Goudsche Courant, zaterdag 23 juni 1894

33ste Jaargang No 0385 Maandag 25 Juni 1894 GOUDSCHE COHANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADYËRTENTIËN worden geplaatst vau 1 6 regels 4 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des raidd De Uitg ive dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Hollondsclie Maatscliappij van Londl ouw Afdeeling GOUDA en Omstrekeit S JAARLIJKSGHE uu GELEGENHEID DER TENTOONSTELLING 10 13 JULI a s te Gouda en de VRIJE PAARDENMARKT op Vrijdag 19 October a s Prijs per Lot 1 11 Loten voor f 10 te bekomen bij Ha BRII KMAN en Zn Lan e Tiendeweg D 60 en in het Café HARMONIE Markt Kraepelien en Holm s Quina LarocheQl i£ÏScHE is de meest Krachtige en Versterliende KI NA W IJ V aanbevolen doof tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEREN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLl Verkrygbaar in flacons k f 1 90 en 1 DepOt te Oouda hy den Heer A E TEEPE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Sl Holm Hofleveranciers Zeist Teebnpapier Harton en Bordpapier Postpapier en Sehrijfpapier EAOTOOR EN SCHEIJPBOEÉEIJ en verdere ADVERTENTIl zijn steeds in voorraad bij LANGE TIENDEWEG D 60 firma Wed P B U Ooixfa Qeuda Saalpeisdrak vaa A Banuuii Ktonmm TwmindmDf it Mlaatug lm Mii4a tot 50 pcL kan nrlMod wanln bg mo inkonen mtwiw du 20 000 fr mo baiignianan met kindaran Da panoaan dia aan iDkoiiien babbao boran da 10 000 Ir raoataa aena larkluiog ialeraren walka gacootrolaanl wordt door aaoa commuaie gakoMD uit DuiDiiaa dia alka oibeaobaideabeid afl aana loort ran ioqouitie Ditaloitao Pamoaen wior mkomea met boran de 10 000 fr il baboeran gaeu ungifte er Tfg t doao Zjj ullaa wordeo MugaalageD araoala by da baUatiDg op bat masbilair Da Tooratallen acbttteu dat deia belwtioK die mat primo Januari 1895 in werkiag zai koniaD jaariyka 52 millioan opbrengan en in itwt tallen lal aanmarkeijjka Taiminderingen Tan de andere directe belaatingan m te roeren afachaSng lellt tan het penoneel en da kleine belaatingplichtigen gebeel en al te untbeffen Een der Kngelscbe bladen berinuert met batrakkii tot da giatereo ta Ijeeda gabondan eonterentia Tan de National Liberal édaration aan eeue opmerking ran lord Iloaabery Da aaritaminiatar beeft de beweging tegen bat Uoogarbnia in den form zooalifte Liberale Boud lÜa begint raoda by Toorbiat orooidaaU Isdian men bat Lagerhoii toaitood bat reto dar lordi te reronachtMmco zou man bat twaedk ertegenwoordigend licbaani tot een abaurditeit maken AU lid ran dat liokaam ia lonl lioiebery daejr oatunriyk tegen Ook da libarala miniater Morlajr beett bet een oi mügalyk rooritel genoemd Niemand rarwacbt dan ooie dat de muren rto bat Joogerliaia uilen omrallan door bel bacuingeicbal te Lead De Itgliaanscbe Kamer beeft een aanvraag gamaakt mat da beraadslaging over dé iinancieela plannen der ll guering en da opauing dezer beraadalagiog wai niet van de aangenoMuta Dat was nu trouwana ook niet te rarwaohtan Wanneer men aooala Italië in dringende geldrerleganbeid verkeert da natie IivMI balaat ia an man niet eet waar de soodige penningen vandaan te halen lal niemand zulk een poaitie aangenaam noemen bat opleggen van nieuwe taateu en daar zal hat uatuurlgk toah to moeten kouian ia geen prattige taak ook al raakt men ar aan gewand De begrootiugs eommiaaia begon