Goudsche Courant, dinsdag 26 juni 1894

J achter de zeis elkur niets toegevende in taaie volharding £ n is zulk een arbeid op den donr uit tehonden vroeg ik een deelnemer van hetwerk ifi Wat zal ik o Zeggen meneer de een staat in dat geval niet gelgk met den ander Mgn kameraad die een huisgezin vet zes kinderen heeft kan er niet van krggan wat ik er van neem die nog geen kindoren heb Flink brood eten is hootdzaak s morgens trek ik na eerst een kan melk met een paar eieren gebruikt te hebben met eeu veertien goed toebereide boterhammen en vgf Liter koude koffie of thee voor drinken t veld in Aan drinken 2ult g dan wel geen gebrek hebben mocht ik er tusscheuiu zeggen I Geen gebrek meneer t Is op warme dagen gebeurd dat ik er nog vgf kan polderwater bg uitdronk dorst is bg zulk werk en onder zulk een hitte niet te weerstaan En nu uwe met kinderen gezegende kameraden Ja ziet u die rekening knntgezelf best maken t Ia s middags eeu groote pan aardappels en hg hunne thuiekomst nog eens aardappels toe Ze mogen zich eens iets extra s aanschaffen doch toch altgd bedenken dat ze losse arbeiders zgn derhalve op andere tgden voor minder moeten werken ja soms geheel zoi der zgn £ r moet dus iu den goeden tgd rekening gehouden worden met de minder goede dagen Maar dat kau ik u dan ook zeggen op den langen weg zouden ze het niet voorloopen t gereedschap zou hun handen ontvallen De woorden van den eenvoudigen en tevreden man gaven mg rgke stof tot overdenking Acbt uur acht uur geen langer arbeidsduur Geen baar op s mans hoofd dat aan een achturigeii werkdag dacht en over t algemeen is de buitenmati er van doordrongen dat iu drukke tgden zooals de oogstmaanden geen sprake kau zgn van uren t weef is gunstig dus t moet Voor den arbeider zoowel als voor den baasis de oogsttgd de tgd van verdiensten methet krieken van den dag begint hg zgne zwarataak om eerat met het avondrood aan denhemel te eindigen A v B TESSELSCflADE Aan bet verslag over het afgeloopen jaar van Tesselachade ontleenen we nog het volgende Dat meerder pkendbeid aan de Vereeniging ten goMV oat komen tgdt wel geen twgfel hoe meef meoscben baar streven leeren kennen en er sympathie voor gevoelen hoe meer wegen er zullen worden opengesteld om haar doel te bereiken ware het slechts door meer bestellingen van werk en door meer aanvragen van families aan de Bemiddtflingsbureaux Het is te hopen dat het nieuwe bureau van voorlichting eveneens de belangstelling Eoge wekken in en buiten de Vereeniging evenals een ander plan dat nog slechts in wording ia nl het gaandeweg tot stand brengen van eene bibliotheek over werken betrekking bobbende op belangen en arbeid door en voor vrouwen ten gèbruike van de leden De door de damea werksters van Tes8elBchade beoefende vakken en beroepen bleven over het algemeen vrgwel dezelfden stenographic en machinaal schrgven type writing traden nocbthans in den laatsten tijd voor haar meer op den voorgrond £ en zestal dames legden er zich op toe en volgden daarbg verschillende systemen van kortschrift Het opzoeken en openstellen van nieuwe loopbanen blgft steeds zeer gewenscht daar de moest gebraikelgken zooals gezalsobapsjuffrouw hulp in de huishouding huishoudster enz steeds zoo overvoerd zgn dat slechts een klein deel der zich aanbiedenden kan worden geplaatst Aan werkelijk bekwame kiuderjuffrouwen is daarentegen meestal meer behoefte dan aanbod niet ieder jong meisje toch hondt genoeg van kinderen of bezit de noodige karBkter eigep r = Directe SpaorwegverblndlDi met GOUDA Zomerdlenst 1894 95 Aanfievaogeo 1 Mei Tüd van Greeowlcli GOUDA BOTTEBDAU 8 08 9 40 10 48 18 88 18 88 KOTTEHSA H O O I D A 8 88 18 9 41 9 60 8 08 8 18 8 81 8 88 8 88 aocDA DEN Haas 9 87 10 49 18 11 18 81 1 01 1 87 8 89 8 66 4 46 6 87 6 69 7 18 9 S7 11 06 11 18 n 1 ID K T A 1 I O Aa 11 88 1 38 6 80 88 10 10 10 07 11 87 18 41 18 11 48 1 67 3 66 4 86 6 86 6 66 6 41 7 48 10 1 11 88 11 43 eOVDA UTJlïOHT 8 09 8 81 10 18 10 66 18 48 8 83 8 818 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 10 88 11 0 8 87 6 87 7 69 10 87 11 17 8 46 8 11 6 04 6 46 6 86 8 07 8 65 10 86 8419 10 61 11 46 1 80 8 08 3 88 3 68 6 8 6 81 6 66 8 88 ll 10 68 11 10 O OUD A A II STKRDA M 1 8 81 10 08 10 6 IS Ilt 9 61 4 47 6 88 7 46 10 14 10 10 66 18 1 