Goudsche Courant, maandag 25 juni 1894

aa achoBdar tarwgl da beide milideaa voor imeier bel gebrnik hnaner banden mllen moeten miaaen wanneer zg vaa hnnne wanden moehton haistollan Hun toestond is evenwel van dien aard dat men ernstig voor hun krea Treeai Engols Koster en Van Nqgleren ajjn naar hel garnizoeoa ho itaal orergebrackl en aldaar Terbonden Da commandant der artillerie heeft een scherp onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk bevolen werd op kaar Tanoak aanrol oalalag Terleaad ea ia haar plaatt benoemd mej ran der Gieaaa Door bel rerlrek Tan dan beer C CKaaap kwam eene raoature in het Collegie welka door de benoeming Tan dcB heer A raa Reedt Dortland werd Tervold Biiteilandseli Overaleht Het Hoagaarache Huis der Magneton heeft de wet tol inroeriog ran het Terplicht bnrgaIgk huwelgk bg tweede lesing aanganomeaeB daarna ook bij derde lezing met een als voorlaatato paragraaf in to voegen artikel san graaf Aladar Andraaiy waaria gezegd wordt dat deze wel de godsdiensipliohton onaangeroerd laat Bet artikel waartegen de Regaeringvwrklaarda geen beawaar to hebben werd met 114 legen 79 stemmen aangenomen De Engeliohe Natioual Liberal Fedaratton ia to Leeds rergaderd geweeel om orer het Hoogerbuia to beraadslagen Uil hel gahaele land waren de afgeTaardigdan 2000 in getal opgekomen De roorzittor ds Spenoe Wataoa noemde de tegenwoordige atelling vaa hel Hoogerbuia onhondbaar Hg stelde eene molie voor waarin de macht door bet Boogerhaia nilgeoefsnd tol verminking en verwerping vaa wettoljjke maatregelen aangenomen door da algevaanligden van hel volk oaveraeaigkaar werd genoemd met bel recht van een Trjj zelfbestuur dee Tolka en dal hel met die nacht uit moeet siJB Da notie ward aanalaamig aangenomen De heer Robeoa atelde aeaa molie Toor waarin de rsgeering werd mtftnoodigd aoo spoedig als doenljjk in deaa siltisg Tan het Parlement een vooratol ia to dienea tot opheffing vaa hal veto raehl der Lofda De heer Labouchere stolde eene deig ka motie roor met de bijvoeging dal het Haia der Lords nnttoloos en gevaarlijk Terdiaal g noemd to worden en weg moet Deze aiatia werd echtor verworpen en de oorspronkelijke molie met grooto meerderheid saogenomeB s Avonds bad er in het Coloaseum eene gmota vergadering plaato waar de bealaiton dar afip vaardigden onder veel loejniching wardea goedgekeurd De finaaoiaela beraadslagingen in de Itoliaansohe Kamer zgn iu vollen gang itoeda werd gisteren med edeeld dal de Kamer de graanreohton op fc 7 had bepaald Dit voorstel aaugeDQutSn to zien is een overwinaiagvoor de regecring tot wier financieele plaaneahet behoort Er waa ook eea vooratel om dierechton to breagea op fc 8 doch dat werd Terworpen en bel Begseriagavooiatol ward aangenomen f De door de Regaeriag oorgestohb varlMOging der soutbelsating ia met 301 togen 188 stemmen aangenomen Prins Ferdinand van Bnlgarge ea zgna gemalin zgn to Sofia teraggekaerd Tan eea rondreia door het Tontoadom Op boa tocht werden i allerwegen door de bevolkiag met de groototo hartolykheid begroet Aan een rertegenwoordiger ran een Par eh blad Terklaarda de prins dal Stombnloff geheel uil rrgen wil was afgetreden Het ia de derde maal dat hjj aldoa ajjn ontalag nam met de bedoeling aan to toonen dal hj oaniabaar was en om met daa to meer gezag opnieuw aan bet bewind to komen Ue aanlaidibg tol dit laatoto aftrwleB noemde de prins zeer karakteristiek Er waren bier ea daar moeilükfaeden ontataan bg bet innen der belaatingen en Stambuloff wilde er troepen heenzenden De minialer van oorlog vond dal de soldatoa niet beatond zjjn voor anlk werk en weigerde sgne loestomming StombalofT die geen grooto De politie in den Haag rerzoekt naaene de rronw opaporing ran Jacob Klok geboren to Noordwgk aan Zee 42 jaren bankwerker lengto middelmatig roorhoofd laag haar en wenkbrauwen donkerblond oogen lichtblaaw neus gewoon tanden gaaf kin rond haard aankomende aangezicht oraal kleur bleek postonr gewoon een weinig pokdalig gekleed met zwart stoffen broek grjjs woUen hemdrok bruin geruite stoffen jas