met bij monde van haar raoportenr Uacchelli da nieuwe plaBnen loo good ala alle af te keuren Had Oriapi toogaugd dat hy nog wel 2Q 000 0OO Lira zoo iMzuinigan daaraan becbtta da oommiaaia niot veel waarde toolang da premiere nog eM lud madagadapld ba att iwaaropt bg bezniiiigaa wilda Da aangabraebte wyzigingen ia de plannen baieekeaden niet veel aii de voorgenomen raotabaloating aobtte de con miaaia varwerpelyk daaf ag natunriyk in bet oog koBdt dat all Italië erg op de rente gaat knibbalen zyn orediet in het buitenland verlotaa gaat Sn oradiat ia noodig om ta kunne i leeaaa Liever dan aulk een reotebeloating on da b gnMtiBga oamiaaie de inkometenbelastingadan maar verhoogd zien en ook ey maande lat biet an daar daa nog wat bezninigd fain worden ook Na da voorlezing van dit voor de regearingaplaiinan niet zaafi bemoedigende rapport onl da diacnaiia gaopand Dat da Itegea balangryk al too ran wordt iterk batwyfald en mat oama aobynt ay te willen vaathoodon aan da invoering der renlaba liating Tea minste ia dian gaaat heeft de nianwe minister van financiën i eh bilgalatan an slaan by en Uriipi styf op bun atak dansaldastryd in de Kamer hard zyn t Man vorwocb ook dat in doze zitting madodealingan zullen gedaan worden over dan toaatand van Italië die op politiek gebied al even weinig sohitlanad ia ala op finoniiieel lairain iMRIÜHTINniN WILKR UHTAAE MCHAOI Ol HIHOIK iinoiiH vaaooazAXaN BUBOBMBCai lliR ao WÜTHOUDKRS van OOUDA Ualet op art 8 der Wet van don 2tt Jnai 1875 Stoalablad No 95 Doen ta weten r ea wetno H SK a D Dat ay vergunning hebben arleënd aan den beer S Tan WgngaeMen en ayne rechtvarkrügendoa tot bet oprichten eener sigarenfabriek met droogkamer in het perceel gelegen an de Zengstraat gotoekeod O No H6 kadaatrr aetia C No 2018 Otndo don 21 Juni 1894 Bnrgemeaatar ea Wethonders voornoamd KONING l B Da Secretaris BnrgerlUk Stand QEBOUBN 19 Juni Alida ouders J K Agien en C C de Korte 20 Maria oudere de Jong en M de Lange 21 Simon Idrianua ouders J J A Tratacolla en W A aal dor tNoot Petronella Johanna ouden J C Streng an M U Naersoholteo OVKRLBDÏN 19 Juni E Qlaabaak 13 BROOWER j 6 m 20 S 8 Braodgk 8 j 5 m 21 H A Bron 4 m L van don Hanvel wed Q van Spengea 65 j QGHUWÜ 20 Juni J Hlnitet en J van der Snoek J J Hay en G van dan Tooren Moordrecht GEBOREN 17 Tnni Petronella Msria onden P Z de Jong en G A J deVoi 20 Willemgatje Helena oodera F van flange an A van IjMlge ON DERTKOU W D 20 Joni H de Oroaff ta Kratingen en fl K Swieb GEHUWD 19 Juni H Verwey te Beeuwijk en W Plak Wegens vergevorderd Hai om worden de met ilOfl KOBTlSa VERKOCHT L van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam 11 DHL lotkoen löjv Vor krfc loo V 78 78 l i l is 10 81 M Via 14 tfl uov 80 7 100 0 0 Ifl 101 17 1081 H8 1861 3 lOIV lOl l 187 8 Vs Miy 10 f 1801 183 104 48 801 1 I M s 104 188 108 lll Vl u is loi A U8j As 8Vs Vis l i V io V 74 na 100 M s 80 11 184 108 107 101 7 lOl s I14 lUV Nzuoauzn Ceit Ned V 8 l s dito dito dito I dito diu dito S HonaAZ Obl Ooudl 1881 88 4 iTAtlz InichryviDg 186S 8l S UoereMz Ubl tn ptpior 1808 t dito In iiUer 1888 i PezTvaii Obli aet liokst S dito dito 8 ftusi AHu Obl OfMt 8e Serie 6 diloOaooni 1880 4 ditobjKotbi l88t 4 dltobi Ho iel88l 0 4 dito in Koud lees 1888 8 dito dito dito 1884 SrAllia Farpel ubuld 1881 4 Tvaun Oepr Coov leen 