Goudsche Courant, maandag 25 juni 1894

93ste Jaargang No 6380 Dinsdag d6 Juni 1804 goiumië loiiBAfr Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letter worden berekend naar plaatsruimte Insending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgfave dezer CJoorant geschiedt d a g e 1 j k met uit7X ndering van Zon en Feestdagen De M s I er dne maanden u ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlflke Nommers VLTF CENTEN Sociëteit Oi S GE OEGEI TE O OTJID i ZONDAG MJUm 1894 HARMONIE CONCERT nam JM Corpt atat Mmihanten van het 4e Bt onder directie ran dea Beer W rAii JLAXVASO 7 VVB Qroote Verlichting 7an den tuin door den Heer U P OZHÜUSEN Bof Ulntioniat te ROTTEEOAM Te Middernacht Buitengewoon Prachtig TT TJ TJ XS TXr E Temaidigd en af te iteken door de Fi ma G 1 RDISCB Kon Ked Pyroteohniaohe Fabriek te Utrecht H H Leden hebben VRUEN TOEGANG Sntrie roor Damaa M Oenk 7i eBd lingen f 1 00 per penoon Eolla dsclie Maatschappij van Landbouw AfdeeUn g GOUDA en Om streken S JAARLIJKSGHE EU GELEGENHEID DER TENTOONSTELLING 10 13 JÜLI en de VRIJE PAARDENMARKT op yrijdag 19 October a s Pi ijs per Ix t 11 Lotenl voor f 10 te bekomen bij Ha BRl I M IN en Zn Un eTiendeweor D 60 en in het Café HAÏÜiKINIE Ma kt j0 tiMi om tSM twthHr U i i f w ndk ai nrkMd B t wm ïn pKekt dit U doM M ik bw Hkir drt It ik ar Di t gwMit mu Mnlnloff nadt Ung wo g fallMi aq Bi il dM nu gtfklica door igi eigm wbald ond r daD druk tm Iwt lang mtdaoafenda gang Da kraat a Ttrloaiog da algamMoe nogda waarmada ign rat v rd bagroat larann Bg bat bawö dat ik ofataankoaiitig dan wil daf oatie hab gahandald Ik hab maar dan 30 000 talagramman oattangan waarin ik da twaada batrjgdar daa landt word gaioamd c Burgarl k Btanit OEBOBEN 22 Jnai ComalU Jobaa Hiahaël ondart H an daif Eng an C M da J ng 2 H Jacobui Pietar oudan P Tan IjOou en J Eytkoot üVEttLEUEN 21 Joni A Bax bnit r nn F Tt dar Pk g 30 i 11 28 D Dongalam 71 j ONDÉETBOOWD 21 Juni M Boot 39 j an W A Sloitar 32 j J Earlaod ta Knmpan aan da Lak 22 j an 1 Blok 19 j J A H Tan da Panordl 43 j ao X nu dar Maar 80 j O ran Uoob U j aa N Bloot 33 j B Wolfan 20 j aa l da Koniig 2i j Wagant vergimorderd HalMom worden da mttt 0 l KOHTlllO V BKOCBT L m OS Aa a z r Bears van Amslerdam M JUNI Tor kn lotkoara it 8 1 l ii IMV iVi Vi M i l av 104V 81 M ia mm 110 V eo 87 i 100 l 81 Bit 110 1017 87 loiv i y a loav 101 117 1 aov 10 f iioV 1M 104 4t 0 n lasv 141 148 IV w lil lOI Ill laal M 4 l V4 nil i ♦ v at e 11 IJi f li y p 71 n UI 100 M e 80 11 184 iöa mm 10 l l l w 101 m 1141 TV ITnnuiin Cart Kad W 8 1 I dllo dito dito S dita dito dllo 9Vi Banal 1 OM QomU lMl 18 ItAUl In lir fiat 1IM 81 I Oaanaa OU ia papier 18 i dita iniilrerlsat NaTsetL Oblia nut tiokel I dila dlla a ooilin OU Om la 8ane dito Uaeoui 11811 4 dila bü Both 188V 4 dllabüHopel89 li0 4 Uilaiaaoud laaa USi e dito dita dito 1884 t truui Ptrpat Hhuld 1181 4 Tnua 0 pr oiiT ietn 1810 4 aae leauiiiKMriaD ita leeuioK Mrie C iBUAra Ear ütc obl ia l t Mauw OW Buit 8cli 18tO I TaiiaiIIlI A übl 4 onbep 1881 AwrusAM ObligelieD l l l SVl lomaDAll Bte