1 8 40 48 8 8 8 48 11 18 8 86 11 10 18 84 1 18 8 66 8 80 87 11 88 j kwMvb nit è n mut van lut Eeilsohip peke waarop hg veter was gsralien eaonuiddallgk ood bleef De sleepboot John Bd1I die bet aebip aaar sm had gesleept biacht dea ong nkUge in de hareD TanVlis liogeD M 0 Niet op grond der motie maar op grood Tao het programma Tan 1891 meeat Het Vad sou ichearing kunneQ komen doch dan zal obk teToaa U ken dat de Mbeoring reeds sinds laag bestond en dat de conservatie f eo die niettemin vroeger met datzelfde programma zga meeg aan scnnldig staan óf aan een daad van onbedtchtzaamhaid óf aan een daad van onoprechtheid cOf bet mogelgk ware geweest inmiddels dea eroohtmakenden uittocht te verhoeden door een andere leiding der vergadering of door het aannemen van ooncitianter luidende motiëo het is veilig voor wie er buiten stonden daaromtrent geen oordeel uit te spreken meent Het Vad Slechts meenen wg redden te hebben te betrearen dat men niet goed heeft kunnen vinden aan te nemen een motte in den geest van die vsn den heer Drost tan einde te verklaren dst er geen reden was Toor aangesloten vereenigingen om de Unie te verlaten Het is volkomen waar dat elke rereeniging dit selve moet weten maar een Terklaring der vergadering dat ztq niemand wil uitstooten had toch haar beteekenis gehad en had allicht de een of andere Ver en ing die onde banden wil verbreken tot nader onderzoek en nader overwegen geleid Tronwens dat het op dit oogenblik tot schenring moet komen zelfs dat de exodus van Zaterdag daartoe leiden moet wordt nog teeds door ons erkend Onze meening heeft wel t enspraak gevonden maar de grondslagen der nieuwe part fbrmatie zyn ons niet aangetoond Op de basis van het sociale program der Unie i ao 1891 is samenwerking nog wwr wel mogalgk gel k voor de fiuancieele hervorming ras Pienon samenwerking mogelyk is gebleken Zgn er nu kiesvereeuigingen die ronduit verklaren dat zy zelfs die stappen op den w der sociale hervorming niet willen zetten even ronduit verklaren dat zg een kiesrechthervorming die den werkmansstand opneemt niet een zoo karig mogelgk toegemeten uitbreiding wel wenscben welnu dat zg terugtreden haar afval zal geen scheuring maar versterking der IJnie zgn Maar dat men niet uiteenga op grond van groote woorden van persoonlgke rnzïc van een caprès tont onschuldige motie van allerlei misverstand De direotenr oeraal van het Zeebek 3cheveningfin is er in geslaagd van de Fransche Maatschappij van den sChemin defer dn Nord de jntgifte te verkrggen van enkele en retourbtljetten tusschen Pargs en Scbeveningen Te dien aanzien is reeds overeenstemming verkregen met de Hollandache IJzeren Spoorweg Maatscfaappg De inwerkingstelling van den maatregel wacht nog slechts op de machtiging van den minister van openbare werken in Frankrgk Ds heer J A Tonrs directeur van Ons Hnis schrgfb Voor eenigec tgd verzocht ik u bekend te maken een laag tarief van logies en voeding te Antwerpei mg 0 pegeven door het zich noemend Hollandsch domité waarvan de heer J Martgn als seo etaris fungeerde Volgens dat tarief zon een tweedaagsch verblgf te Antwerpen niet meer dan f 7 50 per persoon behoeven te kosten Heden is mg gebleken dat iemand die zich gewend had tot genoemd comité in bet hotel door het comité genoemd veel meer heeft moeten betalen dan hem was opgegeven Dit feit geeft mg aanleiding bg de bevoegde autoriteit te Antwerpen inlichtingen in te winnen omtrent de betrouwbaarfaeid van dat comité Tonrshnnd i dpr die zich tot d t 80 8 S5 41 8 18 a oc i 8 10 8 11 t K 6 81 7 S 7 Si 8 7 4 7 es 7 Gonda Moordrecht yi DW rkark 0 p Ug BottordiiB Botterdua Oapalle NÏBuwerkork Moordredit floud 11 01 u io 1 13 1 18 1 84 l SS 1 38 Goud 7 80 8 40 8 08 Zn U 7 48 8 68 BIKi 7 47 Z Z W 7 B8 9 01 N dL d 8 0a Toorb 8 07 9 18 Hlge 8 18 8 18 9 89 8 40 7 68 ABitvdw aX 8 14 Sultniii Ooad Amtlndtm Wp i aX Gondl 6 86 6 10 7 66 Oudow 6 60 64 Wotrdeii 6 68 7 08 8 18 irtreolit 8 18 7 88 8 88 comité wilde wfHden te vwzoeken daarmede te wachten totdat de bladen het resuUaat van mijn onderzoek zullen hebben bekendgemaakt Te Geodt O B vervoegde zich dezer dagen tén huize van een winkelier een net gekleed jongmeosch en leende van genoemden winkelier 200 namens de firma Oebr Koordngn te Kgmegen die vol ns zgn ze