1 8 0 4 Uee leeeiog lerie 1 Geo leeaioK serie O ISuiDArz Kzp Beo v obl 18 i t Mzzioo Obl Buit Bob 1890 8 VzNZZUZLA übl 4 oobop 1881 AlUTzaOAa ObligalioD 1881 8 BorrzauAji Buxl loon 1888 s NzD N Afr lUnilol und I Arendsb Tsb My Uertlfioaten DeiiHtsteohsppy dito Arob ll potbo kb paadbr 4 Oult Mij lier Vonisol und t Or Hjreolheokb paadbr 4 NedorlaiKlaoho bunk Kind Kod HanilolmMiUob dito N W fc Pao Hyp b pandbr Bott Hypotbookb pandbr 4 Utr IlTpotbeokb dito 4 üooTZNa Ooot Honiï bank sood RusL llypotbeokliank pandb 4 Ameziza Kquit bjrpotli pandb 8 Haiw L O Pr Lien oert fl Nan Holl U 8poerir li j aend M lel Kzpl V at 8p r oand bd lod Bpoorwsfm sand nsd 2uid Alrik 8pm sand 8 dito dito dlloUai dito 8 TAUa i orwl 1887 81 A Kobl 9 8oy lM 18V Zaid fUlrSpworï A H obl 8 FaMK Wanohau Weeaea B nd 4 Bdsi Or yy Spw Mlj aaad I Bolliaake dito aoad Faatowa dito aaud Iwaop Dombr dito aand 6 Kartz Ob Asow Sp kap aaoA 8 I osowo Savut 8p Uij ehlic t O al Vilebak Ulo oblie 8 EaidWoal diw Qlnd I diio Ji o oèlig 4 108 101 88 l AaiziiA Oiiit i ao Sp Mij ebl 8 OUe fc florlb W pr C v aaad dUeditJwia St Vetvr obL 7 üaavar Rio iJr Spni oert v s Illinois Oeotral obl in goud 4 Louisv k Nask UlaCert r sand Mazioo N 8pw Mij lehyp o D Mies Kaaaas r 4 pot pHd aaad N TorkOnUriefc West aand dito Peons Ohio oblig 8 Oraun Calif Is bvp in leud Bk Paul Mian k Maait obl 7 Uu Pao Hoofdliin oblig dito dito Lmo Ooi Ie byp O 8 Cakada Uaa South Cerl v aand Tav O Ballar fc Nar la k d e O Aaialerd Onnibai Mij aand Rotterd Tramweg Maats aaad Kin Btad Amsterdam aand 8 Btad Roitsnlam aand 8 Bauis Stad Ant arponl887 i l BiaJ BruiMl 188 l i IIOHO Thei Kcgullr Ueuillsob 4 OonzKK Btaatslaeoing 1880 8 K K Oost B Or 1880 3 Oo Dac Tin Beis t X 0 de IiTler fcsl a sa mU laad Buwaowta kwouialicdea aaastif beaeai W4t Miswvd la rnavia Stin f S i SsimSw vh Ijlai takaaa Tsantw vu fesssturt na Dr F r VA BAJIIU aaaS UÜMlHaa v teteaaurMI P H J V WANKÜM J HELEERT Ooothaven BrAlMI Suul Madrid S 1888 Vsr Nsii lloi Ilyp BpoM oert 8 L EXALTO Architect te UoordrtAt aal namens zyn principaal op DINSDAG den 26 JUNI 1894 den middaga ten 12 nre in het te berbonwen Pand by enkele inachryviog trachten aan te besteden Bet gedeeltelijk Mnoveeren van een BOUWMANSWONINO In het BeUersche onder StolwUk bewoond door A BAAS en bet daarover aanbouwen van een KOESTAL benevens den boaw eener STEE NEN SCHaOB en van eenen HOOI BBRO Het beatek ia van af 19 JUNI te voren tegen betaling van l op franco aanvraag verkrygbaar by de Boekhandelaara J vas BENTUM en ZOON te Oouda Likdoorns BeltktiobbeU HoomvUe HuideéU Wratten enz worden in 7 k 8 dagen geheel verwyderd zonder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste hnid Prys per flacon met penseel 50 Cts Depot by 8CH0LTEN Coiffeur Eiach de bandtoekening van A van TVIJLL GRATIS b kciii t eU leter rm dit bUd h t Di t lUw Toor ifeksn mur ook Toor iimrteii bMfit Maairqiu mittt boek K viiEio m mm ICbd HhriJT eaoe biiefkurt MD Biehtefi BocUuuidal te Aw Eotterdam UU De NIEUWE LONDON doethetgryza Haar binnen enkele dagen verdwynen maakt het glanarpk en zocht is onschadelyk voor de hoid en verft niet Prys 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen rerkrggbaar bg J A CAT8 m den Papiermolaa Gouda Naar buiten franco per poet 15 et per flacon booger Vraagt eeo proef Tftn de echt TOEATES