blauwe pet met rechton klep eu schoenen met veters Bg wordt sedert 10 dagen rermist uit de echtelgks woning op het Geldeloote pad hofje Concordia 79 aldaar is Igdende aan rerTolgingswaanzio zwerft in Noord en Zuid I olland rond en is o a gezien to Voorachoton en in de Haarlemmermeer Sedert bet eleelrisch licht op bel Snezka naal ia ingevoerd waardoor da aohepen ook dea nachto kunnen doorraren is de dnnr dier doorvaart roortdurend afnemende De gemiddelde tgd Tan doorrariag bedroeg verleden jaar 20 uur 45 minaten per vaartuig terwgl deze tgdea in het jaar 1891 23 uur 31 minuten an in 1892 21 aar 16 minnton kadroegau Frederik August III van Sakaen reisde nadat hij paa aan de regeering was gekomen door zgn land en werd door boeren meermalenbeatormd met ameekschrifi n waarin zi uitvoerig schilderden hoe nadeelig het wild voorden akkerbouw was Bg eene jachtpartij iude nabijheid der residentie trad een boer op hem toe en reikte hem een geechrift over DeKenrvorst hield hel weer voor eene klacht overda geleden schade die het wild zgn bouwlandbad toegebracht Ug wierp een rluchtigenblik op de met grooto lettors geschreven titols n antwoordde kort Heel goed ik zal zedood laten schieton Bg het booren van dezewoorden werd de boer doodableek en met denuitroep Jeans Mariale zakto hg in elkaar Een kamerheer die er bg tegenwoordigwas verzocht den Keurvorst in het Fransch 00 genadig to willen zgn het geschrift nogeens to lezen wgl bier waarschgolgk eenmisverstond bestond En nu bleek het dat deboer agnen vorst rerzocht om peet te willen gn van een paageboren tweeling Lachendnsa da vorat ague vergissing goed en lietdaa Bo galokkigen vader met een rgk peetgeschenk van aich gaan In de Diergaarde to Aken heeft een reearto bat gewaagd om met behulp ran oppsaeers in de kooi ran een zieken gsbeer to gaan en dezen geTaarlgken patiënt eeu litorfieich medicgn in to gieton hetgeen hem na reel moeito ook gelukto waarna hij slechte met een oubeteeieuend wondje aan den vinger en tol grooto vreugde ran de bonderden toeschouwers de kov weer rerUet Baat beeft de ijsbeer er ecbtai aiet bü gevoaden want hg stierf den volgende morgan Begunstigd door het schoonsto weder had Donderdag in de Societoil Ons Genoegen het aangekondigde kinderfeeal plaato en wel onder directie van den heer Goorissen Balletmeester alhier met medewerking van de soa gunstig bekende Hof lUosiouisI den beer M P Okhuijsen uit Rotterdam welke bg deze gelegenheid op nieuw beeft bewezen dat hg voor de leiding van kinderfeeeton oobetaalbaar is Het programma waa dan ook zeer rarieerend en werd geopend door een vlaggen polonaise waarbij elk der kleinen een vlag ontving met inscriptie als herinnering aan het 40 jarig bestaan der Societoil Vervolgeoe werd er een Polka Mazurka onder directie van deu heer Gooirissen georganiseerd torwijl dese afdeeling werd besloten door een jubel polonaise met wandeltncbt door den tuin Alle kleine waren hiervoor getooid met een mato en de muziek van de Huzaren vooruit zelto zich de stoet in beweging I waa werkelgk zeer aardi qto zien hoe vergenoegd en ordeljjk de stoet zich voortbewoog en wjj acbtoreenvolgens eerst de muziek daarna zes kleinen iu paren loopende vervolgens een orkest van bigotfones vaandels met toepasselyke opacbriften en in t midden der stoet zelfs een soort troon waarop de Koningin van de stoet had plaats genomen gedragen door 4 personen negen passeeren Na afloop hegaren allen zich weder naar de zaal waar de heer Okhugsen gereedstond de jeugdige bezoekers met eenige tooveroummers to vermaken en ten slotte met nog eenige dansnnmmers en een in koor gezongen lied aangeboden door den Balletmeestor aan bet Bestuur Hst programma werd bealoton met de wonderpomp van Abraham Prikkie welke eerst wator en daarna rerachillende aardigheden voortbracht welke door den heer Okhnjjsen aan de kleinen werden nitgereikt XH GEZONDEN Wagner s wednwe rerraste onUugs baren toon Siegfried op diensrerjaardag met rgf rersjes welke zg roor zgoe lieTelingshonden gemaakt en de diertjes om den hals gebonden