en in geldelgke verlegenheid waa na het geld ontvaagen te hebben gaf hg daarvoor een bewgi 6g een anderen winkelier gaf hg voor reiziger te zgn van den theehandelear Jansonios van Groningen en otving hg 46 waarvoor hg eenequitantie gsir geteekend met deu naam Muller Men kwam daarna tot de ontdekking met een hrO talen oplichter te doen gehad te hebben De politie van het gebeurde onderricht was aanstonds in de weer maar de vogel was gevlogen Nederlanders in Argentinië 1 Het volgende is ontleend aan het verslag van onzen consul te Bueuos Ayres Van den toestand der in deze Republiek gof vestigde Nederlandscbe emigranten valt ver dere voortuitgaug tej ermelden en algemeei heerscht de meening at d meesten door verhuizing naar deze Republiek hun lot verbeterd hebben ïn i belang onzer landverhuizers werd naast de sedert 1889 te Buenos Ayres beataande Nederlandscbe vereeniging van weldadigheid in t begin dezes jaars een Nederlansche school vereeniging opgericht Aan de door haar op 15 Ffbroari 1894 geopend inrichting zyn verbonden een Hollandsch ouderwgzer en een Argentgosche onderwgzeres Het onderwgs is geheel gratis en wordt geroeid verstrekt aan een veertigtal kinderen De kosten worden bestreden uit vrgwillige bgdragen Behalve dpze genootschappen van philanthropischen aard ontstonden in dea taataten tgd twee andere vereenigingen uitgegaan van Noderlandsche ambachtslieden en arbeiders hier ter stede en gensamd Nut en genoegen zg ons doel en Nederlandscbe vereeniging WitheImina Beide vereenigingen hebben ten doel het gezellig verkeer der leden te verhoogen en het verleenen van onderlingen financieelen steun in geval van ziekte Ook te Rosario de Santa Fë waarde Nederlandscbe kolonie in den laatsten tgd belangrgk is toegenomen hebben zich onze landgenooten tot nuttige doeleinden bg elkander aangesloten Werpt een en ander een gonstig licht op de Nederlanders alhier daarom mag emigratie naar Argentiuië thani nog niet aangemoedigd worden Ser dient men ze in i algemeen nog steeds td wontraden want al hebben zïch de toestanden voor de arbeidende klassen verbeterd ze zgn voor den nieuwen aankomeling Dog niet gnnstig Het 40 jarig JuhUé van de Sociëteit Oos Genoden behoort weer tot de geschiedenis Met fraai weder begonnen eindigde het eveneens met een uitgezocht weertje Zaterdag werden dw verschillenden concoursspelen afgespeeld het was laat eer men daarmee klaar was en geen wonder want het aantal deelnemers was buitengewoon groot Aan het biljart waren de bhr A Horneman en O A van der Want prijswinners en vielen de premiën aan de hhr W Stikker en J van Oorschot ten deel Bg het kolven waren de hhr B H v d Werve jr en L van der Laar winners der prgzen de premiè n werden behaald door de hhr D Jsselstgn en P Bisschop Het kaart concours had tot uitslag dat prgswinnera waren de hhr A B Dam B H J Quant en winners der prnmiën de bhr S van Praag en J H van Straaten 18 08 18 18 18 66 11 88 11 08 11 18 11 88 8 46 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 88 7 47 7 46 8 07 8 18 10 p8 10 11 9 48 9 68 10 10 11 8 18 8 88 81 88 6 08 Goed dat er een Zondag op volgde want vele leden konden onmogelijk scheiden van dp plek wfisr m roo menig genoegelgk oortje hadden doorgebracht Zondagavond vergastte het muziekkorps van het 4e Heg ons een concert dat onze verwachting verre overtrof De gverige directeur de heer W van JËrp doet al het mogelgke om het korps datonder zgne leiding staat te doen bloeien en met genoegen mag hg opmerken hoe zgne pogingen met het beste succes worden bekroond Zeven nummers van de negen die bet program bevatte waren eerste uitvoering Zoomin als we bji het concert van den vorigen Zondag iu details konden treden doen ve het ook uu niet maar constateeren alleen dat we hebben genoten De heer Okhugzeu had zorg gedragen voor c e verlichting van deu tuin en zeker zullen fille leden het met ons eens zgn dat dergelijke raken aan hen goed toevertrouwd zgn Hg had die tuin herschapen in een hof zooals ze in de duizend en oen nacht beschreven worden Het perk ïn het midden vooral leverde een prachtig effect op doch ook bet societeitsgebouw waa niet vergeten Te middernacht besloot een prachtig vuurwerk waarbg de decoratie met Bloeie üns Genoegen het fraaist was het feeHt De leden