtwerkfcoigen 6 werklieden zgn te doen verTalIen Dit be luit werd genomen met 5 Ugtu 4 stemmen De minderheid achtte da onbeperkte toepaasing te baawarend voor de kleine nijverheid de meerderheid wai van gevoelen dat föor de in het wetsontwerp aangenomen beperking de groote meerderheid der werklieden onbeachermd zou blyven In art 13 al 2 wordt bg verschil tasichen werkgever en iuspecteur de uitspraak oj edragen san den Minister na het hooren van deskundi n of corporatiei naar eigen keuze Uen wil dit verTangen zien door de bepalingen dat bet gemeentebestuur de zaak doet onderxoeken door eene commissie op wiens rapport de Minister uitspraak doet Het rap port had de uitspraak willen opdragen aan eene commisaie van deakondigen waarvan een te benoemen door den Minister een door den werkgever en een door des kantonreabter In art 14 strafbepaUogen weuseht mende hechtenis te doen vervallen en alleen geldstrafifon te aian bedreigd Ia art 17 U men tegen schending van het fabrMii pheim wegens de groote nadeeleD die daamit kunnen voortvloeien een strenger straf bedraigd zien dan in het ontwerp ia voorge steld Binddgk komt in het rapport aog de wenscb Toor waaroTor de Kamer echter geen uitspraak deedi dat de Toonchriften die volgens het ontmrp bg algemeeaen maatregel vanbestanr aullaa gegeren worden Toor de inrichtingvan fabrieken en wenkplaataen in de wet zelve aullaa wwden o nomra Uit Dordrecht wordt gemeld Woenadagnamiddi waa een ploeg arbeiders vu den StaatsBpoorw op het terrein nabg het spoordok werkzaam met het lossen van petroleum Uit de gevolde tatfk werd de petrokom daartoe in vaten getapt die op bel temin in rg in gelid stonden Terwgl allea druk aan het werk waa had een jongen belast met bet noteeren der vaten de onvooraichtigbeid een lucifer aan te strgken Ploftaeliag op welke wgce is onbekend sloeg de vlam over naar de naaatbgzgnde vaten die tot aan den rand gevuld waren In mintter dan een oogenblik slo eenekolos e vnnrsoil nit de vaten naar boven I vlam deelde sibh mede aan de tank endeed de al ropen olie vlam vatten Eenenutig onheil stond te vreezen Door de tegenwoordigheid van est van den hniparbeider Cooreman werd het dreigende r ar afgewend Bg greep onmiddellgk aen groote dekkleeden zooals bg de H H M ia gebruik zgn en preidde dat met behnlp xgaw kamer n over de vlammen uiU waardoor de brand in zgne geboorte Verstikt werd De vlanimen Tan de tatik binsohte men door niddel van natte dweilen Cooreman en een sgner kameraden hebben onbeduidende brandwonden bekomen maar beider jaaaen zgn deerlgk door de vlammen havuid In de Veroenigde Staten van Noord Amerika is Tolgens Medical Recordc een Tooratei aanhangig gemaakt tot oprichting van een bureau voor den openbaren gezundheiditdtenst Dit zal bestaan ait eeneu gezondheidsraad Tan Tert nwjKNrd erB van de staten één geneesheer per staat onder preaidinm Tan een hygiënist eommiaaans voor de openbare gezondheid zgnde staata ambtenaar onder wiens leiding een korpa bezoldigde geneeskundige inspecteurs werkaaam geteld aal worden De commissaris sal benoemd worden door den president der republiek en aan het ministerie van buitenlaudscbe laken werkzaam gesteld Door hem moeten alle noodigs voorstellen in bet belang der openbare gezondheul worden gedaan statistieken opgemaakt en bulletins gepubliceerd worden en andere voomieningen in bet belang der openbare gecoudheid getroffen worden De leden van den raad Ontvangen alleenreiskosten i Uuwelgdsadvertenties In een der Japagsche bladen kan men de volgende laaen Een jonge dame wenscht te troowen sg is zeer mooi heeft een rooskkurig gelaat in donker haar gevat wenkbraarr bogen in den vorm van eeo waasende maan ec een kleinen maar eierlgke mond Zy is ook xeer rgk rgk genoeg om den dag aan