had Die hniseljke moedergrsp kwam ongelukkig in de krant eu rele Duitacbe en buitonlandaohe bladen doelen vaak met allerlei apottonde opmerkingen Frau Cosine s poëzie made Het ia nn gebleken dat het bekend maken van da grap to wjjton ia aan de onbescheidenh d Tan iemand die de Torsjea zag ze oreraohraef en aan een buitolandsch blad zond Merrouw Wagner zal de achnldige gerechtelgk Terrolgen Een zonderling toalament Een Weener zonderling een gewesen spoorwegambtenaar heeft bepaald dal zgoe erfgenameo twee derde gedeelte raa bet jaar moeten reizen op Oostenrjjksche spoorwegen ton einde de wgze ran Terkeer den zedelgken en stoffelijkeu toestond der werklieden de roorzorgsmaalregeleu tegen ongelukken ena to bestudeeren Eeu aitvoeng verslag moet alle drie jaar aan de centrale administratie worden gezonden De erfcnia schjjnt niet onbelangrgk to zgn wanizg is trote die voorwaarden aanvaard Er wordea ia Spanje elk jaar ongeveer 290 stierengevechton gebonden waarbg 1000 slieren en minstens 3500 paalden gedood worden Te Madrid houdt men Paschen tot Allerheiligen iederen Zondag en Donderdag stierengevecbton op de Plaza do Toros waar plaato ia voor 14 000 toescbonwers Hel vermaarde Spaansche volksvermaak ia nog veel to zeer geliefd dan dat het roorstol door den Kamerafgevaardigde Arila naaraanlieding ran Espartoro s dood gedaan om de aliarengeTechton bg de wel to rerbieden eenige kaaa vaa alagen heeft Trifland en TriJUmd beteeging Mgn eersto sehrgven Vaa eea kleine toeliabting van de padaoekers Daar de meesto lezers nog weinig of nieto van die beweging afweten wil ik het doel en middel eeaigzins neerschrijven Het doel der Vrgland beweging is de oplossing der sociale kwestie Der e oploseing moet nn mogeljjk sjjn wgl lo De wetenaehappelijke intensieve bebouwing van den bodem en de nieuwe machinale grootindustrie overvloed voor allen kunnen geven Dit ia nnowkeorig berekend 1 2o De meerderheid van bet menschdom hoog genoeg ontwikkeld is uit eigenbelang te kunnen en dns ook te willen werken volgens een stelsel van geheel rr en Irbeid onder waarborg ran het genot der rolle opbrengst erfan Hierroor getuigen zonder uitzondering alle Toorbeelden en pleit ook bet gezond verstand 3o De meusch beter wordt allen onder betore lerensomstondigheden armoede de bron is aller miadaod deugd een natuurlgk geTOlg Tan eerlgke welraart waaraan de zedeknnde niet de minato tw fel meer orerlaat Zoodal dus de gegevens voor grondige hervorming alle aanwezig zgn in deze maalschappg Alle behalve de hiatot doch niet de miaat noodige voorwaarde de wil door overtuiging bg de geeatolijke meerderheid En daar deze oiet dan in refn toekomat mag worden verwaohl van de afleenige propaganda van bat woord wel echter van den ooweerstaanbaren invloed van bel voorbeeld wil de Vryiaudbeweging als middel tol da oploasing van hel maatachappelijk vraagstuk eene lÉolonie stichten ingericht naar genoemde drie stollingen als hoogste wetten Dns Vrgland is v éi verre van eene utopie integendeel de hechte wetenscbappelgke brug over den ttraont van behoudzucht gevoed door negenbsid voor het leger koestort en w koa vermoeden hoe de pnns er over zoa pHna was verstoord hg beklaagde zicti over inbraak op zjjn gezag en zond per tolegram zgn oalslag in vertrouwende dat de prina als gewöoo lijk bem aan bel hoofd der nieawe regeering zou stollen Maar dit gebeurde niet De prina ontving hel tolegram aan ds grens toen htj van de begrafenis ajjner zostor to MOncben toragkeerde Alleen redenen van deu meeM gebiedenden fard konden bem doen bealuiten to scheiden van dan alaatoman dia aan het land onvergetelijke dienaton had bewazea ea deze redenen TOnd Aa prins in zgn liefde Toor hel Tolk dal hem zgn geluk en Trede bad toeTertronwd Er beatond orerigens gaan oneenigheid tusscban hem en Stombulofil Den laatoton tydi aldus giag de prina Toort gSToelde Stambuloff dat hjj grondTailoor Na acht jaren van eene regeering ala de zjjne WM langzamerhand de jniato appreciatie van menscliea en het begrip van ga matigdbaid dal tegenwoordig de bwia