l leen 1886 SV Kn TT Aft Htndeln uud Aiandab Tab Hii CertiaixUD DeuMtattabappij dito Ank HTpotbaakk paadbr 4 Oalt M der Vonlaal eud t Or HTpotkeakb pudbr 4 Nadarludeoht Uek uid Kid HandeimtttKib dllo N W ilPu Hyp b p dbr I i U Hypalkeakb pindbr 4 Ulr Hjpolheakb dito 4 OoaTMi Ooet HonK buk und ftStl ll potha kUnl pendb 4 AvaaiEi Kauit bjrpotk peodb 8 lluir L O Pr Liea eert t Nis Holi IJ 8poarw Mü und lU tot Kipl r Bt Bpw euid Ntd lod Bpoorwaaai lead Nad luid AMk Spa taod dllo dilo dilolltl ditol baUL xwrwL li8f It A Kobl l C id al Bplro A ll obl l tna Wtnobtu Waeneo und 4 mt Gr Kiue 8pw Hij eend I BaHlaoba dito und Itetawa dila ttiui I Iwaa Doaibr dita uod I iMk 0b Aiaw8p kap aH d I Uaawo Sawwk Bp Hi obli I Oral Viltbek dito oblia I EaidWail dila und I dllo dilo obli 4 iiaitnA Ooat Peo ep Uyobl Okla liNaftk W pr 0 r e id dila dilo Win BI Pelar obl 7 Dtnar fc Blo Or Bpm oatl t ji IlUaaiaOaatral obl ia f and 4 Ualar k NubrilleCert t und l axtao N 8p MÜ leh p p Miie Eaatai r 4 pot pref und N TorkOnUriok Weet eend dito Paaat Obio oblig 1 OrogoB Celif la brp In oud tl I t Ooel B Cr 1880 8 UiMt Blad HadriJ a Uia at NnJaa Hjrp Bpobl eert I Saala fcalpwadnik na A nooiui k Im I APVE RTKWTl£ll Ondarlronwd jUHANNe SADBIANU8HBBUANüsi T M PAVOOBOT an HU8ABKTU JOHANNA MABIA na Daa HBBB Oimia iZ Jani 18 4 By TonnU ran óa ArrondieaamantiBaebt b ik te Rolttrdam dan 18 Juni 1894gaweian il bet haweiyk baatunda tnaachen Herroow ANNA HONTAUBAN ran Sul iidregl en haren echtgenoot WILLEM KABEL MAXIMILIAAN na KAT beiden te 2oUaniam rer klaard door echtacheiding otMondm met ad de gevolgen daaraan bg de wet rerbonden Ui BAVELAAB prooarenr TE3 O OUOD A De IN8CBBIJV1N0 ran NIEUWE LEEULINGEN Toor het Schooljaar 1894 1895 heeft plaata op Zaterda r 30 Juni e k det namiddagi 2 4 nran in het Bchoolgehonw Het Eente Toelatingieumen wordt 12 13 en U JULI te 9 nren amorgeni aldaar afgaaoiUB Dl DirtcUuT Dr W JüUUS Oouia 16 Jani 1894 i De Notaril Ur 1 MOLENAAB te Waddinxvem in Toomemene om namena ign principalen by Veiling en Afelag op WOENSDAGEN 4 en 11 JULI 1894 talkene dei voorm ten i 7 ure in het KolHfania ran Dl na Niiiiu aan het dorp te Waddinmtm publiek te verkoopen Het zeer gnnitig gelegen in den Iwntea itaat ran onderhoud rerkeerend Wflk A No 104 aan het Dorp te Waddlnxveeo ingericht en ledert tal ran jaren met tnccètwordende gebraikt tot BROODBAKKERIJ met WINKEL en WOONHUIS nieuwen Slaenen 8CHDUB EBF POOET en TOINQROND ter kad grooUa ran 2 Aren 92 c A Verhoord tegen 4 32 p w lot 1 8 pt 1894 Aanraarding onder geatanddoening dier hnnr bjj de toewgnng Te lien Maandag en Dinadag rMr Veiling en Ablag raiKlO S are en op de Veiling en Verkoopdagej na S 11 nr av m BETAALDAO 18 ADGCBTbS 189 Nadere informatiSn geeft genoemde Notarii MOLENAAB Weda M MOL Korte Tiendewec l 3 ia het goedkoopite aJna rin Nieuwe parapluien ea reparatie UiUlaan Tan ROKKEN EN LUIERS TAIfDAHTSEM 1 1 m ffl Nieaweidijk 241 Eerste kals r 4 Dm AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE CONSDLTEEREN Woetudaga en r Fri diiif ran 9 tot 5 uren Markt 1S4 Goada Openlare Verkooping