WIJK anbevoleD door de grootste geneeêheeren van het ha Mm Stein ErdoBéiije ntby Tokxj Hongarge Te bekomen t g C van VLIKT MARKT 156 Uitsluitend voor Oeabonneerden op oa GOUDSCHE COURANT naar het Franach ran Xavier de JMontépia 544 pog druk is aan bet Bureau dezer Ooarant te verkrggen tegen den spotprya van 40 eeut De voorraad is niet groot men profiteere dns van de gelegenheid De stukken over de crisis Ö stukken over de liatete Kamerontbiflding op Terzoek tad den heer Franasen TUI ia Pntte door de Rngeering aan de beide Kamers der Staten Qeneraal overgelegd trekken natuurlijk ieders aandacht Hoewel de tijd te kon geweest is om bedaard de stukken te lezen en te herlezen komt h t ons voor dat het den meesten zal gaan als ons die na den ophef die er Tan gemaakt is den bundel met eenige teleurstelling weder ter zijde legden Wat er in staat was in hoofdzaak tijdens de Terkiezingen bekend geworden beide stroomiogen in de publieke opinie die elkander bekampten Tindt men ook hier terug met nagenoeg dezelfde argumenten en beschouwingen alleen ontbreekt het critiekste bet punt dat ook den interpellant het meeste belang inboezemde meer lioht omtreit de houding van den minister Tak op 9 Maart in Terband met zijne uitlatingen den dag te Toren Ons bUd kan natuurlijk deze stukken niet in extenso geren het is dan ook niet ooodig daar ieder die gaarne deze mededeelingen leest zijn nieuwsgieiigheid teeds bevredigd heeft in de groote bladen van gisteren Ken overzicht van den inhoud moge echter hier een plaats Tinden waarbij niet gelet is op de volgorde der stukken maar meer op het historisch Torloop der gebeurtenissen Omtrent de vorming van het vorig ministerie deelde de heer Tak Tan PoortTliet in zijn rapport Tan 14 Maart jl aan H M de Koningin ltegentes het rolgende mede De heer Van TienhoTen door H M met de vorming belast Troeg de medewerking Tan den heer Tak Deze weigerde aanvankelijk maar verklaarde zich up den Toortdurenden aandrang bereid indien zijn beginselen en regeeringsprogram die Tan het nieuwe Kabinet zouden weien De beginselen en dat program zette hy uiteen in het schriJTen aan don heer t T dat in zijn geheel wordt medegedeeld De heer Tak wensohte de portefeuille Tan binaenlandsche zaken om Mn uitbreiding Tan het kiesrecht TOor te dragen kio Terre als de Grondwet toelaat en wilde het indienen zoodra het FEVILLET M De laatste eener Fasü e JNiur iel FniHci 51 U vergaat dat ik vgf en twialig jaar ben gO neen saaar hijita niet oader daa derti Ea een mariDo offioier gaat nooit door voor een beüig booolja Daar het vroeger ol later leek tot esabawelijk oei komen ion j verstandiger doen Artknr dsdel k te hutren fisD maand na den dood van mgnnrsg r Arthu alf soa dat niet verlangen Qmdat hjj vreest iel ta vragen dat niet naar e sia ia Maat irees vonekerd dal hfj t Tolslrekl niet aaogeoasm vindt te moetan waobten £ n onder ons gesegd is I vas jon ook volstrskt niet goM gsaisn ott de ikik lOo Isng uit Ie stellen Ia ded loop van hst jaar ton je van infichl ♦ nnnoo veranderen en ia dat geval Mu je gedrag hoogst afkeiltensvaardig lï n Daarom gaf ik je den el smeeBdan raad er dadelijk een einde n ta maken ten minste ah je niet de een at andere bjj godaohle koestert hetgeen mg onbekend is Sen bqgëdaekte wat bedoel je daarmede f 0 snqe doe maar niet alsof je mij niet