de sgde van haren geliefde bloemen eu den nacht met zingen tot de sterren en tot den hemel door te brengen De man op wien de keoze zal vallen moet jong knap en wel opgevoed zgn Hg moet ook gece sgn met haar hetzelfde graf te doelen Een bruid in manskleeren Niew 2eeland het braudpnnt der emancipatie heeft al heel wat buitegewooof gezien maar een bruiloft waarop bruid schoonmoeders braidmeinjes zich in pantalons vertoonen waa ook daar tot nog toe iet ongehoords Thans echter niet meer dank zg een bibliothecaris van de academie te Cristcburch die met een onderwgteres aldaar in bet huwelgk is getreden De broid droeg een tamelgk uauWKluitanden pautalon een lang vest en rok met breede overslagen van blauwe zgde eenigsints naar het model der incroyabtes Ken der scboonmoedera bad het coatonm van ma KnasisGhan kanstacbaatsenrgder gekozail de ovei dames droegmi gekleurde jassen piet kanten en gouden borduursels Om de ijzcentriciteit volkomen te maken ging de geheel bruisstoet na de huwelgksvoItrekking die JUn hnis pl ts had voor acht dagen kampeereo in het open veld van deo toestand der Gemeente Gouda over 1893 Aaa het Voralag vaa den toestand der emeente Qoada over 1893 oatleenen irg nog het volgende By den aanvang van den nieawen cnrans werd het Gymnasium beaocht door 45 leerlingen en wel 4 ia do zeede 7 in de vyfde 6 in de vierde 11 in de derde 6 in de tweede ea 11 in do eerste klasse allen met uitzondering van één leerling der 4o klasae aan wien met het oog o z a voornemen om het admiasie examen voor de Veoartseng school te Utrecht ai te leggen krachtens art 22 van hot Reglement vryatelling van enkele leeaen werd verleend voor bet volledig onderwya In dit getal kwam tot aan het einde van hot jaar geene verandering Bet gedrag on de vorderingen der leerlingen gaven over het algemeen reden tot tevredenheid Het personeel der Leeraren onderging ook ia het a eloopen jaar geene verandering Op verzoek van den heer T O O viüetia die in Jani verkozen werd tot Lid vao da Tweede Kamer der £ taton Oenerfal werden door Curatoren jp overleg met den Inapecteur der Gjrmnaaia Rector en Leeraren eenige wgzigingen in den rooster der leasen gebracht ten einde hem in ataat te stellen zyn mandaat als afgevaardigde gecombineerd met zyne betrekking aan het Oymnaainm te vervallen De heer A Ketellapper werd met goedkenring van den Miniater van Binhealandacfae Zaken opnienw voor één jaar benoemd tot Loeraar in de Hebreenwsche taal waaria wederom eeaige leerliogen van dé e en 6e klasae onderricht wenschen te ontvangen Omtrent het gebouw de schootmenbeleu en de leermiddelen zyn geeae byzonderheden te vermelden Buitengewone uitgaven behoefden voor een en oader niet te worden gedaan Voor bist onderhoud werd naar behooren zorg gedragdn Tan da Ubliotheek die door aankoop en geachenkea ene i vermeerdering onderging mot 23 nammers werd door vele leerlingen oen goad gobraik geioaakt In hei Collegia Tas Coiatoran kwam tC verandering De aitgavea ton behoera van bet Gynnaainpi hebbon ia 1893 bedragen f 22532 37 terwgl da Bgka gdmga in de koeten f 8627 20 ia geneest Aan achoolgelden werd ontvangen eene som van f 3475 en aan rente van hot Seholarchia fonda f 1165 Kunsten on Wetanschappen Da Maaiakaohool In baar Venlag over 1893 d Co miaaie van Toelicht op de Stada Huziekschool onder anderen het volgende mede Oe lessen werden met het nieuwe schooljaar na de Ker tracantie hervat met 235 leerlingen namelyk 94 jongens en 141 meiajoa Onder dit getal warea S3 leerlingen te weten 28 jongena en 5 maiajea die gratia onderwya ontvingen Aaa het onderwya in deo zang namen deel 149 leerlingen van frolko 9 zonder betaling van acbooigeld aaa dat in don aolozang 18 leorliagea aan dat op de viool of eenig ander inatmment behalve