te Langeruigeweide op WOENSDAG 18 JULI lèH dee norgena ta 10 aren in bet Bachthnii bewoond door L oa Bed aldaar tan orentaan ran den te Qmida raatdai enden Notaria O C FOETUUN DEOOOLEEVEBC met Koegtalling Hooiberg rt enige pereeelen Wei en Hooilaiid teiamen groot 8 hectaren 42 aten 80 centiarea etaande en liggende in den polder HMiffe WeUe gemeente Langtruigeitade In 2 pereeelen Te aanraarden 1 Norember 1894 Nadere inlichtingen geren roornoemde Notarii FOBTDUN DBOOQLEEVER te Oouda en Notaril C C KBOM te OudAoorn Kieuw Fijn Gebak SI=OKT S5 cerxt KRINGETJES so Cent per B Onê ta bekomen bg L M de Goederen Koek Kleingoed ep Siroopwafelbakker KüBTE TIEN DE WEG D 18 PARAPLÜIES EN ENTOUT CAS TOor Heeren Dames en Kindflren Met Zgde Suietle en Gloria atof Zie de prgzen in de DititalkiM Hepareeren en Overtrekken l QUEIN Lange Tie deweg D 6L Dames Attenties v pl Oroota Opruiming van een Party MOOIE LICHTE STOFFEN dubbel breed Toor 20 cent per el Bgionder geachikt Toor KERMIS COSTÜÜMS in de vtSALB VITVBBKOOP bij I S REISER ïorU Tiedeweg Ylt j jawtba t I aaa I weed tegea Walawat dai ateeda k ieder baiaieeio hÉerfiüExpBJBr PUe BO eea 78 cent ea ri 2S de aeaeb TeorbaDdan hi de maaete AfolbateB ea Mi Ad BMdar t Oe Ie BeteST Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DB LAAT en VAN SON Apothdnr Harkt OMBABE mmE tan orentaan ran den Notaria G C FOBTDUN DEOOOLEEVEB op MAANDAG 26 JUNI 1894 dea voormiddaga ten elf nren in het KofiaehuiaeHABHONIEe ld gelesen gemakken aan de Markt van No 1 Een op aangenamen atand gele goed onderhouden en ran rale Toorxian ataande en liggende aan dea Katienaiiig wgk Q No 88 te Oeiuiii op den kadaatnUen legger dier gemeente roorkomende in Beetle A No 2562 groot 2 aren b centiaren Te aanraarden 1 AUGUSTUS 1894 El i o e EEN EUIS EN ERF op het Weeaerf aan den Oroenenweg te Qouda wgk L No 123 kadaatraal bekend in Sectie 0 No 2442 groot 21 centiann Teratond te aanraarden Te beiichtigen de laatate 3 werkdagen róór den dag der reiling ran dee raotgeni 10 tot dee namiddags 2 uren en op den rerkoopdag ran 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaria FOBT0IJM DROOGLEKVEK Toorooemd Firma J WELTER WIJDSTBAAT A 42 Magazijn van Corsetten UECONFECTIONEEBD en TRICOT Boezelaars in alle soorten liment Infanterie SEP l a te Goui VOOR Dames Meisjes en Kinderen BINNENLAND GOUDA 25 Jani 1894 Dondetdagnrond T i uur tal in da tent op da Markt weder eene uitroering plaate hebben door het Muziekkorpi der dd Sehutterg Zaterdagmiddag wilde een rrouw op 4an orarweg aan de Bpoontraat tich onder een aankomenden trein werpen om too ran haar ellende en rerdriet te worden rerloai Gelakkig werd te nog bytyds tegen gehouden en door een rierlal peraonen naar baar woning in de Boalakade gebracht Ia de Vrijdag gebonden rergadering der Utarereaniging Burgerplicht c te Bodegraven werd door den algeraardigde ter algemeene rergadering den heer R L Hartena een uitroerig rerrlag uitgebracht ran de rergadering der Liberale Onie f Op r jn rooralel werd na eenigt diiooaiie aiet algemeene atemman beelotan het lidmaatachap der