hebben feest gevierd op eec flinke wgze ecbt kameraadschappelgk waa men bgeen Oude veeten werden aan kant gezet er geen enkele maal werd deharmouie verbroken Mocht dit jubijé ten gevolge hebben dat de leden het elkiander in de sociëteit zoo prettig mogelgk maken en de geest die op het feest heerschte mocht big ven butaan dan heeft zoo n week een goed gevolg £ eu woord van dank aan het Bentuur dat dezer dagen zich uitgesloofd heeft om het den leden genoeglgk te maken het beeft eer van zgn werk DE AEBE mEBDTDE U ZOMEB De produceerende Lente is ten einde zg heeft in de gematigde zone het aardrgk met een heerlgk groen tapgt bedekt met milde hand strooide ze de bloemen tal herleefde door de aanraking van haren tooverstaf Weldra zette zich de bloem tot vrucht en gaf uns reetls ven voorsmaak van de zegeningen des oogBttgds Uocb hiermede is ook de taak der bloemengodin volbracht t kouter rust en de sikkel staat geslepen Gezichten ver wiegt het rgpe graa op de velden als eene goodzee golft het koren over den akker Ëene zware taalv staat thau den arbeider te wachten Met de gewone werkkrachten kan de landbouwer in den oogsttgd niet volataan behalve dat hg üijne vaste arbeiders in de maanden van de oogst een grooter loon geeft behoeft hg ook nog de hulp dergeuen die niet het geheete jaar door iu zgnen dienst zgn dit zgn de zoogenaamde losse arbeiders t Zgn de jongeliugen en mannen benedeu de veertig jaar op hoogeren leeftgd kunnen ze geen waardige pliiats meer in de werkploeg innemen Men werkt in ploegen van vier tot zes man de oudste iu jaren neemt de leiding der werkzaaoibedea op zich en onderhandelt met den boer over den prgs van den te volbrengen arbeid t Maaien van eenige H A gras t maaien en binden van eemge stukken koreo karwg haver of gerst wordt afzonderlgk voor een ronde som aangenomen Gewooolgk wordt zulk een prgs besteed dat bij matigen arbeid ƒ 1 25 tot 1 50 per dag kan verdiend worden Doch de arbeider is thans wat hg noemt in zgn eigen werk en in dezen tgd laat hg zien wat hg kan Om drie uur verlaat hg a morgens zgne woning om er des avonds te zeven uur half acht iu terug te keeren dat geeft derhalve een werkdag van circa 16 uren de tweeachtuurscbe werkdag want voor schaften wordt bijna geen tgd genomen Onder de soms brandende stralen der zon wordt dan in die mate gewerkt dat Het daggeld van f 1 25 a f 1 50 gebracht wordt op f 2 tot f 2 50 Wat daarvoor vau de krachten des arbeidera geëisoht wordt behoeft zeker geen betoog bijna geheel ontkleed staat men 7 10 6 66 6 08 8 10 6 17 6 88 18 68 1 06 1 18 1 19 1 88 9 40 9 47 9 64 10 81 10 10 11 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 11 80 11 80 7 80 11 60 18 80 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 8 10 7 07 7 7 7 84 7 81 7 87 3 48 18 40 18 08 8 48 6 61 8 30 10 08 4 40 GOUDA 3 10 4 0 DEN H AAO aUage 6 48 7 80 7 48 9 Si Voorb 6 64 tun N dL d6 6 Z Zegv6 08 Hf Bl Kr 14 Zet M 6 19 9 4610 18 11 83 18 16 1 38 8 16 8 46 3 43 4 16 4 48 6 17 7 8 06 8 86 10 10 4 48 10 18 i 7 08 7 11 7 80 7 88 7 31 1 44 1 49 10 30 10 36 10 41 1 8 K t t 6 I ft 0 0 f 0 M B O Onuda 6 807 B 8 1SB 66 AmitardamWp 6 60 8 16 9 66 11 86 11 48 8 66 4 86 4 36 7 89 10 00 Gouda 7J0 9 04 10 44 18 16 18 66 8 10 1 80 1 61 0 88 11 00 schappen om dese zooveel zorg en tact vereischende betrekking te begeeren of volkomen goed ta vervallen tarwgl eene opleiding nergans voor haar verkrggbaar ia Ook ia iu het atgemeen de bezoldiging veel te laag wanneer men beschaafde meisjes verlangt Ëen salaris van f 100 is bepaald onvoldoende voor iemand die zooveel moet kennen kunnen en willen eene goede in groote plaatsen zelfs reeds eene middelmatige dienstbode ontvangt t enwoordig dat loon en heeft meestal veel meer vrijen tgd s avonds en geregelder uitgaans avonden en dagen dan de kinderjuffrouw wier nachtrust nOg bovendien dikwgls gestoord wordt Voor beginnenden die nog veel leeren moeten kan men voor den eersten tgd desnoods nog met het genoemde salaris geuo gen nemen maar kinderjuffrouweu die ondervinding en bekwaamheid bezitten moesten miuateuB i 150 k f 200 verdienen Goede vertrouwbare hulp bg de kinderen is daarmede toch zeker niet te duur betaald De dames moeten ook niet vergeten dat de Jufirouwen na haar vgftigste jaar zelden meer