de piano 38 leertingen van welke 24 zonder betaling van schoolgeld aan dat In den sang en op eenig ander inatrument behalve do piano 8 leerlingen en aan het onderwya op de piano 51 leerlingen De vorbooging van het acbooigeld voor bot onderwya in den solosang on voor dat op do piano met 1893 ingevoerd is niet van iavloed geweest op bet gets leerlingen In de teerwyze by de verschillende klaaaen gevolgd werd geene verandering gebracht De reaultaten van hét onderwya waren overhet algemeen gunatig terwyl de leerlingen blykgaven van veel bolangatelling en hoogst zeldeneene lee verzoimden Ook de oivhest klasao werkte niet zonder vmoht Het gewone openbaar oxaipen dat volgens het Reglement aan bet eiode van het schooljaar wordt gehouden moest dit jaar achterwege blyven doordien zeer vele leerlingen ongesteld waren Do Ondsrwyaers gaven uaar bot oordeel der Commissie door hnn degolyk onderwya reden tot tevredenheid De heer J H B Spaanderman verkreeg van ona Collogie krachteua Art 14 van bet Baglement toestemming om tovena werkzaam te zyn als Organist in de Ramonstrantscbe kerk alhier De nitgaveo ten liehoeve van de Mnziekschool bedroegen f 3342 14 terwyl aan school geld werd ontvangen eene som van f2475 75 Da Ubrya De Openbare Boekery genaamd de BladsLibrye werd in den zomer overgebracht naar hare nieuws bewaarplaata in het gebonw der voormalige Oasthuiskerk aan do Ooetbavon waarna by Raadsbeslijit van 15 December 1893 hot vertrek by de St Janskerk waarin de bibliotheek tot dusver gevestigd was op verzoek van het Collegio vso Kerkvoogden der Hervormde Gemeente ter beschikking van dat Kerkbestuur werd gesteld In verband met de openstelling van het Ond Arcbief der Gomoente dat ia hetzelfde gebonw wordt bewaard is eene wyziging gebracht in de uren gedurende welke de Librye door belaogstollenden kan worden bezocht ea bepaald dat sy voortaan des Woensdags in den namiddag vnn 2 tot 4 uar voor hot publiek toegankolyk zal zyn Voor de bibliotheek werden aangobroèht P van der Borg Handboek voor den schilder De bont en marmer nabootning zooala die wordt geleerd op de Scbilderacbool Ie Rotterdanf Leiden 1887 Dr A E Brohnu Tierlebon Allgemoine Kunde deaTierreicb Leipsig Wien 1890 1893 Adolf Stielera Hsnd Atlaa bar alle Tbeile der £ rde and Uber daa WellgebSode Ootha Dr Tbeod Jorisson Historische Studiën Haarlem 1893 Charles Darwin Biologische werken b werkt door Dr H Hartogb Hejs van Zoatevoon en Dr T C Winkle Arnhem Ngm gea Mr J T Bags De Grondwet Toelichting el kritiek Arnhem 1888 1888 Ton geschenke ontving do Libr e Een exemplaar van R van de Casteele s Gedichten sVriendenraad Gent 1888 Een exemplaar der gedrukte Verslagen omtrent s Ryks Verzamelingen van Geechiedenis en Kunst 1891 De Lettergieterg tan Joh Enschedé k Zonen Gedenkschrift ter gelegenheid van baar 150 jarig bestaan op 9 Maart 1893 Haarlem Tot Lid van het Collegio van Librjemeesters werd in do plaate van den heer H P Schim van der Loeff naar elders vertrokken benoemd de boer Dr L A Koepor Maseum van Ondhadon Uit het Verslag der Commissie blykt t bet Mnsaum ia den loop van 1893 wedemm zoowel door aankoop als door geecbeoken belangryk is vsrrgkt Met genoegen maakt zg er meldlag van dat de collectie gravures van H Bai on B van Porsgo moor gacomplotoerd ia ata dat bstluutt a aeht gatoUnn aana teekaning tob A ran Waas mösliiig te worden Do vonamding gravnres van Borj ward uitgebreid mot do volgende atukkon ala de Lente de Sehoorateenvegar da Badalaar do Wyn ia een Spotter Goro Bosjeo bat Titelblad van Cbrysopolipoimefn d i Qoadsebs Herder on de portretten van Willem don Zwg f er Jacobns nrinns Oarardns aWaaaaoaar obaones Schallhamiaor en Wilks GioUna on die van Persyn met het Titelblad van Iconologie of Uitbeeldingiia des