IJuie op ia teggen De collecte roor den gewapenden dienst beefi $ 11 de gemeente VHat opgebracht da aomma nm t l m Benoemd tet ontraager dar belaetingen en waarborg van gouden eu zilveren werken te Schoonhoren J Lobrj van Trooitenburg de Bniyn thans te Giootégait Daar da beaturen der Gereformeerde kerkenvan Monttoort en Linachoten het niet eenskunnen worden orer de wederzgdsche bgdragen wat de kosten van een gemeeoscbappeIgken predikant aangaat moet het laatst uit gebrachte beroep op ds Bonman van Amersfoort beschouwd worden ala gedaan te tjjiudoorUontfoort alleen T Het bezoek van de leden der Tweede Kamer aao de havenwerken te Rotterdam is bepaald op Zaterdag 30 Jani a t Bg kon haalpit is aan C van der Hoeff te Maaatricht op tgn verioek eervol ontslag recbend ala landmeter eerste klaaaa bij hel taiaatar mat aanapraak op penaioea FÉVILLEro Da laatstemer FaouHe Hmr M Tmu A 6i Om je de waarheid Ie leggea heruBi sij kso ik je geea oagalijk gerSD dat je dea beer Vsn Triditvoordr ontwijkt vut ik tie w l dat ja nog Diet geoesen bant vao den dwasan harutocbt die je tboofd op hel brengt En je hebt goed i raien dat de heer Tan Triablroarde niet un ja denkt Heeft hü je dat gengdF vroeg Kttie Dia rrsog ii te dwaas om er op te antwoorden Naar aanleidiag ran wat sou hij mü rerklaardb baa je niet te beminnso en dat je hem volkomen onrarsokiUig bent Ik ben je suster en zelfi in bet geval hij ontdekt had dat je hem beminde son bü mij niet gekoren hebben sis vertrouwde in sake de gevoelansb die hg voor ja koestert Maar van een man als da heer Vsn Tnohtroorde kan tooh niet verwsebt orden dat hij tot sijn S5ete jaar geheel vrij is gebleven wsokteado sis een jong meisje op het oagenbtili dat da eeists liefde som ontwaken Hoewel hij ongehuwd is ben ik er toefa seker ran dat hü een lieMesbetiekking beeft Je ben gean kiad meer roodst ik je dit kan leggea Een liofdesbetrekking P Wil dat seggen een minnares f Ja Eaa getrouwde rrguw misackian t WaaiaeMJnl k wal Daar het hoofdbeetnur van den Algemeenea Nederlandsehan Politiebond m ague vergadering van den 20an deter beeft besloten eene buitengewone algemeene vergadering op H Job te houden tal de afdeeliug van 2uid Hoiland nog vóór dien tgd eene leden rergadering houden en wel in de volgende waak te Dordrachi Ta rarenunde neemt de pokkeb epidemie in den laateten tgd teer ai Ouderacheidelgk werden in de af eloopendrie weken aangegeven 5 2 en 1 gevallen waarren slechts één een kind van 10 weken met deodalgken afloop Een 12 jarigen jongen werd in Den Haag betrapt op bet alangden van lood aan een huis aan da laan van Meerdervoort Te dier take roor den commisaaris van politie gebracht vroeg dete den bengel of hg reeds meermalen bg de politie waa geweeat eu toen de knaap hierop met een ja antwoordde vroeg de commiaaarh hem wat hg toen gekregen had De deugniet aai tet eenig antwoord seen broodje met kaas e Ubleau maar liet er spoedig op volgen van een agoot lo de wacht c Werkatgk had de jongen toen hg 6 jaar geleden wegens het stelen van bloemen aao het bureau werd gebracht van een medeiydend agent