ia ran eene duurzame politiek in hem TerslapL Hoa dikwijle heb ik getraebt bèm tot aadeakaa to brengen hem tomg to leiden oo dea recbleB weg I Ik sprak hem ran grondwett eonsideraliea Ik drong er bjj hem op aan da hij Tooni htiger zoa wezen in zgn financieele politiek ik toonde hem het geraar ran zoovel nuttolooze onderdrukkingen en wreede handelingen Tan het apionnenstolsel dat ovaral bestond en ren het jammerlgke wantronwea ia alkander dat hg aldna aaaide adar aaa volk hetwelk d t to dielrt bjj zjjo verledeo Directe SpoorwegverUiidlDj net GUUUA Zomerdienst 1894 93 AaoKevaogeo 1 Mei Tyd van fireenwlck Oi 40 11 M II M BOtTIIBaH 41 U 1T ItMIi a W I l 10 01 i ii ia 47 1 M 4 40 SIM aaaa sovoi sUa el 4i7 a07 4 a lt 1 4110 1811 1 11 16 1 18 I IS 1 41 8 414 114 41 i l77 8 0i IM aouDA OKN atas 7 101 40 I OI 0 17 10 40 11 11 11 11 l Ol l t t iO a lt 4 4i 1 17 t M 7 1i l ii 4 4 7 0 1 49 7 11 l li i Tl 1 04 7 1 1 00 0l Til i li a l8 10 1 10 18 11 08 11 41 i lO i 45 I ll 4 13 4 41 i lO i 47 7 41 i li 10 10 10 1 UTKECHTOOBDi Ulreohl i ll 7 80 1111 14 11 01 ll tO 1 11 8 10 S il 4 41 ll I OO 8 010 84 Woerden 8 i8 8 11 10 18 18 84 4 18 1110 lUudeester 7 07 8 1 10 14 ll 4t 4 14 l Goud 7 10 8 SI 0 84 10 17 11 08 11 51 1 11 8 17 8 60 4 87 8 10 7 08 8 41 81 11 07 IHSTEKDi H O O D D 1 AnsterdsmO 8 I I 40s 11 10 11 17 1 40 4 10 4 10 7 1 4 AKstoidamWa l i 1 11 I ll 11 11 11 41 l li 441 44i 7 H 74 04 1 M 1I 1 114 I N Jt 141 I II IU Een bruidegom van 19 en een bruid van 20 jaar to Amsterdam zonden zich Woensdag naar hel stadhnia liégeven om to trouwen Een oom vaa den 19 jaiigenbmidegonwlf gehuwd en vader van een zevental kindAn me dns raa eenige ondervinding mocht spreken Bam s morgana tga 19 jarigen neef eens flink onderhaaden wees hem op den gewichtigen slap diea hg giag doen op de verantwoordeIgkiC id dia £ ü op zich nam en raadde hem ernstig en in gomoede aan zich nog eens to badeakai ZHW 7 t i 01 Ki UJ o Toerh il07 O ia 11 1 Ui a ie le i aUaia lai 0 18 10 07 ll M 11 4111 111 48 1 17 8 81 4 11 i li l ii 8 41 7 4 10 ik Ol Di UTBlCHT Ooada l ii i loTti i ll ItJ li 10 81 11 41 I M l ii I ll 4 47 i ia 1 87 7 4i 8 88 10 14 10 18 Oads 8 10 8 14 11 00 1 87 i 87 7 10 10 17 Waeidea 8 l 7 01 i ll jPll W I 4II 11 1 04 i 4i i ll 1 07 I IS 10 88 VIraokl 18 7 111 11 1 41 l i 40 11 ll 4i I IO 8 08 i M 1 80 1 1 8 11 t ii 1 18 0 11 10 1811 10 aoDUi auaTlkfiiii lO Ots lO ii 11 11s l ila 4 47s i ll 7 4i 10 14 A9 U 11 11 h L40 i4i Mi 4 tl le II U U UI U Jt 41 U4i Ooad bMft am mtlnlOT TM ia twM hootragdm twoeieam ub mtkloon kecrda d CorrmpoudmU 118 siti TosrU uiid tg f 14 oor d FoadfkH m uu Arnhem en den HMf kim t 10 op MTnigen in hM bludje We ugen gMma dtt Qoads helwelk op Sltnfawpiioh gmad gewaoal k niet tra mUaim tUul by gsmeentM tui gelgke grootte deM nnttige rareeoigiog nog merr moge be aBitifHi j dat er ipoadig alhier aane afdaeling moge geraitigd wordan Cormpondente alhier ii meTraa Van Dargan IJiandaora Erekink Buegmn In een rolgend onmmar komen wa nog aana op data Veraaniging tarag Oua iltdganoot F B Wenrman ia gaalugd bg bet eiamen Toor Machiniat Learling bg de Marine la Uallaroataloia Heden morgen Khrok in bat Bloemendaal aan paard roor een wagen met kaai geapannen u d l kaaa wagen en paard iu de iloot taraohl kwamaa Spoedig waa paard en wagen op bat droge waarna man de kaai 60 itnki taaft opgebaggerd Naar man farnaamt it da pokiyder li te Maoidraohl heretallenda doeh ongalnkkig ign ttdart da laatata dagen drie kiodenn ran ham door de pokken aangetait tarwgl men ook Voor bat iarda tbnii bariodenda kind vreest Da twee andere kinderen wonen den laatateo bg amilie in Woaatdag bad to Baanwgk de aanbesteding flaata ran bat gemeentewerk Inaohrgrara wa Twr bat timmerwerk P Mac Daniel te taenwijk TOor f 370 C GroaneMsbeT te imwik oor f 892 Vow hat aehildarwerk J Boogareen te Kaaaw8k oor t 811 J Biueo te Raanwiik WW tm I VoMt het metaalwerk C Bontebal telteenW$k TOOT f ISO Aan da laageto ineohrgrere werd het werk Mond De begrooting wu i 835 Voor de racatore ran onderwgwr aan de atbool op