plaatsing vinden zij behoorden dan genoeg te hebben overgelegd voor haar ouden dag Van de tegenwoordig vaak geboden salarissen kan dit echter niet Vreest men dat de jnÖ rouw vooral wanneer zg nog jong is het meerdere tractement zal besteden aan toilet of onnatte uitgaven in plaats van aan sparen dan sluite msn eene levensverzekering voor haar en betale de premie desnoods zelf in ds eerste jaren dan is het gevaar afgewend Vooral voor heel jonge meisges zou zoo n maatregel eene weldaad zijn slechts zelden zullen zg de gestorte gelden prgs geven door in later jaren niet meer te betalen £ en levenaverzekeriug heeft dit voordeel boven gewoon sparen dat bet de zwakken van karakter steunt en dat men bet geld niet telkens kan terugnemen zoodat men ten slotte toch nog onverzorgd zou zgn Men kan contracten aloiten waarbg bet geld niet verloren ia al sterft de verzekerde vóór zg iu het genot van het verzekerde komt hetzg rente of kapitaal Wg meenen met deze uitwgding eensdeels té moeten aantoonen waardoor waarschgnlgk het tekort aan werkelgk goede kinderjuffrouwen ontstaat anderdeels een middel aan de hand te moeten doen om de positie van deze in vele gezinnen zoo onoutbeerlgke hulp te verbeteren voor het tegenwoordige en voor de toekomst Tesselachade zoowel de leden als de bestunrderossen kan in deze richting veel ten goede werken Voor opleiding werd in het afgeloopen Vereenigingsjaar betaald f 2517 65 tegen i 2056 25 in het vorige jaar n l 1 1210 door de Fondskas en f 1307 65 door de Afdeelingen en Correspondentsohappen Hiervoor werd geheel of gedeeltelgk de opleiding bekostigd voor hulpapothekeres 5 onderwgzeres 5 bloemiate 1 schilderes 4 muziek 5 leerares plant en dierkunde M O 1 teerhnge indusirieschool 1 post en telegraphie 1 bewaarschool hou eres 1 examen handwerken 5 japonnan inakeo 3 teehenen 1 Duitsch 1 te zameu34 personen Bet ledental vermeerderde met 111 en be droeg op 1 April 11 4206 die te zamen f 10 800 52 contributie betaalden Aan werkloon werd uitgageven rond f 17 000 en wel aan 454 werksters De omzet van alle Afdeelingen en Correspondentschappeu te zamen bedroeg road f 33 500 terwgl voor rond f 130 X aan grondatoffen werd verwerkt Aan gifwn en eriatellingen ontvingen de verschillende Afdeelingen te zamen f 2041 65 De bemiddehngsboreaux plaatsten te zamen 228 dames De meeningen der Bestuurderessen omtrent het door het Hoofdbestuur geopperde Bureau van Voorlichting luiden zóó gunstig dat wg niet twgfelen of deze nieuve uitbreiding der werkzaamheden van Tesselschade zal zoo aanstonds haar beslf krggeo Zal deze nieuwe tak de vruchten drt en die wg er van verwachten dan moeten de Directrices der Bareaux van Voorlichting met grooten gver en nauwgezetheid hare taak vervnllen gver in het opsporen viui betrekkingen wi de opleiding er voor nauwgezetheid bg het inwinnen en verstrekken van inlkshtingen Slechts wanneer men overtuigd wordt van de volkomen betrouwbaarheid der verkrt en informaties zullen de werken opleiding zoekende vrouwen in de Bureaux van Voorlichting van Tesselachade een geweosohie en gezochte vraagbaak zoeken en vinden Bg het zoeken naar en onderzoeken van die verschillende opleidingen zullen tevens de gebreken aan het licht komen die het onderwgs voor meisjes aankleven de bezwaren die er tegen bestaan de leemden die er zich in voordoen Deze kennende ïïgt het op den weg van Tesselschade daarin langzamerhand verbetering te brengen althans daarnaar te trachten De vrge ontwikkeling van het onderwgs is bevorderlgk aan de vrge ontwikkeling der vrouwen zelven en deze ligt zóóseer in de belangMi der onvermogende bescbaafile vrouw die in eigen onderhoud moet voorzien dat eene vereeniging die zich het behartigen dezer belangen ten doel stelt zich daaraan niet mag onttrekken Ëon nieuw middel daartoe is voor de vrouwen opengesteld als lid van plaatseIgke schoolcommissiën kunnen zg zonder tnsBohenkomst van andereu haren invloed uit oefenen op het onderwgs eg het dan ook voorloopig slechts op dat van jonge kindeien Het bgstaan steunen voorlichten van de onderwgzeressen behoort ook tot den werkkring der genoemde commissiën en sluit voor vrouwen die deze taak hoog opvatten ook in het veraangenamen van het leven der onderwgzeressen het behartigen van bare belangen