aan boterham gekregen Toen Woenadagavond een heer den koalaier riep ran een rgtnig dat op den Binnen Amatel te Amsterdam op hem stond te wachten bamerkte hij tet tgnen schrik dat da dood op den bok lat Het vaartuig van den benrttehippe J vanRumpt varende van Dirkslaod op Dordrechten terug is op de reis vau Dordrecht in Wvuile Gat lek geslagen en na eenigen tgdop de rivier het Haringvliet in da rechte richtingvan de liaven van Middelbarnis gezonken Demast van het schip ia voor eeu gedeelte zichtbaar De opvarenden wisten tich met de bootte redden Oi het vaartnig gelicht tal kunnenworden is nog onbeJcend Als bewga dat bg detachééring oi ortrplaataing van militoireo van bet leger fa 1 1 bg dat in IndiS niet lichtvaardig woidt te werk gegaan en wel degelijk rekening wordt gabonden met bet gedrag dier peraonen kan o m blgken uit hetgeen dezer dagen met een milicieu plaatsvervanger van het 2o regimelit veldartillerie te Leiden is geschied Nadat nl Ken je hasr vroeg Elite üqkllbloek wordend Als ik hierop berestigsnd sntwoorddo zou je mg vragen baar te noemen en diar sou ik wel rooi passen Be vrouwen moeten elkander onderling niet san den kaak ktellen en de geheimen van den beer Tan Triehtvoorda gaan mg niets san üij beafl t mij trouwens niet zelf verteld msar t verwondert mij dat jg t ni gezien hebt jg die hem eiken winter in de Fsrijiche sablns ontmoet Als ja go d nit je oogen kijkt en aan den een of ander wat issgt ui t je geen moeite kasten sobter de wsarheid te komen Ik ensch uiete te weten en ik zal ook niet meer in de wereld komen antwoordde Klise terneer geslagen Mijn teren is ten einde Wet ril je dssnnede zeggen Ik heb t reeds gezegd Ik gs nsar buiten in Breugne en zal mij slechts met mija armen bezig houden Kn Arthur f Ik kan hem niet rerhindBsn te Tiioktrooide te komen om gunstige getuigmissen voor De Kuiter te verzamelen Haar ik beaehouw mü niet sU rerloofd met hem De toekomst behoort asa Ood Arthur zal wsebtea Merroow Van HansW erdfroasde ds wenkbrauwen Zij dsoht Klise gelooft mü sleohU ten deele ab ik zeg dat Kodolf een minnares heA Zg wsnboopt nog niet asa hem ea wie weet of t hsar niet zei getnkken tija liefda te vsrwervenF Hij wil ook naar Bretagna Baar da Fazantenhoeve niet ver vsn het hni waar da oada vrouw De Boiler tiek ligt Ik noal dien unaooaalan Ariktr dadaijk waanehuwan van dien man raeda da detacheering bg hel Indiieha Legar was toegeataan is date door den Min T Oorlog weder ingetrokken omdat later is gebleken dat die milicien tgdena tijn verzoek aan dat Departement was ingediend wegens herhaalde dronkenschap gestraft is moeten worden Om dia rad ia dia militair die tich raadt voor die detacheering bjj het Koloniaal Werf depot te Uarderwgk bevond op laat van den Uinister van Oorlog naar agn korpa te Leiden ternggeionden waar hg eant voldoende blgken van varbeteid gedrag tal moeten geven alvorens hg tgn veraoek om bg het Indiaoht lager te worden geplaatet aal kunnen herhalen De ulitia te Delft heeft pracaarerbaal opgenuutkt tegen aan 17 jatig meisje wegens djelatel van f 80 ten nadeela van hare tente