begr pL Je kabt mq gisteren bekend dsl je doodeIgk verlfeM bent geweest op den heer Van Triohtvoorde Ik vrees dst je hem nog niet vergelen beat Ik aal hao nooit vergelen wat er ook gebeurt awr Ml ia dscd m da liaMe welke ik kern loa ontwerp zou zijn uitgewerkt en in gereedheid gebracht De aanneming er van zou een Kabinetsquaeatie moeten zijn Al8 dus de meerderheid in de Tweede Kamer weigerde er toe mede te werken of door zijdelingsche tegenwerking de behandeling wist te ondervangen zou door ontbinding een beroep op de kiezers moeten gedaan worden Tijdens de Toorbereiding moest aan een reeks Tan maatregelen gearbeid worden waaronder de finanoiSn ook Toor de gemeenten Tooraan werden genoemd maar zouder dat daarvan kabinetsquaestiën waren te maken Dit program werd door de Torige nieuwe ministers aangenomen als grondslag der Kabinetsformatie blijkens een onder den brief Tan den heer Tak geplaatste T rklaring Er werd biJgeToegd d t de minister Tan financiën nog in het eerste jaar de Termogensbelastiog enz en later de bedrijfsbelasting wensohte Toor te dragen B bet onderhoud dat de minister Tak op 13 Maart met H M had werd door hem afschrift van den brief en de Terklaring overhandigd toen hem bleek dat H M zoodanig stuk niet bekend was ofschoon hü meende dat H M indertyd door den neer t T tijdig en volledig was ingelicht Reeds in don Ministerraad Tan den 11 Maart waarin besloten werd het Toorstel tot ontbinding te doen in strijd jÉioen met het gevoelen Tan den ministOT fo TienhoTen die dan ook twee dagen daarna ontslag vroeg was toIgens den hoer Tak twyfel gerezen oi H M omtrent den loop der Kabinetsformatie in 1891 wel geheel ToUedig was ingelicht De tweede zaak welke in de oTsrgelegde stukken behandeld wordt is die of er aanleiding bestond in de aanneming Tan het amendementDe Meyier een reden te zien tot intrekking der kiesreohtontwerpen Het blijkt dat reeds op 27 Juli Tati het Torig jaar dus bij den aanTang der behandeling H M den minister Tak tot intrekking heeft gemachtigd Op 23 Februari jl was het gewgzigd pntwerp na lange beraadslaging in den Ministerraad eenstemmig goedgekeurd Daaraan meende de heer Tak zich te moeten houden toen hem bleek dat door de aanneming Tan het amende j draag ksa mats anders Egn daa een heriaaenng Uood d it Mgt men maar daarvoor oeslaat immers geen enkel bewgi Je hoopt missobien dst by tal lanigkseren Als ik die hoop nog koesterde ton ik Artknr niet Moo d babbea hem over een jaar ta hnwsn Dan had ik ronduit gewei erd hem m n woord te geven Merrouw Van Hansweerd trilde bg dis verkisring en begon te begrgyen dst ds niet reehtstreekscbe rrsgen ook slechts onvolkomen beantwoord tonden wolden tiet oogenblik was gekomen om den beslissenden slsg te tlaSD Dns ging sg voort ala do heer Vun TriohtToorde leefde Zou ik nooit huwen antwoorilde freule Bartan zoifder een oogenblik te aarsekn Wel zeker ja tandt met hem tronwen Neen evenmin hem als een snder Maar waarom heb je er Wn genoegen m mij te p nigenf Je weet Icoh wel dst kg dood is Msrisnne wss doodsbleek Haar taster vlak in bet gelest ziende telde tg plotseling op driftigen toon Budolf vso Triehtfoorde leifl Dat is niet waar riep bat jonge meisje Je zegt dat om mij op ds proef te stellen Hg leeh herhsal ik ja Ik verzeker t jeopmgo woord Heb je hem getienF Arthur heeft hén