Niaiiirdorp hebben idch twee aolliéitanten aangemeld nl da heeren M Bontantal fM Gooda an H O Vogelaar oit NieuweiiiMon dia nitganoodigd zgn op den 2b Jnli K a roor da khuaa to komen werken Da Mllaeto Toor da gewapende dianit beeft M Haaa4raebt opgabraeht da torn tan f20 24 Da Opbrangtt der booilandferhnring 21 Jni 94 to Uargsmbacht door Notorit Mahl tode gehooden ia aldna Voor den polder Bargambaoht I 360 t n I 607 in 1893 Voor de B Q armen ran Barganbacht f 828 tegen f 1323 in 1803 Xao perceel houilaod ran de heeren D Oomi A H da Jong liggende aan den Lekdgk te Bngaabuht bracht op f lU Dinadag rarmaakton ticb to Ammerstol eenige klndaraa op de riaacherg Ken hunner kreeg doni en begaf aich naar de ririer doch daar da kant itoil en door de natte klei Ke r glibberig wae riet het kind to wator Gelukkig Mboot dadalijk tm rimoher tor hul wien bet Btet londer grooto krachtointpanniag mooht alikkei be lind to redden a ii t 4l 4 t U t U t lt M 7 i 7 4i T ii In de to Ouderkerk a d IJsel gehouden m adaring ran den gemerntoraad werd onder 4a lofekomen atukken mededaeting gedaan ran aana bealiuing ran den Miaiater ran Fin op bat adree ran het gemeeutobestuur om den rgkaontraoger to erplichton iu daiegemeento to oM as kaatoor to haiidM De baaliaaing xluidt dat geen rnldoende tormen agn gerfladan om ran dan aedert jaren getolgden regel af to wijken Daar deaa regel een ler ig lattoidaa t t lo 1 11 t ii i M el i ii il it Battordam 11 01 u io Iav ll 7 4 I M BL Kr 7 47 l li l li 1 14 i aa 1 18 Ji Oeada t Awaeidaai Wa T i iBslirliB ai 1 14 Nlaawarksfk MaaidiaaU kiaida ngal ia woala raada ia bet adrai wu aangetoond bad men mogen rerwaebton dat daarran aindelgk eana a ewekan sou worden Ofergalagd en goedgekeurd werd de rekening Tan het bnrgerlgk armbaatanr orer 1893 bedragende in ontraogit i 1250 47 en ie uitgaaf f 1239 41 Drie reclame tegen de aanelagen in dan hoofdal omilag warden behandeld en afgedaan waarna oog bealoton werd mede to werken om bel leren to renekeren ran den werkman belaat met de berttolling nn den torenapito tegen ioraliditeit en ongelukken door de betaling ran de helft der daaraan rarboadan koatoa In de vergadering ran beatour en ingelanden ran den polder l Beiertche op 18 Juni 11 ia de rekening orer 189 3 raetgeateld in ontrangit f 3020 aa nitgaaf I 2124 88 batig tlot al K f 195 12 De bearooting orer 1894 raamt da ontrangaton op f2407 97 en de aitgareo op f 2406 82 batig elot f 1 15 De omaUg per HA bedraagt f 3 Woenadag 4 Juli a e tal da Seboonliorenacba Counnt 25 jaren habben bettaan Te IJielitoin zal ranwege de afdeeliog ran bet Qeoooteehap roor X aodbouw en Kruidknnde in da prorincie Utrecht Donderdag 2 AuguituB e k eene tontoonalelliog orden gehouden ran paarden rundree eu kaae en daarna eene ringrijderij met paren op tweewielige rijtuigen De uitgeloofde prgcan bedragen to zemen meer dan f 600 Jbr De Bauito beeft tot H M de Konin ginRegentea het rerzoek gericht to mogen worden ontharen uit igne betrekking Tan adjudant ran H M da Koningin en het leger met penaioen to mogen rarlaton De beer mr J D Veegeua lid ran de Tweede Kamer rroeger adrocaat en piocnreur ja in de heden gebonden zitting ran dan Hoogen Raad weder ala zoodanig baMigd Beden lal door leden ran de financieele afdaeling raa Oed Stoton ran Znid Holland een adminiatratief onderzoek ton raad huize to Sohiedaui worden ingesteld naar aanleiding Tan het tekort in de ka Tan den gemeentoontranger thana in hecbtonis baitongewoon Politieblad Tenocbt de offloiar ran jnstitia to Amatordam da aanfooding W Tuinburg 50 jaar geweien oommiatarie ran politie to Hilrenum iwaar gebouwd blond min of meer roaaig kaal op bet midden ran bet hoofd tegen wien door de arrondliaamentrecbtbank to Amatordam reehtoingang met berel tot geraogenneming ia verleend all beklaagd ran diefeUl door middel ran raleoba ileutoU ran de narolgeode geldewaardige napieren toababoorande san den Algemeenen Nederlandacben Politiebond tl ll li lOJi ll Oi ll ll ll U H ll Ot t U MT 1M i 07 7 4 0 87 ll Oi 11 1 4i 4 11 i lt i il 4 7 10 10 