Zg had daartoe twee valsche alautels laten maken Voor het geld kocht ig kleedingstukken en tracteerde tg bare vrienden eu bekenden Het reatent verstopte tg en da aleotels borg y weg in baars adera jttiak Men meldt uit Stwnwgk Omtrent de tt n rtge geaobiedenis die in Bteenwgkerwold plaate had kan nog het volgende worden gen meld Zekere Jao B akiaBoon van J W deed met igne luater e aana logde eeaige Steeuwgker gaaten nitgeteida dia de lilveren bruiloft van zgne ondera hadden meegevierd Telkens werden te hHtig gevallen door eenige Steenwgkers die tingende en aarraada bat gatelsobap volgdan Een tgdlang tag men beu niet doch toan B met tustar an logde haltwaarte keerde kwamen tg weer achter dit drietel opdagen en een hnanar lief op B aan en bracht hem van achteren eene wonde toe Verwoed keerde B tiah om en trachtte zjjn aanvaller te treffen het maa schampte af op den arm van deaan en trof den buurman dan 16 jarigen toon vau da wed D die in bet hart getroffen stervende nadartonk De door dezen moord ontetelde dader teeg bjj bet Igk neder en werd achraianda aange troffen door hen die er kennis van gaven aan den wachtmeeater van de mareobanssaaa alhier Hat Igk ia opgehaald en de beklagenswaardige dader is in hechlenia Vrgdagmiddag bevond tich aldaar da joatitia om aan nader onderteek in te stellen Het staat nu vaat dat op 15 Juli e k da nieuwe gelegenheid tel baden in tee te Hchaveningen nabg den vaurteren tegen een terief van 5 en 10 eente pcv bad tal geopend worden ü sis ik eoni ronduit kon spreken I Alt Ik aan dia verliefde sotttn kon zeggen Rudolf is ijn miaoaar Ik rarhisd ja aan baai te deukaa Als bü t wsagt ja te huwen tal Ik ja met mija eigen handen doodse Ka vaialg scheelde bet ot de barones bad haar zuster die hartstochtelijke en gevaarlijke rerklsriiig in het gelsat geslingerd De grertuoht deed hssr ontzettend Igdsn en zij was besloten liever tan verderve te gsan dan toe te slaan dst Budotf aan een ander behoorde Zij hield zich echter in bedenkande lailüd nog tijd was om tot dit uitaiste te len ah bel bleek dal Budolt het hof maakte dat koi t komen alt her bleek Blite Ea Ik beu beelol dadaigk te vertrekken her I freule Btrtan NieU verhindert je Je kunt logeeren op hst kasteel hst is thans van jon seide mevrouw Ven Hansweerd niet zonder eenige bitterheid Neon dat is nlot soo want ik weiger da erfenis vsn je echtgenoot te aanraarden Bij sankonut te Dlnao zal ik dadelijk aanloopan bil den notsns om hem te rerzoekea hei testewent te vernietigeu of een acte van afstand voor jou op te maken 0 je zult je oog wel eens bedenkea voor ja je er van ontdoet Nssii ik heb ar orer nagedacht Ik lal bü de moeder vau Da Ruiter goaa inwonen tot Ik een goed hntqe gevondsa heb Js beat votkomea vrü oaa te doea wstjIiwHt Het doet me leed mg van je te sebeidsui msar gisteren heb je mg doen bagrgpan dat t noodtakaIgk wss En bovendien bon je voornemens Freak k to rerlttan nietwanrf aMMMMMMMiMilMMill MMnW De heer Kujrkhoren wien Som gaawant en domeinbeetnur rerlai wafd gagnan rear desa onderneming aal op diea datan gereed lyn om de eiploitatia