verstants en d portretten vao Ooeaarns Georgins Ooelbals on Johaa Piotaiota van den Brands Voorts werden verkregen van Goornbort eene gravnra titelblad mtl onderschrift eano gravure Jeaus het kniis toraande aan gezicht op Oonda eta vao W Roolotr oen eta van A Mauve eene teekoning met Oost Indischa iaktvoMi stollende de Veat ta Gouda de portretten van Harboldus van Tombar gen den Vice Admiraal Zoutman met wapan Mr Comolis Joan de Lange Willem GertH van Doorne en Mr Bruno van der Dnsaeai eene zeer fraai gegravoarria tabaksdoos af komatig van Zoutman eene koperen tabaksdoos mot de portntlMf 7 van Willem V en zyne eohtgmooto eene plaltogrond taekening vaa het dooppark in do Orooto of St Jocobakork ta a Haga by gelegenheid van den plecbtigan doop van Fn derika Louiss Wilhelmina Erforioeea van Oioiria Nassau op Woeasdagdenl9a Dooombar ITTOt vyf cahiers met goklonrde taakanii taa k rijstpapier eene Herinneringamodaillo van do TaaloiHt slelliag van goatooatsllea ta Oooda in Oatobor 1892 een Uodeokpanning nolagaa tor nlegaghaid van het tot stand koaaa dar Veraanigli Het Roode Kmist een toestel tot het vervaardigen van plooiM voor mopmutson Hat Museum ontving hot baaod vaa 27S personen die den gewonen ontréo prgs van Ü cents on van 150 personen dia dni varloigb den pr a van 10 oenta botaaldan In do aamenatetling van de Commiaaia voor het Museom kwam geene verandering Do inrichting ia gevestigd in bet gaboW genaamd lArti Lagi c Do aitgavea vaa Ut commiaaia badroegon ia bot afsalooMa jaar f 382 81 J Batteslsidscli Overzlckt Da Hongaaracbe Magnatonkamar haaft Isrt wataontworp tot invooriiig van hol bnrgorlMk huwalgk bg aorsta lening mat 128 tagan IM stemmen aaagooomon Toen de nitslag dor atompiiag bekend w id hief do linkersyde een geeatdrifÜg gi aioh aaa De voorzitter bepaalde da artikalifowgao bahaadeling op morgen De mlnister preaident Weokarla word door de tflrgko menigte buiten hot gaboaw toag juicht Gutoronavond om 10 uur waa da Kamer nog vergaderd ar werd gsdiscossieard over da inlerpallatia vaa Tbiorry Cazo batrefraode da verplaatsing van sommige leeraraa dia haddoa rleelgenomen aan revointionaira manifisalattaf Veracheiden sprekers verlangden dat de ondatw wjjaars hot recht aondon faabban oioh mat da politiek in ta laten Layguea ministor van ondarwgs betwistte die recht waut de school moet onagdig blgvn en do schuldigen zullen voortaan streng gestraft worden Do aooiaiiatiaohe afgavaardigda Jaurèa var weet der ragoering dat zij de aocialiataa varvolgt hg eiachte ten slotte allo vrgheid van sprakaa voor da aooialialiache laaroraa Een motie Lastejrrio wsaria do vozklariag der rogaariag werd goadgekenrd waad net 1 togen 71 stemmen sangsnomen De sitting word daarna opgeheven De heeren PanI Donmer en Cavaignac bebl en bij de Fransche Kamer een voorstel ingediend tot invoering oonor progressieve inkoro tanbolaating on tot herziening der directe lielutingeo Ziehier eenige bepalingen van bet vooratol Do peraonon wier jaarlgksch inkomen minder is daa 4000 fr znllon vrijgesteld warden on eoa inkomoa vaa 4000 fr wordt atgetrokkea van elk andar balaatboor inkomoa By aeo inkomen nit vermogoa van 4000 tot 10 000 fr zal eene belasting geheven worden van oen half percent bg een inkomen vaa 10 000 tot 20 000 fn 1 percent by oen vao 20 000 tot 5 7 000 fr 3 parcant bg een van 50 000 tot 100 000 fr 5 paroant by aan boven do 100 000 fr 7 ponsaat Inkomsten nit baroap of badrgf zgn voor da helft dier percoaM o belaat Bg de inkomsten boven do 10 000 fr troadt de hoogste progressie voor bet cgfer niet in werking voor hot gehoele belastbare iukomaa Do trapagewgzo progreesio blijft voor elk 00 derdool van het inkomen gehandhaafd Da vooratallan willen op die wgza do prograaaia minder batwoarlgk mokoo