11 48 Eaa pandbrief Uoll bTpotbeekbank k 4 No 09067 groot f 1000 een nandbrie Utreebtache hrpotbeekbank tk 4 No 1442 groot f 1000 twee paudbrieTen Utrechttebe hypotheekbank a 4 1263 en 1964 elk groot I 1000 een pandbrief Bollandsohs hypotheekbank a 4 serie AA 02924 groot f 1003 certiScaton N W Schuld elk a Si pat uo 233 420 2266 7293 elk groot f 200 i 2 obligatiën Gem Crediet elk a 6 pot no 7043 en 7U44 elk groot f lUUO 1 paadbritf Holl Uypntheokbnuk a 4 pot no 4992 groot f lOOÖi 3 pandbriaren Holl hTpotbeekbank alk in 4 pel serie AA no 08408 32547 en serie A no 8423 elk groot f lÜOO i 1 obligatie Oam crediet a 3 pcL no 5390 groot f l OO i 3 obligatièa N W schold elk a 8 pat ae 23057 11492 16498 alk groot f 1000 1 pandbrief Holl hypotheekbank a 4 net aaria J J J 665 no 46194 groot f 1000 1 abUgalie N W Schuld a 8 pet Bo 2025S groot f 1000 2 oUigatUa N W Schald elk 3 pat no 15991 en 5531 elk groot f 1000 Bg aanbonding renoekt de officier ran jnstitia Toomoemd baridtt De dame dia jl Maandag op het Plein to sGraranbage door da electriseha tram werd orerreden en wier been geampnteerd werd ia in het gemeeate siekaahBia aan da goTolgea bei waken Zekere P Toorgaraada ood oaeier in Belgischen dienat to zijn en laatotolgk woonachtig to Amly bg Maaatricht waa tegen Dinsdsg gedagraard om roor den rechtor commissaria to Muaatricht to rerschgnen ten einde to worden geboord orer eenen brief die by een der Luiksche anarchiston is geronden P schgnt redenen gehad te hebben om aan die oproeping niet te roldoen althans hij is tot heden spoorloos rerdwenen Qistorenmiddag circa half één geraakto een meiaje san drie jaar te De Kgp in de baren Niettegenstaande alle aangewende pogingen bleek bet niet meer mogelgk bet leren op te wekken Te Maaatricht heeft gistoren nacbt een brutole diefstol met iobrnak plaats gehad ton hoize Tan den horlogemaker Hertzberg wonende Kleine Staat eene der druksto straton ran de stad ft ruim 12 uur werd eene grooto spiegelruit narbrgzeld en ran de daarachtor uitgastolde gouden horloges een zesUl ontrreemd De slag rernorzaakt duor het Tallen ran do ruit was zoo geweldig dat selfi de bewoners der aangrenzenden straton uit bannen slaap werden opgeschrikt De dief die alleen het ondersto gedeelte der ruit met zeep besmeerd en niet op bet iorallan dar geheete rail en den daardoor reroorzaakton slag gerekend had was gliogs ontrlncht Door een toegeschoton politie agent rarrolgd wist hg in het atadapark to ontkomen De Tolontoirs sergeaaton ran de militaire school to Haarlem uit hel Ie studiejaar worden op laat Tan Ministor ran Oorlog met ingang Tan 4 Juli a s roor den tgd ran twee maande gedetacheerd gedeeltolgk bg bet 3e regim infantorie te Bergen op Zoom en gedeeltaliik bjj het 6e reg inf te Breda om zich melf de rerachillende diensten bg den troep op de hoogto to stellen au gedurende 14 dagen de menage te Toeren Daar het den sociaal democratischan bond ran apoor en tramwegpsrsoneel niet gelukt ia to Venloo een lokaal te krggen om to rergederen zoo beeft het bestuor boslotou op Zondag 24 deaer to 10 uur v m op de beide nabjj Venloo eene samenkomst te houden ten einde eenige belaugrjjke zaken der afdeeling Venloo to bespraken De financieele commissie roor de feesten welke to Ngmegen hg gelegenheid ran de opening ran het nieuwe station zullen ptaato hebben kon in de gistoreiiarond met de andere oommissiën gehouden rergaderiog mededaelen dat zg reeds eene niet onaansientjike som heeft bgeangebracht Wordt die commissie nu hg haar rerderen arbeid niet teleurgesteld dan staat 008 eoii luistorrgk fee t to wachten Hat ontworpen programma bevat een optocht een avondfeeat op de ririer de Waal een avondfeeat mat rnnrwerk enz rolksspelen 6paBtara muzieknilToehogen enz Voor elk onderdeel ran het programma baatl zicb eene commiaaia gevormd 1 14 1 14 l tl 4 0 4 17 i 04 i ll l t8 1 0i 1 1 l li l ii 4 10 e o o o 1 1U l JO 1 4 l ii i ii o i ii li l U 40 a 4i 10 18 lO iO lO M 10 41 Voorb 1 84 N d L di ia Z ïerr 08 Bl Kr t l4 Zev l n Omds ior i Om petroiennlampen belder