te begianaa Oa ninaire onderneming lal dea uaaa dtagaa raa aNomal leebad Da badwagaaa tullen er laar dMliaatig M naljaa niteian Elk der riar kr gt aan tiaalal compaittimenten de afscheidingen tallen Tan bout de borenbedakking ran aeildoek agn Da oudernemer tal zorg dragen dat elk compaf timent roor de baden too gariefl k aa tin4aIgk mogalük ia iagaricht Aan het itrand tullen de noodigt Mddingar toaatellen roorbanden ign ondar hal paraoaaat dat den heer Kujkhoren ter igda itaat bniadt tich ben iwammar dia meermalen te Schar ningan in tae bevgaen heeft gegana na groote onrenaagdheid Sedert garnimen tgd waden te D TeBtar i kooplieden des Vrjjdags opgalicht Za koelilt eieren die in hunne pakhniien werden a p lererd alwaar een brielje hondend het oavrangen aantel eieren werd il egaTaa Dau briefjes warden vervaltcht door bat c iar te veranderen en te verhoogtn waarna in d n winkel werd oltbetaald volgani het vetandaida cjjfar Hierran werd rerdacht MU joaga hotnndochter Vrgdngochtand mocht hat dar jpoUtia gelukken düe oplichteter op haatontaad te betrappen waarna tg werd aangebonden j erkent d Tuegera oplichtingan ook geplaagd te habban f Ngmegen kregen Vrijdig een maa tnvroaw too n hevig ongenoegen dal de vronw rasend van ngd te wa sprong en gara4door dan kapitein ran da Tialsche boot 0 nieuw aan haar plan wUde gevolg eren Dooi de politie wara iji toorloopig ia bawaiiag gesteld Ean 16 iariga knaap te Baarn had teek in reiten maar het ontbrak hem aaa raiigaid Om hieraan te komen brak bg eene coUooteboa loa en haalde daar f 12 uiL Met mpokten tak ging hg er nn van lioor doch da pral waa van kortan dnnr Eren orer da granun werd bg door de politie geval n naar da oudarljjka woning ternggebndik Vrijdagavond werd te Vlisaingen ft braiManl naar het Ijjkanhuisje op de Blgamwne b grtafplaate verroerd ecu M jarige jongen wonende te Antwaroen dte onder de reia van Antwwpen naat aan Prancitco ter hoogte van Bhtn Waao ik baa vaa ptea veraadard Hag ik eek weten wat daarvaa de rade b r vroeg Ktise na seaiRen tüd geswagen te hebban Hsar oogen ontmoetten die van Marianne aa di twee zusters wisselden een Isngen blik Elite traeklte da gedachten ran mavroaw Van Hiwawaaséte radaa dio zich inspande er zoo onveraohillig mogetük alt te uen en ten slotte op eenigstios knerrigaa toon antwoordde Ben ik aiti evengoed ab JÜ ait H daanW I Ik wU F I 0 aaker I Das js bluft te Fsri r Niet in dit huis Ik hsb tessaad opgedragen kamers voor mg te soakan maar jü baboen volsliakt Biet te waablen tet ik tê gsvondaB heb Of je aldan Biet albland doet vaa da aifaals vaa müa aebtgenoot is vaa later sotg In elk gavsl kan ia vrtfUsoktkkea over ds som welke hf ja bü bat aerate tetteaieat nalisl Ik weet en ui morgen rarlratkbn Zonder Arthur te slsnF t Zonder ietund te zisa satwoordda Eliat afstaande Utvronw Van Haasweerd dead gaea enkele poging om baar tarag te keuden Zy vroeg lick afi Heeft sQ gsrsdea dal ik Sadolf bemtef Mbtobien Welnu wat komt t ar op aan als bü mg tlêebu tituw bluft Ku zij ui hem mg aitI outI want Ik laat ham aiet naar IffrfttfaAiaan FM aso r i