Ook in dit opzicht grenst deze werkkring zeer na aan Tesselschade Een ijverig menach breidt den kring van zgne werkzaamheden steeds ferder uit ook voor de leden en bestu urderesseu van TesaelBchsdec geldt dit Van het eene komt men tot het andere en overal vindt ene zoekende hand werk in het beUog Van de onvermogende beschaafde vrouw die tracht in eigen onderhoud te voorzien Moge onze Vereeniging ook op die wgze steeds groeien en bloeien Moge zg zich daarhg blgven verheugen in den steun van hare Beschermvrouw H H de Koningin Regentea V anneer men op zijn 18de jaar begint te storten voor eene Igfrente die met het ÖOste jaar ingaat dan betaalt men omstreeks 17 per jaar voor iedere gewenschte 100 Igfreute begint men op zgn 25ate jaar v or zijn öOsto dan omstreeks lO per jaar voor iedere gewenacbte 100 levenslange rente V van den toestand der Geftieente Gouda over 1893 Aan het Verslag van den toestand der Gemeente Gouda over 1893 ontleenen wg nog het voegende 3o Het Bestedelingenhuü In het begin van het jaar werden in dit Gesticht verpleegd 25 oude lieden en wel 16 maoKen en 9 vrouwen In 1893 werd ééne vrouw opgenomen terwgl één man en ééne vrouw kwamen te overIgdeu eu twee mannen en ééne vrouw het Bestedelingen buis verlieten Aan het einde van het jaar telde men dus 13 mannen en 8 vrouwen in het geheel 21 verple den In het Gesticht zgn geene besmettelijke ziekten waargenomen De gezondheidstoestand was guQstig De sterfgevallen die hebben plaats gehad zgn meer een gevolg van ouderdom dan wel van voorafgegane ziekten De oude lieden zgn zeer tevreden over de voeding en over de geheele wgze van verple glDff De vader en moeder benevens de verdere suppoosten geven alle reden tot tevredenheid Het gebouw bevindt zich in goeden staat van onderhoud Het getal verpleegden nam af wat door beeren Regenten wordt toegeschreveu aan het bedrag der verplegingskosten die f 3 per week beloopen en in de tegenwoordige tijdsomstandigheden als te hoog moeten worden beschouwd Zg zoudeo in het belang van vele oude heden die daardoor ver nderd worden hunne toevlucht tot het ges odi te nemen neoschen dat zg werden verlattgtf V In de samenstelling der G I jai van Regenten en iRegentessen kwam if Cma verandering 4o Het St Bliaabetha Gasthuis of Oude Vrouwenhnis Den 1 Junuari werden 17 koatkoopsters en 12 preuve bezitsters in het jËresticht verpleegd Daarbg kwamen in den loop van het jaar éene kostkoopster en ééne preuve bezitster op de algemeeue zaal terwgl eene van de laatste overleed Op den 31 December waren dus in het gesticht aanwezig 18 kostkoopsters en 12 bezitsters van preuves in het geheel 30 perlionen De gezondheidstoestand mag gunstig worden genoemd Het gebouw bleef onveranderd en werd iu goeden staat onderhouden De slgemeene zaal werd van eene behoorIgke stookplaats voorzien Bedden en liggingstnkken ens vraren in goeden staat en werden naar behoefte aangevuld De geneeskundige hulp werd met zorg en toewgding verleend Het personeel gaf altereden tot tevredenheid Tot huismeester werd met 1 Mei benoemd ter vervanging van den heer M van Drie de heer F W J van der Burcht van Lichtenberg Door het vertrek van den heer C C Knaap kwam eene vacature in het OoUegie van Regenten welke door de benoeming van den heer G Prince werd vervuld 5o Het laraëlietiscb Armbestuur dat ook het beheer voert over het Oude Mannen en Vrouwenhuis voor Israëlieten Deze instelling wordt door de Gemeente gesubsidieerd Het armbestuur verleende onderstand onafgebroken aan 4 huisgezinnen en 4 afzonderlgk levende personen en tgdelijk aan 6 huisgezinnen en 6 afzonderlgk levehde personen In het gesticht werden on den In Januari verpleegd 5 mannen en 7 vronwen Ia den loop van het jaar werd mannen en 2 vronwen daarin opgenomen tirwgl 1 man de inrichting verliet zoodat op den 3Ia Dscembar jL het aantal verpleegden 15 bedroeg nameIgk 6 mapnen en 9 vronwen Volgens de laatste goedgekeurde rekeningen dienstjaar 1892 bedroegen de snbsidiën door de Gemeente aan de Instellingen van Weldadigheid verieend f 21527 23 Baiteoiaodscb Overzicht Gisteravond om halftien op het oogenblik dat de heer Carnot President der Fransche republiek het Palais du Commerce op de tentoonstelling te Lyon verliet en zich naar den schouwburg begaf om de gala