to laton brasdan ga maa aldna to werk Mea neemt een stokje kamfer ter grootto ran aan gewone hazelnoot maakt het fgn en doet hel in de peer waar da petroleom iu gegoton ia De lamp lal helderder brandn da rlam raalig blgren alaan en met istoomen De opg garen hoareelbaid kamfer is roldoeade roor twee weken Beweegkrachl die geen eentkost De boot Tan geheel nieuwe coaalrnetia werkt zonder koeten randen heer W Kooy to Hnizen welk vaartuig to Aaatordam in dea DnitocAmstel ter bezichtiging heef gelegen ia langs den Buitea Amstol naar Rotterdam gealeapt om van daar naar Kogelend te worden overgebracht Het gedane bod voor de nieuwe uitvinding moet met f 10 000 verhoogd en tot f40 000 gebracht sgn doch hal is door den eigenaar niet aangenomen Terwgl een echtpaar to Alfen Oalderlr nd afwezig waa genujtton bonne twee kindetaa al spelenden te water en rerdronken Men kan zich de smart rooratellen der ouders die thuiskomende hunne lieTelingen oiet meer terugzagen Later heeft men beide Igkjea opgeriaeht Men schrijft nil Drente Het is tegenwoordig weder de tijd dat da Dreutsche beideacbapen alvoreoa ag worden geschoren gewasschen worden Dit is het werk van de aankomende jongelingschap en ong huwden mannen van om de 20 jaren In grooto kudden worden de schapen naar eene plaato bg een stroom kanaal of walerplaa gadraren Op eene niet al to diepe plek wolden de dieren daar in het wator gereinigd Voor Tele landbouwers is dit eene aangename bezigheid Zg moeton natnurlgk zelf mee in het wator en roor verfrisscbing wordt daarbij gewoonlijk een goede borrel jenever gedronken Opgewekt door den storkan drank belust op avontaren of om sgne kunst in het zwemmen to toonen dat de meesto veeltgds niet kennen waagt menigeen tich dan dikwijls in de diepto en stolt zijn leven roekeloos in gevaar Geen jaar gaat daa ook Toorbg of men boort ran ongelukken van vairdriuken bg hel schapenwassehen Zatordag jl is to Hgken bü Beilas bgna weder anlk een droerig ongeral to batrenren geweest üen der jongelingen waagde zich met een schaap to rer ran den kant in hal Hijkarmeer en zonk weg in de diepto Zgae makkers stonden radeloos geen ran ban rartrouwde zich op zgn zwemmen Klkaddar storig bg de handen vasthoudend waagden de voorsten zich in de diepto en hadden het geluk hun makker op bet droge to brengen nog TÓor dal de lev ageeston geheel geweken Met een eitra lreib kwam gisterenmiddag een gezelschap van 38 Amerikanen nil Boaton die in 162 dagen eene rondreia door Earopa maken to Amsterdam Het gezelschap 25 Februari to Oibraltar aan wal gestapt en na een uitotopja in Marokko bezocht aehtoreenrolgens de verschillende landen van zuidelgk Europa De oovermotide reizigers kwamen van Kaaien blyven twee dagen In Amsterdam waar zü in hel sAmstol Hötol logeeren bezoeken vervolgens s Gravenhage en andere voorname steden van Nederland en Belgig en denken tegen het einde der maand te Pargs to komea n M lUO iu 1 1 U 7 07 7 17 T 4 1M 747 J IXM i ii F al 10 Er beeft to Helder een ernstig ongeluk plaato geliad waarmede waarschgnlgk drie meoaebenlevens gemoeid sullen xgn Tydens dasehieloefeningen met awaar geschut door de artillerie op de battory Kaaphoofd gebonden ia een geruide granaat op het oogenblik dat deze in den vuurmond werd gebracht door eene tot nu toe onbekende oorzaak gesprongen met het noodlottig gerolg dat een sergéanli een korporaal en twee miliciens tot de bediening van het kanon behoorende werden getroffen Da sergeant Wolda bekwam aleehto eene onbeduidende hoofdwonde de korporaal Engels en de miliciens Kostor en Van Nngtoren echtor werden zwaar verminkt Engels bekwam hoofdzakelijk verwondingen aan borst onkaado acheidaade daae oaae jaOBanreiald van bel rgke land van algemaena vrelvaarl genot voor allen vrgbeid als bet hoogsto goed Dankzeggende voor de plaalaraimto teeken ik mjj 8 Da woorden blavaa niat onder invloed en de jonge broidegom aag van ign baweiykaplan af Hjj baaslto zich om naar zjjn werk to gaan en zond zgn bruidje in de Gerard Dousiraat een briefje waarin hij baar vaa zija plan om hel