gisteren gezien en schreef mij die bigde Igding Hg u boven de wolken van blgdachsp onze arms neef aan vnand teraggevondan ta habbai want vont s a vertrek naar Ohina ment de bedoelingen der Toordraoht onbereikbaar waren ook omdat dan de wetgever de billyke aanspraken Tan den werkman upsettehjk over het hoofd had gezien Hy had Tooraf duideUjk zich Terkloard tegen wijzigingen die het beginsel der Toordracht aantastten Hy had lich tevens stellig Toorgenomen tegenoTer de Kamer de meest te gemoet komende houding aan ta nemen en alleen op het iniste o enblik nadat de meerderneid zich zou hebben verklaard zyn beslissing omtrent eTeatueel aangenomen amendementen te doen kennen De heer Van Tienhoren was echter niet Taq gaTOelen dat door de aanneming Tan het am De Meyi er het goTal aanwezig wal reeds by het optreden Tan het Kabinet als mogeUjk gesteld nl weigering of tegenwerking der Tweede Kamer Na aanneming met groote meerderheid van att 3 waarin de Begeering herhaaldelyk verklaard had het grondbeginsel der regeling gelegen t lyn meende by dat de Kamer zich niet ongeneigd had Terklaard tot oplossing Tan het vraagstuk in den geest van het ontwerp De houding van den minister Tak tegenoTer het amendement gaf den indrul dat het niet onaannemelyk werd geacht De uitslag der stemming op 9 Maart had een geheel andere kunnen zyn indien de voorsteller en de Kamer de latere verklaring Tan den minister Tak hadden kunnen Toorzien Dit was zgn indruk toen de Minister hem kort Toor den aauTaug der zitting zyn overwegend bezwaar mededeelde terwyl ook de loop der discussie Tan den Torigen dag hem Van TienhoTen dit niet had doen Terwachten De heer Tak deelt hierover in zyn rapport Tan U Maart aan H M modo dat toen hy op 9 Maart zyn Toornemen om na aanneming Tan het am het ontwerp in te trekken aan zyn ambtgenooten mededeelde dit bü hen allen instemming Tond behalTo by de heer t T Deze was van oordeel dat wetten moesten worden Taitgesteld in overleg met de Tweede Kamer in dien zin dat de Regeoringde weoscben der Kamer by het Tsststellen der kieswet behoorde in te willigen Later is gebleken dat aanvaarding van het amende was hg zeer bevriend nel oneen bnnrmsa vaa da ïazanleahoeve en h j heeft nooit termoed dst da heer Vsn Tnohtvoorde lo je smsak viel Miasckisa zou hg minder terredsn ejju als hg den toestand vsn je hart kende En vroeg of laat zal hjj et achter komen als Je tenminste niet Int bet besluit kllnl komen hem dadelg k te huwen Klize had hiertegen aieta in ta brengen Z weifelde nd Neen prevelde ajj ik kan je niet gelooven Als de heer Van Triehtroorde niet dood was zon rosn sedert ds masnd dst hg verdwenen ia over hem hsbben moeten hooKu sprsken WaaronF antwoordde mevrouw Van Hanawserd op gskoodeo toon Hg was in Sohotlsnd H j hsd toch wel bet recht om te reizen zonder san de heele wereld te vertellen waar h heenging Hy heeft geen bloedverwantaa Aan wie ton af dan gaeokreven hebben Noch aan jou noeh un mjj Biet waar P Neen teker niet maar Aan den paehtet van dan FatanjÉphoere of aan den pottiat vso tgo huis ta Psrgaf Daartoe bestond misschien nog miodsr reden Hg behoeft ssn ds mensefaeo die in tgn dienst sgn tooh geen rskensehsp te geven van zgn doen en laten Ik vfaag mij tksns af hoe ik zoo dwaas heb knonen zijn om die bsbbelpraatjea oit een provinoiesladje vso dokter Bertrsnd