voorstelling bij te wonen sprong een persoon op hem toe en trof hem met een dolksteek in het hart De President is te 12 45 uur overleden De moordenaar werd gearresteerd De vertegenwoordiger van de Agence Hava8 die bet rijtuig van den president volgde seint omtrent den aanslag De landauwer waarin de preaident der republiek gezeten was stond plotseling stil ik zag den heer Carnot wiens gelaat doodsbleek was op de kussens van den landauer ineenzinken iemand had hem een dolkstoot toegebracht De prefect Rivaud prefect der Rhone die naast Carnot gezeten was gaf den moordenaar een vuistslag zoodat bg op de straat tuimelde De omstanders wierpen zich op den moordenaar Men riep 0p den president der Republiek is een moordaanslag gepield De moordenaar was een oogenblik in de handen der menigte die hem in stukken dreigde te aobeuren Er waren tien politieagenten npodig om hem tegen de woede van het publiek tg beschermen Carnot lag inmiddels machteloos en met gebroken oogen in den landauer Z n kleedereu werden losgemaakt het hemd vertoonde een bloedige plek op de plaats tusschen het hart en de zgde De chef van het militair buis generaal Borins de prefect en de borgemeester droegen den gewonden naar een bed waar een ontboden geneesheer een onderzoek instelde Het officieel bulletin luidt De toestant van deu prenident der republiek is verontrustend maar niet hopeloos het bloeden is gestuit V De prefect Rivaud begaf zich naar den schouwburg om het nieuws bekend te maken In de loge van den heer Carnot gekomen zeide hg De president der republiek ti vermoord Op deze mededeeling volgde een vreeselgke nitbsrsting van woede in de zaal Men riep Dood aan den moordenaar c De heer Rivaud vervolgde In de rue de la Républiqne heeft een ellendeling onder het voorwendael den heer Carnot een verzoekschrift te overhandigen hem een dolksteek in het hart toegebracht Wg hebben den beer Carnot in de zorg van een genessheer achtergelaten De voorstelling kan niet plaats hebben In een doodsche stilte verplet door het vreeselgke nienws verlieten de toeschouwers de zaal De dader van den aanslag is een Italiaan gekleed in een licht pak en met een pet op Hg is 22 jaar oud en heet Cesario Giovanni Santo Hg is geboren te Monte Visconti in de provittci Milaan maar woonde sedert zes maanden te Cette Gistermorgen was hg te Lyon gekomen Behalve deze opgaven weigert bg inlichtingen ta geven bg zegt dat hij alleen voor het hof van assises zal spreken De minister president Dopuy kwam gisterochtend om 8 55 in de hoofdstad terug Fer telegraaf verzocht hg aan de voorzitters van Kamer en Senaat met hem te komen beraadslagen over de te nemen maatregelen Het onderhond zal plaats hebben vóór den ministerraad die op 10 uur bepaald is President Carnot vertrok Zaterdagmorgennit Pargs naar Ljon tot het bezichtigen vande tentoonstelling in gezelschap van deministerpresident Dnpny zgn secretaris generaal Bonus en eenige officieren van zgnmilitair buis Over den geheelen weg van hetElysée naar het station werd de presidentder republiek eerbiedig b roet door de menigte Weinig kon de president toen hij de metbloemen en tapgten versierde wachtkamerverliet en de trein zich onder de kreten leve Carnot leve de republiek in bew ngzette vermoeden dat deze reis die onderzulke gunstige voorteeksnen begon hem zoonoodlottig zou worden Sadi Carnot de vierde president der Fransche republiek is 13 Augustus 1837 te Limoges geboren en was dus bijna 57 jaar oud Hg IS de ondste zoon van Hippolyte Carnot lid van de Kamer van Afgevaardigden voor de stsd Pargs eu tater minister van onderwgs tgdens de tweede repnbliek van 1848 Ook zijn grootvader bazare Carnot speelde een groote politieke rol tgdens de nationale conveutie stond hg aan het hoofd van het ministerie van oorlog en onder de meest moeite volle om standigheden wist hg een leger toe te rnatea dat den bnitenlandschen vgand afweerde waardoor hg zich den eerennaam verwierf vati Organisatenr de la victoire Weinig staatslieden hebben op culk een stamboom kannen komen Gold reeds Lazare Carnot voor e n der eerlgkate en meest onbaatzuchtige mannen van zgn tgd zgn zoon en zgn kleinzoon hebben dia voortreffetgke eigenschappen geërfd vooral Sadi Carnot evenals zgn grootvader wiskundige van aanl bezat