huwelijk nil to stellen mededeeling deed Dal tierdoor rrg wat oBtolellenia bg daturnlia van de brnkl werd toweeggebrachl iate begrgpen ♦ van den toestand der Gemeente Gouda over 1893 Aan het Verslag van den loaatand der Gemeente Gouda over 1893 oatleeoen vrg nog het volgende Armwesen De toeetand van hel Armweaen verschilde niet veel met vroegere jaren De lage prjja der levensmiddelen eoowel ala die der brandstoffen werkte daarop gunstig waar echter tegenover stond dat verscheidene ziektegevallen ruimer bedeeling noodig maakten Toch was over bat algemeen de gesondheidaloostond der armen niet ongunstig Instellingen door of van wege de Gemeente beheerd of gesubsidieerd Onder deze instellingen moeten da hierna genoemde worden gerangschikt Bet KJndtfimt JR Ie Het Burgerigk Armbeatuur dal onderstond verleende onafgebroken aan 48 bniageiintten en aan 21 afzooderigk levende personen tgdelylt aan 78 hnisgesinnen en 19 afzonderlijk levende personen Gedurende bet jaar zgn in getieeakundige behandeling opgenomen 888 huisgezinnen en 169 afzonderlijk levende personen Er werden 91 consenten tol kostolooze verloskundige hulp afgegeven waaronder 5 aan ongehuwde vronwen De bejaarden of dnunaan bedeelden ontvingen onderstonning in geld doch aan de meesto werd daarenboren brood verstrekt en tijdens de wintormaanden soep en turf Niettegenstaande hal getal bedeelde personen ieto grootor waa dan in bel vorige jaar waren evenwel de uitgaven aan bedeeliog in geld f 50 minder Die vermindering is een gevolg van het overlgden van enkele ouden van dagen die eene vry hooge bedeeling ontvingen De beetedingskoston van personen ia hel Nederlandsche Gasthuis voor ooglgdera to Utrecht waren ruim f 15 minder dooh daarentegen waren de koston van aitbeateding van kinderen en oloopende gezellen mim f 50 hooger dan in het vorige jaar door het grootor getol dal geholpen moeat wolden en omdat van enkele kinderen hel daarvoor tottieelane bedrag niet toereikend was De koston van voeding naohtvarblgf en reisgeld ton behoeve van doortrekkende personen die door de politie worden gehuisvest waren ieto minder dan in het vorige jaar Het getal deelnemers in bel fonda van de Vereeniging was ieto grootor dan bel vorige jaar Toen bedroeg bet getol personen 339 die tezamen aanbrachten f3331 65 thans was bet getol 350 personen met een bedrag van f 3459 75 Ia de laatoto jaren verminderde de belangstolling in het fonds aanhoudend op de vermeerdering in dit jaar was misschien van invloed dal de werkman bg aanplakUIjetton op hel grooto belang van deze zoo nuttige instolliog werd gewezen Met hel verstrekken van voorsohottoo op pensioenen van de land en zeenuchl waarvan het bedrag ruim f 150 hooger was dan iu bet vorige jaar wordt steeds geregeld voortgegaan Daar het wator ait de waterleiding voor ouvermogende personen zonder vertoon van walerleidingskaarl verkrygbaar is gestold zjjn gedurende den loop dezes jaars geen kaarton afgegeven Er kwamen geene klachton van arraaa ia over geneeskundiy behandeling Het Armbestuur leed een groot verlies door den dood ran Dr A Romegn die gedurende 45 jaren daarran een verdienstolgk lid was In züae plaato werd benoemd de heer H J de Vaogt Daor de Berbenoesing van bel dtradead lid onderging bat Collegie geen verdere verandering 2o Het Vereenigd Woea en iEIemoaaaBiershuis Hst aantol verpleegden dat op 31 December 1892 onder voogdü van Begroten stond bedroeg 74 In den loop van 1893 werden 7 weezen en 8 verlaten kinderen in hel Gesticht opgenomen 4 werden wegens den bg de Verordening voorgeschreven leeftgd ontolagen coodal aan beteinde van het jur 85 kinderen verpleegd werden i De gezondheidstoestand waa over het alge meen gunstig to noemen Van bet onderwgs werd trouw gebruik gemaakt n der Terpteegdeo LeenderI Groeneweg déed met gunstig gevolg zgn examen voor de Bjjkakwaekschool to Haarlem Over het gedrag der verpleegden Tie niet f e klagen De toeatond der gebouwen der kleedjng en van het bedde med is zeer goed De voeding is ook voldoend sj BAer Aan mej Baainuider ó iahetgeaticht j