en de vermoedens rsn een portier geloof geslsgen te hebben Die opgewonden Artbar moet ziah thans wsl schamen zoo liehtTaatdig den dotfd TOfkondigd te hebben van een man dieanij op straat ontmoette toen hn van bier kwam Op straat 1 kaAaalda Zlisa gabaal wacUlii ment ernstig veriet by deoTtrigv ministcn zou hebben uitgelokt D derde Traag dia man in deitaUniB behandeld Tindt is deie of tr rtd $ hh alond voor een ontbinding De minister Van Tienhoven ontkrade haar omdat hy geen prinoipieel venohU zag en de leus dat met dt torige Kiféf het kiesrechtTraagstok niet b Tndig n4 was op te loMen niet geredttraardigd zon zyn De minister Tak gat echter an H IL te kennen dat nu eenmaal met m tindw Tan de Kroon een zoo uitgebreid kieirecht was Toorgedragen het wenscheiyk wai niet de gewone aftreding in 1896 af te wachten maar de verantwootdelyklieid Toor de beiliasing nrer het kieneoht au de kiezers te laten Met dit adWei heeft H M doh op IS Maart Tereenigd Ufschoon H M t de OTerwegingen waarop hot Toontel tot ontbinding berustte met in alleopziobteo kon beamen heeft zü tooh de maobtigHK tot ds ontbinding Terleend nwdat H iC na ryp beraad OTartiigd was dat ii da tegenwoordige omstandigheden een beroep op de natie da beste opMsing Vat om M een bcTredigende ngmag Taa het toe recht en tot een spoedig einde Tan de ontstane crisis te komen Den Tolgenden dag adriwerda de Ministerraad om het gevraagd ontiiag aaa den minister Van Tienboven te TsrlMsen onder opmerking dat na een tot Toor korten tijd ongestoorde en Tmchtbm samenwerking tot zyn leedweien ter xak Tan de behandeling der kiesrechiTOorstellen tustohen den Min t Buit Zaken en zgn ambtgenooten zich een Tenohil Tan geToeleo heeft geopenbaard hetweft in de tegenwoordige omstandigheden eene voor s lands zaken vereischte aamenwerkiog niet mogolyk maakt BmNENLAND QODDA 23 Jiui 1894 Aaa hst twea an twintigsta Jaarrwahf dst VronwsnvarMnisiog Tsssalaobsdaa oaUaaimi we het volgende dat bttrekkiag hoeft op ds atad onver iawooing leiyk HQu ksmel js wal is daarin voor vteaasds Hat laven in Fsriis ia rol van dargeijjka InevalUfhedaa Da heer van Triohtvoorda waa giataranABhtaod tanu S ekeerd HQ bad de Faaantanboave daa dag voor ea daod van aja aaklgaoooi variatM Uylaa da ramp in Schotland in de coiiranien Uy baalt aas Arthat gessgd dat h j plan kad one saorgan aas bezoek U koBMn brengen Hnigen I en tal ja beaa nntvaafaa r Zeker Ik kab geen enkele redea aas aiija deu voor UA te alnlten Ik zal ham niet ontvangen Ik wil kam niat sieu iJe bsot dns wel heel weiaif sekar van ja aaibdat ie zoo bang bent hem Ie oatmoelanr Elize antwoordde niet Dat zwegen stond gal k fflet een bekentenis Mevrouw vao Hansweerd vatte t ook zoo op en zeide tot lichselve dal baar snater een gevaarigke medeminnares kon worden De be tttigiagen van Bndolf stelden baar slechts tan deela geru t en zgn belangelooahsid sou wellicht niet bestand zgn tegen de vsnoeking ala Klize vaa badaltveranderde ea de erfenis van de generaal aanvaardde In elk geval was t vrij wat vantandigark BUolfgiet bloot te stellen san de verleiding en bel beeto middel om ham daartegen te beeebsmiea waa de gebaiaa verwaohtingen van Elize den boden in la sUao am bssr daarop te dwingen treoat ta soaken m AttkwJ Mevrouw Van Kanawaard aarselda gaea eoni £ mat de uilvo rtB fl ii It ié limk f