dezelfde wetenschappelijke koelheid en onkrenkbare eerlgkheid Aan het hoofd van het bewind staande in een tgdperk van veilheid dat zich kenmerkte door oen reeks van fiuancieele scbandalen die het publieke vertronwen ondermijnden ia toch nooit van geen enkele zgde zgne eerlgkheid in twgfel getrokken hg stond zedelgk zóó hoog dat geen smet hem kon treffen Den 3en December 1887 was hg door het Congres met 616 van de 852 stemman tot president der republiek benoemd Zgn verkiezing was in waren zin een protest t n de knoeiergen eu geldspecolatatiën waarvan het JBlysée onder het bewind van zgn voorganger Jules Grévy bet middelpunt was geworden In de zes jaren gedurende welke de heer Carnot sijn waardigheid heeft bekleed heeft hg den hoogen roep die van hem uitging schitterend gehandhaafd en der republiek groote diensten bewezen De jaren die fVankrnk ondsr sgn presidentschap heeft doorleefd tellen onder de gelnkkigste die het land ooit heeft gezien Des te grooter is het verlies voor het Fran sche volk nu dit nuttige leven werd a esneden door de waanzinnige daad van een ellendeling Men moet onder den geweldigen indruk der overwinning bet denken en overwegen een oogenblik geheel doen stilstaan om de elkaar opvolgende gebeurtenissen rustig te kunnen overzien schrgft de correspondent der Nene Freie Pressa te Pest Wie denkt aan de redevoeringen welke heden gehouden werden hoe belangrgk en leerrgk sg mogen zgn ge weest als men verslag moet doen van do stemming en den nitsli daarvan Hiermede is eenigszins de indruk weergegeven dien het besluit der Magnatenkamer ten opzichte van het wetsontwerp op hei burgerlijk huwelgk te Pest heeft teweeggebncbt Met feesten is die uitslag gevierd en daar waa reden voor De eerste maal werd h t ontwerp met eene meerderheid van 21 stemmen verworpen Thans behaalde het bg de eerste lezing eene meerderheid van 4 stammen En ook de derde lezing kwam er door waarbg een artikel dat door de regeering gesteund was met 114 tegen 79 stemmen werd aangenomen De andere 3 kerkelgk politieke wetsontwerpen zullen door het Huis van Afvaardigden waarschgnlgk nog vóór het begin der someiw vacantie in behandeling worden genomen zoodat dan met het najaar de weg voor de begrooting vrg is Sinds het Oostenrgksch Hongaartohe vergelijk toen de staatsrechterigke J trekkingen tusschen beide dralen der monarchie geroeid werden heeft Hongarge geen zoo ernstige crisis doorgemaakt als die welke thans is opgelost Ware het ontwerp opnieuw verworpen dan zouden de opwinding en verbittering in het land bestendig zgn Dadelijk nadat in de eerste zitting de nitstag bekend was gemaakt verklaarde de prinsprimaat kardinaal Vaazsry dat hg het ontwerp nog altgd noodlottig achtte maar dat hg zich aan het besluit der meerderheid onderwierp Dit was een zeer belangrgke verklaring De geestelgkheid wil dus den strgd niet verder voortzetten en geen bezwaren maken bg de nitvoerlAg der wet De bladen te Weenen bespreken den invloed dien het besluit in Oofttenrgk kan oefenen De Nene Freie Presse is van oordeel dat de vrijzinnige partij Hongarge door hare houding in deze quaestie den dank verdient van het volk het liberalisme over degefaeele wereld en vooral van Oostenrijk t zon hier gebeurd zgn als de reactie in Hongarije gjezegevierd had vraagt het blad Hongarge zou dien smaad niet hebben verdragen eu de vrgheid in Oosteurgk ia door dezen nitslag bewaard voor geheele vernietiging Het op de conferentie der National Liberal Federation te Leeds genomen besluit betrekt kelgk het Hoogerhuis bewgst dat de liberale partg in Engeland een hervorming van dit deel der wetgevende macht op haar programma handhaafd maar tevens dat men overeankomstig het nationaal karakter der Britten hierbg den weg der gematigdheid wil bewandelen Men wil niet het huis der lords met éeu slag ter dood brengen en het opheffen maar het van zgn recht van vetp bexwven eu zoodoende zgn invloed neutraliseeren In verband met dit plan de campagne van de liberale partg tegen het huia der lords verdient de aandacht hetgeen gemeld wordt over de plannen van den oudsten zoon van den overieden lord oppersten rechter van Engeland lord Coleridge als diens opvolger als peer van het Vereenigd Koninkrijk Zooals bekend kau een peer ondergeenerieiometan